doradzamy pomagamy informujemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Marzec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Koniecznoœæ wskazania kierowcy pojazdu, który naruszy³ przepisy drogowe Kasowanie punktów karnych pod warunkiem doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3 str. 3 Koniecznoœæ wskazania kierowcy pojazdu, który naruszy³ przepisy drogowe Mo liwoœæ zarejestrowania pojazdu z kierownic¹ po prawej stronie Odszkodowanie za przysz³e szkody PROJEKTY, ZMIANY str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym Sposoby wykrycia pojazdów bez OC Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Dostêp do danych o stanie zdrowia obywateli PRAWO CO DNIA str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 7 str. 8 Kasowanie punktów karnych pod warunkiem Odszkodowanie dla bliskich sprawcy wypadku Wymogi od kandydata na kierowcê sprzeczne z prawem? Przed³u ane postêpowania dot. zdarzeñ medycznych Skutecznoœæ dzia³añ Rzecznika Ubezpieczonych Wysokoœæ odszkodowañ wzrasta str. 8 Podsumowanie dzia³alnoœci UFG w 2013 r. PROWADZONE SPRAWY str. 9 Przyjêcie odpowiedzialnoœci co do zasady str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Koniecznoœæ wskazania kierowcy pojazdu, który naruszy³ przepisy drogowe Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia r., sygn. akt: P 27/13 Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, e przepis zobowi¹zuj¹cy w³aœciciela pojazdu do wskazania kierowcy, który przekroczy³ prêdkoœæ, zarejestrowan¹ przez fotoradar, jest zgodny z konstytucj¹. Trzech sêdziów zg³osi³o jednak zdania odrêbne. Oznacza to, e w³aœciciele pojazdów s¹ zobowi¹zani do wskazania osób, które prowadzi³y pojazd w chwili zarejestrowania przekroczenia prêdkoœci przez fotoradar, a w przypadku niewskazania takich osób odpowiednie organy s¹ uprawnione do na³o enia na w³aœciciela pojazdu kary, wynosz¹cej nawet z³otych. Mo liwoœæ zarejestrowania pojazdu z kierownic¹ po prawej stronie Orzeczenie Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu z dnia r. Fakt, i Polska nie dopuszcza mo liwoœci rejestracji pojazdu z kierownic¹ zamontowan¹ po prawej stronie mo e siê wi¹zaæ z na³o eniem kary. Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Luksemburgu wskaza³ bowiem, e na³o ony przez Polskê obowi¹zek przeniesienia na lew¹ stronê kierownicy umieszczonej w samochodach osobowych po prawej stronie narusza prawo Unii. Trybuna³ podkreœla³, e nie mo na zabroniæ, ograniczyæ ani przeszkodziæ rejestracji czy u ytkowaniu pojazdów, je eli odpowiadaj¹ one wymogom dyrektywy ramowej 2007/46 i dyrektywy 70/311. Prace nad projektem za³o eñ do zmian w prawie o ruchu drogowym dopuszczaj¹cy rejestracjê takich pojazdów by³y ju prowadzone. Zosta³y jednak wstrzymane z uwagi na zwiêkszenie niebezpieczeñstwa w przypadku dopuszczenia rejestracji takich pojazdów. Polska musi dostosowaæ prawo, które bêdzie zezwala³o na rejestracjê aut z kierownic¹ po prawej stronie. Eksperci zaznaczaj¹, e nawet, je eli Polska zarejestruje taki pojazd to w³aœciciel ucierpi na tym z tego wzglêdu, e z du ym stopniem prawdopodobieñstwa wykupienie ubezpieczenia OC bêdzie wi¹za³o siê z wiele wy sz¹ sk³adk¹, ani eli w przypadku ubezpieczenia tradycyjnego pojazdu. Właściciele pojazdów muszą wskazać osoby, które prowadziły pojazd w chwili zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar. Polska musi dopuścić możliwość rejestrowania pojazdów, które mają kierownicę po prawej stronie. Odszkodowanie za przysz³e szkody Wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt: I ACa 1227/12 S¹d Apelacyjny w Warszawie rozpoznaj¹c sprawê o zadoœæuczynienie i odszkodowanie za œmieræ syna powódki wskaza³, e pogorszenie sytuacji yciowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, ale obejmuje tak e przysz³e szkody maj¹tkowe, czêsto nieuchwytne lub trudne do obliczenia. Powódka domaga³a siê z³otych odszkodowania z tytu³u pogorszenia sytuacji yciowej po œmierci syna, z³otych zadoœæuczynienia oraz 500 z³otych miesiêcznej renty. Ubezpieczyciel wyp³aci³ na rzecz kobiety z³otych tytu³em zwrotu kosztów pogrzebu. S¹d I instancji zas¹dzi³ na rzecz powódki z³otych. S¹d Apelacyjny uzna³, e o zakresie krzywdy œwiadczy³o równie to, e tragiczna œmieræ syna niesie za sob¹ piêtno dla ca³ego dalszego ycia powódki. Z tego wzglêdu S¹d Apelacyjny zas¹dzi³ na rzecz powódki dalsz¹ kwotê z³otych. str. 3

4 AKTUALNOŒCI PROJEKTY, ZMIANY Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym Rz¹d przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie której ma zostaæ wprowadzona us³uga wgl¹du do historii pojazdu. Projekt zak³ada, e po wskazaniu numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego bêdzie mo na uzyskaæ informacje i dane o pojeÿdzie takie jak: marka, typ, model, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju, informacja o badaniach technicznych. Bêdzie mo na tak e sprawdziæ, ilu by³o poprzednich w³aœcicieli pojazdu, czy nie jest on zg³oszony jako kradziony lub wycofany z ruchu. Dostêpne bêd¹ tak e dane techniczne: pojemnoœæ i moc silnika, œrednie zu ycie paliwa, informacja o wa noœci ubezpieczenia OC. Historia pojazdu powinna wejœæ w ycie w 2014 r. Sposoby wykrycia pojazdów bez OC Pos³owie opracowali projekt przepisów, zgodnie z którymi maj¹ zostaæ wprowadzone naklejki, które bêd¹ umieszczane na przedniej szybie samochodu, a które bêd¹ potwierdzaæ, i w³aœciciel samochodu ma op³acone ubezpieczenie OC oraz posiada aktualny przegl¹d techniczny. Dziêki naklejkom ³atwiej bêdzie zidentyfikowaæ pojazd poruszaj¹cy siê bez op³aconego ubezpieczenia OC. Podobny system funkcjonuje m.in. w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Nadto Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma otrzymaæ wiêkszy dostêp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dziêki czemu bêdzie móg³ ustaliæ kto nie uiœci³ sk³adki ubezpieczenia OC. Wspó³pracê UFG z CEPiK ma umo liwiæ projektowane rozporz¹dzenie o wspó³pracy tych instytucji. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Komitet Sta³y Rady Ministrów zajmuje siê projektem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, którego celem ma byæ zapewnienie œrodków na sprowadzenie z zagranicy turystów w przypadku upadku biura podró y. Fundusz ten mia³by mieæ osobowoœæ prawn¹ i by³by nadzorowany przez ministra sportu. Ma tak e stanowiæ rodzaj zabezpieczeñ, obok gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Jak zaznaczaj¹ eksperci dla skutecznoœci funduszu konieczna jest jednak zmiana ustawy o us³ugach turystycznych, w tym przede wszystkim odpowiednie oszacowanie gwarancji ubezpieczeniowych. Pomimo tego, e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlaj¹ wysokoœæ gwarancji na poziomie pozwalaj¹cym na pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, to w praktyce czêsto jednak nie s¹ w stanie pokryæ wszystkich kosztów. Po wskazaniu numeru VIN, daty pierwszej rejestracji i numeru rejestracyjnego poznamy markę pojazdu, typ, model, rok produkcji, datę pierwszej rejestracji w kraju. Naklejki na szybie mają świadczyć o posiadaniu ubezpieczenia OC i aktualnych badaniach technicznych. Celem funduszu ma być zapewnienie środków na sprowadzenie turystów w przypadku upadku biura. str. 4

5 AKTUALNOŒCI Dostêp do danych o stanie zdrowia obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich podjê³a dzia³ania w celu ograniczenia dostêpu ubezpieczycieli do informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych. RPO wskazuje bowiem, e uruchomienie Systemu Informacji Medycznej i Elektronicznej Karty Pacjenta spowoduje, e ubezpieczyciele mog¹ mieæ nieograniczony dostêp do danych znajduj¹cych siê w tych systemach. Nie taki jest natomiast cel uruchomienia tych systemów. Uprawnienie to wynika bowiem z ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, zgodnie z któr¹ ubezpieczyciele mog¹ uzyskaæ z placówek medycznych m.in. informacje pozwalaj¹ce oceniæ im ryzyko ubezpieczeniowe i zweryfikowaæ dane o stanie zdrowia osoby, która chce wykupiæ polisê. Zdaniem RPO zasadne by³oby wyraÿne sprecyzowanie, jakie dane i w jakich okolicznoœciach mog¹ byæ udostêpniane ubezpieczycielom, z uwzglêdnieniem informacji genetycznej. O ile bowiem wyniki badañ genetycznych s¹ chronione o tyle Ÿród³em informacji genetycznej mo e byæ przecie historia chorób przebytych przez cz³onków rodziny. Nale y przy tym mieæ na uwadze, e dane o stanie zdrowia s¹ postrzegane jako dane wra liwe, a ich niew³aœciwe przetwarzanie mo e doprowadziæ do naruszeñ praw. str. 5

6 PRAWO CO DNIA Kasowanie punktów karnych pod warunkiem Z uwagi na fakt, e ze statystyk wynika, i jedynie niespe³na po³owa ukaranych mandatem karnym p³aci je dobrowolnie, a oko³o 1/3 nale noœci z mandatów nie jest mo liwa do œci¹gniêcia, rz¹d myœli o zmianie przepisów. Pomys³ na wzrost liczby op³acanych mandatów sprowadza siê do tego, by dopuœciæ mo liwoœæ kasowania punktów karnych jedynie po op³aceniu mandatu. Je eli zatem ukarany nie zap³aci³by mandatu, punkty na³o one na niego wraz z tym mandatem pozosta³yby na jego koncie bez limitu czasowego, a zatem nie by³yby kasowane po 12 miesi¹cach tak jak jest obecnie. Zdaniem eksperta taka zmiana przepisów mo e podnieœæ œci¹galnoœæ mandatów nawet do 100%. Odszkodowanie dla bliskich sprawcy wypadku Rzecznik Ubezpieczonych podkreœla, i fakt, e sprawca wypadku jest osob¹ blisk¹ dla poszkodowanego (np. mê em) nie ma znaczenia dla przyjêcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialnoœci za skutki wypadku. Do chwili pojawienia siê w 2008 r. wyroku S¹du Najwy szego, ubezpieczyciele odmawiali przyjêcia odpowiedzialnoœci w takich przypadkach. Ubezpieczyciele wskazywali na przepis art. 822 k.c., który stanowi, e umowa ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim. I tu pojawia³ siê problem kogo nale y uznaæ za osobê trzeci¹. S¹d Najwy szy (sygn. akt. III CZP 115/07) wskaza³ jednak, e odpowiedzialnoœæ gwarancyjna ubezpieczyciela obejmuje równie pasa era bêd¹cego wraz z kierowc¹ wspó³posiadaczem pojazdu. Ubezpieczyciele zaczêli zatem wyp³acaæ zadoœæuczynienie, jednak nie chcieli rekompensowaæ kosztów leczenie. Nawet w ostatnim czasie do Rzecznika Ubezpieczonych wp³ynê³a skarga na odmowê pokrycia kosztów. W zakresie odszkodowania z tytu³u zwrotu poniesionych przez poszkodowanego (bêd¹cego osob¹ blisk¹ sprawcy) kosztów orzecznictwo nie jest jednolite. W tym przypadku ubezpieczyciele powo³uj¹ siê na art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który przewiduje, e odpowiedzialnoœæ z tytu³u umów OC nie obejmuje odszkodowania za szkody w mieniu wyrz¹dzone przez posiadacza drugiemu ze wspó³posiadaczy. Rzecznik Ubezpieczonych podkreœla, e nie ma podstaw do odmowy refundacji kosztów leczenia. Okreœlenie szkoda w mieniu oznacza w tym wypadku bowiem uszkodzenie pojazdu. Natomiast œwiadczenia dotycz¹ce zwrotu kosztów zwi¹zanych z wypadkiem w oparciu o art. 444 k.c. zwi¹zane s¹ z osob¹ poszkodowanego w taki sposób, e ich charakter nie mo e polegaæ na zaliczeniu do maj¹tku wspólnego ma³ onków, którego przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb ca³ej rodziny. Wiêzi rodzinne nie powinny wiêc byæ przeszkod¹ dla objêcia ubezpieczeniem OC szkód na osobie wyrz¹dzonych ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC z zasady ma za zadanie chroniæ przed konsekwencjami finansowymi wszystkich poszkodowanych w zdarzeniu komunikacyjnym. Punkty karne mają być kasowane jedynie po opłaceniu mandatu. Fakt, że sprawca wypadku jest osobą bliską dla poszkodowanego (np. mężem) nie ma znaczenia dla przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za skutki wypadku. Ubezpieczenie OC z zasady ma za zadanie chronić przed konsekwencjami fi nansowymi wszystkich poszkodowanych w zdarzeniu komunikacyjnym. str. 6

7 PRAWO CO DNIA Wymogi od kandydata na kierowcê sprzeczne z prawem? Zgodnie z ustaw¹ o kieruj¹cych pojazdami, warunkami rozpoczêcia szkolenia na prawo jazdy s¹: osi¹gniêcie odpowiedniego wieku, brak orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, brak wydanej decyzji o cofniêciu lub zatrzymaniu prawa jazdy, posiadanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego/psychologicznego. Jest to zamkniêty katalog. Ministerstwo Transportu rozporz¹dzeniem w sprawie wydawania dokumentów stwierdzaj¹cych uprawnienia do kierowania pojazdami nakaza³o natomiast kandydatom na kierowców z³o enie do starosty wniosku o wydanie prawa jazdy, w celu wpisania kandydata do systemu teleinformatycznego starosty i uzyskania wygenerowanego w tym systemie profilu kandydata na kierowcê. Indywidualnie nadany numer przekazuje siê nastêpnie oœrodkowi szkolenia na kierowcê i dopiero wtedy mo na przyst¹piæ do rozpoczêcia kursu. Brak takiego numeru jest jednoznaczny z niemo liwoœci¹ podjêcia szkolenia w oœrodku. Prawnicy uwa aj¹, i jest to naruszenie przepisów ustawowych, a to z kolei jest sprzeczne z Konstytucj¹. Ministerstwo uwa a natomiast, i rozporz¹dzenie to nie nak³ada na kandydatów adnych dodatkowych wymagañ. Przed³u ane postêpowania dot. zdarzeñ medycznych Zgodnie z przepisami, postêpowania tocz¹ce siê prze komisjami do zdarzeñ medycznych powinny trwaæ 4 miesi¹ce. Tymczasem w praktyce trwaj¹ nawet rok. Aktualnie trwaj¹ prace nad sporz¹dzeniem raportu, który ma na celu podsumowanie dwuletniej pracy tych komisji. Eksperci wskazuj¹, e przyczyn¹ wyd³u enia postêpowania jest przede wszystkim zbyt ma³a liczba osób powo³anych do pracach w komisjach. Nadto niektórzy wskazuj¹, e w komisjach zdarzaj¹ siê tak e osoby bez doœwiadczenia w danej dziedzinie, co tak e wp³ywa na utrudnienie prac takiej komisji. Pozytywnym aspektem komisji jest szybkoœæ sporz¹dzania opinii przez bieg³ych, które w ocenie ekspertów s¹ rzetelne. Podnosi siê natomiast, e odszkodowania przyznawane przez komisje s¹ zbyt niskie i nie powinny uniemo liwiaæ dochodzenia dalszych roszczeñ na drodze s¹dowej. Postępowania przed komisjami miały trwać 4 miesiące, a trwają niemalże rok. Skutecznoœæ dzia³añ Rzecznika Ubezpieczonych Co trzecia interwencja Rzecznika Ubezpieczonych koñczy siê sukcesem. Jest to du y sukces bior¹c pod uwagê fakt, e s¹ to dzia³ania przeds¹dowe, nie zamykaj¹ce poszkodowanym mo liwoœci skierowania sprawy na drogê s¹dow¹. Jest to nadto postêpowanie bez op³at. W przypadku niepowodzenia, Rzecznik Ubezpieczonych proponuje pomoc w skierowaniu sprawy na drogê s¹dow¹. Rzecznik wskazuje, e spoœród wp³ywaj¹cych spraw, podejmuje dzia³a w blisko 90% przypadków, co potwierdza skalê naruszeñ praw poszkodowanych przez ubezpieczycieli. str. 7

8 PRAWO CO DNIA Wysokoœæ odszkodowañ wzrasta Eksperci podkreœlaj¹, e na przestrzeni lat zauwa alny jest wzrost wyp³acanych i zas¹dzanych przez s¹d odszkodowañ. Obecnie za 1% uszczerbku na zdrowiu s¹dy zas¹dzaj¹ œrednio ok z³otych, natomiast jeszcze kilka lat temu by³a to kwota 700 z³otych za 1% uszczerbku na zdrowiu. Nie jest jednak zauwa alny wzrost wyp³acanych odszkodowañ przez ubezpieczycieli. Pomimo wzrostu wysokoœci zas¹dzanych odszkodowañ nadal odbiegaj¹ one od œredniej unijnej i wynosz¹ 50% œredniej. Zaznacza siê tak e, e wci¹ niewiele osób wie o tym, e mo e dochodziæ roszczeñ odszkodowawczych za zdarzenia, które mia³y miejsce nawet kilkanaœcie lat temu. S¹dy podkreœlaj¹, e odszkodowanie ma wyrównaæ wszelkie straty, jakie towarzysz¹ uszkodzeniu cia³a lub rozstrojowi zdrowia. Nale y te pamiêtaæ, e przyznanie zadoœæuczynienia nie jest obligatoryjne, a jego wysokoœæ zale y w du ej mierze od uznania s¹du. Obecnie za 1% uszczerbku na zdrowiu sądy zasądzają średnio ok złotych, natomiast jeszcze kilka lat temu była to kwota 700 złotych. Podsumowanie dzia³alnoœci UFG w 2013 r. Z podsumowañ 2013 r. wynika, i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyp³aci³ na rzecz ofiar nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych ok. 73 miliony z³otych odszkodowañ. W zestawieniu z rokiem 2012 r. nast¹pi³ wzrost wyp³aconych œwiadczeñ. Natomiast ³¹czna wartoœæ wp³ywów do UFG z tytu³u sk³adki od firm sprzedaj¹cych polisy komunikacyjne wynios³a ok. 119 milionów z³otych. str. 8

9 PROWADZONE SPRAWY Przyjêcie odpowiedzialnoœci co do zasady W 2012 r. dosz³o do zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzony zosta³ pojazd naszego klienta. Naszemu klientowi wymusi³ pierwszeñstwo inny pojazd, a nasz klient chc¹c wymin¹æ pojazd, by unikn¹æ zderzenia, utraci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przydro ne bariery ochronne. Kierowca pojazdu, który wymusi³ pierwszeñstwo objêty by³ ochron¹ ubezpieczeniow¹ w ramach ubezpieczenia OC. Nasz klient zg³osi³ roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, wnosz¹c o wyp³acenie na jego rzecz odszkodowania za szkodê w pojeÿdzie, odpowiadaj¹c¹ kosztom naprawy uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel wyliczy³, i w szkodzie dosz³o do powstania tzw. szkody ca³kowitej, a wysokoœæ szkody jest równa kwocie z³otych. Po przeprowadzeniu postêpowania likwidacyjnego ubezpieczyciel nie przyj¹³ jednak odpowiedzialnoœci za skutki przedmiotowego zdarzenia, twierdz¹c, i wypadek nie móg³ mieæ miejsca w przedstawionych okolicznoœciach, a uszkodzenia pojazdu nie koreluj¹ z infrastruktur¹ drogow¹. Dzięki naszym działaniom sąd przesądził, iż ubezpieczyciel odpowiada za następstwa wypadku i zasądził na rzecz naszego klienta odszkodowanie odpowiadającego kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku. Poszkodowany zg³osi³ siê do XALTUM w celu powierzenia prowadzenia sprawy przeciwko ubezpieczycielowi. XALTUM zleci³o sporz¹dzenie opinii w przedmiocie rekonstrukcji wypadku, na podstawie których rzeczoznawca potwierdzi³, i w przedstawionych okolicznoœciach mog³o dojœæ do zdarzenia, w tym do takich uszkodzeñ pojazdu. Jednoczeœnie nasz rzeczoznawca wskaza³, i w przedmiotowej szkodzie nie mo na mówiæ o szkodzie ca³kowitej lecz czêœciowej, a koszt naprawy uszkodzonego pojazdu wyniesie niespe³na z³otych. Skierowaliœmy sprawê na drogê postêpowania s¹dowego, wnosz¹c o wyp³acenie na rzecz naszego klienta nale nego mu odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóÿnienie. W toku postêpowania s¹dowego, pozwany ubezpieczyciel podtrzymywa³ swe stanowisko, twierdz¹c, i nie ponosi on odpowiedzialnoœci za wypadek. Wnieœliœmy o dopuszczenie dowodu z opinii bieg³ego, celem ustalenia czy w przedstawianych okolicznoœciach mog³o dojœæ do wypadku i jaka jest wysokoœæ szkody. Bieg³y s¹dowy potwierdzi³ dotychczasowe stanowisko powoda i wskaza³, e w przedstawionych okolicznoœciach mog³o dojœæ do wypadku, a wysokoœæ szkody odpowiadaj¹ca kosztom naprawy uszkodzonego pojazdu wynosi ok z³otych. Pomimo tego, e pozwany zakwestionowa³ opiniê bieg³ego, s¹d zas¹dzi³ na rzecz naszego klienta odszkodowanie za szkodê w pojeÿdzie, uznaj¹c tym samym, i ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœæ za skutki przedmiotowego wypadku. str. 9

10 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie tak e za zlecenie transportu Jesieñ czasem wypadków doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Listopad 2014 W BIE CYM NUMERZE: Jeden dowód rejestracyjny na kilka pojazdów Wy sze kary za brak OC doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Korzystanie ze wszystkich wyżej wskazanych form pomocy Rzecznika Ubezpieczonych jest bezpłatne.

Korzystanie ze wszystkich wyżej wskazanych form pomocy Rzecznika Ubezpieczonych jest bezpłatne. Rzecznik Ubezpieczonych to konsumencka instytucja, której zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Styczeñ 2015 W BIE CYM NUMERZE: Po przekroczeniu 24 punktów karnych, kursy nie pomog¹ Wyjazd w góry z polis¹ czy bez? doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

t-r...(l"' "'_1 ~li"''. H.~ -t, "'\'{V\ 't. J

t-r...(l' '_1 ~li''. H.~ -t, '\'{V\ 't. J Do druku nr 3426 lllmwtmltmil 00000065903 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH KRzYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES Warszawa, dnia 26 maja 2015 roku SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS ~ dz..... Data wpływu.~... ~... d?.qj..~....

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym Rafał Mroczkowski Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym kto, kiedy i jak powinien podpisać dokumenty skutki wadliwej reprezentacji pełnomocnictwo i prokura wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Materiał Informacyjny

Materiał Informacyjny IV KWARTAŁ 2013 ZUS Oddział w Wałbrzychu Materiał Informacyjny W tym wydaniu: 1 Wstęp 1 Podstawa wymiaru zasiłków - zmiany 2 Zaległe składki od pracownika 3 Nowy formularz ZLA 4 Adresy w nowym Płatniku

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Odszkodowanie za nieudany urlop Pieszy z odblaskiem. doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 3 str. 3

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 16/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 lutego 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej

Polemiki i refleksje. Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci celem uzyskania renty strukturalnej Ryszard Stawowy, Taksa notarialna i op³aty s¹dowe... Rejent * rok 14 * nr 12(164) grudzieñ 2004 r. Polemiki i refleksje Taksa notarialna i op³aty s¹dowe w zwi¹zku ze sporz¹dzeniem umowy przeniesienia w³asnoœci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU

PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU PO S T A N O W I E N I E SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt II Ns 3109/09 Przewodniczący: SSR Bożena Sztomber Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Konferencja Pozycja Ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej Warszawa, 27 stycznia 2016 r. Diana Renata Bożek Członek

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz.

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz. Sygn. akt IV CZ 6/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2010 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 1 2012-02-15 11:50 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30876-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 264/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo