doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 3 Wp³yw wczeœniejszych urazów na wysokoœæ zadoœæuczynienia Upadek w sklepie na rozsypanych winogronach Odszkodowanie za skradzione auto, nawet bez dowodu rejestracyjnego PROJEKTY, ZMIANY str. 4 str. 4 W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Leczenie transgraniczne str. 4 Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego PRAWO CO DNIA PZU S.A. wynajmuj¹cym pojazdy zastêpcze Klienci doceniaj¹ bezpoœredni¹ likwidacjê szkód Kampania przeciwko kradzie y Mniej pozwów dot. b³êdów medycznych Ubezpieczyciele wprowadzaj¹ wiele zmian Ubezpieczyciele uznaj¹ zasadnoœæ zadoœæuczynienia sprzed r. Szybka likwidacja w ramach NNW Kary dla ubezpieczycieli Odpowiedzialnoœæ za stan chodnika PROWADZONE SPRAWY str. 7 Oœwiadczenie sprawcy wypadku odmowa wyp³aty odszkodowania za szkodê w pojeÿdzie. str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Wp³yw wczeœniejszych urazów na wysokoœæ zadoœæuczynienia Wyrok S¹du Okrêgowego w Olsztynie, sygn. akt: I C 236/13 Kobieta poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, zg³osi³a roszczenia z tytu³u doznanych obra eñ cia³a i domaga³a siê wyp³acenia na jej rzecz zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê. Kobieta dozna³a z³amania kompresyjnego trzonu krêgu z asymetrycznym obni eniem jego wysokoœci. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku przyj¹³ odpowiedzialnoœæ i wyp³aci³ na rzecz kobiety z³otych. Kobieta wnios³a sprawê do s¹du. Ubezpieczyciel broni¹c siê wskazywa³, e zakres jego odpowiedzialnoœci dotyczy wy³¹cznie normalnych nastêpstw dzia³ania lub zaniechania, z którego wynik³a szkoda, a powódka ju przed wypadkiem odczuwa³a dolegliwoœci zwi¹zane z krêgos³upem. S¹d uzna³ powództwo w czêœci, podzielaj¹c w tym argumentacjê pozwanego. S¹d uzna³ bowiem, e wp³yw na obecny stan zdrowia powódki poza wypadkiem mia³y tak e urazy i stany chorobowe maj¹ce miejsce przed wypadkiem. S¹d zas¹dzi³ na rzecz powódki kwotê z³otych. Sąd uznał, że wpływ na obecny stan zdrowia powódki poza wypadkiem miały także urazy i stany chorobowe mające miejsce przed wypadkiem, za które sprawca wypadku nie ponosi odpowiedzialności. Upadek w sklepie na rozsypanych winogronach Wyrok S¹du Rejonowego Wroc³aw Krzyki, sygn. akt: I C 674/12 Kobieta podczas zakupów w jedynym z hipermarketów poœlizgnê³a siê na rozdeptanych winogronach, na skutek czego dozna³a z³amania koñca dalszego koœci strza³kowej lewej z bocznym przemieszczeniem od³amów. Ubezpieczyciel, który obejmowa³ ochron¹ ubezpieczeniow¹ sklep, w którym dosz³o do wypadku przyj¹³ odpowiedzialnoœæ i wyp³aci³ na rzecz poszkodowanej kwotê z³otych. Kobieta nie akceptuj¹c wysokoœci zadoœæuczynienia, wyst¹pi³a do s¹du domagaj¹c siê zas¹dzenia na jej rzecz kwoty z³otych. S¹d uzna³ roszczenie kobiety w ca³oœci. Poza ww. spraw¹ coraz czêœciej pojawiaj¹ siê przed polskimi s¹dami sprawy dot. wypadków w sklepach, gdzie s¹dy uznaj¹ ich odpowiedzialnoœæ. S¹ to zarówno sprawy wynikaj¹ce z przytrzaœniêcia klientów w drzwiach, czy te poœlizgniêcia na rozlanym p³ynie. Odszkodowanie za skradzione auto, nawet bez dowodu rejestracyjnego Wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia r., sygn. akt: XVII AmA 116/12 Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionowa³ w 2012 r. postanowienia umów ubezpieczenia AC, zgodnie z którymi ubezpieczyciel automatycznie decydowa³ o niewyp³aceniu odszkodowania za skradziony pojazd, gdy ubezpieczaj¹cy nie dostarczy³ oryginalnych kluczyków, wczeœniej nie poinformowa³ o ich dorobieniu, czy nie przedstawi³ dowodu rejestracyjnego. Urz¹d podkreœli³ bowiem, e okolicznoœci te mog³y w ogóle nie mieæ wp³ywu na kradzie i z tego wzglêdu urz¹d nakaza³ ubezpieczycielowi zaprzestanie stosowania tej klauzuli i na³o y³ karê. Ubezpieczyciel odwo³a³ siê do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podtrzyma³ decyzjê urzêdu. Niedostarczenie oryginalnych kluczyków ubezpieczycielowi może w ogóle nie mieć wpływu na kradzież, dlatego ubezpieczyciel nie może automatycznie odmawiać przyjęcia odpowiedzialności. str. 3

4 AKTUALNOŒCI PROJEKTY, ZMIANY W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Od stycznia 2015 r. bêdzie mo liwa rejestracja pojazdu z kierownic¹ po prawej stronie. Jest to konsekwencja zmian rozporz¹dzeñ: w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badañ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, oraz w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa enia. Eksperci zaznaczaj¹, e umo liwienie rejestracji pojazdów z kierownic¹ po prawej stronie spowoduje tylko utrudnienia w poruszaniu siê takich pojazdów po polskich drogach. Ministerstwo Gospodarki spodziewa siê, e rocznie bêdzie przybywaæ w Polsce nawet samochodów z kierownic¹ po prawej stronie. Dla rejestracji konieczne bêdzie odpowiednie dostosowanie œwiate³ przednich i tylnego reflektora przeciwmg³owego do ruchu prawostronnego, wyposa enie w prêdkoœciomierz wskazuj¹cy prêdkoœæ w km/h, lusterko zewnêtrzne (lewe wsteczne), które umo liwi obserwacjê obszaru po lewej stronie pojazdu pod k¹tem zapewnienia kierowcy odpowiedniego pola widocznoœci. Od stycznia 2015 r. będzie możliwa rejestracja pojazdu z kierownicą po prawej stronie przy spełnieniu pewnych wymogów. Leczenie transgraniczne Prezydent RP podpisa³ ustawê o leczeniu transgranicznym, dziêki czemu pacjent uprawniony do publicznych œwiadczeñ zdrowotnych w Polsce bêdzie móg³ otrzymaæ z NFZ zwrot kosztów planowanego leczenia w innym pañstwie Unii Europejskiej. Do tej pory do NFZ wp³ynê³o ponad sto wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego UE. Na mocy ustawy podstaw¹ do zwrotu ma byæ rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoœæ lecznicz¹. Co do zasady wymogiem nie jest uprzednia zgoda NFZ na takie leczenie, chyba e dotyczy ono œwiadczeñ zwi¹zanych z hospitalizacj¹. Maksymalna kwota zwrotu pacjentom kosztów leczenia zagranicznego przewidziana ustaw¹ to oko³o z³otych rocznie. Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego Ministerstwo Sprawiedliwoœci rozwa a mo liwoœæ wprowadzenia rycza³towego odszkodowania z tytu³u czynszu najmu pojazdu zastêpczego. Na chwilê obecn¹ nie zosta³ przedstawiony projekt, jednak trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do jego przygotowania. Sêdziowie s¹ zdania, e takie rycza³towe odszkodowanie uproœci³oby postêpowanie, a mo e sprawy w ogóle nie trafia³yby do s¹dów. Eksperci tak e podkreœlaj¹, e rycza³t ustabilizowa³by rynek ubezpieczeniowy i odci¹ y³by s¹dy. Problemem jest jednak znalezienie tzw. z³otego œrodka czyli odpowiedniej stawki najmu, tak by nie by³a ona ani za niska ani za wysoka. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość wprowadzenia ryczałtowego odszkodowania z tytułu czynszu najmu pojazdu zastępczego. str. 4

5 PRAWO CO DNIA PZU S.A. wynajmuj¹cym pojazdy zastêpcze PZU S.A. wprowadzi³o 300 hybrydowych samochodów Toyota Auris do partnerskich wypo yczalni aut. PZU tworzy sieæ partnerskich wypo yczalni na bazie ju istniej¹cych firm. Dobowa stawka ma nie przekraczaæ 100 z³otych netto. PZU tym samym chce zapewniæ odpowiedni standard przy racjonalnej stawce najmu pojazdu zastêpczego. Klienci doceniaj¹ bezpoœredni¹ likwidacjê szkód W ostatnim czasie zosta³y przeprowadzone badania, których wyniki wykaza³y, e niemal e 2/3 badanych uwa a, e BLS jest bardzo dobr¹ instytucj¹. Co wiêcej, wiêkszoœæ badanych jest gotowa zap³aciæ wiêksz¹ sk³adkê za ubezpieczenie pojazdu, o ile da im to mo liwoœci przeprowadzenia bezpoœredniej likwidacji szkód. Potwierdza to tylko, e ogólnorynkowy model bezpoœredniej likwidacji szkód, który wkrótce zostanie wprowadzony powinien zostaæ odebrany pozytywnie. Na chwilê obecn¹ chêæ przyst¹pienia do BLS zadeklarowa³y zak³ady kontroluj¹ce ponad 90% rynku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kampania przeciwko kradzie y TIUR WARTA S.A. wraz z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Poznaniu przygotowa³a akcjê przeciwdzia³ania kradzie y samochodów. Akcja NOC STOP polega na tym, e osoba, która co do zasady nie korzysta w nocy z pojazdu nakleja na przedni¹ i tyln¹ szybê pojazdu naklejki z oznaczeniem holograficznym NOC STOP. Dziêki temu, gdy patrol policji zobaczy takie auto w nocy, zweryfikuje czy porusza siê nim w³aœciciel. Akcja ta by³a ju prowadzona przez wielkopolsk¹ policjê i Wartê kilka lat temu. Pomys³odawcy maj¹ nadziejê, e i tym razem akcja bêdzie cieszy³a siê zainteresowaniem. PZU tworzy sieć partnerskich wypożyczalni, w których dobowa stawka ma nie przekraczać 100 złotych netto. Akcja NOC STOP ma na celu zmniejszenie kradzieży pojazdów w nocy, poprzez uprzednie oznaczenie ich specjalnymi naklejkami. Mniej pozwów dot. b³êdów medycznych Statystyki wskazuj¹, i do s¹dów wyp³ywa mniej pozwów dotycz¹cych zadoœæuczynienia i odszkodowania z tytu³u b³êdów medycznych. Z pewnoœci¹ nie jest to skutek dzia³ania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, bowiem wg ekspertów komisje te nie zda³y egzaminu. Przyczyn¹ jest przede wszystkim rosn¹ce ryzyko ponoszenia kosztów procesu przez pacjentów. S¹d bowiem podchodz¹ bardzo rygorystycznie do rozdzielania kosztów postêpowania i w przypadku przegrania sprawy przez poszkodowanego zas¹dzaj¹ od niego na rzecz szpitala i ubezpieczyciela zwrot kosztów zastêpstwa prawnego, nawet w sytuacji gdy poszkodowany by³ zwolniony od kosztów s¹dowych. Inn¹ przyczyn¹ stanowi¹c¹ przeszkodê dla skierowania sprawy na drogê s¹dow¹ jest ich d³ugotrwa³oœæ. W koñcu najwiêkszym ryzykiem jest opinia bieg³ych, o któr¹ trudn¹ w takich procesach. Niektórzy wy³¹czaj¹ siê od sporz¹dzenia opinii, w innych przypadkach czas oczekiwania na jej wydanie jest bardzo d³ugi. Okolicznoœci te powoduj¹, e poszkodowani rezygnuj¹ z kierowania sprawy na drogê s¹dow¹.

6 PRAWO CO DNIA Ubezpieczyciele uznaj¹ zasadnoœæ zadoœæuczynienia sprzed r. Ubezpieczyciele po kolejnej uchwale S¹du Najwy szego, zaczêli uznawaæ roszczenia osób bliskich o zadoœæuczynienie z tytu³u œmierci, która mia³a miejsce przed r. Do tej pory najczêœciej zarówno PZU S.A. jak i TUIR Warta S.A. odmawia³y przyjêcia odpowiedzialnoœci. Po uchwale SN zarówno Warta jak i PZU zaczêli przyjmowaæ odpowiedzialnoœæ z tego tytu³u. Ubezpieczyciele wprowadzaj¹ wiele zmian Ubezpieczyciele staraj¹ siê uatrakcyjniæ swoje oferty, tak by spotka³y siê z zainteresowaniem klientów. Uniqa proponuje pakiet ubezpieczenia OC oraz œwiadczeñ rehabilitacyjnych, Compensa wprowadzi³a do swej oferty AC Mini, Warta proponuje swym klientom przejêcie formalnoœci dot. dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Bezpoœrednia Likwidacja Szkód, która ma byæ wprowadzona bêdzie siê bowiem wi¹za³a z podniesieniem standardu œwiadczonych przez ubezpieczycieli us³ug. Poza zmianami ofert szykuj¹ siê tak e zmiany organizacyjne. I tak Comepnsa ycie po³¹czy³a siê z Benefi¹. Poza tym PZU S.A. uzyska³a ostatni¹ z wymaganych zgód na przejêcie spó³ki Lietuvos Draudimas. Natomiast r. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. po³¹czy³o siê z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeñ Ergo Hestia S.A. Szybka likwidacja w ramach NNW InterRisk wyposa y³ niektórych z agentów w kartê prepaid, dziêki której praktycznie od rêki bêd¹ wyp³acane œwiadczenia ubezpieczonym uczniom i studentom. Ponadto, co istotne, komisje lekarskie bêd¹ organizowane na terenie szko³y. Tym samym postêpowanie likwidacyjne nie bêdzie nara aæ ubezpieczonych na dodatkowe utrudnienia. Kary dla ubezpieczycieli Komisja Nadzoru Finansowego na³o y³a na PZU ycie karê pieniê n¹ w wysokoœci z³otych. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie uchyli³ natomiast decyzjê KNF nak³adaj¹c¹ na TUW SKOK z³otych kary. W dniu r. KNF na³o y³ na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeñ Ogólnych karê pieniê n¹ w wysokoœci z³otych. Odpowiedzialnoœæ za stan chodnika W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do zapewnienia bezpieczeñstwa przechodniom na chodniku przylegaj¹cym do nieruchomoœci. Powy sze wynika z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Nie chodzi tu tylko o uprz¹tanie œniegu czy lodu, ale równie uprz¹tanie liœci, które mog¹ byæ przyczyn¹ poœlizgniêcia siê i doznania szkody na osobie. Z uwagi na fakt, e szkody mog¹ wi¹zaæ siê z wysokimi odszkodowaniami, warto wykupiæ ubezpieczenie OC w yciu prywatnym. Ubezpieczyciele zaczęli uznawać roszczenia osób bliskich o zadośćuczynienie z tytułu śmierci, która miała miejsce przed r. Dzięki karcie prepaid praktycznie od ręki ubezpieczyciel wypłaci świadczenia ubezpieczonym uczniom i studentom. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom na chodniku przylegającym do nieruchomości.

7 PROWADZONE SPRAWY Wypadek na lodowisku, a odpowiedzialnoœæ w³aœciciela lodowiska Oœwiadczenie sprawcy wypadku odmowa wyp³aty odszkodowania za szkodê w pojeÿdzie. W lutym 2014 r. na drodze wojewódzkiej w gminie Mosina dosz³o kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uleg³ pojazd naszego klienta. Do zdarzenia dosz³o na skutek niezachowania bezpiecznej odleg³oœci przez innego kieruj¹cego, który uderzy³ w ty³ samochodu naszego klienta. Uczestnicy kolizji zrezygnowali z wzywania Policji, gdy sprawca przyzna³ siê do winy i sporz¹dzi³ pisemne oœwiadczenie potwierdzaj¹ce okolicznoœci wypadku oraz zakres uszkodzeñ pojazdów. Nasz klient samodzielnie zg³osi³ szkodê do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Pocz¹tkowo wszystko przebiega³o prawid³owo. Pracownicy zak³adu ubezpieczeñ przeprowadzili oglêdziny miejsca wypadku, wykonali fotografie powsta³ych uszkodzeñ i przedstawili poszkodowanemu wyliczenie wysokoœci szkody. Xaltum dokonało dokładnej analizy miejsca zdarzenia, dzięki czemu wykazało, że sprawca naruszył przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Na skutek działania Xaltum, ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił na rzecz naszego klienta odszkodowanie. Ostatecznie jednak, ubezpieczyciel odmówi³ wyp³aty odszkodowania. Zak³ad ubezpieczeñ zwróci³ siê bowiem do sprawcy o potwierdzenie okolicznoœci wypadku, a on odwo³a³ swoje poprzednie oœwiadczenie i obarczy³ poszkodowanego win¹ za kolizjê. Ubezpieczyciel postanowi³ wykorzystaæ tê sytuacjê i daj¹c wiarê póÿniejszemu oœwiadczeniu sprawcy, wyda³ decyzjê odmown¹. Poszkodowany próbowa³ samodzielnie odwo³ywaæ siê od tego rozstrzygniêcia, lecz stanowisko ubezpieczyciela pozosta³o niezmienne. Wówczas poszkodowany postanowi³ zwróciæ siê o pomoc do Xaltum, które przygotowa³o profesjonalne odwo³anie od ww. decyzji. Przede wszystkim dokonaliœmy dok³adnej analizy miejsca zdarzenia, dziêki czemu uda³o siê wykazaæ, e sprawca naruszy³ przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. To pozwoli³o przypisaæ sprawcy winê, niezale nie od jego twierdzeñ co do zachowania na drodze naszego klienta. Jednoczeœnie podnieœliœmy, e póÿniejsze oœwiadczenie sprawcy nie ma znaczenia dla sprawy. Nie mo e byæ bowiem tak, e sprawca najpierw przyzna siê do winy, aby unikn¹æ wezwania Policji i otrzymania mandatu karnego, a nastêpnie dowolnie zmieni swoje oœwiadczenie. Dodatkowo, dziêki szczegó³owej analizie uszkodzeñ obu pojazdów, Xaltum wykaza³o, e w póÿniejszym oœwiadczeniu sprawca podajê nieprawdê co do przebiegu wypadku. Na skutek wyst¹pienia Xaltum, ubezpieczyciel uzna³ swoj¹ odpowiedzialnoœæ za skutki kolizji i wyp³aci³ na rzecz naszego klienta odszkodowanie. Obecnie Xaltum prowadzi dzia³ania maj¹ce na celu podwy szenia wyp³aconego odszkodowania. str. 7

8 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli

Przedawnienie roszczeñ. placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. w stosunku do ubezpieczycieli ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Kamil Gaw³owski Przedawnienie roszczeñ placówek medycznych z tytu³u umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej w stosunku do ubezpieczycieli I. Wstêp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania Artyku³ zawiera diagnozê systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce oraz postulaty dotycz¹ce jego

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo