OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm./ w związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWATU LUBELSKEGO JEDNOSTEK ORGANZACYJNYCH POWATU LUBELSKEGO - w Części 1, uprzejmie informuję : 1. Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia zawieranych umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją stotnych Warunków Zamówienia, stotnymi Postanowieniami Umowy, oraz złożoną przez Bank ofertą. Odp. W celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, prócz Umowy o współpracy, dodatkowe umowy na poszczególne produkty, w tym umowę kredytu, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku i przepisami prawa, w tym ustawą Prawo bankowe i ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. 2. Czy jako zabezpieczenie Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120% kredytu? Odp. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 120% kredytu. 3. Czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji, będą kontrasygnowane przez skarbnika Powiatu? Odp. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, będzie kontrasygnowane przez skarbnika Powiatu 4. Czy Zamawiający przez ostatni rok korzystał z kredytu w rachunku bieżącym? Jeżeli tak prosimy o informację o średnim miesięcznym wykorzystaniu przez ostatnie 12 miesięcy? Odp. Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym przez ostatni rok, średnie miesięczne wykorzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosło ,92 zł (miesięczne wykorzystanie kredytu obliczone jako suma dziennych sald debetowych z poszczególnych dni miesiąca). 5. Prosimy o informację na temat poszczególnych kredytów i pożyczek udzielonych Zamawiającemu na 15/04/2015. Prosimy o informację zawierające: nazwę kredytodawcy, wielkość kredytu, datę udzielenia, okres zapadalności kredytu, aktualne kwota pozostająca do spłaty, rodzaj zabezpieczenia. Odp. Plik w formacie PDF przedstawiający żądane informacje w załączeniu. 6. Prosimy o informację, dla ilu spzoz-ów Zamawiający jest organem założycielskim? Odp. Zamawiający jest organem założycielskim dla 2 SP Zoz-ów. 7. Prosimy o informację na temat dokonanych i planowanych przekształceniach/ likwidacji sp-zozów wraz z informacją o finansowych konsekwencjach w/w działań dla budżetu powiatu (kwota przejętych zobowiązań poszczególnych jednostek).

2 Odp. Nie były i nie są planowane przekształcenia i likwidacje. 8. Prosimy o informację w jakiej wysokości w najbliższych latach planowane są dopłaty do sp-zozów przekształconych w spółki? Odp. Nie są planowane. 9. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako płatności dokonywane przy pomocy kart płatniczych? Czy chodzi o udostępnienie w kasie prowadzonej przez Zamawiającego terminali POS do przyjmowania płatności poprzez karty płatnicze? Jeśli tak, prosimy o podanie: a/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z terminali POS? b/ Jeśli Zamawiający korzysta z terminali POS prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości (w pln) przeprowadzanych transakcji? Jeśli Zamawiający nie korzysta prosimy o podanie prognozowanych danych. c/ Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii sieci internet. d/ Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem), a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych SA i MasterCard. Odp. Chodzi o udostępnienie w kasie prowadzonej przez Zamawiającego terminali POS do przyjmowania płatności poprzez karty płatnicze. Zamawiający korzysta z terminali POS. Średniomiesięcznie przeprowadzonych jest przy pomocy terminali POS 252 transakcje, na kwotę ok ,87 zł. W miejscu instalacji terminali POS będzie dostęp do linii sieci internet. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem), a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych. Porozumienie nie może naruszać postanowień SWZ. Wykonawca (Bank) jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób (Agenta Rozliczeniowego), z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działanie własne. Wykonawca (Bank) ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 10. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. Odp. Realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych 11. Dotyczy przechowywania depozytów: a/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z przechowywania depozytów? b/ Co będzie przedmiotem przechowywania? Jaka ilość depozytów? c/ Z jaką częstotliwością Zamawiający składa i odbiera depozyty? Odp. Zamawiający korzysta z przechowywania depozytów. Przedmiotem przechowywania są klucze. Zamawiający składa depozyt raz i odbiera go w sytuacjach awaryjnych. 12. Dotyczy konwojowania depozytów: a/ Prosimy o podanie miesięcznej liczby wymaganych/realizowanych konwojów? Do jakich lokalizacji mają być wykonywane konwoje? Ta informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów obsługi przed złożeniem oferty. b/ Prosimy o potwierdzenie, że konwoje będą zamawiane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. c/ Prosimy o podanie miesięcznej wartości wpłat i wypłat w ramach usługi konwojowania. Odp. Zamawiający nie przewiduje konwojowania depozytów. 13. Dotyczy obsługi gotówkowej w formie zamkniętej: a/ Prosimy o podanie ilości i wartości realizowanych w miesiącu wpłat zamkniętych? b/ Czy wpłaty zamknięte dokonywane są poprzez konwoje Wykonawcy, czy realizowane są przez pracowników/konwoje Zamawiającego? c/ Z jakiego tytułu i przez jakie jednostki dokonywane są te wpłaty? 2

3 Odp. Wpłat zamkniętych w każdym miesiącu jest ok. 8 na kwotę ok zł. Wpłaty zamknięte realizowane są wyłącznie przez konwoje Wykonawcy.Są to wpłaty dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, środki pochodzą z wpłat dokonywanych przez Klientów Starostwa Powiatowego. 14. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wpłat gotówkowych otwartych w podziale na PLN i poszczególne waluty obce. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonywał wpłaty gotówkowe otwarte wyłącznie w PLN w ilości 47 szt. średnio na kwotę ,91 zł. 15. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wypłat gotówkowych otwartych w podziale na PLN i poszczególne waluty obce. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonał wypłat gotówkowych otwartych w PLN w ilości 29 szt. średnio na kwotę 1 412,93 zł oraz w EUR w ilości 5 szt. średnio na kwotę 193,50 EUR. 16. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych poprzez czeki elektroniczne dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Odp. Dokonywanie wypłata gotówkowych może być realizowane zarówno poprzez wydawanie blankietów papierowych jak i poprzez stosowanie czeków elektronicznych. 17. Dotyczy konsolidacji sald: a/ Prosimy o podanie ile rachunków będzie objętych konsolidacją? b/ Czy obecnie Zamawiający korzysta z konsolidacji sald? c/ Jeśli Zamawiający korzysta z konsolidacji sald, prosimy o podanie średniego salda rachunku skonsolidowanego w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku. Odp. Rachunków objętych konsolidacja będzie 7. Zamawiający obecnie nie korzysta z konsolidacji sald. Średnie saldo na rachunkach które będą podlegały konsolidacji w okresie styczeń 2014 do marzec 2015 przedstawiało się następująco: , , , , , , , , , , , , ,58 3

4 , , Dotyczy rachunków niekonsolidowanych: prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach niekonsolidowanych (sumy wszystkich sald) w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku. Odp. Średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach niekonsolidowanych (sumy wszystkich sald) w podziale na poszczególne miesiące 2014 i 2015 roku przedstawia się następująco: , , , , , , , , , , , , , , , Średnie saldo na rachunkach nieskonsolidowanych w EUR przedstawia się następująco : , , , , ,00 4

5 , , , , , , , , , , Czy Zamawiający dokonuje przewalutowań? Jeśli tak prosimy o podanie informacji o wartości takich operacji średnio w roku. Odp. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2015 Zamawiający dokonał przewalutowania EUR PLN w ilości 13 szt. średnio na kwotę ,79 EUR. 20. Dotyczy kart płatniczych: a/ Czy Zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych to prosimy o podanie łącznego limitu. b/ Prosimy o podanie liczby wymaganych kart? c/ Czy Zamawiający będzie dokonywał wypłat gotówkowych z bankomatów Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wypłat. Odp. Zamawiający zamierza korzystać wyłącznie z kart debetowych; 3 szt.; Zamawiający nie będzie dokonywał wypłat gotówkowych przy pomocy kart debetowych. 21. Dotyczy eksportu wyciągów i importu zleceń: a/ Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu finansowo księgowego, dla którego będzie następował import i eksport. b/ Jakie formaty plików obsługuje system z którego będą eksportowane pliki i do którego będą importowane? c/ Prosimy o udostępnienie struktury plików, specyfikacji technicznej pliku (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą. d/ Czy Zamawiający przewiduje możliwość dostosowania systemu finansowo-księgowego do wymagań systemu bankowości elektronicznej? Odp. a. System ZETO-FK Wersja ZETO Lublin b. System ZETO-FK obsługuje podstawowe formaty plików jakie wykorzystywane są przez systemy bankowości elektronicznej (videotel, Elixir, Mt940 i inne). Dodatkowo system ZETO-FK może zostać dostosowany do dowolnego formatu importu/eksportu operacji bankowych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez dostawcę systemu bankowości elektronicznej. Przy czym konieczne jest przy eksporcie operacji z systemu bankowości elektronicznej podanie w pliku następujących informacji: kwota wpłaty/ przelewu tytuł przelewu 5

6 data przelewu numer rachunku bankowego z którego dokonano wpłatę lub na który został wykonany przelew. Ponadto system bankowości elektronicznej musi umożliwiać tworzenie plików importowanych w systemie ZETO-FK za dowolny okres i dla dowolnie wybranego rachunku. c. Autor systemu finansowo księgowego nie przekazuje takich informacji. Zamawiający w załączeniu przekazuje przykładowe pliki eksportu i importu. d. Tak z zastrzeżeniem, że pliki eksportu muszą zawierać informacje o których mowa w pkt. b 22. Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej zarówno wprowadzających płatności jak i autoryzujących. Odp. Zamawiający przewiduje w początkowym okresie 35 użytkowników bankowości elektronicznej. 23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: - Systemy operacyjne: Windows ista, Windows 7, Windows 8; - Przeglądarki internetowe: co najmniej nternet Explorer 9.0; - Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8; - Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza; - Sieć /dostęp do nternetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443),brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active z adresu Banku. Odp. Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające wymienione wymagania techniczne. Załącznik. nformacja nt. poszczególnych kredytów i pożyczek udzielonych Zamawiającemu na 15/04/2015. Starosta Lubelski / / Paweł Pikula 6

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Or VI.271.77.2012 Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 27a. Pabianice, dnia 06.09.2010 r. ... pieczątka Zarządu Powiatu Załącznik Nr 27a Pabianice, dnia 06.09.2010 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.3450-2/10... znak sprawy... nazwa wykonawcy... adres wykonawcy... Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, Ŝe jeden z wykonawców

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/34/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową.

Informacja dla Wykonawców Nr 2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wraz z obsługą bankową. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn.20.03.2015 r. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są udziałem w przedmiotowym postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 22.05.2015r. 5stycznia 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.

Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo