Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS"

Transkrypt

1 Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce elektroniczne zgłoszenia wywozowe w procedurze uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c WKC (procedura w miejscu) będą mogły być realizowane z wykorzystaniem systemu ECS lub alternatywnie z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. Uwaga!! Warunkiem niezbędnym do realizacji w systemie ECS procedury uproszczonej w wywozie (procedura w miejscu) jest posiadanie przez upowaŝnionego eksportera klucza do bezpiecznej transmisji danych. Podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do systemu ECS. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w części SłuŜba Celna/ Systemy informatyczne/ ECS/ICS. Uwaga! NaleŜy wziąć pod uwagę, iŝ procedura uzyskania klucza trwa ok. 14 dni. W przypadku braku klucza tj. w sytuacji, gdy upowaŝniony eksporter wystąpił z wnioskiem, a jeszcze nie uzyskał klucza, jak równieŝ w przypadku awarii systemu ECS tj. gdy nie działa aplikacja zgłaszającego lub nie działa system w urzędzie celnym wywozu, powiadomienie (wypełniona zgodnie z obowiązującymi ogólnie zasadami dotyczącymi procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru określonymi w Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD karta 3 dokumentu SAD) powinno zostać przesłane z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. UWAGA! Dopuszczenie alternatywnej obsługi zgłoszeń wywozowych w systemach ECS i CELINA ma charakter przejściowy - do dnia r. 1

2 Po tej dacie obsługa zgłoszeń celnych wywozowych będzie moŝliwa wyłącznie w systemie ECS poprzez przesłanie podpisanego kluczem komunikatu IE 515 A.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru. Wszystkie pozwolenia na stosowanie procedur wywozowych w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru wydane przed 31 sierpnia 2007r. posiadają opisany tryb postępowania dla dokonywania zgłoszeń celnych wywozowych w systemie CELINA OPUS. Z dniem 31 sierpnia br. upowaŝniony eksporter będzie mógł dokonywać zgłoszeń celnych wywozowych w systemie ECS lub w systemie CELINA OPUS. Z uwagi na fakt, iŝ przepisy celne dotyczące realizacji procedur wywozowych w procedurze uproszczonej nie zmieniły się natomiast zmianie moŝe ulec jedynie narzędzie (system) za pomocą którego procedura będzie realizowana, osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w przypadku realizacji procedury z wykorzystaniem systemu ECS powinny z dniem 31 sierpnia br. stosować przedstawiony w niniejszej Instrukcji tryb postępowania takŝe w przypadku, gdy w pozwoleniu określone są zasady dla CELINY OPUS. NaleŜy równieŝ dodać, iŝ obecnie trwają prace w Komisji Europejskiej nad zmianą przepisów wykonawczych do Kodeksu celnego i prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2008r. wejdzie w Ŝycie nowelizacja rozporządzenia Wykonawczego nr 2454/93 wprowadzająca duŝe zmiany przepisów w zakresie stosowania procedury uproszczonej, jak równieŝ wprowadzająca nowy Wspólnotowy wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Zgodnie z nowelizacją RWKC wszystkie wydane przed 1 stycznia 2008r. pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej będą musiały zostać zmienione i dostosowane do nowych regulacji prawnych. Zdaniem Ministerstwa Finansów nie jest konieczne dokonywanie zmiany wszystkich pozwoleń w chwili obecnej i ponownie po 1 stycznia 2008r. Mając powyŝsze na uwadze, dla prawidłowej realizacji procedur wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej z wykorzystaniem systemu ECS naleŝy stosować poniŝej przedstawiony tryb postępowania. A.2 UŜywane skróty i definicje Skrót Opis 2

3 UWU UWA IE515 IE599 MRN EAD ZWA spoza ECS Klucz do bezpiecznej transmisji danych Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Wyprowadzenia Powiadomienie /zgłoszenie uzupełniające (jeŝeli podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych) Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego Numer ewidencyjny operacji wywozowej Wywozowy Dokument Towarzyszący Dokument rejestrowany ręcznie w urzędzie wyprowadzenia, w przypadkach: gdy zgłoszenia wywozowego dokonano w UWU nieobjętym systemem ECS awarii, gdy brak w systemie lub system nie moŝe pobrać danych o zgłoszeniu wywozowym certyfikat umoŝliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD). Nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC A.3. Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego. W UWU naleŝy przedstawić o ile jest to wymagane lub zaŝąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego. Załączniki te dzielą się na 2 grupy: 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, tj. dokumenty, które w chwili dokonania zgłoszenia celnego nie są przedstawiane organom celnym ale pozostają do dyspozycji organów celnych i są przechowywane przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC w przypadkach, w których dokumentami stanowiącymi załączniki do zgłoszenia elektronicznego są dokumenty, których przedstawienie organowi celnemu jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych 3

4 obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny, powinny one być przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym bez wezwania tego organu. B. Prawidłowe działanie systemu ECS B.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego Zgłoszenia rejestrowane będą w systemie CELINA zgodnie z zasadami obowiązującymi przed wprowadzeniem systemu ECS. Tryb postępowania będzie taki sam jak przed 31 sierpnia 2007r. B.2 Procedura w miejscu Zgłoszenia celne wywozowe w procedurze uproszczonej w miejscu powinny być przesyłane w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. System ECS obsługuje zgłoszenie wywozowe w procedurze uproszczonej, od momentu przesłania powiadomienia do momentu otrzymania potwierdzenia o wyprowadzeniu towarów z UE. UmoŜliwia on monitorowanie procesu jak równieŝ wybór zgłoszenia do kontroli. System umoŝliwia równieŝ dokonywanie wysyłki towaru poza godzinami pracy urzędu celnego w sytuacjach, gdy moŝliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. B.2.1. Przesłanie powiadomienia Po dokonaniu załadunku towaru na środek transportu upowaŝniony eksporter zobowiązany jest przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu (UWU) powiadomienie w formie elektronicznej zawierające dane z IE 515. Powiadomienie musi zostać podpisane przez upowaŝnionego eksportera kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Powiadomienie powinno zostać przesłane w systemie ECS lub ewentualnie plik XML podpisany kluczem moŝe zostać przesłany em na adres (zasadą bowiem jest, Ŝe na ten adres powinny być kierowane wszystkie , które zawierają plik XML podpisany kluczem). 4

5 Przesłany komunikat IE 515 traktowany jest jako powiadomienie. Z uwagi na fakt, iŝ dane zawarte w powiadomieniu stanowią kompletne zgłoszenie wywozowe, po zmianie statusu w systemie na Towar zwolniony, traktowane jest ono jako zgłoszenie uzupełniające (i dlatego w komunikacie IE 515 powinien zostać zadeklarowany w drugiej części Pola 1 kod Z ). Zgodnie z powyŝszym po przesłaniu podpisanego komunikatu IE 515 upowaŝniony eksporter nie ma obowiązku przedstawiania zgłoszeń uzupełniających w formie papierowej. W przypadku przesłania powiadomienia em dane zostają wprowadzone do systemu ECS, a upowaŝniony eksporter otrzymuje po zwolnieniu towaru do procedury a zwrotnego z załączonym w pliku pdf dokumentem EAD. Mając na uwadze przepis art. 286 ust. 3 RWKC, zgodnie z którym przed wyprowadzeniem towarów upowaŝniony eksporter zobowiązany jest umieścić na dokumencie towarzyszącym (EAD) m. in. dane zawierające odniesienie do wpisu do ewidencji oraz datę dokonania tego wpisu, w przypadku zgłoszeń wywozowych, w których w chwili obecnej nie ma moŝliwości późniejszego uzupełnienia o numer wpisu do rejestru - upowaŝniony eksporter będzie zobowiązany dokonać wpisu do rejestru przed wysłaniem komunikatu IE 515. Uwaga! Przy stosowaniu systemu ECS wpisanie towarów do rejestru nie jest równoznaczne ze zwolnieniem towarów do procedury wywozu. Numer wpisu do rejestru oraz datę jego dokonania upowaŝniony eksporter zobowiązany jest podać w IE 515 (zgodnie z obowiązującymi zasadami jako poprzedni dokument w Polu 40 SAD). B.2.2. Zwolnienie towaru do wywozu Czas automatycznego zwolnienia towaru do wywozu przez system jest taki sam jaki określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej - w systemie wprowadzony jest tzw. timer, który dla kaŝdego pozwolenia pilnuje, aby po upływie czasu w nim określonego do upowaŝnionego eksportera przesyłany był komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towarów wraz z załączonym w pliku pdf dokumentem EAD. Uwaga. Przesłanie przez urząd komunikatu IE 529 wraz z dokumentem EAD jest jednoznaczne ze zwolnieniem towarów do wywozu. JednakŜe, jeŝeli w UWU zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu do kontroli zgłoszenia funkcja automatycznego wysyłania komunikatu IE 529 zostaje wyłączona. Nie uzyskanie przez upowaŝnionego eksportera komunikatu IE 529 w określonym w pozwoleniu czasie jest równoznaczne z tym, iŝ zostanie przeprowadzona kontrola celna. 5

6 Po wydrukowaniu EAD upowaŝniony eksporter zobowiązany jest umieścić w wolnym polu wydruku EAD (np. pod polem 15 i 17 lub w innym miejscu) pieczęć upowaŝnionego eksportera. B.2.3. Potwierdzenie wywozu Niezwłocznie po otrzymaniu z UWA komunikatu IE 518 system przesyła komunikat IE 599 na wskazany przez zgłaszającego adres w komunikacie IE 515. Podpisany przy uŝyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych przez system ECS komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty takŝe dla celów podatkowych. C. 1. Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej W przypadku awarii (nie działa aplikacja upowaŝnionego eksportera lub nie działa system w UWU) powiadomienia powinny być przesyłane z zastosowaniem systemu CELINA OPUS, zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 31 sierpnia 2007r. Po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałoŝeniu zamknięć celnych upowaŝniony eksporter zobowiązany jest niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z", gdyŝ powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące załoŝonych zamknięć celnych. W polu 44 powinny zostać wpisane wszystkie wymagane informacje zgodnie z Instrukcją stosowania i wypełniania dokumentu SAD. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym równieŝ o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłoŝeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. Organ celny przekazuje osobie upowaŝnionej niezwłocznie, jednak nie później niŝ w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania. Brak 6

7 potwierdzenia w terminie określonym w pozwoleniu jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. W przypadku zgody organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej upowaŝniony eksporter dokonuje wpisu towarów do rejestru. UWAGA! W tym przypadku wpisanie towarów do rejestru jest równoznaczne ze zwolnieniem towarów do procedury wywozu. UpowaŜniony eksporter zobowiązany jest w polu 40 SAD wpisać numer wpisu do rejestru, zgodnie z Instrukcją wypełniania i stosowania dokumentu SAD, oraz przystawić pieczęć upowaŝnionego eksportera. Wraz z towarami w UWA celem potwierdzenia faktycznego wywozu towarów powinna zostać przedstawiona karta 3 SAD. UpowaŜniony eksporter zobowiązany jest złoŝyć zgłoszenie uzupełniające na kartach 1 i 2 SAD. Karty te powinny zostać złoŝone w urzędzie celnym do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Uwaga! W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" naleŝy stosować procedurę awaryjną przewidzianą dla tego systemu. C.2 Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU. JeŜeli upowaŝniony eksporter po przesłaniu powiadomienia tj. komunikatu IE 515 a przed zwolnieniem towaru do procedury wywozu, z powodu awarii systemu po stronie aplikacji upowaŝnionego eksportera lub po stronie UWU dokona w stosunku do towaru objętego juŝ komunikatem IE 515, takŝe powiadomienia w systemie CELINA, to obowiązkiem zgłaszającego jest: a) w przypadku awarii po stronie UWU: 7

8 - przed uzyskaniem przez upowaŝnionego eksportera informacji o nadanym przesłanemu komunikatowi IE 515 nr MRN niezwłoczne przesłanie do urzędu (faks lub ) pisemnego wniosku o odrzucenie albo uniewaŝnienie pierwotnego powiadomienia, z powołaniem się na jego nr własny, - po uzyskaniu przez upowaŝnionego eksportera informacji o nadanym przesłanemu komunikatowi IE 515 nr MRN niezwłocznie przesłanie w systemie komunikatu IE 514, b) w przypadku awarii po stronie aplikacji zgłaszającego równolegle z przesłaniem powiadomienia z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS upowaŝniony eksporter zobowiązany jest przesłać (np. faksem lub em) pisemny wniosek o uniewaŝnienie powiadomienia objętego uprzednio wysłanym komunikatem IE 515. W powyŝszych przypadkach wpis do rejestru dokonany przed przesłaniem komunikatu IE 515 (i podany w komunikacie jako Dokument poprzedni pole 40 dokumentu SAD) powinien zostać w rejestrze anulowany wraz z odpowiednim uzasadnieniem przez upowaŝnionego eksportera. 8

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców Gmina Siechnice marzec 2011 r. Strona 1 z 24 Spis Treści : Strona Spis treści...... 2 Podstawowe pojęcia i ich skróty stosowane w opracowaniu..... 3 1. Wstęp.......

Bardziej szczegółowo