Swobodny przepływ osób

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Swobodny przepływ osób"

Transkrypt

1 POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala

2 Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania się: podróżowania, przebywania i zamieszkiwania obywateli Unii Europejskiej na terytorium każdego z państw członkowskich Wspólnoty.

3 W UE prawo do opieki zdrowotnej podróżuje z nami.

4 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Każde państwo posiada własny system opieki zdrowotnej. Przepisy dotyczą wyłącznie osób ubezpieczonych w powszechnym systemie. Wspólne dla wszystkich państw członkowskich zasady i reguły dostępu do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach UE.

5 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego PRAWNE REGULACJE: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych oraz członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty, rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia nr 1408/71, rozporządzenie Rady (WE) nr 859/2003 rozszerzające przepisy rozporządzeń nr 1408/71 i nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo.

6 Przepisy wspólnotowe obowiązują we wszystkich krajach UE i EOG, są bezpośrednio stosowane przez państwa członkowskie, mają pierwszeństwo przed ustawami obowiązującymi w państwie członkowskim.

7 Korzyści z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego W przypadku wyjazdu do innego kraju UE: ochrona ubezpieczonego przed utratą jego prawa do ochrony zdrowia, gwarancja równego traktowania z ubezpieczonymi obywatelami państwa członkowskiego, w którym się przebywa, pracuje, studiuje, itp..

8 Niezbędne formalności Przed wyjazdem z Polski do innego kraju należy zaopatrzyć się w odpowiednie formularze serii E 100, by móc skutecznie korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Formularze są wystawiane przez NFZ na wniosek zainteresowanego. Rodzaj formularza zależy od sytuacji, w jakiej znajdujemy się podczas pobytu w UE. Z reguły wymagane jest uprzednie zarejestrowanie się w instytucji ubezpieczeniowej podczas dłuższego pobytu.

9 Formularze unijne Potwierdzone formularze serii E 100 stanowią: dowód, że dana osoba jest upoważniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia w trakcie pobytu za granicą. Brak odpowiedniego formularza może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio przez pacjenta.

10 Zasady udzielania opieki zdrowotnej: zgodnie z przepisami kraju, w którym jest udzielana, osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w którymś z krajów UE może korzystać z opieki zdrowotnej 1) w pełnym zakresie lub 2) ze świadczeń natychmiast koniecznych.

11 Opieka zdrowotna w pełnym zakresie: to prawo do wszelkich świadczeń wszelkich świadczeń leczniczych w procesie leczenia i powrotu do zdrowia przewidzianych przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym pacjent jest leczony.

12 Świadczenie natychmiast konieczne to świadczenie lecznicze niezbędne dla ratowania zdrowia i życia. Rodzaj i zakres świadczeń określa indywidualnie dla każdej osoby lekarz.

13 Świadczenie natychmiast konieczne to także: świadczenia udzielane w razie nagłych zachorowań (ból gardła, gorączka, kaszel, itp.), dializy nerek, podłączenia do aparatu tlenowego, itp., jeżeli stanowią część rozpoczętego, regularnego i ciągle trwającego leczenia.

14 Świadczenia związane z porodem gdy poród zdarzy się w innym terminie niż wyznaczony, wówczas świadczenia zdrowotne są traktowane jako świadczenia natychmiast konieczne, gdy poród nastąpił w wyznaczonym terminie, osoba będzie zobowiązana do pokrycia kosztów świadczeń we własnym zakresie.

15 Korzystanie ze świadczeń w kraju, w którym posiada się ubezpieczenie zdrowotne to prawo do wszystkich świadczeń zdrowotnych przewidzianych przez ustawodawstwo tego kraju.

16 Wyjazd do innego kraju na leczenie jest możliwy po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych w innym państwie członkowskim UE - na koszt swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

17 Transport międzynarodowy do miejsca zamieszkania Pacjent, który przemieszcza się w celu kontynuowania leczenia musi sam we własnym zakresie pokrywać koszty transportu.

18 Zamieszkiwanie poza krajem, w którym posiada się ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do wszystkich świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo kraju zamieszkiwania, ale jest finansowane na koszt kraju, w którym posiada się ubezpieczenie zdrowotne.

19 Pobyt tymczasowy poza krajem, w którym posiada się ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do świadczeń natychmiast koniecznych, a więc niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia.

20 Zakres świadczeń zdrowotnych zależy od charakteru pobytu za granicą pobyt turystyczny, praca zarobkowa: pracownicy przygraniczni, sezonowi, delegowani, pracownicy transportu międzynarodowego, studia za granicą, świadczenia zdrowotne dla emerytów i rencistów, dla bezrobotnych, itd..

21 Pobyt turystyczny za granicą Podczas wyjazdu do innego państwa w celach turystycznych lub prywatnych, podlega się nadal prawu państwa stałego zamieszkania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. W celu uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych w kraju pobytu konieczne jest posiadanie formularza E 111 lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

22 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Będzie obowiązywała w UE od 1 czerwca 2004 r. i zacznie zastępować formularz E 111. Polska uzyskała okres przejściowy na wprowadzenie EKUZ do 31 grudnia 2005 r. Karta pozwoli na bezpośredni dostęp do świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu tymczasowego, bez konieczności uprzedniej rejestracji w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

23 Rozszerzenie zakresu korzystania z opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ lub formularza E 111 Od 1 czerwca 2004 r. zostaje rozszerzony zakres świadczeń udzielanych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. Osoby ubezpieczone przebywające czasowo w innym państwie członkowskim UE będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych, które są konieczne z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem charakteru świadczeń i spodziewanego czasu pobytu.

24 Członkowie rodziny Członkowie rodziny posiadają prawo do świadczeń leczniczych w pełnym zakresie. Członkowie rodziny powinni być wpisani do odpowiedniego formularza serii E 100. W celu korzystania z opieki zdrowotnej muszą zostać zarejestrowani w instytucji miejsca zamieszkania. Od 1 czerwca 2004 r. będą posiadać własną Kartę (EKUZ) albo własny formularz E 111.

25 Pracownicy przygraniczni Podlegają ubezpieczeniu państwa, w którym wykonują pracę, czyli państwa zatrudnienia. Mają prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych w dwóch krajach: 1) w kraju zatrudnienia (ubezpieczenia), 2) w kraju zamieszkania. Członkowie rodziny - pełny zakres świadczeń w kraju zamieszkania i prawo do świadczeń niezbędnie koniecznych w kraju zatrudnienia.

26 Pracownicy sezonowi Podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu państwa, w którym wykonują pracę sezonową. Mają prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych w dwóch krajach: 1) w kraju zatrudnienia (ubezpieczenia), 2) w kraju zamieszkania. Członkowie rodziny - pełny zakres świadczeń w kraju zamieszkania i w kraju zatrudnienia.

27 Pracownicy transportu międzynarodowego Są to np. marynarze, pracownicy linii lotniczych, międzynarodowego transportu samochodowego. Prawem obowiązującym jest prawo bandery lub siedziby pracodawcy. Mają oni prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych przebywając w innym państwie UE w związku z wykonywaniem pracy (na podstawie formularza E 110).

28 Pracownicy delegowani Wykonując pracę tymczasowo (do 12 miesięcy) na terytorium innego państwa członkowskiego w charakterze pracownika delegowanego posiada się prawo do świadczeń zdrowotnych w szerszym zakresie (na podstawie formularza E 128, po uprzednim zarejestrowaniu się w instytucji miejsca pobytu). Obejmuje ono wszelkie świadczenia zdrowotne, których udzielenie pozwoli na nieprzerwany pobyt w kraju oddelegowania.

29 Studenci Studenci studiujący za granicą najczęściej są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce jako członkowie rodziny. Studentom przysługuje szerszy zakres świadczeń medycznych (na podstawie formularza E 128, po uprzednim zarejestrowaniu się w instytucji ubezpieczenia w państwie, w którym studiują). Obejmuje on wszelkie świadczenia zdrowotne, których udzielenie pozwoli na nieprzerwany pobyt w kraju studiowania.

30 Emeryci i renciści Emeryci i renciści mieszkający w innym państwie, niż z którego otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe mają prawo do świadczeń w pełnym zakresie - na podstawie formularza E 121, po uprzednim zarejestrowaniu się. Przysługują im takie same świadczenia jak emerytom pobierającym emeryturę z tego kraju. Prawo do świadczeń w pełnym zakresie posiadają również członkowie rodziny emeryta i rencisty, jeżeli zamieszkują wraz z nim.

31 Emeryci i renciści przebywający czasowo w innym państwie niż państwo, z którego otrzymują świadczenia emerytalne lub rentowe, mają prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie formularza E 111. Zakres tych świadczeń obejmuje wszelkie świadczenia umożliwiające nieprzerwany pobyt w innym kraju. Lekarz prowadzący decyduje o zakresie świadczeń niezbędnych w danym stanie zdrowia, z udzieleniem jakich można poczekać do powrotu emeryta do kraju.

32 Bezrobotni Osoby bezrobotne, pobierające zasiłek, które wyjadą wraz z towarzyszącymi im członkami rodziny do drugiego państwa lub kilku państw UE w celu poszukiwania pracy, mają prawo do świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie w każdym z tych państw, ale tylko w okresie 3 miesięcy. Prawo to potwierdzone jest przy zastosowaniu formularza E 303 (rejestracja w instytucji ubezpieczenia na wypadek bezrobocia) oraz E 119 (rejestracja w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego).

33 Odpłatność za korzystanie ze świadczeń zdrowotnych Zasady odpłatności za usługi zdrowotne regulują ustawodawstwa poszczególnych państw UE i są one zróżnicowane. Pacjenci wnoszą opłaty za usługi zdrowotne i leki (lub mają dostęp bezpłatny) wg. zasad obowiązujących w kraju, w którym świadczenie jest udzielane, a nie wg zasad obowiązujących w państwie, w którym są ubezpieczeni.

34 Polska w Unii Europejskiej RP stając się członkiem UE, tak jak każde inne państwo członkowskie, zachowa własny system ochrony zdrowia, włączając się jednocześnie do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Stosowanie przedstawionych powyżej zasad koordynacji umożliwią rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

35 Dziękuję Państwu za uwagę

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Pacjent. w Unii Europejskiej

Pacjent. w Unii Europejskiej Pacjent w Unii Europejskiej Broszura bezpłatna Lublin, styczeń 2006r. W ydawca: LubelskiO ddziałwojew ódzki Narodow ego Funduszu Zdrow ia 20-124 Lublin,ul.Szkolna 16 tel.(0-81)53 105 00 fax.(0-81)53 105

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2004 Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej Warszawa, 2004 2 Swobodny przepływ osób Każdy obywatel UE ma prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania i zamieszkiwania w wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia

Bardziej szczegółowo

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW Nowe rozporządzenia weszły w życie dnia 1 maja 2010 r. Od tego czasu wszystkie krajowe instytucje i organy zaczęły stosować nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r.

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Zakres tematyczny: 1.ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, 2.sumowanie okresów

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ŚWIADCZENIA RODZINNE W RAMACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 ISBN: 978-83-922246-9-3 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012. Wydawca: Regionalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2014 BIULETYN RPO Materiały nr 83 Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik dla osób starszych Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo