doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 3 Zadoœæuczynienie za utratê ci¹ y Odszkodowanie po przesz³o 10 latach Ubezpieczyciel nie zap³aci za stary kabel Odszkodowanie bez zderzenia PROJEKTY, ZMIANY str. 5 Stra Miejska jednak z fotoradarami Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Fundacja bêdzie wyp³aca³a renty po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej Wy sze kary za brak OC PRAWO CO DNIA str. 7 Bezpieczniejsze drogi Wy sze odszkodowania za b³êdy medyczne Mniej skarg u Rzecznika Ubezpieczonych KNF ukara³a kolejnych ubezpieczycieli Kary nie spe³niaj¹ swej funkcji? PROWADZONE SPRAWY str. 8 Odszkodowanie i zadoœæuczynienie str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Zadoœæuczynienie za utratê ci¹ y Uchwa³a S¹du Najwy szego, sygn. akt: III CSK 113/14 S¹d Najwy szy uzna³, e spowodowanie œmierci p³odu zdolnego do samodzielnego ycia uprawnia bliskich do finansowej rekompensaty. Sprawa dotyczy³a roszczeñ osób bliskich zwi¹zanych ze œmierci¹ kobiety, która by³a w ci¹ y (37 tydzieñ). Ubezpieczyciel sprawcy wypadku twierdzi³, e zadoœæuczynienie nie jest nale ne za nienarodzonego. Tymczasem bliscy zmar³ej domagali siê zarówno zadoœæuczynienia za œmieræ kobiety jak i dziecka. S¹dy ni szych instancji zas¹dzi³y na rzecz rodziców kobiety po z³otych odszkodowania oraz po z³otych zadoœæuczynienia. Ta czêœæ odszkodowania i zadoœæuczynienia wyp³acona zosta³a w zwi¹zku ze œmierci¹ córki, a nie wnuka powodów. S¹dy ni szych instancji uzna³y, e wnuk siê nie narodzi³, nigdy wiêc nie sta³ siê podmiotem praw, natomiast zadoœæuczynienie za stratê córki uwzglêdnia jej zaawansowan¹ ci¹ ê. S¹d Najwy szy uzna³, e mo na przyznaæ zadoœæuczynienie za spowodowan¹ deliktem œmieræ dziecka jeszcze nienarodzonego, jeœli by³o zdolne do samodzielnego ycia, chocia nie mo e to byæ taka sama kwota jak za œmieræ matki, bo nie mo na mówiæ o takiej samej wiêzi rodzinnej. Należne jest zadośćuczynienie za spowodowaną deliktem śmierć dziecka jeszcze nienarodzonego, jeśli było zdolne do samodzielnego życia. Odszkodowanie po przesz³o 10 latach Wyrok S¹du Apelacyjnego w Katowicach Sprawa dotyczy³a mê czyzny, który mia³ wypadek w 2002 r. Na skutek wypadku poszkodowany ca³kowicie utraci³ wzrok. Ubezpieczyciel nie wyp³aci³ jednak nale nego odszkodowania i zadoœæuczynienia twierdz¹c, e to poszkodowany prowadzi³ pojazd i by³ sprawc¹ wypadku. Mê czyzna twierdzi³, e nie prowadzi³ pojazdu, a poza tym nie mia³ prawa jazdy, jak równie nie umia³ prowadziæ pojazdów. Nie by³o jednak œwiadków zdarzenia, poza poszkodowanym i kierowc¹, którzy sk³adali odmienne zeznania. S¹d uzna³ jednak, e poszkodowany nie móg³ prowadziæ pojazdu, a ustalenia swe opar³ przede wszystkim na opinii bieg³ego s¹dowego z zakresu rekonstrukcji wypadków. S¹d Okrêgowy w Bielsku-Bia³ej zas¹dzi³ na rzecz powoda z³otych tytu³em zadoœæuczynienia, które uwzglêdnia³o przyczynienie z powodu niezapiêtych pasów bezpieczeñstwa. S¹d Apelacyjny podtrzyma³ wyrok. Ubezpieczyciel nie zap³aci za stary kabel Wyrok S¹du Okrêgowego w Sieradzu S¹d uzna³, e uszkodzenie kabla na skutek starzenia siê izolacji nie stanowi wypadku ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Kobieta domaga³a siê zas¹dzenia na jej rzecz odszkodowania za naprawê uszkodzonego kabla. Ubezpieczyciel nie wyp³aci³ na jej rzecz odszkodowania, twierdz¹c, e kabel sam w sobie nie jest przedmiotem ubezpieczenia. S¹d I instancji uzna³ roszczenie kobiety za zasadne wskazuj¹c, e kabel by³ dobrze i prawid³owo zabezpieczony przed wszelkiego rodzaju przepiêciami, a przyczyn¹ uszkodzenia by³o starzenie siê izolacji. S¹d ten uzna³ nadto, e kabel nale y zaliczyæ do elementów sta³ych budynku. Sprawa trafi³a do S¹du Okrêgowego na skutek apelacji ubezpieczyciela, który oddali³ powództwo w ca³oœci. Uszkodzenie kabla, jako naturalny efekt starzenia się izolacji nie jest zdarzeniem losowym, w związku z czym nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. str. 3

4 AKTUALNOŒCI S¹d ten uzna³, e kabel jest czêœci¹ sk³adow¹ gruntu lub wchodzi w sk³ad przedsiêbiorstwa przesy³owego, ale nie jest elementem sta³ym budynku. Ubezpieczyciel obejmowa³ ochron¹ ubezpieczeniow¹ budynek od skutków zdarzeñ losowych, a uszkodzenie kabla, jako naturalny efekt starzenia siê izolacji nie jest zdarzeniem losowym. Odszkodowanie bez zderzenia Wyrok S¹du Okrêgowego w odzi, sygn. akt: XIII Ga 199/14 Do uszkodzenia pojazdu dosz³o na skutek podjêcia próby ominiêcia sarny (celem unikniêcia zderzenia ze zwierzêciem). Kierowca pojazdu wykona³ gwa³towny manewr skrêtu i wpad³ do przydro nego rowu. Poszkodowany w³aœciciel pojazdu zg³osi³ roszczenia do ubezpieczyciela, z którym mia³ zawart¹ umowê Autocasco. Ten jednak odmówi³ przyjêcia odpowiedzialnoœci za szkodê, twierdz¹c, e do wypadku nie dosz³o, bowiem zgodnie z OWU wypadek to zderzenie z innym pojazdem, osobami, zwierzêtami, przedmiotami pochodz¹cymi z zewn¹trz œrodka transportu, jego wywrócenie lub spadniêcie. Sprawa trafi³a do s¹du. S¹d I instancji oddali³ powództwo. Wyrok zaskar y³ poszkodowany, a sprawa trafi³a do S¹du Okrêgowego, który uwzglêdni³ powództwo. S¹d powo³a³ siê na zebrany materia³ dowodowy, z którego wynika³o, e pojazd zjecha³ na pobocze i uderzy³ w barierki, co jednoznacznie potwierdza, e w sprawie mia³ miejsce wypadek w rozumieniu ³¹cz¹cej strony umowy. za uszkodzenie pojazdu na skutek uderzenia w barierki (po ominięciu sarny) należne jest odszkodowanie PROJEKTY, ZMIANY Stra Miejska jednak z fotoradarami Sejm odrzuci³ projekt nowelizacji zak³adaj¹cy pozbawienie stra y miejskiej prawa do karania za nieprawid³owe parkowanie oraz do przeprowadzania kontroli fotoradarowych. Za pozostawieniem ww. uprawnieñ w kompetencjach Stra y Miejskiej przewa y³y g³osy wskazuj¹ce na poprawê bezpieczeñstwa na drogach, na których Stra Miejska u ywa fotoradarów. Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Zgodnie z projektem nowelizacji przepisów dotycz¹cych rejestracji pojazdów, wprowadzona zostanie mo liwoœæ uzyskania jednego dowodu rejestracyjnego dla kilku samochodów na okres miesi¹ca. Profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z tablicami ma byæ dokumentem uprawniaj¹cym do u ytkowania w ruchu drogowym pojazdów na potrzeby dystrybucji, produkcji, naprawy, przegl¹dów technicznych, badañ lub testowania. Organem uprawnionym do ich wydawania bêdzie starosta w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce siedziby przedsiêbiorcy. Projekt aktualnie trafi³ na konsultacje spo³eczne. Fundacja bêdzie wyp³aca³a renty po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi chce powo³aæ fundacjê, która bêdzie wspieraæ osoby poszkodowane w latach 90-tych XX wieku, co do których zosta³y wyczerpane sumy gwarancyjne. W tamtym okresie suma gwarancyjna wynosi³a jedynie z³otych (obecnie wynosi euro). S¹ ju zatem przypadki, w których na skutek Sejm utrzymał kompetencje straży miejskiej do przeprowadzania kontroli fotoradarowych. Fundacja ma wypłacać renty na rzecz poszkodowanych, co do których uległa wyczerpaniu suma gwarancyjna.

5 AKTUALNOŒCI wysokich odszkodowañ i wyp³acanych comiesiêcznych rent suma gwarancyjna zosta³a wyczerpana. Istnieje mo liwoœæ indywidualnego podwy szenia sumy gwarancyjnej w takim przypadku, jednak poszkodowani musz¹ zwróciæ siê z wnioskiem do s¹du przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej. Ubezpieczyciele wychodz¹c naprzeciw oczekiwañ poszkodowanych chc¹ powo³aæ fundacjê, która wyp³aca³aby dalsz¹ rentê bez koniecznoœci potwierdzania takiego prawa w s¹dzie. Wy sze kary za brak OC Od 2015 r. wzrosn¹ stawki kar za brak obowi¹zkowego ubezpieczenia OC, co wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracê. Obecnie podstawowa kara dla pojazdów osobowych wynosi dwukrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia za pracê, a dla pojazdów ciê arowych trzykrotnoœæ minimalnego wynagrodzenia. Kary mog¹ byæ czêœciowe, gdy przerwa w ubezpieczeniu wynosi kilka dni, np. do 3 dni kara wynosi 20%. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prognozuje, e w tym roku z tytu³u kar za brak OC wp³ynie z³otych, tj. o po³owê wiêcej ni w 2013 r. Od 2015 r. wzrosną stawki kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. str. 5

6 PRAWO CO DNIA Bezpieczniejsze drogi W ci¹gu ostatnich 10 lat stan bezpieczeñstwa na polskich drogach uleg³ poprawie, co jednak nie oznacza, e mo na mówiæ, e polskie drogi nale ¹ do bezpiecznych. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod wzglêdem liczby ofiar œmiertelnych w przeliczeniu na 1 mln mieszkañców. Tendencja spadkowa ofiar wypadków utrzymuje siê pomimo wzrostu liczby pojazdów. Eksperci zaznaczaj¹, e ta tendencja jest wynikiem poprawy stanu dróg ale te wzmo onych interwencji Policji. Spad³a tak e liczba wypadków z udzia³em nietrzeÿwych kierowców. W ciągu ostatnich 10 lat stan bezpieczeństwa na polskich drogach uległ poprawie. Wy sze odszkodowania za b³êdy medyczne Wzrasta wysokoœæ zas¹dzanych odszkodowañ z tytu³u b³êdów w procesach leczenia. Pacjenci najczêœciej skar ¹ Ÿle postawione diagnozy i wybór niew³aœciwej metody leczenia. Maj¹c jednak na uwadze, e procesy s¹ d³ugotrwa³e i zwykle kosztowne, nie ka dy decyduje siê na skierowanie sprawy na drogê s¹dow¹. Wzrost wysokoœci odszkodowañ mo e zatem wynikaæ z faktu, e do s¹dów najczêœciej trafiaj¹ sprawy dotycz¹ce najdalej id¹cych b³êdów medycznych, co wi¹ e siê z koniecznoœci¹ zas¹dzenia odpowiednio wysokiego odszkodowania. Mniej skarg u Rzecznika Ubezpieczonych Na chwilê obecn¹ do Rzecznika Ubezpieczonych wp³ynê³o mniej skarg ani eli w analogicznym okresie ubieg³ego roku. Jak zaznacza Rzecznik Ubezpieczonych spadek liczby zastrze eñ nie wynika z ograniczenia negatywnych zjawisk na rynku, ale np. ze zmniejszenia siê szkodowoœci w ubezpieczeniach komunikacyjnych czy mniejszej sprzeda y AC. Pomimo spadku liczby skarg i tak przewa aj¹cym przedmiotem skarg w zakresie ubezpieczeñ komunikacyjnych s¹ problemy z uzyskaniem pe³nej rekompensaty za wynajem pojazdu zastêpczego czy sposoby likwidacji szkody poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody ca³kowitej. W zakresie Autocasco najczêœciej ubezpieczeni skar ¹ wysokoœæ przyznanego odszkodowania, zapisy OWU skutkuj¹ce ca³kowit¹ odmow¹ wyp³aty odszkodowania. Do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło mniej skarg aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. KNF ukara³a kolejnych ubezpieczycieli Komisja Nadzoru Finansowego na³o y³a na PZU S.A. karê w wysokoœci z³otych z powodu niedotrzymania ustawowego terminu wyp³aty odszkodowañ z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz nieterminowego wywi¹zania siê z obowi¹zków informacyjnych wobec wystêpuj¹cych z roszczeniem. Komisja Nadzoru Finansowego ukara³a tak e trzy inne towarzystwa: za niewyp³acenie w ustawowym terminie odszkodowañ z OC ukarane zosta³o STU Ergo Hestia z³otych oraz TUZ TUW z³otych, a Compensê TU S.A. otrzyma³a karê z³otych za niedotrzymanie ustawowego terminu obowi¹zku poinformowania osoby wystêpuj¹cej z roszczeniem, e odszkodowanie jej nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszeniu.

7 PRAWO CO DNIA Kary nie spe³niaj¹ swej funkcji? Pomimo tego, e ubezpieczyciele s¹ karani przez KNF za opóÿnienia w wyp³atach odszkodowañ, ubezpieczyciele nie zmieniaj¹ swych procedur. Eksperci twierdz¹, e kary s¹ zbyt niskie, a przez to w ogóle nie s¹ uci¹ liwe dla ubezpieczycieli. Kary dla ubezpieczycieli są zbyt niskie, a przez to nie są uciążliwe. str. 7

8 PROWADZONE SPRAWY Odszkodowanie i zadoœæuczynienie. Nasz klient uleg³ wypadkowi w styczniu 2014 r., na skutek którego dozna³ licznych obra eñ cia³a oraz rozstroju zdrowia. Zwróci³ siê do XALTUM celem zg³oszenia ubezpieczycielowi sprawcy wypadku roszczeñ z tytu³u przedmiotowej szkody. XALTUM po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz wskazuj¹cej na okolicznoœci zdarzenia, ustali³o ubezpieczyciela i zg³osi³o w imieniu poszkodowanego roszczenia w zakresie zadoœæuczynienia oraz odszkodowania. Ubezpieczyciel wyda³ decyzjê, w której przyzna³ na rzecz poszkodowanego kwotê z³otych zadoœæuczynienia oraz kwotê niespe³na z³otych odszkodowania tytu³em poniesionych kosztów. Dzięki działaniom XALTUM ubezpieczyciel zmienił swą decyzję i podniósł kwotę odszkodowania z złotych do przeszło złotych. XALTUM nie zgadzaj¹c siê z decyzj¹ ubezpieczyciela wystosowa³o odwo³anie, w którym wskaza³o na b³êdy postêpowania likwidacyjnego, w tym przede wszystkim zani enie nale nego poszkodowanemu zadoœæuczynienia oraz odszkodowania, w tym nieuwzglêdnienie wszystkich nastêpstw wypadku (wszystkich obra eñ cia³a). Na skutek podjêtych przez XALTUM dzia³añ ubezpieczyciel zorganizowa³ komisjê lekarsk¹, celem ustalenia zakresu obra eñ cia³a. Po ponownej analizie sprawy, ubezpieczyciel zwróci³ siê do XALTUM z propozycj¹ ugodowego zakoñczenia sprawy. Ostatecznie, XALTUM przyst¹pi³o do negocjacji ugodowych, które zakoñczy³y siê zawarciem ugody na kwotê przesz³o z³otych. str. 8

9 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela ORZECZENIA I GLOSY Pawe³ Ksiê ak, Bartosz Kucharski Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela Teza Zak³ad ubezpieczeñ,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Miko aj Wild Przes anki zado uczynienia pieni nego za krzywd zwi zan z uszkodzeniem cia a lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce s dowej Warszawa 2011 Spis tre ci I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania Artyku³ zawiera diagnozê systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce oraz postulaty dotycz¹ce jego

Bardziej szczegółowo