z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r."

Transkrypt

1 Warszawa, 8 maja 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew za okres od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 18 kwietnia 2014r. Szanowni Państwo Przedstawię Państwu skrótowo sprawozdanie z działalności Rady Osiedla WSM Wawrzyszew w okresie od dnia 15 kwietnia 2013r. tj. od ostatniego Zebrania Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew do dnia 18 kwietnia 2014r. a więc za okres ostatniego roku. I. Skład osobowy Rady Osiedla Do Rady Osiedla WSM Wawrzyszew, zwanej dalej Radą wybrano 30 osób na Zebraniu Mieszkańców, które odbyło się w Osiedlu Wawrzyszew dnia 14 kwietnia 2011 r. Aktualnie w posiedzeniach Rady Osiedla uczestniczy 27 członków choć Zebranie Mieszkańców wybrało 30 osób, ponieważ: 1. W trakcie kadencji z Rady Osiedla wystąpiła Pani Aldona Chałupczak, gdyż zrezygnowała z członkostwa w Spółdzielni. 2. W sierpniu 2012r. Rada na podstawie przepisów regulaminu Rady Osiedla zawiesiła Panią Renę Kasińską, za rozpowszechnianie ami nieprawdziwych i obraźliwych informacji o członkach: Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, celowo wprowadzając w błąd odbiorców i. Z tego powodu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza IV Wydział Karny, toczyło się postępowanie wobec Pani Reny Kasińskiej z oskarżenia WSM o czyny z art kodeksu karnego. Strony zawarły przed sądem ugodę ponieważ Pani Rena Kasińska oświadczyła, że cofa wszystkie swoje zarzuty wobec Rady Nadzorczej i Zarządu WSM, przeprasza za zaistniałą sytuację i zobowiązuje się na przyszłość do opierania swoich zarzutów wyłącznie na obiektywnie stwierdzonych faktach. Pani Rena Kasińska zobowiązała się także do opublikowania przeprosin w Życiu WSM w marcu

2 Zawieszenie Pani Reny Kasińskiej skutkowało do Zebrania Mieszkańców odbytego dnia 15 kwietnia 2013r. Od 15 kwietnia 2013r. Pani Rena Kasińska jest więc członkiem Rady Osiedla, jednak ani razu nie przyszła na posiedzenie Rady Osiedla mimo, że jest zapraszana tak jak wszyscy członkowie Rady. Pani Rena Kasińska nadal pisze paszkwile. 3. W sierpniu 2013r. Rada Osiedla zawiesiła Pana Tomasza Małka przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla ponieważ zalegał w opłatach za mieszkanie. Zawieszenie było wykonaniem wniosku Zebrania Mieszkańców skierowanego do Rady Osiedla o wyciągnięcie konsekwencji wobec członków Rady Osiedla, którzy na dzień zebrania czyli 15 kwietnia 2013 r. mają takie zadłużenie Zaległości przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w opłatach za mieszkanie negatywnie wpłynęły na pracę Komisji Rewizyjnej w zakresie ściągania należności za lokale mieszkalne od dłużników - mieszkańców osiedla. Komisja pod przewodnictwem pana Tomasza Małka w ogóle nie zajmowała się tym problemem. II. Działalność Rady Osiedla WSM Wawrzyszew Rada Osiedla w okresie sprawozdawczym realizowała podstawowe zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji, wynikające z regulaminu Rady Osiedla, oraz zajmowała się sprawami bieżącymi wnoszonymi przez mieszkańców Wawrzyszewa i Prezydium Rady Osiedla. Rok ten charakteryzował się wzmożoną pracą, czego wynikiem jest podjęcie przez Radę Osiedla 46 uchwał. Posiedzenia Rady poprzedzone były zebraniami Prezydium Rady - łącznie 9 osób, na których omawiano sprawy przeanalizowane w komisjach a dotyczące problemów naszego Osiedla. Ustalano terminy i porządki plenarnych posiedzeń Rady Osiedla. Z posiedzeń Rady i Prezydium zostały sporządzone protokóły, które są do wglądu członków spółdzielni. W Radzie działały powoływane spośród jej członków stałe komisje problemowe zajmujące się sprawami mieszkańców według kompetencji lub zleconymi przez Radę: Rewizyjna 15 posiedzeń w okresie sprawozdawczym, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 12 posiedzeń, Handlu i Usług 8, Społeczno Kulturalna 8, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 12. Rada Osiedla powołała również zespoły robocze: 1) zespół zajmujący się zadłużeniami mieszkańców w opłatach za lokale mieszkalne; 2

3 2) zespół do spraw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa; 3) zespół do spraw strony internetowej. Na stronie tej znajdują się istotne informacje na temat najważniejszych problemów naszego osiedla, informacje czym zajmuje się Rada Osiedla, skład komisji Rady Osiedla, protokóły z posiedzeń Rady Osiedla, plan zagospodarowania osiedla, informacja o spłacie termomodernizacji, stan prawny gruntów, sprawy domu kultury na ul. Andersena, czy też sprawy bieżące, jak np. informacje o wykładach specjalistów, czy o zajęciach usprawniających dla seniorów 4) zespół do spraw modyfikacji podziału na nieruchomości jednobudynkowe w Osiedlu Wawrzyszew. We wszystkich posiedzeniach Rady Osiedla, a także posiedzeniach komisji Rady aktywnie uczestniczyli Dyrektorzy Administracji Osiedla i upoważnieni pracownicy Administracji. Wszystkie posiedzenia Rady były protokołowane. Protokóły są przechowywane w Radzie Osiedla i są udostępniane do wglądu zainteresowanym członkom. Znajdują się także na stronie internetowej Rady (wszystkie wypowiedzi w trakcie posiedzeń Rady Osiedla były nagrywane, zostały zabezpieczone i są przechowywane w Radzie Osiedla). Członkowie Rady pełnili dyżury w lokalu Rady. Rada kontrolowała realizację uchwał i wniosków Rady przez Dyrektora Osiedla oraz załatwianie skarg mieszkańców, analizowała i oceniała sprawozdania Administracji Osiedla z wykonania planu gospodarczo-finansowego osiedla, proponowała zmiany do statutu WSM, zajmowała się sprawą bezpieczeństwa w Osiedlu Wawrzyszew współpracując w tym zakresie z policją i strażą miejską, organizowała sadzenie drzew, zajmowała się stanem prawnym gruntów, planem zagospodarowania osiedla, dofinansowywała wyjazdy dzieci na kolonie, kursy komputerowe i gimnastykę dla seniorów, organizowała tematyczne wykłady i odczyty. Członkowie Rady Osiedla brali udział w komisjach przetargowych na wykonawstwo robót remontowych, jako obserwatorzy z głosem doradczym. Wspólnie z pracownikami Administracji Osiedla do spraw windykacji, prowadzili rozmowy z osobami posiadającymi zaległości w opłatach za mieszkania. Wiele osób zapraszanych na rozmowy spłaca długi całkowicie lub częściowo zwracając się o rozłożenie zaległości na raty, na co Administracja wyraża zgodę. 3

4 W związku z budową nowej ulicy Reymonta nastąpiła likwidacja parkingów, z których korzystali nasi mieszkańcy a które były zlokalizowane na gruntach Zarządu Dróg Miejskich. Administracja w porozumieniu z Radą Osiedla utworzyły nowe miejsca parkingowe znajdujące się teraz na terenach Wawrzyszewa. Miejsc jest około a opłata parkingowa ponoszona na rzecz Administracji wielokrotnie niższa (refunduje opłaty, podatki i koszty energii elektrycznej). Rada Osiedla na wniosek Administracji przeanalizowała rozliczenia kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, zbilansowała jej zużycie i urealniła płacone przez mieszkańców zaliczki. Rada Osiedla podjęła uchwały i wyraziła stanowisko między innymi w następujących sprawach: 1) wysokości wskaźników do planu gospodarczo - finansowego Osiedla Wawrzyszew na 2014 rok, 2) zakresu rzeczowego planu wykonania remontów w 2014 roku, 3) stawek opłat na fundusz remontowy i scentralizowany w nieruchomościach Osiedla WSM Wawrzyszew, 4) w sprawie gromadzenia środków finansowych na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, 5) stawek opłaty eksploatacyjnej dla mieszkańców osiedla za miejsca postojowe na parkingach społecznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Wawrzyszew (opłaty obniżono), 6) stawek opłaty eksploatacyjnej dla użytkowników innych niż mieszkańcy osiedla za miejsca postojowe na parkingach społecznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Wawrzyszew (opłaty podwyższono), 7) najmu lokali użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Osiedla Wawrzyszew, zmian wysokości opłat za korzystanie z lokali użytkowych WSM, rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany przedmiotu działalności gospodarczej w lokalach użytkowych, podejmowała uchwały w zakresie dzierżawy terenu, 8) pomocy finansowej czyli zapomóg dla mieszkańców osiedla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowania kursów komputerowych, gimnastyki usprawniającej, urządzeń zabawowych, i urządzeń do ćwiczeń, 4

5 które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, dotacji na działalność Klubu Seniora, zakup nagród na festyny osiedlowe i zawody wędkarskie, 9) o niepodwyższaniu w 2014r. wynagrodzenia za pracę w Radzie mimo wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 10) w sprawie ustalenia dodatkowej opłaty na budynkowy fundusz remontowy w budynkach przy ul. Petofiego 1, 2, 4, 6, 8, 11) w sprawie procesu likwidowania sieci podwyższonego ciśnienia zimnej wody na osiedlu i wykonania nowych przyłączy wodociągowych z sieci miejskiej bezpośrednio do budynków wraz z hydroforniami i robotami towarzyszącymi, 12) wyraziła stanowisko w sprawie nieodstępowania od odszkodowań od Dzielnicy Bielany związanych z wyrokami eksmisyjnymi i prawem do lokalu socjalnego, 13) przekazała na piśmie Zarządowi bardzo krytyczne uwagi do opracowania dotyczącego Elementów Identyfikacji wizualnej WSM, Osiedli i Klubów sporządzonego przez pracownika Zarządu WSM. Materiał znajduje się na stronie internetowej Rady Osiedla, jest także w dokumentacji Rady Osiedla. Prace w tym zakresie zostały przez Zarząd zaniechane, osoba odpowiedzialna za opracowanie zwolniona. III. Wymierne efekty działalności tej Rady Osiedla to: zlikwidowanie długu mieszkańców za termomodernizację, Rozliczenie termomodernizacji nastąpiło poprzez spłacenie kredytów i kompensatę należności z funduszu remontowego GZM Osiedla z należnością na termomodernizację. Przyniosło to korzyści w postaci nienaliczania odsetek od kredytów w wysokości ok. 200 tys. zł, mieszkańcy zaś nie mają w tej chwili żadnych zobowiązań z tytułu termomodernizacji, natomiast mają ocieplone budynki i zużywają mniej jak 50% ciepła w stosunku do stanu sprzed lat dziesięciu. Termomodernizacja została całkowicie sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni (MIESZKAŃCÓW) z uwzględnieniem premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. rozpoczęcie procesu modyfikacji podziału na nieruchomości jednobudynkowe, 5

6 Uważamy, że niewłaściwe jest utrzymywanie obecnego, krzywdzącego wielu mieszkańców podziału (np. miesięczny koszt wykupu i obsługi gruntu przypadający na 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania przy ul. Szekspira 3 wynosi 3,14 zł, natomiast przy ul. Andersena 6 ma wysokość 1,16 zł/m 2 ) Kuriozalne w obecnym podziale jest np. włączenie do jednej z nieruchomości parkingu, z którego korzystają wyłącznie mieszkańcy innych nieruchomości. Modyfikacja podziału pozwoli na zmniejszenie kosztów przekształcenia gruntu na własność z 55 mln do przewidywanych 30 mln zł na identycznych warunkach dla wszystkich mieszkańców Wawrzyszewa. Po długich i żmudnych rozmowach z Zarządem WSM ponad 1 rok, wielu pismach uzasadniających konieczność modyfikacji podziału, wniosków mieszkańców, opinii Wydziału Architektury i Budownictwa oraz deklaracji Rady Osiedla o czynnym współudziale w pracach nad modyfikacją Zarząd i Administracja Osiedla rozpocznie działania w tym zakresie. utrzymanie przez okres kadencji tej Rady stałych opłat za mieszkania, bez podwyżek pomimo wzrostu cen /mowa o tych elementach opłat, na których wysokość ma wpływ Rada i Administracja Osiedla/, rozpoczęcie procesu przyłączania hydroforni bezpośrednio do budynków a po wykonanych pracach porządkowanie otoczenia budynków, jezdni i chodników. Dzięki przyłączeniu do sieci miejskiej mieszkańcy Wawrzyszewa uzyskają ewidentne oszczędności liczone w złotówkach. Ze względu na starzejącą się infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w ostatnich latach miały miejsce na Osiedlu awarie wodociągów. Ze względu na podłączenie systemu do trzech centralnych hydroforni obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) każda awaria skutkowała najczęściej koniecznością pozbawienia dostępu do wody co najmniej kilku budynków, czasami na wiele godzin. Dodatkowo brak szybkiej reakcji MPWiK na zgłoszenie o awarii powodował dodatkowe straty wody, kosztem której byli obciążani wszyscy mieszkańcy Osiedla. W tej sytuacji została podjęta decyzja o zmodernizowaniu istniejącego systemu, odcięciu się od scentralizowanych hydroforni i przejściu na indywidualne systemy zasilania budynków. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć ilość awarii, ich niekorzystne skutki dla mieszkańców i obniżyć koszty zużycia wody. Inwestycja rozpoczęta w roku 2013 zostanie zakończona w roku 2014, lub przy niesprzyjających warunkach pogodowych w roku

7 IV. Sprawy bardzo istotne dla Osiedla Wawrzyszew, które powinny być kontynuowane i potraktowane priorytetowo przez nową Radę osiedla: 1.W sferze organizacyjnej - śledzenie postępów w sprawie projektu planu miejscowego zagospodarowania obszaru Nowy Wawrzyszew (w tym jest Osiedle Wawrzyszew). Po wyłożeniu planu do publicznej wiadomości Rada powinna podjąć stosowne działania w przypadku jeśli zgłoszone przez obecną Radę propozycje nie zostaną uwzględnione. - modyfikacja przez Zarząd WSM podziału na nieruchomości jednobudynkowe, aby każdemu stworzyć jednakowe warunki wyjściowe (ideałem byłoby osiągnięcie stanu, w którym każdy budynek jako nieruchomość stać będzie na wykupionym grunciewłasności. 2. W sferze technicznej - kontynuacja i zakończenie przebudowy na bezpośrednie zasilanie w wodę z sieci wszystkich budynków zgodnie z harmonogramem wraz z modernizacją dróg, chodników i miejsc parkingowych, - podniesienie estetyki osiedla i zwiększenie nakładów na konserwację, po zakończeniu w osiedlu zadań dużych, o których informowaliśmy a które już się kończą, przystąpić do zadań mniejszych związanych z nowa twarzą osiedla, które były odkładane na później ze względu na inne ważniejsze potrzeby. Wymienione tu sprawy zostały rozpoczęte i kontynuacja ich jest bardzo ważna, a ta rada która ustępuje wie jak to zrobić i co niezmiernie istotne skąd wziąć na to pieniądze. Rada dostrzega więc sprawy, które w Osiedlu Wawrzyszew wymagają realizacji i wspólnie z Administracją Osiedla dąży do ich zrealizowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczne są działania ciągłe. Kontynuowanie działań i ich wykonanie należy przewidywać w planach na najbliższe lata. Zależy nam by mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że mieszkają na Wawrzyszewie. W imieniu Rady Osiedla dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy nie zalegają z opłatami za lokale mieszkalne, oraz najemcom lokali użytkowych za terminowe opłaty eksploatacyjne. 7

8 Pragnę Państwa poinformować, że zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wynoszą około 4,5 miliona złotych. Informujemy, że prowadzona jest windykacja należności, Administracja Osiedla wraz z Radą Osiedla prowadzi rozmowy z dłużnikami, dokonano eksmisji osób uchylających się od opłat i w przypadku nie uregulowania zaległości przewidziane są kolejne eksmisje. Informacja w sprawie eksmisji znajduje się na stronie internetowej Rady Osiedla. Pragnę także podziękować wszystkim osobom, które wspomagały swoją pracą Radę Osiedla, za poświęcony czas i zaangażowanie. Dziękuję Dyrekcji Osiedla za współpracę, udział we wszystkich posiedzeniach Rady Osiedla, przekazywanie na każdym posiedzeniu informacji o realizacji uchwał i wniosków Rady, oraz o pracach prowadzonych w Osiedlu Wawrzyszew. Dziękuję członkom Rady Osiedla za realizację regulaminowych zadań. Życzę Państwu w imieniu Rady Osiedla dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z zamieszkiwania w Osiedlu Wawrzyszew a w dniu dzisiejszym spokojnych i sprawnych obrad. Sekretarz Rady Osiedla Alicja Piotrkiewicz Przewodniczący Rady Osiedla Jacek Sielski 8

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Kraków dnia, 2010-5-2625 marzec 2010r Sprawozdanie z działalności Zarządu SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie za 2009r Spółdzielnia w roku 2009 zgodnie ze swoim przedmiotem działalności zarządzała mieniem

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł. BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo