Agencje zatrudnienia. Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencje zatrudnienia. Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 Agencje zatrudnienia Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

2 Zagadnienia ogólne. Z przepisów art. 18 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika, iż prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej jest działalności regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność taka stanowi złagodzona formę reglamentacji działalności gospodarczej, gdyż wymaga jedynie uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej a nie uzyskania zezwolenia czy też koncesji. Wpis ten uzyskiwany jest na podstawie oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę w trakcie postepowania rejestrowego.

3 Definicja doradztwa personalnego. Doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

4 Definicja doradztwa personalnego. Doradztwo personalne : - jest adresowane wyłącznie do podmiotów poszukujących pracowników, - następuje dopiero po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na usługę, - odbywa się w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej, -poszukiwaniem kandydatów do zatrudnienia o cechach określonych uprzednio przez pracodawcę i pozostawienie mu swobody w zakresie wyboru jednego z nich.

5 Definicja pośrednictwa pracy. Pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, f) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy o promocji w zatrudnieniu.

6 Wykroczenia. Art. 121 ust. 6. Kto prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, (kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych), nie zawiera z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4000 zł.

7 Definicja poradnictwa zawodowego. Poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

8 Definicja pracy tymczasowej. Praca tymczasowa to: działalność polegająca na zatrudnieniu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników tymczasowych pracodawca użytkownik, to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

9 Delegowanie pracowników do pracy na terenie EU. Informacje ogólne. Istota oddelegowania polega na tym, że firma z Polski jest nadal pracodawcą pracownika delegowanego, gdyż roszczenie z tytułu wynagrodzenia skierowane jest wyłącznie do niej. Ma to miejsce nawet wówczas, gdy np. przedsiębiorstwo z Niemiec dokonuje częściowego lub całkowitego zwrotu wynagrodzenia firmie z Polski, odliczając je od podatku jako koszty operacyjne w Niemczech. Do dokonania oddelegowania konieczne jest jednak dokonanie zmiany warunków pracy poprzez wypowiedzenie uregulowane w art. 42 par.1 kodeksu pracy lub porozumienie zmieniające co do miejsca świadczenia pracy.

10 Delegowanie pracowników do pracy na terenie UE cd. Przedstawiona wyżej opcja delegowania pracowników jest realizowana w ramach implementowanej do polskiego sytemu prawnego dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z ). Oddelegowanie pracownika pociąga za sobą w tym przypadku zazwyczaj konieczność dostosowania istniejących warunków zatrudnienia do warunków istniejących w kraju, gdzie pracownik będzie świadczył pracę w okresie oddelegowania. Bezwzględnie obowiązującą zasadą jest, aby warunki zatrudnienia pracownika oddelegowanego nie były mniej korzystne od warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju, do którego pracownik zostanie oddelegowany. W konsekwencji pracodawca będzie musiał dostosować warunki zatrudnienia pracownika do standardów obowiązujących w kraju oddelegowania w zakresie czasu pracy, okresu wypoczynku, wymiaru płatnych urlopów rocznych, stawki płacy włącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny.

11 Outsourcing. tzw. Outsourcing, istota tej formy wykonywania pracy. -brak podporządkowania podmiotowi, u którego wykonywana jest praca, -praca ta, wykonywana jest pod kierownictwem podmiotu wykonującego zadania na terenie innego przedsiębiorcy.

12 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19b ustawy. Agencja zatrudnienia jest obowiązana do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten może wynikać również z art. 6 Konwencji nr 181 MOP i polega on na przetwarzaniu w sposób zapewniający ich ochronę i gwarantujący poszanowanie prywatności pracowników oraz pozyskiwanie tylko takich danych, które dotyczą kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz informacji bezpośrednio z tym związanych. Zgodnie z pkt.11 zalecenia nr 188 uzupełniającego postanowienia konwencji nr 181 MOP agencje winny mieć zabronione rejestrowanie danych, które nie są wymagane przy ocenie uzdolnień osoby ubiegającej się pracę, do której jest ona rozważana. Kontrolę w tym zakresie prowadzi PIP i w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy w tym zakresie, stanowi to podstawę do wykreślenie agencji zatrudnienia z rejestru.

13 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19c. ustawy, agencja zatrudnienia, nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Kontrolę w tym zakresie prowadzi PIP i w przypadku stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie stanowi to podstawę wykreślenie agencji zatrudnienia z rejestru. Art ust.3 ustawy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł. kto, świadcząc usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1 nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub ze względu na przynależność związkową. Art. 123 ustawy. Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

14 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19d ust.1 ustawy, agencja zatrudnienia. 1) nie może pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7 od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, Czyli nie wolno pobierać żadnych korzyści majątkowych za wyjątkiem kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: a) dojazd i powrót osoby skierowanej, b) wydanie wizy, c) badania lekarskie, d) tłumaczenia dokumentów. 2) przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

15 Obowiązki agencji zatrudnienia. art. 19 d. ustawy. Kontrolę w tym zakresie prowadzi PIP i w przypadku stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie, stanowi to podstawę wykreślenie agencji zatrudnienia z rejestru. Art ust.2 Kto, świadcząc usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

16 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19e ust. 1 ustawy, agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: - każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania: pkt.1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru, pkt. 2) adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu. - zaprzestaniu działalności, - zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

17 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19f.ust. 1 ustawy, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni - zawierającej w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej. Wniosek o wpis do rejestru może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, o którym mowa w art. 19k, oraz powinien być opatrzony: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

18 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19g. ustawy. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako oferty pracy tymczasowej.

19 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19ga.ustawy. Agencja zatrudnienia, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia osobie, na rzecz której świadczą lub świadczyły usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, na jej pisemny wniosek, złożonych przez nią oryginałów dokumentów, w szczególności dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

20 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 19h. ustawy. Agencja zatrudnienia ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 13 ust.1 konwencji MOP nr 181 oraz pkt. 16 i 17 zalecenia nr 188 MOP chodzi tutaj o sumowanie informacji i korzystanie ze wspólnej terminologii w celu poprawy jakości funkcjonowania rynku pracy, wymianę informacji o wolnych miejscach pracy, uruchamianie wspólnych projektów, szkolenie personelu, zawieranie porozumień w celu realizacji wspólnych projektów i konsultacje.

21 Obowiązki agencji zatrudnienia. Art. 85.ust.2 ustawy. Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: - pracodawcę zagranicznego, okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, - warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia, - zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń, - kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów, - informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy, - inne zobowiązania stron.

22 Pośrednictwo pracy za granicą. art. 85 ust.3.ustawy, agencja zatrudnienia ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy określającej w szczególności: 1) liczbę miejsc pracy; 2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 3) rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne; 4) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

23 Pośrednictwo pracy za granicą. art. 85 ust. 3a. ustawy, agencja zatrudnienia jest obowiązana do prowadzenia: 1) wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu; 2) wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano osobę do pracy za granicą, oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

24 Pośrednictwo pracy za granicą. art. 85 ust. 4 ustawy, agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy t.j., że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. art. 85 ust. 5 ustawy, agencja zatrudnienia jest obowiązana do przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.