Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1"

Transkrypt

1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30

2 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje ogólne... 7 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU)... 9 I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej... 9 I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia I. A. 2. Zgłoszenie dokonywanie na kartach 1, 2 i 3 SAD I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja zgłaszającego I.B.2 Nie działa system w UWU I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego I.C.2.2 Procedura w miejscu I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC I.C Zwolnienie towaru do wywozu I.C.2.4. Potwierdzenie wywozu I.D.1 Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej I.D.2 Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU II. URZĄD CELNY WYPROWADZENIA (UWA) II. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWA II. A.1 Brak komunikatu IE 507 przesłanego od podmiotu II. A.2 Obsługa operacji wywozowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami (IE 507 i IE 547) II.B Procedura awaryjna II.C Obsługa operacji wywozowych otwartych poza systemem ECS II.D. Obsługa operacji wywozowych dla wywozu towaru partiami (przez jeden lub kilka UWA) Strona 2 z 30

3 WaŜniejsze skróty i definicje 1 Skrót UWU UWA IE515 IE 515 z nr MRN IE 504 IE 505 IE 514 IE 509 IE 528 IE 529 IE 560 IE 551 IE507 IE 508 Opis Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Wyprowadzenia Zgłoszenie wywozowe Wniosek o sprostowanie zgłoszenia Akceptacja sprostowania zgłoszenia Odrzucenie sprostowania zgłoszenia Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia Decyzja o uniewaŝnieniu zgłoszenia (na wniosek lub z urzędu) lub informacja o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia Informacja o przyjęciu zgłoszenia, zawiera numer MRN Informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej z załączonym EAD w formacie pdf) Powiadomienie o kontroli wysyłane z UWU Odmowa zwolnienia towarów do wywozu Powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesyłane elektronicznie przez osobę przedstawiająca towar do wyprowadzenia lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę Odrzucenie zmiany trasy. IE 521 Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie, zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. 1 Wszystkie komunikaty opisane są w Specyfikacji technicznej xml dla podmiotów: Strona 3 z 30

4 IE 522 IE 525 IE547 IE 548 IE 561 IE 518 IE599 MRN MRX EAD Klucz bezpiecznej transmisji danych do Komunikat zawiera odmowę zgody na wyprowadzenie z obszaru celnego towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy kiedy stwierdzone podczas kontroli rozbieŝności są na tyle znaczne, Ŝe przesyłka nie moŝe być zwolniona do wyprowadzenia. Informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. Manifest eksportowy przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu manifestu eksportowego. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi odpowiadającemu za towar w miejscu składowania na granicy. Informacja o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli zgłoszenia w UWA. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy (za wyjątkiem przypadków, gdy towar nie znajduje się na terenie urzędu celnego). Komunikat o wynikach kontroli przesyłany z UWA do UWU, informujący o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty lub o ich zatrzymaniu w UWA. Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego Numer ewidencyjny operacji wywozowej Numer ewidencji manifestów eksportowych Wywozowy Dokument Towarzyszący Certyfikat umoŝliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD); nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który Strona 4 z 30

5 generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC. Osoba przedstawiająca towary na granicy WKC RWKC Osoba odpowiedzialna za przedstawienie towaru organom celnym w UWA oraz za przesłanie komunikatów IE 507 i IE 547 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zm.) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm. Strona 5 z 30

6 Dane Centrum Help-Desk ECS telefony: numer ogólny, aktywny od 1 września 2007 r. pn - pt w godz administrator techniczny pn - pt w godz administrator techniczny (dyŝurny) pn pt w godz , sb - nd całodobowo fax: Strona 6 z 30

7 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce, aplikacja będzie obsługiwać elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złoŝone dla: - procedury wywozu, - procedury uszlachetniania biernego, - powrotnego wywozu po gospodarczej procedurze celnej. Polska aplikacja ECS umoŝliwia przesłanie zgłoszenia wywozowego przez zgłaszających w Polsce w formie elektronicznej, równieŝ w przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy art. 793 ust. 2b RWKC (jednolita umowa przewozu) oraz w innych przypadkach, gdy urząd wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia. Zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS powinny być podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS (http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/ecs/podpisywanie zgzz ec s_instrukcja.pdf). Jednocześnie, mając na uwadze ryzyko niepobrania klucza przez wszystkich zgłaszających do czasu uruchomienia systemu ECS, dopuszcza się warunkowo do dnia 31 grudnia 2007 r., niezaleŝnie od wdroŝenia systemu ECS, moŝliwość dokonywania zgłoszeń wywozowych takŝe w systemie CELINA, na obecnie obowiązujących zasadach. Od 1 stycznia 2008 r. nie będzie moŝna komunikatów xml zawierających dane ze zgłoszenia wywozowego (SAD2) przesyłać do systemu CELINA za pomocą strony www lub poczty elektronicznej oraz dostarczać ich do urzędu na zewnętrznych nośnikach danych. Zatem od r. zgłoszenia składane w formie papierowej na Kartach 1,2,3 SAD (przepisy dopuszczają taką formę do r.) będą ewidencjonowane ręcznie w urzędzie celnym. Ze względów oczywistych obsługa takich zgłoszeń zajmie duŝo więcej czasu niŝ obsługa zgłoszeń elektronicznych przesyłanych do systemu ECS. Strona 7 z 30

8 Zgłoszenia wywozowe, które przesyłane są w formie podpisanego kluczem komunikatu IE 515 powinny być wypełniane stosownie do postanowień Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów. Zgłoszenia wywozowe składane w formie papierowej powinno zostać wypełnione zgodnie z zasadami ogólnymi wskazanymi w Części II ww. Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. Wersja 1.1 instrukcji stanowi uzupełnienie wersji 1.0 i ma zastosowanie od dnia 2 listopada 2007r. Wprowadzone zmiany dotyczą dokonywania zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych z wykorzystaniem procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Strona 8 z 30

9 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU) I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej Procedura standardowa dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wywozowe wraz z towarami przedstawiane jest w UWU. Czynności związane z obsługą zgłoszenia w UWU w systemie ECS oraz generowaniem komunikatów zgodnie ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów skutkują wysłaniem odpowiedniego komunikatu na wskazany w odpowiednim polu (atrybucie) komunikatu IE 515 adres . O tym, jaki adres podać decyduje sam zgłaszający, system waliduje tę informację jedynie w zakresie ilości znaków (nie więcej niŝ 35). Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak równieŝ ewentualne jego sprostowanie i uniewaŝnienie muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikaty przesyłane do zgłaszającego, w tym IE 599, są podpisane przez system. Od dnia r. zgłoszenie wywozowe moŝe być składane w następujący sposób: 1) w formie elektronicznej do systemu ECS w postaci podpisanego kluczem komunikatu xml (IE 515) przesłanego za pomocą strony www lub poczty elektronicznej, lub 2) w formie papierowej na kartach 1,2,3 SAD, uzupełnione o komunikat xml (SAD2) przesłany do systemu CELINA albo dostarczony do urzędu celnego na nośniku danych, do dnia r., 3) wyłącznie w formie papierowej na kartach 1,2,3 SAD do dnia r. Wybór formy zgłoszenia naleŝy do zgłaszającego. JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest składane w formie papierowej uzupełnionej o komunikat xml SAD2 lub wyłącznie w formie papierowej cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system CELINA, według dotychczasowych zasad. Strona 9 z 30

10 JeŜeli zgłoszenie wywozowe w formie komunikatu IE 515 zgodnego ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych jest składane w UWU, cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system ECS. Dla operacji międzynarodowych (eksport pośredni), kiedy UWA jest poza Polską istotne jest sprawdzenie w ogólnoeuropejskiej bazie danych urzędów celnych na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: czy urząd celny, który zgłaszający chce zadeklarować jako UWA posiada taki status. 2 Na tej samej stronie pod adresem: uruchomiona zostanie aplikacja umoŝliwiająca sprawdzenie statusu danej operacji wywozowej wyszukanej za pomocą numeru MRN. I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.1 ZłoŜenie, rejestracja i weryfikacja formalna zgłoszenia celnego I.A Zgłoszenie celne, czyli podpisany za pomocą klucza komunikat IE 515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU (przesyłane poprzez stronę www lub pocztą elektroniczną). Zgłoszenie wygenerowane z systemu zgłaszającego powinno posiadać tzw. numer własny (niepowtarzalny numer nadany przez zgłaszającego). I.A W przypadku błędów uniemoŝliwiających rejestrację zgłoszenia, zgłaszający otrzyma komunikat PWK2 informujący go o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. Na tym etapie zaakceptowane przez system zgłoszenie rejestrowane jest w systemie pod numerem własnym. 1.A W UWU naleŝy przedstawić takŝe określone w przepisach prawa celnego załączniki, powołując się na numer własny zgłoszenia. 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji tego organu. Są one do chwili zwolnienia towarów 2 WaŜne szczególnie w przypadku urzędów niemieckich. Strona 10 z 30

11 przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. Dokumenty te muszą być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. 1.A Zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system (nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia), jeŝeli: - przesłany komunikat IE 515 nie spełnia wymagań narzuconych przez system określonych w Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów (zgłoszenie zostaje automatycznie odrzucone poprzez przesłanie komunikatu PWK2), - upłynie termin 14 dni od zarejestrowania zgłoszenia w urzędzie wywozu, w czasie którego zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów (wysłany zostanie komunikat IE 516), - organ celny stwierdzi braki odnośnie kodów załączonych dokumentów (wysłany zostanie komunikat IE 516), - przed upływem terminu 14 dni, jeŝeli zachodzi taka potrzeba, np. na wniosek zgłaszającego (wysłany zostanie komunikat IE 516). O odmowie przyjęcia zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą komunikatu IE 516, zawierającego powód odmowy przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną tylko niektóre pozycje towarowe, odpowiednia informacja podawana w IE 516 moŝe ułatwić identyfikację błędu i złoŝenie nowego poprawnego zgłoszenia w formie komunikatu IE515. I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego Strona 11 z 30

12 Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną jest niezwłocznie przyjmowane przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN w sekwencji np. 07PL351010E000326, gdzie 07 oznacza wyznacznik roku, PL Polska, kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU, kolejny numer w danej jednostce organizacyjnej, 6 - cyfrę kontrolną dla MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE 528. I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu JeŜeli organ celny podejmuje decyzję o przystąpieniu do kontroli merytorycznej zgłoszenia, do zgłaszającego wysłany jest komunikat IE 560. JeŜeli wyniki kontroli są niezgodne (kod B1), zgłaszający informowany jest za pomocą komunikatu IE 551 o odmowie objęcia towarów procedurą wywozu. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną w trakcie kontroli tylko niektóre pozycje towarowe, komunikat moŝe zawierać informację, które pozycje zostały zakwestionowane, pomocną w identyfikacji błędu. Dalsze postępowanie dotyczące takiego zgłoszenia odbywa się poza systemem ECS. I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia Sprostowanie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 65 WKC (zanim organ celny poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli towarów lub stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu lub zwolnił towary), i art. 78 WKC. Nie podlegają sprostowaniu dane dotyczące rodzaju deklarowanego zgłoszenia oraz kodu towaru (w dokumencie SAD - druga część Pola 1 i Pole 33). Strona 12 z 30

13 Sprostowania przed zwolnieniem towarów zgłaszający moŝe dokonać poprzez przesłanie nowego podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych komunikatu IE 515 zawierającego poprawne i aktualne dane oraz numer MRN z pierwotnego zgłoszenia wywozowego. O przyjęciu sprostowania zgłaszający zostanie poinformowany komunikatem IE 504, zaś o odrzuceniu komunikatem IE 505. Wniosek o sprostowanie zgłoszenia po zwolnieniu towarów moŝe być złoŝony tylko w formie papierowej i jego obsługa odbywa się poza systemem. I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu JeŜeli towary zostały zwolnione do wywozu do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towaru do procedury wywozu. Jednocześnie w UWU drukowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący - EAD, a jeŝeli zgłoszenie obejmuje więcej niŝ jedną pozycję towarową dodatkowo drukowany jest Wykaz Pozycji. EAD i Wykaz pozycji w prawym górnym rogu zawierają numer MRN (zapisany alfanumerycznie oraz w formie kodu paskowego). Komunikat IE 529, EAD i Wykaz Pozycji zawierają zawsze aktualne dane, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych sprostowań. Dokumenty EAD oraz Wykaz Pozycji nie będą opatrzone pieczęcią i podpisem organu celnego. Dokumenty EAD i Wykaz pozycji wydawane są osobie, która przedstawiła towary. Powinny one towarzyszyć przesyłce na całej trasie przejazdu do UWA, a następnie być przedstawione wraz z towarem w UWA. I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia Po otrzymaniu przez UWU z UWA komunikatu IE 518 zawierający wyniki kontroli w UWA (przesyłany do UWU niezwłocznie po tym, jak towary opuściły obszar celny Wspólnoty) system generuje automatycznie komunikat IE 599 i przesyła go na adres wskazany w Strona 13 z 30

14 zgłoszeniu wywozowym (IE 515). Komunikat IE 599 zawiera dane ze zgłoszenia (uwzględniające wszystkie ewentualne sprostowania), uzupełnione o kody wyników kontroli w UWU i UWA oraz datę zwolnienia towarów do wyprowadzenia. Podpisany przez system ECS przy uŝyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, takŝe dla celów podatkowych. Uwaga: Komunikat IE 599 będzie równieŝ wysyłany do zgłaszającego, jeŝeli organ celny odmówił zgody na wyprowadzenie towarów i w takim przypadku będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 (niezgodne) oraz datę zatrzymania towarów w UWA. Komunikat IE 599 moŝe zatem zawierać następujące kody wyników kontroli:a1 zgodnie (w UWU lub UWA) A2 uznano za zgodnie (w UWU lub UWA) A3 zwolnienie towarów do wywozu w procedurze uproszczonej (w UWU) A4 drobne nieprawidłowości (w UWA) B1 niezgodne (w UWU lub UWA) I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A JeŜeli zgłaszający zawnioskuje o zastosowanie art. 793 ust. 2b RWKC procedura wywozu jest obsługiwana w całości w UWU. Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym: - urząd celny wyprowadzenia jest taki sam, jak urząd celny wywozu (w dokumencie SAD ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A SAD) - rodzaj transportu na granicy kody: 10, 20, 40, 50 tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy (w dokumencie SAD pole 25) - w polu Informacja dodatkowa (w dokumencie SAD pole 44) zadeklarowany jest kod 4DK1 (przypisany do jednolitej umowy przewozu), a następnie numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu. Strona 14 z 30

15 W takim przypadku zawsze w UWU musi być przedstawiona jednolita umowa przewozu, z której wynika, Ŝe spełnione są przesłanki art. 793 ust. 2b RWKC. Funkcjonariusz celny opatruje jednolitą umowę przewozu odpowiednio adnotacją EXPORT i swoją pieczęcią. I.A W przypadku jednolitej umowy przewozu oraz w innych przypadkach, gdy urząd celny wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia (ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A), np. jest on równocześnie urzędem wyjścia dla procedury tranzytu lub zgłoszenie do wywozu jest składane w urzędzie granicznym, po zwolnieniu towarów do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A System ECS obsługuje równieŝ zgłoszenia wywozowe składane zbiorczo, po faktycznym wyprowadzeniu towarów, np. w przypadku eksportu czasopism, transportu przesyłowego, (towary przewoŝone rurociągami i energia elektryczna), dostaw zaopatrzenia na statki morskie i powietrzne. Zgłoszenie powinno być składane zbiorczo po upływie okresu rozliczeniowego. Po przyjęciu zgłoszenia do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia UniewaŜnienie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego. Uwaga: nie jest moŝliwe uniewaŝnienie zgłoszenia w części, zgłoszenie moŝna uniewaŝnić tylko w całości. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia na wniosek zgłaszającego JeŜeli towary zgłoszone do procedury wywozu nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym UWU w formie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia moŝe być przesłany w formie komunikatu Strona 15 z 30

16 IE 514 podpisanego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych lub złoŝony w formie papierowej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 509 informujący o decyzji o uniewaŝnieniu zgłoszenia lub o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia z urzędu I.A JeŜeli towary nie zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty w terminie 90 dni od daty zwolnienia ich do procedury wywozu, zgłoszenie wywozowe zostanie uniewaŝnione z urzędu, zgodnie z art. 792 ust. 2 RWKC. W ramach postępowania wyjaśniającego (w przypadku braku komunikatu IE 518 z UWA potwierdzającego, Ŝe towary opuściły obszar celny Wspólnoty) UWU zwróci się do zgłaszającego z prośbą o przedstawienie dowodu na wyprowadzenie towarów. I.A JeŜeli w wyniku przeprowadzonego postępowania, organ celny uzna za wiarygodny dowód przedstawiony przez stronę, iŝ towary opuściły obszar celny Wspólnoty w terminie 90 dni od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, potwierdza fakt wyprowadzenia towarów (poza systemem ECS, wydając odpowiedni dokument). I.A W przypadku braku dowodu potwierdzającego, Ŝe towary opuściły obszar celny Wspólnoty w terminie 90 dni od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, organ celny uniewaŝnia zgłoszenie celne wywozowe. I.A W przypadku dokonywania wywozu towaru partiami, jeŝeli UWU otrzymał informację od zgłaszającego, Ŝe część towarów jeszcze nie została wyprowadzona z obszaru celnego Wspólnoty, ale zostanie wyprowadzona po 90 dniach od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, nie uniewaŝnia on zgłoszenia celnego. UniewaŜnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy zgłaszający poinformuje UWU o braku zamiaru wyprowadzenia części towarów objętych zgłoszeniem lub nie przekaŝe informacji w tym zakresie. W tym przypadku zgłoszenie celne wywozowe zostanie uniewaŝnione, a dla części towarów juŝ wyprowadzonych naleŝy złoŝyć zgłoszenie celne z mocą wsteczną, w trybie art. 795 RWKC. Zgłaszający jest informowany o uniewaŝnieniu zgłoszenia za pomocą komunikat IE 509. Strona 16 z 30

17 I. A. 2. Zgłoszenie dokonywanie na kartach 1, 2 i 3 SAD Zastosowanie mają obecnie obowiązujące zasady obsługi zgłoszeń celnych w systemie CELINA, a zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Potwierdzona przez urząd karta 3 SAD jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla celów podatkowych. Dopuszczenie alternatywnej obsługi zgłoszeń wywozowych w systemach ECS i CELINA ma charakter przejściowy - do dnia r. Po tej dacie Ministerstwo Finansów wycofa się z utrzymywania systemu CELINA w zakresie aplikacji wywozowej i tym samym obsługa zgłoszeń celnych będzie moŝliwa wyłącznie: - w systemie ECS poprzez przesłanie podpisanego kluczem komunikatu IE 515, - w formie papierowej, ale poza systemem CELINA - bez moŝliwości przesłania zgłoszenia z wykorzystaniem strony www, poczty elektronicznej, czy teŝ zewnętrznych nośników danych. I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja zgłaszającego JeŜeli nie działa aplikacja zgłaszającego słuŝąca do obsługi systemu ECS naleŝy przedstawić zgłoszenie wywozowe na kartach 1,2,3 SAD. Procedura analogiczna, jak w pkt I.A.2. Na zastosowanie procedury awaryjnej nie jest potrzebna zgoda organu celnego, poniewaŝ nie ma obowiązku składania zgłoszeń wyłącznie w formie elektronicznej. Strona 17 z 30

18 I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.2.1 O awarii systemu odpowiednio informowani są zgłaszający w formie określonej przez organ celny. I.B.2.2 Zgłoszenie celne w UWU zgłaszający składa na kartach 1, 2, 3 SAD. Procedura analogiczna, jak w pkt I.A.2. I.B.3 Obsługa zgłoszenia zapoczątkowana w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA JeŜeli zgłaszający po przesłaniu komunikatu IE 515 a przed zwolnieniem towaru do procedury wywozu, z jakichkolwiek powodów (najczęściej awarii systemu po stronie aplikacji podmiotu lub po stronie UWU) dokona w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem przesłanym do systemu ECS, takŝe zgłoszenia w systemie CELINA, to obowiązkiem zgłaszającego jest: a) w przypadku awarii po stronie UWU: - przed przyjęciem zgłoszenia niezwłoczne przesłanie do urzędu (faks lub ) pisemnego wniosku o odrzucenie albo uniewaŝnienie pierwotnego zgłoszenia, z powołaniem się na jego nr własny, - po przyjęciu zgłoszenia (a więc, gdy zgłaszający zna juŝ nr MRN wysłanego komunikatu IE 515) niezwłocznie przesłanie w systemie komunikatu IE 514 (wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia), b) w przypadku awarii po stronie aplikacji zgłaszającego jednoczesne przedłoŝenie wraz z papierowym zgłoszeniem do systemu CELINA, pisemnego wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia objętego uprzednio wysłanym komunikatem IE 515, z powołaniem się na jego nr własny. Strona 18 z 30

19 I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce elektroniczne zgłoszenia wywozowe w procedurze uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c WKC (procedura w miejscu) będą mogły być realizowane z wykorzystaniem systemu ECS lub alternatywnie z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. Uwaga!! Warunkiem niezbędnym do realizacji w systemie ECS procedury uproszczonej w wywozie (procedura w miejscu) jest posiadanie przez upowaŝnionego eksportera klucza do bezpiecznej transmisji danych. Podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do systemu ECS. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS. W przypadku braku klucza tj. sytuacja, gdy upowaŝniony eksporter wystąpił z wnioskiem, a jeszcze nie uzyskał klucza, jak równieŝ w przypadku awarii systemu ECS tj. gdy nie działa aplikacja zgłaszającego lub nie działa system w urzędzie celnym wywozu, powiadomienie (wypełnione zgodnie z obowiązującymi ogólnie zasadami dotyczącymi procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru, określonymi w Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD karta 3 dokumentu SAD) powinno zostać przesłane z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. UWAGA! Dopuszczenie alternatywnej obsługi zgłoszeń wywozowych w systemach ECS i CELINA ma charakter przejściowy - do dnia r. Po tej dacie obsługa zgłoszeń celnych wywozowych będzie moŝliwa wyłącznie w systemie ECS poprzez przesłanie podpisanego kluczem komunikatu IE 515. Strona 19 z 30

20 I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru Wszystkie pozwolenia na stosowanie procedur wywozowych w procedurze uproszczonej w miejscu (procedura poprzez wpis do rejestru) wydane przed 31 sierpnia 2007r. posiadają opisany tryb postępowania dla dokonywania zgłoszeń celnych wywozowych w systemie CELINA OPUS. Od dnia 31 sierpnia br. upowaŝniony eksporter moŝe dokonywać zgłoszeń celnych wywozowych w systemie ECS lub w systemie CELINA OPUS. Z uwagi na fakt, iŝ przepisy celne dotyczące realizacji procedur wywozowych w procedurze uproszczonej nie zmieniły się natomiast zmianie uległo jedynie narzędzie (system) za pomocą którego procedura będzie realizowana, osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej mogą ją realizować z wykorzystaniem systemu ECS bez konieczności zmiany pozwolenia. Ewentualne zmiany pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej z zastosowaniem systemu ECS powinny zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ przepisy Rozporządzenia Wykonawczego w art. 285 i 285a dla procedury uproszczonej w miejscu dają moŝliwość na: 1. przesyłanie niekompletnego zgłoszenia celnego - zgodnie z art. 285 ust. 1, 2. przesyłanie kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2, 3. przesyłanie powiadomienia oraz wpisywanie towarów do rejestru zgodnie z art. 285a. W chwili obecnej brak jest technicznej moŝliwości przesyłania niekompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 1 RWKC w systemie ECS. MoŜliwość przesyłania kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2 RWKC wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego W UWU naleŝy przedstawić o ile jest to wymagane lub zaŝąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego. 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają Strona 20 z 30

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Wersja 1.14 z dnia 9.11.2012 r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH Spis treści Część I Uwagi ogólne Sekcja A Formularze SAD i formularze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

"Prawo celne" - ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.);

Prawo celne - ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.); UŜyte w opracowaniu skróty oznaczają: "rozporządzenie w/s zgłoszeń INTRASTAT" - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422); "Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 3 - obowiązuje od dnia 23.01.2009 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24,

Regulamin świadczenia usług. bankowości elektronicznej ESBANK24, Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 11/10/2012 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 11 października 2012 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej ESBANK24 dla Klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo