DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION"

Transkrypt

1 DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION Uwagi ogólne 1. Tablice działu opracowano na podstawie: 1) wyników spisów powszechnych; 2) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego przy uwzględnieniu: a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych, b) różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy a liczbą osób czasowo nieobecnych, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie a liczbą osób faktycznie mieszkających na terenie gminy; 3) rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały; 4) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach; 5) sprawozdawczości sądów okręgowych o prawomocnie orzeczonych separacjach i rozwodach. U w a g a. Począwszy od danych za 2000 r. bilans stanu i struktury ludności oraz wszystkie współczynniki demograficzne są opracowywane przy uwzględnieniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 1864 lata, dla kobiet 1859 lat. Wśród ludności w wieku produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 1844 lata i niemobilnym, tj. mężczyźni 4564 lata, kobiety 4559 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej. 3. Poziom wykształcenia ludności określa najwyższy ukończony poziom kształcenia w szkole lub szkolenia w innym trybie i formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem szkolnictwa. Podstawą zaliczania wykształcenia do określonego poziomu było uzyskane świadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej szkoły. General notes 1. Chapter tables were compiled on the basis of: 1) the results of the national censuses; 2) the balances of the size and structure of the population (actually living in a gmina). Population balances are compiled for periods between censuses on the basis of the last census, taking into account: a) changes in a given period connected with vital statistics (births, deaths) and migration of the population (registering and cancelling registration for permanent residence from other gminas and from abroad) as well as address changes of the population due to changes in the administrative division, b) difference between the number of people registered for temporary stay for a period of more than 2 months in a gmina and the number of people temporary absent there, which simultaneously makes the difference between the number of people registered for permanent residence in a gmina and the number of people actually living in the gmina; 3) the registers of the Ministry of the Interior and Administration on internal and international migration of population for permanent residence; 4) documentation of Civil Status Offices regarding registered marriages, births and deaths; 5) documentation of district courts regarding legally valid decisions in actions for separations and divorces. N o t e. Since 2000 the data regarding the balances of the size and structure of the population as well as all demographic rates and indicators are compiled on the basis of the Population and Housing Census The working age population refers to, aged 1864, and fe, aged In this category the age groups of mobility (i.e. 1844) and non mobility (i.e for and 4559 for fe) are distinguished. The nonworking age population is defined as the preworking age population, i.e., up to the age of 17 and the postworking age population, i.e., 65 for and 60 for fe. 3. Educational level of population is defined by the highest level of education completed at school or trainings in other course or form, recognized in accordance with the educational system in force. The basis for recognizing education to be on the appropriate level was a certificate (diploma) obtained upon graduation from the appropriate school.

2 Stan cywilny prawny ustalono dla osób w wieku 15 lat i więcej według obowiązującego w danym kraju prawa. 5. Osobą niepełnosprawną jest taka osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony osoba niepełnosprawna prawnie lub osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku osoba niepełnosprawna tylko biologicznie. 6. Podziału ludności według głównego źródła utrzymania dokonano na podstawie kryterium wyłącznego lub głównego źródła dochodów. Ze względu na posiadane źródła utrzymania ludność dzieli się na dwie kategorie: posiadających własne źródła utrzymania, tj. osoby utrzymujące się z dochodów uzyskiwanych z pracy osobiście wykonywanej (w tym z dochodów z wynajmu), z niezarobkowych źródeł, a także z własności, utrzymywanych, tj. osoby pozostające na utrzymaniu innych osób posiadających własne źródło dochodów. Do ludności utrzymującej się z dochodów z pracy zaliczono: zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, osoby (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące gospodarstwo indywidualne w rolnictwie, osoby wykonujące wolne zawody (np. twórcy, adwokaci, lekarze), osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, duchownych, a także w 2002 r. osoby utrzymujące się z dochodów z wynajmu. Do ludności utrzymującej się z niezarobkowych źródeł zaliczono osoby, dla których posiadanie niezarobkowego źródła stanowi wyłączne lub główne źródło utrzymania. Do niezarobkowych źródeł utrzymania zaliczono: emeryturę, rentę (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinną, socjalną) łącznie ze świadczeniem rehabilitacyjnym, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pomocy społecznej dla osób, które nie mają żadnych dochodów lub mają dochody niewystarczające oraz inne źródła (m.in. zasiłek i świadczenie przedemerytalne, zasiłek pielęgnacyjny, wychowawczy, alimenty, stypendium). Do ludności utrzymującej się z dochodów z własności zalicza się osoby utrzymujące się z dochodów z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów rolnych, z lokat kapitałowych (z obrotu akcjami, obligacjami, zysków kapitałowych itp.), z odsetek od oszczędności, z udziału w zyskach przedsiębiorstw (dywidend). 7. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych i niespokrewnionych, zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. 4. Civil legal status has been set for persons aged 15 and above according to the biuding law. 5. The disabled person is such person, who has appropriate judgement issued by a body, authorised to this a person legally disabled or a person, who does not have such judgement, but feels constraints in the ability of performing basic activities for its age a person only biologically disabled. 6. Division of population according to the main source of maintenance was made on the basis of criteria of the only or the main source of incomes. In respect of the possessed source of maintenance population is divided into two categories: persons with own sources of maintenance, i.e. people earning their living from incomes obtained from work performed personally (including rent incomes), from nonearned sources, and also from property, persons maintained, i.e. people, who remain maintained by other persons with own source of income. Population maintained incomes from work included: employees hired on the basis of an employment contract, ownaccount workers (including contributing family workers) including persons managing private farms in agriculture, persons practising learned professions (e.g., creators, lawyers, doctors), outworkers, agents, members of agricultural producers cooperatives, clergy as well as in 2002 persons which earn their living from rent income. Population, which earns its living from non earned sources of maintenance, includes persons, for whom the nonearned source of income constitutes an exclusive or main source of living. The nonearned sources of maintenance include: retirement pay, pension (resulting from an inability to work, family, disability welfare) including rehabilitation benefit, unemployment benefit, social assistance benefit for people, who do not have any incomes or have insufficient incomes and other sources (among others: preretirement benefit and allowance, nursing benefits, childcare benefit, alimonies, scholarship. Population, which earns its living from incomes from owning, includes persons, who live by incomes from leased agricultural land, capital investments (on trade of shares, bonds, capital gains etc.), interest rate on savings, share in profits of a company (dividends). 7. The household is understood as a group of related or unrelated persons, living together and earning their living collectively. Lone persons, who maintain themselves individually, constitute oneperson households.

3 Population Gospodarstwo domowe z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie jest to gospodarstwo, w którym jeden z członków jest użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, gospodarstwa indywidualnego (działki rolnej) o powierzchni do 1 ha użytków rolnych lub jest właścicielem zwierząt gospodarskich nieposiadającym użytków rolnych. 9. Przez rodzinę rozumie się zespół osób wyodrębnionych w ramach gospodarstwa domowego na podstawie kryteriów biologicznych, wychodząc od najmłodszego pokolenia. Jako dziecko określa się osobę w każdym wieku, która pozostaje w gospodarstwie domowym (lub przebywa w gospodarstwie zbiorowym) wraz z obojgiem lub jednym z rodziców. Do dzieci zalicza się również pasierbów oraz dzieci przysposobione. 10. Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano: małżeństwa według miejsca zameldowania na pobyt stały męża przed ślubem (w przypadku gdy mąż przed ślubem mieszkał za granicą, przyjmuje się miejsce zameldowania żony przed ślubem), separacje według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo (w przypadku gdy osoba wnosząca powództwo mieszka za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka; w przypadku zgodnego wniosku stron przyjmuje się miejsce zamieszkania męża), rozwody według miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo (w przypadku gdy osoba wnosząca powództwo mieszka za granicą, przyjmuje się miejsce zamieszkania współmałżonka), urodzenia według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka, zgony według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej. Dane o małżeństwach uwzględniają związki małżeńskie zawarte w formie przewidzianej prawem w urzędach stanu cywilnego. Na mocy ustawy z dnia 24 VII 1998 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 757) w urzędach stanu cywilnego rejestrowane są także małżeństwa podlegające prawu wewnętrznemu Kościoła lub Związku Wyznaniowego zawarte w obecności duchownego. Małżeństwo zawarte w tej formie podlega prawu polskiemu i pociąga za sobą takie same skutki cywilnoprawne, jak małżeństwo zawarte przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Płodność kobiet mierzy się współczynnikiem obliczonym jako iloraz liczby urodzeń żywych i liczby kobiet w wieku rozrodczym (1549 lat). Oprócz ogólnych współczynników płodności podaje się również 8. The hosehold of private farm user in agriculture is a hosehold, in which one of the members is a user of a private farm exceeding 1 ha of agricultural land, private farm (agricultural plots) of up to 1 ha of agricultural land or is the owner of livestock, who does not possess agricultural land. 9. The family is inderstood as a team of persons in a household on the basis of biological criteria, starting with the youngest generation. A child is defined as a person at any age, which remains in the household (or stays in an institutional household) together with one or both parents. Children include also step children and adopted children. 10. Data regarding the vital statistics according to territorial division were compiled as follows: marriages according to the husband's place of permanent residence before the marriage (in cases when the husband lived abroad before the marriage, the wife s place of residence before the marriage is used), separations according to the plaintiff's place of residence (in case when person filling petition residing aboard, place of residence of a spouse has been taken; in cases unanimous petition of both of persons residence of husband is used), divorces according to the plaintiff's place of residence (in case when person filling petition residing aboard, place of residence of a spouse has been taken), births according to the mother's place of permanent residence, deaths according to the place of permanent residence of the deceased. Data regarding marriages refers to marriages contracted according to lawful rules at the civil status offices. On the basis of the Law dated 24 VII 1998 (Journal of Laws, No. 117, item 757) in the local civil status offices in Poland are registered all marriages, including those based on the internal law of the Churches or the Religious Associations. Marriages contracted (on the basis of canonic laws marriages) subordinate the civil Polish laws and induce due to the same civil and law consequences as marriages contracted in the local civil status offices. Female fertility rate is calculated as the ratio of the number of live births and the number of women in the reproductive age (1549). Besides rate, age specific fertility rates are published, that are calculated

4 116 współczynniki grupowe (cząstkowe), obliczone jako ilorazy liczby urodzeń żywych z kobiet w danej grupie wieku i liczby kobiet w tej samej grupie wieku. Urodzenia z matek w wieku poniżej 15 lat zalicza się do grupy 1519 lat; urodzenia z matek w wieku 50 lat i więcej zalicza się do grupy 4549 lat. Współczynniki reprodukcji ludności: współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (1549 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku, tzn. przy przyjęciu cząstkowych współczynników płodności z tego okresu za niezmienne, współczynnik reprodukcji brutto przedstawia liczbę córek urodzonych przeciętnie przez kobietę przy założeniu, że kobieta w wieku rozrodczym będzie rodzić z częstością, jaką charakteryzują się wszystkie kobiety rodzące w roku, dla którego oblicza się współczynnik reprodukcji (niezmienne współczynniki płodności), współczynnik dynamiki demograficznej jest to stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów w danym okresie. Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie. Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku. Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia. 11. Dane o migracjach wewnętrznych ludności opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniach osób na pobyt stały. Informacje te nie uwzględniają zmian adresu w obrębie tej samej gminy (miasta), z wyjątkiem gmin miejsko wiejskich, dla których został zachowany podział na tereny miejskie i wiejskie. 12. Dane o migracjach zagranicznych opracowano na podstawie informacji ewidencyjnych gmin o zameldowaniu osób przyjeżdżających do Polski na pobyt stały (imigracja) oraz o wymeldowaniach osób wyjeżdżających z Polski za granicę na stałe (emigracja). 13. Współczynniki dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w podziale terytorialnym obliczono jako iloraz liczby faktów określonego rodzaju i liczby ludności zameldowanej na pobyt stały (według stanu w dniu 30 VI). as the ratios of the number of live births from women and the number of these women in the same groups of age. Births from mothers in the age under 15 are counted to the group 1519 and from the mothers in the age 50 and over to the group Reproduction rates: fertility rate refers to the number of children which would be born to the average woman during the course of her entire reproductive period (1549 years of age) assuming that in particular phases of this period she would give births with an intensity observed during a given year, i.e., in assuming age specific fertility rates for this period to be constant, gross reproduction rate refers to the number of daughters which would be born to the average woman assuming that a woman during her reproductive age will give births with an intensity which is characteristic for all women giving births in the year for which the reproduction rate is calculated (constant fertility rates), demographic dynamics rate is the ratio of the number of live births to the number of deaths in a given period. Natural increase of the population means the difference between the number of live births and deaths in a given period. Infant is a child under the age of 1. Information on births and deaths (including infant deaths) is presented according to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by the World Health Organization (WHO). 11. Data regarding internal migration of the population were compiled on the basis of gmina documentation regarding the registration for permanent residence. This information does not include changes of address within the same gmina (town), with the exception of urbanrural gminas for which the division into urban and rural areas has been kept. 12. Data regarding international migration were compiled on the basis of gmina documentation regarding the registration of people arriving to Poland for permanent residence (immigration) as well as regarding the removal from registration of people leaving Poland for permanent residence abroad (emigration). 13. Rates concerning vital statistics and migration of the population according to territorial division were calculated as the ratio of the number of defined events to the number of population registered for permanent residence (as of 30 VI).

5 Population 117 TABL. 1 (48). LUDNOŚĆ a NA PODSTAWIE SPISÓW POPULATION a BASED ON CENSUS DATA DATA SPISU CENSUS DATA w tys. Mężczyźni in thous. Kobiety Kobiety na 100 mężczyzn per 100 na 1 km 2 Population per 1 km 2 14 II ,8 37,1 40, XII ,5 49,3 54, XII ,6 72,5 75, XII ,2 95,7 95, XII ,1 111,5 115, XII ,8 121,2 128, V ,5 121,5 132, a W każdorazowym podziale administracyjnym. a In each administrative division. TABL. 2 (49). LUDNOŚĆ a NA PODSTAWIE BILANSÓW POPULATION a BASED ON BALANCES L A T A Y E A R S w tys. STAN W DNIU 30 VI Mężczyźni in thous. Kobiety AS OF 30 VI Kobiety na 100 mężczyzn per 100 na 1 km 2 Population per 1 km ,8 95,2 94, ,8 109,5 108, ,4 114,8 119, ,4 119,4 126, ,5 122,2 129, ,4 121,0 130, ,3 121,7 131, ,5 121,6 131, ,5 121,5 132, ,6 121,5 132, ,7 121,4 132, ,1 121,0 132, STAN W DNIU 31 XII AS OF 31 XII ,6 97,4 97, ,0 111,0 110, ,4 115,8 120, ,5 119,8 126, ,5 122,2 129, ,6 121,1 130, ,4 121,6 131, ,4 121,4 132, ,5 121,4 132, ,5 121,3 132, ,3 121,1 132, ,8 120,7 132, a W każdorazowym podziale administracyjnym. a In each administrative division.

6 118 TABL. 3 (50). LUDNOŚĆ a WEDŁUG PŁCI I WIEKU Stan w dniu 31 XII POPULATION a BY SEX AND AGE As of 31 XII W I E K A G E O G Ó Ł E M O G Ó Ł E M G R A N D 02 lata lat i więcej W tym MĘŻCZYŹNI Of which MALES RAZEM TOTAL 02 lata lat i więcej a Na podstawie bilansów. a Based on balances.

7 Population 119 TABL. 4 (51). LUDNOŚĆ a W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM Stan w dniu 31 XII WORKING AND NONWORKING AGE POPULATION a As of 31 XII O G Ó Ł E M W wieku przedprodukcyjnym Preworking age mężczyźni kobiety fe W wieku produkcyjnym Working age mężczyźni kobiety fe W wieku poprodukcyjnym Postworking age mężczyźni kobiety fe w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym... 55,8 54,8 53,8 53,1 52,6 52,3 Nonworking age population per 100 persons of working age Mężczyźni... 46,9 46,0 45,1 44,4 44,1 44,0 Kobiety... 65,0 63,8 62,8 62,1 61,3 60,8 a Na podstawie bilansów. a Based on balances. TABL. 5 (52). PROGNOZA LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM Stan w dniu 31 XII PROJECTION OF POPULATION BY WORKING AND NONWORKING AGE As of 31 XII PŁEĆ GRUPY WIEKU W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH IN ABSOLUTE NUMBERS SEX AGE GROUP O G Ó Ł E M mężczyźni kobiety fe Wiek przedprodukcyjny Preworking age mężczyźni kobiety fe

8 120 TABL. 5 (52). PROGNOZA LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM (dok.) Stan w dniu 31 XII PROJECTION OF POPULATION BY WORKING AND NONWORKING AGE (cont.) As of 31 XII PŁEĆ GRUPY WIEKU W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH IN ABSOLUTE NUMBERS SEX AGE GROUP Wiek produkcyjny Working age mężczyźni kobiety fe Wiek poprodukcyjny Postworking age mężczyźni kobiety fe w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym... 54,9 62,8 70,2 74,1 76,1 Mężczyźni... 42,8 48,2 54,3 58,8 60,2 Kobiety... 67,9 79,0 87,9 91,0 93,8 Nonworking age population per 100 persons of working age W ODSETKACH IN PERCENT O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 mężczyźni ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kobiety ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 fe Wiek przedprodukcyjny... 15,6 14,8 14,2 13,4 12,5 Preworking age mężczyźni... 16,7 15,9 15,2 14,4 13,4 kobiety... 14,7 13,9 13,3 12,6 11,7 fe Wiek produkcyjny... 64,6 61,4 58,8 57,4 56,8 Working age mężczyźni... 70,0 67,5 64,8 63,0 62,4 kobiety... 59,5 55,9 53,2 52,3 51,6 fe Wiek poprodukcyjny... 19,8 23,8 27,1 29,1 30,7 Postworking age mężczyźni... 13,3 16,7 20,0 22,6 24,2 kobiety... 25,8 30,3 33,5 35,1 36,7 fe Ź r ó d ł o: Prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa S o u r c e: Demographic Projection of Poland , Central Statistical Office, Warsaw TABL. 6 (53). LUDNOŚĆ a WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA POPULATION a BY EDUCATIONAL LEVEL WYKSZTAŁCENIE ogółem mężczyźni kobiety fe w tys. in thous. w odsetkach in percent O G Ó Ł E M b ,5 222,0 100,0 100,0 100,0 b Wyższe... 22,5 38,8 17,5 18,6 16,5 Tertiary Średnie c... 68,7 90,7 40,8 37,1 44,2 Secondary c w tym ogólnokształcące... 18,6 30,4 13,7 9,7 17,3 of which general secondary Zasadnicze zawodowe... 44,3 41,2 18,6 23,8 13,8 Basic vocational Podstawowe... 54,1 42,7 19,3 16,7 21,5 Primary Niepełne podstawowe i bez wykształcenia szkolnego... 2,3 3,5 1,6 1,4 1,7 Incompleted primary and without school education a Dane spisów powszechnych; w 1988 r. dotyczy ludności w wieku 15 lat i więcej, w 2002 r. dotyczy ludności w wieku 13 lat i więcej. b W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym poziomie wykształcenia. c Łącznie z policealnym. a Data of the national censuses; in 1988 concern the population aged 15, in 2002 concern the population aged 13. b Data exclude persons for whom the educational level is unknown. c Including postsecondary educational level.

9 Population 121 TABL. 7 (54). LUDNOŚĆ a WEDŁUG STANU CYWILNEGO PRAWNEGO W 2002 R. POPULATION a BY LEGAL MARITAL STATUS IN 2002 STAN CYWILNY PRAWNY LEGAL MARITAL STATUS Mężczyźni w liczbach bezwzględnych in absolute numbers Kobiety Mężczyźni w odsetkach in percent Kobiety O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 Kawaler/panna ,5 30,3 23,2 Single Żonaty/zamężna ,8 60,9 54,9 Legally married pozostający w związku małżeńskim ,7 59,9 53,8 living together niepozostający w związku małżeńskim ,1 1,0 1,1 living separately Wdowiec/wdowa ,8 2,8 14,0 Widower/widow Rozwiedziony/rozwiedziona ,4 4,4 6,4 Divorced Pozostały/pozostała ,5 1,6 1,5 Other a Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 V 2002 r.; w wieku 15 lat i więcej. a Data of the National Population and Housing Census as of 20 V 2002; aged 15. TABL. 8 (55). NIEPEŁNOSPRAWNI a WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2002 R. DISABLED PERSONS a BY ECONOMICAL GROUPS OF AGE, EDUCATIONAL LEVEL AND CATEGORY OF DISABILITY IN 2002 Mężczyźni w liczbach bezwzględnych in absolute numbers Kobiety Mężczyźni w odsetkach in percent Kobiety O G Ó Ł E M ,0 100,0 100,0 Według ekonomicznych grup wieku b : By economical groups of age b : przedprodukcyjny ,5 4,2 2,9 preworking produkcyjny ,2 63,2 46,6 working poprodukcyjny ,3 32,6 50,4 postworking a Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 V 2002 r. b W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku. a Data of the National Population and Housing Census as of 20 V b Data exclude persons for whom age is unknown.

10 122 TABL. 8 (55). NIEPEŁNOSPRAWNI a WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2002 R. (cd.) DISABLED PERSONS a BY ECONOMICAL GROUPS OF AGE, EDUCATIONAL LEVEL AND CATEGORY OF DISABILITY IN 2002 (cont.) Mężczyźni w liczbach bezwzględnych in absolute numbers Kobiety Mężczyźni w odsetkach in percent Kobiety Według poziomu wykształcenia b : By educational level b : w tym: of which: wyższe ,8 15,1 9,1 tertiary średnie c ,0 35,3 40,2 secondary c zasadnicze zawodowe ,1 27,4 15,9 basic vocational Niepełnosprawni prawnie ,7 88,0 81,9 Legally disabled persons Według ekonomicznych grup wieku d : By economical groups of age d : przedprodukcyjny ,5 3,0 2,0 preworking produkcyjny ,8 58,1 42,9 working poprodukcyjny ,4 26,9 37,0 postworking Według poziomu wykształcenia b : By educational level b : w tym: of which: wyższe ,7 13,8 8,1 tertiary średnie c ,2 31,7 34,5 secondary c zasadnicze zawodowe ,6 24,4 13,7 basic vocational Niepełnosprawni tylko biologicznie ,3 12,0 18,1 Biologically disabled persons Według ekonomicznych grup wieku d : By economical groups of age d : przedprodukcyjny ,0 1,2 0,9 preworking produkcyjny ,4 5,2 3,8 working poprodukcyjny ,9 5,6 13,4 postworking a Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 20 V 2002 r. b W wieku 13 lat i więcej. c Łącznie z policealnym. d W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku. a Data of the National Population and Housing Census as of 20 V b Aged 13. c Including postsecondary educational level. d Data exclude persons for whom age is unknown.

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014

STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa POPULATION AND VITAL STATISTICS IN THE MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2014 STATISTICAL OFFICE IN WARSAW 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Brief information Prepared on: 29.05.2015 r. Contact: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88718-89-2. Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła

ISBN 978-83-88718-89-2. Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła ZESPÓŁ REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY: Dominik Rozkrut REDAKTOR GŁÓWNY: CZŁONKOWIE: SEKRETARZ: Renata Wronkowska Anna Bilska, Agnieszka Brzezińska, Aniela Litke, Magdalena Mojsiewicz, Janina Ofiarska, Dagmara

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji pod kierunkiem URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Agnieszki Ajdyn Autorzy opracowania: Graficzne wykonanie wykresów Daniel Koźmiński

Bardziej szczegółowo

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974

Lidia Motrenko-Makuch. Zakład Wydawnictw Statystycznych Statistical Publishing Establishment ISSN 2300-7974 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń Dyrektor

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS 1

OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS 1 STUDIA DEMOGRAFICZNE 2(160) 2011 Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN OSZACOWANIE RZECZYWISTEJ LICZBY LUDNOŚCI GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo