Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie EURES poszukiwanie pracy w Europie

2 Prawa pracowników migrujących w UE

3 Prawa pracowników migrujących w UE Konsekwencją zastosowania swobody przepływu pracowników jest: Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych (zachowanie praw nabytych, sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia w różnych krajach członkowskich), Uznawanie kwalifikacji zawodowych pracowników migrujących, zdobytych w różnych krajach członkowskich.

4 Prawa pracowników migrujących w UE Koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych: w krajach UE/ EOG obowiązują formularze, pozwalające na potwierdzenie okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia/ prawo do świadczeń. Najczęściej wykorzystywane są: Dokumenty przenośne serii A i S (E100) dla pracowników oddelegowanych i dla uprawnień do świadczeń chorobowych i macierzyńskich, instytucją właściwą w PL jest ZUS (www.zus.pl) lub NFZ (www.nfz.gov.pl ), Dokumenty przenośne serii P (E200) do obliczania wysokości emerytury, instytucją właściwą w PL jest ZUS (www.zus.pl), Dokumenty przenośne serii U (E300) dla ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, instytucją właściwą w PL jest właściwy terytorialnie WUP (np. Dokumenty przenośne serii F (E 400) dla uprawnień do świadczeń rodzinnych, instytucją właściwą w PL są Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (http://rops-katowice.pl).

5 Prawa pracowników migrujących w UE transfer zasiłku dla bezrobotnych Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku na okres do 3 miesięcy (lub 6 m-cy za zgodą instytucji właściwej). Zasiłek wypłacany jest bezrobotnemu bezpośrednio przez instytucję, która świadczenie przyznała (na wskazane konto bankowe), a nie przez instytucję państwa poszukiwania pracy.

6 Prawa pracowników migrujących w UE transfer zasiłku dla bezrobotnych Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku na okres do 3 miesięcy (lub 6 m-cy za zgodą instytucji właściwej). Zasiłek wypłacany jest bezrobotnemu bezpośrednio przez instytucję, która świadczenie przyznała (na wskazane konto bankowe), a nie przez instytucję państwa poszukiwania pracy.

7 Osoba, która chce transferować zasiłek dla osób bezrobotnych do innego kraju EOG: musi być uprawniona do świadczeń z tytułu bezrobocia, musi być zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 4 tygodnie, przed wyjazdem w celu poszukiwania pracy musi złożyć wniosek o wydanie formularza U2/ E303 w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, po pobraniu formularza U2/ E 303 winna zgłosić się w instytucji właściwej kraju poszukiwania pracy w celu złożenia przedmiotowego formularza, w przypadku rezygnacji z wyjazdu musi niezwłocznie zwrócić formularz do wojewódzkiego urzędu pracy, aby nie stracić prawa do zasiłku należy powrócić do kraju przed upływem podanego okresu!!! Jeżeli osoba poszukująca pracy za granicą rozpocznie pracę, studia, założy własną firmę straci prawo do zasiłku.

8 Prawa pracowników migrujących w UE sumowanie okresów zatrudnienia Bezrobotny, którego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miały miejsce w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej w przypadku ubiegania się o zasiłek dla osób bezrobotnych ma prawo do zsumowania tych okresów w celu zaliczenia ich do okresu uprawniającego do zasiłku, Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są wykazywane na formularzu U1/ E301 który wystawia właściwa instytucja ds. bezrobocia w państwie, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

9 Prawa pracowników migrujących w UE Określanie państwa właściwego do przyznania prawa do świadczeń dla bezrobotnych państwem właściwym do przyznania prawa do zasiłku jest państwo w którym miało miejsce ostatnie zatrudnienie. Przyznane prawo do zasiłku może być następnie transferowane do innego państwa członkowskiego, do którego bezrobotny udaje się w celu poszukiwania pracy bezrobotny ma prawo ubiegać się o prawo do zasiłku w Polsce pod warunkiem, że: spełnił w Polsce ostatni okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, lub w czasie ostatniego okresu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą miejscem jego zamieszkania była Polska ze względu na fakt, że to w Polsce koncentrowały się jego interesy życiowe.

10 Prawa pracowników migrujących w UE uznawanie kwalifikacji zawodowych Zawody sektorowe: lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, lekarz weterynarii, architekt (w dyrektywach określono jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać tytuł dentysty, architekta itd.). Zawody regulowane: własna lista zawodów w każdym kraju UE/ EOG, uznania dokonują upoważnione do tego organy (np. ministerstwo) po zasięgnięciu opinii NARIC (National Academic Recognition Information Centres). Zawody nieregulowane: kwalifikacje uznaje sam pracodawca. Więcej informacji:

11 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES

12 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES EURopean Employment Services Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne), której celem jest ułatwianie praktycznej realizacji swobody przepływu pracowników i wspieranie mobilności na poziomie międzynarodowym.

13 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES GŁÓWNE DZIAŁANIA SIECI EURES: udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

14 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Sieć ludzka Ponad 700 doradców EURES w EOG, Pracownicy publicznych służb zatrudnienia lub organizacji partnerskich sieci EURES (związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców), Są odpowiedzialni za oferty pracodawców ze swojego kraju, którzy zainteresowani są zatrudnieniem cudzoziemców, Współpracują ze sobą w zakresie wymiany ofert pracy i informacji o sytuacji na lokalnych rynkach pracy, zbierania podań o pracę, prowadzenia rekrutacji międzynarodowych.

15 Dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii Swoboda przepływu pracowników

16 Europejskie Służby Zatrudnienia EURES Kadra EURES w Polsce usługi EURES świadczą doradcy i asystenci EURES w wojewódzkich urzędach pracy pośrednicy pracy realizujący zadania EURES w powiatowych urzędach pracy

17 Gdzie szukać zagranicznych ofert pracy?

18 CV W FORMACIE EUROPASS Przed rozpoczęciem poszukiwań należy skompletować zestaw dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, pamiętając przede wszystkim o życiorysie, czyli CV (łac. curriculum vitae) W Europie jest rozpowszechniony jednolity format CV tzw. Europass. Europass umożliwia przedstawienie swoich kwalifikacji, umiejętności w sposób jasny i przejrzysty. Składa się z kilku części takich jak: dane osobowe, preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i odbyte szkolenia, umiejętności i kompetencje (językowe, społeczne, organizacyjne, techniczne, w zakresie obsługi komputera), informacje dodatkowe. Istnieje możliwość zapoznania się z przykładami gotowych CV w każdym języku państw UE/EOG.

19 EUROPASS

20 Poszukiwanie ofert pracy w ramach sieci EURES Portal EURES Wykaz wszystkich ofert pracy z baz ofert pracy krajów EOG (zgodnie z zasadą przejrzystości ) OFERTY ZAMIESZCZANE SĄ NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU PRACODAWCY, Oferty z flagą UE - pracodawca zainteresowany zatrudnieniem kandydata z innego państwa EOG, Dane adresowe doradców EURES, Baza informacji o warunkach życia i pracy w krajach EOG (w językach angielskim, francuskim, niemieckim i narodowym danego kraju), Informacje o możliwościach nauki w krajach EOG (PLOTEUS).

21 Jak wyszukiwać oferty pracy? Najpierw należy wybrać język przeglądania klikając na PL

22 Jak wyszukiwać oferty pracy? Aby przejść do wyszukiwarki trzeba kliknąć hasło: Szukaj pracy

23 Poszukiwanie pracy należy rozpocząć od określenia, w jakiej branży (w jakim zawodzie) chcemy pracować. Jak wyszukiwać oferty pracy?

24 Jak wyszukiwać oferty pracy? Oferty pracy zamieszczane są zasadniczo w języku pracodawcy lub innym, którym pracodawca się posługuje. Znak flagi europejskiej przy nazwie stanowiska oznacza, że jest to oferta EURES a pracodawca akceptuje kandydatury z innych krajów Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

25 Jak wyszukiwać oferty pracy? Aby zapoznać się z ofertą, należy kliknąć na hasło Zobacz szczegóły.

26 Poszukiwanie ofert pracy w ramach sieci EURES EURES Polska - strona internetowa sieci EURES w Polsce - - baza ofert pracy za granicą pochodząca od pracodawców, którzy prosili o ich dodatkowe upowszechnienie w Polsce, - oferty tu zamieszczone zostały przyjęte do realizacji przez doradcę EURES z kraju pracodawcy i przekazane za jego pośrednictwem do polskiego doradcy EURES, - oferty pracy publikowane są w języku polskim, - baza informacji nt. warunków życia i pracy w państwach UE/EOG i Szwajcarii w języku polskim, - kalendarz wydarzeń organizowanych w ramach sieci EURES, - dane kontaktowe do asystentów i doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy.

27 Poszukiwanie ofert pracy w ramach sieci EURES EURES Polska -

28 Poszukiwanie ofert pracy w ramach sieci EURES EURES Polska -

29 oferty EURES w WUP Katowice

30 Praca sezonowa - i

31 Poszukiwanie zagranicznych ofert pracy - polskie agencje zatrudnienia Wszystkie polskie agencje, aby legalnie świadczyć usługi powinny posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem, wydawanym w imieniu Marszałka Województwa przez wojewódzkie urzędy pracy właściwe ze względu na miejsce zarejestrowania siedziby firmy. Agencje pośrednictwa pacy za granicą u pracodawców zagranicznych - udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, Agencje pracy tymczasowej - kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika również za granicę w celu wykonywania pracy tymczasowej,

32 Poszukiwanie zagranicznych ofert pracy - polskie agencje zatrudnienia Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia dostępny jest na

33 Poszukiwanie zagranicznych ofert pracy - polskie agencje zatrudnienia Agencja pracy może pobierać opłaty tylko z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. kosztów poniesionych na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy, wydanie wizy (jeśli taka jest wymagana), badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów. pod warunkiem wyszczególnienia tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy od osób, dla których poszukuje zatrudnienia nie może pobierać opłat innych niż w/w. Agencja pośrednictwa pracy kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy umowy (art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

34 Poszukiwanie zagranicznych ofert pracy - polskie agencje zatrudnienia Umowa ta nie jest umową o pracę, zawieraną z pracodawcą. Umowa z agencją pośrednictwa pracy powinna zawierać takie informacje jak: nazwę zagranicznego pracodawcy, okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy,

35 Poszukiwanie zagranicznych ofert pracy - polskie agencje zatrudnienia zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa pracy a obywatelem polskim, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń, kwoty należne agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą inne zobowiązania stron. O każdym przypadku pojawienia się nielegalnego pośrednika pracy należy poinformować Okręgową Inspekcję Pracy.

36 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? Skompletować dokumenty niezbędne do wyjazdu i podjęcia pracy: - Jeśli szukamy pracy na miejscu - CV (najlepiej w formacie europejskim) w formie papierowej w kilkunastu egzemplarzach oraz na płycie CD lub innym nośniku danych, ew. referencje w przypadku ich posiadania, - Dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje zawodowe np. świadectwa pracy (najlepiej - tłumaczenie przysięgłe), W zależności od zawodu jaki chcemy wykonywać oraz państwa zatrudnienia pracodawcy mogą także wymagać dokumentów potwierdzających wykształcenie (najlepiej tłumaczenie przysięgłe), - 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (mogą być wymagane np. przy zakładaniu konta bankowego), - Zdjęcia w formacie legitymacyjnym,

37 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? - Odpisy aktów urodzenia dzieci (np. w Niemczech), ew. ślubu lub urodzenia (np. Austria) w zależności od kraju, - Druk U1/E301 jest wydawany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie polskich świadectw pracy. W przypadku utraty pracy za granicą o zasiłek z tytułu bezrobocia należy ubiegać się w kraju ostatniego zatrudnienia. Druk U1/E301 pozwoli na zsumowanie okresów pracy w Polsce oraz okresów przepracowanych w kraju ostatniego zatrudnienia, co może mieć wpływ na przyznanie zasiłku i jego wysokość/ długość pobierania. Nie ma jednego uniwersalnego kompletu dokumentów, jakie należy ze sobą zabrać. Jest to uzależnione od kraju do którego wyjeżdżamy oraz zawodu jaki zamierzamy wykonywać, a także tego czy otrzymaliśmy już propozycję zatrudnienia, czy pracy zamierzamy szukać na miejscu.

38 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest honorowana w krajach UE/ EOG. Prawo do jej otrzymania mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydana przez NFZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło. EKUZ ważna jest na okres 2 miesięcy (os. bezrobotne zarejestrowane w PUP) lub 6 miesięcy (m. in. osoby zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię) do max 5 lat (emeryci).

39 Służba zdrowia Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ (również za pośrednictwem e- mail odbiór ZAWSZE osobisty) Szczegółowe informacje, wnioski na stronie: Ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia.!!! Osoby pracujące za granicą podczas pobytów tymczasowych w Polsce powinny posiadać EKUZ wydaną przez instytucję ubezpieczeniową w kraju wykonywania pracy.

40 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? Należy zapoznać się z informacjami nt. warunków życia i pracy w kraju do którego zamierzasz wyjechać (www.eures.praca.gov.p) Ogólne informacje o każdym kraju Podejmowanie pracy Prowadzenie działalności gospodarczej Rodzaje umów o pracę Wynagrodzenie (średnie, minimalne), urlopy Podatki Ubezpieczenia społeczne (emerytury, renty, zasiłki ) Warunki życia (zakwaterowanie, system edukacji, uznawanie kwalifikacji, kursy językowe) Ubezpieczenie zdrowotne, korzystanie ze świadczeń medycznych. Informacje w innych wersjach językowych na portalu

41 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? Trzeba zadbać o środki na utrzymania (min. na miesiąc), transport lub powrót do domu, (ceny dot. kosztów życia w poszczególnych państwach można znaleźć np. na stronie Połączenia telefoniczne upewnij się, że masz włączony ROAMING pozwalający na wykonywanie połączeń za granicą, Nie podpisuj niczego przed przeczytaniem. Jeśli umowa jest w innym języku, poproś kogoś o przetłumaczenie jej postanowień przed złożeniem podpisu,

42 Na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicą? Przygotować numery i adresy polskich placówek dyplomatycznych (dostępne na stronie oraz znajomych już przebywających w danym kraju, Znalezienie zakwaterowania (informacje np. na stronie - Poznaj warunki życia i pracy, Pozostawić kopie wszystkich ważnych dokumentów (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, umowa jeśli pracodawca przesłał jej kopię), adres przyszłego miejsca pobytu, nazwę i adres przyszłego pracodawcy oraz numer telefonu bliskiej osobie, a także ustalić sposób i częstotliwość kontaktów.

43 Dodatkowe informacje Portal EURES (Życie i praca) Krajowa strona EURES (Warunki życia) Narodowy Fundusz Zdrowia Biuro Porad Dla Obywatela ec.europa.eu/citizensrights (udziela porad prawnych dot. praw przysługujących w Europie) Informacje dla osób powracających -

44 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Informacja pok. 222 i 216 tel /82

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Szukając pracy pośrednictwo pracy w Małopolsce

Szukając pracy pośrednictwo pracy w Małopolsce Szukajac pracy 35:Makieta 1 2011-09-05 22:11 Strona 1 Szukając pracy pośrednictwo pracy w Małopolsce PORADNIK Szukajac pracy 35:Makieta 1 2011-09-05 22:11 Strona 2 Szukajac pracy 35:Makieta 1 2011-09-05

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures

Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures Spis treści: 1. Międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures...3 2. Poradnictwo zawodowe...6 3. Jak uzyskać zasiłek za pracę za granicą?...8 4. Wyjeżdżając za granicę bądź świadomy że...12 5. Austria...15 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo