doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2015 W BIE CYM NUMERZE: Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ - Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 951/13 str. 3 Odszkodowanie wed³ug rzeczywistych kosztów - Wyrok S¹du Rejonowego w Dzier oniowie, sygn. akt: V GC 1007/13 str. 3 Regres sprawcy do ubezpieczyciela - Wyrok S¹du Okrêgowego w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 708/14 PROJEKTY, ZMIANY Projekt ustawy dotycz¹cej regresu NFZ do sprawców wypadków Nowa ustawa ubezpieczeniowa Bezpoœrednia likwidacja szkód ju w II kwartale? Szybsze procesy dot. zdarzeñ medycznych? PRAWO CO DNIA str.5 str. 5 str. 5 str. 6 Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? Czy warto korzystaæ z porównywarek ubezpieczeniowych? Zwrotu jakich kosztów mo e domagaæ siê poszkodowany? Rok 2014 rokiem kar dla ubezpieczycieli PROWADZONE SPRAWY str. 7 Zadoœæuczynienie za szkodê na osobie str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego, sygn. akt: I OSK 951/13 Naczelny S¹d Administracyjny uzna³, e je eli kierowca uzyska³ 24 punkty karne to nie mo e ich zredukowaæ za pomoc¹ szkolenia. S¹d analizuj¹c sprawê kierowcy, który d¹ y³ do redukcji punktów karnych (których mia³ 28) za pomoc¹ szkolenia, wskaza³, e decyduj¹cy jest cel przepisów. S¹d podkreœli³, e wprowadzenie systemu punktowego za naruszenie przepisów ruchu drogowego ma zmusiæ kieruj¹cych pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zapobiegaæ wielokrotnemu ich naruszaniu. St¹d te niedopuszczalne jest umo liwienie kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczaln¹ iloœæ punktów, ich zredukowania w drodze odbycia szkoleñ. Jeżeli kierowca uzyskał 24 punkty karne to nie może ich zredukować za pomocą szkolenia. Odszkodowanie wed³ug rzeczywistych kosztów Wyrok S¹du Rejonowego w Dzier oniowie, sygn. akt: V GC 1007/13 S¹d rozpoznaj¹c sprawê poszkodowanego o odszkodowanie za szkodê w pojeÿdzie uzna³, e poszkodowany ma prawo samodzielnie wybraæ zak³ad naprawczy, w którym dokona naprawy uszkodzonego pojazdu. W takim przypadku, odszkodowanie powinno byæ ustalone wg kosztów rzeczywistych przez poszkodowanego poniesionych. Poszkodowany skierowa³ sprawê do s¹du, bowiem ubezpieczyciel wyp³aci³ na jego rzecz kwotê z³otych, podczas gdy zak³ad naprawczy ustali³, i koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku wynosz¹ z³otych. S¹d podzielaj¹c co do zasady stanowisko poszkodowanego stwierdzi³, e wysokoœæ odszkodowania musi byæ ustalana w odniesieniu do konkretnej naprawy, a nie w ujêciu abstrakcyjnym. St¹d te s¹d zas¹dzi³ na rzecz poszkodowanego dalsz¹ kwotê z³otych. Regres sprawcy do ubezpieczyciela Wyrok S¹du Okrêgowego w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 708/14 S¹d Okrêgowy w Olsztynie wskaza³, e sprawca wypadku, który uiœci³ orzeczone zadoœæuczynienie, mo e domagaæ siê od swojego ubezpieczyciela zwrotu nale noœci. Sprawa dotyczy³a mê czyzny, który wyrokiem karnym zosta³ zobowi¹zany do naprawienia pokrzywdzonym szkody, poprzez zap³atê na ich rzecz kwoty z³otych tytu³em zadoœæuczynienia. Mê czyzna zap³aci³ orzeczon¹ kwotê i zwróci³ siê do swojego ubezpieczyciela o jej zwrot. Ubezpieczyciel broni³ siê wskazuj¹c, e jego odpowiedzialnoœæ nie rozci¹ga siê na orzeczone co do sprawcy œrodki karne. S¹d I instancji uzna³ za zasadne roszczenia mê czyzny, jednak ubezpieczyciel odwo³a³ siê od wyroku. S¹d II instancji utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Rejonowego. S¹d podkreœli³, e jedynym wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela przy ubezpieczeniu OC jest spowodowanie wypadku przez sprawcê umyœlnie b¹dÿ w wyniku ra ¹cego niedbalstwa. Sprawca wypadku, który wypłacił poszkodowanym orzeczone wyrokiem karnym zadośćuczynienie, może domagać się od swojego ubezpieczyciela zwrotu należności. str. 3

4 AKTUALNOŒCI PROJEKTY, ZMIANY Projekt ustawy dotycz¹cej regresu NFZ do sprawców wypadków Sejm przyj¹³ projekt ustawy, na podstawie której kierowcy, którzy spowodowali wypadek pod wp³ywem alkoholu, p³aciliby za leczenie ofiar zdarzenia. Projektodawcy twierdz¹, e taki rygor spowoduje zmniejszenie liczby nietrzeÿwych kierowców, a w tym wypadków przez nich powodowanych. Obecnie rocznie nietrzeÿwi kierowcy powoduj¹ oko³o wypadków, z czego np. w 2012 roku ponad osób dozna³o obra eñ cia³a. Czêsto obra enia te poza leczeniem operacyjnym, wymagaj¹ tak e d³ugotrwa³ego leczenia rehabilitacyjnego, co wi¹ e siê z obci¹ eniem NFZ wysokimi kosztami. St¹d te pomys³, aby to sprawcy wypadków ponosili te koszty. Zgodnie z projektem kierowcy, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu mają płacić za leczenie ofiar zdarzenia. Nowa ustawa ubezpieczeniowa W dniu r. Rz¹d przyj¹³ za³o enia do projektu ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wdro enie do krajowego porz¹dku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 r., dotycz¹cej podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Za³o enia przewiduj¹ nadto wzmocnienie pozycji konsumentów w relacji z ubezpieczycielami. Zak³ada siê tak e, e towarzystwa ubezpieczeniowe bêd¹ zobowi¹zane do szczegó³owego informowania klientów o warunkach umowy ubezpieczeniowego funduszu kapita³owego przed jej zawarciem. Ponadto zaproponowano poszerzenie uprawnieñ Rzecznika Ubezpieczonych m.in. o rozstrzyganie sporów pomiêdzy ubezpieczycielem a klientem w zakresie polis inwestycyjnych. Nowe uprawnienia mia³aby mieæ tak e Komisja Nadzoru Finansowego. Bezpoœrednia likwidacja szkód ju w II kwartale? Chocia ostateczny termin wprowadzenia w ycie ogólnorynkowego modelu bezpoœredniej likwidacji szkód nie jest ustalony, przypuszcza siê, e ju 1 kwietnia BLS bêdzie funkcjonowa³o. Obecnie trwaj¹ testy tego modelu. Nadal nie wiadomo tak e, którzy ubezpieczyciele wdro ¹ ww. sposób likwidacji szkód. Szybsze procesy dot. zdarzeñ medycznych? Rz¹d przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którym zwiêkszeniu maj¹ ulec sk³ady wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, co z kolei ma wp³yn¹æ na przyspieszenie dzia³añ tych komisji. Komisja bêdzie mia³a na wydanie decyzji w przedmiocie zdarzeñ medycznych 6 miesiêcy. Ponadto szpitale maj¹ mieæ tylko 14 dni (a nie jak jest aktualnie 30 dni) na ustosunkowanie siê do stanowiska pacjenta. Już od 1 kwietnia ma funkcjonować bezpośrednia likwidacja szkód. Dzięki zwiększeniu liczebności składów wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, komisje mają orzekać szybciej.

5 PRAWO CO DNIA Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? W okresie zimowym, gdy planujemy wyjazd w góry na narty czy snowboard warto zastanowiæ siê czy do niezbêdnego wyposa enia nie potrzebujemy ubezpieczenia. I chodzi tu nie tylko o ubezpieczenie NNW, ale przede wszystkim o ubezpieczenie od kosztów leczenia czy ubezpieczenie OC. Gdy bowiem spowodujemy wypadek na stoku, poszkodowany mo e zwróciæ siê do nas z roszczeniami o wyp³acenie na jego rzecz odszkodowania i zadoœæuczynienia, które mo e wynosiæ kilkadziesi¹t a w skrajnych wypadkach nawet przesz³o sto tysiêcy z³otych. Tak e i my mo emy ucierpieæ w wypadku, czy to spowodowanym przez nas samych czy te przez innego uczestnika bia³ego szaleñstwa. Koszty leczenia zagranicznego przy skomplikowanym z³amaniu mog¹ siêgn¹æ nawet z³otych. Przy wypadkach na stokach jednym z dro szych elementów jest bowiem transport, który zazwyczaj wi¹ e siê z koniecznoœci¹ skorzystania z helikoptera. Obok ubezpieczenia warto jest tak e zaopatrzyæ siê w Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak powinna ona spe³niaæ niejako uzupe³nienie ubezpieczenia od kosztów leczenia, a nie jego zastêpstwo. Nie obejmuje ona bowiem chocia by wspomnianych wy ej kosztów transportu czy co najwa niejsze, transportu poszkodowanego do Polski. Istotne jest, aby przy zakupie ubezpieczenia zwróciæ uwagê na to, co ono zawiera, ale tak e na sumy ubezpieczenia. Czasami ubezpieczenie kosztów leczenia o sumie z³otych mo e bowiem okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Wato tak e pamiêtaæ, e gdy ju nam zdarzy siê wypadek to w miarê mo liwoœci nale y podj¹æ niezbêdne czynnoœci w celu ustalenia jego okolicznoœci. Gdy wypadek spowodowa³ inny uczestnik, nale y spisaæ oœwiadczenie i zdobyæ jego dane i uzyskaæ informacje czy posiada ubezpieczenie OC. Je eli byli œwiadkowie zdarzenia, nale y tak e zebraæ dane tych œwiadków. Warto tak e zrobiæ zdjêcie miejsca zdarzenia, a w przypadku uszkodzenia rzeczy, sfotografowaæ tak e te rzeczy. Gdy poszkodowany dozna³ obra eñ cia³a, niezbêdne bêdzie tak e pozyskanie dokumentacji z udzielenia pierwszej pomocy jak i dalszej pomocy medycznej. Nastêpnie nale y zg³osiæ w odpowiednim terminie szkodê ubezpieczycielowi. Przed wyjazdem warto zadbać o zawarcie umowy ubezpieczenia NNW, ale także ubezpieczenia od kosztów leczenia i ubezpieczenia OC. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sumy ubezpieczenia. Czy warto korzystaæ z porównywarek ubezpieczeniowych? Eksperci zaznaczaj¹, e pojawiaj¹ siê nawet kilkusetz³otowe ró nice cen polis OC. St¹d warto zweryfikowaæ czy i w naszym wypadku ceny u ró nych ubezpieczycieli plasuj¹ siê na podobnym poziomie, czy te znacz¹co od siebie odbiegaj¹. Na rynku istnieje wiele tzw. porównywarek ubezpieczeniowych, z których posiadacze pojazdów coraz czêœciej korzystaj¹. Wydaje siê, e wraz ze wzrostem cen, który jest prognozowany w tym roku, tak e i wykorzystanie porównywarek wzroœnie, bowiem posiadacze pojazdów bêd¹ szukaæ oszczêdnoœci. Zwrotu jakich kosztów mo e domagaæ siê poszkodowany? Zgodnie z kodeksem cywilnym, w przypadku doznania szkody (np. na skutek poœlizgniêcia siê na oblodzonym chodniku, czy potr¹cenia przez pojazd) poszkodowanemu obok zadoœæuczynienia za doznan¹ krzywdê przys³uguje roszczenie o zwrot wszelkich wynik³ych w zwi¹zku ze szkod¹ kosztów. Co kryje siê pod pojêciem wszelkie wynik³e w zwi¹zku ze szkod¹ koszty? Chodzi tu przede wszystkim o koszty zwi¹zane z leczeniem nastêpstw wypadku, ale tak e koszty str. 5

6 PRAWO CO DNIA przygotowania do innego zawodu, koszty opieki, transportu, czy zwrot utraconych zarobków. Do kosztów zwi¹zanych z leczeniem nastêpstw wypadku zalicza siê m.in. koszt zakupu leków, sprzêtu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, koszty wizyt u lekarzy. Z kolei kosztami opieki objête s¹ koszty zwi¹zane z poœwiêceniem czasu poszkodowanemu w celu udzielenia mu pomocy m.in. przy toalecie, poruszaniu siê, ale tak e przy sprz¹taniu czy robieniu zakupów. Co istotne, poszkodowany mo e domagaæ siê ich zwrotu nawet, je eli opiekê sprawowa³a najbli sza osoba, a wiêc je eli ich formalnie nie poniós³. Trzeba jednak wykazaæ ile czasu taka osoba poœwiêci³a na wykonywanie poszczególnych czynnoœci. Je eli chodzi natomiast o koszty transportu, to obejmuj¹ one zarówno koszty transportu poszkodowanego na wizyty lekarskie, ale tak e koszty dojazdów najbli szych osób do szpitala celem odwiedzenia poszkodowanego. Aby domagaæ siê zwrotu kosztów, nale y co do zasady przedstawiæ dowody ich poniesienia. I tak w przypadku kosztów leczenia, bêd¹ to paragony, faktury czy rachunki. W przypadku kosztów transportu, zestawienie przedstawiaj¹ce iloœæ przebytych pojazdem kilometrów, a w przypadku utraconych dochodów, najczêœciej wystarczy odpowiednie zaœwiadczenie od pracodawcy czy zaœwiadczenie z ZUSu. Warto wskazaæ, e poza powy ej wymienionymi kosztami, poszkodowanemu przys³uguje tak e prawo domagania siê zwrotu kosztów uszkodzonych w wypadku rzeczy i chodzi tu nie tylko o ubrania, które uleg³y zniszczeniu w dniu wypadku, ale tak e okulary czy telefon. Poszkodowany może domagać się zwrotu kosztów leczenia, opieki, transportu, czy utraconych zarobków, ale również zwrotu kosztów uszkodzonych w wypadku rzeczy. Rok 2014 rokiem kar dla ubezpieczycieli Z analiz wynika, i w 2014 roku na³o ono najwiêksz¹ liczbê kar pieniê nych na ubezpieczycieli. Najczêœciej ubezpieczyciele byli tradycyjnie karani w zakresie obowi¹zkowych ubezpieczeñ komunikacyjnych OC. W 2014 roku pad³a tak e najwy sza kara na rzecz jednego ubezpieczyciela, która wynios³a z³otych. str. 6

7 PROWADZONE SPRAWY Zadoœæuczynienie za szkodê na osobie Nasza klientka w wyniku wypadku komunikacyjnego dozna³a obra eñ cia³a, w tym przede wszystkim obra eñ twarzoczaszki. Zwróci³a siê do XALTUM z proœb¹ o poprowadzenie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. XALTUM po przeanalizowaniu sprawy i uzyskaniu niezbêdnej dokumentacji, skierowa³o roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W toku postêpowania ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz poszkodowanej z³otych. XALTUM uwa aj¹c kwotê tê za znaczenie zani on¹, wystosunkowa³o do ubezpieczyciela odwo³anie, argumentuj¹c swe stanowisko przede wszystkim faktem, e zadoœæuczynienie ma na celu rekompensatê doznanej szkody. Na skutek podjêtych przez XALTUM dzia³añ, ubezpieczyciel zwróci³ siê z propozycj¹ ugodowego zakoñczenia sprawy. Ostatecznie, za zgod¹ poszkodowanej zosta³a zawarta ugoda na ³¹czn¹ kwotê niemal e z³otych. Dzięki działaniom XALTUM poszkodowana uzyskała odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie niemalże złotych. str. 7

8 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Marzec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Koniecznoœæ wskazania kierowcy pojazdu, który naruszy³ przepisy drogowe Kasowanie punktów karnych pod warunkiem doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2013 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpiecz siê na wyjazd w góry Wysokoœæ punktów karnych wynika z taryfikatora, a nie z mandatu doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia auto casco, zwane dalej OWU okreœlaj¹ zasady ubezpieczania

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia evoyage Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S.A.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela ORZECZENIA I GLOSY Pawe³ Ksiê ak, Bartosz Kucharski Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela Teza Zak³ad ubezpieczeñ,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo