Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS"

Transkrypt

1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 2.1 Strona 1 z 43

2 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Helpdesk ECS... 6 I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej... 9 I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia I.A Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu przedstawiana w UWU i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja lub łącze Internetowe zgłaszającego I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.3 Obsługa zgłoszenia rozpoczęta w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego I.C.2.2 Procedura w miejscu I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC I.C Weryfikacja formalna i merytoryczna oraz zwolnienie towaru do wywozu I.C.2.4. Potwierdzenie wywozu I.D.1 Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej I.D.2 Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU II. URZĄD CELNY WYPROWADZENIA (UWA) II. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWA II. A.1 Brak komunikatu IE 507 przesłanego od podmiotu II. A.2 Obsługa operacji wywozowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami (IE 507 i IE 547) II.B Procedura awaryjna II.C. Obsługa operacji wywozowych dla wywozu towaru partiami (przez jeden lub kilka UWA) Załącznik nr 1 do instrukcji ECS Załącznik nr 2 do instrukcji ECS Strona 2 z 43

3 WaŜniejsze skróty i definicje 1 Skrót UWU UWA IE515 IE 513 IE 501 IE 504 IE 505 IE 514 IE 509 IE 528 IE 529 IE 560 IE 551 IE507 IE 508 IE 521 Opis Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Wyprowadzenia Zgłoszenie wywozowe Wniosek o sprostowanie zgłoszenia Komunikat przesyłany z UWU do UWA, generowany na podstawie komunikatu IE 515 Akceptacja sprostowania zgłoszenia Odrzucenie sprostowania zgłoszenia Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia Decyzja o uniewaŝnieniu zgłoszenia (na wniosek lub z urzędu) lub informacja o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia Informacja o przyjęciu zgłoszenia, zawiera numer MRN Informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej z załączonym EAD w formacie pdf) Powiadomienie o kontroli wysyłane z UWU Odmowa zwolnienia towarów do wywozu Powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesyłane elektronicznie przez osobę przedstawiająca towar do wyprowadzenia lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę Odrzucenie zmiany trasy. Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie, zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany 1 Wszystkie komunikaty opisane są w Specyfikacji technicznej xml dla podmiotów: Strona 3 z 43

4 zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. IE 522 IE 525 IE547 IE 548 IE 561 IE 518 IE599 IE582 IE583 MRN MRX EAD Komunikat zawiera odmowę zgody na wyprowadzenie z obszaru celnego towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy kiedy stwierdzone podczas kontroli rozbieŝności są na tyle znaczne, Ŝe przesyłka nie moŝe być zwolniona do wyprowadzenia. Informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. Manifest eksportowy przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu manifestu eksportowego. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi odpowiadającemu za towar w miejscu składowania na granicy. Informacja o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli zgłoszenia w UWA. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy (za wyjątkiem przypadków, gdy towar nie znajduje się na terenie urzędu celnego). Komunikat o wynikach kontroli przesyłany z UWA do UWU, informujący o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty lub o ich zatrzymaniu w UWA. Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego Komunikat zawierający zapytanie do podmiotu o nie wyprowadzone towary (nie potwierdzone operacje wywozowe). Komunikat zawierający odpowiedź podmiotu na komunikat IE582. Numer ewidencyjny operacji wywozowej Numer ewidencji manifestów eksportowych Wywozowy Dokument Towarzyszący Strona 4 z 43

5 Klucz bezpiecznej transmisji danych do Certyfikat umoŝliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD); nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC. Osoba przedstawiająca towary na granicy Osoba wyprowadzająca towary WKC RWKC rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Osoba odpowiedzialna za przedstawienie towaru organom celnym w UWA oraz za przesłanie komunikatów IE 507 i IE 547 Osoba odpowiedzialna za wyprowadzenie towarów w UWA oraz za przesłanie komunikatu IE 547. W zaleŝności od specyfiki transportu osoba ta sama lub róŝna od osoby przedstawiającej towary. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zm.) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) Strona 5 z 43

6 Dane Centrum Helpdesk ECS telefony: numer ogólny, całodobowy administrator techniczny (dyŝurny) całodobowo fax: 033 / (całodobowo) 012 / (pn-pt w godz. 07:00-15:00) Strona 6 z 43

7 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce, aplikacja obsługuje elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złoŝone dla: - procedury wywozu, - procedury uszlachetniania biernego, - powrotnego wywozu. Polska aplikacja ECS umoŝliwia obsługę zgłoszenia wywozowego w Polsce w formie elektronicznej, takŝe gdy urząd wywozu pełni jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia. Zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS są podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS 1. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy UE L 360/64 z dnia r.) od dnia 1 lipca 2009r. zgłoszenia celne do procedury wywozu, z wyjątkiem zgłoszeń uproszczonych i niekompletnych, są składane wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS, natomiast zgłoszenia celne w formie papierowej są składane tylko przez podróŝnych, którzy nie posiadają dostępu do systemu teleinformatycznego organu celnego (zgodnie z art. 787 ust. 5) lub w przypadku procedury awaryjnej w urzędzie wywozu lub awarii aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego. Elektroniczne zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów 2 oraz części IX Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych 3 Wersja 2.1 zastępuje wersję 2.0. i ma zastosowanie od dnia 28 września 2009 r. w związku ze zmianami w zakresie obsługi tryby awaryjnego dla procedury uproszczonej. 2 Miejsce publikacji w przypisie 1 3 Strona 7 z 43

8 W pierwszym kwartale 2010r. II faza ECS zostanie rozszerzona o: - obsługę wywozowej deklaracji skróconej, - obsługę zgłoszenia niekompletnego oraz zgłoszenia uproszczonego. Przedmiotowa Instrukcja zostanie odpowiednio zmieniona w tym zakresie. Strona 8 z 43

9 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU) I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej Procedura standardowa (bez zastosowania procedury uproszczonej) dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wywozowe wraz z towarami przedstawiane jest w UWU. W przypadku, gdy zgłoszenie jest przesłane przed przedstawieniem towarów (zgodnie z art. 201 ust. 2 RWKC) jako typ zgłoszenia zgłaszający powinien podać kod D (odpowiednio druga część pola 1 SAD). Z uwagi na specyfikę zgłoszeń elektronicznych, dla których w praktyce trudno dostosować czas ich złoŝenia do czasu przedstawienia towarów, dla podpisanych kluczem zgłoszeń wywozowych przesyłanych do systemu ECS jako powszechne przyjmuje się stosowanie art. 201 ust. 2 RWKC. Oznacza to, Ŝe zgłoszenie elektroniczne moŝe być przesłane przed przedstawieniem towarów i zastosowanie tego trybu nie wymaga zgody organu celnego. Mając na względzie zapewnienie wydajności systemu i konieczność jego czyszczenia wprowadza się termin 14 dni, po upływie którego zgłoszenia celne będą uznane za niezłoŝone poprzez ich usunięcie z systemu, jeŝeli towary nie zostaną przedstawione lub udostępnione organowi celnemu. Przesłanie zgłoszenia w ww. trybie nie wyklucza, by w indywidualnych przypadkach organ celny wyznaczył krótszy niŝ 14 dni termin na przedstawienie towarów w UWU, informując o tym zgłaszającego poza systemem (fax, ). Czynności związane z obsługą zgłoszenia w UWU w systemie ECS oraz generowaniem komunikatów zgodnie ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów skutkują wysłaniem odpowiedniego komunikatu na wskazany w odpowiednim polu (atrybucie) komunikatu IE 515 adres . O tym, jaki adres podać decyduje sam zgłaszający, system waliduje tę informację jedynie w zakresie ilości znaków (nie więcej niŝ 35). Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak równieŝ ewentualne jego sprostowanie i uniewaŝnienie muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikaty przesyłane do zgłaszającego, w tym IE 599, są podpisane przez system ECS. Strona 9 z 43

10 Od dnia 1 lipca 2009 r. zgłoszenie wywozowe, z wyjątkiem zgłoszeń uproszczonych i niekompletnych, zgłaszający są zobowiązani składać w formie elektronicznej do systemu ECS w postaci podpisanego kluczem komunikatu xml (IE 515) przesłanego za pomocą strony www, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu niewizualnego lub dostarczone do urzędu celnego na nośniku zewnętrznym, podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych. W wyjątkowych przypadkach (awaria systemu, podróŝni) moŝliwe jest złoŝenie zgłoszenia: 1) w formie papierowej na kartach 1, 2, 3 SAD, uzupełnione o komunikat xml (SAD2) przesłany do systemu CELINA albo komunikat xml (SAD2) dostarczony do urzędu celnego na zewnętrznym nośniku danych, lub 2) wyłącznie w formie papierowej na kartach 1, 2, 3 SAD. Uwaga: Implementacja obsługi zgłoszeń niekompletnych i uproszczonych w systemie ECS planowana jest nie wcześniej niŝ na koniec 1 kwartału 2010 r. JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest składane w formie papierowej uzupełnionej o komunikat xml SAD2 lub wyłącznie w formie papierowej cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system CELINA. Uwaga: w przypadku podpisanego elektronicznie zgłoszenia zgłaszający nie mają obowiązku przedstawiania dodatkowych dokumentów/wydruków potwierdzających przesłanie komunikatu elektronicznego do systemu. Dla operacji międzynarodowych (eksport pośredni), kiedy UWA jest poza Polską istotne jest sprawdzenie w ogólnoeuropejskiej bazie danych urzędów celnych na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: czy urząd celny, który zgłaszający chce zadeklarować jako UWA posiada taki status. 4 Na tej samej stronie pod adresem: uruchomiona zostanie aplikacja umoŝliwiająca sprawdzenie statusu danej operacji wywozowej wyszukanej za pomocą numeru MRN. I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS 4 WaŜne szczególnie w przypadku urzędów niemieckich. Strona 10 z 43

11 I.A.1.1 ZłoŜenie, rejestracja i weryfikacja formalna zgłoszenia celnego I.A Zgłoszenie celne w postaci komunikatu IE 515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU (przesyłane poprzez stronę pocztą elektroniczną na adres: za pomocą interfejsu niewizualnego lub dostarczone do urzędu celnego na nośniku zewnętrznym, podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych). Zgłoszenie wygenerowane z systemu zgłaszającego powinno posiadać tzw. numer własny (niepowtarzalny numer nadany przez zgłaszającego). Poprawny komunikat IE 515 jest rejestrowany w systemie a zwrotnie do zgłaszającego odsyłany jest komunikat PWK1. Komunikat ten moŝe zawierać ostrzeŝenia i wskazówki, np. o planowanych zmianach reguł walidacyjnych oraz uwagi dotyczące uzupełnienia konkretnych danych przez zgłaszającego. I.A W zgłoszeniu wywozowym wymagane jest podanie numeru TIN (na dotychczasowych zasadach) oraz numeru EORI w następujących polach: obligatoryjnie w polu 2 (nadawca/eksporter) oraz polu 14 (zgłaszający/przedstawiciel), fakultatywnie w polu 8 (odbiorca), zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. I.A JeŜeli podmiot posiadający status AEO chce skorzystać z uprawnień wynikających z faktu posiadania statusu, deklaruje numer certyfikatu AEO w polu 44. I.A W przypadku błędów uniemoŝliwiających rejestrację zgłoszenia, zgłaszający otrzyma komunikat PWK2 informujący go o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. I.A W UWU naleŝy przedstawić takŝe określone w przepisach prawa celnego załączniki, powołując się na numer własny zgłoszenia. Zgodnie z 20 rozporządzenia ws szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne załączniki do zgłoszenia celnego wywozowego dzielą się na dwie grupy: 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji tego organu. Są one do chwili zwolnienia towarów przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. Dokumenty te muszą być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. Strona 11 z 43

12 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. W przypadku przedkładania załączników do zgłoszenia w UWU zgłaszający powołuje się na numer własny zgłoszenia. 1.A Zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system (nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia): a) automatycznie, gdy: - przesłany komunikat IE 515 nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji komunikatów xml dla przedsiębiorców (zgłoszenie zostaje automatycznie odrzucone poprzez przesłanie do zgłaszającego komunikatu PWK2), - upłynie termin 14 dni od zarejestrowania zgłoszenia w UWU w statusie oczekiwanie, w czasie którego zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów. W takiej sytuacji do zgłaszającego wysłany zostanie komunikat IE 516. b) ręcznie (zmiana statusu oczekiwanie na odmowa przyjęcia zgłoszenia przez funkcjonariusza celnego), gdy: - funkcjonariusz celny stwierdzi, Ŝe nie podane zostały kody wymaganych dokumentów ( załączone dokumenty analogicznie pole 44 SAD), - przed upływem terminu 14 dni, jeŝeli zachodzi taka potrzeba (np. na wniosek zgłaszającego). O odmowie przyjęcia zgłoszenia zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą komunikatu IE 516, zawierającego w komentarzu do operacji powód odmowy przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną tylko niektóre pozycje towarowe, odpowiednia informacja podawana w IE 516 moŝe ułatwić identyfikację błędu i złoŝenie nowego poprawnego zgłoszenia w formie komunikatu IE515. Strona 12 z 43

13 I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną, jest niezwłocznie przyjmowane przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN w sekwencji np. 09PL351010E , gdzie 09 oznacza wyznacznik roku, PL Polskę, kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU, E identyfikator procedury wywozu, kolejny numer w danej jednostce organizacyjnej, 6 - cyfrę kontrolną dla MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE 528. I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu JeŜeli w wyniku weryfikacji, funkcjonariusz celny stwierdzi, iŝ zgłoszenie jest prawidłowe, to niezwłocznie podejmuje czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. W trakcie weryfikacji merytorycznej funkcjonariusz celny moŝe takŝe, podjąć decyzję o zastosowaniu wobec zgłoszenia dodatkowych czynności weryfikacyjnych, np. zarządzić kontrolę fizyczną towaru lub zaŝądać od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów. JeŜeli organ celny podejmuje decyzję o przystąpieniu do kontroli merytorycznej zgłoszenia, do zgłaszającego wysłany jest komunikat IE560 (generowany tylko, gdy jako miejsce lokalizacji przedstawienia towaru podany został kod placówki celnej wywozu). Komunikat IE560 powinien zawierać informacje dodawane do zgłoszenia ZWU w polu,,komentarz podczas wykonywania operacji,,kontrola : w przypadku decyzji o rewizji towarów data, czas i miejsce rewizji (ew. Ŝądanie przedstawienia określonych dokumentów), w przypadku badania dokumentów informację o dokumentach, jakie naleŝy przedstawić organowi celnemu oraz termin ich przedstawienia. W celu przyspieszenia pracy organu celnego, by nie powielać informacji ze zgłoszenia o załączonych dokumentach (odpowiednik pola 44 SAD), przyjmuje się, Ŝe w przypadku przesłania komunikatu IE 560 bez wskazania konkretnych dokumentów, zgłaszający musi przedstawić w UWU komplet dokumentacji, którą zadeklarował w IE 515. Strona 13 z 43

14 W wyniku czynności weryfikacyjnych funkcjonariusz celny moŝe: 1) zatrzymać towar, jako wynik kontroli podając kod B1 niezgodne i poinformować zgłaszającego za pomocą komunikatu IE 551 o odmowie zwolnienia towarów do procedury wywozu (obsługa operacji w systemie kończy się), a następnie przekazać sprawę do postępowania celnego celem wydania stosownej decyzji - w przypadku, gdy stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć wpływ na zastosowanie procedury i towar nie moŝe być zwolniony do procedury wywozu, np. stwierdzono towar innego rodzaju objęty ograniczeniami pozataryfowymi, albo wykryto niezauwaŝony przed przyjęciem zgłoszenia celnego brak dokumentu niezbędnego do zastosowania procedury, albo 2) nadać zgłoszeniu status po kontroli i podjąć czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu - w przypadku, gdy uzna zgłoszenie za prawidłowe, albo 3) przeprowadzić tryb (operację) Korekta rozbieŝności - w przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zgłoszenia stwierdzi nieprawidłowości inne niŝ te, o których mowa w pkt 1, np. nieprawidłowości w elementach branych pod uwagę w statystyce handlu zagranicznego, mające wpływ na dane raportowe przekazywane do Komisji Europejskiej lub innych organów wspólnotowych i krajowych albo waŝne z punktu widzenia systemu analizy ryzyka: zwykłe omyłki pisarskie w adresie lub nazwie zgłaszającego, w nazwie lub numerze identyfikacyjnym środka transportu, itp. Tryb Korekta rozbieŝności dotyczy tylko i wyłącznie elementów zgłoszenia pozostających bez wpływu na zastosowanie procedury. Zastosowanie tego trybu nie uchybia ewentualnemu zastosowaniu przepisów regulujących postępowanie karne i karno-skarbowe. JeŜeli korekta rozbieŝności dokonywana jest w obecności zgłaszającego funkcjonariusz celny przyjmuje na bieŝąco wyjaśnienia zgłaszającego i koryguje zgłoszenie w systemie. Skorygowane zgłoszenie celne stanowi podstawę do utworzenia przez system EAD i komunikatu IE 529. Zgłaszający powinien zweryfikować dane z IE 529 z wysłanym przez siebie IE 515. Jeśli zgłaszający nie zaakceptuje dokonanych zmian ma prawo wnioskować o zmianę danych zgłoszenia po zwolnieniu towaru, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy - Prawo Celne. Strona 14 z 43

15 W przypadku, gdy po zwolnieniu towaru wydana zostanie decyzja lub postanowienie zmieniające niektóre elementy zgłoszenia, zgłaszający ma obowiązek przechowywać elektroniczne komunikaty IE 515, IE 529, IE 599 wraz z wydaną w danej sprawie decyzją lub postanowieniem, w sposób umoŝliwiający jednoczesny dostęp organowi celnemu do całości dokumentacji związanej ze zgłoszeniem. I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia Sprostowanie zgłoszenia celnego moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 65 WKC (zanim organ celny poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli towarów, stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu lub zwolnił towary), i art. 78 WKC. Nie podlegają sprostowaniu dane dotyczące rodzaju deklarowanego zgłoszenia oraz kodu towaru (odpowiednio w dokumencie SAD - druga część Pola 1 i Pole 33). Sprostowania przed zwolnieniem towarów zgłaszający moŝe dokonać poprzez przesłanie podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych komunikatu IE 513 zawierającego poprawne i aktualne dane oraz numer MRN z pierwotnego zgłoszenia wywozowego (IE515). O przyjęciu sprostowania zgłaszający zostanie poinformowany komunikatem IE 504, zaś o odrzuceniu komunikatem IE 505. Wniosek o sprostowanie zgłoszenia po zwolnieniu towarów moŝe być złoŝony tylko w formie papierowej i jego obsługa odbywa się poza systemem. I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu JeŜeli towary zostały zwolnione do wywozu do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towaru do procedury wywozu. Jednocześnie w UWU drukowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący - EAD, a jeŝeli zgłoszenie obejmuje więcej niŝ jedną pozycję towarową dodatkowo drukowany jest Wykaz Strona 15 z 43

16 Pozycji. EAD i Wykaz pozycji w prawym górnym rogu zawierają numer MRN (zapisany alfanumerycznie oraz w formie kodu paskowego). Komunikat IE 529, EAD i Wykaz Pozycji, jeŝeli będzie generowany, zawierają zawsze aktualne dane, z uwzględnieniem wszystkich sprostowań dokonanych wcześniej w systemie. Dokumenty EAD oraz Wykaz Pozycji nie są opatrzone pieczęcią i podpisem organu celnego w UWU. Dokumenty EAD i Wykaz pozycji organ celny wydaje osobie, która przedstawiła towary. Powinny one towarzyszyć przesyłce na całej trasie przejazdu do UWA, a następnie być przedstawione wraz z towarem w UWA. I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia Po otrzymaniu przez UWU z UWA komunikatu IE 518 zawierający wyniki kontroli w UWA (przesyłany do UWU niezwłocznie po tym, jak towary opuściły obszar celny Wspólnoty lub odmówiono zgody na ich wyprowadzenie) system generuje automatycznie komunikat IE 599 i przesyła go na adres wskazany w zgłoszeniu wywozowym (IE 515). Komunikat IE 599 zawiera dane ze zgłoszenia (uwzględniające wszystkie zmiany dokonane na etapie weryfikacji merytorycznej zgłoszenia oraz w trybie sprostowania na podstawie art. 65 WKC), uzupełnione o kody wyników kontroli w UWU i UWA oraz datę zwolnienia towarów do wyprowadzenia lub ich zatrzymania, jeśli odmówiono zgody na ich wyprowadzenie. Podpisany przez system ECS przy uŝyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym, takŝe dla celów podatkowych, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez wskazanego w zgłoszeniu wywozowym eksportera (analogicznie do pola 2 SAD). Uwaga: Komunikat IE 599 jest równieŝ wysyłany do zgłaszającego, jeŝeli organ celny odmówił zgody na wyprowadzenie towarów i w takim przypadku będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 (niezgodne) oraz datę zatrzymania towarów w UWA. Na tej podstawie organ celny w urzędzie wywozu wydaje decyzję o uniewaŝnieniu zgłoszenia. Strona 16 z 43

17 Komunikat IE 599 moŝe zawierać następujące kody wyników kontroli: A1 zgodnie (w UWU lub UWA) A2 uznano za zgodnie (w UWU lub UWA) A3 zwolnienie towarów do wywozu w procedurze uproszczonej (w UWU) A4 drobne nieprawidłowości (w UWA) B1 niezgodne (w UWU lub UWA) Uwaga: W kaŝdym przypadku gdy towar objęty zgłoszeniem wywozowym nie opuścił obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający informuje UWU o tym fakcie. I.A Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych W przypadku, gdy eksporter przedstawi w UWU dowód alternatywny a operacja z uzasadnionych przyczyn nie moŝe być zamknięta w systemie ECS, UWU po uznaniu przedstawionych dowodów za wiarygodne generuje ręcznie IE 599. Poprzez ręczne wygenerowanie IE 599 urząd wywozu zaświadcza o wyprowadzeniu towarów, bez konieczności potwierdzania tego faktu zgłaszającemu w formie papierowej. IE 599 generowane jest ręcznie, jeŝeli na podstawie dowodów alternatywnych UWU stwierdził zgodność danych zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym z faktyczną ilością wyprowadzonych towarów. W przypadku rozbieŝności (mniejsza ilość towarów) UWU potwierdza fakt wyprowadzenia towarów wyłącznie poza systemem w formie dokumentu papierowego (IE 599 nie będzie w takim przypadku wygenerowane). Dowodem moŝe być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia okoliczności sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60). Przykładowe dowody o dostarczenie których organ celny moŝe wystąpić do zgłaszającego lub sam je zgromadzić w toku postępowania (kaŝdy z osobna lub kilka z nich, w zaleŝności od okoliczności konkretnej sprawy): - informacje z systemu potwierdzające fakt wyprowadzenia towarów (np. w ZWA spoza systemu zarejestrowano dokument o nr MRN/BDZ w statusie potwierdzono wyprowadzenie, IE 905 z kodem G08 dla statusu zgłoszenia), - informacja z Helpdesk ECS o wywozie towaru, - EAD z pieczęcią UWA, Strona 17 z 43

18 - dokumenty z systemów portowych w UWA, potwierdzające wyprowadzenie towarów (np. manifest), - potwierdzenie w systemie NCTS zakończenia operacji tranzytowej (w przypadku objęcia towarów zgłoszonych do wywozu następnie procedurą tranzytu), - zgłoszenie celne do procedury celnej w kraju trzecim, - CMR potwierdzony przez odbiorcę towaru w kraju trzecim. Katalog otwarty dowodów alternatywnych został określony w przepisach prawa celnego. Zgodnie z art. 796 da ust. 4 RWKC (zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., które stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.) dowód alternatywny moŝe stanowić w szczególności jeden lub kilka z następujących dokumentów: a) kopia potwierdzenia dostawy podpisana lub uwierzytelniona przez odbiorcę spoza obszaru celnego Wspólnoty; b) dowód zapłaty, faktura lub potwierdzenie dostawy naleŝycie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorcę, który wyprowadził towary poza obszar celny Wspólnoty; c) oświadczenie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorstwo, które wyprowadziło towary poza obszar celny Wspólnoty; d) dokument poświadczony przez organy celne państwa członkowskiego lub kraju spoza obszaru celnego Wspólnoty; e) prowadzony przez przedsiębiorców rejestr towarów dostarczonych na platformy wiertnicze wydobywające ropę naftową i gaz oraz na platformy produkcyjne. ; Ocena materiału dowodowego naleŝy do UWU i jest przeprowadzana w oparciu o całość dokumentacji oraz wynikającej z niej okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, jakie organ uznał za udowodnione. NaleŜy zatem podjąć wszelkie kroki w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej towarów, przy aktywnym udziale obu stron. Przy badaniu dowodów alternatywnych organ celny stosuje następujące zasady: - w pierwszej kolejności zbierane są dane z systemu ECS na temat danej operacji, - brane jest pod uwagę kryterium wiarygodności eksportera/zgłaszającego (np. AEO, upowaŝniony eksporter), Strona 18 z 43

19 - zgłoszenie nie powinno być uniewaŝniane, jeśli zgłaszający/eksporter informuje o wyprowadzeniu towarów, jednak ma problem z uzyskaniem w terminie dokumentów satysfakcjonujących organ celny, - organ celny winien przyjąć, Ŝe przedstawiony dokument jest prawidłowy chyba, Ŝe ma uzasadnione wątpliwości, co do jego prawidłowości, - ocenie podlega całość materiału dowodowego w przypadku wątpliwości gromadzone są róŝne dokumenty wystawione przez róŝne podmioty. I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu przedstawiana w UWU i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA JeŜeli po procedurze wywozu towar obejmowany jest procedurą tranzytu lub w stosunku do towaru zawieszony jest podatek akcyzowy (w UWU przedstawiony został administracyjny dokument towarzyszący) jako urząd wyprowadzenia (odpowiednio pole 29 SAD) zgłaszający deklaruje urząd wywozu a nie urząd graniczny, przez który towary faktycznie opuszczają obszar celny Wspólnoty. I.A JeŜeli zgłaszający zawnioskuje w UWU o zastosowanie art. 793 ust. 2b RWKC procedura wywozu jest obsługiwana w całości w UWU. Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym: - urząd celny wyprowadzenia jest taki sam, jak urząd celny wywozu (w dokumencie SAD ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A SAD) - rodzaj transportu na granicy kody: 10, 20, 40, 50, tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy (w dokumencie SAD pole 25) - w polu Informacja dodatkowa (w dokumencie SAD pole 44) zadeklarowany jest kod 4DK1 (przypisany do jednolitej umowy przewozu), a następnie numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu. W takim przypadku zawsze w UWU musi być przedstawiona jednolita umowa przewozu, z której wynika, Ŝe spełnione są przesłanki art. 793 ust. 2b RWKC. Funkcjonariusz celny opatruje jednolitą umowę przewozu odpowiednio adnotacją EXPORT i swoją pieczęcią. I.A W przypadku jednolitej umowy przewozu oraz w innych przypadkach, gdy urząd celny wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia (ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A), np. Strona 19 z 43

20 jest on równocześnie urzędem wyjścia dla procedury tranzytu lub zgłoszenie do wywozu jest składane w urzędzie granicznym, po zwolnieniu towarów do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. JednakŜe, z uwagi na problemy polskich eksporterów w krajach trzecich, czasowo wprowadza się moŝliwość wygenerowania dokumentu EAD na wniosek strony. Dokument EAD opatrzony pieczęcią Polska Export jest wydawany zgłaszającemu lub osobie, która przedstawiła towary. Wniosek o wydanie EAD powinien zostać w dowolnej, wyraźnej formie przekazany UWU we wstępnym etapie obsługi zgłoszenia, poniewaŝ po potwierdzeniu wyprowadzenia towarów w systemie dokument EAD nie będzie mógł być wydrukowany. I.A System ECS obsługuje równieŝ zgłoszenia wywozowe składane zbiorczo, po faktycznym wyprowadzeniu towarów, np. w przypadku eksportu czasopism, transportu przesyłowego, (towary przewoŝone rurociągami i energia elektryczna). Zgłoszenie powinno być składane zbiorczo po upływie okresu rozliczeniowego. Po przyjęciu zgłoszenia do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A Zgłoszenie z mocą wsteczną na podstawie art. 795 RWKC W przypadku, gdy towary opuściły obszar celny Wspólnoty bez objęcia ich procedurą wywozu, celem uregulowania sytuacji prawnej, eksporter dokonuje zgłoszenia wywozowego z mocą wsteczną w systemie ECS w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce swojej siedziby deklarując ten sam urząd jako UWA, dokumentując jednocześnie fakt wyprowadzenia towarów. Datą wyprowadzenia wskazaną w komunikacie IE 599 będzie w takim przypadku data wygenerowania tego komunikatu. I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia UniewaŜnienie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego. Strona 20 z 43

21 Uwaga: nie jest moŝliwe uniewaŝnienie zgłoszenia w części, zgłoszenie moŝna uniewaŝnić tylko w całości. Uwaga: W przypadku zgłoszeń wywozowych gdy UWU róŝne od UWA uniewaŝnienie zgłoszenia w systemie moŝe nastąpić tylko na etapie do przedstawienia towaru w urzędzie wyprowadzenia (tylko w statusie awizacja w UWA). Po przedstawieniu towaru, w tym po potwierdzeniu wywozu, uniewaŝnienia moŝna dokonać wyłącznie poza systemem w formie pisemnej lub w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku zgłoszeń wywozowych obsługiwanych w domenie krajowej gdy UWU=UWA uniewaŝnienia zgłoszenia w systemie moŝna dokonać do momentu potwierdzenia wyprowadzenia towarów. Po potwierdzeniu wyprowadzenia towarów uniewaŝnienia zgłoszenia wywozowego dokonać moŝna wyłącznie poza systemem w formie pisemnej lub w drodze decyzji administracyjnej. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia na wniosek zgłaszającego JeŜeli towary zgłoszone do procedury wywozu nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym UWU w formie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia moŝe być przesłany w formie komunikatu IE 514 podpisanego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych lub złoŝony w formie papierowej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 509 ze wskazaniem przyczyn uniewaŝnienia. W przypadku uniewaŝnienia zgłoszenia na wniosek wysłanie komunikatu IE 509 kończy postępowanie poniewaŝ, zgodnie z art. 21a ust. 1 Prawa celnego, nie ma potrzeby informowania zgłaszającego w formie pisemnej ani wydawania decyzji administracyjnej. W przypadku odrzucenia wniosku konieczne jest rozstrzygniecie w drodze decyzji administracyjnej. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia z urzędu Zgodnie z art.21a ust. 2 Prawa celnego organ celny rozstrzyga w drodze decyzji o uniewaŝnieniu zgłoszenia wywozowego z urzędu lub o odmowie uniewaŝnienia zgłoszenia. Strona 21 z 43

22 Zgodnie z art. 796e ust. 2 RWKC przesłanką do uniewaŝniania zgłoszenia jest fakt, Ŝe w ciągu 150 dni od daty zwolnienia towarów do wywozu UWU nie otrzymał komunikatu Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia ani dostatecznych dowodów (dowodów alternatywnych) potwierdzających fakt wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Wspólnoty. I.A W przypadku gdy organ celny nie dysponuje informacją o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty prowadzi postępowanie zgodnie z art. 796da RWKC. Od dnia 1 września 2009r. postępowanie w tym zakresie obsługuje system ECS. Zgłaszający otrzymuje z UWU zapytanie o nie zakończone operacje wywozowe (komunikat IE582) dotyczące podania daty wyprowadzenia i UC wyprowadzenia. W odpowiedzi na zapytanie zgłaszający przesyła do UWU komunikat IE583. IE583 moŝe zawierać informację o: - wyprowadzeniu towaru, wraz z datą wyprowadzenia oraz faktycznym UWA, - braku informacji o zgłoszeniu, - braku wyprowadzenia towaru. Celem dochowania terminu określonego w art. 796e ust. 2 RWKC (150 dni) niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu IE582 zgłaszający odpowiada komunikatem IE583. JeŜeli zgłaszający nie ma w systemie zaimplementowanej obsługi komunikatów dotyczących procedury poszukiwawczej przesyła odpowiedź w formie pisemnej. Uwaga: Brak przesłania komunikatu IE583 lub odpowiedzi w formie pisemnej, w sytuacji gdy organ celny nie dysponuje Ŝadnymi dowodami dokonania wyprowadzenia towarów oraz upływ 150 dni od daty zwolnienia towaru do wywozu, moŝe skutkować uniewaŝnieniem zgłoszenia wywozowego. Procedura poszukiwawcza w systemie ECS jest stosowana w odniesieniu do wszystkich obsługiwanych w systemie operacji wywozowych, niezaleŝnie od daty ich otwarcia. W przypadku operacji wywozowych obsługiwanych w procedurze awaryjnej procedurę poszukiwawczą prowadzi się w formie pisemnej. I.A JeŜeli w wyniku przeprowadzonego postępowania, organ celny uzna za wiarygodny dowód przedstawiony przez stronę, iŝ towary opuściły obszar celny Wspólnoty, UWU potwierdza fakt wyprowadzenia wysyłając IE599 na wskazany w IE515, jeŝeli na podstawie dowodów Strona 22 z 43

23 alternatywnych UWU stwierdził zgodność danych zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym z faktyczną ilością wyprowadzonych towarów. W przypadku rozbieŝności (mniejsza ilość towarów) UWU potwierdza fakt wyprowadzenia towarów wyłącznie poza systemem w formie dokumentu papierowego (IE 599 nie zostanie w tym przypadku wygenerowane). I.A W przypadku dokonywania wywozu towaru partiami, jeŝeli UWU otrzymał informację od zgłaszającego, Ŝe część towarów jeszcze nie została wyprowadzona z obszaru celnego Wspólnoty, ale zostanie wyprowadzona po 150 dniach od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, nie uniewaŝnia on zgłoszenia celnego. UniewaŜnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy zgłaszający poinformuje UWU o braku zamiaru wyprowadzenia części towarów objętych zgłoszeniem lub nie przekaŝe informacji w tym zakresie. W tym przypadku zgłoszenie celne wywozowe zostanie uniewaŝnione w trybie decyzji administracyjnej, a dla części towarów juŝ wyprowadzonych naleŝy złoŝyć zgłoszenie celne z mocą wsteczną, w trybie art. 795 RWKC. Zgłaszający jest równieŝ informowany o uniewaŝnieniu zgłoszenia za pomocą komunikat IE 509. I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej W przypadku braku moŝliwości złoŝenia zgłoszenia wywozowego do systemu ECS do uznania zgłaszającego pozostawiony jest wybór narzędzia dokonania zgłoszenia wywozowego w trybie awaryjnym, tj. 1. procedura awaryjna w ECS, 2. system CELINA. Uwaga: JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest co do zasady obsługiwane w CELINIE (np. dokument C302, karnet ATA) obsługa ta nie jest traktowana jako obsługa w procedurze awaryjnej. I. B.1 Nie działa aplikacja lub łącze internetowe zgłaszającego Strona 23 z 43

24 Uwaga: W przypadku awarii łącza Internetowego po stronie zgłaszającego, jeŝeli zgłaszający ma moŝliwość wygenerowania zgłoszenia i zapisania go na nośniku danych (płyta CD, pendrive), to powinien podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych zgłoszenie dostarczyć do UWU, po uprzednim upewnieniu się jakie nośniki są obsługiwane w danym UWU. Procedura taka nie jest traktowana jako procedura awaryjna. I.B.1.1 W przypadku awarii aplikacji po stronie podmiotu oraz lokalnej awarii ECS po stronie administracji celnej wymagane jest uprzednie otrzymanie zgody organu celnego, udzielanej na podstawie informacji od przedsiębiorcy lub organu celnego. W przypadku awarii ogólnokrajowej ECS zgoda na przejście na tryb awaryjny udzielana jest z urzędu przez administrację celną. W kaŝdym innym przypadku w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu ECS naleŝy w pierwszej kolejności kontaktować się z I linią Helpdesk ECS. Zgłaszający występuje o zgodę do I linii Helpdesk ECS poprzez przesłanie mailem lub faksem formularza, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1, w przypadku stwierdzenia awarii aplikacji, która trwa dłuŝej niŝ 30 minut. Przed przesłaniem formularza zaleca się telefoniczny kontakt z I linią Helpdesk ECS, by wyjaśnić przyczyny niedostępności systemu i wyeliminować te, które wynikają z nieprawidłowej obsługi aplikacji a nie jej awarii. Jeśli po przesłaniu wniosku Helpesk ECS nie kontaktuje się w ciągu 15 minut ze zgłaszającym, który złoŝył wniosek o zastosowanie procedury awaryjnej, ma on prawo uznać, Ŝe została udzielona zgoda na stosowanie procedury awaryjnej przez 24 godziny od momentu przesłania wniosku. I.B.1.2 Metody obsługi zgłoszeń celnych do procedury wywozu w przypadku procedury awaryjnej. I.B Stosowanie ECS w trybie awaryjnym: Zgłoszenie wywozowe jest dokonywane z wykorzystaniem Wywozowego SAD/Bezpieczeństwo (ESS) (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., Dz. Urz. L nr 125 z dnia ). Zaleca się wraz z dokumentem ESS dostarczyć do UWU na nośniku zewnętrznym zgłoszenie wywozowe podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych, co usprawni proces wprowadzania zgłoszenia do aplikacji ECS po przywróceniu jej Strona 24 z 43

25 funkcjonalności. Zgłoszenie powinno mieć numer własny zgłaszającego. Zgłoszenie otrzyma 18 znakowy numer ewidencyjny do celów rejestracji w procedurze awaryjnej (numer MRN nie będzie nadawany). Procedura wywozu jest obsługiwana wyłącznie na kartach 1, 2, 3 ESS. Rejestracja wywozu w ECS w trybie awaryjnym jest dokonywana niezwłocznie po uruchomieniu aplikacji. Moment rejestracji zgłoszenia w trybie awaryjnym w ECS nie ma wpływu na obsługę zgłoszenia w UWU, w tym zwolnienie towaru do wywozu. W systemie nie są generowane Ŝadne komunikaty dotyczące zgłoszenia wywozowego zarejestrowanego w trybie awaryjnym w ECS. I.B Stosowanie systemu CELINA. 1. Zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Zgłaszający składa zgłoszenie wywozowe na kartach 1,2,3 SAD podając w polu 44 SAD kod informacji dodatkowej 3PL15-FALLBACK. Zgłoszenie w formie papierowej powinno być uzupełnione plikiem xml (SAD2), nieopatrzonym kluczem do bezpiecznej transmisji danych, dostarczonym przez zgłaszającego do UWU. 2. Składanie zgłoszenia wywozowego wyłącznie na kartach 1, 2, 3 SAD. Zgłoszenie papierowe przedstawione w UWU jest rejestrowane przez funkcjonariusza celnego w systemie CELINA, zgodnie z zasadami obsługi zgłoszeń w tym systemie. Potwierdzona przez urząd odpowiednio karta 3 ESS lub karta 3 SAD są dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty m.in. dla celów podatkowych. I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.2.1 Informacja o krajowej awarii systemu jest publikowana na stronie rozsyłana mailem do wszystkich uŝytkowników/zgłaszających a takŝe rejestrowana w automatycznej telefonicznej infolinii I linii helpdesk. Uwaga: podmioty, które chcą być informowane o awarii systemu z poprzez pocztę elektroniczną proszone są o przesyłanie na bieŝąco informacji o zmianie adresu do Helpdesk ECS I linia wsparcia. Strona 25 z 43

26 I.B.2.2 Decyzję o ogłoszeniu awarii lokalnej podejmuje naczelnik urzędu celnego lub kierownik oddziału celnego (osoby przez niego upowaŝnione). Informacja o ogłoszeniu awarii lokalnej jest zamieszczana na stronie: Zgłaszający są takŝe informowani o awarii lokalnej systemu w formie określonej przez właściwy miejscowo organ celny. I.B.2.3 W przypadku awarii systemu (krajowej, lokalnej) zastosowanie ma procedura analogiczna, jak w pkt I.B.1.2. I.B.2.4 JeŜeli nie działa system ECS oraz nie działa system CELINA mają zastosowanie zasady, jak dla procedury awaryjnej w systemie CELINA. I.B.3 Obsługa zgłoszenia rozpoczęta w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA JeŜeli zgłaszający po przesłaniu komunikatu IE 515 a przed zwolnieniem towaru do procedury wywozu, z powodu awarii systemu dokona w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem przesłanym do systemu ECS, takŝe zgłoszenia w systemie CELINA, to obowiązkiem zgłaszającego jest: a) w przypadku awarii po stronie UWU: - przed przyjęciem zgłoszenia niezwłoczne przesłanie do urzędu (faks lub ) pisemnego wniosku o odrzucenie albo uniewaŝnienie pierwotnego zgłoszenia, z powołaniem się na jego nr własny, - po przyjęciu zgłoszenia (a więc, gdy zgłaszający zna juŝ nr MRN wysłanego komunikatu IE 515) niezwłocznie złoŝenie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenie poprzez: - przesłanie w systemie komunikatu IE 514 lub - w innej formie. b) w przypadku awarii po stronie aplikacji zgłaszającego jednoczesne przedłoŝenie wraz z papierowym zgłoszeniem do systemu CELINA, pisemnego wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia objętego uprzednio wysłanym komunikatem IE 515, z powołaniem się na jego nr własny. Strona 26 z 43

27 UniewaŜnienie zgłoszenia w ww. trybie jest czynnością techniczną i nie wymaga wydania decyzji lub informowania o tym fakcie zgłaszającego w formie papierowej I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne Elektroniczne zgłoszenia wywozowe w procedurze uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c WKC (procedura w miejscu) są realizowane z wykorzystaniem systemu ECS. Uwaga!! Warunkiem niezbędnym do realizacji w systemie ECS procedury uproszczonej w wywozie (procedura w miejscu) jest posiadanie przez upowaŝnionego eksportera klucza do bezpiecznej transmisji danych. Podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych zgłoszenie/ powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do systemu ECS. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS. I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru Z uwagi na fakt, iŝ przepisy celne dotyczące realizacji procedur wywozowych w procedurze uproszczonej nie zmieniły się natomiast zmianie uległo jedynie narzędzie (system) za pomocą którego procedura będzie realizowana, osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej mogą ją realizować z wykorzystaniem systemu ECS bez konieczności zmiany pozwolenia, wyjątek: moŝliwość przesyłania kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2 RWKC, wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Zmiany pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej z zastosowaniem systemu ECS powinny zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 27 z 43

28 Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego w art. 285 i 285a dla procedury uproszczonej w miejscu dają moŝliwość na: 1. przesyłanie niekompletnego zgłoszenia celnego - zgodnie z art. 285 ust. 1, 2. przesyłanie kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2, 3. przesyłanie powiadomienia oraz wpisywanie towarów do rejestru zgodnie z art. 285a. W chwili obecnej brak jest technicznej moŝliwości przesyłania niekompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 1 RWKC w systemie ECS. Implementacja planowana jest najwcześniej na koniec 1 kwartału 2010 r. UpowaŜniony eksporter moŝe stosować art. 285a w przypadku realizowania procedury uproszczonej w miejscu w systemie ECS. JednakŜe mając na uwadze, iŝ w tym przypadku równieŝ musi przesłać w systemie komunikat IE 515, który de facto zawiera dane kompletnego zgłoszenia celnego, nie jest zasadne w chwili obecnej realizowanie procedury w miejscu w wywozie zgodnie z art. 285a Rozporządzenia Wykonawczego. I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego W UWU naleŝy przedstawić o ile jest to wymagane lub zaŝąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego. Zgodnie z 20 rozporządzenia ws szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne: 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji organów celnych i są przechowywane do chwili zwolnienia do chwili zwolnienia towarów do procedury wywozu przez zgłaszającego, a po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury. Dokumenty te powinny być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych Strona 28 z 43

29 obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego Zgłoszenia rejestrowane będą w systemie CELINA zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Implementacja w systemie ECS planowana jest najwcześniej na koniec I kwartału 2010 r.. I.C.2.2 Procedura w miejscu Osoba, która uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu staje się upowaŝnionym eksporterem. Zgłoszenia celne wywozowe w procedurze uproszczonej w miejscu powinny być przesyłane w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. System ECS obsługuje zgłoszenie wywozowe w procedurze uproszczonej, od momentu przesłania zgłoszenia/powiadomienia do momentu otrzymania potwierdzenia o wyprowadzeniu towarów z UE. UmoŜliwia on monitorowanie procesu, jak równieŝ wytypowanie zgłoszenia do kontroli. System umoŝliwia równieŝ dokonywanie wysyłki towaru poza godzinami pracy urzędu celnego w sytuacjach, gdy moŝliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC W tym przypadku w ramach pozwolenia na procedurę w miejscu towar znajduje się w miejscu uznanym, z którego upowaŝniony eksporter, po dokonaniu załadunku na środek transportu i nałoŝeniu zamknięć celnych, zobowiązany jest przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu (UWU) powiadomienie w formie komunikatu IE 515. Powiadomienie musi zostać podpisane przez upowaŝnionego eksportera kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Powiadomienie powinno zostać przesłane w systemie ECS lub ewentualnie plik XML podpisany kluczem moŝe zostać przesłany em na adres lub za pomocą interfejsu niewizualnego (zasadą jest, Ŝe na ten Strona 29 z 43

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Strona 1 z 41 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 4 Dane Centrum Helpdesk ECS... 7 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link 1 I. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych

Bardziej szczegółowo

1. Na jakich zasadach będzie funkcjonowała obsługa wywozu w systemie ECS?

1. Na jakich zasadach będzie funkcjonowała obsługa wywozu w systemie ECS? 1. Na jakich zasadach będzie funkcjonowała obsługa wywozu w systemie ECS? Podmiot będzie składał zgłoszenie w formie elektronicznego komunikatu IE515 (przez stronę internetową lub pocztą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu. podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych. w systemie ECS. Wersja 1.

Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu. podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych. w systemie ECS. Wersja 1. Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS Wersja 1.0 Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Procedura udzielania

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja: 6.5 z dnia Spis treści: UW. Urząd wyjścia

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r.

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH DLA PODMIOTÓW wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. Warszawa 2013 Ministerstwo Finansów Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR)

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja 8.2 z dnia Spis treści SŁOWNICZEK SKRÓTÓW... 2 URZĄD WYJŚCIA (UW)... 3 URZĄD PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU I. Wstęp Instytucja zgłoszenia celnego przed przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

POLE 2 - Nadawca / Eksporter

POLE 2 - Nadawca / Eksporter 26.03.2012 r. Informacja uzupełniająca dla uŝytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zasad wypełniania pól osobowych w zgłoszeniach celnych oraz wprowadzenia nowego krajowego kodu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 26.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu Działania Krok 1: przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC nadania Dokumenty i/lub informacje Po dokonaniu wszystkich formalności, zgodnie z ustawodawstwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne. Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r.

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne. Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r. TAXUD/2019/2008 PL Final GRUPA ROBOCZA WE-EFTA Podręcznik procedur tranzytowych

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Instrukcja dla podmiotów - wersja 1.0 Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów/Departament Polityki Celnej 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU Opracował : Kierownik Zmiany Janusz Bajsarowicz Celem wdrożenia elektronicznego zgłoszenia celnego w Procedurach przywozowych jest odejście od papierowej

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.3 z 18 czerwca 2012r. Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7 Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym Podstawy prawne - historia Ustawa z dnia 08-01-1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r poz. 50 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany wersja 5.3 Spis treści 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI... 3 2. WERYFIKACJA TOśSAMOŚCI... 4 3. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... 5 4. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r.

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Wdrożenie AIS/IMPORT - ZASADY 1. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ogólnopolskie uruchomienie systemu AIS/IMPORT nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r.

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 19 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz.

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl IZBA CELNA W POZNANIU

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl IZBA CELNA W POZNANIU IZBA CELNA W POZNANIU ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań tel. (061) 658-35-00 fax (061) 658-35-18 e-mail: ic.poznan@poz.mofnet.gov.pl Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Poznaniu e-mail: jurban@poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 2.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa maj 2014 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT. Wersja 1.1 z dnia 4 października 2010r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin

INTRASTAT. Wersja 1.1 z dnia 4 października 2010r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Wykładowca: TERESA PUZIO 1 EKSPORT TOWARÓW 1.Pojęcie eksportu towarów Stosownie do art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 19 kwietnia 2007r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności naleŝności celnych Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo