Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS"

Transkrypt

1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 2.1 Strona 1 z 43

2 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Helpdesk ECS... 6 I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej... 9 I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia I.A Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu przedstawiana w UWU i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja lub łącze Internetowe zgłaszającego I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.3 Obsługa zgłoszenia rozpoczęta w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego I.C.2.2 Procedura w miejscu I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC I.C Weryfikacja formalna i merytoryczna oraz zwolnienie towaru do wywozu I.C.2.4. Potwierdzenie wywozu I.D.1 Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej I.D.2 Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU II. URZĄD CELNY WYPROWADZENIA (UWA) II. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWA II. A.1 Brak komunikatu IE 507 przesłanego od podmiotu II. A.2 Obsługa operacji wywozowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami (IE 507 i IE 547) II.B Procedura awaryjna II.C. Obsługa operacji wywozowych dla wywozu towaru partiami (przez jeden lub kilka UWA) Załącznik nr 1 do instrukcji ECS Załącznik nr 2 do instrukcji ECS Strona 2 z 43

3 WaŜniejsze skróty i definicje 1 Skrót UWU UWA IE515 IE 513 IE 501 IE 504 IE 505 IE 514 IE 509 IE 528 IE 529 IE 560 IE 551 IE507 IE 508 IE 521 Opis Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Wyprowadzenia Zgłoszenie wywozowe Wniosek o sprostowanie zgłoszenia Komunikat przesyłany z UWU do UWA, generowany na podstawie komunikatu IE 515 Akceptacja sprostowania zgłoszenia Odrzucenie sprostowania zgłoszenia Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia Decyzja o uniewaŝnieniu zgłoszenia (na wniosek lub z urzędu) lub informacja o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia Informacja o przyjęciu zgłoszenia, zawiera numer MRN Informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej z załączonym EAD w formacie pdf) Powiadomienie o kontroli wysyłane z UWU Odmowa zwolnienia towarów do wywozu Powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesyłane elektronicznie przez osobę przedstawiająca towar do wyprowadzenia lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę Odrzucenie zmiany trasy. Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie, zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany 1 Wszystkie komunikaty opisane są w Specyfikacji technicznej xml dla podmiotów: Strona 3 z 43

4 zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. IE 522 IE 525 IE547 IE 548 IE 561 IE 518 IE599 IE582 IE583 MRN MRX EAD Komunikat zawiera odmowę zgody na wyprowadzenie z obszaru celnego towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy kiedy stwierdzone podczas kontroli rozbieŝności są na tyle znaczne, Ŝe przesyłka nie moŝe być zwolniona do wyprowadzenia. Informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. Manifest eksportowy przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu manifestu eksportowego. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi odpowiadającemu za towar w miejscu składowania na granicy. Informacja o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli zgłoszenia w UWA. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy (za wyjątkiem przypadków, gdy towar nie znajduje się na terenie urzędu celnego). Komunikat o wynikach kontroli przesyłany z UWA do UWU, informujący o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty lub o ich zatrzymaniu w UWA. Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego Komunikat zawierający zapytanie do podmiotu o nie wyprowadzone towary (nie potwierdzone operacje wywozowe). Komunikat zawierający odpowiedź podmiotu na komunikat IE582. Numer ewidencyjny operacji wywozowej Numer ewidencji manifestów eksportowych Wywozowy Dokument Towarzyszący Strona 4 z 43

5 Klucz bezpiecznej transmisji danych do Certyfikat umoŝliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD); nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC. Osoba przedstawiająca towary na granicy Osoba wyprowadzająca towary WKC RWKC rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Osoba odpowiedzialna za przedstawienie towaru organom celnym w UWA oraz za przesłanie komunikatów IE 507 i IE 547 Osoba odpowiedzialna za wyprowadzenie towarów w UWA oraz za przesłanie komunikatu IE 547. W zaleŝności od specyfiki transportu osoba ta sama lub róŝna od osoby przedstawiającej towary. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zm.) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) Strona 5 z 43

6 Dane Centrum Helpdesk ECS telefony: numer ogólny, całodobowy administrator techniczny (dyŝurny) całodobowo fax: 033 / (całodobowo) 012 / (pn-pt w godz. 07:00-15:00) Strona 6 z 43

7 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce, aplikacja obsługuje elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złoŝone dla: - procedury wywozu, - procedury uszlachetniania biernego, - powrotnego wywozu. Polska aplikacja ECS umoŝliwia obsługę zgłoszenia wywozowego w Polsce w formie elektronicznej, takŝe gdy urząd wywozu pełni jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia. Zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS są podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS 1. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy UE L 360/64 z dnia r.) od dnia 1 lipca 2009r. zgłoszenia celne do procedury wywozu, z wyjątkiem zgłoszeń uproszczonych i niekompletnych, są składane wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS, natomiast zgłoszenia celne w formie papierowej są składane tylko przez podróŝnych, którzy nie posiadają dostępu do systemu teleinformatycznego organu celnego (zgodnie z art. 787 ust. 5) lub w przypadku procedury awaryjnej w urzędzie wywozu lub awarii aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego. Elektroniczne zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów 2 oraz części IX Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych 3 Wersja 2.1 zastępuje wersję 2.0. i ma zastosowanie od dnia 28 września 2009 r. w związku ze zmianami w zakresie obsługi tryby awaryjnego dla procedury uproszczonej. 2 Miejsce publikacji w przypisie 1 3 Strona 7 z 43

8 W pierwszym kwartale 2010r. II faza ECS zostanie rozszerzona o: - obsługę wywozowej deklaracji skróconej, - obsługę zgłoszenia niekompletnego oraz zgłoszenia uproszczonego. Przedmiotowa Instrukcja zostanie odpowiednio zmieniona w tym zakresie. Strona 8 z 43

9 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU) I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej Procedura standardowa (bez zastosowania procedury uproszczonej) dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wywozowe wraz z towarami przedstawiane jest w UWU. W przypadku, gdy zgłoszenie jest przesłane przed przedstawieniem towarów (zgodnie z art. 201 ust. 2 RWKC) jako typ zgłoszenia zgłaszający powinien podać kod D (odpowiednio druga część pola 1 SAD). Z uwagi na specyfikę zgłoszeń elektronicznych, dla których w praktyce trudno dostosować czas ich złoŝenia do czasu przedstawienia towarów, dla podpisanych kluczem zgłoszeń wywozowych przesyłanych do systemu ECS jako powszechne przyjmuje się stosowanie art. 201 ust. 2 RWKC. Oznacza to, Ŝe zgłoszenie elektroniczne moŝe być przesłane przed przedstawieniem towarów i zastosowanie tego trybu nie wymaga zgody organu celnego. Mając na względzie zapewnienie wydajności systemu i konieczność jego czyszczenia wprowadza się termin 14 dni, po upływie którego zgłoszenia celne będą uznane za niezłoŝone poprzez ich usunięcie z systemu, jeŝeli towary nie zostaną przedstawione lub udostępnione organowi celnemu. Przesłanie zgłoszenia w ww. trybie nie wyklucza, by w indywidualnych przypadkach organ celny wyznaczył krótszy niŝ 14 dni termin na przedstawienie towarów w UWU, informując o tym zgłaszającego poza systemem (fax, ). Czynności związane z obsługą zgłoszenia w UWU w systemie ECS oraz generowaniem komunikatów zgodnie ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów skutkują wysłaniem odpowiedniego komunikatu na wskazany w odpowiednim polu (atrybucie) komunikatu IE 515 adres . O tym, jaki adres podać decyduje sam zgłaszający, system waliduje tę informację jedynie w zakresie ilości znaków (nie więcej niŝ 35). Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak równieŝ ewentualne jego sprostowanie i uniewaŝnienie muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikaty przesyłane do zgłaszającego, w tym IE 599, są podpisane przez system ECS. Strona 9 z 43

10 Od dnia 1 lipca 2009 r. zgłoszenie wywozowe, z wyjątkiem zgłoszeń uproszczonych i niekompletnych, zgłaszający są zobowiązani składać w formie elektronicznej do systemu ECS w postaci podpisanego kluczem komunikatu xml (IE 515) przesłanego za pomocą strony www, poczty elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu niewizualnego lub dostarczone do urzędu celnego na nośniku zewnętrznym, podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych. W wyjątkowych przypadkach (awaria systemu, podróŝni) moŝliwe jest złoŝenie zgłoszenia: 1) w formie papierowej na kartach 1, 2, 3 SAD, uzupełnione o komunikat xml (SAD2) przesłany do systemu CELINA albo komunikat xml (SAD2) dostarczony do urzędu celnego na zewnętrznym nośniku danych, lub 2) wyłącznie w formie papierowej na kartach 1, 2, 3 SAD. Uwaga: Implementacja obsługi zgłoszeń niekompletnych i uproszczonych w systemie ECS planowana jest nie wcześniej niŝ na koniec 1 kwartału 2010 r. JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest składane w formie papierowej uzupełnionej o komunikat xml SAD2 lub wyłącznie w formie papierowej cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system CELINA. Uwaga: w przypadku podpisanego elektronicznie zgłoszenia zgłaszający nie mają obowiązku przedstawiania dodatkowych dokumentów/wydruków potwierdzających przesłanie komunikatu elektronicznego do systemu. Dla operacji międzynarodowych (eksport pośredni), kiedy UWA jest poza Polską istotne jest sprawdzenie w ogólnoeuropejskiej bazie danych urzędów celnych na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: czy urząd celny, który zgłaszający chce zadeklarować jako UWA posiada taki status. 4 Na tej samej stronie pod adresem: uruchomiona zostanie aplikacja umoŝliwiająca sprawdzenie statusu danej operacji wywozowej wyszukanej za pomocą numeru MRN. I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS 4 WaŜne szczególnie w przypadku urzędów niemieckich. Strona 10 z 43

11 I.A.1.1 ZłoŜenie, rejestracja i weryfikacja formalna zgłoszenia celnego I.A Zgłoszenie celne w postaci komunikatu IE 515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU (przesyłane poprzez stronę pocztą elektroniczną na adres: za pomocą interfejsu niewizualnego lub dostarczone do urzędu celnego na nośniku zewnętrznym, podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych). Zgłoszenie wygenerowane z systemu zgłaszającego powinno posiadać tzw. numer własny (niepowtarzalny numer nadany przez zgłaszającego). Poprawny komunikat IE 515 jest rejestrowany w systemie a zwrotnie do zgłaszającego odsyłany jest komunikat PWK1. Komunikat ten moŝe zawierać ostrzeŝenia i wskazówki, np. o planowanych zmianach reguł walidacyjnych oraz uwagi dotyczące uzupełnienia konkretnych danych przez zgłaszającego. I.A W zgłoszeniu wywozowym wymagane jest podanie numeru TIN (na dotychczasowych zasadach) oraz numeru EORI w następujących polach: obligatoryjnie w polu 2 (nadawca/eksporter) oraz polu 14 (zgłaszający/przedstawiciel), fakultatywnie w polu 8 (odbiorca), zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. I.A JeŜeli podmiot posiadający status AEO chce skorzystać z uprawnień wynikających z faktu posiadania statusu, deklaruje numer certyfikatu AEO w polu 44. I.A W przypadku błędów uniemoŝliwiających rejestrację zgłoszenia, zgłaszający otrzyma komunikat PWK2 informujący go o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. I.A W UWU naleŝy przedstawić takŝe określone w przepisach prawa celnego załączniki, powołując się na numer własny zgłoszenia. Zgodnie z 20 rozporządzenia ws szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne załączniki do zgłoszenia celnego wywozowego dzielą się na dwie grupy: 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji tego organu. Są one do chwili zwolnienia towarów przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. Dokumenty te muszą być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. Strona 11 z 43

12 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. W przypadku przedkładania załączników do zgłoszenia w UWU zgłaszający powołuje się na numer własny zgłoszenia. 1.A Zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system (nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia): a) automatycznie, gdy: - przesłany komunikat IE 515 nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji komunikatów xml dla przedsiębiorców (zgłoszenie zostaje automatycznie odrzucone poprzez przesłanie do zgłaszającego komunikatu PWK2), - upłynie termin 14 dni od zarejestrowania zgłoszenia w UWU w statusie oczekiwanie, w czasie którego zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów. W takiej sytuacji do zgłaszającego wysłany zostanie komunikat IE 516. b) ręcznie (zmiana statusu oczekiwanie na odmowa przyjęcia zgłoszenia przez funkcjonariusza celnego), gdy: - funkcjonariusz celny stwierdzi, Ŝe nie podane zostały kody wymaganych dokumentów ( załączone dokumenty analogicznie pole 44 SAD), - przed upływem terminu 14 dni, jeŝeli zachodzi taka potrzeba (np. na wniosek zgłaszającego). O odmowie przyjęcia zgłoszenia zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą komunikatu IE 516, zawierającego w komentarzu do operacji powód odmowy przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną tylko niektóre pozycje towarowe, odpowiednia informacja podawana w IE 516 moŝe ułatwić identyfikację błędu i złoŝenie nowego poprawnego zgłoszenia w formie komunikatu IE515. Strona 12 z 43

13 I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną, jest niezwłocznie przyjmowane przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN w sekwencji np. 09PL351010E , gdzie 09 oznacza wyznacznik roku, PL Polskę, kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU, E identyfikator procedury wywozu, kolejny numer w danej jednostce organizacyjnej, 6 - cyfrę kontrolną dla MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE 528. I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu JeŜeli w wyniku weryfikacji, funkcjonariusz celny stwierdzi, iŝ zgłoszenie jest prawidłowe, to niezwłocznie podejmuje czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. W trakcie weryfikacji merytorycznej funkcjonariusz celny moŝe takŝe, podjąć decyzję o zastosowaniu wobec zgłoszenia dodatkowych czynności weryfikacyjnych, np. zarządzić kontrolę fizyczną towaru lub zaŝądać od zgłaszającego dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów. JeŜeli organ celny podejmuje decyzję o przystąpieniu do kontroli merytorycznej zgłoszenia, do zgłaszającego wysłany jest komunikat IE560 (generowany tylko, gdy jako miejsce lokalizacji przedstawienia towaru podany został kod placówki celnej wywozu). Komunikat IE560 powinien zawierać informacje dodawane do zgłoszenia ZWU w polu,,komentarz podczas wykonywania operacji,,kontrola : w przypadku decyzji o rewizji towarów data, czas i miejsce rewizji (ew. Ŝądanie przedstawienia określonych dokumentów), w przypadku badania dokumentów informację o dokumentach, jakie naleŝy przedstawić organowi celnemu oraz termin ich przedstawienia. W celu przyspieszenia pracy organu celnego, by nie powielać informacji ze zgłoszenia o załączonych dokumentach (odpowiednik pola 44 SAD), przyjmuje się, Ŝe w przypadku przesłania komunikatu IE 560 bez wskazania konkretnych dokumentów, zgłaszający musi przedstawić w UWU komplet dokumentacji, którą zadeklarował w IE 515. Strona 13 z 43

14 W wyniku czynności weryfikacyjnych funkcjonariusz celny moŝe: 1) zatrzymać towar, jako wynik kontroli podając kod B1 niezgodne i poinformować zgłaszającego za pomocą komunikatu IE 551 o odmowie zwolnienia towarów do procedury wywozu (obsługa operacji w systemie kończy się), a następnie przekazać sprawę do postępowania celnego celem wydania stosownej decyzji - w przypadku, gdy stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć wpływ na zastosowanie procedury i towar nie moŝe być zwolniony do procedury wywozu, np. stwierdzono towar innego rodzaju objęty ograniczeniami pozataryfowymi, albo wykryto niezauwaŝony przed przyjęciem zgłoszenia celnego brak dokumentu niezbędnego do zastosowania procedury, albo 2) nadać zgłoszeniu status po kontroli i podjąć czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu - w przypadku, gdy uzna zgłoszenie za prawidłowe, albo 3) przeprowadzić tryb (operację) Korekta rozbieŝności - w przypadku, gdy w trakcie weryfikacji zgłoszenia stwierdzi nieprawidłowości inne niŝ te, o których mowa w pkt 1, np. nieprawidłowości w elementach branych pod uwagę w statystyce handlu zagranicznego, mające wpływ na dane raportowe przekazywane do Komisji Europejskiej lub innych organów wspólnotowych i krajowych albo waŝne z punktu widzenia systemu analizy ryzyka: zwykłe omyłki pisarskie w adresie lub nazwie zgłaszającego, w nazwie lub numerze identyfikacyjnym środka transportu, itp. Tryb Korekta rozbieŝności dotyczy tylko i wyłącznie elementów zgłoszenia pozostających bez wpływu na zastosowanie procedury. Zastosowanie tego trybu nie uchybia ewentualnemu zastosowaniu przepisów regulujących postępowanie karne i karno-skarbowe. JeŜeli korekta rozbieŝności dokonywana jest w obecności zgłaszającego funkcjonariusz celny przyjmuje na bieŝąco wyjaśnienia zgłaszającego i koryguje zgłoszenie w systemie. Skorygowane zgłoszenie celne stanowi podstawę do utworzenia przez system EAD i komunikatu IE 529. Zgłaszający powinien zweryfikować dane z IE 529 z wysłanym przez siebie IE 515. Jeśli zgłaszający nie zaakceptuje dokonanych zmian ma prawo wnioskować o zmianę danych zgłoszenia po zwolnieniu towaru, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy - Prawo Celne. Strona 14 z 43

15 W przypadku, gdy po zwolnieniu towaru wydana zostanie decyzja lub postanowienie zmieniające niektóre elementy zgłoszenia, zgłaszający ma obowiązek przechowywać elektroniczne komunikaty IE 515, IE 529, IE 599 wraz z wydaną w danej sprawie decyzją lub postanowieniem, w sposób umoŝliwiający jednoczesny dostęp organowi celnemu do całości dokumentacji związanej ze zgłoszeniem. I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia Sprostowanie zgłoszenia celnego moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 65 WKC (zanim organ celny poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli towarów, stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu lub zwolnił towary), i art. 78 WKC. Nie podlegają sprostowaniu dane dotyczące rodzaju deklarowanego zgłoszenia oraz kodu towaru (odpowiednio w dokumencie SAD - druga część Pola 1 i Pole 33). Sprostowania przed zwolnieniem towarów zgłaszający moŝe dokonać poprzez przesłanie podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych komunikatu IE 513 zawierającego poprawne i aktualne dane oraz numer MRN z pierwotnego zgłoszenia wywozowego (IE515). O przyjęciu sprostowania zgłaszający zostanie poinformowany komunikatem IE 504, zaś o odrzuceniu komunikatem IE 505. Wniosek o sprostowanie zgłoszenia po zwolnieniu towarów moŝe być złoŝony tylko w formie papierowej i jego obsługa odbywa się poza systemem. I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu JeŜeli towary zostały zwolnione do wywozu do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towaru do procedury wywozu. Jednocześnie w UWU drukowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący - EAD, a jeŝeli zgłoszenie obejmuje więcej niŝ jedną pozycję towarową dodatkowo drukowany jest Wykaz Strona 15 z 43

16 Pozycji. EAD i Wykaz pozycji w prawym górnym rogu zawierają numer MRN (zapisany alfanumerycznie oraz w formie kodu paskowego). Komunikat IE 529, EAD i Wykaz Pozycji, jeŝeli będzie generowany, zawierają zawsze aktualne dane, z uwzględnieniem wszystkich sprostowań dokonanych wcześniej w systemie. Dokumenty EAD oraz Wykaz Pozycji nie są opatrzone pieczęcią i podpisem organu celnego w UWU. Dokumenty EAD i Wykaz pozycji organ celny wydaje osobie, która przedstawiła towary. Powinny one towarzyszyć przesyłce na całej trasie przejazdu do UWA, a następnie być przedstawione wraz z towarem w UWA. I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia Po otrzymaniu przez UWU z UWA komunikatu IE 518 zawierający wyniki kontroli w UWA (przesyłany do UWU niezwłocznie po tym, jak towary opuściły obszar celny Wspólnoty lub odmówiono zgody na ich wyprowadzenie) system generuje automatycznie komunikat IE 599 i przesyła go na adres wskazany w zgłoszeniu wywozowym (IE 515). Komunikat IE 599 zawiera dane ze zgłoszenia (uwzględniające wszystkie zmiany dokonane na etapie weryfikacji merytorycznej zgłoszenia oraz w trybie sprostowania na podstawie art. 65 WKC), uzupełnione o kody wyników kontroli w UWU i UWA oraz datę zwolnienia towarów do wyprowadzenia lub ich zatrzymania, jeśli odmówiono zgody na ich wyprowadzenie. Podpisany przez system ECS przy uŝyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym, takŝe dla celów podatkowych, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez wskazanego w zgłoszeniu wywozowym eksportera (analogicznie do pola 2 SAD). Uwaga: Komunikat IE 599 jest równieŝ wysyłany do zgłaszającego, jeŝeli organ celny odmówił zgody na wyprowadzenie towarów i w takim przypadku będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 (niezgodne) oraz datę zatrzymania towarów w UWA. Na tej podstawie organ celny w urzędzie wywozu wydaje decyzję o uniewaŝnieniu zgłoszenia. Strona 16 z 43

17 Komunikat IE 599 moŝe zawierać następujące kody wyników kontroli: A1 zgodnie (w UWU lub UWA) A2 uznano za zgodnie (w UWU lub UWA) A3 zwolnienie towarów do wywozu w procedurze uproszczonej (w UWU) A4 drobne nieprawidłowości (w UWA) B1 niezgodne (w UWU lub UWA) Uwaga: W kaŝdym przypadku gdy towar objęty zgłoszeniem wywozowym nie opuścił obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający informuje UWU o tym fakcie. I.A Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych W przypadku, gdy eksporter przedstawi w UWU dowód alternatywny a operacja z uzasadnionych przyczyn nie moŝe być zamknięta w systemie ECS, UWU po uznaniu przedstawionych dowodów za wiarygodne generuje ręcznie IE 599. Poprzez ręczne wygenerowanie IE 599 urząd wywozu zaświadcza o wyprowadzeniu towarów, bez konieczności potwierdzania tego faktu zgłaszającemu w formie papierowej. IE 599 generowane jest ręcznie, jeŝeli na podstawie dowodów alternatywnych UWU stwierdził zgodność danych zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym z faktyczną ilością wyprowadzonych towarów. W przypadku rozbieŝności (mniejsza ilość towarów) UWU potwierdza fakt wyprowadzenia towarów wyłącznie poza systemem w formie dokumentu papierowego (IE 599 nie będzie w takim przypadku wygenerowane). Dowodem moŝe być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia okoliczności sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60). Przykładowe dowody o dostarczenie których organ celny moŝe wystąpić do zgłaszającego lub sam je zgromadzić w toku postępowania (kaŝdy z osobna lub kilka z nich, w zaleŝności od okoliczności konkretnej sprawy): - informacje z systemu potwierdzające fakt wyprowadzenia towarów (np. w ZWA spoza systemu zarejestrowano dokument o nr MRN/BDZ w statusie potwierdzono wyprowadzenie, IE 905 z kodem G08 dla statusu zgłoszenia), - informacja z Helpdesk ECS o wywozie towaru, - EAD z pieczęcią UWA, Strona 17 z 43

18 - dokumenty z systemów portowych w UWA, potwierdzające wyprowadzenie towarów (np. manifest), - potwierdzenie w systemie NCTS zakończenia operacji tranzytowej (w przypadku objęcia towarów zgłoszonych do wywozu następnie procedurą tranzytu), - zgłoszenie celne do procedury celnej w kraju trzecim, - CMR potwierdzony przez odbiorcę towaru w kraju trzecim. Katalog otwarty dowodów alternatywnych został określony w przepisach prawa celnego. Zgodnie z art. 796 da ust. 4 RWKC (zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., które stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.) dowód alternatywny moŝe stanowić w szczególności jeden lub kilka z następujących dokumentów: a) kopia potwierdzenia dostawy podpisana lub uwierzytelniona przez odbiorcę spoza obszaru celnego Wspólnoty; b) dowód zapłaty, faktura lub potwierdzenie dostawy naleŝycie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorcę, który wyprowadził towary poza obszar celny Wspólnoty; c) oświadczenie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorstwo, które wyprowadziło towary poza obszar celny Wspólnoty; d) dokument poświadczony przez organy celne państwa członkowskiego lub kraju spoza obszaru celnego Wspólnoty; e) prowadzony przez przedsiębiorców rejestr towarów dostarczonych na platformy wiertnicze wydobywające ropę naftową i gaz oraz na platformy produkcyjne. ; Ocena materiału dowodowego naleŝy do UWU i jest przeprowadzana w oparciu o całość dokumentacji oraz wynikającej z niej okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, jakie organ uznał za udowodnione. NaleŜy zatem podjąć wszelkie kroki w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej towarów, przy aktywnym udziale obu stron. Przy badaniu dowodów alternatywnych organ celny stosuje następujące zasady: - w pierwszej kolejności zbierane są dane z systemu ECS na temat danej operacji, - brane jest pod uwagę kryterium wiarygodności eksportera/zgłaszającego (np. AEO, upowaŝniony eksporter), Strona 18 z 43

19 - zgłoszenie nie powinno być uniewaŝniane, jeśli zgłaszający/eksporter informuje o wyprowadzeniu towarów, jednak ma problem z uzyskaniem w terminie dokumentów satysfakcjonujących organ celny, - organ celny winien przyjąć, Ŝe przedstawiony dokument jest prawidłowy chyba, Ŝe ma uzasadnione wątpliwości, co do jego prawidłowości, - ocenie podlega całość materiału dowodowego w przypadku wątpliwości gromadzone są róŝne dokumenty wystawione przez róŝne podmioty. I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu przedstawiana w UWU i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA JeŜeli po procedurze wywozu towar obejmowany jest procedurą tranzytu lub w stosunku do towaru zawieszony jest podatek akcyzowy (w UWU przedstawiony został administracyjny dokument towarzyszący) jako urząd wyprowadzenia (odpowiednio pole 29 SAD) zgłaszający deklaruje urząd wywozu a nie urząd graniczny, przez który towary faktycznie opuszczają obszar celny Wspólnoty. I.A JeŜeli zgłaszający zawnioskuje w UWU o zastosowanie art. 793 ust. 2b RWKC procedura wywozu jest obsługiwana w całości w UWU. Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym: - urząd celny wyprowadzenia jest taki sam, jak urząd celny wywozu (w dokumencie SAD ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A SAD) - rodzaj transportu na granicy kody: 10, 20, 40, 50, tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy (w dokumencie SAD pole 25) - w polu Informacja dodatkowa (w dokumencie SAD pole 44) zadeklarowany jest kod 4DK1 (przypisany do jednolitej umowy przewozu), a następnie numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu. W takim przypadku zawsze w UWU musi być przedstawiona jednolita umowa przewozu, z której wynika, Ŝe spełnione są przesłanki art. 793 ust. 2b RWKC. Funkcjonariusz celny opatruje jednolitą umowę przewozu odpowiednio adnotacją EXPORT i swoją pieczęcią. I.A W przypadku jednolitej umowy przewozu oraz w innych przypadkach, gdy urząd celny wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia (ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A), np. Strona 19 z 43

20 jest on równocześnie urzędem wyjścia dla procedury tranzytu lub zgłoszenie do wywozu jest składane w urzędzie granicznym, po zwolnieniu towarów do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. JednakŜe, z uwagi na problemy polskich eksporterów w krajach trzecich, czasowo wprowadza się moŝliwość wygenerowania dokumentu EAD na wniosek strony. Dokument EAD opatrzony pieczęcią Polska Export jest wydawany zgłaszającemu lub osobie, która przedstawiła towary. Wniosek o wydanie EAD powinien zostać w dowolnej, wyraźnej formie przekazany UWU we wstępnym etapie obsługi zgłoszenia, poniewaŝ po potwierdzeniu wyprowadzenia towarów w systemie dokument EAD nie będzie mógł być wydrukowany. I.A System ECS obsługuje równieŝ zgłoszenia wywozowe składane zbiorczo, po faktycznym wyprowadzeniu towarów, np. w przypadku eksportu czasopism, transportu przesyłowego, (towary przewoŝone rurociągami i energia elektryczna). Zgłoszenie powinno być składane zbiorczo po upływie okresu rozliczeniowego. Po przyjęciu zgłoszenia do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A Zgłoszenie z mocą wsteczną na podstawie art. 795 RWKC W przypadku, gdy towary opuściły obszar celny Wspólnoty bez objęcia ich procedurą wywozu, celem uregulowania sytuacji prawnej, eksporter dokonuje zgłoszenia wywozowego z mocą wsteczną w systemie ECS w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce swojej siedziby deklarując ten sam urząd jako UWA, dokumentując jednocześnie fakt wyprowadzenia towarów. Datą wyprowadzenia wskazaną w komunikacie IE 599 będzie w takim przypadku data wygenerowania tego komunikatu. I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia UniewaŜnienie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego. Strona 20 z 43

21 Uwaga: nie jest moŝliwe uniewaŝnienie zgłoszenia w części, zgłoszenie moŝna uniewaŝnić tylko w całości. Uwaga: W przypadku zgłoszeń wywozowych gdy UWU róŝne od UWA uniewaŝnienie zgłoszenia w systemie moŝe nastąpić tylko na etapie do przedstawienia towaru w urzędzie wyprowadzenia (tylko w statusie awizacja w UWA). Po przedstawieniu towaru, w tym po potwierdzeniu wywozu, uniewaŝnienia moŝna dokonać wyłącznie poza systemem w formie pisemnej lub w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku zgłoszeń wywozowych obsługiwanych w domenie krajowej gdy UWU=UWA uniewaŝnienia zgłoszenia w systemie moŝna dokonać do momentu potwierdzenia wyprowadzenia towarów. Po potwierdzeniu wyprowadzenia towarów uniewaŝnienia zgłoszenia wywozowego dokonać moŝna wyłącznie poza systemem w formie pisemnej lub w drodze decyzji administracyjnej. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia na wniosek zgłaszającego JeŜeli towary zgłoszone do procedury wywozu nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym UWU w formie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia moŝe być przesłany w formie komunikatu IE 514 podpisanego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych lub złoŝony w formie papierowej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 509 ze wskazaniem przyczyn uniewaŝnienia. W przypadku uniewaŝnienia zgłoszenia na wniosek wysłanie komunikatu IE 509 kończy postępowanie poniewaŝ, zgodnie z art. 21a ust. 1 Prawa celnego, nie ma potrzeby informowania zgłaszającego w formie pisemnej ani wydawania decyzji administracyjnej. W przypadku odrzucenia wniosku konieczne jest rozstrzygniecie w drodze decyzji administracyjnej. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia z urzędu Zgodnie z art.21a ust. 2 Prawa celnego organ celny rozstrzyga w drodze decyzji o uniewaŝnieniu zgłoszenia wywozowego z urzędu lub o odmowie uniewaŝnienia zgłoszenia. Strona 21 z 43

22 Zgodnie z art. 796e ust. 2 RWKC przesłanką do uniewaŝniania zgłoszenia jest fakt, Ŝe w ciągu 150 dni od daty zwolnienia towarów do wywozu UWU nie otrzymał komunikatu Wyniki kontroli w urzędzie wyprowadzenia ani dostatecznych dowodów (dowodów alternatywnych) potwierdzających fakt wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Wspólnoty. I.A W przypadku gdy organ celny nie dysponuje informacją o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty prowadzi postępowanie zgodnie z art. 796da RWKC. Od dnia 1 września 2009r. postępowanie w tym zakresie obsługuje system ECS. Zgłaszający otrzymuje z UWU zapytanie o nie zakończone operacje wywozowe (komunikat IE582) dotyczące podania daty wyprowadzenia i UC wyprowadzenia. W odpowiedzi na zapytanie zgłaszający przesyła do UWU komunikat IE583. IE583 moŝe zawierać informację o: - wyprowadzeniu towaru, wraz z datą wyprowadzenia oraz faktycznym UWA, - braku informacji o zgłoszeniu, - braku wyprowadzenia towaru. Celem dochowania terminu określonego w art. 796e ust. 2 RWKC (150 dni) niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu IE582 zgłaszający odpowiada komunikatem IE583. JeŜeli zgłaszający nie ma w systemie zaimplementowanej obsługi komunikatów dotyczących procedury poszukiwawczej przesyła odpowiedź w formie pisemnej. Uwaga: Brak przesłania komunikatu IE583 lub odpowiedzi w formie pisemnej, w sytuacji gdy organ celny nie dysponuje Ŝadnymi dowodami dokonania wyprowadzenia towarów oraz upływ 150 dni od daty zwolnienia towaru do wywozu, moŝe skutkować uniewaŝnieniem zgłoszenia wywozowego. Procedura poszukiwawcza w systemie ECS jest stosowana w odniesieniu do wszystkich obsługiwanych w systemie operacji wywozowych, niezaleŝnie od daty ich otwarcia. W przypadku operacji wywozowych obsługiwanych w procedurze awaryjnej procedurę poszukiwawczą prowadzi się w formie pisemnej. I.A JeŜeli w wyniku przeprowadzonego postępowania, organ celny uzna za wiarygodny dowód przedstawiony przez stronę, iŝ towary opuściły obszar celny Wspólnoty, UWU potwierdza fakt wyprowadzenia wysyłając IE599 na wskazany w IE515, jeŝeli na podstawie dowodów Strona 22 z 43

23 alternatywnych UWU stwierdził zgodność danych zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym z faktyczną ilością wyprowadzonych towarów. W przypadku rozbieŝności (mniejsza ilość towarów) UWU potwierdza fakt wyprowadzenia towarów wyłącznie poza systemem w formie dokumentu papierowego (IE 599 nie zostanie w tym przypadku wygenerowane). I.A W przypadku dokonywania wywozu towaru partiami, jeŝeli UWU otrzymał informację od zgłaszającego, Ŝe część towarów jeszcze nie została wyprowadzona z obszaru celnego Wspólnoty, ale zostanie wyprowadzona po 150 dniach od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, nie uniewaŝnia on zgłoszenia celnego. UniewaŜnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy zgłaszający poinformuje UWU o braku zamiaru wyprowadzenia części towarów objętych zgłoszeniem lub nie przekaŝe informacji w tym zakresie. W tym przypadku zgłoszenie celne wywozowe zostanie uniewaŝnione w trybie decyzji administracyjnej, a dla części towarów juŝ wyprowadzonych naleŝy złoŝyć zgłoszenie celne z mocą wsteczną, w trybie art. 795 RWKC. Zgłaszający jest równieŝ informowany o uniewaŝnieniu zgłoszenia za pomocą komunikat IE 509. I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej W przypadku braku moŝliwości złoŝenia zgłoszenia wywozowego do systemu ECS do uznania zgłaszającego pozostawiony jest wybór narzędzia dokonania zgłoszenia wywozowego w trybie awaryjnym, tj. 1. procedura awaryjna w ECS, 2. system CELINA. Uwaga: JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest co do zasady obsługiwane w CELINIE (np. dokument C302, karnet ATA) obsługa ta nie jest traktowana jako obsługa w procedurze awaryjnej. I. B.1 Nie działa aplikacja lub łącze internetowe zgłaszającego Strona 23 z 43

24 Uwaga: W przypadku awarii łącza Internetowego po stronie zgłaszającego, jeŝeli zgłaszający ma moŝliwość wygenerowania zgłoszenia i zapisania go na nośniku danych (płyta CD, pendrive), to powinien podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych zgłoszenie dostarczyć do UWU, po uprzednim upewnieniu się jakie nośniki są obsługiwane w danym UWU. Procedura taka nie jest traktowana jako procedura awaryjna. I.B.1.1 W przypadku awarii aplikacji po stronie podmiotu oraz lokalnej awarii ECS po stronie administracji celnej wymagane jest uprzednie otrzymanie zgody organu celnego, udzielanej na podstawie informacji od przedsiębiorcy lub organu celnego. W przypadku awarii ogólnokrajowej ECS zgoda na przejście na tryb awaryjny udzielana jest z urzędu przez administrację celną. W kaŝdym innym przypadku w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu ECS naleŝy w pierwszej kolejności kontaktować się z I linią Helpdesk ECS. Zgłaszający występuje o zgodę do I linii Helpdesk ECS poprzez przesłanie mailem lub faksem formularza, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1, w przypadku stwierdzenia awarii aplikacji, która trwa dłuŝej niŝ 30 minut. Przed przesłaniem formularza zaleca się telefoniczny kontakt z I linią Helpdesk ECS, by wyjaśnić przyczyny niedostępności systemu i wyeliminować te, które wynikają z nieprawidłowej obsługi aplikacji a nie jej awarii. Jeśli po przesłaniu wniosku Helpesk ECS nie kontaktuje się w ciągu 15 minut ze zgłaszającym, który złoŝył wniosek o zastosowanie procedury awaryjnej, ma on prawo uznać, Ŝe została udzielona zgoda na stosowanie procedury awaryjnej przez 24 godziny od momentu przesłania wniosku. I.B.1.2 Metody obsługi zgłoszeń celnych do procedury wywozu w przypadku procedury awaryjnej. I.B Stosowanie ECS w trybie awaryjnym: Zgłoszenie wywozowe jest dokonywane z wykorzystaniem Wywozowego SAD/Bezpieczeństwo (ESS) (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., Dz. Urz. L nr 125 z dnia ). Zaleca się wraz z dokumentem ESS dostarczyć do UWU na nośniku zewnętrznym zgłoszenie wywozowe podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych, co usprawni proces wprowadzania zgłoszenia do aplikacji ECS po przywróceniu jej Strona 24 z 43

25 funkcjonalności. Zgłoszenie powinno mieć numer własny zgłaszającego. Zgłoszenie otrzyma 18 znakowy numer ewidencyjny do celów rejestracji w procedurze awaryjnej (numer MRN nie będzie nadawany). Procedura wywozu jest obsługiwana wyłącznie na kartach 1, 2, 3 ESS. Rejestracja wywozu w ECS w trybie awaryjnym jest dokonywana niezwłocznie po uruchomieniu aplikacji. Moment rejestracji zgłoszenia w trybie awaryjnym w ECS nie ma wpływu na obsługę zgłoszenia w UWU, w tym zwolnienie towaru do wywozu. W systemie nie są generowane Ŝadne komunikaty dotyczące zgłoszenia wywozowego zarejestrowanego w trybie awaryjnym w ECS. I.B Stosowanie systemu CELINA. 1. Zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Zgłaszający składa zgłoszenie wywozowe na kartach 1,2,3 SAD podając w polu 44 SAD kod informacji dodatkowej 3PL15-FALLBACK. Zgłoszenie w formie papierowej powinno być uzupełnione plikiem xml (SAD2), nieopatrzonym kluczem do bezpiecznej transmisji danych, dostarczonym przez zgłaszającego do UWU. 2. Składanie zgłoszenia wywozowego wyłącznie na kartach 1, 2, 3 SAD. Zgłoszenie papierowe przedstawione w UWU jest rejestrowane przez funkcjonariusza celnego w systemie CELINA, zgodnie z zasadami obsługi zgłoszeń w tym systemie. Potwierdzona przez urząd odpowiednio karta 3 ESS lub karta 3 SAD są dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty m.in. dla celów podatkowych. I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.2.1 Informacja o krajowej awarii systemu jest publikowana na stronie rozsyłana mailem do wszystkich uŝytkowników/zgłaszających a takŝe rejestrowana w automatycznej telefonicznej infolinii I linii helpdesk. Uwaga: podmioty, które chcą być informowane o awarii systemu z poprzez pocztę elektroniczną proszone są o przesyłanie na bieŝąco informacji o zmianie adresu do Helpdesk ECS I linia wsparcia. Strona 25 z 43

26 I.B.2.2 Decyzję o ogłoszeniu awarii lokalnej podejmuje naczelnik urzędu celnego lub kierownik oddziału celnego (osoby przez niego upowaŝnione). Informacja o ogłoszeniu awarii lokalnej jest zamieszczana na stronie: Zgłaszający są takŝe informowani o awarii lokalnej systemu w formie określonej przez właściwy miejscowo organ celny. I.B.2.3 W przypadku awarii systemu (krajowej, lokalnej) zastosowanie ma procedura analogiczna, jak w pkt I.B.1.2. I.B.2.4 JeŜeli nie działa system ECS oraz nie działa system CELINA mają zastosowanie zasady, jak dla procedury awaryjnej w systemie CELINA. I.B.3 Obsługa zgłoszenia rozpoczęta w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA JeŜeli zgłaszający po przesłaniu komunikatu IE 515 a przed zwolnieniem towaru do procedury wywozu, z powodu awarii systemu dokona w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem przesłanym do systemu ECS, takŝe zgłoszenia w systemie CELINA, to obowiązkiem zgłaszającego jest: a) w przypadku awarii po stronie UWU: - przed przyjęciem zgłoszenia niezwłoczne przesłanie do urzędu (faks lub ) pisemnego wniosku o odrzucenie albo uniewaŝnienie pierwotnego zgłoszenia, z powołaniem się na jego nr własny, - po przyjęciu zgłoszenia (a więc, gdy zgłaszający zna juŝ nr MRN wysłanego komunikatu IE 515) niezwłocznie złoŝenie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenie poprzez: - przesłanie w systemie komunikatu IE 514 lub - w innej formie. b) w przypadku awarii po stronie aplikacji zgłaszającego jednoczesne przedłoŝenie wraz z papierowym zgłoszeniem do systemu CELINA, pisemnego wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia objętego uprzednio wysłanym komunikatem IE 515, z powołaniem się na jego nr własny. Strona 26 z 43

27 UniewaŜnienie zgłoszenia w ww. trybie jest czynnością techniczną i nie wymaga wydania decyzji lub informowania o tym fakcie zgłaszającego w formie papierowej I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne Elektroniczne zgłoszenia wywozowe w procedurze uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c WKC (procedura w miejscu) są realizowane z wykorzystaniem systemu ECS. Uwaga!! Warunkiem niezbędnym do realizacji w systemie ECS procedury uproszczonej w wywozie (procedura w miejscu) jest posiadanie przez upowaŝnionego eksportera klucza do bezpiecznej transmisji danych. Podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych zgłoszenie/ powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do systemu ECS. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS. I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru Z uwagi na fakt, iŝ przepisy celne dotyczące realizacji procedur wywozowych w procedurze uproszczonej nie zmieniły się natomiast zmianie uległo jedynie narzędzie (system) za pomocą którego procedura będzie realizowana, osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej mogą ją realizować z wykorzystaniem systemu ECS bez konieczności zmiany pozwolenia, wyjątek: moŝliwość przesyłania kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2 RWKC, wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Zmiany pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej z zastosowaniem systemu ECS powinny zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 27 z 43

28 Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego w art. 285 i 285a dla procedury uproszczonej w miejscu dają moŝliwość na: 1. przesyłanie niekompletnego zgłoszenia celnego - zgodnie z art. 285 ust. 1, 2. przesyłanie kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2, 3. przesyłanie powiadomienia oraz wpisywanie towarów do rejestru zgodnie z art. 285a. W chwili obecnej brak jest technicznej moŝliwości przesyłania niekompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 1 RWKC w systemie ECS. Implementacja planowana jest najwcześniej na koniec 1 kwartału 2010 r. UpowaŜniony eksporter moŝe stosować art. 285a w przypadku realizowania procedury uproszczonej w miejscu w systemie ECS. JednakŜe mając na uwadze, iŝ w tym przypadku równieŝ musi przesłać w systemie komunikat IE 515, który de facto zawiera dane kompletnego zgłoszenia celnego, nie jest zasadne w chwili obecnej realizowanie procedury w miejscu w wywozie zgodnie z art. 285a Rozporządzenia Wykonawczego. I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego W UWU naleŝy przedstawić o ile jest to wymagane lub zaŝąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego. Zgodnie z 20 rozporządzenia ws szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne: 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji organów celnych i są przechowywane do chwili zwolnienia do chwili zwolnienia towarów do procedury wywozu przez zgłaszającego, a po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury. Dokumenty te powinny być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych Strona 28 z 43

29 obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego Zgłoszenia rejestrowane będą w systemie CELINA zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Implementacja w systemie ECS planowana jest najwcześniej na koniec I kwartału 2010 r.. I.C.2.2 Procedura w miejscu Osoba, która uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu staje się upowaŝnionym eksporterem. Zgłoszenia celne wywozowe w procedurze uproszczonej w miejscu powinny być przesyłane w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. System ECS obsługuje zgłoszenie wywozowe w procedurze uproszczonej, od momentu przesłania zgłoszenia/powiadomienia do momentu otrzymania potwierdzenia o wyprowadzeniu towarów z UE. UmoŜliwia on monitorowanie procesu, jak równieŝ wytypowanie zgłoszenia do kontroli. System umoŝliwia równieŝ dokonywanie wysyłki towaru poza godzinami pracy urzędu celnego w sytuacjach, gdy moŝliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC W tym przypadku w ramach pozwolenia na procedurę w miejscu towar znajduje się w miejscu uznanym, z którego upowaŝniony eksporter, po dokonaniu załadunku na środek transportu i nałoŝeniu zamknięć celnych, zobowiązany jest przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu (UWU) powiadomienie w formie komunikatu IE 515. Powiadomienie musi zostać podpisane przez upowaŝnionego eksportera kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Powiadomienie powinno zostać przesłane w systemie ECS lub ewentualnie plik XML podpisany kluczem moŝe zostać przesłany em na adres lub za pomocą interfejsu niewizualnego (zasadą jest, Ŝe na ten Strona 29 z 43

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL Celem tego dokumentu jest wskazanie trybu postępowania osób dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2

Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2 Instrukcja dla podmiotów, jako użytkowników Systemu EMCS PL/EMCS PL 2 Celem tego dokumentu jest wskazanie trybu postępowania osób dokonujących przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.1 z dnia 19.06.2015r. ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 1.14 z dnia 9.11.2012 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Spis treści Część I Uwagi ogólne Sekcja A Formularze SAD i formularze

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet ZP.271.87.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA POLKOWICE 59-100 Polkowice ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo