doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Maj 2014 W BIE CYM NUMERZE: Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu Assistance doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO str. 4 Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Podwy szenie zadoœæuczynienia w postêpowaniu apelacyjnym Zadoœæuczynienie za naruszenie dóbr osobistych z³otych odszkodowania Bezprawne stosowanie wysokich stawek op³at PROJEKTY, ZMIANY str. 4 Nowe za³o enia UOKiK PRAWO CO DNIA Bezpoœrednia likwidacja szkód Czy potrzebujemy kamerek w samochodzie? Szkody zagraniczne Czy rola s¹dów polubownych ulegnie zwiêkszeniu? Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu - Assistance Oœwiadczenie o zdarzeniu drogowym Spada liczba skarg na dzia³anie ubezpieczycieli 20-letni termin przedawnienia w praktyce PROWADZONE SPRAWY str. 7 Odszkodowanie i zadoœæuczynienie za szkodê na osobie str. 2

3 AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO Wymagania ubezpieczycieli niezgodne z prawem Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie, sygn. akt: I ACa 686/13 S¹d rozpoznaj¹c sprawê ubezpieczonego, któremu skradziono auto, a ubezpieczyciel celem wyp³aty odszkodowania z autocasco za ¹da³ uprzedniego z³o enia oœwiadczenie o przeniesieniu prawa w³asnoœci skradzionego pojazdu na ubezpieczyciela, stwierdzi³, i jest to niezgodne z prawem. S¹d wskaza³, e taki zapis umowny nie ma mocy wi¹ ¹cej, a zatem nie zwalnia ubezpieczyciela od spe³nienia œwiadczenia w terminie. Niezgodne z prawem jest uwarunkowanie wypłaty odszkodowania od przeniesienia prawa własności skradzionego pojazdu na ubezpieczyciela. Podwy szenie zadoœæuczynienia w postêpowaniu apelacyjnym Wyrok S¹du Apelacyjnego we Wroc³awiu, sygn. akt: I ACa 316/14 S¹d apelacyjny, rozpoznaj¹c apelacjê rodziny zmar³ego tragicznie mê czyzny, podwy szy³ zadoœæuczynienie o niespe³na z³otych. S¹d I instancji przyzna³ na rzecz rodziny zadoœæuczynienie w wysokoœci z³otych, uznaj¹c, e zmar³y przyczyni³ siê do powstania szkody. W toku postêpowania rodzina wykaza³a, e mê czyzna nie przyczyni³ siê do powstania szkody, przez co s¹d zas¹dzi³ na ich rzecz dochodzone roszczenia. Zadoœæuczynienie za naruszenie dóbr osobistych Wyrok S¹du Okrêgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt: I C 1308/12 S¹d zas¹dzi³ od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego po z³otych na rzecz rodziców tragicznie zmar³ej 16 lat temu dziewczyny. S¹d uzna³, e nastêpstwem zdarzenia by³o naruszenie dóbr osobistych rodziców i pomimo tego, e rodzice zmar³ej wyst¹pili z roszczeniami po 14 latach od dnia zdarzenia to i tak s¹d uzna³ zasadnoœæ zas¹dzenia na ich rzecz zadoœæuczynienia na podstawie art. 448 k.c z³otych odszkodowania Wyrok S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia r. S¹d Apelacyjny w Gdañsku utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Okrêgowego, który zas¹dzi³ na rzecz poszkodowanego kwotê ³¹cznie niespe³na z³otych zadoœæuczynienia i odszkodowania. Poszkodowany bra³ udzia³ w wypadku jako pasa er sprawc¹ by³ kierowca bêd¹cy w stanie nietrzeÿwoœci. Poszkodowany dozna³ 97% trwa³ego uszczerbku na zdrowiu. Pozwany ¹da³ ustalenia, e poszkodowany przyczyni³ siê do powstania szkody na poziomie 50%. S¹d po rozpoznaniu sprawy uzna³, e zachowanie siê poszkodowanego nie mo e prowadziæ do obni enia o po³owê zadoœæuczynienia, stwarzaj¹c niezgodne z zasadami doœwiadczenia yciowego mniemanie, e wina pij¹cego alkohol kierowcy samochodowego i wina z nim pij¹cego pasa era w razie wypadku jest jednakowa. Z tego te wzglêdu s¹d ustali³ przyczynienie na poziomie 30%. Pomimo upływu 14 lat od dnia zdarzenia, sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych rodziców i zasądził zadośćuczynienie za śmierć córki. Nie można przyjąć, że wina sprawcy wypadku i wina poszkodowanego jest jednakowa.

4 AKTUALNOŒCI Bezprawne stosowanie wysokich stawek op³at Wyrok S¹du Okrêgowego w Warszawie, Wyrok S¹du okrêgowego w Poznaniu S¹d uzna³, e ubezpieczyciel bezprawnie stosowa³ zbyt wysokie op³aty za zerwanie polis inwestycyjnych przed terminem, dlatego zas¹dzi³ w jednej sprawie zwrot z³otych, a w drugiej sprawie zwrot niemal e z³otych. Sprawy dotyczy³y kobiet, które zdecydowa³y siê na zerwanie polis inwestycyjnych przez co ubezpieczyciel pobra³ tytu³em kary 70% wp³aconych przez kobietê kwot. S¹d ustali³, e kara za zerwanie polisy nie jest œwiadczeniem g³ównym, ogólne warunki ubezpieczenia nie by³y indywidualnie uzgodnione, a op³ata likwidacyjna jest postanowieniem niedozwolonym i nie wi¹ e konsumenta. Stwierdzi³ te, e takie umowy ra ¹co naruszaj¹ interesy konsumenta i s¹ niezgodne z dobrymi obyczajami. Są uznał, że opłata likwidacyjna jest postanowieniem niedozwolonym i nie wiąże konsumenta, a takie umowy rażąco naruszają interesy konsumenta. PROJEKTY, ZMIANY Nowe za³o enia UOKiK Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów za priorytet swej dzia³alnoœci w najbli szych miesi¹cach uzna³ szybsze reagowanie i eliminowanie praktyk godz¹cych w interesy konsumentów. Z tego te wzglêdu uproszczone maj¹ zostaæ procedury wewn¹trz UOKiK. Przy Urzêdzie ma te dzia³aæ Rada Doradcza, w sk³ad której wejd¹ eksperci z dziedziny ekonomii i prawa konkurencji. Jej g³ównym zadaniem bêdzie m.in. opiniowanie na zlecenie prezesa UOKiK podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. str. 4

5 PRAWO CO DNIA Bezpoœrednia likwidacja szkód Od r. UNIQA TU S.A. wprowadzi³a bezpoœredni¹ likwidacjê szkód. To ju drugi obok PZU S.A. - ubezpieczyciel wprowadzaj¹cy ten sposób likwidacji. Ubezpieczyciele wskazuj¹, i ten sposób likwidacji szkód ma charakter powszechny, jednak wy³¹czeniem zastosowania bezpoœredniej likwidacji jest chocia by fakt, e w wypadku ucierpieli ludzie. PZU S.A. zapowiedzia³o, e je eli dojdzie do wprowadzenia przez PIU bezpoœredniej likwidacji szkód, zrezygnuje z w³asnego modelu i do³¹czy do modelu przedstawionego przez PIU. Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Finansowego zadeklarowa³ poparcie dla decyzji o wdro eniu operacyjnego modelu bezpoœredniej likwidacji szkód. Tymczasem InterRisk i Compensa wyst¹pi³y do Ministerstwa Finansów, aby zweryfikowaæ czy PZU S.A. wdra aj¹c w³asny model bezpoœredniej likwidacji szkód nie naruszy³o prawa. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zadeklarował poparcie dla decyzji o wdrożeniu operacyjnego modelu bezpośredniej likwidacji szkód. Czy potrzebujemy kamerek w samochodzie? Eksperci zaznaczaj¹, e w przypadku w¹tpliwoœci co do okolicznoœci zdarzenia, nagranie z rejestratora zamontowanego w samochodzie mo e stanowiæ dowód przebiegu wypadku. Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego nie zabraniaj¹ zawnioskowania takiego œrodka dowodowego. Nale y jednak mieæ na uwadze, e nagranie nie jest elementem zawsze bezwzglêdnie decyduj¹cym o tym, kto zawini³, i o zakoñczeniu likwidacji szkody i wyp³acie odszkodowania. Okazuje siê zatem, e w pewnych okolicznoœciach, je eli s¹ one w¹tpliwe, mo e to byæ dowód, który przyspieszy postêpowanie. Szkody zagraniczne Z roku na rok Polacy powoduj¹ wiêcej szkód zagranicznych. Wi¹ e siê to tak e z koniecznoœci¹ wyp³aty wy szych odszkodowañ na rzecz poszkodowanych. W Polsce bowiem œrednia wartoœæ szkody wynosi oko³o z³otych, natomiast za granic¹ jest to oko³o z³otych. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prowadzi postêpowanie zarówno w przypadku wyrz¹dzenia szkody przez kierowcê posiadaj¹cego ubezpieczenie OC jak i przez tych, którzy nie posiadaj¹ ubezpieczenia OC. Prezes PBUK zaznacza, e w Polsce oko³o 1% posiadaczy pojazdów nie posiada ubezpieczenia OC. Szkody zagraniczne wiążą się z koniecznością wypłaty wyższych odszkodowań. Czy rola s¹dów polubownych ulegnie zwiêkszeniu? W Polsce istniej¹ dwa s¹dy polubowne: przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Œwiadomoœæ o mo liwoœci rozstrzygniêcia sprawy za pomoc¹ alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest niewielka. Zalet¹ tego sposobu rozstrzygniêcia sporu s¹ chocia by ni sze koszty. Do obu s¹dów w ubieg³ym roku trafi³o ³¹cznie niespe³na 80 spraw ubezpieczeniowych. Eksperci zaznaczaj¹, e istnieje prawdopodobieñstwo zwiêkszenia roli s¹dów polubownych a to za spraw¹ koniecznoœci wprowadzenia regulacji dostosowuj¹cych polskie prawdo do przepisów unijnych. Nowe przepisy zak³adaj¹ upowszechnienie dostêpu wiedzy o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów i u³atwienie do nich dostêpu.

6 PRAWO CO DNIA Dodatkowe ubezpieczenia pojazdu - Assistance Ubezpieczyciele zalecaj¹ wykupienie pakietu Assistance, który mo e uchroniæ nas od ponoszenia nieprzewidzianych, czêsto bardzo wysokich kosztów. Warto jednak zwróciæ uwagê na ograniczenia jakie s¹ przewidziane w umowach. I tak czêsto ubezpieczyciele uzale niaj¹ objêcie ochron¹ assistance pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia OC lub AC, a tak e od wieku pojazdu. Spora czêœæ ubezpieczycieli sprzedaje ubezpieczenie na rok, a wiêc nie mo na wykupiæ ubezpieczenia tylko na czas wyjazdu. Czêsto te zdarza siê, e ochrona ubezpieczeniowa zaczyna dzia³aæ dopiero po pewnym czasie, np. po up³ywie 14 dni, a z danej us³ugi, np. z holowania mo na skorzystaæ tylko 3 razy w trakcie trwania ubezpieczenia. Du ym ograniczeniem jest tak e wy³¹czenie mo liwoœci skorzystania z us³ugi, je eli do zdarzenia dosz³o w promieniu 20 km od miejsca zamieszkania. Oœwiadczenie o zdarzeniu drogowym Gdy dojdzie do wypadku, w którym nie ucierpia³y adne osoby, a jedynie uszkodzeniu uleg³y pojazdy, przyjazd funkcjonariuszy Policji mo e siê wi¹zaæ z bardzo d³ugim oczekiwaniem. Z tego te wzglêdu nale y pamiêtaæ, e istnieje mo liwoœæ spisania wspólnego oœwiadczenia o zdarzeniu drogowym, którego zadaniem jest potwierdzenie okolicznoœci zdarzenia, w tym przede wszystkim wskazanie sprawcy zdarzenia. W oœwiadczeniu tym nale y wskazaæ uczestników zdarzenia (imiê, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres , serie i numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer prawa jazdy), sprawcê szkody, jak dosz³o do zdarzenia i jakie szkody powsta³y na pojazdach, informacje dotycz¹ce pojazdów, które bra³y dzia³ w kolizji, m.in. marka i model, numer rejestracyjny. Czêsto pomocny okazuje siê tak e szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia pokazuj¹cy ustawienie pojazdów przed i po kolizji, a tak e wykonanie zdjêæ miejsca zdarzenia i pojazdów uczestnicz¹cych w zdarzeniu. Ogólnie dostêpne s¹ tak e druki oœwiadczeñ, które w czasie stresu powypadkowego zapewni¹ zebranie niezbêdnych danych. Warto wykupić pakiet Assistance, który może uchronić od ponoszenia nieprzewidzianych, często bardzo wysokich kosztów. Gdy w wypadku nie ucierpiały żadne osoby, a jedynie uszkodzeniu uległy pojazdy, istnieje możliwość spisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Spada liczba skarg na dzia³anie ubezpieczycieli Przez pierwszy kwarta³ tego roku do Rzecznika Ubezpieczonych wp³ynê³o mniej skarg, ani eli w analogicznym okresie ubieg³ego roku. Eksperci zaznaczaj¹ jednak, e obni enie to wynika najprawdopodobniej z mniejszej iloœci zdarzeñ. Najliczniejsza grupa skarg odnosi³a siê do ubezpieczeñ komunikacyjnych niemal e 50% ogó³u skarg a w tym ubezpieczeñ OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z raportu Rzecznika Ubezpieczonych wynika, i wzrasta liczba skarg dotycz¹cych ubezpieczeñ na ycie, w tym przede wszystkim ubezpieczeñ na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym. 20-letni termin przedawnienia w praktyce Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nadal nie przyjmuje 20-letniego terminu przedawnienia roszczeñ ofiar wypadków spowodowanych przez nieustalonego sprawcê, pomimo tego, e w ubieg³ym roku S¹d Najwy szy potwierdzi³ taki termin przedawnienia roszczeñ. Eksperci podkreœlaj¹, e próby odczytania orzeczenia SN w sposób odmienny od jej sensu s¹ skazane na niepowodzenie. Z uwagi na tak¹ praktykê UFG, Rzecznik Ubezpieczonych postanowi³ rozwa yæ skierowanie wniosku do Ministra Finansów o zastosowanie ustawowych œrodków nadzoru. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nadal nie przyjmuje 20-letniego terminu przedawnienia roszczeń ofi ar wypadków spowodowanych przez nieustalonego sprawcę.

7 PROWADZONE SPRAWY Odszkodowanie i zadoœæuczynienie za szkodê na osobie W kwietniu 2013 r. nasz klient uleg³ wypadkowi komunikacyjnemu, w nastêpstwie którego dozna³ otwartego z³amania koœci podudzia, ogólnych pot³uczeñ cia³a oraz urazu krêgos³upa. Poszkodowany podj¹³ decyzjê o przekazaniu sprawy w zakresie dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych spó³ce specjalizuj¹cej siê dochodzeniem odszkodowañ. Powierzy³ prowadzenie sprawy XALTUM sp. z o.o. sp.k. XALTUM podjê³o siê analizy sprawy. Po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, zg³osi³o roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. XALTUM wskaza³o, e oprócz tego, e poszkodowany dozna³ szkody na osobie, z uwagi na fakt, e pozostaje na zwolnieniu lekarskim z ka dym miesi¹cem traci tak e dochód, a nadto ponosi koszty leczenia i wymaga pomocy osób trzecich. Ubezpieczyciel pierwotnie wyp³aci³ na rzecz poszkodowanego bezsporn¹ czêœæ zadoœæuczynienia w wysokoœci z³otych. XALTUM zauwa aj¹c, e ubezpieczyciel zani y³ nale ne poszkodowanemu zadoœæuczynienie, z³o y³o odwo³anie w sprawie, zarzucaj¹c ra ¹ce zani enie zadoœæuczynienia oraz nie uwzglêdnienie przy ocenie rozmiaru krzywdy wszystkich okolicznoœci. Ubezpieczyciel po ponownym przeanalizowaniu sprawy dop³aci³ na rzecz poszkodowanego dalsz¹ kwotê zadoœæuczynienia w wysokoœci z³otych. Na skutek działań XALTUM ubezpieczyciel do dnia dzisiejszego wypłacił na rzecz poszkodowanego łączną kwotę około złotych. Z uwagi na fakt, że poszkodowany prowadzi nadal leczenie następstw wypadku, sprawa jest w toku. Na skutek podjêtych przez XALTUM dzia³añ ubezpieczyciel do dnia dzisiejszego wyp³aci³ na rzecz poszkodowanego ³¹czn¹ kwotê oko³o z³otych, na któr¹ sk³ada siê zadoœæuczynienie, odszkodowanie tytu³em utraconych dochodów, kosztów leczenia, kosztów dojazdów oraz kosztów opieki osoby trzeciej. Z uwagi na fakt, e poszkodowany prowadzi nadal leczenie nastêpstw wypadku, sprawa jest w toku. str. 7

8 KONTAKT XALTUM spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ spó³ka komandytowa ul. Wyspiañskiego 14/37, Poznañ tel , fax NIP , KRS S¹d Rejonowy Poznañ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informacjê dostarczan¹ bezp³atnie. Nie stanowi us³ugi doradztwa prawnego oraz nie powinien byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji biznesowych.

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Czerwiec 2014 W BIE CYM NUMERZE: Obowi¹zki informacyjne biur podró y Odszkodowanie z tytu³u zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy SPIS

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Grudzieñ 2014 W BIE CYM NUMERZE: Kilkumilionowe odszkodowanie za b³¹d medyczny Dro sze ubezpieczenia doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŒCI AKTUALNOŒCI ORZECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy PaŸdziernik 2014 W BIE CYM NUMERZE: W Polsce zarejestrujemy samochód z Anglii Rycza³towe odszkodowanie z tytu³u kosztów najmu pojazdu zastêpczego doradzamy pomagamy informujemy

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY

DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz Pracownia Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie DOCHODZENIE ROSZCZEÑ POWSTA YCH NA SKUTEK WYPADKU PRZY PRACY Streszczenie Problem wypadkowoœci

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela

Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela ORZECZENIA I GLOSY Pawe³ Ksiê ak, Bartosz Kucharski Glosa do uchwa³y S¹du Najwy szego z 16 listopada 2012 r. (III CZP 61/12) 1 w sprawie dziedzicznoœci regresu ubezpieczyciela Teza Zak³ad ubezpieczeñ,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania

Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania ARTYKU Y I ROZPRAWY Marcin Orlicki Architektura systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych osi¹gniêcia iwyzwania Artyku³ zawiera diagnozê systemu ubezpieczeñ obowi¹zkowych w Polsce oraz postulaty dotycz¹ce jego

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Rozmiar krzywdy dziecka z powodu śmierci rodzica może ocenić babcia. Ubezpieczenia na wypadek tzw. szkody wakacyjnej. doradzamy pomagamy

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Wrzesień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Brak aktualnych badań technicznych nie może być przyczyną odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Próby wyłudzenia odszkodowań coraz częstszym

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo