I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012"

Transkrypt

1 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Bank Pekao SA, Departament Klienta Biznesowego Tel. (22) I. ZAKRES TEMATYCZNY Niniejszy materiał zawiera opis założeń systemu wdrażania dwóch zwrotnych instrumentów finansowych skierowanych do przedsiębiorców, które mogłyby otrzymać dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych realizowanych w latach : 1. Poręczeń portfelowych kredytów 2. Preferencyjnych kredytów. II. CEL OPRACOWANIA Zwrotne instrumenty finansowe, takie jak poręczenia kredytów czy preferencyjne kredyty mają być na dużo większą skalę niż obecnie stosowane w ramach programów operacyjnych realizowanych w ramach unijnego budżetu na lata W ostatnim, piątym raporcie Komisji Europejskiej nt. spójności, który zawiera m.in. propozycje zmian w finansowaniu polityki strukturalnej w ramach budżetu na lata , jako jeden z pięciu instrumentów służących lepszemu wydatkowaniu środków z funduszy strukturalnych podaje się znacznie większe zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej (zwrotnych instrumentów finansowych). W przypadku środków dla firm wprost mówi się, że dla prostych projektów inwestycyjnych będą stosowane zwrotne instrumenty finansowe, granty bezzwrotne mają być zarezerwowane wyłącznie dla projektów wysoko innowacyjnych, gdyż tego rodzaje inwestycje mogą mieć problem z uzyskaniem finansowania zwrotnego. Również w opublikowanym w październiku 2011 roku pakiecie Rozporządzeń dotyczących funduszy unijnych na lata Komisja Europejska zwróciła uwagę na znaczenie instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej. W projekcie ogólnego rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych aż 9 artykułów dotyczy instrumentów finansowych. Jednocześnie w pakiecie tym wskazuje się na istotne cechy nowego systemu zarządzania środkami strukturalnymi, które będą musiały znaleźć odzwierciedlenie także w proponowanym sposobie wdrożenia zwrotnych instrumentów finansowych: 1

2 Efektywne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na politykę spójności (maksymalizacja efektów społeczno-gospodarczych); Koncentracja na rezultatach; Uproszczenie systemu wdrażania programów przy zachowaniu jego jakości; Ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów (ale również dla Komisji oraz państw członkowskich). W ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy polskie instytucje publiczne na szczeblu krajowym i regionalnym będą przygotowywać programy operacyjne na lata W programach tych muszą zostać opisane m.in. zasady funkcjonowania zwrotnych instrumentów finansowych. Ponieważ do tej pory nie rozpoczęła się jeszcze debata na temat kształtu tych instrumentów, niniejszy materiał, poprzez zarysowanie zasad i preferencyjnych kredytów, może stanowić punkt wyjścia do merytorycznej dyskusji nad kształtem instrumentów inżynierii finansowej w nowej perspektywie finansowej. W Polsce funkcjonują już zwrotne instrumenty finansowe dofinansowywane ze środków unijnych (dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwrotne instrumenty finansowe w ramach inicjatywy Jeremie) i krajowych (kredyty preferencyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Ze względu na szereg barier i utrudnień dla instytucji finansowych oraz przedsiębiorców związanych z korzystaniem z tych instrumentów, jak również nie w pełni efektywne wykorzystanie środków publicznych, przyszłe wsparcie zwrotne musi w dużo większym stopniu niż obecnie zapewnić ułatwiony dostęp firm do kapitału przy maksymalnym uproszczeniu całego systemu wdrażania. Najważniejsze bariery i utrudnienia związane z obecnie funkcjonującymi instrumentami zwrotnymi można w skrócie scharakteryzować w następujący sposób: Kredyty preferencyjne ARiMR bardzo skomplikowany system wdrażania (kalkulacja dopłat do oprocentowania) oraz niewielka dochodowość tych kredytów dla instytucji finansowych (w systemie uczestniczy jedynie 8 banków); Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych do tej pory głównym odbiorcą środków publicznych przeznaczonych na kredytowanie były fundusze pożyczkowe, które ze względu na grupę docelową (przedsiębiorcy o ograniczonej możliwości skorzystania z usług bankowych) odgrywają niewielką rolę w systemie finansowania MŚP. Mimo znacznego wyposażenia tych funduszy w środki (kapitał pożyczkowy na koniec roku 2010 wynosił 1,6 mld zł), w pożyczki zaangażowanych było jedynie 46% tego kapitału 1 ; Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych problemem jest brak spójnego systemu funkcjonowania funduszy poręczeniowych, który znacząco utrudnia bankom współpracę z funduszami (90% liczby wszystkich poręczeń dotyczy kredytów bankowych). Dominują poręczenia indywidualne (nie portfelowe), które wydłużają drogę MŚP do kredytu oraz wiążą się z kosztami dla firmy. Na koniec 2010 r. kapitały poręczeniowe wyniosły 992 mln zł, a zaangażowanie poręczeniowe było nieznacznie większe (1,04 mld zł) 2 ; 1 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na r., Polski Związek Funduszy Pożyczkowych 2 Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na dzień r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych 2

3 Poręczenia portfelowe i pożyczki w ramach programu Jeremie nastąpiło otwarcie systemu wdrażania instrumentów zwrotnych na inne podmioty finansowe niż fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, ale nadal szereg zasad funkcjonujących w tych programach ogranicza instytucjom finansowym i przedsiębiorcom dostęp do finansowania. W niniejszym opracowaniu punktem odniesienia dla proponowanych zwrotnych instrumentów finansowych poręczeń portfelowych i preferencyjnych kredytów, są zasady stosowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy udzielaniu poręczeń portfelowych w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja oraz zasad stosowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny przy udzielaniu instytucjom finansowym linii kredytowych przeznaczonych na finansowanie projektów małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólną cechą instrumentów zarządzanych przez EBI i EFI jest przyjazność procedur dla instytucji finansowych oraz przedsiębiorców, koncentracja na ułatwieniu dostępu MŚP do finansowania, jak również efektywność wykorzystania środków publicznych. Przedstawione poniżej założenia są oparte na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce, gdyż instrumenty EBI i EFI skierowane do MŚP były/są wdrażane przez kilkanaście polskich instytucji finansowych. Zasady te są jednocześnie zgodne z obowiązującymi i przyszłymi przepisami w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych, które określone są w następujących aktach prawnych: Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności; Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006; Projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. III. ZAŁOŻENIA SYSTEMU WDRAŻANIA ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Jako punkt wyjścia do konstruowania założeń zwrotnych instrumentów finansowych podjęto próbę określenia najważniejszych czynników, jakie przyświecać powinny trzem najważniejszym interesariuszom systemu wdrażania: Instytucji Pośredniczącej (Zarządzającej) odpowiedzialnej za prawidłowe przygotowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowych; Instytucji finansowej (Pośrednikowi Finansowemu) wdrażającej zwrotne instrumenty finansowe na rzecz przedsiębiorców; Przedsiębiorcom beneficjentom zwrotnych instrumentów finansowych. 23

4 a. Instytucja Pośrednicząca (Zarządzająca): Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi osiągnięcie zakładanych celów danego instrumentu; Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi bezpieczeństwo środków publicznych; Efektywność wykorzystania środków publicznych maksymalizacja efektów społecznogospodarczych przy wykorzystaniu dostępnych środków publicznych; Trwałość inwestycji; Zaoferowanie zwrotnych instrumentów finansowych cieszących się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców; Ograniczenie do minimum czynności związanych z zarządzaniem zwrotnymi instrumentami; Niskie koszty funkcjonowania systemu wdrażania. b. Instytucje finansowe: Instrumenty finansowe cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców; Prosty system wdrażania z ograniczonymi do minimum czynnościami związanymi z zarządzaniem instrumentami zwrotnymi innymi niż te, które są standardowo stosowane w danej instytucji finansowej; Dochodowość wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych. c. Przedsiębiorcy: Lepszy dostęp do finansowania zewnętrznego; Korzyść ekonomiczna związana z instrumentem finansowym; Wsparcie dostosowane do rzeczywistych potrzeb; Możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego blisko miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; Szybki proces decyzyjny od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego; Stała dostępność instrumentów wsparcia (brak terminów naborów); Ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych związanych z aplikowaniem i monitorowaniem wsparcia. IV. PORĘCZENIA PORTFELOWE PO ROKU 2013 W przypadku zwrotnych instrumentów finansowych o charakterze poręczeniowym, proponuje się wdrożenie po roku 2013 poręczeń portfelowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Poręczenie portfelowe oznacza poręczenie wszystkich kredytów udzielonych przez instytucję kredytującą, które spełniają wcześniej określone przez Instytucję Pośredniczącą kryteria włączenia do portfela kredytowego zabezpieczonego poręczeniem. Kredyty objęte poręczeniem portfelowym są wykazywane przez instytucję kredytującą w rejestrze przekazywanym regularnie do Instytucji Pośredniczącej. 4

5 O poręczenia portfelowe mogłyby ubiegać się instytucje kredytujące. Fundusze poręczeniowe mogłyby korzystać z instrumentu reporęczenia do portfela objętego reporęczeniem trafiałyby poręczenia kredytów danego funduszu poręczeniowego, udzielane w ramach kapitału poręczeniowego danego funduszu. Mechanizm poręczeń portfelowych może być także zastosowany w odniesieniu do firm leasingowych. Przedstawiony poniżej mechanizm dotyczy instytucji kredytujących. 1. Podmioty uczestniczące w systemie wdrażania Instytucja Pośrednicząca unijna lub krajowa instytucja odpowiedzialna za zarządzanie środkami unijnymi i krajowymi przeznaczonymi na poręczenia kredytów i pożyczek (projekt rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych przewiduje możliwość powierzenia zarządzania środkami instytucji unijnej); Pośrednik Finansowy instytucja finansowa posiadająca doświadczenie w zakresie udzielania kredytów i pożyczek dla Przedsiębiorców, która na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą udziela Przedsiębiorcom kredytów i pożyczek z poręczeniem; Przedsiębiorcy małe i średnie przedsiębiorstwa lub inne, szczegółowo zdefiniowane przez Instytucję Pośredniczącą grupy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się u Pośredników Finansowych o kredyty i pożyczki z poręczeniem. 2. Podstawowe pojęcia związane z poręczeniami portfelowymi Limit Wypłat maksymalna kwota wypłat, jaką Pośrednik Finansowy może otrzymać od Instytucji Pośredniczącej z tytułu poręczeń portfela kredytowego, obliczona według następującego wzoru: PRZYKŁAD Limit Wypłat = Maksymalna Wartość Portfela Kredytowego x Zakładana Szkodowość Portfela x Wysokość Poręczenia Jeśli na zakończenie Okresu Budowy Portfela, rzeczywista wartość portfela kredytowego jest niższa od Maksymalnej Wartości Portfela Kredytowego, limit wypłat wylicza się w oparciu o rzeczywistą wartość portfela kredytowego; Maksymalna Wartość Portfela Kredytowego 100 milionów PLN Zakładana Szkodowość Portfela 6% Wysokość Poręczenia 70% Limit Wypłat = x 6% x 70% = PLN Kwota 4,2 miliona złotych jest maksymalną kwotą, jaką Instytucja Pośrednicząca może wypłacić na rzecz Pośrednika Finansowego z tytułu poręczeń zabezpieczających portfel kredytowy o wartości 100 milionów złotych. Dźwignia finansowa w tym przykładzie wynosi 23,8 (100 mln PLN / 4,2 mln PLN): 1 PLN środków publicznych przeznaczonych na poręczenia generuje 23,8 PLN kredytu. 5

6 Ponieważ standardowo kredyt finansuje część inwestycji, przyjmując wkład własny Przedsiębiorców na poziomie 20%, całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przy wykorzystaniu kredytów wyniesie 125 mln PLN. Oznacza to, że 1 PLN środków publicznych przeznaczonych na poręczenia generuje 29,8 PLN inwestycji. Należy podkreślić, że w przypadku niewykorzystania Limitu Wypłat przez Pośrednika Finansowego oraz przy wpłatach do Instytucji Pośredniczącej z tytułu opłat za poręczenia (o ile będą występować) oraz z tytułu zasady pari passu, wysokość dźwigni będzie jeszcze wyższa Maksymalna War tość Por tfela Kredy towego określona w umowie pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Pośrednikiem Finansowym maksymalna suma kwot kredytów, które mogą wejść w skład Portfela Kredytowego; Okres Budowy Portfela okres, w których kredyty mogą być włączane do Portfela kredytowego; Okres Wykorzystania Limitu Wypłat okres, w którym Pośrednik Finansowy może otrzymać od Instytucji Pośredniczącej wypłaty z tytułu poręczeń; Portfel Kredytowy kredyty udzielone przez Pośrednika Finansowego, objęte poręczeniem; Wysokość pomocy de minimis wartość poręczenia pomnożona przez 13,33%; Wysokość Poręczenia część kapitału i odsetek kredytu objętego poręczeniem. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006 (pomoc de minimis), maksymalna Wysokość Poręczenia wynosi 80% i nie więcej niż 1,5 mln EUR (750 tys. EUR w przypadku firm z branży transportu drogowego). Należy zakładać, że pomoc de minimis dotyczyć będzie kredytów obrotowych, natomiast w przypadku kredytów inwestycyjnych będzie stosowana regionalna pomoc inwestycyjna. W ramach danego Portfela Kredytowego stosowana jest jednolita Wysokość Poręczenia; Zakładana Szkodowość Portfela procent niepracujących kredytów w ramach Portfela Kredytowego, ustalony ex-ante na podstawie danych historycznych dla danego typu kredytu. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1998/2006, maksymalna szkodowość portfela może wynieść 13%. 3. Model funkcjonowania systemu 3.1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje wyboru Pośredników Finansowych, którzy udzielać będą kredytów i pożyczek z poręczeniem Wybór Pośredników Finansowych dokonywany jest w drodze konkursowej. Pierwszy konkurs jest organizowany na początku okresu programowania. Całkowita liczba konkursów jest uzależniona od przyjętego dla programu Okresu Budowy Portfela. Drugi i kolejny konkurs powinien zostać rozstrzygnięty przed zakończeniem Okresu Budowy Portfela w ramach pierwszego konkursu, co umożliwi stały dostęp Przedsiębiorców do poręczeń portfelowych. 6

7 W dokumentacji konkursowej określone zostają szczegółowe założenia związane z poręczeniami kredytów, w tym: Charakterystyka kredytu, który będzie oferowany Przedsiębiorcom (np. typ kredytu, okres kredytowania) powinno być stosowanych jak najmniej ograniczeń, które pozwolą skorzystać z tej formy wsparcia możliwie największej liczbie MŚP. Poręczeniem może być objęty kredyt inwestycyjny i obrotowy. W przypadku kredytu inwestycyjnego dopuszczalny okres kredytowania powinien wynosić co najmniej 10 lat (projekt rozporządzenia dot. funduszy strukturalnych przewiduje możliwość wypłaty poręczeń w okresie 10 lat po zamknięciu programów); Rodzaj Przedsiębiorców, którzy będą mogli starać się o kredyt (każda firma posiadająca kredyt inwestycyjny lub obrotowy, za wyjątkiem firm, które nie mogą korzystać z pomocy publicznej przekroczenie progu pomocy de minimis (wyłącznie w przypadku kredytów obrotowych), firma znajdująca się w trudnej sytuacji lub wykluczona z innych przyczyn z możliwości skorzystania z pomocy publicznej); Wysokość Poręczenia, koszt Poręczenia, Okres Budowy Portfela, Okres Wykorzystania Limitu Wypłat; Kryteria stawiane Pośrednikom Finansowym; Projekt umowy z Pośrednikiem Finansowym; Zasady wypłaty Pośrednikom Finansowym kwot poręczenia. Możliwe są dwa scenariusze: Stosowanie zasady pari passu Pośrednik Finansowy, który prowadzi własne działania windykacyjne po wypłacie kwoty poręczenia, jest zobowiązany przekazać Instytucji Pośredniczącej odzyskane od kredytobiorcy kwoty proporcjonalnie do procentowego udziału poręczenia w kwocie kredytu; PRZYKŁAD przeterminowany kapitał i odsetki kredytu: PLN wysokość poręczenia: 50% kwota wypłacona Pośrednikowi Finansowemu: PLN kwota odzyskana przez Pośrednika Finansowego: PLN kwoty odzyskana, przekazana Instytucji Pośredniczącej: PLN Stosowanie zasady Zakładanego Poziomu Odzyskanych Kwot na podstawie danych historycznych Pośrednika Finansowego, określa się jaka część kapitału i odsetek kredytów przeterminowanych może zostać odzyskana przez Pośrednika Finansowego w wyniku prowadzonych przez niego działań windykacyjnych. Przyjęty w umowie z Pośrednikiem Finansowym Zakładany Poziom Odzyskanych Kwot, pomniejsza wypłaconą kwotę z tytułu poręczenia. Wszelkie kwoty odzyskane od kredytobiorcy przez Pośrednika Finansowego w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych nie muszą być przy stosowaniu tej zasady przekazywane do Instytucji Pośredniczącej; 7

8 PRZYKŁAD przeterminowany kapitał i odsetki kredytu: PLN wysokość poręczenia: 50% Zakładany Poziom Odzyskanych Kwot: 25% wyliczenie kwoty do wypłaty: PLN x 50% = PLN PLN x 25% = PLN Do wypłaty PLN Przy wyborze Pośredników Finansowych winny być brane pod uwagę następujące kryteria: Doświadczenie Pośrednika Finansowego w udzielaniu Przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w tym z wykorzystaniem poręczeń kredytowych; Liczba i wysokość kredytów i pożyczek udzielanych Przedsiębiorcom oraz liczba i wysokość kredytów i pożyczek, które Pośrednik zamierza udzielić w ramach Portfela Kredytowego (w biznes planie należałoby założyć, że liczba i wolumen kredytów z poręczeniem udzielanych przez Pośrednika Finansowego w danym okresie w przyszłości będzie wyższa od liczby i wolumenu kredytów udzielanych w przeszłości w identycznym okresie); Efekt dźwigni finansowej wolumen kredytów w stosunku do środków publicznych przeznaczonych na wypłatę kwot poręczeń. Artykuły Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments wskazują, że w przypadku poręczeń ten czynnik jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia efektywnego zarządzania środkami unijnymi; Liczba placówek Pośrednika Finansowego (ułatwiony dostęp Przedsiębiorców do finansowania); Procedury Pośrednika Finansowego, gwarantujące prawidłowe zarządzanie Portfelem Kredytowym Dobra sytuacja finansowa Pośrednika Finansowego; Zmiany w ofercie kredytowej, wynikające ze stworzenia Portfela Kredytowego, które zapewnią łatwiejszy dostęp Przedsiębiorców do finansowania (np. mniejszy wkład własny przedsiębiorców, niższy koszt kredytu czy ograniczone zabezpieczenia kredytu) Instytucja Pośrednicząca podpisuje z Pośrednikiem Finansowym umowę poręczenia portfelowego Instytucja Pośrednicząca w oparciu o oferty złożone przez instytucje finansowe, dokonuje wyboru Pośredników Finansowych; Od momentu podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą, Pośrednik Finansowy może udzielać kredytów w ramach Portfela Kredytowego (rozpoczęcie Okresu Budowy Portfela); 8

9 Pośrednik Finansowy nie płaci Instytucji Pośredniczącej żadnej opłaty z tytułu podpisania umowy poręczenia portfelowego; Pośrednik Finansowy kwartalnie przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o kredytach wchodzących w skład Portfela Kredytowego; W przypadku spełnienia przesłanek wystąpienia o płatność z tytułu poręczenia, Pośrednik Finansowy występuje do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o płatność kwoty poręczenia; Instytucja Pośrednicząca dokonuje wypłaty kwoty poręczenia do wysokości Limitu Wypłat w oparciu o: Zasadę pari passu lub Zasadę Zakładanego Poziomu Odzyskanych Kwot. Po zakończeniu Okresu Wykorzystania Limitu Dopłat w ramach poszczególnych umów z Pośrednikami Finansowymi, na koncie Instytucji Pośredniczącej znajdą się środki w wysokości równej kwocie pierwotnego budżetu (Limitu Dopłat) pomniejszonej o kwoty wypłat z tytułu poręczeń. Jedynie w sytuacji, gdy w ramach wszystkich umów z Pośrednikami Finansowymi rzeczywista szkodowość była co najmniej równa Zakładanej Szkodowości i nie były dokonane przez Pośredników Finansowych żadne zwroty środków z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych (dotyczy jedynie scenariusza, w którym jest stosowana zasada pari passu) lub z tytułu opłat za poręczenia (jeśli poręczenia będą płatne), budżet przeznaczony na poręczenia portfelowe zostanie w całości wykorzystany Pośrednik Finansowy udziela Przedsiębiorcom kredytów i pożyczek zabezpieczonych poręczeniem portfelowym Przy udzielaniu, monitorowaniu oraz windykacji kredytów, mają zastosowanie procedury wewnętrzne Pośredników Finansowych, uwzględniające specyficzne przepisy związane z udzielaniem kredytów z poręczeniem portfelowym, określone wcześniej przez Instytucję Pośredniczącą na etapie procedury aplikacyjnej (np. typ kredytu, okres kredytowania, kredytobiorcy, pomoc publiczna) oraz w umowie zawartej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i Instytucją Pośredniczącą (np. w zakresie zmian w ofercie kredytowej, wynikającej ze stworzenia Portfela Kredytowego); Przedsiębiorca składa wniosek o kredyt zgodnie ze standardową procedurą Pośrednika Finansowego we wniosku kredytowym zaznacza się, iż zabezpieczeniem kredytu ma być poręczenie. Przedsiębiorca nie przygotowuje żadnego osobnego wniosku o objęcie kredytu poręczeniem; Jeśli dany wniosek kredytowy spełnia warunki włączenia do Portfela Kredytowego, w momencie podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej i podpisania umowy kredytowej, dany kredyt automatycznie zostaje włączony do Portfela Kredytowego; Wszystkie kredyty spełniające warunki poręczenia, są włączane do Portfela Kredytowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Przedsiębiorca nie wyrazi zgody na objęcie kredytu poręczeniem portfelowym; Kredyty stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z zasadą de minimis (kredyty obrotowe) lub regionalnej pomocy inwestycyjnej (kredyty inwestycyjne). Do wyjaśnienia, czy w przypadku zarządzania linią na poziomie unijnym, kredyty stanowiłyby pomoc publiczną w takiej sytuacji warto rozważyć zarządzanie linią na poziomie unijnym, co umożliwia projekt rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych na lata ; 9

10 Przedsiębiorca nie płaci prowizji z tytułu udzielenia poręczenia; Informacja o objęciu kredytu poręczeniem, źródle pochodzenia poręczenia oraz uprawnieniach kontrolnych Komisji Europejskiej i innych podmiotów publicznych jest zawarta w umowie kredytowej nie jest podpisywana osobna umowa poręczeniowa, nie jest też ustanawiane przez przedsiębiorcę osobne zabezpieczenie umowy poręczeniowej; Informacja o kredycie włączonym do Portfela Kredytowego jest przekazywana w raporcie kwartalnym obejmującym kwartał, w którym podpisana została umowa kredytowa; Wszelkie przychody z tytułu udzielanych kredytów stanowią przychody Pośrednika Finansowego; Koszty operacyjne ponoszone przez Pośrednika Finansowego są pokrywane z przychodów generowanych przez Pośrednika Finansowego z tytułu udzielanych kredytów; W systemie, poza wypłatami kwot z tytułu poręczenia na rzecz Pośrednika Finansowego i kwot odzyskanych od kredytobiorców (przy stosowaniu zasady pari passu) na rzecz Instytucji Pośredniczącej, brak jakichkolwiek innych przepływów finansowych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Pośrednikiem Finansowym; W ramach środków pomocy technicznej przewidziane są środki na działania promocyjno-informacyjnego Pośrednika Finansowego. 4. Korzyści z tytułu uruchomienia instrumentu a. Instytucja Pośrednicząca (Zarządzająca) Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi osiągnięcie zakładanych celów danego instrumentu jednym z kryteriów oceny jest liczba i wolumen kredytów, jakie zamierza udzielić Pośrednik Finansowy zestawione z danymi na temat liczby i wolumenu identycznych kredytów udzielonych w przeszłości w analogicznym okresie; Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi bezpieczeństwo środków publicznych przy ocenie instytucji finansowych uwzględnia się ich doświadczenie (w tym z wykorzystaniem poręczeń kredytowych), procedury wewnętrzne oraz sytuację finansową; Efektywność wykorzystania środków publicznych maksymalizacja efektów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu dostępnych środków publicznych w zaproponowanym modelu poręczeń portfelowych z wykorzystaniem Limitu Wypłat, występuje znaczący efekt dźwigni finansowej. Przy założeniu maksymalnej dopuszczalnej Wysokości Poręczenia na poziomie 80%, maksymalnej dopuszczalnej Zakładanej Szkodowości Portfela na poziomie 13%, przy założeniu pełnego wykorzystania przez Pośrednika Limitu Wypłat oraz braku wpłat na rzecz Instytucji Pośredniczącej z tytułu opłat za udzielenie poręczenia oraz stosowania zasady pari passu, każdy 1 PLN środków publicznych zaangażowanych w poręczenia wygeneruje 9,6 PLN kredytu. Im niższa Wysokość Poręczenia i Zakładana Szkodowość Portfela oraz im wyższe wpłaty na rzecz Instytucji Pośredniczącej, tym dźwignia finansowa będzie większa; Trwałość inwestycji ocena wniosków aplikacyjnych (kredytowych) dokonywana przez profesjonalistów, dla których ekonomiczna trwałość projektu jest jednym z podstawowych kryteriów oceny; 10

11 Zaoferowanie zwrotnych instrumentów finansowych cieszących się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców ze względu na zerowe koszty poręczenia, lepszą ofertę kredytową danej instytucji finansowej, ograniczony dostęp do bezzwrotnych form finansowania, możliwość aplikowania o wsparcie przez cały okres programowania oraz ograniczenie obciążeń biurokratycznych, należy oczekiwać dużego popytu na poręczenia portfelowe; Ograniczenie do minimum czynności związanych z zarządzaniem zwrotnymi instrumentami Instytucja Pośrednicząca dokonuje wyboru Pośredników Finansowych, monitoruje Portfel Kredytowy, dokonuje płatności z tytułu poręczeń; Niskie koszty funkcjonowania systemu wdrażania ze środków publicznych nie są opłacane koszty operacyjne ponoszone przez Pośredników Finansowych. Ocena wniosków dokonywana przez Pośrednika Finansowego. b. Instytucje finansowe Instrumenty finansowe cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców uatrakcyjnione zostaną instrumenty standardowo oferowane przez instytucje finansowe; Prosty system wdrażania z ograniczonymi do minimum czynnościami związanymi z zarządzaniem instrumentami zwrotnymi innymi niż te, które są standardowo stosowane w danej instytucji finansowej zaproponowany system wdrażania oparty jest na wewnętrznych procedurach instytucji finansowych, dzięki czemu ustanawianie poręczenia wymagać będzie niewielkich dostosowań po stronie Pośrednika (głównie w zakresie raportowania); Dochodowość wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych wdrażając linię poręczeń portfelowych udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą, Pośrednicy Finansowi są w stanie zapewnić dochodowość wdrażania linii. c. Przedsiębiorcy Lepszy dostęp do finansowania dzięki zastosowaniu poręczeń, firmy legitymujące się zdolnością kredytową, lecz mające problem z przedstawieniem zabezpieczeń kredytu, będą mogły korzystać z finansowania zewnętrznego; Korzyść ekonomiczna związana z instrumentem finansowym możliwość zaciągnięcia kredytu z bezpłatnym i prostym do ustanowienia zabezpieczeniem. Firmom, które mają zdolność kredytową, ale nie są w stanie przedstawić instytucjom finansowym pozwoli to na zaciągnięcie kredytu. Dla firm, które mają zdolność kredytową i zabezpieczenia kredytu, ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia może być prostsze i tańsze w stosunku do innych zabezpieczeń kredytu; Wsparcie dostosowane do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw jeśli kryteria udzielania kredytów z poręczeniem będą zawierać niewiele kryteriów wykluczających, a zakres finansowania zostanie zdefiniowany szeroko, instrument będzie dostępny dla większości firm działających na rynku, pozwalając zaspokoić specyficzne potrzeby przedsiębiorstw; Możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego blisko miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jednym z kryteriów oceny liczba placówek instytucji finansowej; 11

12 Szybki proces decyzyjny od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego wniosek o kredyt rozpatrywany zgodnie z wewnętrznymi procedurami Pośrednika Finansowego, co oznacza proces trwający kilka dni. Objęcie kredytu poręczeniem odbywa się automatycznie w momencie podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej; Stała dostępność instrumentów wsparcia (brak terminów naborów) kredyt z poręczeniem dostępny od dnia uruchomienia przez Pośrednika Finansowego do osiągnięcia Maksymalnej Wartości Portfela Kredytowego. Zaproponowane terminy ogłaszania konkursów dla Pośredników Finansowych powinny gwarantować dostęp do finansowania przez cały okres programowania; Ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych związanych z aplikowaniem i monitorowaniem wsparcia brak osobnego wniosku o poręczenie (tylko standardowe dokumenty Pośrednika Finansowego), brak obowiązków w zakresie monitoringu. V. KREDYTY PREFERENCYJNE PO ROKU 2013 W przypadku zwrotnych instrumentów finansowych o charakterze kredytowym, proponuje się wdrożenie po roku 2013 kredytów inwestycyjnych i obrotowych o obniżonym oprocentowaniu, oferowanych przedsiębiorcom przez instytucje finansowe (banki, fundusze poręczeniowe). Obniżenie oprocentowania kredytów będzie możliwe dzięki zaoferowaniu przez sektor publiczny (Instytucję Pośredniczącą) instytucjom finansowym (Pośrednikom Finansowym) tanich kredytów. Kapitał kredytów oferowanych instytucjom finansowym pochodziłby ze środków publicznych (unijnych i krajowych) uruchamianych w ramach działania programu operacyjnego, stąd jego koszt powinien być dużo niższy od standardowego kosztu kapitału na rynku finansowym, który w przypadku polskiego rynku jest w syntetyczny sposób wyrażony indeksem WIBOR. Pozyskane przez instytucje finansowe środki byłyby następnie oferowane Przedsiębiorcom w formie preferencyjnych kredytów o oprocentowaniu obniżonym od standardowego. Mechanizm preferencyjnych kredytów opisany poniżej może być także zastosowany do leasingu. 1. Podmioty uczestniczące w systemie wdrażania Instytucja Pośrednicząca unijna lub krajowa instytucja odpowiedzialna za zarządzanie środkami unijnymi i krajowymi przeznaczonymi na finansowanie zwrotnych instrumentów finansowych (kapitał kredytów preferencyjnych); Pośrednik Finansowy instytucja finansowa (Bank, fundusz pożyczkowy), posiadająca doświadczenie w zakresie udzielania kredytów i pożyczek dla Przedsiębiorców (w tym ze środków zewnętrznych), która na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą, udziela preferencyjnych kredytów i pożyczek na rzecz Przedsiębiorców; Przedsiębiorcy małe i średnie przedsiębiorstwa lub inne, szczegółowe zdefiniowane przez Instytucję Pośredniczącą grupy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się u Pośredników Finansowych o preferencyjne kredyty i pożyczki; 12

13 2. Model funkcjonowania systemu 2.1. Instytucja Pośrednicząca dokonuje wyboru Pośredników Finansowych, którzy udzielać będą kredytów i pożyczek Przedsiębiorców Wybór Pośredników Finansowych dokonywany jest w drodze konkursowej. Pierwszy konkurs jest organizowany na początku okresu programowania i do dyspozycji zainteresowanych Pośredników Finansowych udostępniony jest cały budżet przeznaczony na działanie. Drugi konkurs mógłby odbyć się w trakcie okresu programowania z budżetem pochodzącym ze spłat linii kredytowych dokonywanych przez Pośredników Finansowych; W dokumentacji konkursowej określone zostają szczegółowe założenia związane z preferencyjnymi kredytami, w tym: Charakterystyka kredytu, który będzie oferowany Przedsiębiorcom (np. typ kredytu, okres kredytowania) powinno być stosowanych jak najmniej ograniczeń, które pozwolą skorzystać z kredytu inwestycyjnego lub obrotowego możliwie największej liczbie MŚP; Rodzaj Przedsiębiorców, którzy będą mogli starać się o kredyt (każda firma, za wyjątkiem firm, które nie mogą korzystać z pomocy publicznej przekroczenie progu pomocy de minimis (wyłącznie kredyty obrotowe), firma znajdująca się w trudnej sytuacji lub wykluczona z innych przyczyn z możliwości skorzystania z pomocy publicznej); Kryteria stawiane Pośrednikom Finansowym; Projekt umowy z Pośrednikiem Finansowym. Przy wyborze Pośredników Finansowych winny być brane pod uwagę następujące kryteria: Doświadczenie Pośrednika Finansowego w udzielaniu Przedsiębiorcom kredytów i pożyczek, w tym z linii kredytowych pochodzących ze środków zewnętrznych; Liczba i wysokość kredytów i pożyczek udzielanych Przedsiębiorcom oraz liczba i wysokość kredytów i pożyczek, które Pośrednik zamierza udzielić w ramach programu operacyjnego (w biznes planie należałoby założyć, że liczba i wolumen preferencyjnych kredytów udzielanych przez pośrednika finansowego w danym okresie w przyszłości będzie wyższa od liczby i wolumenu identycznych kredytów udzielanych w przeszłości w identycznym okresie); Liczba placówek Pośrednika Finansowego (ułatwiony dostęp Przedsiębiorców do finansowania); Procedury Pośrednika Finansowego, gwarantujące prawidłowe wykorzystanie środków publicznych; Dobra sytuacja finansowa Pośrednika Finansowego; Koszt kredytów, które byłyby udzielane przez Pośredników Finansowych (kalkulowany przez Pośredników Finansowych w oparciu o znane warunki finansowe kredytu udostępnianego przez Instytucję Pośredniczącą). 13

14 2.2. Instytucja Pośrednicząca udziela Pośrednikowi Finansowemu niskooprocentowanego kredytu z przeznaczeniem na udzielanie przez Pośrednika Finansowego kredytów i pożyczek na rzecz Przedsiębiorców Instytucja Pośrednicząca w oparciu o oferty złożone przez instytucje finansowe, dokonuje wyboru Pośredników Finansowych; Kredyt na rzecz Pośrednika Finansowego wypłacony jednorazowo lub w transzach, których termin i wysokość byłyby uzależnione od postępów w udzielaniu kredytów na rzecz Przedsiębiorców; Oprocentowanie kredytu udzielonego Pośrednikowi Finansowemu jest niższe od standardowego kosztu pozyskania finansowania na rynku. Im niższy koszt kredytu, tym Pośrednicy Finansowi są w stanie zapewnić lepsze warunki kredytowania Przedsiębiorców największe korzyści dla Przedsiębiorców przy nieoprocentowanych kredytach na rzecz Pośredników Finansowych: Standardowe oprocentowanie kredytu = rynkowy koszt pozyskania kapitału + marża banku; Szacowane oprocentowanie kredytu preferencyjnego = koszt kredytu udzielonego przez Instytucję Pośredniczącą + marża banku. Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami (o ile będzie to kredyt oprocentowany) zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Pośrednikiem Finansowym; Termin spłaty kredytu na rzecz Instytucji Pośredniczącej zgodny z maksymalnym okresem kredytowania Przedsiębiorców; Po zakończeniu poszczególnych umów z Pośrednikami Finansowymi, na koncie Instytucji Pośredniczącej znajdą się środki w wysokości równej kwocie kredytów udzielonych poszczególnym Pośrednikom Finansowym wraz z odsetkami (o ile kredyt będzie oprocentowany). W całości środki te mogą być wykorzystane w celu udzielania preferencyjnych kredytów i pożyczek, już poza reżimem związanym z zarządzaniem funduszami strukturalnymi Instytucja Pośrednicząca ogłasza kolejny konkurs dla Pośredników Finansowych Pośrednik Finansowy udziela Przedsiębiorcom kredytów i pożyczek o obniżonym oprocentowaniu Przy udzielaniu, monitorowaniu oraz windykacji kredytów, mają zastosowanie procedury wewnętrzne Pośredników Finansowych, uwzględniające specyficzne przepisy związane z udzielaniem kredytów ze środków publicznych, określone wcześniej przez Instytucję Pośredniczącą na etapie procedury aplikacyjnej (np. typ kredytu, okres kredytowania, kredytobiorcy, pomoc publiczna); Przedsiębiorca składa wniosek o kredyt zgodnie ze standardową procedurą Pośrednika Finansowego, Kredyty udzielane przedsiębiorcom mają obniżone oprocentowanie. Warunki cenowe kredytów są uregulowane w umowie pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i Instytucją Pośredniczącą i są oparte na propozycji cenowej określonej przez Pośrednika Finansowego we wniosku aplikacyjnym; Kredyty stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z zasadą de minimis (kredyty obrotowe) lub regionalną pomocą inwestycyjną (kredyty inwestycyjne). Do wyjaśnienia, czy w przypadku zarządzania linią na poziomie unijnym, kredyty stanowiłyby pomoc publiczną jeśli nie, do rozważenia zarządzanie linią na poziomie unijnym; 14

15 Do rozważenia wysokość wkładu własnego Pośrednika Finansowego przedsiębiorcy największą korzyść finansową osiągną wówczas, gdy 100% udzielonego kredytu lub pożyczki będzie finansowana z kredytu udzielonego Pośrednikowi Finansowemu przez Instytucję Pośredniczącą; W przypadku wkładu własnego Pośrednika Finansowego, obniżka oprocentowania będzie wynikać ze średniej ważonej kosztu kapitału własnego oraz kosztu kapitału pozyskanego przez Pośrednika Finansowego od Instytucji Pośredniczącej: Koszt kredytu w 100% udzielonego ze środków kredytu udostępnionego przez Instytucję Pośredniczącą = koszt kredytu Instytucji Pośredniczącej + marża Pośrednika Finansowego; Koszt kredytu w 50% udzielonego ze środków kredytu udostępnionego przez Instytucję Pośredniczącą = (50% * rynkowy koszt pozyskania kapitału + 50% * koszt kredytu Instytucji Pośredniczącej) + marża Pośrednika Finansowego; Przy koszcie kredytu IP na poziomie 1% i rynkowym koszcie pozyskania kapitału na poziomie 5%, w pierwszym przypadku szacowane oprocentowanie kredytu wyniesie 1% + marża Pośrednika Finansowego, w drugim przypadku 3% + marża Pośrednika Finansowego. W umowie kredytowej zawieranej pomiędzy Pośrednikiem Finansowym a Przedsiębiorcą zawarte zostaną klauzule dotyczące źródła pochodzenia kredytu oraz uprawnień kontrolnych Komisji Europejskiej i innych podmiotów publicznych; Pośrednik Finansowy przekazuje Instytucji Pośredniczącej raporty monitoringowe zawierające informacje na temat indywidualnych umów kredytowych zawartych z Przedsiębiorcami; Wszelkie przychody z tytułu udzielanych kredytów stanowią przychody Pośrednika Finansowego; Koszty operacyjne ponoszone przez Pośrednika Finansowego są pokrywane z przychodów generowanych przez Pośrednika Finansowego z tytułu udzielanych kredytów; W systemie, poza wypłatami transz kredytu na rzecz Pośrednika Finansowego oraz spłat rat kapitałowych (i odsetkowych) kapitału na rzecz Instytucji Pośredniczącej, brak jakichkolwiek innych przepływów finansowych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Pośrednikiem Finansowym; W ramach środków pomocy technicznej przewidziane są środki na działania promocyjno-informacyjnego Pośrednika Finansowego. 3. Korzyści z tytułu uruchomienia instrumentu a. Instytucja Pośrednicząca (Zarządzająca) Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi osiągnięcie zakładanych celów danego instrumentu jednym z kryteriów oceny jest liczba i wolumen kredytów, jakie zamierza udzielić Pośrednik Finansowy zestawione z danymi na temat liczby i wolumenu identycznych kredytów udzielonych w przeszłości w analogicznym okresie; Współpraca z instytucjami finansowymi gwarantującymi bezpieczeństwo środków publicznych przy ocenie instytucji finansowych uwzględnia się ich doświadczenie (w tym w zarządzaniu liniami kredytowymi pochodzącymi ze środków zewnętrznych), procedury wewnętrzne oraz sytuację finansową; 15

16 Efektywność wykorzystania środków publicznych maksymalizacja efektów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu dostępnych środków publicznych zaangażowane w ten instrument finansowy środki publiczne zostaną wydatkowane w formie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i/lub obrotowych. Im wyższy będzie założony poziom wkładu własnego Pośredników Finansowych, tym większy będzie wolumen wygenerowanych kredytów. Po zakończeniu umów z Pośrednikami Finansowymi, zaangażowane środki publiczne w całości wrócą do Instytucji Pośredniczącej (wraz z odsetkami, jeśli kredyty na rzecz Pośredników Finansowych będą oprocentowane) i będą mogły być ponownie wykorzystane na identyczne cele; Trwałość inwestycji ocena wniosków aplikacyjnych (kredytowych) dokonywana przez profesjonalistów, dla których ekonomiczna trwałość projektu jest jednym z podstawowych kryteriów oceny; Zaoferowanie zwrotnych instrumentów finansowych cieszących się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców ze względu na obniżenie kosztu kredytu, ograniczony dostęp do bezzwrotnych form finansowania, możliwość aplikowania o wsparcie przez cały okres programowania oraz ograniczenie obciążeń biurokratycznych, należy oczekiwać dużego popytu na kredyty preferencyjne; Ograniczenie do minimum czynności związanych z zarządzaniem zwrotnymi instrumentami Instytucja Pośrednicząca dokonuje wyboru Pośredników Finansowych, wypłaca transze kredytów, monitoruje realizację umów z Pośrednikami Finansowymi; Niskie koszty funkcjonowania systemu wdrażania ze środków publicznych nie są opłacane koszty operacyjne ponoszone przez Pośredników Finansowych. Ocena wniosków dokonywana przez Pośrednika Finansowego. b. Instytucje finansowe Instrumenty finansowe cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców uatrakcyjnione cenowo zostaną instrumenty standardowo oferowane przez instytucje finansowe; Prosty system wdrażania z ograniczonymi do minimum czynnościami związanymi z zarządzaniem instrumentami zwrotnymi innymi niż te, które są standardowo stosowane w danej instytucji finansowej zaproponowany system wdrażania oparty jest na wewnętrznych procedurach instytucji finansowych, dzięki czemu wdrażanie linii kredytowej udostępnionej przez Instytucję Pośredniczącą wymagać będzie niewielkich dostosowań po stronie Pośrednika; Dochodowość wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych wdrażając linie kredytową udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą, Pośrednicy Finansową są w stanie zapewnić dochodowość wdrażania linii. c. Przedsiębiorcy Lepszy dostęp do finansowania dzięki obniżeniu kosztu kredytu, więcej firm będzie mogło się wykazać zdolność kredytową i więcej firm będzie zainteresowanych finansowaniem zewnętrznym; Korzyść ekonomiczna związana z instrumentem finansowym możliwość zaciągnięcia kredytu o warunkach korzystniejszych od rynkowych; 16

17 Wsparcie dostosowane do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw jeśli kryteria udzielania kredytów Przedsiębiorcom będą zawierać niewiele kryteriów wykluczających, a zakres finansowania zostanie zdefiniowany szeroko, instrument będzie dostępny dla większości firm działających na rynku, pozwalając zaspokoić specyficzne potrzeby przedsiębiorstw; Możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego blisko miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jednym z kryteriów oceny liczba placówek instytucji finansowej; Szybki proces decyzyjny od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego wniosek o kredyt rozpatrywany zgodnie z wewnętrznymi procedurami Pośrednika Finansowego, co oznacza proces trwający kilka dni; Stała dostępność instrumentów wsparcia (brak terminów naborów) kredyt dostępny od dnia uruchomienia przez Pośrednika Finansowego do dnia wyczerpania limitu kredytowego. Zaproponowane terminy ogłaszania konkursów dla Pośredników Finansowych powinny gwarantować dostęp do finansowania przez cały okres programowania; Ograniczenie do minimum obowiązków administracyjnych związanych z aplikowaniem i monitorowaniem wsparcia wniosek aplikacyjny w formie wniosku o kredyt, brak obowiązków związanych z raportowaniem. VI. INSTRUMENTY HYBRYDOWE ŁĄCZENIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH Z PORĘCZENIAMI Połączenie modeli przedstawiony w punktach IV i V. Pośrednik Finansowy udziela preferencyjnych kredytów, które są objęte poręczeniem portfelowym. W ramach jednej umowy kredytowej Przedsiębiorcy uzyskują korzyści wynikające z obu zwrotnych instrumentów finansowych. 17

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego 1 Dwie nowe umowy poręczeniowe

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP. Gdańsk, 13 maja 2010 r. Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego - wdraŝane instrumenty dla sektora MSP 1 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP

Bardziej szczegółowo

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1)

Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) Warszawa, 12.06.2015 r. Zmiana rządowego programu Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego 1) W programie Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Najważniejsze informację o Banku Pekao SA Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE Szczecin, 18.08.2011 r. Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY

STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY STAN WDROŻENIA INSTRUMENTÓW GWARANCYJNYCH PROGRAMU CIP W POLSCE NA TLE EUROPY Zjazd Funduszy Poręczeniowych: 2014 2020 WYZWANIA DLA SYSTEMU PORĘCZENIOWEGO Jachranka, 24-25 października 2012 r. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego

Metryka Produktu Finansowego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.5/2015/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 2009-05-19 WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 1. WSTĘP Przygotowany program jest konsekwencją realizacji Rządowego Planu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Warszawa, dn. 05.03.2013 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie

Bardziej szczegółowo

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych

Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Poznań, 17 sierpnia 2011 r. Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach!

Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! Do 15 mln zł dla Twojej firmy na preferencyjnych warunkach! + darmowe doradztwo JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z UE DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT? Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie

Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Załącznik Nr 5 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie Nr 1.4/2014/ZFPJ/ Metryka Produktu Finansowego Reporęczenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wrocław, 19 czerwca 2015 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wybrane wyniki Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Bardziej szczegółowo

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces

Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces Lubelska Fundacja Rozwoju Nasza pożyczka sfinansuje Twój sukces www.biznespozyczka.eu Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 r. W 2013 r. udzieliliśmy przedsiębiorcom blisko

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Program

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo