Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo"

Transkrypt

1 Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę prawo spółdzielcze z dnia r wraz z póź. zmianami, 2. Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r wraz z póź. zmianami. I. Warunki ustalania i uzupełnienia wkładów Ustalania wkładów dokonuje się w następujących przypadkach: dla wkładu mieszkaniowego: a) należnego osobie, której lokatorskie prawo do lokalu wygasło, b) należnego osobie zwalniającej lokal w celu uzyskania innego lokalu w drodze zamiany, c) wymaganego przy objęciu lokalu zwolnionego przez innego członka, d) za dodatkową powierzchnię użytkową włączona do mieszkania, e) zaliczanego na poczet wkładu budowlanego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, f) zaliczanego na poczet wkładu budowlanego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. dla wkładu budowlanego: a) należnego członkowi zwalniającemu lokal zajmowany na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, b) wymaganego w przypadku zamiany lokali zajmowanych na warunkach własnościowych praw do lokali. 1

2 2. Członkowie spółdzielni zobowiązani są uzupełnić wkład mieszkaniowy bądź budowlany w następujących przypadkach: przeprowadzenia modernizacji budynku, dokonania nabycia przez Spółdzielnię praw do gruntów wraz z kosztami z tym związanymi, w tym dokonania zakupu prawa własności gruntów z zaliczeniem na poczet ceny ich sprzedaży kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego tych gruntów, przy uwzględnieniu ewentualnie uzyskanej przez Spółdzielnię bonifikaty, dokonania nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. 3. Szczegółowe zasady uzupełnienia wkładów mieszkaniowych bądź budowlanych określa w stosownej uchwale Rada Nadzorcza Spółdzielni a w przypadku przekształcenia prawa do lokalu w prawo odrębnej własności Zarząd Spółdzielni. 4. W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią a Generalnym Realizatorem Inwestycji, określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, określenie zasad ustalenia kosztów budowy lokalu, zasady wnoszenia wkładu jego wysokość oraz zasady rozliczenia kosztów inwestycji określa umowa pomiędzy zainteresowaną osobą a Generalnym Realizatorem Inwestycji. 5. Operat szacunkowy określający wartość rynkową lokalu winien być sporządzony przez członka Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku Jeżeli prawo do lokalu wygasło przed roku rozliczenia wkładów dokonuje się na podstawie przepisów obowiązujących w dacie wygaśnięcia prawa, a po tej dacie wg niniejszego regulaminu. 2. W przypadku wypłaty wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, należnego osobie uprawnionej, spółdzielnia dokonuje potrącenia wszelkich należności przysługujących od członka na dzień opróżnienia lokalu w tym między innymi: uzupełnienia niespłaconego wkładu, opłat z tytułu użytkowania lokalu, kosztów wyceny wartości rynkowej lokalu itp. II. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 3. 2

3 1. Wkład mieszkaniowy wnoszony jest przez członków spółdzielni ubiegających się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 2. Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztami budowy przypadającymi na dany lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. 3. Część wkładu mieszkaniowego sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu, podlega spłacie przez członka spółdzielni wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 4. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio dla: członka spółdzielni zawierającego umowę o budowę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członka spółdzielni zawierającego umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego wygasło prawo przysługujące innej osobie. 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zwraca, osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane na dzień wygaśnięcia prawa do lokalu według wartości rynkowej. 2. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami. 3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższy od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię. 4. Roszczenie o wypłatę wkładu albo jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni. 5. Powołanie biegłego oraz koszty związane z wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu o którym mowa w ust.1 obciążają członka spółdzielni, bądź jego następców prawnych. 6. W przypadku braku spadkobierców, rzeczoznawcę majątkowego powołuje Zarząd Spółdzielni, a kosztami wyceny obciąża się wkład mieszkaniowy

4 W przypadku ustania członkostwa po zawarciu umowy o budowę lokalu, a przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część ustaloną według zasad określonych w 4 ust. 1 i 2. Tak ustalony wkład mieszkaniowy nie może być wyższy od kwoty jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Koszty wyceny wartości rynkowej ponosi zainteresowany Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie, dla której wygasło prawo do lokalu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią część zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami. 2. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Koszty wyceny wartości rynkowej ponosi zainteresowany. Nie dotyczy to osób, którym przysługuje roszczenie przewidziane w 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni. III. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Wkład budowlany wnoszony jest przez członków spółdzielni ubiegających się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź garażu. 2. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek spółdzielni jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 8. 4

5 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust.2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię. 2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesione przez członka spółdzielni bądź osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu części wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 3. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany według aktualnej wartości rynkowej lokalu. 4. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu i postawienie go do dyspozycji spółdzielni Członek spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z którym spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie, o której mowa w 8 niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami. 5

6 IV. Prawo odrębnej własności lokalu Członek spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. 2. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 11. Członek uzyskujący prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu ustalonej na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności. V. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego: a) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami; b) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 6 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; c) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal; 6

7 d) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w 73 ust. 1 Statutu Spółdzielni; e) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a waloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków waloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. 2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. 3. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, obciążają osobę, z którą spółdzielnia zawiera umowę o przekształcenie lokalu mieszkalnego Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego: a) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz kosztów nabycia prawa do gruntu przypadającego na dany lokal, b) spłaty przypadającej na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego tytułu modernizacji budynku, c) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal, d) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w 73 ust. 1 Statutu Spółdzielni, e) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a waloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością waloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków waloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. 2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. 3. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty złożenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 7

8 VI. Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. 14. Wpłaty, o których mowa w 14, członek zobowiązany jest wpłacić do spółdzielni w terminie 30 dni, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu. Szczegółowe postanowienia umowy, o której mowa w 13 określa Zarząd Spółdzielni. VII. Przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązania zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1/ spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o której mowa w 35 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami oraz kosztów nabycia prawa do gruntu przypadającego na dany lokal, 2/ spłaty przypadającej na ten lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku, 3/ spłaty przypadającej na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal, 4/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w 73 ust. 1 Statutu Spółdzielni. 2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni albo osobę nie będącą członkiem spółdzielni, na rzecz których spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Szczegółowe postanowienia umowy określa Zarząd Spółdzielni. 8

9 16. Spłaty, o których mowa w 15, wyliczone przez spółdzielnię, członek obowiązany jest wpłacić w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia członka spółdzielni o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu. VIII. Postanowienia końcowe. 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r wraz z późniejszymi zmianami oraz Statutu Spółdzielni. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 90/2005 z dnia 05 września 2005 r. 9

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4,5.06.2012 r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Iwaszkiewicza 41/29 10-089 Olsztyn Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Zasady rozliczania kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34/2008 z dnia 2008-10-29 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pożyczek i kredytów konsumenckich w Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.

Dz.U. 2013 poz. 255. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2013 poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo