Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych"

Transkrypt

1 Pożyczka Globalna Produkt Finansowy dla funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

2 Pożyczka Globalna charakterystyka produktu Pożyczka Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) na rzecz Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE w celu udzielania przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczek dla Ostatecznych Beneficjentów, będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP). 2 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie Pożyczki Globalnej Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w Konkursie mogą być: 1.fundusze pożyczkowe; 2.banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego; 3.banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; 4.spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych; 5.inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP; 6.konsorcja ww. podmiotów. 3 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

4 Podstawowe parametry Produktu: 1. Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach Konkursu na produkt - Pożyczka Globalna wynosi ,00 PLN. 2. Limit środków przyznanych pojedynczemu Wnioskodawcy w ramach Konkursu wynosi ,00 PLN. MFP ma prawo do zmiany limitów kwot wskazanych powyżej w przypadku, gdy postępowanie konkursowe uzasadni taką decyzję. 4 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

5 Udział własny Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielanych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej stanowi: 1.10% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie do ,00 PLN. 2.30% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie od ,01do ,00 PLN. 3.40% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie od ,01do ,00 PLN. 5 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

6 Limity koncentracji w ramach Limitu Pożyczki Globalnej 1. Suma Jednostkowych Pożyczek, w tym udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi, których wartość przekracza progi kwotowe ( , ,00 PLN) nie może stanowić więcej niż 30% wartości Limitu Pożyczki Globalnej. 2. Łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych konkretnemu MŚP w ramach Limitu Pożyczki Globalnej będzie podlegała sumowaniu. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych będzie odpowiednio zwiększało procentowy udział własny Pośrednika Finansowego w stosunku do wartości Jednostkowych Pożyczek przekraczających poszczególne progi. 3. Łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielanych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi wynosi ,00 PLN, jednak nie więcej niż 5% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, z zastrzeżeniem, że Jednostkowe Pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż cztery miesiące. 6 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

7 Warunki Jednostkowej Pożyczki dla Ostatecznego Beneficjenta Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Pożyczki Globalnej wpisane do Portfela Jednostkowych Pożyczek muszą spełniać łącznie następujące wymogi: 1.Jednostkowe Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu przez Pośrednika Finansowego analizy ryzyka zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka; 2.Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego. 7 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

8 Dopuszczalny pułap szkodowości Maksymalny dopuszczalny pułap szkodowości rozumianej jako utratę kapitału (liczoną jako relacja wartości kapitału Jednostkowych Pożyczek straconych do wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem), jaki Pośrednik Finansowy może pokryć ze środków Pożyczki Globalnej, wynosi nie więcej niż 8 % przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. W razie, gdy ogólnokrajowa sytuacja gospodarcza wykaże, że średnia szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek lub kredytów przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jest niewspółmiernie wyższa niż zakładane 8%, dopuszczalny pułap szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty zawarcia Umowy. 8 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

9 Okres Budowy Portfela: Pośrednik Finansowy w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej może udzielać Jednostkowych Pożyczek w terminie do 24 miesięcy od dnia udostępnienia Limitu Pożyczki Globalnej. Termin Jednostkowej Pożyczki: Jednostkowa Pożyczka nie może trwać dłużej niż 60 miesięcy. 9 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

10 Cel finansowania Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach limitu Pożyczki Globalnej muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w szczególności na: finansowanie inwestycji; tworzenie nowych miejsc pracy; wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 10 Poznań, 19 sierpnia 2011 r.

11 Zabezpieczenia 1.Zabezpieczenie ustanawiane będzie na co najmniej 100% wartości przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej i będzie obowiązywać przez cały Okres trwania Umowy. 2.Zabezpieczeniem należytego wykonywania Umowy jest: pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Menadżera lub Instytucji Zarządzającej; cesja praw z zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów na rzecz Pośrednika Finansowego w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi II Stopnia zawarta pod Warunkiem Zawieszającym wystąpienia Nieprawidłowości; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub akt notarialny o dobrowolny poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kpc ; Menadżer ma prawo w wyjątkowych i merytorycznie uzasadnionych przypadkach żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia innego niż określone powyżej. 11 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

12 Warunki udzielania wsparcia dla MŚP przez Pośrednika Finansowego: 1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka, 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis; W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek zgłoszenia faktu udzielenia takiej pomocy oraz wydania stosownego zaświadczenia spoczywa na Pośredniku Finansowym. Obowiązek ten ma również zastosowanie do składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwych instytucji. 12 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

13 Okres Budowy Portfela: Pośrednik Finansowy w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej może udzielać Jednostkowych Pożyczek w terminie do 24 miesięcy od dnia udostępnienia Limitu Pożyczki Globalnej. Termin Jednostkowej Pożyczki: Jednostkowa Pożyczka nie może trwać dłużej niż 60 miesięcy. 13 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

14 Prowizje 1.MFP nie pobiera prowizji za przyznanie Limitu Pożyczki Globalnej; 2.Przychody osiągane dzięki gospodarowaniu środkami otrzymanymi w ramach Limitu Pożyczki Globalnej stanowią przychody Funduszu Powierniczego JEREMIE, i tak: przychody z tytułu odsetek od oprocentowania udzielonych Jednostkowych Pożyczek, przychody odsetkowe z tytułu oprocentowania środków Pożyczki Globalnej oraz inne przychody z oprocentowania lokat i papierów wartościowych w ramach lokowania wolnych środków Pożyczki Globalnej. 14 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

15 Zachęty 3% od wartości udziału MFP w udzielonych Jednostkowych Pożyczkach w ramach Limitu Pożyczki Globalnej wg stanu na dzień [. ] 1% od wartości udziału MFP w udzielonych Jednostkowych Pożyczkach w ramach Limitu Pożyczki Globalnej w terminie 18 miesięcy od Dnia Udostępnienia Pożyczki Globalnej, pod warunkiem, że Pośrednik Finansowy wykorzysta w tym terminie 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 15 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

16 Koszty Zarządzania Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do pokrywania faktycznie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania Portfelem Jednostkowych Pożyczek powstałych w związku z realizacją Umowy. 16 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

17 Wysokość kosztów zarządzania Maksymalny pułap kosztów zarządzania ustala się na poziomie: 1)przez Okres Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej; 2)od daty zakończenia Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy w wysokości do 3% wykorzystywanego (na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego) Limitu Pożyczki Globalnej. 17 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

18 Obowiązki Pośrednika Finansowego Pośrednik Finansowy będzie zobligowany do wykonywania obowiązków wynikających z charakteru uzyskanego wsparcia ze środków unijnych, w tym m.in. w zakresie promocji i informacji, sprawozdawczości, trwałości projektów. 18 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

19 Monitoring ośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy będzie zobligowany do składania MFP miesięcznych sprawozdań dot. informacji pozwalających na dokonanie oceny jego aktywności, m.in. w zakresie: ykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej; odstawowych informacji o MŚP, którym udzielono Jednostkowych Pożyczek 19 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

20 Sprawozdawczość Pośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy będzie zobligowany do składania MFP kwartalnych i rocznych sprawozdań: 1.Kwartalne Sprawozdania z Postępu obejmują swoim zakresem m.in. informacje i dane dotyczące realizacji Operacji oraz szczegółowe dane na temat postępu realizowanych Operacji. 2.Roczne Sprawozdania z Postępu obejmują swoim zakresem m.in. szczegółową analizę realizacji Operacji w poprzednim roku kalendarzowym, dane dotyczące realizacji Operacji oraz szczegółowe informacje na temat postępu realizowanych Operacji. 20 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

21 Dokumentacja Konkursowa oraz warunki Konkursu 21 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

22 Wybór Pośredników Finansowych tryb Konkursu otwartego; zgodne z Regulaminem Konkursu. 22 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

23 Wsparcie Uzyskanie wsparcia przez Pośrednika Finansowego następuje po zawarciu przez Pośrednika z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Umowy Operacyjnej I Stopnia. 23 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

24 Wsparcie Uzyskanie wsparcia przez Pośrednika Finansowego następuje po zawarciu przez Pośrednika z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Umowy Operacyjnej I Stopnia. 24 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

25 Dokumentacja Konkursowa Na Dokumentację Konkursową składają się następujące dokumenty: Regulamin Konkursu; Wniosek o dopuszczenie do Konkursu; Biznes Plan; Metryka Produktu Finansowego; Kryteria wyboru Pośredników Finansowych; Umowa Operacyjna I Stopnia z Załącznikami. 25 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

26 Nabór wniosków 1.Wnioski można składać po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od dnia 24 sierpnia 2011 roku od godziny 8.00 w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia poziomu 200% środków, przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu jednak nie dłużej niż do dnia 27 grudnia 2011 roku do godziny Po upływie terminu składania Wniosków zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna. 3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 26 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

27 Ocena Formalna 1. Kryterium w oparciu o formułę Tak / Nie / Nie dotyczy; 2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w trakcie oceny formalnej, na wezwanie Menadżera, Wnioskodawcy mogą uzupełnić lub poprawić złożoną dokumentację; 3. W uzasadnionych przypadkach Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego będzie mógł zwracać się do Wnioskodawców o wyjaśnienie treści złożonych przez nich Wniosków wraz z Załącznikami; 4. Niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku; 5. Wnioski, które zostaną negatywnie oceniane w trakcie oceny formalnej będą odrzucane. 27 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

28 Ocena Merytoryczna 1. Tylko Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 2. Kryteria dopuszczające w oparciu o formułę Tak/Nie/Nie dotyczy. 3. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego będzie mógł zwracać się do Wnioskodawcy o wyjaśnienie treści złożonych przez nich Wniosków wraz z Załącznikami. 4. Niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium dopuszczającego skutkuje negatywną oceną Wniosku. 28 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

29 Wybór Pośredników Finansowych 1.W terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od zakończenia oceny merytorycznej, Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE występuje do Instytucji Zarządzającej w celu uzyskania akceptacji wyboru Pośrednika Finansowego, który otrzyma wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE. 2.Pośrednicy Finansowi, których wybór został zaakceptowany przez Radę Inwestycyjną są o tym pisemnie informowani w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia uzyskania ww. akceptacji wyboru. 3.Od negatywnej decyzji (tj. decyzji o niewybraniu Wniosków do wsparcia z Funduszu Powierniczego JEREMIE) przysługuje protest. 4.Umowa Operacyjna I Stopnia powinna zostać podpisana przez Strony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pisemnego powiadomienia Pośrednika Finansowego o ich wyborze. 29 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

30 Różnice Parametrów Konkursowych Konkurs 2.1/2010/FPJWW oraz Konkurs 2.2/2011/FPJWW 30 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

31 Główne różnice w parametrach konkursu (1) Konkurs 2.1/2010/FPJWW 2.2/2011/FFPJWW Termin ogłoszenia informacji o naborze Wniosków Konkursowych/ termin rozpoczęcia/ zakończenia/ naboru wniosków konkursowych. Tryb naboru Wniosków Konkursowych ogłoszenie konkursu 26/03/2010r. rozpoczęcie naboru 30/03/2010r. zakończenie naboru wniosków 29/04/2010r. 1 miesiąc 1 miesiąc. Przyjmowane były wszystkie terminowo złożone Wnioski. Kolejność składania Wniosków nie miała wpływu na jego ocenę. ogłoszenie konkursu 27/07/2011r. rozpoczęcie naboru Wniosków 24/08/2011r. (po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu). zakończenie naboru Wniosków 27/12/2011r. 4 miesiące Nabór ciągły od 24/08/2011r. do osiągnięcia poziomu 200 % środków przewidzianych w ramach niniejszego konkursu, jednak nie później niż do 27/12/2011r. Decyduje kolejność składania wniosków. Całkowita wysokość środków w ramach ogłoszonego Konkursu (w zł.) Maksymalny limit środków przyznany 1 PF (w zł) , , , , 00 Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie podmioty mające wyodrębnione Fundusze Pożyczkowe fundusze pożyczkowe, banki krajowe i zagraniczne, instytucje kredytowe lub finansowe, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP, konsorcja ww podmiotów. 31 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

32 Główne różnice w parametrach konkursu (2) Konkurs 2.1/2010/FPJWW 2.2/2011/FPJWW Ilość progów oraz udział PF w Jednostkowych Pożyczkach 4 progi 10 % poniżej ,00 zł. 20 % od ,01 zł. do ,00 zł. 30 % od ,01 zł. do ,00 zł. 50 % od ,01 zł. do ,00 zł. 3 progi 10% do ,00 zł. 30 % od ,01 do ,00 zł. 40 % od ,01 zł. do ,00 zł. Zmiana limitów koncentracji Max. łączna wartość jednostkowych pożyczek do 30 % - łącznie w ramach 2 progów: 30 % od ,01 zł. do ,00 zł. 50 % od ,01 zł do ,00 zł. Max. łączna wartość jednostkowych pożyczek do 30 % - w ramach 1 progu: 30 % od ,01 zł. do ,00 zł. Tryb prac Komisji Konkursowych. Po zakończeniu naboru Wniosków Konkursowych. W sposób ciągły, po wpłynięciu kolejnych Wniosków Konkursowych. Inne zmiany w Regulaminie Konkursowym Nie określono terminu na podpisanie Umów Operacyjnych I Stopnia. Umowy Operacyjne I Stopnia powinny zostać podpisane przez strony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pisemnego powiadomienia PF o ich wyborze. 32 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

33 Planowane zmiany w wybranych parametrach konkursu 2.2/2011/FPJWW Zwiększenie całkowitej wysokości środków w ramach w ramach ogłoszonego konkursu z zł. na zł. Zwiększenie maksymalnego limitu środków przyznanych 1 PF (w zł) z z zł. na zł. Zachęta dla PF, liczona będzie od kwoty wykorzystanego Limitu Pożyczki Globalnej wg. stanu na dzień r. 33 Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dziękujemy za uwagę. Kontakt: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Poznań, 17 sierpnia 2011 r.

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych

Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Nowe źródła finansowania na Mazowszu Seminarium dla przyszłych Pośredników Finansowych Warszawa, dn. 05.03.2013 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/ Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w niniejszym załączniku,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo