Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz ogóln z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien by przygotowany do podejmowania działalnoci w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien posiada umiejtnoci: organizowania pracy oraz podejmowania przedsiwzi w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla rónych grup odbiorców oraz nawizywania kontaktów i komunikowania si w co najmniej jednym jzyku obcym. Absolwent powinien by przygotowany do prowadzenia własnej działalnoci gospodarczej i do pracy w: biurach podróy; hotelach; orodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i orodkach doradztwa rolniczego; administracji rzdowej i samorzdowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym umoliwiajcym porozumiewanie si w działalnoci zawodowej. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS

2 A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Historii architektury i sztuki Fizjologii człowieka Psychologii Ekologii i ochrony rodowiska Prawa Ekonomii Zarzdzania 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Podstaw turystki 2. Podstaw rekreacji 3. Geografii turystycznej 4. Krajoznawstwa 5. Obsługi ruchu turystycznego 6. Ekonomiki turystyki i rekreacji 7. Hotelarstwa 8. Pedagogiki czasu wolnego 9. Kształtowania rodowiska i ochrony przyrody 10. Produkcji rolinnej i zwierzcej 11. Jakoci surowców i produktów spoywczych 12. ywienia człowieka 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie historii architektury i sztuki Treci kształcenia: Chronologia architektury europejskiej. Wielkie cywilizacje staroytnoci Grecja, Imperium Rzymskie, Bizancjum. Okres przejciowy w architekturze europejskiej V X wiek. Architektura wczesnego i dojrzałego redniowiecza architektura romaska i gotyk w Europie. Odrodzenie i jego terytorialno-kulturowe zrónicowanie. Barok w Europie. Architektura klasycyzmu i romantyzmu. Eklektyzm i architektura przełomu XIX i XX wieku. Reakcja na eklektyzm recesja, ekspresjonizm, modernizm. Architektura postmodernizmu. Elementy malarstwa i rze by od epoki klasycznej do współczesnoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania głównych nurtów w architekturze i sztuce; identyfikowania najwaniejszych twórców i ich dzieł. 2. Kształcenie w zakresie fizjologii człowieka Treci kształcenia: Rola orodkowego układu nerwowego w regulacji czynnoci poszczególnych narzdów organizmu. Budowa i funkcje mini. Krew skład, właciwoci, rola. Czynno układu krenia. Budowa i czynnoci układu oddechowego. Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Procesy energetyczne i zmiany fizjologiczne podczas wysiłków fizycznych. Reakcje na wysiłek fizyczny osób w rónym wieku. Zmczenie rodzaje, lokalizacja, objawy. Skutki bezczynnoci ruchowej. Przystosowanie ustroju do zmieniajcych si warunków rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów fizjologicznych zachodzcych w organizmie człowieka w czasie pracy i wypoczynku. 3. Kształcenie w zakresie psychologii Treci kształcenia: Cele i zadania psychologii. Zachowanie człowieka i jego determinanty. Potrzeby ludzkie. Motywacja. Emocje i ich ródła. Postawy i ich komponenty. Współczesne 2

3 koncepcje osobowoci. Zainteresowania. Procesy poznawcze. Nabywanie umiejtnoci. Człowiek w sytuacji trudnej. Stres. Poznawanie i ocenianie ludzi. Wpływ społeczny. Komunikowanie si ludzi. Negocjacje. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia psychicznych mechanizmów czynnoci ludzkich. 4. Kształcenie w zakresie ekologii i ochrony rodowiska Treci kształcenia: Zakres zainteresowa ekologii. Zwizki ekologii z turystyk. Abiotyczne rodowisko ycia wszechwiat, pocztki Ziemi, atmosfera, temperatura, promieniowanie, woda, gleba, zasoby naturalne Ziemi, klimat. Rola asymilacji i dysymilacji. Termodynamika w opisie funkcjonowania przyrody. Autekologia i synekologia. Ekosystemy funkcjonowanie, typy. Biomy. Dynamika biocenoz. Ekologia populacji. Konkurencja, drapienictwo, pasoytnictwo, mutualizm. Rolnictwo i ekologia, ekologia człowieka, ekologia krajobrazu, ekologia miast, ekologia turystyki. Ekologia a ochrona rodowiska. Historia ochrony rodowiska. Ochrona powietrza, wód i gleb. Degradacja gleb ich rekultywacja. Odpady i cieki w rodowisku. Zagroenia hałasem, wibracjami i promieniowaniem. rodowisko a zdrowie człowieka. Organizacja ochrony rodowiska w Polsce. Midzynarodowy charakter ochrony rodowiska. Prawne i społeczne aspekty ochrony rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia relacji midzy organizmami ywymi a rodowiskiem; rozumienia oddziaływania człowieka podróujcego na rodowisko; organizowania turystyki i rekreacji w sposób niezagraajcy rodowisku przyrodniczemu; wdraania zasad rozwoju zrównowaonego w turystyce i rekreacji. 5. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawy i zasady stosowania prawa. Elementy prawa i postpowania administracyjnego. Obowizki administracyjne zwizane z: podróowaniem, podejmowaniem działalnoci gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczestwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postpowania cywilnego. Umowy o wiadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialno kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki i rekreacji. Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania prawa w działalnoci turystycznej i rekreacyjnej. 6. Kształcenie w zakresie ekonomii Treci kształcenia: Podstawowe kategorie i prawa ekonomii. Gospodarka rynkowa. Struktury rynkowe. Struktura podmiotowa rynku przedsibiorstwo, konsument, pastwo. Struktura przedmiotowa rynku popyt, poda, cena. Zasady funkcjonowania przedsibiorstw. Wzrost gospodarczy. Dochód narodowy. Inflacja. Rynek pracy. Budet pastwa. System bankowy. Bank centralny i polityka monetarna. Pienidz. System gospodarczy Unii Europejskiej. Handel midzynarodowy. Gospodarka globalna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów gospodarczych w obszarze makro- i mikroekonomii; rozpoznawania zasad funkcjonowania podmiotów rynkowych; oceny zjawisk gospodarczych na podstawie wska ników ekonomicznych. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania Treci kształcenia: Rozwój nauk o zarzdzaniu. Zarzdzanie a administrowanie i kierowanie. Kwalifikacje i funkcje kierownicze. Style i techniki zarzdzania. Planowanie działalnoci przedsibiorstw lub instytucji. Organizowanie i koordynowanie funkcjonowania podmiotów. Zasady tworzenia i rodzaje struktur organizacyjnych. Systemy motywacyjne. Kontrola działalnoci operacyjnej. Wizja, misja i strategia przedsibiorstwa lub organizacji. Zarzdzanie strategiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania wiedzy z obszaru zarzdzania i kierowania przedsibiorstwami, instytucjami lub organizacjami. 3

4 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie turystyki Treci kształcenia: Zarys dziejów turystyki. Klasyfikacja zjawisk turystycznych. Typologia turystów. Uwarunkowania rozwoju turystyki. Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego. Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny. Struktura aktywnoci turystycznej ludnoci. Wpływ turystyki na człowieka oraz rodowisko naturalne, społeczno-kulturowe i gospodarcze. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Organizacja turystyki w Polsce i za granic. Metody stosowane w badaniach zagadnie turystycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia problemów współczesnej turystyki; rozpoznawania zjawisk wystpujcych we współczesnej turystyce; identyfikowania uwarunkowa rozwoju turystyki. 2. Kształcenie w zakresie rekreacji Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu rekreacji. Zarys dziejów rekreacji. Czynniki i bariery rozwoju rekreacji. Aktywno rekreacyjna rónych grup społecznych. Organizacja rekreacji w Polsce i wybranych krajach. Klasyfikacja i analiza form rekreacji. Istota rekreacji fizycznej jej funkcje i znaczenie w rónych okresach ycia człowieka. Praca zawodowa a rekreacja. Rola rekreacji fizycznej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy procesów dokonujcych si w obszarze rekreacji i w rozwoju rekreacji; oceny skutków uczestniczenia w rekreacji. 3. Kształcenie w zakresie geografii turystycznej Treci kształcenia: Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych jej zwizki z innymi obszarami wiedzy. Metody oceny atrakcyjnoci rodowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki. Elementy kartografii turystycznej. Przestrze turystyczna i osadnictwo turystyczne. Geografia w badaniach nad turystyk. Regiony turystyczne w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny przydatnoci przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki; wykorzystywania opracowa kartograficznych w turystyce; wykorzystywania wiedzy geograficznej w tworzeniu produktu turystycznego. 4. Kształcenie w zakresie krajoznawstwa Treci kształcenia: Rozwój aktywnoci i działalnoci krajoznawczej. Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczestwie. Zwizki krajoznawstwa z turystyk. Formy i kierunki rozwoju krajoznawstwa. Krajoznawstwo turystyczne. Regionalizm krajoznawczy. Metody i rodki popularyzacji krajoznawstwa i wiedzy krajoznawczej. Kształtowanie potrzeb i zainteresowa krajoznawczych. Czynniki determinujce percepcj wiedzy krajoznawczej. Inwentaryzacja krajoznawcza. Organizacja i programowanie krajoznawstwa turystycznego. Dobór treci krajoznawczych dla rónych rodzajów turystyki. Walory krajoznawcze regionów Polski rola w programowaniu turystyki. Interpretacja dziedzictwa. Interpretacja dziedzictwa na szlaku tematycznym. Popularne szlaki i trasy turystyczne przedstawiajce dorobek kulturowy Polski. Zasady prowadzenia imprez turystycznych przez pilotów wycieczek i przewodników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z wiedzy krajoznawczej w przygotowywaniu produktów turystycznych; wykorzystywania wiedzy z zakresu krajoznawstwa w turystyce i rekreacji. 5. Kształcenie w zakresie obsługi ruchu turystycznego Treci kształcenia: Czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego. Indywidualne determinanty wyjazdów turystycznych. Rodzaje i formy obsługi ruchu turystycznego na poszczególnych etapach podróy. Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego. Imprezy turystyczne ich rodzaje. Organizacja i realizacja imprez turystycznych. Kalkulacja i rozliczanie imprez. Rodzaje dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego. Usługa porednictwa. Zasady i sposoby przekazywania informacji turystycznej. Pilota i przewodnictwo turystyczne. Praca z grup turystyczn. Znaczenie transportu w realizacji 4

5 imprezy turystycznej. Obsługa turystów w obiektach bazy noclegowej i ywieniowej. Stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego. Przygotowanie pracowników obsługujcych ruch turystyczny. Kultura obsługi i etyka zawodowa. Wykorzystanie logistyki w obsłudze ruchu turystycznego. Jako obsługi ruchu turystycznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: organizowania ruchu turystycznego; organizowania i realizowania imprez turystycznych rónego typu; obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróy turystycznej. 6. Kształcenie w zakresie ekonomiki turystyki i rekreacji Treci kształcenia: Przedmiotowa i podmiotowa struktura turystyki jako elementu gospodarki w układzie rodzajowym, branowym i funkcjonalnym. Rachunek satelitarny w turystyce dowiadczenia krajowe i midzynarodowe. Efekty społeczne i ekonomiczne turystyki w skali midzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Dobra, towary i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne konsumpcji turystycznej. Konsumpcja zrównowaona determinanty. Rynek turystyczny jako obszar alokacji i dystrybucji dóbr i usług turystycznych. Efektywno ekonomiczna i społeczna usług turystycznych i rekreacyjnych. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym. Inwestycje w turystyce i rekreacji. Biznes plan przedsiwzi w turystyce i rekreacji. Kompleksowe, zintegrowane podejcie do turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rola społecznoci lokalnych w zrównowaonym rozwoju turystyki. Turystyka i rekreacja w kontekcie wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, tworzenia nowych zawodów oraz wdraania innowacyjnych technik i technologii do gospodarki, rodowiska i komunikacji społecznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli turystyki w zrównowaonym rozwoju kraju; rozpoznawania mierzalnych i niemierzalnych efektów rozwoju turystyki; dostrzegania prorozwojowego i proinnowacyjnego oddziaływania turystyki na gospodark, rodowisko i społeczno lokaln. 7. Kształcenie w zakresie hotelarstwa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu hotelarstwa. Historia rozwoju hotelarstwa na wiecie. Rozwój hotelarstwa w Polsce. Sławni hotelarze i sławne hotele wiata. Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich. Kategoryzacja obiektów hotelarskich. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. Nowe tendencje w rozwoju hotelarstwa na wiecie i w Polsce. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie systemy, łacuchy hotelowe, grupy markowe. Standardy jakoci w hotelarstwie. Globalny łacuch wartoci w hotelarstwie a nowe techniki i technologie. Organizacje hotelarskie w Polsce i na wiecie stan i obszary współpracy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania znaczenia hotelarstwa dla rozwoju turystyki; klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich; dostrzegania znaczenia hotelarstwa na rynku turystycznym. 8. Kształcenie w zakresie pedagogiki czasu wolnego Treci kształcenia: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego. Wychowanie i przygotowanie do czasu wolnego i rekreacji naturalne i instytucjonalne rodowiska wychowawcze. Zasady organizacji i prowadzenia zaj kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym. Zapobieganie przejawom niewłaciwego spdzania czasu wolnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: formułowania celów oraz doboru metod wychowywania i przygotowywania do racjonalnego spdzania czasu wolnego. 9. Kształcenie w zakresie kształtowania rodowiska i ochrony przyrody Treci kształcenia: Kształtowanie rodowiska przyrodniczego w makro- i mikroregionach. Geneza, typologia i uwarunkowania kształtowania zasobów rodowiskowych. Przyrodnicze skutki degradacji wód i gleby. Rónorodno biologiczna i krajobrazowa jako główny cel 5

6 ochrony. Regulacje prawne dotyczce ochrony przyrody ustawa o ochronie przyrody, konwencje midzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej. Struktura organizacyjna słub ochrony przyrody w Polsce. Metody ochrony przyrody. Zagroenie fauny i flory. Czerwone listy i ksigi. Ochrona gatunkowa. Ochrona siedlisk. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Paneuropejska Strategia Ochrony Rónorodnoci Biologicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny rodowiska i waloryzacji jego zasobów; kształtowania wiadomoci społeczestwa; analizy procesów kształtujcych rodowisko; promowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody. 10. Kształcenie w zakresie produkcji rolinnej i zwierzcej Treci kształcenia: Gatunki zwierzt gospodarskich i ich ewolucja. Pokrój zwierzt. Udomowienie, rasy, typy i kierunki uytkowania zwierzt gospodarskich. Znaczenie gospodarcze i ekonomiczne zwierzt i rolin. Programy hodowlane. Systemy utrzymywania zwierzt gospodarskich. Charakterystyka botaniczna wybranych gatunków rolin uprawnych i ich rozpoznawanie. Rejonizacja i technologia uprawy najwaniejszych gatunków. Wymagania klimatyczne i glebowe rolin uprawnych. Stanowisko w zmianowaniu. Zabiegi pielgnacyjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów warunkujcych rónorodno biologiczn zwierzt gospodarskich i rolin uprawnych; rozumienia systemów chowu i utrzymania oraz organizacji hodowli zwierzt; rozumienia systemów uprawy rolin; stosowania nowoczesnych metod produkcji rolinnej i zwierzcej w działalnoci gospodarczej. 11. Kształcenie w zakresie jakoci surowców i produktów spoywczych Treci kształcenia: Surowce pochodzenia rolinnego podział, znaczenie gospodarcze, substancje odywcze i nieodywcze wystpujce w wybranych gatunkach rolin uprawnych. Substancje biologicznie czynne znaczenie i moliwoci wykorzystania. Surowce pochodzenia zwierzcego. Nieprzetworzone i przetworzone surowce pochodzenia zwierzcego podział, znaczenie gospodarcze, przydatno konsumencka. Metody oceny surowców pochodzenia rolinnego i zwierzcego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny wartoci uytkowej i handlowej surowców rolinnych i zwierzcych; oceny jakoci rolinnych i zwierzcych surowców i produktów spoywczych. 12. Kształcenie w zakresie ywienia człowieka Treci kształcenia: Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych. Metody oznaczania podstawowych składników pokarmowych. Przemiana materii i energii metody badania, czynniki warunkujce procesy przemiany. Normy ywienia podział i definicje. Planowanie i organizacja ywienia. Właciwoci odywcze produktów pochodzenia rolinnego i zwierzcego. Wymogi sanitarne i obowizujce przepisy w organizacji ywienia zbiorowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stanu odywienia; organizowania ywienia. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji 6

7 zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w szczególnoci z zakresu filozofii, socjologii i etyki, w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym przypisa naley nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Programy nauczania powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe z co najmniej 8 zakresów kształcenia, w tym treci z zakresu: turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, krajoznawstwa, obsługi ruchu turystycznego oraz ekonomiki turystyki i rekreacji w minimalnym wymiarze 30 godzin kady z wymienionych zakresów kształcenia. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. ZALECENIA Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 7

8 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada rozszerzon w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedz oraz umiejtnoci umoliwiajce podejmowanie samodzielnej działalnoci menederskiej w obszarze turystyki i rekreacji. Powinien by przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwizywania problemów zwizanych z działalnoci w sferze turystyki i rekreacji oraz zarzdzania przedsibiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umie współpracowa z lud mi i kierowa zespołami ludzkimi. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: przedsibiorstwach turystycznych i rekreacyjnych; administracji rzdowej i samorzdowej oraz szkolnictwie po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 8

9 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Historii kultury Socjologii czasu wolnego Regionów turystycznych 60 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Informatyki w turystyce i rekreacji 2. Polityki turystycznej 3. Planowania turystycznego 4. Marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych 5. Doradztwa turystycznego 6. Produktu turystycznego 7. Zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym 8. Biorónorodnoci 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie historii kultury Treci kształcenia: Pojcia, kategorie i dziedziny kultury. Kultura materialna i symboliczna. Periodyzacja historii kultury. Najwaniejsze nurty i zjawiska w historii kultury wiatowej. Odkrycia geograficzne i ich wpływ na kultur. Zarys historii kultury w Polsce. Najnowsze zjawiska w kulturze. Instytucje kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: orientowania si w dziejach kultury; rozumienia zjawisk i procesów kulturowych; wykorzystywania wiedzy o kulturze do potrzeb turystyki. 2. Kształcenie w zakresie socjologii czasu wolnego Treci kształcenia: Cele i funkcje socjologii. Podstawy i formy organizacji ycia społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Typy społeczestw. Zmiany społeczno-kulturowe. Społeczestwo czasu wolnego. Główne nurty refleksji socjologicznej nad czasem wolnym. Róne koncepcje czasu wolnego. Zasoby czasu wolnego w nowoczesnoci i pó nej nowoczesnoci. Rónicowanie stylów ycia i potrzeb wypoczynkowych. Treci czasu wolnego masowa kultura, masowa turystyka, masowa konsumpcja. Instytucjonalizacja czasu wolnego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: obserwacji i analizy zjawisk społecznych wystpujcych w sferze czasu wolnego. 3. Kształcenie w zakresie regionów turystycznych Treci kształcenia: Znaczenie regionów w turystyce. Metody delimitacji regionów turystycznych. Typy regionów turystycznych. Zasady gospodarki turystycznej w regionach. Makroregiony turystyczne wiata według wiatowej Organizacji Turystyki. wiatowe centra turystyki. Struktura regionalna i subregionalna midzynarodowego ruchu turystycznego. Regionalizacja turystyczna Polski. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania głównych regionów turystycznych w Polsce i na wiecie; identyfikowania atrakcyjnoci krajowych i wiatowych centrów turystyki i podróy. 9

10 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie informatyki w turystyce i rekreacji Treci kształcenia: Obszary wsparcia przedsibiorstw turystycznych i rekreacyjnych technologiami informacyjnymi. Tworzenie baz danych o klientach i produktach turystycznych na potrzeby turystyki i rekreacji. Funkcjonowanie wewntrznych systemów komputerowych w przedsibiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Zewntrzne systemy rezerwacji komputerowej jako instrument dystrybucji usług turystycznych. Internet w turystyce i rekreacji. Platformy internetowe i wirtualne biura podróy. Istota e-turystyki. Budowa i funkcjonowanie lokalnych, regionalnych i krajowych systemów informacji turystycznej. Wykorzystanie technoprzewagi informatycznej w turystyce i rekreacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si programem rezerwacyjnym; tworzenia tematycznych baz danych w zakresie turystyki i rekreacji; posługiwania si modułami rezerwacji lotniczych i hotelarskich oraz wynajmu samochodów (rent-a-car). 2. Kształcenie w zakresie polityki turystycznej Treci kształcenia: Polityka zrównowaonego rozwoju w turystyce. Działania midzynarodowych organizacji o znaczeniu globalnym na rzecz rozwoju turystyki. Tendencje rozwoju turystyki na wiecie. Systemy turystyczne w Polsce i wybranych krajach wiata. Instrumenty polityki turystycznej na rónych szczeblach zarzdzania. Funkcje, zadania i struktury działów administracji pastwowej do spraw turystyki w Polsce i na wiecie. Turystyka w Unii Europejskiej. Organizacja turystyki w Polsce. Rola samorzdu terytorialnego w rozwoju turystyki. Cele strategiczne przemysłu turystycznego i jego otoczenia. Partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-społeczne w turystyce. Rozwój turystyki w kontekcie współpracy administracji publicznej i brany turystycznej. Współpraca midzynarodowa, transgraniczna, regionalna i lokalna w turystyce. Podnoszenie jakoci i innowacyjnoci wyzwaniami polityki turystycznej XXI wieku. Zintegrowane działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekcie rozwoju usług turystycznych i usług komplementarnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: propagowania polityki prorozwojowej w turystyce na rónych szczeblach zarzdzania; nawizywania współpracy w obszarze polityki turystycznej na szczeblu instytucji publicznych i organizacji prywatnych. 3. Kształcenie w zakresie planowania turystycznego Treci kształcenia: Idea ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i ekorozwoju. Planowanie przestrzenne i społeczno-gospodarcze. Zasady zagospodarowania przestrzeni oraz wykorzystania zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele turystyczno-rekreacyjne. Programowanie zrównowaonego rozwoju turystyki i rekreacji w skali lokalnej. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji na rónych poziomach zarzdzania. Partnerstwo publicznoprywatne i publiczno-społeczne w procesie planowania. Plany rozwoju przedsibiorstw, obszarów oraz produktów turystyczno-rekreacyjnych. Planowanie zintegrowane w turystyce i rekreacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: planowania i wdraania programów rozwoju turystyki na rónych poziomach zarzdzania w oparciu o zasad zrównowaonego rozwoju. 4. Kształcenie w zakresie marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych Treci kształcenia: Istota, pojcie i cele marketingu. Marketing usług. Strategie marketingowe. Segmentacja rynku. Badania rynku rola w poznaniu istniejcych i nowych motywacji uprawiania turystyki i rekreacji. Produkt turystyczny konceptualizacja, strukturyzacja, komercjalizacja i realizacja. Turystyka, sport, rekreacja, rozrywka, kultura i sztuka oraz rehabilitacja jako elementy projektowania struktury produktu. Cykl ycia produktu. Marketingowa polityka cen usług turystycznych i rekreacyjnych. Kanały dystrybucji usług turystycznych i rekreacyjnych. Promocja w turystyce i rekreacji. Marketing miejscowoci turystycznych. Organizowanie promocji i informacji w zakresie turystyki i rekreacji na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Nowe techniki i technologie w marketingu turystycznym. Strategie ukierunkowane na wzrost konkurencyjnoci w turystyce. 10

11 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: marketingowego analizowania rynku usług turystycznych i rekreacyjnych; stosowania metod marketingowych w działalnoci zwizanej z turystyk i rekreacj. 5. Kształcenie w zakresie doradztwa turystycznego Treci kształcenia: Istota doradztwa w turystyce. Formy doradztwa. Techniki indywidualnej, grupowej i rodowiskowej pracy doradczej. Zadania edukacyjne w doradztwie programy szkoleniowe, techniki realizacji. Aktywizacja grup pracowników i społecznoci lokalnych. Efektywna współpraca w projektach rozwoju turystyki. Organizacja działalnoci doradczej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny cech wymaganych do pełnienia roli doradcy; stosowania technik pracy doradczej; organizowania działa doradczych. 6. Kształcenie w zakresie produktu turystycznego Treci kształcenia: Produkt turystyczny w ujciu producenta i konsumenta. Produkt przedsibiorstwa i terytorium. Etapy planowania i budowania produktu turystycznego. Kreowanie marki produktu (branding). Produkty markowe Polski. Strategie rozwoju produktu turystycznego. Struktury organizacyjne dla promocji i rozwoju produktu. Elementy skutecznego zarzdzania produktem turystycznym w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: audytu turystycznego; analizy konkurencji; przygotowywania produktu turystycznego; kreowania marki produktu turystycznego; zarzdzania produktem turystycznym na rynku. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym Treci kształcenia: Przedsibiorstwo turystyczne cele funkcjonowania i zasoby. Uwarunkowania rozwoju przedsibiorstwa turystycznego. Organizacja przedsibiorstwa turystycznego. Procesy decyzyjne w przedsibiorstwie turystycznym. Zarzdzanie strategiczne, marketingowe i operacyjne przedsibiorstwem turystycznym. Zarzdzanie finansami i zasobami ludzkimi. Zarzdzanie jakoci. Zarzdzanie relacjami z klientem. Kontrola w zarzdzaniu przedsibiorstwem turystycznym. Analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji. Zarzdzanie atrakcjami turystycznymi ( studia przypadków). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania przedsibiorstw turystycznych; zarzdzania przedsibiorstwem turystycznym. 8. Kształcenie w zakresie biorónorodnoci Treci kształcenia: Społeczne, kulturowe i ekonomiczne znaczenie biorónorodnoci. Filogeneza i ewolucja wybranych gatunków zwierzt i rolin. Taksony wymarłe, taksony wymarłe w naturze, taksony mniejszego ryzyka. Ochrona rónorodnoci biologicznej rodzimych ras i odmian, przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk. Programy ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków. Interakcje genotyp rodowisko. Rozmieszczenie i rodowisko naturalne wybranych gatunków. Rónorodno systemów chowu i kierunków uytkowania wybranych gatunków zwierzt. Wykorzystanie biorónorodnoci zwierzt i rolin w aspekcie produkcyjnym i pozaprodukcyjnym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia znaczenia biorónorodnoci w wiecie oywionym; wykorzystywania wiedzy z zakresu biorónorodnoci w działalnoci gospodarstwa agroturystycznego i produkcji rolniczej. IV. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe z co najmniej czterech zakresów w minimalnym wymiarze 30 godzin kady. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 11

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo