doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny - Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. str. 3 Zadoœæuczynienie za uszczerbek na zdrowiu - Wyrok S¹du Okrêgowego w Gdañsku z dnia r. str. 3 Zakaz umniejszania odszkodowania proporcjonalnie do niedoubezpieczenia - Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CSK 302/13 PROJEKTY, ZMIANY str. 3 Ni sze odsetki ustawowe PRAWO CO DNIA Dro sze ubezpieczenia Ubezpieczenie L4 coraz bardziej popularne Czy Autocasco chroni od skutków wichur? e-zawiadomienia sposobem na weryfikacjê OC Aplikacja Na wypadek Gorszy rok dla ubezpieczycieli Pozytywne skutki kampanii UFG KNF ponownie ukara³o ubezpieczycieli PROWADZONE SPRAWY str. 6 Odszkodowanie za œmieræ mê a str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. S¹d Apelacyjny w Warszawie utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Okrêgowego co do zasady, uznaj¹c, e powódce nale y siê odszkodowanie za b³¹d medyczny. Kobieta wykaza³a, e na skutek nieprawid³owego dzia³ania lekarzy, w tym przeprowadzenia operacji bez jej zgody dosz³o do znacznej utraty przez ni¹ zdrowia. S¹d Apelacyjny umniejszy³ jednak odszkodowanie o niemal e z³otych, a w zwi¹zku z tym na rzecz powódki zas¹dzono kwotê z³otych. Sąd zasądził na rzecz powódki kilkumilionowe odszkodowanie za błąd medyczny. Zadoœæuczynienie za uszczerbek na zdrowiu Wyrok S¹du Okrêgowego w Gdañsku z dnia r. Sprawa dotyczy³a poszkodowanej w wypadku kobiety. Na skutek potr¹cenia jej na przejœciu dla pieszych, dozna³a wielonarz¹dowych obra eñ cia³a. Pomimo przeprowadzonej rehabilitacji sta³a siê osob¹ niepe³nosprawn¹. S¹d po rozpoznaniu sprawy zas¹dzi³ na rzecz kobiety kwotê ponad z³otych. Wyrok nie jest prawomocny. Zakaz umniejszania odszkodowania proporcjonalnie do niedoubezpieczenia Wyrok S¹du Najwy szego z dnia r., sygn. akt: III CSK 302/13 Sprawa dotyczy³a odszkodowania za zniszczony na skutek spalenia dom. Nieruchomoœæ by³a ubezpieczona na wartoœæ z³otych, podczas gdy rzeczywista wartoœæ wynosi³a z³otych. W umowie ubezpieczenia zapisano, e niedoubezpieczenie zmniejsza proporcjonalnie wartoœæ odszkodowania. S¹dy ni szych instancji zas¹dzi³y na rzecz ubezpieczonego odszkodowanie w oparciu o ww. zapis. Ubezpieczony nie zgodzi³ siê jednak z takim ustaleniem odszkodowania. Sprawa trafi³a do S¹du Najwy szego, który przekaza³ sprawê do ponownego rozpoznania. S¹d podkreœli³, e w polisach maj¹tkowych sk³adka odpowiada ryzyku ubezpieczyciela, a ten pobiera j¹ od kwoty ubezpieczenia, a zatem wysokoœæ odszkodowania powinna byæ ustalana nie od wartoœci chronionego przedmiotu, ale od sumy ubezpieczenia. Z tego te wzglêdu klauzule ograniczaj¹ce odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela mog¹ byæ uznane za niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że wysokość odszkodowania powinna być ustalana nie od wartości chronionego przedmiotu, ale od sumy ubezpieczenia. PROJEKTY, ZMIANY Ni sze odsetki ustawowe Od r. obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym odsetki ustawowe od tego dnia wynosz¹ 8% w skali roku. Oznacza to zmniejszenie odsetek ustawowych o 5 procent. Od r. odsetki ustawowe wynoszą 8% w skali roku. str. 3

4 PRAWO CO DNIA Dro sze ubezpieczenia Eksperci zaznaczaj¹, e z uwagi na wytyczne co do likwidacji szkód, ale tak e nowe przepisy stawki OC mog¹ wzrosn¹æ nawet o 50%. Nie bez wp³ywu na stawki OC pozostaje tak e bezpoœrednia likwidacja szkód. Wszystkie ww. dzia³ania maj¹ na celu doprowadzenie do wyp³acania poszkodowanym odpowiednich (wy szych ni dotychczas) odszkodowañ. To z kolei poci¹ga za sob¹ oczywist¹ podwy kê sk³adek. Wprowadzenie bezpoœredniej likwidacji szkód mo e spowodowaæ podwy kê cen u tych ubezpieczycieli, którzy dopiero w tym roku zaczn¹ stosowaæ ten sposób likwidacji szkody. Ubezpieczyciele, którzy wczeœniej wprowadzili ten sposób likwidacji szkody co do zasady ju uwzglêdnili koszty takiej likwidacji w sk³adkach za OC. Ponadto prognozuje siê, e nie tylko ubezpieczenia OC mog¹ podro eæ, ale tak e produkty inwestycyjne. W 2015 roku stawki OC mogą wzrosnąć nawet o 50%. Ubezpieczenie L4 coraz bardziej popularne Istot¹ ubezpieczenia L4 jest dop³ata przez ubezpieczyciela ró nicy pomiêdzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez ubezpieczonego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, a tym które otrzymywa³, gdy pracowa³. Oznacza to zatem dop³atê 20% (bowiem podczas L4 pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia). Ubezpieczenie to by³o skierowane pocz¹tkowo przede wszystkim do s³u b mundurowych, co do których zmieni³y siê przepisy w zakresie zasi³ków chorobowych. Z uwagi jednak na du e zainteresowanie, ubezpieczenie ma byæ rozszerzone tak e na inne zawody. Czy Autocasco chroni od skutków wichur? W ostatnim czasie w Polsce pojawiaj¹ siê silne wichury, które czêsto wywo³uj¹ daleko id¹ce szkody. Warto zatem zapoznaæ siê z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia Autocasco, które szczegó³owo reguluj¹ zakres ubezpieczenia. Je eli bowiem nie posiadamy ubezpieczenia tzw. all risks, w przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek silnych wiatrów, mo emy spotkaæ siê z odmow¹ wyp³aty odszkodowania. W OWU wymienione s¹ bowiem ryzyka, od których ubezpieczamy nasz pojazd, ale tak e przypadki, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialnoœci. Bez wzglêdu jednak na zakres ubezpieczenia, warto zwracaæ uwagê na miejsce parkowania pojazdu, tak by w miarê mo liwoœci nie nara aæ pojazdu na uszkodzenie. Warto zweryfikować, czy w OWU wymieniono ryzyko uszkodzenia pojazdu w wyniku silnych wiatrów. e-zawiadomienia sposobem na weryfikacjê OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadzi³ system e-zawiadomienia dla komend w ca³ej Polsce. Narzêdzie to ma umo liwiæ niemal e natychmiastowe przes³anie raportu z kontroli OC. Usprawni to zatem przesy³anie informacji do UFG i mo e przez to wp³yn¹æ na zwiêkszenie wykrywalnoœci braku OC. Oprócz e-zawiadomieñ pomocny dla UFG przy kontroli spe³niania obowi¹zku posiadania OC jest Oœrodek Informacji UFG. W 2014 r. UFG wezwa³ do zap³aty kary za brak OC ponad w³aœcicieli pojazdów i szacuje siê, e wp³ywy z kar w 2014 r. wynios¹ z³otych.

5 PRAWO CO DNIA Aplikacja Na wypadek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotowa³ bezp³atn¹ aplikacjê Na wypadek, której celem jest pomoc kierowcy w przypadku wypadku. Aplikacja wskazuje kierowcy na niezbêdne czynnoœci, które nale y wykonaæ po wypadku. Przypomina kierowcy o koniecznoœci udokumentowania danych uczestników zdarzenia, okolicznoœci zdarzenia. Aplikacja umo liwia tak e zeskanowanie kodów QR z dowodów rejestracyjnych uczestników zdarzenia. Ograniczy to pope³nianie b³êdów chocia by w numerach polis, czy w nazwach zak³adów ubezpieczeñ. Aplikacja Na wypadek wskazuje niezbędne czynności, które należy wykonać po wypadku. Gorszy rok dla ubezpieczycieli Komisja Nadzoru Finansowego potwierdzi³a w raporcie, i rok 2014 nie by³ najlepszym rokiem dla ubezpieczycieli. ¹czna wartoœæ rynku ubezpieczeñ by³a ni sza o niemal e 6% od ubieg³orocznej. ¹czny zysk z ostatnich 9 miesiêcy roku 2014 by³ ni szy o 1/3 ni w 2013 r. Pozytywne skutki kampanii UFG Skutkiem przeprowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kampanii informacyjnej na temat konsekwencji jazdy bez OC jest wy sza œwiadomoœæ kierowców. Z przeprowadzonych badañ wynika, e œwiadomoœæ kierowców co do odpowiedzialnoœci za jazdê bez OC wzros³a o po³owê. Przed kampani¹ jedynie 20% badanych wiedzia³o kto ponosi odpowiedzialnoœæ w przypadku prowadzenia pojazdu bez OC. KNF ponownie ukara³o ubezpieczycieli Komisja Nadzoru Finansowego na³o y³a na Gothaer TU oraz Link4 kary pieniê ne w wysokoœci odpowiednio z³otych i z³otych. Ubezpieczyciele zostali ukarani za niewyp³acenie w ustawowym terminie odszkodowañ z OC oraz niewywi¹zanie siê w ustawowym terminie z obowi¹zku poinformowania osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, e odszkodowanie jej nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu. Skutkiem przeprowadzonej przez UFG kampanii jest wyższa świadomość kierowców.

6 PROWADZONE SPRAWY Odszkodowanie za œmieræ mê a M¹ naszej klientki zgin¹³ w wypadku samochodowym, za który odpowiedzialnoœæ ponosi³ kierowca innego pojazdu. Nasza klienta sama zg³osi³a roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, który przyj¹³ odpowiedzialnoœæ co do zasady. Wyp³aci³ odszkodowanie i zadoœæuczynienie w kwocie nieodpowiadaj¹cej rozmiarowi doznanej przez nasz¹ klientkê krzywdy, tj. po z³otych. Uprawniona zg³osi³a siê do XALTUM z proœb¹ o poprowadzenie sprawy i uzyskanie na jej rzecz dalszych œwiadczeñ. XALTUM po przeanalizowaniu sprawy wystosowa³o do ubezpieczyciela ostateczne przeds¹dowe wezwanie do zap³aty, w którym wezwa³o ubezpieczyciela do wyp³aty na rzecz uprawnionej dalszych kwot odszkodowania, zadoœæuczynienia oraz renty. Ubezpieczyciel pocz¹tkowo odmawia³ dop³aty jakichkolwiek œwiadczeñ. XALTUM wystosowa³o ponowne odwo³anie od decyzji, na skutek czego ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz naszej klientki kwotê z³otych tytu³em skapitalizowanej renty. Dzięki działaniom XALTUM, uprawniona otrzymała złotych renty, natomiast w zakresie roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie, trwają dalsze negocjacje ugodowe. Aktualnie w zakresie odszkodowania i zadoœæuczynienia trwaj¹ negocjacje ugodowe. Dziêki dzia³aniom XALTUM nasza klientka uzyska³a dodatkowe odszkodowanie. str. 6

7 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. dr hab. Ewa Nowi ska dr hab. Pawe Podrecki Kwerenda orzecznictwa dotycz cego w asno ci intelektualnej - sprawozdanie Warszawa 2014 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo