Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada 2012 Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców-cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

2 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce mogą wykonywać pracę w innym państwie członkowskim UE/EFTA jako: Pracownik najemny, osoba pracująca na własny rachunek: osoba, która z tytułu zatrudnienia, podlega ubezpieczeniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego o charakterze ciągłym, poprzez odprowadzane na to ubezpieczenie składki. Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w państwie zatrudnienia, jak i w państwie zamieszkania. W czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego niż zamieszkania i zatrudnienia, osobie takiej przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas pobytu. Pracownik przygraniczny: osoba pracująca na własny rachunek lub zatrudniona w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania i do którego wraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w państwie, w którym pracuje. Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w państwie zatrudnienia, jak i państwie zamieszkania. Jeżeli pracownik przygraniczny został oddelegowany przez swojego pracodawcę, u którego jest zwykle zatrudniony, lub który świadczy usługi na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, zachowuje swój status pracownika przygranicznego przez okres 4 miesięcy, nawet jeżeli w tym czasie nie powraca codziennie lub raz w tygodniu do państwa zamieszkania. Pracownik wysłany (delegowany): osoba zatrudniona w jednym z państw członkowskich UE/EFTA i tam objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego, która tymczasowo została wysłana do pracy, przez swojego pracodawcę, do innego państwa członkowskiego. Maksymalny okres oddelegowania wynosi 24 miesiące. Osobie takiej przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie zależnym od długości okresu oddelegowania.

3 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Uprawnienia i ich utrata Osoby, do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego UE/EFTA. Jest to naczelna zasada koordynacyjna. Równocześnie przepisy wskazują, iż osoba, która wykonuje pracę najemną lub prowadzi działalność na własny rachunek w jednym z państw członkowskich UE/EFTA, podlega w zakresie zabezpieczenia społecznego właściwości tego państwa. Wszelkie dokumenty dające prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych wydaje właściwa instytucja ubezpieczeniowa w państwie zatrudnienia. Wyjątek od zasady stanowią pracownicy oddelegowani do pracy do innego państwa członkowskiego UE/EFTA oraz osoby, które normalnie wykonują działalność na własny rachunek w jednym z państw członkowskich UE/EFTA i udają się do innego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam podobnej działalności, tzw. osoby samodelegujące się. Dla tej grupy ubezpieczonych pracujących za granicą Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje kartę EKUZ. Podstawą do wydania karty ww. grupom osób jest potwierdzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwości polskiego ustawodawstwa na podstawie dokumentu A1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stały się niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EFTA. Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia. Na mocy polskiego ustawodawstwa, EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Karta zachowuje ważność do momentu określonego na niej, jako data końcowa ważności karty, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu. EKUZ nie może być wykorzystywana od chwili zmiany ustawodawstwa właściwego, tj. np. od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie członkowskim. Wówczas taka osoba przestaje podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ osób ubezpieczonych wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. 30 dnia od dnia: 1. rozwiązania stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania, oraz żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni 2. zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana jest w celu poświadczenia prawa osoby ubezpieczonej oraz członków jej rodziny do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie czasowego pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego, czyli tego państwa w którym jest on ubezpieczony lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu. Celem świadczeń tego typu jest umożliwienie ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w innym państwie UE/EFTA w warunkach bezpiecznych dla zdrowia. Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest uzyskanie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie członkowskim UE/EFTA. EKUZ odpowiada jednolitemu wzorowi określonemu przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w załączniku I do Decyzji nr S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (2010/C 106/09). Karta jest wydawana w językach narodowych państw członkowskich UE/EFTA. Zawiera ona minimalny zestaw danych widocznych gołym okiem, które pozwalają na identyfikację posiadacza karty w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo członkowskie właściwe ze względu na miejsce ubezpieczenia lub zamieszkania. Karta EKUZ, pomimo że jest wydawana przez poszczególne państwa członkowskie UE/EFTA w językach narodowych, nie wymaga tłumaczenia na język państwa, w którym może zostać wykorzystana.

5 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Karta EKUZ, wydana w każdym z państw członkowskich UE/EFTA, wygląda analogicznie i zawiera ten sam, usystematyzowany zestaw danych: nazwisko i imię posiadacza karty, osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty albo, w razie jego braku, numer ubezpieczonego, od którego pochodzą prawa posiadacza karty, datę urodzenia posiadacza karty, datę ważności karty, kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę, numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej, numer logiczny karty. Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) mogą posługiwać się wyłącznie te osoby, które pomimo wykonywania pracy na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA podlegają w zakresie zabezpieczenia społecznego właściwości polskiego ustawodawstwa, np. pracownicy delegowani.

6 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

7 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Zgodnie z nadrzędną zasadą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na własny rachunek w jednym z państw członkowskich UE/EFTA właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym wykonywana jest praca, natomiast wykonywanie pracy w jednym z państw członkowskich UE/EFTA i korzystanie ze świadczeń rzeczowych na koszt innego państwa członkowskiego jest nieuprawnione i niedopuszczalne. Pracownik delegowany, dla którego właściwe jest ustawodawstwo polskie, przed wyjazdem do pracy do innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinien wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie EKUZ. Dla pracowników delegowanych obowiązuje specjalny rodzaj wniosku o wydanie karty EKUZ, na którym pracownik obowiązany jest wskazać, że wyjeżdża za granicę w charakterze pracownika delegowanego. Jeżeli pracownik wyjeżdża do państwa UE/EFTA, powinien wraz z wnioskiem przedłożyć w oddziale wojewódzkim NFZ dokument A1, który jest wydawany przez ZUS. EKUZ dla pracowników delegowanych wydawana jest na okres tożsamy z okresem wskazanym na dokumencie A1. Osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA to osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim i udaje się aby wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Samodelegujący się, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego UE/EFTA, pod warunkiem, że przewidywany okres pracy nie przekracza 24 miesięcy. W celu uzyskania EKUZ, osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA musi złożyć stosowny wniosek w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym będzie to wniosek tożsamy z tym, który składają pracownicy delegowani do pracy za granicą. Analogicznie, osoba samodelegująca się do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA obowiązana jest załączyć do wniosku wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokument A1. Oddział wojewódzki NFZ wydaje EKUZ na okres wskazany w ww. dokumencie. Pracownik, który podlega właściwości polskiego ustawodawstwa i został oddelegowany do innego państwa członkowskiego na okres równy lub przekraczający 12 m-cy może ubiegać się o wydanie formularza E106/S1, który daje prawo do korzystania z pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania. Prawo do uzyskania takiego formularza istnieje tylko wtedy, gdy dopełniony zostanie warunek oddelegowania równy lub powyżej 12 miesięcy.

8

9

10 KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH E 106 PL (1) ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W PAŃSTWIE INNYM NIŻ PAŃSTWO WŁAŚCIWE Pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz mieszkający z nimi członkowie ich rodzin; członkowie rodziny osoby bezrobotnej Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71: art. 19 ust. 1 lit. a); art. 19 ust. 2; art. 25 ust. 3 ppkt i) Rozporządzenie (EWG) nr 574/72: art. 17 ust. 1 i 4; art. 27 (pierwsze zdanie) Instytucja właściwa powinna wypełnić część A formularza i przesłać dwa egzemplarze osobie ubezpieczonej lub przesłać je w razie potrzeby przez instytucję łącznikową do instytucji miejsca zamieszkania, jeżeli formularz został sporządzony na wniosek tej instytucji. Instytucja ta niezwłocznie po otrzymaniu tych dwu egzemplarzy wypełnia część B i odsyła jeden egzemplarz do instytucji właściwej. Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami, wpisując dane wyłącznie w miejscach wykropkowanych. Formularz składa się z 4 stron, z których żadna nie może zostać pominięta. A. Powiadomienie o uprawnieniu 1. Instytucja miejsca zamieszkania ( 2 ) 1.1 Nazwa instytucji: 1.2 Numer identyfikacyjny instytucji: 1.3 Adres: 1.4 Patrz: wasz formularz E 107 z dnia 2. Osoba ubezpieczona 2.1 Nazwisko(-a) ( 3 ): 2.2 Imię (imiona) ( 4 ): Data urodzenia 2.3 Poprzednie imiona i nazwiska: 2.4 Adres w państwie zamieszkania: 2.5 Osobisty numer identyfikacyjny: 2.6 Osoba ubezpieczona jest pracownikiem najemnym 2.7 Osoba ubezpieczona prowadzi działalność na własny rachunek 2.8 Osoba ubezpieczona jest pracownikiem przygranicznym (najemnym) 2.9 Osoba ubezpieczona jest pracownikiem przygranicznym (prowadzącym działalność na własny rachunek) 2.10 Osoba ubezpieczona jest bezrobotna

11 3. Członek rodziny ( 5 ) 3.1 Nazwisko(-a) ( 3 ) 3.2 Imię (imiona) ( 4 ) Data urodzenia 3.3 Poprzednie imiona i nazwiska: 3.4 Adres w państwie zamieszkania: 3.5 Osobisty numer identyfikacyjny: 4.1 Wyżej wymieniona osoba ubezpieczona oraz mieszkający z nią członkowie rodziny ( 6 ) 4.2 Członkowie rodziny ( 6 ) wyżej wymienionej osoby bezrobotnej 5. są uprawnieni do świadczeń rzeczowych w razie choroby i macierzyństwa od dnia: E Osoby zainteresowane zachowują uprawnienia 6.1 do chwili unieważnienia niniejszego zaświadczenia 6.2 przez okres jednego roku licząc od daty wymienionej w punkcie 5 ( 7 ) 6.3 do dnia włącznie ( 8 ) 7. Instytucja właściwa ds. ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego 7.1 Nazwa instytucji: WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 7.2 Numer identyfikacyjny instytucji: WF Adres: PIEKARY 14/ POZNAŃ PL 7.4 Pieczęć 7.5 Data: Podpis:

12 B. Powiadomienie o rejestracji ( 9 ) Osoba ubezpieczona wymieniona w punkcie 2 oraz członkowie jej rodziny 8.2 Członkowie rodziny osoby bezrobotnej wymienionej w punkcie zostali zarejestrowani w naszej instytucji w dniu 8.4 nie mogą zostać zarejestrowani w naszej instytucji z powodu Nazwisko(-a) ( 3 ) Imię (imiona) ( 4 ) Poprzednie imiona i nazwiska Data urodzenia Osobisty numer identyfikacyjny Instytucja miejsca zamieszkania 10.1 Nazwa instytucji: 10.2 Numer identyfikacyjny instytucji: 10.3 Adres: Pieczęć 10.5 Data: 10.6 Podpis:

13 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi

14 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi

15 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi

16 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi

17

18

19 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Poświadczenia te są ważne do momentu zawieszenia dokumentu przez instytucję właściwą (pokrywającą koszty leczenia) bądź instytucję miejsca zamieszkania (NFZ)

20 Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Poświadczenie do formularza E106/E109/E121/S1 uprawnia do złożenia deklaracji u lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki położnej POZ na identycznych zasadach jakie obowiązują wobec osób ubezpieczonych w Funduszu. Osobom uprawnionym, podobnie jak ubezpieczonym, prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Każda kolejna zmiana, co jest możliwe, kosztuje 80 zł.

21 ŹRÓDŁA INFORMACJI:

22 DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ WOW NFZ PIEKARY 14/ POZNAŃ TEL ;

23

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW Nowe rozporządzenia weszły w życie dnia 1 maja 2010 r. Od tego czasu wszystkie krajowe instytucje i organy zaczęły stosować nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Warszawa, 2004 2 Swobodny przepływ osób Każdy obywatel UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkiwania w wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 124 z dnia 28.09.2012 r. R E G U L A M I N ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 80 / 2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 września 2007 r. Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r.

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Zakres tematyczny: 1.ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, 2.sumowanie okresów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SŁOWENIA SPIS TREŚCI 3. Warunki życia... 1 3.1. Zakwaterowanie... 1 3.2. Prawo jazdy... 1 3.3. System edukacji... 1 3.4. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji dla celów zawodowych... 3 3.5. System opieki

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo