Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz ogóln z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien by przygotowany do podejmowania działalnoci w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien posiada umiejtnoci: organizowania pracy oraz podejmowania przedsiwzi w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla rónych grup odbiorców oraz nawizywania kontaktów i komunikowania si w co najmniej jednym jzyku obcym. Absolwent powinien by przygotowany do prowadzenia własnej działalnoci gospodarczej i do pracy w: biurach podróy; hotelach; orodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i orodkach doradztwa rolniczego; administracji rzdowej i samorzdowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym umoliwiajcym porozumiewanie si w działalnoci zawodowej. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS

2 A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Historii architektury i sztuki Fizjologii człowieka Psychologii Ekologii i ochrony rodowiska Prawa Ekonomii Zarzdzania 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Podstaw turystki 2. Podstaw rekreacji 3. Geografii turystycznej 4. Krajoznawstwa 5. Obsługi ruchu turystycznego 6. Ekonomiki turystyki i rekreacji 7. Hotelarstwa 8. Pedagogiki czasu wolnego 9. Kształtowania rodowiska i ochrony przyrody 10. Produkcji rolinnej i zwierzcej 11. Jakoci surowców i produktów spoywczych 12. ywienia człowieka 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie historii architektury i sztuki Treci kształcenia: Chronologia architektury europejskiej. Wielkie cywilizacje staroytnoci Grecja, Imperium Rzymskie, Bizancjum. Okres przejciowy w architekturze europejskiej V X wiek. Architektura wczesnego i dojrzałego redniowiecza architektura romaska i gotyk w Europie. Odrodzenie i jego terytorialno-kulturowe zrónicowanie. Barok w Europie. Architektura klasycyzmu i romantyzmu. Eklektyzm i architektura przełomu XIX i XX wieku. Reakcja na eklektyzm recesja, ekspresjonizm, modernizm. Architektura postmodernizmu. Elementy malarstwa i rze by od epoki klasycznej do współczesnoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania głównych nurtów w architekturze i sztuce; identyfikowania najwaniejszych twórców i ich dzieł. 2. Kształcenie w zakresie fizjologii człowieka Treci kształcenia: Rola orodkowego układu nerwowego w regulacji czynnoci poszczególnych narzdów organizmu. Budowa i funkcje mini. Krew skład, właciwoci, rola. Czynno układu krenia. Budowa i czynnoci układu oddechowego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w rónym wieku. Zmczenie rodzaje, lokalizacja, objawy. Skutki bezczynnoci ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniajcych si warunków rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów fizjologicznych zachodzcych w organizmie człowieka w czasie pracy i wypoczynku. 3. Kształcenie w zakresie psychologii Treci kształcenia: Cele i zadania psychologii. Zachowanie człowieka i jego determinanty. Potrzeby ludzkie. Motywacja. Emocje i ich ródła. Postawy i ich komponenty. Współczesne 2

3 koncepcje osobowoci. Zainteresowania. Procesy poznawcze. Nabywanie umiejtnoci. Człowiek w sytuacji trudnej. Stres. Poznawanie i ocenianie ludzi. Wpływ społeczny. Komunikowanie si ludzi. Negocjacje. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia psychicznych mechanizmów czynnoci ludzkich. 4. Kształcenie w zakresie ekologii i ochrony rodowiska Treci kształcenia: Zakres zainteresowa ekologii. Zwizki ekologii z turystyk. Abiotyczne rodowisko ycia wszechwiat, pocztki Ziemi, atmosfera, temperatura, promieniowanie, woda, gleba, zasoby naturalne Ziemi, klimat. Rola asymilacji i dysymilacji. Termodynamika w opisie funkcjonowania przyrody. Autekologia i synekologia. Ekosystemy funkcjonowanie, typy. Biomy. Dynamika biocenoz. Ekologia populacji. Konkurencja, drapienictwo, pasoytnictwo, mutualizm. Rolnictwo i ekologia, ekologia człowieka, ekologia krajobrazu, ekologia miast, ekologia turystyki. Ekologia a ochrona rodowiska. Historia ochrony rodowiska. Ochrona powietrza, wód i gleb. Degradacja gleb ich rekultywacja. Odpady i cieki w rodowisku. Zagroenia hałasem, wibracjami i promieniowaniem. rodowisko a zdrowie człowieka. Organizacja ochrony rodowiska w Polsce. Midzynarodowy charakter ochrony rodowiska. Prawne i społeczne aspekty ochrony rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia relacji midzy organizmami ywymi a rodowiskiem; rozumienia oddziaływania człowieka podróujcego na rodowisko; organizowania turystyki i rekreacji w sposób niezagraajcy rodowisku przyrodniczemu; wdraania zasad rozwoju zrównowaonego w turystyce i rekreacji. 5. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawy i zasady stosowania prawa. Elementy prawa i postpowania administracyjnego. Obowizki administracyjne zwizane z: podróowaniem, podejmowaniem działalnoci gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczestwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postpowania cywilnego. Umowy o wiadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialno kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i rekreacji. Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania prawa w działalnoci turystycznej i rekreacyjnej. 6. Kształcenie w zakresie ekonomii Treci kształcenia: Podstawowe kategorie i prawa ekonomii. Gospodarka rynkowa. Struktury rynkowe. Struktura podmiotowa rynku przedsibiorstwo, konsument, pastwo. Struktura przedmiotowa rynku popyt, poda, cena. Zasady funkcjonowania przedsibiorstw. Wzrost gospodarczy. Dochód narodowy. Inflacja. Rynek pracy. Budet pastwa. System bankowy. Bank centralny i polityka monetarna. Pienidz. System gospodarczy Unii Europejskiej. Handel midzynarodowy. Gospodarka globalna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii; rozpoznawania zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych; oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wska ników ekonomicznych. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Rozwój nauk o zarzdzaniu. Zarzdzanie a administrowanie i kierowanie. Kwalifikacje i funkcje kierownicze. Style i techniki zarzdzania. Planowanie działalnoci przedsibiorstw lub instytucji. Organizowanie i koordynowanie funkcjonowania podmiotów. Zasady tworzenia i rodzaje struktur organizacyjnych. Systemy motywacyjne. Kontrola działalnoci operacyjnej. Wizja, misja i strategia przedsibiorstwa lub organizacji. Zarzdzanie strategiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania wiedzy z obszaru zarzdzania i kierowania przedsibiorstwami, instytucjami lub organizacjami. 3

4 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie turystyki Treci kształcenia: Zarys dziejów turystyki. Klasyfikacja zjawisk turystycznych. Typologia turystów. Uwarunkowania rozwoju turystyki. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny. Struktura aktywnoci turystycznej ludnoci. Wpływ turystyki na człowieka oraz rodowisko naturalne, społeczno-kulturowe i gospodarcze. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Organizacja turystyki w Polsce i za granic. Metody stosowane w badaniach zagadnie turystycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia problemów współczesnej turystyki; rozpoznawania zjawisk wystpujcych we współczesnej turystyce; identyfikowania uwarunkowa rozwoju turystyki. 2. Kształcenie w zakresie rekreacji Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu rekreacji. Zarys dziejów rekreacji. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji. Aktywno rekreacyjna rónych grup społecznych. Organizacja rekreacji w Polsce i wybranych krajach. Klasyfikacja i analiza form rekreacji. Istota rekreacji fizycznej jej funkcje i znaczenie w rónych okresach ycia człowieka. Praca zawodowa a rekreacja. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy procesów dokonujcych si w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji; oceny skutków uczestniczenia w rekreacji. 3. Kształcenie w zakresie geografii turystycznej Treci kształcenia: Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych jej zwizki z innymi obszarami wiedzy. Metody oceny atrakcyjnoci rodowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki. Elementy kartografii turystycznej. Przestrze turystyczna i osadnictwo turystyczne. Geografia w badaniach nad turystyk. Regiony turystyczne w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny przydatnoci przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki; wykorzystywania opracowa kartograficznych w turystyce; wykorzystywania wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu turystycznego. 4. Kształcenie w zakresie krajoznawstwa Treci kształcenia: Rozwój aktywnoci i działalnoci krajoznawczej. Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczestwie. Zwizki krajoznawstwa z turystyk. Formy i kierunki rozwoju krajoznawstwa. Krajoznawstwo turystyczne. Regionalizm krajoznawczy. Metody i rodki popularyzacji krajoznawstwa i wiedzy krajoznawczej. Kształtowanie potrzeb i zainteresowa krajoznawczych. Czynniki determinujce percepcj wiedzy krajoznawczej. Inwentaryzacja krajoznawcza. Organizacja i programowanie krajoznawstwa turystycznego. Dobór treci krajoznawczych dla rónych rodzajów turystyki. Walory krajoznawcze regionów Polski rola w programowaniu turystyki. Interpretacja dziedzictwa. Interpretacja dziedzictwa na szlaku tematycznym. Popularne szlaki i trasy turystyczne przedstawiajce dorobek kulturowy Polski. Zasady prowadzenia imprez turystycznych przez pilotów wycieczek i przewodników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z wiedzy krajoznawczej w przygotowywaniu produktów turystycznych; wykorzystywania wiedzy z zakresu krajoznawstwa w turystyce i rekreacji. 5. Kształcenie w zakresie obsługi ruchu turystycznego Treci kształcenia: Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych. Rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróy. Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego. Imprezy turystyczne ich rodzaje. Organizacja i realizacja imprez turystycznych. Kalkulacja i rozliczanie imprez. Rodzaje dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego. Usługa porednictwa. Zasady i sposoby przekazywania informacji turystycznej. Pilota i przewodnictwo turystyczne. Praca z grup turystyczn. Znaczenie transportu w realizacji 4

5 imprezy turystycznej. Obsługa turystów w obiektach bazy noclegowej i ywieniowej. Stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego. Przygotowanie pracowników obsługujcych ruch turystyczny. Kultura obsługi i etyka zawodowa. Wykorzystanie logistyki w obsłudze ruchu turystycznego. Jako obsługi ruchu turystycznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: organizowania ruchu turystycznego; organizowania i realizowania imprez turystycznych rónego typu; obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróy turystycznej. 6. Kształcenie w zakresie ekonomiki turystyki i rekreacji Treci kształcenia: Przedmiotowa i podmiotowa struktura turystyki jako elementu gospodarki w układzie rodzajowym, branowym i funkcjonalnym. Rachunek satelitarny w turystyce dowiadczenia krajowe i midzynarodowe. Efekty społeczne i ekonomiczne turystyki w skali midzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Dobra, towary i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne konsumpcji turystycznej. Konsumpcja zrównowaona determinanty. Rynek turystyczny jako obszar alokacji i dystrybucji dóbr i usług turystycznych. Efektywno ekonomiczna i społeczna usług turystycznych i rekreacyjnych. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym. Inwestycje w turystyce i rekreacji. Biznes plan przedsiwzi w turystyce i rekreacji. Kompleksowe, zintegrowane podejcie do turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rola społecznoci lokalnych w zrównowaonym rozwoju turystyki. Turystyka i rekreacja w kontekcie wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, tworzenia nowych zawodów oraz wdraania innowacyjnych technik i technologii do gospodarki, rodowiska i komunikacji społecznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli turystyki w zrównowaonym rozwoju kraju; rozpoznawania mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki; dostrzegania prorozwojowego i proinnowacyjnego oddziaływania turystyki na gospodark, rodowisko i społeczno lokaln. 7. Kształcenie w zakresie hotelarstwa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu hotelarstwa. Historia rozwoju hotelarstwa na wiecie. Rozwój hotelarstwa w Polsce. Sławni hotelarze i sławne hotele wiata. Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. Nowe tendencje w rozwoju hotelarstwa na wiecie i w Polsce. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie systemy, łacuchy hotelowe, grupy markowe. Standardy jakoci w hotelarstwie. Globalny łacuch wartoci w hotelarstwie a nowe techniki i technologie. Organizacje hotelarskie w Polsce i na wiecie stan i obszary współpracy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania znaczenia hotelarstwa dla rozwoju turystyki; klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich; dostrzegania znaczenia hotelarstwa na rynku turystycznym. 8. Kształcenie w zakresie pedagogiki czasu wolnego Treci kształcenia: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego. Wychowanie i przygotowanie do czasu wolnego i rekreacji naturalne i instytucjonalne rodowiska wychowawcze. Zasady organizacji i prowadzenia zaj kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym. Zapobieganie przejawom niewłaciwego spdzania czasu wolnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: formułowania celów oraz doboru metod wychowywania i przygotowywania do racjonalnego spdzania czasu wolnego. 9. Kształcenie w zakresie kształtowania rodowiska i ochrony przyrody Treci kształcenia: Kształtowanie rodowiska przyrodniczego w makro- i mikroregionach. Geneza, typologia i uwarunkowania kształtowania zasobów rodowiskowych. Przyrodnicze skutki degradacji wód i gleby. Rónorodno biologiczna i krajobrazowa jako główny cel 5

6 ochrony. Regulacje prawne dotyczce ochrony przyrody ustawa o ochronie przyrody, konwencje midzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej. Struktura organizacyjna słub ochrony przyrody w Polsce. Metody ochrony przyrody. Zagroenie fauny i flory. Czerwone listy i ksigi. Ochrona gatunkowa. Ochrona siedlisk. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Paneuropejska Strategia Ochrony Rónorodnoci Biologicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny rodowiska i waloryzacji jego zasobów; kształtowania wiadomoci społeczestwa; analizy procesów kształtujcych rodowisko; promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody. 10. Kształcenie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzcej Treci kształcenia: Gatunki zwierzt gospodarskich i ich ewolucja. Pokrój zwierzt. Udomowienie, rasy, typy i kierunki uytkowania zwierzt gospodarskich. Znaczenie gospodarcze i ekonomiczne zwierzt i rolin. Programy hodowlane. Systemy utrzymywania zwierzt gospodarskich. Charakterystyka botaniczna wybranych gatunków rolin uprawnych i ich rozpoznawanie. Rejonizacja i technologia uprawy najwaniejszych gatunków. Wymagania klimatyczne i glebowe rolin uprawnych. Stanowisko w zmianowaniu. Zabiegi pielgnacyjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów warunkujcych rónorodno biologiczn zwierzt gospodarskich i rolin uprawnych; rozumienia systemów chowu i utrzymania oraz organizacji hodowli zwierzt; rozumienia systemów uprawy rolin; stosowania nowoczesnych metod produkcji rolinnej i zwierzcej w działalnoci gospodarczej. 11. Kształcenie w zakresie jakoci surowców i produktów spoywczych Treci kształcenia: Surowce pochodzenia rolinnego podział, znaczenie gospodarcze, substancje odywcze i nieodywcze wystpujce w wybranych gatunkach rolin uprawnych. Substancje biologicznie czynne znaczenie i moliwoci wykorzystania. Surowce pochodzenia zwierzcego. Nieprzetworzone i przetworzone surowce pochodzenia zwierzcego podział, znaczenie gospodarcze, przydatno konsumencka. Metody oceny surowców pochodzenia rolinnego i zwierzcego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny wartoci uytkowej i handlowej surowców rolinnych i zwierzcych; oceny jakoci rolinnych i zwierzcych surowców i produktów spoywczych. 12. Kształcenie w zakresie ywienia człowieka Treci kształcenia: Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych. Metody oznaczania podstawowych składników pokarmowych. Przemiana materii i energii metody badania, czynniki warunkujce procesy przemiany. Normy ywienia podział i definicje. Planowanie i organizacja ywienia. Właciwoci odywcze produktów pochodzenia rolinnego i zwierzcego. Wymogi sanitarne i obowizujce przepisy w organizacji ywienia zbiorowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stanu odywienia; organizowania ywienia. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji 6

7 zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w szczególnoci z zakresu filozofii, socjologii i etyki, w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym przypisa naley nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Programy nauczania powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe z co najmniej 8 zakresów kształcenia, w tym treci z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego oraz ekonomiki turystyki i rekreacji w minimalnym wymiarze 30 godzin kady z wymienionych zakresów kształcenia. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. ZALECENIA Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 7

8 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada rozszerzon w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedz oraz umiejtnoci umoliwiajce podejmowanie samodzielnej działalnoci menederskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien by przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwizywania problemów zwizanych z działalnoci w sferze turystyki i rekreacji oraz zarzdzania przedsibiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umie współpracowa z lud mi i kierowa zespołami ludzkimi. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: przedsibiorstwach turystycznych i rekreacyjnych; administracji rzdowej i samorzdowej oraz szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 8

9 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Historii kultury Socjologii czasu wolnego Regionów turystycznych 60 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Informatyki w turystyce i rekreacji 2. Polityki turystycznej 3. Planowania turystycznego 4. Marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych 5. Doradztwa turystycznego 6. Produktu turystycznego 7. Zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym 8. Biorónorodnoci 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie historii kultury Treci kształcenia: Pojcia, kategorie i dziedziny kultury. Kultura materialna i symboliczna. Periodyzacja historii kultury. Najwaniejsze nurty i zjawiska w historii kultury wiatowej. Odkrycia geograficzne i ich wpływ na kultur. Zarys historii kultury w Polsce. Najnowsze zjawiska w kulturze. Instytucje kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: orientowania si w dziejach kultury; rozumienia zjawisk i procesów kulturowych; wykorzystywania wiedzy o kulturze do potrzeb turystyki. 2. Kształcenie w zakresie socjologii czasu wolnego Treci kształcenia: Cele i funkcje socjologii. Podstawy i formy organizacji ycia społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Typy społeczestw. Zmiany społeczno-kulturowe. Społeczestwo czasu wolnego. Główne nurty refleksji socjologicznej nad czasem wolnym. Róne koncepcje czasu wolnego. Zasoby czasu wolnego w nowoczesnoci i pó nej nowoczesnoci. Rónicowanie stylów ycia i potrzeb wypoczynkowych. Treci czasu wolnego masowa kultura, masowa turystyka, masowa konsumpcja. Instytucjonalizacja czasu wolnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: obserwacji i analizy zjawisk społecznych wystpujcych w sferze czasu wolnego. 3. Kształcenie w zakresie regionów turystycznych Treci kształcenia: Znaczenie regionów w turystyce. Metody delimitacji regionów turystycznych. Typy regionów turystycznych. Zasady gospodarki turystycznej w regionach. Makroregiony turystyczne wiata według wiatowej Organizacji Turystyki. wiatowe centra turystyki. Struktura regionalna i subregionalna midzynarodowego ruchu turystycznego. Regionalizacja turystyczna Polski. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania głównych regionów turystycznych w Polsce i na wiecie; identyfikowania atrakcyjnoci krajowych i wiatowych centrów turystyki i podróy. 9

10 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie informatyki w turystyce i rekreacji Treci kształcenia: Obszary wsparcia przedsibiorstw turystycznych i rekreacyjnych technologiami informacyjnymi. Tworzenie baz danych o klientach i produktach turystycznych na potrzeby turystyki i rekreacji. Funkcjonowanie wewntrznych systemów komputerowych w przedsibiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Zewntrzne systemy rezerwacji komputerowej jako instrument dystrybucji usług turystycznych. Internet w turystyce i rekreacji. Platformy internetowe i wirtualne biura podróy. Istota e-turystyki. Budowa i funkcjonowanie lokalnych, regionalnych i krajowych systemów informacji turystycznej. Wykorzystanie technoprzewagi informatycznej w turystyce i rekreacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si programem rezerwacyjnym; tworzenia tematycznych baz danych w zakresie turystyki i rekreacji; posługiwania si modułami rezerwacji lotniczych i hotelarskich oraz wynajmu samochodów (rent-a-car). 2. Kształcenie w zakresie polityki turystycznej Treci kształcenia: Polityka zrównowaonego rozwoju w turystyce. Działania midzynarodowych organizacji o znaczeniu globalnym na rzecz rozwoju turystyki. Tendencje rozwoju turystyki na wiecie. Systemy turystyczne w Polsce i wybranych krajach wiata. Instrumenty polityki turystycznej na rónych szczeblach zarzdzania. Funkcje, zadania i struktury działów administracji pastwowej do spraw turystyki w Polsce i na wiecie. Turystyka w Unii Europejskiej. Organizacja turystyki w Polsce. Rola samorzdu terytorialnego w rozwoju turystyki. Cele strategiczne przemysłu turystycznego i jego otoczenia. Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-społeczne w turystyce. Rozwój turystyki w kontekcie współpracy administracji publicznej i brany turystycznej. Współpraca midzynarodowa, transgraniczna, regionalna i lokalna w turystyce. Podnoszenie jakoci i innowacyjnoci wyzwaniami polityki turystycznej XXI wieku. Zintegrowane działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekcie rozwoju usług turystycznych i usług komplementarnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: propagowania polityki prorozwojowej w turystyce na rónych szczeblach zarzdzania; nawizywania współpracy w obszarze polityki turystycznej na szczeblu instytucji publicznych i organizacji prywatnych. 3. Kształcenie w zakresie planowania turystycznego Treci kształcenia: Idea ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i ekorozwoju. Planowanie przestrzenne i społeczno-gospodarcze. Zasady zagospodarowania przestrzeni oraz wykorzystania zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele turystyczno-rekreacyjne. Programowanie zrównowaonego rozwoju turystyki i rekreacji w skali lokalnej. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji na rónych poziomach zarzdzania. Partnerstwo publicznoprywatne i publiczno-społeczne w procesie planowania. Plany rozwoju przedsibiorstw, obszarów oraz produktów turystyczno-rekreacyjnych. Planowanie zintegrowane w turystyce i rekreacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: planowania i wdraania programów rozwoju turystyki na rónych poziomach zarzdzania w oparciu o zasad zrównowaonego rozwoju. 4. Kształcenie w zakresie marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych Treci kształcenia: Istota, pojcie i cele marketingu. Marketing usług. Strategie marketingowe. Segmentacja rynku. Badania rynku rola w poznaniu istniejcych i nowych motywacji uprawiania turystyki i rekreacji. Produkt turystyczny konceptualizacja, strukturyzacja, komercjalizacja i realizacja. Turystyka, sport, rekreacja, rozrywka, kultura i sztuka oraz rehabilitacja jako elementy projektowania struktury produktu. Cykl ycia produktu. Marketingowa polityka cen usług turystycznych i rekreacyjnych. Kanały dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych. Promocja w turystyce i rekreacji. Marketing miejscowoci turystycznych. Organizowanie promocji i informacji w zakresie turystyki i rekreacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Nowe techniki i technologie w marketingu turystycznym. Strategie ukierunkowane na wzrost konkurencyjnoci w turystyce. 10

11 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: marketingowego analizowania rynku usług turystycznych i rekreacyjnych; stosowania metod marketingowych w działalnoci zwizanej z turystyk i rekreacj. 5. Kształcenie w zakresie doradztwa turystycznego Treci kształcenia: Istota doradztwa w turystyce. Formy doradztwa. Techniki indywidualnej, grupowej i rodowiskowej pracy doradczej. Zadania edukacyjne w doradztwie programy szkoleniowe, techniki realizacji. Aktywizacja grup pracowników i społecznoci lokalnych. Efektywna współpraca w projektach rozwoju turystyki. Organizacja działalnoci doradczej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny cech wymaganych do pełnienia roli doradcy; stosowania technik pracy doradczej; organizowania działa doradczych. 6. Kształcenie w zakresie produktu turystycznego Treci kształcenia: Produkt turystyczny w ujciu producenta i konsumenta. Produkt przedsibiorstwa i terytorium. Etapy planowania i budowania produktu turystycznego. Kreowanie marki produktu (branding). Produkty markowe Polski. Strategie rozwoju produktu turystycznego. Struktury organizacyjne dla promocji i rozwoju produktu. Elementy skutecznego zarzdzania produktem turystycznym w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: audytu turystycznego; analizy konkurencji; przygotowywania produktu turystycznego; kreowania marki produktu turystycznego; zarzdzania produktem turystycznym na rynku. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym Treci kształcenia: Przedsibiorstwo turystyczne cele funkcjonowania i zasoby. Uwarunkowania rozwoju przedsibiorstwa turystycznego. Organizacja przedsibiorstwa turystycznego. Procesy decyzyjne w przedsibiorstwie turystycznym. Zarzdzanie strategiczne, marketingowe i operacyjne przedsibiorstwem turystycznym. Zarzdzanie finansami i zasobami ludzkimi. Zarzdzanie jakoci. Zarzdzanie relacjami z klientem. Kontrola w zarzdzaniu przedsibiorstwem turystycznym. Analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji. Zarzdzanie atrakcjami turystycznymi ( studia przypadków). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania przedsibiorstw turystycznych; zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym. 8. Kształcenie w zakresie biorónorodnoci Treci kształcenia: Społeczne, kulturowe i ekonomiczne znaczenie biorónorodnoci. Filogeneza i ewolucja wybranych gatunków zwierzt i rolin. Taksony wymarłe, taksony wymarłe w naturze, taksony mniejszego ryzyka. Ochrona rónorodnoci biologicznej rodzimych ras i odmian, przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk. Programy ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków. Interakcje genotyp rodowisko. Rozmieszczenie i rodowisko naturalne wybranych gatunków. Rónorodno systemów chowu i kierunków uytkowania wybranych gatunków zwierzt. Wykorzystanie biorónorodnoci zwierzt i rolin w aspekcie produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia znaczenia biorónorodnoci w wiecie oywionym; wykorzystywania wiedzy z zakresu biorónorodnoci w działalnoci gospodarstwa agroturystycznego i produkcji rolniczej. IV. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe z co najmniej czterech zakresów w minimalnym wymiarze 30 godzin kady. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 11

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia turystyka i rekreacja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia turystyka i rekreacja studia kultury fizycznej, kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Historia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA 1. Przedstaw zarys dziejów turystyki oraz podaj klasyfikacj zjawisk turystycznych. Wymie czynniki warunkuj ce rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 99 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Turystyka i Rekreacja II stopień - specjalność: Zarządzanie Działalnością Turystyczną 1 Regiony turystyczne

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim Opis procesu kształcenia dla kierunku TURYSTYKA i REKREACJA studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 20 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 81 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (nowy program od 2 semestru) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Specjalność: HOTELARSTWO 6. Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 10 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 44 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 31 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 95 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolnictwa i BioinŜynierii studiów międzykierunkowych Ekoenergetyka na poziomie

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy licencjacki, studia stacjonarne, obowiązujące w roku akad. 2013/2014 1. Czynniki i uwarunkowania rozwoju turystyki. 2. Rodzaje turystyki i kryteria ich

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 89 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA nr 31/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku turystyka i rekreacja Na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo wewntrzne A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo wewntrzne A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 11 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo wewntrzne A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA W INSTYTUCIE GEOGRAFII UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE Fot. Franciszek Mróz INFORMACJE OGÓLNE Studia trwają: IV semestry Obszary kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 57 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zdrowie publiczne

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zdrowie publiczne Załcznik nr 117 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zdrowie publiczne A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 37 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Specjalności do wyboru na kierunku geografia

Specjalności do wyboru na kierunku geografia Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Specjalności do wyboru na kierunku geografia I rok geografii stacjonarnej, studia I stopnia (licencjackie) 2009/2010 Specjalności realizowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uchwała nr 16/2013 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: zakresu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 590 Senatu UŁ z dnia 11.06.2012r. ze zm. z dnia 15.06.2015r. (uchwała nr 512). Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 92 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki. obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 PYTANIA I STOPIEŃ egzamin licencjacki obowiązują od roku akademickiego 2014/2015 1. Wymień układy, których współdziałanie jest niezbędne do wykonania ruchu. 2. Scharakteryzuj łańcuch biokinematyczny kończyny

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 589 Senatu UŁ z dnia 11.06.2012r. ze zm. z dnia 15.06.2015r. (uchwała nr 511). Tekst jednolity obowiązujący dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA TURYSTYKA I REKREACJA Nowy kierunek kształcenia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Gofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 79 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 101 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 ZARZĄDZENIE NR 3/2014 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 20 marca 2014. w sprawie organizacji egzaminu licencjackiego na studiach I stopnia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza nabór w roku szkolnym 2012/2013 na kierunek kształcenia TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ NAUKA BEZPŁATNA UWAGA! Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek:TURYSTYKA I REKREACJA. Plan studiów stacjonarnych I stopnia

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek:TURYSTYKA I REKREACJA. Plan studiów stacjonarnych I stopnia POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek:TURYSTYKA I REKREACJA Plan studiów stacjonarnych I stopnia Lp. A. PREDMIOTY PODSTAWOWE A1. PREDMIOTY KSTAŁCENIA OGÓLNEGO 1 Technologia informacyjna TR001 2 1 30 30

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 100 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Prawo 30 h Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja studia 1. stopnia SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA 1.

Turystyka i Rekreacja studia 1. stopnia SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA 1. SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA 1. STOPNIA Ważne informacje: Każdy student musi wybrać specjalność jest to integralna część studiów (zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo