Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1"

Transkrypt

1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30

2 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje ogólne... 7 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU)... 9 I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej... 9 I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia I. A. 2. Zgłoszenie dokonywanie na kartach 1, 2 i 3 SAD I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja zgłaszającego I.B.2 Nie działa system w UWU I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego I.C.2 Prawidłowe działanie systemu ECS I.C.2.1 Zgłoszenie niekompletne oraz procedura zgłoszenia uproszczonego I.C.2.2 Procedura w miejscu I.C Przesłanie powiadomienia zgodnie z art. 285 a RWKC I.C Zwolnienie towaru do wywozu I.C.2.4. Potwierdzenie wywozu I.D.1 Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej I.D.2 Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU II. URZĄD CELNY WYPROWADZENIA (UWA) II. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWA II. A.1 Brak komunikatu IE 507 przesłanego od podmiotu II. A.2 Obsługa operacji wywozowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami (IE 507 i IE 547) II.B Procedura awaryjna II.C Obsługa operacji wywozowych otwartych poza systemem ECS II.D. Obsługa operacji wywozowych dla wywozu towaru partiami (przez jeden lub kilka UWA) Strona 2 z 30

3 WaŜniejsze skróty i definicje 1 Skrót UWU UWA IE515 IE 515 z nr MRN IE 504 IE 505 IE 514 IE 509 IE 528 IE 529 IE 560 IE 551 IE507 IE 508 Opis Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Wyprowadzenia Zgłoszenie wywozowe Wniosek o sprostowanie zgłoszenia Akceptacja sprostowania zgłoszenia Odrzucenie sprostowania zgłoszenia Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia Decyzja o uniewaŝnieniu zgłoszenia (na wniosek lub z urzędu) lub informacja o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia Informacja o przyjęciu zgłoszenia, zawiera numer MRN Informacja o zwolnieniu towarów (w procedurze uproszczonej z załączonym EAD w formacie pdf) Powiadomienie o kontroli wysyłane z UWU Odmowa zwolnienia towarów do wywozu Powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesyłane elektronicznie przez osobę przedstawiająca towar do wyprowadzenia lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę Odrzucenie zmiany trasy. IE 521 Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie, zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. 1 Wszystkie komunikaty opisane są w Specyfikacji technicznej xml dla podmiotów: Strona 3 z 30

4 IE 522 IE 525 IE547 IE 548 IE 561 IE 518 IE599 MRN MRX EAD Klucz bezpiecznej transmisji danych do Komunikat zawiera odmowę zgody na wyprowadzenie z obszaru celnego towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy kiedy stwierdzone podczas kontroli rozbieŝności są na tyle znaczne, Ŝe przesyłka nie moŝe być zwolniona do wyprowadzenia. Informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. Manifest eksportowy przy składowaniu towarów, komunikat zbiorczy potwierdzający wyprowadzenie towarów Informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu manifestu eksportowego. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi odpowiadającemu za towar w miejscu składowania na granicy. Informacja o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli zgłoszenia w UWA. Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy (za wyjątkiem przypadków, gdy towar nie znajduje się na terenie urzędu celnego). Komunikat o wynikach kontroli przesyłany z UWA do UWU, informujący o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Wspólnoty lub o ich zatrzymaniu w UWA. Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego Numer ewidencyjny operacji wywozowej Numer ewidencji manifestów eksportowych Wywozowy Dokument Towarzyszący Certyfikat umoŝliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD); nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który Strona 4 z 30

5 generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC. Osoba przedstawiająca towary na granicy WKC RWKC Osoba odpowiedzialna za przedstawienie towaru organom celnym w UWA oraz za przesłanie komunikatów IE 507 i IE 547 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zm.) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm. Strona 5 z 30

6 Dane Centrum Help-Desk ECS telefony: numer ogólny, aktywny od 1 września 2007 r. pn - pt w godz administrator techniczny pn - pt w godz administrator techniczny (dyŝurny) pn pt w godz , sb - nd całodobowo fax: Strona 6 z 30

7 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce, aplikacja będzie obsługiwać elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złoŝone dla: - procedury wywozu, - procedury uszlachetniania biernego, - powrotnego wywozu po gospodarczej procedurze celnej. Polska aplikacja ECS umoŝliwia przesłanie zgłoszenia wywozowego przez zgłaszających w Polsce w formie elektronicznej, równieŝ w przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy art. 793 ust. 2b RWKC (jednolita umowa przewozu) oraz w innych przypadkach, gdy urząd wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia. Zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS powinny być podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS (http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/sys_informatyczne/ecs/podpisywanie zgzz ec s_instrukcja.pdf). Jednocześnie, mając na uwadze ryzyko niepobrania klucza przez wszystkich zgłaszających do czasu uruchomienia systemu ECS, dopuszcza się warunkowo do dnia 31 grudnia 2007 r., niezaleŝnie od wdroŝenia systemu ECS, moŝliwość dokonywania zgłoszeń wywozowych takŝe w systemie CELINA, na obecnie obowiązujących zasadach. Od 1 stycznia 2008 r. nie będzie moŝna komunikatów xml zawierających dane ze zgłoszenia wywozowego (SAD2) przesyłać do systemu CELINA za pomocą strony www lub poczty elektronicznej oraz dostarczać ich do urzędu na zewnętrznych nośnikach danych. Zatem od r. zgłoszenia składane w formie papierowej na Kartach 1,2,3 SAD (przepisy dopuszczają taką formę do r.) będą ewidencjonowane ręcznie w urzędzie celnym. Ze względów oczywistych obsługa takich zgłoszeń zajmie duŝo więcej czasu niŝ obsługa zgłoszeń elektronicznych przesyłanych do systemu ECS. Strona 7 z 30

8 Zgłoszenia wywozowe, które przesyłane są w formie podpisanego kluczem komunikatu IE 515 powinny być wypełniane stosownie do postanowień Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów. Zgłoszenia wywozowe składane w formie papierowej powinno zostać wypełnione zgodnie z zasadami ogólnymi wskazanymi w Części II ww. Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. Wersja 1.1 instrukcji stanowi uzupełnienie wersji 1.0 i ma zastosowanie od dnia 2 listopada 2007r. Wprowadzone zmiany dotyczą dokonywania zgłoszeń celnych w procedurach wywozowych z wykorzystaniem procedury uproszczonej w miejscu, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c) Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Strona 8 z 30

9 I. URZĄD CELNY WYWOZU (UWU) I. A. Prawidłowe działanie systemu ECS w UWU w procedurze standardowej Procedura standardowa dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wywozowe wraz z towarami przedstawiane jest w UWU. Czynności związane z obsługą zgłoszenia w UWU w systemie ECS oraz generowaniem komunikatów zgodnie ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów skutkują wysłaniem odpowiedniego komunikatu na wskazany w odpowiednim polu (atrybucie) komunikatu IE 515 adres . O tym, jaki adres podać decyduje sam zgłaszający, system waliduje tę informację jedynie w zakresie ilości znaków (nie więcej niŝ 35). Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak równieŝ ewentualne jego sprostowanie i uniewaŝnienie muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikaty przesyłane do zgłaszającego, w tym IE 599, są podpisane przez system. Od dnia r. zgłoszenie wywozowe moŝe być składane w następujący sposób: 1) w formie elektronicznej do systemu ECS w postaci podpisanego kluczem komunikatu xml (IE 515) przesłanego za pomocą strony www lub poczty elektronicznej, lub 2) w formie papierowej na kartach 1,2,3 SAD, uzupełnione o komunikat xml (SAD2) przesłany do systemu CELINA albo dostarczony do urzędu celnego na nośniku danych, do dnia r., 3) wyłącznie w formie papierowej na kartach 1,2,3 SAD do dnia r. Wybór formy zgłoszenia naleŝy do zgłaszającego. JeŜeli zgłoszenie wywozowe jest składane w formie papierowej uzupełnionej o komunikat xml SAD2 lub wyłącznie w formie papierowej cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system CELINA, według dotychczasowych zasad. Strona 9 z 30

10 JeŜeli zgłoszenie wywozowe w formie komunikatu IE 515 zgodnego ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych jest składane w UWU, cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system ECS. Dla operacji międzynarodowych (eksport pośredni), kiedy UWA jest poza Polską istotne jest sprawdzenie w ogólnoeuropejskiej bazie danych urzędów celnych na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: czy urząd celny, który zgłaszający chce zadeklarować jako UWA posiada taki status. 2 Na tej samej stronie pod adresem: uruchomiona zostanie aplikacja umoŝliwiająca sprawdzenie statusu danej operacji wywozowej wyszukanej za pomocą numeru MRN. I. A.1 Obsługa elektroniczna w systemie ECS I.A.1.1 ZłoŜenie, rejestracja i weryfikacja formalna zgłoszenia celnego I.A Zgłoszenie celne, czyli podpisany za pomocą klucza komunikat IE 515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU (przesyłane poprzez stronę www lub pocztą elektroniczną). Zgłoszenie wygenerowane z systemu zgłaszającego powinno posiadać tzw. numer własny (niepowtarzalny numer nadany przez zgłaszającego). I.A W przypadku błędów uniemoŝliwiających rejestrację zgłoszenia, zgłaszający otrzyma komunikat PWK2 informujący go o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. Na tym etapie zaakceptowane przez system zgłoszenie rejestrowane jest w systemie pod numerem własnym. 1.A W UWU naleŝy przedstawić takŝe określone w przepisach prawa celnego załączniki, powołując się na numer własny zgłoszenia. 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji tego organu. Są one do chwili zwolnienia towarów 2 WaŜne szczególnie w przypadku urzędów niemieckich. Strona 10 z 30

11 przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. Dokumenty te muszą być przedstawione na kaŝde Ŝądanie organu celnego. 2) Dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. 1.A Zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system (nastąpi odmowa przyjęcia zgłoszenia), jeŝeli: - przesłany komunikat IE 515 nie spełnia wymagań narzuconych przez system określonych w Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów (zgłoszenie zostaje automatycznie odrzucone poprzez przesłanie komunikatu PWK2), - upłynie termin 14 dni od zarejestrowania zgłoszenia w urzędzie wywozu, w czasie którego zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów (wysłany zostanie komunikat IE 516), - organ celny stwierdzi braki odnośnie kodów załączonych dokumentów (wysłany zostanie komunikat IE 516), - przed upływem terminu 14 dni, jeŝeli zachodzi taka potrzeba, np. na wniosek zgłaszającego (wysłany zostanie komunikat IE 516). O odmowie przyjęcia zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą komunikatu IE 516, zawierającego powód odmowy przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną tylko niektóre pozycje towarowe, odpowiednia informacja podawana w IE 516 moŝe ułatwić identyfikację błędu i złoŝenie nowego poprawnego zgłoszenia w formie komunikatu IE515. I.A.1.2 Przyjęcie zgłoszenia celnego Strona 11 z 30

12 Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną jest niezwłocznie przyjmowane przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN w sekwencji np. 07PL351010E000326, gdzie 07 oznacza wyznacznik roku, PL Polska, kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU, kolejny numer w danej jednostce organizacyjnej, 6 - cyfrę kontrolną dla MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE 528. I. A.1.3 Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu JeŜeli organ celny podejmuje decyzję o przystąpieniu do kontroli merytorycznej zgłoszenia, do zgłaszającego wysłany jest komunikat IE 560. JeŜeli wyniki kontroli są niezgodne (kod B1), zgłaszający informowany jest za pomocą komunikatu IE 551 o odmowie objęcia towarów procedurą wywozu. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną w trakcie kontroli tylko niektóre pozycje towarowe, komunikat moŝe zawierać informację, które pozycje zostały zakwestionowane, pomocną w identyfikacji błędu. Dalsze postępowanie dotyczące takiego zgłoszenia odbywa się poza systemem ECS. I. A.1.4 Sprostowanie zgłoszenia Sprostowanie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 65 WKC (zanim organ celny poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli towarów lub stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu lub zwolnił towary), i art. 78 WKC. Nie podlegają sprostowaniu dane dotyczące rodzaju deklarowanego zgłoszenia oraz kodu towaru (w dokumencie SAD - druga część Pola 1 i Pole 33). Strona 12 z 30

13 Sprostowania przed zwolnieniem towarów zgłaszający moŝe dokonać poprzez przesłanie nowego podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych komunikatu IE 515 zawierającego poprawne i aktualne dane oraz numer MRN z pierwotnego zgłoszenia wywozowego. O przyjęciu sprostowania zgłaszający zostanie poinformowany komunikatem IE 504, zaś o odrzuceniu komunikatem IE 505. Wniosek o sprostowanie zgłoszenia po zwolnieniu towarów moŝe być złoŝony tylko w formie papierowej i jego obsługa odbywa się poza systemem. I.A.1.5 Zwolnienie towarów do wywozu JeŜeli towary zostały zwolnione do wywozu do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 529 informujący o zwolnieniu towaru do procedury wywozu. Jednocześnie w UWU drukowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący - EAD, a jeŝeli zgłoszenie obejmuje więcej niŝ jedną pozycję towarową dodatkowo drukowany jest Wykaz Pozycji. EAD i Wykaz pozycji w prawym górnym rogu zawierają numer MRN (zapisany alfanumerycznie oraz w formie kodu paskowego). Komunikat IE 529, EAD i Wykaz Pozycji zawierają zawsze aktualne dane, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych sprostowań. Dokumenty EAD oraz Wykaz Pozycji nie będą opatrzone pieczęcią i podpisem organu celnego. Dokumenty EAD i Wykaz pozycji wydawane są osobie, która przedstawiła towary. Powinny one towarzyszyć przesyłce na całej trasie przejazdu do UWA, a następnie być przedstawione wraz z towarem w UWA. I. A.1.6 Potwierdzenie wyprowadzenia Po otrzymaniu przez UWU z UWA komunikatu IE 518 zawierający wyniki kontroli w UWA (przesyłany do UWU niezwłocznie po tym, jak towary opuściły obszar celny Wspólnoty) system generuje automatycznie komunikat IE 599 i przesyła go na adres wskazany w Strona 13 z 30

14 zgłoszeniu wywozowym (IE 515). Komunikat IE 599 zawiera dane ze zgłoszenia (uwzględniające wszystkie ewentualne sprostowania), uzupełnione o kody wyników kontroli w UWU i UWA oraz datę zwolnienia towarów do wyprowadzenia. Podpisany przez system ECS przy uŝyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, takŝe dla celów podatkowych. Uwaga: Komunikat IE 599 będzie równieŝ wysyłany do zgłaszającego, jeŝeli organ celny odmówił zgody na wyprowadzenie towarów i w takim przypadku będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 (niezgodne) oraz datę zatrzymania towarów w UWA. Komunikat IE 599 moŝe zatem zawierać następujące kody wyników kontroli:a1 zgodnie (w UWU lub UWA) A2 uznano za zgodnie (w UWU lub UWA) A3 zwolnienie towarów do wywozu w procedurze uproszczonej (w UWU) A4 drobne nieprawidłowości (w UWA) B1 niezgodne (w UWU lub UWA) I.A. 1.7 Jednolita umowa przewozu i inne przypadki, gdy UWU pełni rolę UWA I.A JeŜeli zgłaszający zawnioskuje o zastosowanie art. 793 ust. 2b RWKC procedura wywozu jest obsługiwana w całości w UWU. Za ww. wniosek uznaje się zgłoszenie celne, w którym: - urząd celny wyprowadzenia jest taki sam, jak urząd celny wywozu (w dokumencie SAD ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A SAD) - rodzaj transportu na granicy kody: 10, 20, 40, 50 tj. transport morski, lotniczy, kolejowy lub pocztowy (w dokumencie SAD pole 25) - w polu Informacja dodatkowa (w dokumencie SAD pole 44) zadeklarowany jest kod 4DK1 (przypisany do jednolitej umowy przewozu), a następnie numer dokumentu przewozowego, będącego jednolitą umową przewozu. Strona 14 z 30

15 W takim przypadku zawsze w UWU musi być przedstawiona jednolita umowa przewozu, z której wynika, Ŝe spełnione są przesłanki art. 793 ust. 2b RWKC. Funkcjonariusz celny opatruje jednolitą umowę przewozu odpowiednio adnotacją EXPORT i swoją pieczęcią. I.A W przypadku jednolitej umowy przewozu oraz w innych przypadkach, gdy urząd celny wywozu pełni rolę urzędu wyprowadzenia (ten sam kod urzędu w polu 29 i polu A), np. jest on równocześnie urzędem wyjścia dla procedury tranzytu lub zgłoszenie do wywozu jest składane w urzędzie granicznym, po zwolnieniu towarów do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A System ECS obsługuje równieŝ zgłoszenia wywozowe składane zbiorczo, po faktycznym wyprowadzeniu towarów, np. w przypadku eksportu czasopism, transportu przesyłowego, (towary przewoŝone rurociągami i energia elektryczna), dostaw zaopatrzenia na statki morskie i powietrzne. Zgłoszenie powinno być składane zbiorczo po upływie okresu rozliczeniowego. Po przyjęciu zgłoszenia do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 599. W takim przypadku dokument EAD nie zostanie wydrukowany i wydany osobie, która przedstawiła towary. I.A.1.8 UniewaŜnienie zgłoszenia UniewaŜnienie zgłoszenia moŝe być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego. Uwaga: nie jest moŝliwe uniewaŝnienie zgłoszenia w części, zgłoszenie moŝna uniewaŝnić tylko w całości. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia na wniosek zgłaszającego JeŜeli towary zgłoszone do procedury wywozu nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym UWU w formie wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. Wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia moŝe być przesłany w formie komunikatu Strona 15 z 30

16 IE 514 podpisanego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych lub złoŝony w formie papierowej. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do zgłaszającego przesyłany jest komunikat IE 509 informujący o decyzji o uniewaŝnieniu zgłoszenia lub o odrzuceniu wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia. I.A UniewaŜnienie zgłoszenia z urzędu I.A JeŜeli towary nie zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty w terminie 90 dni od daty zwolnienia ich do procedury wywozu, zgłoszenie wywozowe zostanie uniewaŝnione z urzędu, zgodnie z art. 792 ust. 2 RWKC. W ramach postępowania wyjaśniającego (w przypadku braku komunikatu IE 518 z UWA potwierdzającego, Ŝe towary opuściły obszar celny Wspólnoty) UWU zwróci się do zgłaszającego z prośbą o przedstawienie dowodu na wyprowadzenie towarów. I.A JeŜeli w wyniku przeprowadzonego postępowania, organ celny uzna za wiarygodny dowód przedstawiony przez stronę, iŝ towary opuściły obszar celny Wspólnoty w terminie 90 dni od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, potwierdza fakt wyprowadzenia towarów (poza systemem ECS, wydając odpowiedni dokument). I.A W przypadku braku dowodu potwierdzającego, Ŝe towary opuściły obszar celny Wspólnoty w terminie 90 dni od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, organ celny uniewaŝnia zgłoszenie celne wywozowe. I.A W przypadku dokonywania wywozu towaru partiami, jeŝeli UWU otrzymał informację od zgłaszającego, Ŝe część towarów jeszcze nie została wyprowadzona z obszaru celnego Wspólnoty, ale zostanie wyprowadzona po 90 dniach od dnia zwolnienia towarów do procedury wywozu, nie uniewaŝnia on zgłoszenia celnego. UniewaŜnienie nastąpi dopiero wtedy, gdy zgłaszający poinformuje UWU o braku zamiaru wyprowadzenia części towarów objętych zgłoszeniem lub nie przekaŝe informacji w tym zakresie. W tym przypadku zgłoszenie celne wywozowe zostanie uniewaŝnione, a dla części towarów juŝ wyprowadzonych naleŝy złoŝyć zgłoszenie celne z mocą wsteczną, w trybie art. 795 RWKC. Zgłaszający jest informowany o uniewaŝnieniu zgłoszenia za pomocą komunikat IE 509. Strona 16 z 30

17 I. A. 2. Zgłoszenie dokonywanie na kartach 1, 2 i 3 SAD Zastosowanie mają obecnie obowiązujące zasady obsługi zgłoszeń celnych w systemie CELINA, a zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami. Potwierdzona przez urząd karta 3 SAD jest dokumentem celnym potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla celów podatkowych. Dopuszczenie alternatywnej obsługi zgłoszeń wywozowych w systemach ECS i CELINA ma charakter przejściowy - do dnia r. Po tej dacie Ministerstwo Finansów wycofa się z utrzymywania systemu CELINA w zakresie aplikacji wywozowej i tym samym obsługa zgłoszeń celnych będzie moŝliwa wyłącznie: - w systemie ECS poprzez przesłanie podpisanego kluczem komunikatu IE 515, - w formie papierowej, ale poza systemem CELINA - bez moŝliwości przesłania zgłoszenia z wykorzystaniem strony www, poczty elektronicznej, czy teŝ zewnętrznych nośników danych. I. B. Procedura awaryjna w systemie ECS w procedurze standardowej I. B.1 Nie działa aplikacja zgłaszającego JeŜeli nie działa aplikacja zgłaszającego słuŝąca do obsługi systemu ECS naleŝy przedstawić zgłoszenie wywozowe na kartach 1,2,3 SAD. Procedura analogiczna, jak w pkt I.A.2. Na zastosowanie procedury awaryjnej nie jest potrzebna zgoda organu celnego, poniewaŝ nie ma obowiązku składania zgłoszeń wyłącznie w formie elektronicznej. Strona 17 z 30

18 I.B.2 Nie działa system w UWU I.B.2.1 O awarii systemu odpowiednio informowani są zgłaszający w formie określonej przez organ celny. I.B.2.2 Zgłoszenie celne w UWU zgłaszający składa na kartach 1, 2, 3 SAD. Procedura analogiczna, jak w pkt I.A.2. I.B.3 Obsługa zgłoszenia zapoczątkowana w systemie ECS następnie realizowana w systemie CELINA JeŜeli zgłaszający po przesłaniu komunikatu IE 515 a przed zwolnieniem towaru do procedury wywozu, z jakichkolwiek powodów (najczęściej awarii systemu po stronie aplikacji podmiotu lub po stronie UWU) dokona w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem przesłanym do systemu ECS, takŝe zgłoszenia w systemie CELINA, to obowiązkiem zgłaszającego jest: a) w przypadku awarii po stronie UWU: - przed przyjęciem zgłoszenia niezwłoczne przesłanie do urzędu (faks lub ) pisemnego wniosku o odrzucenie albo uniewaŝnienie pierwotnego zgłoszenia, z powołaniem się na jego nr własny, - po przyjęciu zgłoszenia (a więc, gdy zgłaszający zna juŝ nr MRN wysłanego komunikatu IE 515) niezwłocznie przesłanie w systemie komunikatu IE 514 (wniosek o uniewaŝnienie zgłoszenia), b) w przypadku awarii po stronie aplikacji zgłaszającego jednoczesne przedłoŝenie wraz z papierowym zgłoszeniem do systemu CELINA, pisemnego wniosku o uniewaŝnienie zgłoszenia objętego uprzednio wysłanym komunikatem IE 515, z powołaniem się na jego nr własny. Strona 18 z 30

19 I.C Procedura uproszczona I.C.1 Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem pełnej funkcjonalności I fazy systemu ECS w Polsce elektroniczne zgłoszenia wywozowe w procedurze uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c WKC (procedura w miejscu) będą mogły być realizowane z wykorzystaniem systemu ECS lub alternatywnie z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. Uwaga!! Warunkiem niezbędnym do realizacji w systemie ECS procedury uproszczonej w wywozie (procedura w miejscu) jest posiadanie przez upowaŝnionego eksportera klucza do bezpiecznej transmisji danych. Podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do systemu ECS. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS. W przypadku braku klucza tj. sytuacja, gdy upowaŝniony eksporter wystąpił z wnioskiem, a jeszcze nie uzyskał klucza, jak równieŝ w przypadku awarii systemu ECS tj. gdy nie działa aplikacja zgłaszającego lub nie działa system w urzędzie celnym wywozu, powiadomienie (wypełnione zgodnie z obowiązującymi ogólnie zasadami dotyczącymi procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru, określonymi w Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD karta 3 dokumentu SAD) powinno zostać przesłane z wykorzystaniem systemu CELINA OPUS. UWAGA! Dopuszczenie alternatywnej obsługi zgłoszeń wywozowych w systemach ECS i CELINA ma charakter przejściowy - do dnia r. Po tej dacie obsługa zgłoszeń celnych wywozowych będzie moŝliwa wyłącznie w systemie ECS poprzez przesłanie podpisanego kluczem komunikatu IE 515. Strona 19 z 30

20 I.C.1.1 Funkcjonujące obecnie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w wywozie poprzez wpis do rejestru Wszystkie pozwolenia na stosowanie procedur wywozowych w procedurze uproszczonej w miejscu (procedura poprzez wpis do rejestru) wydane przed 31 sierpnia 2007r. posiadają opisany tryb postępowania dla dokonywania zgłoszeń celnych wywozowych w systemie CELINA OPUS. Od dnia 31 sierpnia br. upowaŝniony eksporter moŝe dokonywać zgłoszeń celnych wywozowych w systemie ECS lub w systemie CELINA OPUS. Z uwagi na fakt, iŝ przepisy celne dotyczące realizacji procedur wywozowych w procedurze uproszczonej nie zmieniły się natomiast zmianie uległo jedynie narzędzie (system) za pomocą którego procedura będzie realizowana, osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej mogą ją realizować z wykorzystaniem systemu ECS bez konieczności zmiany pozwolenia. Ewentualne zmiany pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej z zastosowaniem systemu ECS powinny zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ przepisy Rozporządzenia Wykonawczego w art. 285 i 285a dla procedury uproszczonej w miejscu dają moŝliwość na: 1. przesyłanie niekompletnego zgłoszenia celnego - zgodnie z art. 285 ust. 1, 2. przesyłanie kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2, 3. przesyłanie powiadomienia oraz wpisywanie towarów do rejestru zgodnie z art. 285a. W chwili obecnej brak jest technicznej moŝliwości przesyłania niekompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 1 RWKC w systemie ECS. MoŜliwość przesyłania kompletnego zgłoszenia celnego zgodnie z art. 285 ust. 2 RWKC wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. I.C.1.2 Dokumenty załączane do zgłoszenia celnego W UWU naleŝy przedstawić o ile jest to wymagane lub zaŝąda tego organ celny, określone w przepisach prawa celnego załączniki do zgłoszenia wywozowego. 1) Dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC, nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają Strona 20 z 30

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Strona 1 z 41 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 4 Dane Centrum Helpdesk ECS... 7 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 2.1 Strona 1 z 43 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Helpdesk ECS... 6 I.

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej SPIS

Bardziej szczegółowo

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r.

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH DLA PODMIOTÓW wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. Warszawa 2013 Ministerstwo Finansów Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja: 6.5 z dnia Spis treści: UW. Urząd wyjścia

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu Działania Krok 1: przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC nadania Dokumenty i/lub informacje Po dokonaniu wszystkich formalności, zgodnie z ustawodawstwem

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

POLE 2 - Nadawca / Eksporter

POLE 2 - Nadawca / Eksporter 26.03.2012 r. Informacja uzupełniająca dla uŝytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zasad wypełniania pól osobowych w zgłoszeniach celnych oraz wprowadzenia nowego krajowego kodu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 24 do Decyzji DHRT-WWM-60600-158/08( ) z dnia 2009 r. PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP 1. Abonent

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR)

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja 8.2 z dnia Spis treści SŁOWNICZEK SKRÓTÓW... 2 URZĄD WYJŚCIA (UW)... 3 URZĄD PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7 Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne. Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r.

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne. Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Procedury celne Bruksela, dnia 1 lipca 2009 r. TAXUD/2019/2008 PL Final GRUPA ROBOCZA WE-EFTA Podręcznik procedur tranzytowych

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU Opracował : Kierownik Zmiany Janusz Bajsarowicz Celem wdrożenia elektronicznego zgłoszenia celnego w Procedurach przywozowych jest odejście od papierowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Instrukcja dla podmiotów - wersja 1.0 Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów/Departament Polityki Celnej 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU I. Wstęp Instytucja zgłoszenia celnego przed przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym Podstawy prawne - historia Ustawa z dnia 08-01-1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r poz. 50 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów

TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów TRACES - instrukcja wprowadzająca dla Importerów 1. Informacje wstępne System TRACES jest dostępny przez Internet, dla zarejestrowanych uŝytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła, pod adresem https://sanco.ec.europa.eu/traces/

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego CHEMICZEK I SPÓŁKA SP. Z O.O. 05-092 WARSZAWA UL. BOLKA 14 TEL. 0048 22 975612 FAKS. 0048 22 975612 office@chemiczek.pl www.chemiczek.pl Warszawa, 3 marzec 2008 r.... data, miejscowość Pieczęć firmowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT. Wersja 1.1 z dnia 4 października 2010r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin

INTRASTAT. Wersja 1.1 z dnia 4 października 2010r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Wykładowca: TERESA PUZIO 1 EKSPORT TOWARÓW 1.Pojęcie eksportu towarów Stosownie do art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZGiKM GEOPOZ Spis treści 1. Wymogi formalne str. 2 2. Opis portalu str. 3 3. Zgłaszanie prac geodezyjnych str. 4 4. Przeglądanie zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany wersja 5.3 Spis treści 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI... 3 2. WERYFIKACJA TOśSAMOŚCI... 4 3. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... 5 4. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT. Wersja 1.2 z dnia 11 września 2012 r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin

INTRASTAT. Wersja 1.2 z dnia 11 września 2012 r. Słownik przyjętych skrótów i terminów. Skrót/termin Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej

WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci do Krajowej Sieci Przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU 1.1. Informacje zawarte we WNIOSKU o określenie

Bardziej szczegółowo

W załączonym do niniejszej instrukcji przykładowo wypełnionych zgłoszeniach GL-2 posłuŝono się numerem NIP i REGON Izby Celnej w Rzepinie.

W załączonym do niniejszej instrukcji przykładowo wypełnionych zgłoszeniach GL-2 posłuŝono się numerem NIP i REGON Izby Celnej w Rzepinie. Instrukcja wypełniania zgłoszenia przemieszczenia/ zawieszenia eksploatacji/wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier na formularzu GL-2 Formularz GL-2 składa się z kilku części, których

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym

INSTRUKCJA w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym INSTRUKCJA w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym I. Koncepcja międzynarodowych przewozów towarów kolejami: 1. Generalna koncepcja międzynarodowych przewozów towarów kolejami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Informacja nr 1 7 grudnia 2009 r. INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER

Przeglądarka Internet Explorer NaleŜy zwrócić uwagę na to Ŝe: SYSTEM ONLINE nie działa w przeglądarce INTERNET EXPLORER Wymagania systemowe Aby zalogować się do systemu http://online.frse.org.pl (lub https://online.frse.org.pl) niezbędne jest posiadanie przegladarki Mozilla Firefox w wersji 3.0.* oraz wtyczki Mozilla XForms

Bardziej szczegółowo