Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji"

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku, o ile w niniejszym załączniku nie podano ich innego znaczenia. Wszelkie aktualne formularze dotyczące procedury rozliczeń Operacji będą dostępne na stronie internetowej (w zakładce dotyczącej województwa pomorskiego). I. Wniosek o Wsparcie 1. Udostępnienie Pośrednikowi Finansowemu Limitu Pożyczki Globalnej następuje na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wsparcie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy Operacyjnej. 2. Wniosek o Wsparcie składany jest osobiście przez osobę upoważnioną przez Pośrednika Finansowego w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym Menadżera. 3. Wniosek o Wsparcie podlega sprawdzeniu pod względem poprawności sporządzenia w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia złożenia w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym Menadżera. 4. Sprawdzeniu w szczególności podlegają: złożenie podpisów przez osoby uprawnione; zgodność podpisów ze wzorami; data złożenia; spełnienie warunków, o których mowa w pkt Warunkiem udostępnienia Pośrednikowi Finansowemu Limitu Pożyczki Globalnej na podstawie niniejszej Umowy Operacyjnej jest: a) ustanowienie zabezpieczeń określonych w Umowie Operacyjnej, b) wykonanie innych zobowiązań lub przedłożenie innych dokumentów wymaganych przez Menadżera, w szczególności złożenie przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wsparcie w terminie nie dłuższym niż 30 Dni Roboczych od podpisania Umowy Operacyjnej; c) brak trwania Nieprawidłowości. 6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź rachunkowych w złożonym Wniosku o Wsparcie Menadżer może dokonać uzupełnienia lub poprawy wniosku bądź wezwać Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie. 7. W przypadku, gdy Menadżer dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku o Wsparcie: a) zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem Finansowym, b) informacja potwierdzająca zakres dokonanej zmiany wraz z kopią uzupełnionego/poprawionego Wniosku o Wsparcie przekazywana jest do Pośrednika Finansowego faksem, c) Pośrednik Finansowy w terminie 7 Dni Roboczych przekazuje Menadżerowi faksem informację o akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wsparcie; d) termin na udostępnienie przez Menadżera środków liczony jest od dnia przekazania przez Pośrednika Finansowego faksem akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wsparcie. 8. W przypadku, gdy Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia Wniosku o Wsparcie we wskazanym terminie, wezwanie wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika Finansowego faksem, a termin na dokonanie przez Menadżera udostępnienia środków liczony

2 jest od dnia złożenia przez Pośrednika Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wsparcie. 9. Przez udostępnienie środków przez Menadżera należy rozumieć wyodrębnienie środków, w wysokości zgodnej z kwotą wskazaną we Wniosku o Wsparcie, na Rachunku Bankowym Funduszu Powierniczego, z przeznaczeniem na wypłatę Transz Pożyczki Globalnej w wykonaniu zobowiązania Menadżera wynikające z Umowy Operacyjnej Menadżer wyodrębnia środki na Rachunku Bankowym Funduszu Powierniczego najpóźniej w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia Wniosku o Wsparcie, z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8 powyżej. II. Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej 1. Wypłata Transzy Pożyczki Globalnej dokonywana jest na podstawie złożonego przez Pośrednika Finansowego Wniosku o Wypłatę Transzy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy Operacyjnej. 2. Pierwszy Wniosek o Wypłatę Transzy musi być złożony w terminie do 15 Dni Roboczych od zaakceptowania przez Menadżera Wniosku o Wsparcie. 3. Wniosek o Wypłatę Transzy składany jest osobiście przez osobę upoważnioną przez Pośrednika Finansowego w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym Menadżera. 4. Wniosek o Wypłatę Transzy podlega sprawdzeniu pod względem poprawności sporządzenia w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia złożenia w Biurze Głównym lub w Biurze Regionalnym Menadżera. 5. Sprawdzeniu w szczególności podlegają: złożenie podpisów przez osoby uprawnione; zgodność podpisów ze wzorami; data złożenia; złożenie dyspozycji na kwotę nieprzekraczającą łącznie ze Środkami Wypłaconymi Limitu Pożyczki Globalnej; spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 poniżej. 6. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, merytorycznych bądź rachunkowych w złożonym Wniosku o Wypłatę Transzy Menadżer może dokonać uzupełnienia lub poprawy tego wniosku bądź wezwać Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie. 7. W przypadku, gdy Menadżer dokonuje uzupełnienia lub poprawy Wniosku o Wypłatę Transzy: a) zakres dokonanej zmiany jest uzgadniany telefonicznie z Pośrednikiem Finansowym, b) informacja potwierdzająca zakres dokonanej zmiany wraz z kopią uzupełnionego/poprawionego Wniosku o Wypłatę Transzy przekazywana jest do Pośrednika Finansowego faksem, c) Pośrednik Finansowy w terminie 5 Dni Roboczych przekazuje Menadżerowi faksem informację o akceptacji korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wypłatę Transzy; d) termin na dokonanie przez Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia przekazania przez Pośrednika Finansowego faksem potwierdzenia (akceptacji) korekt naniesionych przez Menadżera na Wniosek o Wypłatę Transzy. 8. W przypadku, gdy Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego do poprawienia lub uzupełnienia Wniosku o Wypłatę Transzy we wskazanym terminie, wezwanie wskazujące zakres zmian lub poprawek oraz termin na ich dokonanie jest przekazywane do Pośrednika Finansowego faksem, a termin na dokonanie przez Menadżera wypłaty środków liczony jest od dnia złożenia przez Pośrednika Finansowego poprawionego lub uzupełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy. 9. Menadżer dokonuje wypłaty środków z Rachunku Bankowego Funduszu Powierniczego na Rachunek Bankowy Pośrednika Finansowego najpóźniej w terminie 20 Dni Roboczych od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy, z zastrzeżeniem pkt 6, 7 i 8 powyżej. 10. W przypadku wypłaty Limitu Pożyczki Globalnej w kilku Transzach Pośrednik Finansowy uprawniony jest do złożenia kolejnego Wniosku o Wypłatę Transzy, gdy suma Udziałów Menadżera we wszystkich udzielonych przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych 2

3 Pożyczkach przekroczy 75% wszystkich kwot przekazanych Pośrednikowi Finansowemu na mocy poprzednich Wniosków o Wypłatę Transzy (Środków Wypłaconych). 11. Jeżeli Wniosek o Wypłatę Transzy nie jest pierwszym Wnioskiem o Wypłatę Transzy składanym przez Pośrednika Finansowego w ramach Operacji, wówczas Pośrednik Finansowy składa we Wniosku o Wypłatę Transzy oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 powyżej. 12. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10 powyżej, podlega w miarę możliwości weryfikacji przez Menadżera na podstawie znajdujących się w posiadaniu Menadżera Sprawozdań z Postępu. 13. Pośrednik Finansowy może po raz ostatni złożyć Wniosek o Wypłatę Transzy na 40 Dni Roboczych przed ostatnim dniem Okresu Budowy Portfela. III. Spłata Pożyczki Globalnej Zwrot Udziału 1. Spłata Pożyczki Globalnej przez Pośrednika Finansowego odbywa się w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Pośrednik Finansowy na początku realizacji Umowy Operacyjnej decyduje, czy spłaty będą następowały miesięcznie czy kwartalnie. Pośrednik Finansowy przekazuje środki na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego. 2. Spłaty Pożyczki Globalnej będą następować w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Rejestru Portfela Jednostkowych Pożyczek (w przypadku spłat miesięcznych) lub Sprawozdań z Postępu (w przypadku spłat kwartalnych), nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu odpowiednio miesiąca lub kwartału, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły spłaty Jednostkowych Pożyczek. 3. W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły spłaty Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku spłat Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale. 4. Do spłat Jednostkowych Pożyczek zalicza się wszelkie spłaty należności głównej z tytułu Jednostkowej Pożyczki płatne przed terminem, w terminie, przeterminowane, dochodzone w drodze windykacji. 5. Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest równa łącznej kwocie spłat Jednostkowych Pożyczek w okresie a) od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją spłat Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach w przypadku spłat miesięcznych, lub b) od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją spłat Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach w przypadku spłat kwartalnych. 6. Kwota płatności przekazywanej Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest zgodna z łączną kwotą spłat Jednostkowych Pożyczek w części odpowiadającej Udziałowi Menadżera, wykazanej w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał. 7. Wszelkie straty z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek ponoszone są przez Menadżera i Pośrednika Finansowego proporcjonalnie do wniesionych przez nich udziałów w udzielonej Jednostkowej Pożyczce. 8. W okresie realizacji Umowy Operacyjnej wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty netto (tj. po potrąceniu kwalifikowalnych kosztów windykacji poniesionych przez Pośrednika Finansowego), w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw z zabezpieczeń ustanowionych przez MŚP, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez Fundusz Powierniczy oraz Pośrednika Finansowego zgodnie z zasadą pari-passu. 9. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Operacyjnej rozliczenie (podział) pomiędzy PF i MFP odzyskanych w wyniku windykacji kwot należności od MSP odbywa się na tych samych 3

4 zasadach, o których mowa w pkt 8, jednakże kwoty te przed podziałem podlegają pomniejszeniu o poniesione przez PF koszty działań windykacyjnych. 10. Maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości jest relacją wartości kapitału Jednostkowych Pożyczek straconych do wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem, jaki Pośrednik Finansowy może pokryć ze środków Limitu Pożyczki Globalnej, wynosi nie więcej niż 15% rzeczywistej kwoty wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 11. W razie, gdy średnia szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek/kredytów przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jest niewspółmiernie wyższa niż zakładane 15%, maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości może na wniosek Pośrednika Finansowego zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty zawarcia Umowy Operacyjnej. 12. Wniosek o podwyższenie maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości składany jest przez Pośrednika Finansowego w formie pisemnej w Biurze Regionalnym Menadżera i rozpatrywany przez Menadżera w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą w terminie do 20 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego wniosku. 13. Podwyższony maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości jest ustalany w drodze aneksu do Umowy Operacyjnej. 14. Rzeczywistą szkodowość wyznacza się według stanu na ostatni dzień okresu obowiązywania Umowy Operacyjnej. 15. W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości: a) Menadżer wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do pokrycia różnicy pomiędzy rzeczywistą szkodowością a maksymalnym dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych środków Pośrednika Finansowego; b) Pośrednik Finansowy pokrywa różnicę pomiędzy rzeczywistą szkodowością a maksymalnym dopuszczalnym pułapem szkodowości, z własnych środków w terminie 20 Dni Roboczych od otrzymania wezwania od Menadżera. 16. W przypadku, o którym mowa w pkt 15 powyżej, Pośrednik Finansowy dokonuje wpłat kwot netto odzyskanych w wyniku dochodzenia przez Pośrednika Finansowego należności przeciwko Ostatecznym Beneficjentom z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek tylko w przypadku gdy łączna wartość kwot otrzymanych od Ostatecznych Beneficjentów przekroczy kwotę wpłaconą przez Pośrednika Finansowego na rzecz Funduszu Powierniczego z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości. Wówczas wysokość kwoty należnej Menadżerowi stanowi różnica między łączną wartością kwot odzyskanych od Ostatecznych Beneficjentów a kwotą wpłaconą przez Pośrednika Finansowego z tytułu przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego pułapu szkodowości, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach. IV. Przychody Funduszu Powierniczego 1. Wpłata odsetek z tytułu Jednostkowych Pożyczek a) Pośrednik Finansowy na początku realizacji Umowy Operacyjnej decyduje, czy wpłaty będą następowały miesięcznie czy kwartalnie. Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego odsetki z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w wysokości proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach. b) Wpłaty określone w pkt (a) powyżej odbywają się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi odpowiednio Rejestru Portfela Jednostkowych Pożyczek lub Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu odpowiednio miesiąca lub kwartału, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły wpłaty odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek. c) W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły wpłaty odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy w 4

5 przekazanym po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w danym kwartale. d) Do wpłat odsetek przekazanych Pośrednikowi Finansowemu z tytułu udzielonych Pożyczek Jednostkowych zalicza się wszelkie wpłaty odsetek przewidziane w Umowie Operacyjnej II Stopnia, także odsetki od zadłużenia przeterminowanego. e) Kwota należności Menadżera z tytułu odsetek jest równa łącznej kwocie wpłat odsetek, które wpłynęły do Pośrednika Finansowego z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w okresie: i. od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach w przypadku wpłat miesięcznych, lub ii. od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach w przypadku wpłat kwartalnych. f) Kwota należności z tytułu odsetek przekazywanych Menadżerowi przez Pośrednika Finansowego jest zgodna z łączną kwotą wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek w części odpowiadającej Udziałowi Menadżera, wykazanej w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał. 2. Wpłata przychodów z innych źródeł a) Pośrednik Finansowy na początku realizacji Umowy Operacyjnej decyduje, czy spłaty będą następowały miesięcznie czy kwartalnie. Pośrednik Finansowy wpłaca na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego przychody z innych źródeł w związku z realizacją Operacji, w wysokości proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach. b) Wpłaty określone w pkt (a) powyżej odbywają się w okresach miesięcznych lub kwartalnych, w terminie do 5 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi odpowiednio Rejestru Portfela Jednostkowych Pożyczek lub Sprawozdania z Postępu, nie później jednak niż w terminie 15 Dni Roboczych po zakończeniu odpowiednio miesiąca lub kwartału, w którym u Pośrednika Finansowego wystąpiły przychody z innych źródeł w związku z realizacją Operacji. c) W okresach kwartalnych, w których u Pośrednika Finansowego nie wystąpiły przychody z innych źródeł w związku z realizacją Operacji, Pośrednik Finansowy w przekazanym po zakończeniu kwartału Sprawozdaniu z Postępu informuje Menadżera o braku przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji w danym kwartale. d) Do przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji zalicza się wszelkie wpływy z tytułu inwestowania (w sposób uzgodniony z Menadżerem) przez Pośrednika Finansowego, wolnych środków Limitu Pożyczki Globalnej niezaangażowanych w Umowy Operacyjne II Stopnia. e) Kwota należności Menadżera z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji jest równa łącznej kwocie przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji uzyskanych w okresie: i. od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika Finansowego ewidencją wpłat odsetek z tytułu udzielonych Jednostkowych Pożyczek, w części proporcjonalnej do Udziału Menadżera w Jednostkowych Pożyczkach, w przypadku wpłat miesięcznych lub ii. od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, zgodnie z prowadzoną przez Pośrednika 5

6 Finansowego ewidencją przychodów z innych źródeł, w przypadku wpłat kwartalnych. f) Kwota należności z tytułu uzyskania przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji jest zgodna z łączną kwotą przychodów z innych źródeł w związku z realizacją Operacji wykazaną w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał. 3. Wpłata prowizji od niewykorzystanej kwoty limitu Pożyczki Globalnej. a) W przypadku, gdy Pośrednik Finansowy w Okresie Budowy Portfela nie wykorzysta w 100% Limitu Pożyczki Globalnej, zobowiązany jest wpłacić prowizję od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej. b) Kwota prowizji wynosi 2% różnicy pomiędzy kwotą Limitu Pożyczki Globalnej a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki Globalnej w ww. okresie. c) Prowizja od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej płatna jest w terminie 10 Dni Roboczych od zakończenia Okresu Budowy Portfela. Pośrednik Finansowy przekazuje tę prowizję na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego. V. Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego 1. Wypłata zachęt a) Pośrednikowi Finansowemu przysługują zachęty do uzyskiwania lepszych wyników w formie i na zasadach określonych w Rozdziale IX Metryki Produktu Finansowego, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. b) Zachęty, o których mowa powyżej wypłacane będą jednorazowo na wniosek Pośrednika Finansowego złożony w terminie do trzech miesięcy od daty zakończenia Okresu Budowy Portfela w formie pisemnej w Biurze Głównym lub Biurze Regionalnym Menadżera. Wzór Wniosku o Wypłatę Zachęty stanowi załącznik nr 13 do Umowy. c) Menadżer dokonuje wypłaty środków z tytułu zachęty z Rachunku Bankowego Funduszu Powierniczego na rachunek własny Pośrednika Finansowego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnego Wniosku o wypłatę zachęty przez Pośrednika Finansowego. V. Pokrycie Kosztów 1. Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów zarządzania, powstałych w związku z realizacją Operacji, do maksymalnej kwoty wyznaczanej na następujące okresy: a) od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej do zakończenia Okresu Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, b) od dnia następującego po zakończeniu Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy Operacyjnej I Stopnia w wysokości do 3% wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego dany okres roczny z uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek). 2. W przypadku niewykorzystania przez Pośrednika Finansowego w 100 % przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, przysługują mu koszty w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 3. W odniesieniu do niepełnego roku wykonywania niniejszej Umowy Operacyjnej maksymalne kwoty określone w pkt 1 powyżej podlegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. 6

7 4. Wypłata kwot na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek w ramach realizowanej Operacji dokonywana jest w okresach kwartalnych, w terminie 45 Dni Roboczych po przekazaniu przez Pośrednika Finansowego Menadżerowi Sprawozdania z Postępu, w którym Pośrednik Finansowy potwierdza spełnienie warunku kwalifikowalności kosztów zarządzania, o którym mowa w pkt 7 poniżej. 5. Kwota na pokrycie kwalifikowalnych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek musi być zgodna z łączną kwotą tych kosztów, wykazaną w Sprawozdaniach z Postępu za dany kwartał i nie może przekroczyć wartości, o której mowa w pkt Menadżer lub Instytucja Zarządzająca dokonuje oceny kwalifikowalności kosztów zarządzania w okresie obowiązywania Umowy Operacyjnej oraz po jego zakończeniu. 7. Ocena kwalifikowalności kosztów zarządzania polega na analizie zgodności faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych przez Pośrednika Finansowego kosztów zarządzania z kryteriami określonymi w art. 78 pkt 6 b, c oraz d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz innymi kryteriami wskazanymi Pośrednikowi Finansowemu przez Menadżera lub Instytucję Zarządzającą, w tym w szczególności katalogiem kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowanych ponoszonych przez Pośrednika Finansowego. 8. W przypadku, gdy w wyniku oceny kwalifikowalności kosztów zarządzania Menadżer lub Instytucja Zarządzająca nie zaakceptuje kosztu zarządzania wykazanego przez Pośrednika Finansowego jako koszt kwalifikowalny: a) Menadżer lub Instytucja Zarządzająca wzywa Pośrednika Finansowego w formie pisemnej do zwrotu niezaakceptowanego kosztu zarządzania w kwocie wskazanej w wezwaniu; b) Pośrednik Finansowy dokonuje zwrotu niezaakceptowanego kosztu zarządzania w kwocie wskazanej w wezwaniu na Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania wezwania. VI. Postępowanie z należnościami przeterminowanymi 1. Menadżer monitoruje terminowość wpływu należności z tytułu: a) spłaty Limitu Pożyczki Globalnej Zwrotu Udziału, b) przychodów należnych Funduszowi Powierniczemu: odsetek, przychodów z innych źródeł i prowizji od niewykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej. 2. W przypadku stwierdzenia braku wpływu należności, o których mowa w pkt 1, Menadżer wzywa w formie pisemnej Pośrednika Finansowego do spłaty należności wyznaczając dodatkowy termin spłaty. 3. Wezwanie przekazywane jest do Pośrednika Finansowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym za pośrednictwem operatora publicznego. 4. Dodatkowy termin spłaty ustalany jest na 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 2. 7

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości

Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości Instrukcja dla Beneficjentów Działania 2.1 RPO WL dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości Zgodnie z 19 umowy o dofinansowanie Monitoring, kontrola i audyt Beneficjenci Działania 2.1 RPO WL zobowiązani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ INDYWIDUALNYCH ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO przez TORUŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W TORUNIU Toruń 2013 r. Spis treści Strona Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie...

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie... UMOWA POŻYCZKI NR NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1)... [nr i nazwa] OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 190/11 z dnia 21.12.2011 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO WFOŚiGW W WARSZAWIE DO KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo