Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4."

Transkrypt

1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia r.

2 Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze skróty i definicje... 5 Dane Centrum Helpdesk ECS... 9 Informacje ogólne A. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA W URZĘDIE CELNYM WYWOZU (UWU) Informacje ogólne Obsługa zgłoszenia w systemie ECS Złożenie zgłoszenia celnego Walidacja systemowa IE Weryfikacja formalna IE 515 zaakceptowanego przez system Przyjęcie zgłoszenia celnego Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu Wydruk dokumentu EAD Sprostowanie zgłoszenia Unieważnienie zgłoszenia Unieważnienie zgłoszenia na wniosek zgłaszającego Unieważnienie zgłoszenia z urzędu Wspólnotowa analiza ryzyka komunikaty w systemie Zwolnienie towarów do wywozu Potwierdzenie wyprowadzenia Informacja od innych służb uprawnionych do potwierdzania przekroczenia granicy IE Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych Potwierdzenie wyprowadzenia w eksporcie pośrednim Zasady przechowywania przez podmioty komunikatów związanych z obsługą zgłoszeń celnych w systemie ECS Procedura poszukiwawcza w ECS Szczególne przypadki postępowania Jednolita umowa przewozu przedstawiana w UWU Urząd wywozu jest równocześnie urzędem wyprowadzenia (UWU=UWA) Zgłoszenie składane zbiorczo Zgłoszenie z mocą wsteczną na podstawie art. 795 RWKC Wywóz partiami wyprowadzenie części towaru Procedura wywozu towarów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Formalności wywozowe Uproszczone zamykanie procedury wywozu oraz przeznaczenia powrotnego wywozu przez upoważnionego nadawcę TIR lub upoważnionego nadawcę w tranzycie wspólnotowym/wspólnym (T1/T2) Zdejmowanie i zakładanie zamknięć celnych oraz przeładunki w procesie konsolidacji przesyłek Procedura awaryjna w UWU Nie działa aplikacja lub łącze internetowe zgłaszającego System ECS nie działa w UWU (awaria po stronie administracji celnej) Szczegółowe zasady postępowania organów celnych w przypadku nieprawidłowego działania systemu ECS

3 Awaria lokalna Realizacja procedury awaryjnej Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515 nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU Wygenerowanie i przesłanie do podmiotu oraz administracji podatkowej komunikatu IE 599 w odniesieniu do zgłoszeń zarejestrowanych awaryjnie Potwierdzenie wyprowadzenia na podstawie dowodów alternatywnych, w odniesieniu do zgłoszenia złożonego na ESS B. Procedura uproszczona w ECS Informacje ogólne Realizacja procedury uproszczonej Zgłoszenie niekompletne (art. 280 RWKC) Zgłoszenie uproszczone (art. 282 RWKC) Procedura w miejscu art. 285 RWKC Procedura awaryjna w procedurze uproszczonej Nie działa aplikacja lub łącze internetowe zgłaszającego System ECS nie działa w UWU (awaria po stronie administracji celnej) Realizacja procedury awaryjnej Procedura awaryjna dla zgłoszenia niekompletnego i zgłoszenia uproszczonego Procedura awaryjna dla procedury w miejscu Tryb postępowania w przypadku, gdy po przesłaniu komunikatu IE 515, IE 515B lub IE 515C nastąpiła awaria aplikacji zgłaszającego lub systemu w UWU C. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE CELNYM WYPROWADZENIA (UWA) Informacje ogólne Obsługa zgłoszenia w UWA Przedstawienie towaru Obsługa składowania towarów Obowiązki przewoźnika w UWA Szczególne przypadki obsługi Obsługa operacji wywozowych otwartych w systemie ECS dla wywozu towaru partiami (przez jeden lub kilka UWA) Tranzyt po wywozie w UWA (gdy UWU różni się od UWA) Procedura awaryjna w UWA Procedura wywozu realizowana na dokumencie ESS System ECS nie funkcjonuje bądź działa nieprawidłowo w UWA D. WYWOZOWA DEKLARACJA SKRÓCONA (WDS) Informacje ogólne Osoba odpowiedzialna za złożenie WDS Terminy złożenia WDS Obsługa WDS w systemie Złożenie i walidacja systemowa WDS Przedstawienie towaru i weryfikacji WDS Sprostowanie WDS Anulowanie WDS Procedura awaryjna dla WDS Nie działa aplikacja lub łącze internetowe zgłaszającego System ECS nie działa po stronie administracji celnej Załączniki: Załącznik nr 1 do Instrukcji ECS Załącznik nr 2 do Instrukcji ECS

4 Załącznik nr 3 do Instrukcji ECS Załącznik nr 4 do Instrukcji ECS Załącznik nr 5 do Instrukcji ECS

5 Ważniejsze skróty i definicje 1 Skrót Opis AEO Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AES Zautomatyzowany System Eksportu Awizacja Status zgłoszenia wywozowego w UWA informujący o przesłaniu komunikatu IE 501 CELINA System Elektronicznej Obsługi Zgłoszeń w Imporcie CN Nomenklatura Scalona, ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 EAD Wywozowy Dokument Towarzyszący ECS System Kontroli Eksportu EMCS System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (ang. Excise Movement and Control System) EORI Numer identyfikacyjny podmiotu, nadawany przez organy celne, niepowtarzalny w ramach Wspólnoty Europejskiej EORI PL Krajowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI EU (EOS) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców ESS Dokument Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo ICS System Kontroli Importu IE 501 Komunikat informujący wyprzedzająco o przybyciu przesyłki do UWA Komunikat zawierający wniosek o dostarczenie danych zgłoszenia o danym MRN, wysyłany z urzędu wyprowadzenia do urzędu wywozu, gdy IE 502 do urzędu wyprowadzenia przybył towar z urzędu wywozu objętego systemem ECS, ale urząd wyprowadzenia nie posiada jego danych (tzn. nie dotarł komunikat IE 501). Komunikat stanowiący odpowiedź na komunikat IE502 zawiera dane IE 503 zgłoszenia bądź podaje przyczynę odmowy przekazania tych danych; wysyłany z urzędu wywozu do urzędu wyprowadzenia, który przesłał komunikat IE502. IE 504 Komunikat informujący zgłaszającego o akceptacji sprostowania przesłanego komunikatem IE 513. IE 505 Komunikat informujący zgłaszającego o odrzuceniu sprostowania 1 Procedura obsługi systemu opisana jest w Podręczniku użytkownika, zaś wszystkie komunikaty są opisane w Specyfikacji XML dla ECS, opublikowanej na stronie: oraz na stronie Ministerstwa Finansów: 5

6 przesłanego komunikatem IE 513. IE 507 Powiadomienie o przedstawieniu towaru w UWA, przesyłane elektronicznie przez osobę przedstawiająca towar do wyprowadzenia. IE 513 Wniosek o sprostowanie zgłoszenia IE 513B Wniosek o sprostowanie zgłoszenia niekompletnego IE 513C Wniosek o sprostowanie zgłoszenia uproszczonego IE 515 Zgłoszenie wywozowe IE 515B Zgłoszenie wywozowe niekompletne IE 515C Zgłoszenie wywozowe uproszczone IE 515XY Zgłoszenie uzupełniające IE 516 Komunikat elektroniczny zawierający informacje o odrzuceniu zgłoszenia z podaniem przyczyny. IE 518 Komunikat zawierający informację o wynikach kontroli zgłoszenia w UWA; wysyłany z UWA do UWU. IE 525 Komunikat informujący o zezwoleniu na przekroczenie granicy IE 528 Komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia i nadanym numerze MRN IE 529 Komunikat zawiera dane zgłoszenia przekazane przez podmiot skorygowane o ewentualne sprostowania i korekty oraz uzupełnione o: datę przyjęcia i zwolnienia zgłoszenia, wynik kontroli i zamknięcia celne (jeśli są założone). Jest przekazywany zwrotnie podmiotowi zgłaszającemu. Manifest eksportowy komunikat obejmujący kilka powiadomień lub zgłoszeń wywozowych, przekazywany do systemu przez podmiot IE 547 odpowiadający za towar w miejscu składowania na granicy. Może dotyczyć towarów (całości lub części) z wielu różnych zawiadomień o przybyciu towaru na granicę. IE560 Komunikat informujący o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli IE 582 Komunikat zawierający zapytanie do podmiotu o nie wyprowadzone towary (nie potwierdzone operacje wywozowe). IE 583 Komunikat zawierający odpowiedź podmiotu na komunikat IE582. Komunikat zawierający informację o przekroczeniu granicy przez towar ze IE 590 zgłoszenia wywozowego lub manifestu eksportowego, przekazywany do Systemu przez podmiot inny niż urząd celny, np. Straż Graniczna. IE 591 Komunikat zawierający informację o błędzie w IE590, przekazywany automatycznie przez System do nadawcy IE590. Komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru; wysyłany z UWU do eksportera/zgłaszającego. Zawiera dane zgłoszenia w momencie zwolnienia towarów do procedury wywozu (komunikat IE529), informację IE 599 o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy oraz ewentualnie informacje z UWA. Jest przekazywany zwrotnie zgłaszającemu oraz innym organom i instytucjom, które mogą być zainteresowane daną operacją. IE 5PU Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego IE 604 Akceptacja sprostowania wywozowej deklaracji skróconej. IE 605 Odrzucenie sprostowania wywozowej deklaracji skróconej. IE 613 Sprostowanie wywozowej deklaracji skróconej. IE 615 Wywozowa deklaracja skrócona. 6

7 IE 616 IE 628 IE 829 IE ST1 IE ST2 Klucz bezpiecznej transmisji danych NCTS MEX do MRN MRX Osoba przedstawiająca towary na granicy Osoba wyprowadzając a towary PDR PWK Rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne RWKC Odrzucenie wywozowej deklaracji skróconej. Nadanie numeru ewidencyjnego (MRN) wywozowej deklaracji skróconej. Komunikat przesyłany do podmiotów o akceptacji procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie. Komunikat potwierdzający zgodność danych ze zgłoszeniami wywozowymi z dokumentami e-ad. Zapytanie o stan obsługi zgłoszenia celnego lub deklaracji celnej. Odpowiedź na zapytanie o stan obsługi zgłoszenia celnego lub deklaracji celnej. Certyfikat umożliwiający podpisywanie zgłoszeń wywozowych - wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie (CBTD); nie jest certyfikatem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Klucz ten stanowi natomiast znak identyfikacyjny, który generuje znak kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy Manifest Eksportowy. Specyfikuje towary z [ZWA] i/lub [ZWU], które przed przekroczeniem granicy były składowane i są wyprowadzane za granicę. Powstaje na podstawie komunikatu IE 547 dostarczonego przez podmiot odpowiadający za towar w miejscu składowania na granicy. Numer ewidencyjny operacji wywozowej Numer ewidencji manifestów eksportowych Osoba odpowiedzialna za przedstawienie towaru organom celnym w UWA oraz za przesłanie komunikatu IE 507. Osoba odpowiedzialna za wyprowadzenie towarów w UWA oraz za przesłanie komunikatu IE 547. W zależności od specyfiki transportu osoba ta sama lub różna od osoby przedstawiającej towary. Podsystem Danych Referencyjnych Podsystem Wymiany Komunikatów: PWK1 stanowi Urzędowe Poświadczenie Odbioru i oznacza, że komunikat jest wypełniony poprawnie; PWK2 odrzucenie zgłoszenia ze względów formalnych, komunikat zawiera informację o błędzie; PWK3 zwraca wynik walidacji dla wysłanego komunikatu XML; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.). Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 7

8 TDT TIN UCU UWA UWU UZ WDS WKC XML ZUZ ZWA ZWU roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm.) Tranzytowy dokument towarzyszący Numer identyfikacji podatkowej NIP z przedrostkiem PL w przypadku podmiotów krajowych Urząd Celny złożenia zgłoszenia uzupełniającego Urząd Celny Wyprowadzenia Urząd Celny Wywozu Urząd Celny Złożenia wywozowej deklaracji skróconej. Wywozowa deklaracja skrócona. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307 z późn. zm.). (ang. Extensible Markup Language) uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie wywozowe obsługiwane w UWA Zgłoszenie wywozowe (kompletne, niekompletne, uproszczone) obsługiwane w UWU 8

9 Dane Centrum Helpdesk ECS telefon: (33) numer ogólny całodobowy fax: (33) całodobowy 9

10 Informacje ogólne Aplikacja obsługuje elektronicznie zgłoszenie wywozowe we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach, gdy takie zgłoszenie ma być złożone dla: 1) procedury wywozu, 2) procedury uszlachetniania biernego, 3) powrotnego wywozu. Polska aplikacja ECS umożliwia obsługę zgłoszenia wywozowego w Polsce w formie elektronicznej, także gdy urząd wywozu pełni jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia. Od 8 listopada 2010 r. system ECS obsługuje wywozową deklarację skróconą (WSD), urząd celny złożenia deklaracji wywozowej (UZ) oraz zgłoszenia uproszczone i niekompletne. Zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej przesyłane do systemu ECS są podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT 2. Zgodnie z przepisami RWKC zgłoszenia celne do procedury wywozu, łącznie ze

11 zgłoszeniami niekompletnymi, uproszczonymi i w procedurze w miejscu składane są wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu ECS. Zgłoszenia celne w formie papierowej są składane tylko przez podróżnych, którzy nie posiadają dostępu do systemu teleinformatycznego organu celnego (zgodnie z art. 787 ust. 5 RWKC) lub w przypadku procedury awaryjnej w urzędzie wywozu lub awarii aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego. Elektroniczne zgłoszenia wywozowe powinny być wypełniane stosownie do postanowień Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów 3 oraz części IX Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych 4 System ECS obsługuje zapytania od podmiotów o stan obsługi dokumentu wskazanego pod numerem MRN. Procedura dotyczy każdego MRN znajdującego się w polskim systemie, również tych pochodzących z innych krajów, a także MRX dla Manifestu Exportowego - MEX. Zapytanie w formacie XML (komunikat IE ST1) może być przesłane do systemu z poziomu interfejsu WWW lub poprzez . Zapytanie podlega automatycznej walidacji w systemie ECS. Jeżeli zapytanie nie jest poprawne do podmiotu wysyłana jest informacja o niepoprawności zapytania. Jeżeli wynik walidacji jest pozytywny, zapytanie jest rejestrowane w systemie ECS. Następnie system odszukuje dokument o MRN (MRX dla Manifestu Exportowego - MEX) podanym w zapytaniu, tworzy komunikat odpowiedzi (komunikat IE ST2) i wysyła go do podmiotu. Odpowiedź zawiera bieżący status dokumentu wywozowego, lub informację o błędzie (np. gdy system nie odnalazł dokumentu o wskazanym MRN/MRX). System ECS wysyła odpowiedź do podmiotu poprzez lub stronę WWW, zależnie od kanału komunikacji, jaki podmiot wykorzystał do przesłania zapytania. 3 Procedura obsługi systemu opisana jest w Podręczniku użytkownika, zaś wszystkie komunikaty są opisane w Specyfikacji XML dla ECS, opublikowanej na stronie: oraz na stronie Ministerstwa Finansów:

12 W przypadku zapytania poprzez stronę WWW, stan obsługi komunikatu jest wyświetlany na stronie WWW podmiotu. Zapytania o stan operacji nie są wizualizowane w aplikacji funkcjonariuszy jako obiekty, natomiast komunikaty IE ST1 i IE ST2 zapisywane są w repozytorium komunikatów. 12

13 A. OBSŁUGA ZGŁOSZENIA W URZĘDIE CELNYM WYWOZU (UWU) 1. Informacje ogólne Sekcja A Instrukcji dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wywozowe wraz z towarami przedstawiane jest w UWU. W przypadku gdy zgłoszenie jest przesłane przed przedstawieniem towarów (zgodnie z art. 201 ust. 2 RWKC) jako typ zgłoszenia zgłaszający powinien podać kod D (odpowiednio druga część pola 1 SAD). Z uwagi na specyfikę zgłoszeń elektronicznych, dla których w praktyce trudno dostosować czas ich złożenia do czasu przedstawienia towarów, dla podpisanych kluczem zgłoszeń wywozowych przesyłanych do systemu ECS jako powszechne przyjmuje się stosowanie art. 201 ust. 2 RWKC. Oznacza to, że zgłoszenie elektroniczne może być przesłane przed przedstawieniem towarów i zastosowanie tego trybu nie wymaga zgody organu celnego. Jeżeli w terminie 7 dni od zarejestrowania IE 515 przez system, towary nie zostaną przedstawione lub udostępnione organowi celnemu, zgłoszenie celne zostanie uznane za niezłożone i automatycznie usunięte z systemu. Przesłanie zgłoszenia w ww. trybie nie wyklucza, by w indywidualnych przypadkach organ celny wyznaczył krótszy niż 7 dni termin na przedstawienie towarów w UWU, informując o tym zgłaszającego poza systemem (fax, ). Uwaga: W każdym przypadku, gdy towar objęty zgłoszeniem wywozowym nie opuścił obszaru celnego Wspólnoty zgłaszający ma obowiązek poinformować o tym 13

14 fakcie urząd wywozu (UWU). Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak również ewentualne jego sprostowanie i unieważnienie, muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikaty odsyłane do zgłaszającego, w tym IE 599, są podpisane elektronicznie przez system ECS. Czynności związane z obsługą zgłoszenia w UWU w systemie ECS oraz generowaniem komunikatów zgodnie ze Specyfikacją techniczną XML dla podmiotów skutkują wysłaniem odpowiedniego komunikatu na adres (o ile został podany) wskazany przez zgłaszającego w odpowiednim polu (atrybucie) komunikatu IE 515. O tym, jaki adres podać decyduje sam zgłaszający, system waliduje tę informację jedynie w zakresie ilości znaków (nie więcej niż 35). W wyjątkowych przypadkach (awaria systemu, podróżni) możliwe jest złożenie zgłoszenia w formie papierowej na kartach Wywozowego SAD/Bezpieczeństwo (ESS). Wzór dokumentu ESS został określony w załączniku 45 k do RWKC i jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: /asset_publisher/d3oa/content/formularze-ess-karty-1-2-i-3-i-essloi-wykaz-pozycjitowarowych-wywozowego-sadbezpieczenstwo?redirect=http%3a%2f%2fwww.finanse.mf.gov.pl%2fsystemyinformatyczne%2fecs%2faes%2fwyjasnieniafaq%3fp_p_id%3d101_instance_d3oa%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3 Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_. Uwaga: W przypadku zgłoszenia podpisanego elektronicznie zgłaszający nie mają obowiązku przedstawiania dodatkowych dokumentów / wydruków potwierdzających przesłanie komunikatu elektronicznego do systemu. 14

15 2. Obsługa zgłoszenia w systemie ECS Jeżeli zgłoszenie wywozowe w formie komunikatu IE 515 podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych jest składane w UWU, cała operacja wywozowa jest obsługiwana przez system ECS. 2.1 Złożenie zgłoszenia celnego Zgłoszenie celne w postaci komunikatu IE 515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU poprzez przesłanie komunikatu XML (IE 515) z wykorzystaniem poniżej wymienionych alternatywnych narzędzi: - strony - poczty elektronicznej na adres - interfejsu niewizualnego. W przypadku niedostępności używanych przez podmiot ww. podstawowych kanałów komunikacyjnych, dopuszczalne jest również przesłanie zgłoszeń podpisanych kluczem do bezpiecznej transmisji danych na adres mailowy oddziału celnego, po wcześniejszym pozasystemowym poinformowaniu oddziału o zamiarze zastosowania tej procedury postępowania (Załącznik Nr 5 do Instrukcji) lub ich przekazanie do tego oddziału na nośniku zewnętrznym (patrz pkt 10.1). Zgłoszenie wygenerowane z systemu zgłaszającego powinno posiadać tzw. numer własny (niepowtarzalny numer nadany przez zgłaszającego). 2.2 Walidacja systemowa IE 515 Jeśli dokument jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym zostaje przyjęty do obsługi (system m.in. sprawdza, czy zostały wypełnione wszystkie niezbędne dla danej procedury pola) i otrzymuje status Oczekiwanie. Na tym etapie 15

16 zaakceptowane przez system zgłoszenie rejestrowane jest pod numerem własnym zadeklarowanym przez zgłaszającego w IE 515. Na adres zgłaszającego (z którego zostało wysłane zgłoszenie celne) zostaje wysłany komunikat PWK 1 zawierający między innymi informację o dacie i czasie rejestracji zgłoszenia w systemie. Komunikat PWK 1 stanowi tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeżeli dokument zawiera błędy formalne lub strukturalne i tym samym nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów, zgłoszenie zostaje automatycznie odrzucone. Informacja o odrzuceniu następuje poprzez przesłanie podmiotowi komunikatu PWK 2. Elementem walidacji systemowej dokonywanej automatycznie przez system jest również walidacja pod kątem numeru EORI i numeru świadectwa AEO. W zgłoszeniu wywozowym wymagane jest podanie numeru TIN, oraz numeru EORI: - obligatoryjnie w polu 2 (nadawca/eksporter) oraz polu 14 (zgłaszający/przedstawiciel), - fakultatywnie w polu 8 (odbiorca) zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. W przypadku podmiotów, które nie są objęte obowiązkiem posiadania numeru EORI, należy w atrybucie EORI wpisać NATURAL PERSON. Jeżeli posiadacz świadectwa AEOC, AEOF lub AEOS zamierza skorzystać z ułatwień jakie przysługują upoważnionym przedsiębiorcom powinien zadeklarować w Polu 44 zgłoszenia celnego numer świadectwa AEO wraz z podaniem co najmniej jednego z kodów (Y022, Y024, Y025) wskazującego na rolę, którą pełni przedsiębiorca w danej operacji wywozowej oraz podać kod E w polu (atrybucie) SpecyficzneOkolicznosci. Skutkować to będzie automatyczną weryfikacją numeru 16

17 świadectwa AEOC, AEOF i AEOS w ramach zapytania weryfikującego nr EORI przedsiębiorcy. Uwaga: Jeżeli przedsiębiorca zamierza skorzystać z możliwości podania ograniczonego zakresu danych, a UWU nie uda się potwierdzić zadeklarowanego przez przedsiębiorcę świadectwa AEO (z powodu awarii aplikacji), UWU odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego z ograniczonym zakresem danych. W takim przypadku podmiot może, albo poczekać na przywrócenie automatycznej walidacji, albo złożyć zgłoszenie z pełnym zakresem danych. Uwaga: Podmiot posiadający świadectwo AEOC nie ma prawnej możliwości podania mniejszej liczby danych. Dlatego, w przypadku zadeklarowania statusu AEOC dla któregokolwiek ze zgłaszających, nadawców lub przedstawicieli w systemie wyświetli się ostrzeżenie, informujące funkcjonariusza celnego o konieczności sprawdzenia na etapie weryfikacji formalnej zakresu podanych danych. Jeśli w wyniku tej weryfikacji okaże się, że podmiot zastosował mniejszy zakres danych należy odmówić przyjęcia zgłoszenia (tj. funkcjonariusz celny wyśle zgłaszającemu IE 516). Podanie nieprawidłowego numeru świadectwa AEO skutkuje odrzuceniem zgłoszenia celnego lub wywozowej deklaracji skróconej (oraz ich sprostowań), o ile dla danego podmiotu został podany numer EORI. Powyższe zasady dot. deklarowania statusu AEO dotyczą zarówno zgłoszenia wywozowego (IE 515) jak też jego sprostowania (IE 513) oraz wywozowej deklaracji skróconej (IE 615) jak też jej sprostowania (IE 613). Uwaga: System ECS weryfikuje automatycznie numery EORI a-like (numerów AEO nadanych w krajach trzecich i uznawanych na terenie UE na podstawie umów międzynarodowych). Warunkiem automatycznej weryfikacji jest wcześniejsza rejestracja podmiotu posiadającego numer EORI a-like w bazie EOS. 17

18 Reasumując, system odrzuci zgłoszenie na etapie walidacji systemowej poprzez przesłanie do zgłaszającego komunikatu PWK 2 gdy: - przesłany komunikat IE 515 nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji komunikatów XML dla przedsiębiorców, - wykryte zostaną nieprawidłowości w zakresie numeru EORI/AEO. Zgłaszający może otrzymać komunikat PWK 2 także w sytuacji gdy jeden z komponentów systemu ECS nie działa prawidłowo, co skutkować może chwilową niedostępnością aplikacji ECS. 2.3 Weryfikacja formalna IE 515 zaakceptowanego przez system Na etapie weryfikacji formalnej funkcjonariusz sprawdza, czy zgłoszenie celne w statusie Oczekiwanie spełnia wymogi formalne w zakresie nieobjętym uprzednio przeprowadzoną na zgłoszeniu walidacją systemową. 1) Załączniki do zgłoszenia Stosownie do postanowień 20 rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, chyba, że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. Tym samym przedkładane w UWU dokumenty można podzielić na dwie grupy: - dokumenty, w stosunku do których zastosowanie ma art. 77 ust. 2 WKC. Nie są one przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, ale pozostają do dyspozycji tego organu. Do chwili zwolnienia towarów są one 18

19 przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej. Dokumenty te muszą być przedstawione na każde żądanie organu celnego. - dokumenty, w stosunku do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC. Są one zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia. Są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. W przypadku przedkładania załączników do zgłoszenia w UWU zgłaszający musi powołać się na numer własny zgłoszenia. W przypadku błędów uniemożliwiających rejestrację zgłoszenia, zgłaszający otrzyma komunikat PWK2 informujący o przyczynach odrzucenia zgłoszenia. 2) Sytuacje skutkujące odmową przyjęcia zgłoszenia celnego: a) system automatycznie wyśle komunikat IE 516 (czynność materialno-techniczna skutkująca odmową przyjęcia zgłoszenia), gdy upłynie 7 dni od zarejestrowania zgłoszenia w UWU w statusie oczekiwanie, a zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów. b) komunikat IE 516 zostanie przesłany także, gdy: - funkcjonariusz celny stwierdzi, że nie zostały podane kody wymaganych dokumentów ( załączone dokumenty ), - w przypadku ręcznej weryfikacji EORI/AEO wykryto nieprawidłowości w tym zakresie, - funkcjonariusz celny stwierdzi brak zgodności pomiędzy IE 515 (ECS) i IE 801 (EMCS) w zakresie zadeklarowanej masy netto wyrobu akcyzowego, oraz kodu 19

20 CN (8 znaków), zgodnie z procedurą opisaną w Sekcji A pkt 9.6 niniejszej Instrukcji; - przed upływem terminu 7 dni, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. na wniosek zgłaszającego). W komentarzu do operacji w komunikacie IE 516 organ celny podaje powód odmowy przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, gdy zakwestionowane zostaną tylko niektóre pozycje towarowe, w komunikacie IE 516 funkcjonariusz celny wskazuje, które pozycje zostały zakwestionowane, aby ułatwić zgłaszającemu identyfikację błędu i złożenie nowego poprawnego zgłoszenia w formie komunikatu IE Przyjęcie zgłoszenia celnego Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną powinno być niezwłocznie przyjęte przez organ celny po przedstawieniu towaru. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN w sekwencji np. 10PL351010E , gdzie 10 oznacza wyznacznik roku, PL Polskę, kod jednostki zadeklarowanej w zgłoszeniu jako UWU, E identyfikator procedury wywozu, numer w danej jednostce organizacyjnej, 6 - cyfrę kontrolną dla MRN. O przyjęciu zgłoszenia celnego i o numerze MRN zgłaszający jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu IE Weryfikacja merytoryczna zgłoszenia po jego przyjęciu Jeżeli w wyniku weryfikacji merytorycznej, dokonywanej z uwzględnieniem wskazań i dyrektyw wynikających z systemowej analizy ryzyka, funkcjonariusz celny stwierdzi, iż zgłoszenie jest prawidłowe, to niezwłocznie podejmuje czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. W trakcie weryfikacji merytorycznej funkcjonariusz celny może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec zgłoszenia dodatkowych czynności weryfikacyjnych, np. 20

21 zarządzić kontrolę fizyczną towaru lub zażądać dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wystąpienia, w stosunku do wywożonego wyrobu akcyzowego przemieszczanego w systemie zawieszeń, braku zgodności masy netto lub/i kodu CN pomiędzy danymi w EMCS oraz w ECS, organ celny podejmuje decyzję o dalszej drodze postępowania (sprostowanie/unieważnienie/zwolnienie). W przypadku podjęcia decyzji o kontroli zgłoszenia wywozowego do zgłaszającego wysłany jest komunikat IE 560 (generowany tylko, gdy jako miejsce lokalizacji przedstawienia towaru podany został kod urzędu celnego wywozu). Komunikat IE 560 powinien zawierać informacje dodawane do zgłoszenia ZWU w polu,,komentarz podczas wykonywania operacji,,kontrola : - w przypadku decyzji o rewizji towarów data, czas i miejsce rewizji (ew. żądanie przedstawienia określonych dokumentów), - w przypadku badania dokumentów informację o dokumentach, jakie należy przedstawić organowi celnemu oraz termin ich przedstawienia. W celu przyśpieszenia pracy organu celnego, by nie powielać informacji ze zgłoszenia o załączonych dokumentach, przyjmuje się, że w przypadku przesłania komunikatu IE 560 bez wskazania konkretnych dokumentów, zgłaszający musi przedstawić w UWU komplet dokumentacji, którą zadeklarował w IE 515. W wyniku czynności weryfikacyjnych funkcjonariusz celny może: a) zatrzymać towar, jako wynik kontroli podając kod B1 niezgodne i poinformować zgłaszającego za pomocą komunikatu IE 551 o odmowie zwolnienia (i jej powodach) towarów do procedury wywozu (obsługa operacji w systemie kończy się), a następnie przekazać sprawę do postępowania celnego celem wydania stosownej decyzji - w przypadku, gdy stwierdzone 21

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 2.1 Strona 1 z 43 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Helpdesk ECS... 6 I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.2 Strona 1 z 41 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 4 Dane Centrum Helpdesk ECS... 7 Informacje

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja: 6.5 z dnia Spis treści: UW. Urząd wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie ECS wersja 1.1 Strona 1 z 30 Spis treści: WaŜniejsze skróty i definicje... 3 Dane Centrum Help-Desk ECS... 6 Informacje

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

POLE 2 - Nadawca / Eksporter

POLE 2 - Nadawca / Eksporter 26.03.2012 r. Informacja uzupełniająca dla uŝytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zasad wypełniania pól osobowych w zgłoszeniach celnych oraz wprowadzenia nowego krajowego kodu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OBSŁUGI STANDARDOWYCH PRZYWOZOWYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH SKŁADANYCH DO SYSTEMU CELINA PRZED PRZEDSTAWIENIEM TOWARU ORGANOWI CELNEMU I. Wstęp Instytucja zgłoszenia celnego przed przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych

Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Dokumenty przedkładane na potrzeby obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych Instrukcja dla podmiotów - wersja 1.0 Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów/Departament Polityki Celnej 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU

PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU PODPIS ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE CELINA W NOWYM UJĘCIU Opracował : Kierownik Zmiany Janusz Bajsarowicz Celem wdrożenia elektronicznego zgłoszenia celnego w Procedurach przywozowych jest odejście od papierowej

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Wersja 0.1 z dnia 19 czerwca 2015 r. Słownik przyjętych skrótów i terminów Skrót/termin CBTD CEIDG

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.4. Opracowano w Departamencie Ceł Warszawa, styczeń 2015 Ministerstwo Finansów Departament Ceł Wprowadzenie Status upoważnionego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 2.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa maj 2014 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. Cele szkolenia Szkolenie na temat systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, adresowane jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

kodu identyfikacyjnego,

kodu identyfikacyjnego, Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego, uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o następujących zmianach w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.14 z dnia 9.11.2012 r.:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r.

CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH. wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH DLA PODMIOTÓW wersja 1.3 z dnia 10.10.2013 r. Warszawa 2013 Ministerstwo Finansów Departament Polityki

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.fi nanse.mf.gov.pl Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura 1 2 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uwaga! W nawiązaniu do opublikowanej poniżej Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie

Bardziej szczegółowo

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Działania ania podjęte przez SłużbęS Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pytania / Problemy zgłoszone przez uczestników dzisiejszej Konferencji

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r. Terminy szkolenia 26 sierpień 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 23 wrzesień 2013r., Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2014 r. Terminy szkolenia 13 październik 2014r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 17 listopad 2014r., Wrocław - Hotel Novotel***

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE. Szczególna procedura Podstawa

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.2 z dnia 10.01.2011 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej SPIS

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW

CELINA. wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW CELINA INSTRUKCJA OBSŁUGI I STOSOWANIA ELEKTRONICZNYCH ZGŁOSZEŃ CELNYCH W PROCEDURACH PRZYWOZOWYCH - DLA PODMIOTÓW wersja 1.1 z dnia 18.12.2009 r. Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Fachowe doradztwo. TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców

Fachowe doradztwo. TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców Fachowe doradztwo TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców Dorota Białas I Tadeusz Piekłowski I Wrocław I 18.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR)

Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Instrukcja postępowania z systemem NCTS dla funkcjonariuszy celnych (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja 8.2 z dnia Spis treści SŁOWNICZEK SKRÓTÓW... 2 URZĄD WYJŚCIA (UW)... 3 URZĄD PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.2 z dnia 29.07.2015 r. OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Wykładowca: TERESA PUZIO 1 EKSPORT TOWARÓW 1.Pojęcie eksportu towarów Stosownie do art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL

Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Służba Celna informuje, że w III kwartale 2014 r. przewidywane jest wydanie numeru Wiadomości Celnych, zawierającego kompleksową informację na temat ułatwień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14.

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14. WNIOSEK. miejscowość i data O REJESTRACJĘ DANYCH NA POTRZEBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM PODMIOT PODLEGAJĄCY REJESTRACJI CZĘŚĆ NR 1 SKŁAD PODATKOWY ZAREJESTROWANY ODBIORCA 1 ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo