KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r."

Transkrypt

1 KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r.

2 Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w przypadku konieczności doliczenia tego okresu do stażu pracy przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych na terytorium EOG/UE i Szwajcarii.

3 Jak uzyskać Dokument U1 w Polsce? Instytucjami właściwymi do spraw bezrobocia w Polsce są wojewódzkie urzędy pracy. W sytuacji ustalania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych za granicą i koniecznością uwzględnienia stażu pracy z Polski, należy zwrócić się z wnioskiem o wydanie dokumentu U1 do właściwego miejscowo wojewódzkiego urzędu pracy.

4 Wydanie dokumentu U1 w Polsce W takim przypadku należy złożyć (kserokopie dokumentów a oryginały do wglądu): świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia na niepełny etat konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS lub od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę), decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej - jeśli była prowadzona działalność gospodarcza na terenie Polski, zaświadczenie ZUS, że w okresie prowadzenia działalności gospodarczej były opłacane składki na Fundusz Pracy w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - jeśli dotyczy,

5 inne dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia, za który opłacana była składka na Fundusz Pracy, np. od umowy zlecenia wraz z zaświadczeniem z ZUS lub od pracodawcy, że miesięczne wynagrodzenie osiągane z tego tytułu było w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, dowód osobisty, zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy z informacją o dokonanych rejestracjach jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku.

6 Jak uzyskać Dokument U1 za granicą? Dokument U1 wydaje instytucja ds. bezrobocia w państwie, w którym świadczyło się pracę na podstawie m.in; świadectw pracy, umów, kontraktów, pozwoleń na pracę, odcinków wypłat, P60, P45 Wykaz instytucji właściwych ds. bezrobocia za granicą znajduje się na stronie

7 Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą Ważne! O zasiłek dla bezrobotnych należy starać się w kraju, w którym świadczyło się pracę!!!

8 Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po pracy za granicą W przypadku powrotu do Polski prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa; Warunkiem koniecznym jest spełnienie warunku miejsca zamieszkania w Polsce, podczas pracy za granicą.

9 Kryteria, według których należy ustalić miejsce zamieszkania danej osoby zostały określone w art. 11 rozporządzenia 987/2009 i są to m.in. : a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich; b) charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę; c) sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne; d) prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym e) sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały; f) państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

10 Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą Po powrocie do Polski należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce swojego zameldowania stałego lub czasowego; Następnie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek wraz załącznikami znajduje się na stronie

11 Transfer świadczeń Dokument U2 Każda osoba zamieszkująca w jednym z państw członkowskich ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku; Bezrobotny, który będzie poszukiwał pracy poza granicami kraju zamieszkania nie straci prawa do zasiłku lecz zachowa je przez okres 3-6 miesięcy. Polska UE/EOG

12 Przed przyjazdem do Polski należy: Po zakończonej pracy za granicą należy zarejestrować się we właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pozostać w dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia, przez 4 tygodnie. Złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce. Z dokumentem U2 przyjechać do Polski Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez okres 3 miesięcy ( na wniosek strony zasiłek ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy), w wysokości jakiej został przyznany na konto w kraju przyznania zasiłku.

13 Po przyjeździe do Polski należy: Zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, w ciągu 7 dni od daty wskazanej na dokumencie U2 - celem uzyskania statusu osoby poszukującej pracy i przekazać kopię dokumentu U2. Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą trzeba powrócić do kraju, w którym ustalono uprawnienia do zasiłku - najpóźniej w ostatnim dniu ważności dokumentu U2.

14 Jeśli instytucja zagraniczna, która przyznała prawo do zasiłku, nie wydała dokumentu U2 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pomoże w uzyskaniu w/w dokumentu na podstawie pisemnej prośby strony.

15 Transfer zasiłku z Polski za granicę Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii korzystając jednocześnie z możliwości pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesięcy

16 Przed wyjazdem za granicę należy: Należy pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu. Złożyć wniosek o wydanie dokumentu U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na 7 dni przed terminem zaplanowanego wyjazdu. Do wniosku dołączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez bezrobotnego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okres na jaki przysługuje zasiłek oraz wszystkie inne znane powiatowemu urzędowi pracy okoliczności wpływające na wypłatę zasiłku. Zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń zdrowotnych w kraju poszukiwania pracy.

17 Po przyjeździe do kraju poszukiwania pracy należy: Zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z Polski celem rejestracji. Po dokonaniu rejestracji osoba podlega lokalnym służbom zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy i jest zobowiązana do informowania o każdej sytuacji powodującej zmianę statusu( praca, działalność gospodarcza). Zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez okres 3 miesięcy ( na wniosek strony zasiłek ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy), w wysokości jakiej został przyznany na konto w Polsce. Aby kontynuować zasiłek w Polsce osoba musi wrócić do kraju najpóźniej w ostatnim dniu ważności formularza U2.

18 Szczegółowe informacje na temat zaliczania pracy za granicą do uprawnień zasiłkowych w Polsce pod nr telefonów , zasiłki po pracy poza granicami kraju wydawanie dokumentów U transfery zasiłków z zagranicy do Polski

19 Dziękuję za uwagę Małgorzata Myćka Zespół Obsługi Instytucji Rynku Pracy WUP Kraków 012/

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. EURES poszukiwanie pracy w Europie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie EURES poszukiwanie pracy w Europie Prawa pracowników migrujących w UE Prawa pracowników migrujących w UE Konsekwencją zastosowania swobody przepływu pracowników jest:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej

Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej Małgorzata Wójcik Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Chełmie Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej W artykule przedstawiam procedury związane z ubieganiem się o świadczenia społeczne z tytułu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM

Bardziej szczegółowo

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PRACUJESZ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU?

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU? 1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU? PRZED POWROTEM Przygotowując się do powrotu do Polski, szczególnie po dłuższym pobycie za granicą, warto zastanowić się jakie czekają cię formalności związane z powrotem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej

Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej Małgorzata Wójcik Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Chełmie Zasiłek dla bezrobotnych w Unii Europejskiej W artykule przedstawiam procedury związane z ubieganiem się o wiadczenia społeczne z tytułu

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Gdy pracujesz, mieszkasz i przemieszczasz się na obszarze Unii Europejskiej. Twoje prawa i obowiązki. Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE

Gdy pracujesz, mieszkasz i przemieszczasz się na obszarze Unii Europejskiej. Twoje prawa i obowiązki. Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE Gdy pracujesz, mieszkasz i przemieszczasz się na obszarze Unii Europejskiej. Twoje prawa i obowiązki. Praca i zasiłki dla bezrobotnych w UE EU Praca i zasilki to print.indd 1 6/7/05 8:48:58 AM Broszura

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101

ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 ZASADY WYDAWANIA FORMULARZY E 101 Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r.

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. prowadzenie: Małgorzata Myćka Zespół Obsługi Instytucji Rynku

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe kwestie kadrowopłacowe, o których powinien pamiętać pracodawca Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Agenda 1. Delegowanie pracowników za granicę (wprowadzenie)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo