Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych"

Transkrypt

1 Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą wjeżdżad do Polski bez wizy i przebywad na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli pobyt na terytorium RP trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany dokonad jego rejestracji. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej następuje na jego wniosek, który należy złożyd osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP. 2. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskad wizę polską w placówce dyplomatycznej RP w swoim kraju. Aby przedłużyd pobyt na terytorium Polski, należy złożyd wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karta czasowego pobytu), co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Legalizacją pobytu na terenie Opola zajmuje się: Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piastowska 14, Opole Tel II Znajomośd języka: Student ma obowiązek przedłożyd odpowiedni certyfikat znajomości języka polskiego lub znajomośd języka będzie potwierdzana indywidualnie przez odpowiednią Komisję Uniwersytetu Opolskiego. Szczegóły dostępne są w tzw. Zasadach przyjmowania na studia cudzoziemców na stronie: 1III Uznanie świadectwa maturalnego lub/ i dyplomu 1. Chcąc ubiegad się o przyjęcie na studia, w pierwszej kolejności należy nostryfikowad świadectwo maturalne oraz dyplom (w przypadku studiów II stopnia). Nostryfikacja (uznanie świadectwa maturalnego lub dyplomu): Nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą dokonuje Kurator Oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W Opolu właściwy organ to: Kuratorium Oświaty w Opolu

2 ul. Piastowska 14, Opole Tel , Nostryfikacji dyplomó w ukooczenia studiów wyższych uzyskanych za granicą może dokonad rada jednostki organizacyjnej Uczelni uprawnionej do nadania stopnia doktora określonej dziedziny nauki. Osoba posiadająca dyplom uzyskany za granicą, może zostad zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego. IV Rejestracja na studia 1. Kandydaci mają obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK (więcej informacji na stronie: 2. Po zakwalifikowaniu na studia, o czym student zostanie poinformowany w Internetowym Systemie Rekrutacji (IRK), należy dostarczyd (osobiście lub przesład pocztą) nw. dokumenty: podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (podanie) wydrukowany z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwo maturalne, które jest nostryfikowane przez Kuratora w oryginale lub na podstawie odpisu otrzymanego w szkole, cztery fotografie o wymiarze 35 x 45 mm, kserokopi ę paszportu, kandydaci na studia drugiego stopnia: przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski oryginał dyplomu ukooczenia studiów pierwszego stopnia, który jest nostryfikowany, 2 wniosek na zakwaterowanie w domu studenckim (jeśli student jest zainteresowany), certyfikat znajomości języka, kopia ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku członków UE Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), pisemne oświadczenie, że kandydat podejmie naukę na UO. Ww. dokumenty należy przesład na adres:

3 Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a, Opole z dopiskiem "Rekrutacja + kierunek studiów (wpisad odpowiedni) V Terminy: 1. Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie trwa od 10 maja do 10 lipca. 2. Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia trwa od 10 maja do 21 lipca. 3. Rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne trwa od 10 maja do 28 lipca. 4. Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona na stronie: wg harmonogramu dostępnego pod adresem: oraz w systemie IRK. 5. Kandydaci na studia stacjonarne wymienione w pkt. 1 mają obowiązek złożyd komplet dokumentów w oryginale w kierunkowej komisji rekrutacyjnej do dnia 24 lipca br. 6. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne składają dokumenty w terminach ustalonych każdorazowo przez komisje kierunkowe. Wszystkie ww. dokumenty należy przesład na adres: Uniwersytet Opolski Pl. Kopernika 11a, Opole z dopiskiem "Rekrutacja + kierunek studiów (wpisad odpowiedni) Prosimy także o uważne przeczytanie zasad przyjmowania studentów zagranicznych zasady dostępne na stronie: 3VI Opłaty 1. Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (ok. 20 EUR) za rejestrację na każdym kierunku. Wpłatę należy dokonad na rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK.

4 2. Obywatele paostw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmowad i odbywad studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, iż studenci ww. krajów podejmują naukę na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Opolskim bezpłatnie.ww. studentom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg (nie dotyczy studentów posiadających Kartę Polaka). 3. Cudzoziemcy nie wymienieni w pkt. 2 wnoszą opłatę stanowiącą rocznie równowartośd nie mniej niż: na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich EUR; na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, stażach naukowych i artystycznych, szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych EUR. 4. Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w pkt. 3, podwyższone o równowartośd 200 EUR, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. 5. Opłaty za studia nie mogą byd niższe niż planowany koszt kształcenia. 6. Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30 %. 7. W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. kształcenia i studentów może przedłużyd termin wniesienia opłaty lub wyrazid zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki. 48. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Prorektor ds. kształcenia i studentów na wniosek zainteresowanego, może obniżyd opłatę za studia lub zwolnid z niej

5 całkowicie. W tym celu należy złożyd podanie bezpośrednio do Prorektora ds. kształcenia i studentów. 9. Wpłaty należy dokonywad na nw. Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Opolu Nr konta: SWIFT: WBK PPLPP VII Ubezpieczenie Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą byd przyjmowane na studia jeżeli: 1. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub przystąpią do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - dot. cudzoziemców posiadających obywatelstwo paostwa członkowskiego UE lub Paostwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).Informacje dot. dostępu do opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas tymczasowego pobytu w Polsce dla osób posiadających Europejską Kartę Zdrowia dostępne są na stronie: (informacja w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpaoskim, rosyjskim). 2. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce; przystąpią do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w przypadku uzyskania karty stałego pobytu - dot. cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa paostwa członkowskiego UE lub Paostwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).