SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców"

Transkrypt

1 SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r.

2 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe Funkcje składu celnego Rodzaje składów celnych Pozwolenie na prowadzenie składu celnego i stosowanie procedury składu celnego... 5 A. Wniosek o udzielenie pozwolenia... 5 Rodzaje stosowanych wniosków... 5 Zasady wypełniania wniosku... 6 Załączniki do wniosku... 6 Organ celny, do którego jest składany wniosek... 7 B. Warunki udzielenia pozwolenia... 7 Przesłanki podmiotowe... 7 Przesłanki dotyczące miejsca stosowania procedury... 8 Wykazanie gospodarczej potrzeby składowania Zabezpieczenie Ewidencja towarów składowanych w składzie celnym Składowanie towarów Rodzaj składowanych towarów Termin składowania towarów w składzie celnym Funkcjonowanie składu celnego SprzedaŜ towarów w składzie celnym Konsygnacja towarów objętych procedurą składu celnego Zwyczajowe zabiegi Czasowe wyprowadzenie towarów objętych procedurą składu celnego Przemieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego Pozwolenie z mocą wsteczną na korzystanie z procedury składu celnego Procesy uszlachetniania oraz przetworzenia pod kontrolą celną w pomieszczeniach składu celnego Przeniesienie praw i obowiązków

3 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe. a) rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z , str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.) (WKC), b) rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) (RWKC), c) ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.), d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz. U. Nr 87, poz. 829) f) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. Nr 222, poz. 1757, z późn. zm.) g) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995). 2. Funkcje składu celnego Z gospodarczego punktu widzenia instytucja składu celnego spełnia, w systemie obrotu towarowego z zagranicą, istotne funkcje wpływające na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. MoŜna ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Instytucja składu celnego umoŝliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów niewspólnotowych, przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (funkcja zawieszenia płatności). Towary niewspólnotowe objęte procedurą składu celnego w czasie składowania nie podlegają naleŝnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Skład celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa). Towary niewspólnotowe objęte procedurą składu celnego nie muszą być, w celu zakończenia tej procedury, dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. JeŜeli jest to uzasadnione potrzebą gospodarczą towary te mogą zostać powrotnie wywiezione. Nie ma wówczas potrzeby uiszczania naleŝności celnych i podatkowych. 3

4 Procedura składu celnego pozwala na zakończenie uprzednio stosowanej procedury celnej np. procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną. Takie postępowanie umoŝliwia z jednej strony wywiązanie się z obowiązku nadania np. produktom kompensacyjnym uzyskanym w procedurze uszlachetniania czynnego innego przeznaczenia celnego, z drugiej zaś strony pozwala przeczekać ewentualne problemy ze zbytem tych produktów. 3. Rodzaje składów celnych Publiczne składy celne to składy celne o charakterze usługowym, z których moŝe korzystać kaŝda osoba, w tym takŝe osoba niewspólnotowa, w celu składowania towarów. W składzie celnym publicznym towary są składowane na podstawie umowy zawartej przez korzystającego z procedury z prowadzącym skład celny, który z tytułu składowania towarów pobiera opłatę składową. Umowa zawierana jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W publicznym składzie celnym mogą być równieŝ składowane towary przez osobę prowadzącą skład celny. WyróŜniamy trzy typy publicznych składów celnych: w składzie celnym typu A prowadzący skład celny odpowiedzialny jest za zapewnienie, Ŝe towary składowane w składzie celnym nie zostaną usunięte spod dozoru celnego, za wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów objętych procedurą składu celnego oraz za przestrzeganie szczególnych warunków określonych w pozwoleniu, w składzie celnym typu B kaŝdy korzystający z procedury składu celnego odpowiedzialny jest za zapewnienie, aby towary złoŝone w składzie celnym nie zostały usunięte spod dozoru celnego i za wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów objętych procedurą składu celnego, skład celny typu F prowadzony jest przez organy celne; ten typ składów celnych nie funkcjonuje w Polsce. Prywatne składy celne to składy celne przeznaczone do składowania towarów tylko przez prowadzącego skład celny. RozróŜniamy trzy typy prywatnych składów celnych: w składzie celnym typu C prowadzący skład celny jest jednocześnie osobą korzystającą z procedury, jednakŝe nie musi być on właścicielem towarów. Jest to standardowy typ składu celnego wykorzystywany najczęściej dla własnych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą firmy. w składzie celnym typu D moŝliwe jest stosowanie przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu, procedury w miejscu, przy czym dopuszcza się przyjęcie w 4

5 zgłoszeniu celnym rodzaju, wartości celnej i ilości towarów według stanu na dzień objęcia towarów procedurą składu celnego. Uprawnienie do przyjęcia elementów z dnia objęcia towarów procedurą składu celnego odróŝnia instytucje składu celnego typu D od korzystania z procedury uproszczonej w pozostałych typach składów celnych. w składzie celnym typu E towary objęte procedurą nie muszą być składowane w miejscu zatwierdzonym jako skład celny, lecz w róŝnego rodzaju urządzeniach do składowania naleŝących do posiadacza pozwolenia na prowadzenie składu celnego, np. w cysternach, silosach, chłodniach, a takŝe urządzeniach składowych zainstalowanych na środkach transportu. Pozwala to na przemieszczanie towarów, pozostających pod procedurą składu celnego, nie tylko na terytorium kraju ale takŝe na obszarze Unii Europejskiej. 4. Pozwolenie na prowadzenie składu celnego i stosowanie procedury składu celnego Prowadzenie składu celnego oraz stosowanie procedury składu celnego uzaleŝnione jest od udzielenia pozwolenia przez organ celny. A. Wniosek o udzielenie pozwolenia Rodzaje stosowanych wniosków Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego lub pozwolenia na prowadzenie składu celnego jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 RWKC i składa się z: 1) wniosku o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia (formularz podstawowy), 2) wniosku o pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub stosowanie procedury w składzie celnym typu E (formularz kontynuacyjny), W przypadku, gdy towary są obejmowane procedurą składu celnego prywatnego typu E nie jest wymagane ubiegane się o pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Zgodnie z przytoczoną powyŝej definicją towary nie muszą być bowiem wówczas składowane w miejscu zatwierdzonym jako skład celny. W konsekwencji przy wypełnianiu wniosku stosowane są zasady takie, jak dla ubiegania się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego, z zastrzeŝeniem, Ŝe w polu 19 formularza kontynuacyjnego naleŝy podać szczegółowy opis urządzenia składowego, wraz elementami wymaganymi dla skutecznego sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego typu D albo wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego typu E z elementami 5

6 procedury ustanowionej dla składu celnego typu D oprócz wymienionych wyŝej formularzy naleŝy takŝe dołączyć: 3) wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych (formularz podstawowy), 4) wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych (formularz kontynuacyjny - przywóz). W przypadku prywatnych składów celnych oraz publicznych składów celnych, gdy prowadzący skład celny będzie takŝe zainteresowany stosowaniem procedury składu celnego moŝliwe jest złoŝenie jednego wniosku, w którym wnioskodawca będzie ubiegać się o uprawnienie do prowadzenia składu celnego i stosowania procedury składu celnego. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego stanowi równocześnie zgłoszenie w sprawie urzędowego sprawdzenia. Zasady wypełniania wniosku W odpowiednich polach formularzy wniosków naleŝy podać informacje zgodnie z Instrukcją wypełniania, która została określona w załączniku nr 67 do RWKC. Dodatkowo, w treści wniosku (w polu nr 1) naleŝy podać numer identyfikacyjny EORI, oraz - jeśli wnioskodawca posiada status upowaŝnionego przedsiębiorcy - numer świadectwa AEO. Załączniki do wniosku W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada statusu AEO - do wniosku naleŝy dołączyć oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. JeŜeli wnioskodawca posiada status AEO S albo AEO F i w trakcie audytu przed uzyskaniem świadectwa AEO przeprowadzany audyt dotyczył takŝe miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny, dla potrzeb urzędowego sprawdzenia uznaje się wynik audytu AEO. JeŜeli jednak wnioskodawca nie posiada statusu AEO S lub AEO F albo posiada ten status, ale miejsce, w którym ma być prowadzony skład celny, nie podlegało audytowi AEO, do wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego albo wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury w prywatnym składzie celnym typu E, dołączyć naleŝy tytuł prawny oraz plan miejsca, gdzie będzie zlokalizowany skład celny wraz z opisem zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, Ŝe składowane towary nie zostaną usunięte spod dozoru celnego. 6

7 W przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego w publicznym składzie celnym wnioskodawca obowiązany jest dołączyć umowę składu zawartą z prowadzącym skład celny. Dopuszcza się takŝe złoŝenie przez wnioskodawcę oświadczenia, na okoliczność zawarcia takiej umowy. Oświadczenie powinno być zamieszczone w polu 16 formularza stanowiącego załącznik nr 67 do RWKC i określać nazwę prowadzącego skład celny, numer pozwolenia na prowadzenie składu celnego i termin, na jaki umowa została zawarta. Obowiązek załączania do wniosku dokumentów innych niŝ wymienione powyŝej winien wynikać z przepisów prawa celnego lub przepisów odrębnych. Rodzaj załączanych dokumentów powinien być bezpośrednio powiązany z przedmiotem prowadzonego postępowania i mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie, np. ustalenie czy spełnione są warunki skutecznego sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. W przypadku, gdy wymagany dokument został dołączony w toku innego postępowania prowadzonego przez dany organ celny, a informacje w nim zawarte odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i stan prawny, wnioskodawca moŝe ograniczyć się do wskazania numeru sprawy, przy której dany dokument został dołączony. Organ celny, do którego jest składany wniosek Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub na stosowanie procedury składu celnego składany jest do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce składu celnego, a w przypadku stosowania procedury w składzie celnym typu E - do naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo ze względu na miejsce, gdzie prowadzone są księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie informatycznym wnioskodawcy. B. Warunki udzielenia pozwolenia Przesłanki podmiotowe Pozwolenie na prowadzenie składu celnego udzielane jest wyłącznie osobom mającym swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Pozwolenie na stosowanie procedury składu celnego moŝe być udzielone kaŝdej osobie, która zamierza składować towary w składzie celnym. Dotyczy to takŝe osób posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo poza obszarem Unii Europejskiej. Korzystającym ze składu jest osoba związana zgłoszeniem objęcia towarów procedurą składu celnego lub osoba, na którą przeniesiono prawa i obowiązki tej pierwszej osoby. 7

8 Osoba, której udzielane jest pozwolenie musi spełniać wszelkie przesłanki, pozwalające uznać, iŝ gwarantuje ona prawidłowy przebieg procedury. Weryfikacja kryteriów podmiotowych w tym właśnie zakresie następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentach, a takŝe po dokonaniu sprawdzenia w resortowych systemach informatycznych. Weryfikacja warunków podmiotowych dotyczy w szczególności sprawdzenia, czy wnioskodawca: - nie naruszył w sposób powaŝny lub powtarzający się przepisów prawa celnego lub podatkowego, - nie zalega z płatnościami naleŝności celnych oraz w podatkach wobec urzędu skarbowego, - nie jest podmiotem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, - rzetelnie wywiązuje się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego w toku dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów. Przesłanki dotyczące miejsca stosowania procedury Warunki z tego zakresu analizowane są podczas postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub stosowanie procedury w prywatnym składzie celnym typu E. Realizowane są one w trybie i na zasadach określonych dla urzędowego sprawdzenia. W praktyce polega to na sprawdzeniu miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny, pod kątem spełnienia warunków dla moŝliwości skutecznego sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej oraz zapewnienia nieusuwalności towarów. Z wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do prowadzenia działalności składu celnego sporządzany jest protokół (w formie postanowienia), który doręczany jest wnioskodawcy. Wykazanie gospodarczej potrzeby składowania Składając wniosek o udzielenie pozwolenia wnioskodawca zamierzający prowadzić skład celny musi wskazać na przesłanki uzasadniające gospodarczą potrzebę składowania. Niedostarczenie informacji uzasadniających gospodarczą potrzebę składowania czy teŝ zaistnienie sytuacji, kiedy koszty administracyjne są niewspółmierne do gospodarczej potrzeby składowania - skutkuje odmową wydania pozwolenia. Do określenia gospodarczej potrzeby składowania stosuje się następujące kryteria: wniosek o pozwolenie na prowadzenie składu celnego publicznego musi zawierać informacje, które potwierdzają potrzebę świadczenia usług w zakresie składowania. 8

9 Informacje takie muszą zawierać szczegóły dotyczące planowanego rozmiaru działalności np. przewidywaną liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę transakcji, stopień otwartości i dostępności pomieszczeń do składowania dla podmiotów gospodarczych. wniosek o pozwolenie na prowadzenie składu celnego prywatnego musi zawierać informacje, Ŝe wnioskodawca posiada pomieszczenia do składowania przywoŝonych towarów. Dodatkowo informacje powinny wskazywać potrzebę składowania, rozmiar stanów magazynowych, częstotliwość uŝywania, charakter działalności i inne informacje konieczne do oceny tego kryterium. 5. Zabezpieczenie Wydając pozwolenie na prowadzenie składu celnego organ celny moŝe zaŝądać od prowadzącego skład, złoŝenia w wyznaczonym terminie, gwarancji związanej z odpowiedzialnością za: zapewnienie, Ŝe towary złoŝone w składzie celnym nie zostaną usunięte spod dozoru celnego, wykonywanie obowiązków wynikających ze składowania towarów objętych procedurą składu celnego, przestrzeganie szczególnych warunków określonych w pozwoleniu. Organ celny moŝe takŝe zaŝądać złoŝenia zabezpieczenia przez osobę korzystającą z procedury składu celnego. Wynika to z ogólnych zasad określonych w przepisach prawa celnego, z których wynika, iŝ organy celne mogą uzaleŝnić objęcie towaru procedurą zawieszającą od złoŝenia zabezpieczenia w celu zapewnienia uiszczenia długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. W przypadku zabezpieczenia fakultatywnego ocena, czy w danym przypadku istnieje konieczność złoŝenia zabezpieczenia, naleŝy do organu celnego. Przy dokonywaniu tej oceny organ celny uwzględnia ryzyko związane z ewentualnym powstaniem długu celnego i jego nieuiszczeniem w terminie. Nie chodzi tu więc o zabezpieczenie wszelkich potencjalnych naleŝności celnych przywozowych od wszystkich składowanych towarów w kaŝdym czasie, lecz o ochronę naleŝności podlegających ryzyku. Kryteria, które wpływają na poziom ryzyka powstania długu celnego wyznaczone są w szczególności przez: 1. Wiarygodność osoby zobowiązanej (posiadanie statusu AEO, czas prowadzenia działalności gospodarczej, rzetelność rozliczania naleŝności celnych i podatkowych, pozytywna opinia organów celnych o osobie), 9

10 2. Składowane towary (rodzaj składowanych towarów, wysokość naleŝności celnych i podatkowych, średni stan zapasów magazynowych), 3. Zakres działalności w składzie celnym (typ składu celnego, liczba osób korzystających z procedury, rodzaj czynności zwyczajowych, stosowanie czasowego wyprowadzenia lub transferu), 4. Bezpieczeństwo składu celnego (lokalizacja, rozmiar i rodzaj pomieszczeń składowych, sposób zabezpieczenia pomieszczeń (budynki, ochrona, alarmy itp.), 5. Kontrola i dozór składu celnego (częstotliwość przedkładania spisów inwentaryzacyjnych, rodzaj stosowanych ewidencji towarowych, jakość systemów wykorzystywanych do kontroli i rozliczania stanów magazynowych, moŝliwość wyodrębnienia pomieszczeń do składowania towarów pod zamknięciem celnym). PowyŜsze kryteria są kryteriami przykładowymi. KaŜdy organ celny samodzielnie podejmuje decyzję o wymogu złoŝenia zabezpieczenia lub odstąpieniu od tego wymogu, biorąc pod uwagę wymienione kryteria, oraz/lub inne kryteria, które uznaje za właściwe w danym przypadku. Przepisy prawa celnego określają takŝe przypadki, kiedy złoŝenie zabezpieczenia jest obligatoryjne. Dotyczy to ubiegania się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego typu D, a takŝe stosowania procedury składu celnego prywatnego typu E z elementami typu D, stosowania procedury składu celnego w przypadku, gdy korzystającym z procedury jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej i przypadków kiedy procedurą składu celnego obejmowane są towary określone w załączniku nr 44c do RWKC. 6. Ewidencja towarów składowanych w składzie celnym Prowadzący skład celny jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego. Jedynie w przypadku składu celnego publicznego typu B nie ma wymogu prowadzenia ewidencji towarowej - w miejsce ewidencji towarowej, urząd kontrolny zachowuje wówczas zgłoszenia o objęcia towarów procedurą składu celnego. Zakres danych podlegających wpisaniu do ewidencji podlega uzgodnieniu z organem celnym. Przyjąć naleŝy, iŝ powinny one obejmować informacje dotyczące rodzaju, ilości i wartości towarów, a takŝe na bieŝąco wskazywać miejsce złoŝenia towarów i operacje, jakim te towary podlegały podczas składowania. 10

11 Jako ewidencję towarową organ celny moŝe zatwierdzić księgowość prowadzoną przez posiadacza pozwolenia. Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rejestracji. Ewidencja moŝe być prowadzona w sposób tradycyjny (ksiąŝkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej, przed przystąpieniem do jej wypełniania, karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron. Program komputerowy wykorzystywany do prowadzenia ewidencji z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych podlega zatwierdzeniu przez organ celny. Stosowany program powinien w szczególności: 1) umoŝliwiać wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewniać ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą; 2) umoŝliwiać dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty; 3) uniemoŝliwiać usuwanie wpisów; 4) pozwalać na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny; 5) zapewniać moŝliwość archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych. 7. Składowanie towarów Rodzaj składowanych towarów W składzie celnym mogą być składowane następujące rodzaje towarów: a) towary niewspólnotowe, które w czasie tego składowania nie podlegają naleŝnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej; Jest to podstawowa funkcja składu celnego pozwalająca na zawieszenie płatności cła i podatku od towarów przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na rynku wspólnotowym albo realizację reeksportu składowanych towarów do krajów trzecich. b) towary wspólnotowe, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają moŝliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów; Z moŝliwości składowania pod procedurą składu celnego towarów wspólnotowych moŝna korzystać wyłącznie w przypadkach, kiedy określony rodzaj towarów został wskazany 11

12 wprost, w przepisach odrębnych. Uprawnienie to dotyczy w praktyce towarów będących przedmiotem Wspólnej Polityki Rolnej, których wywóz związany jest z wyznaczeniem refundacji wywozowych. Przykładem mogą być regulacje określone w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz. Urz. L 329, z ). c) towary wspólnotowe, wprowadzone do składu celnego bez konieczności obejmowania ich procedurą składu celnego. Jest to funkcja uzupełniająca składu celnego pozwalająca na magazynowanie towarów wspólnotowych w miejscu składu celnego. MoŜe być stosowana po uzyskaniu pozwolenia organu celnego w przypadku, gdy istnieje uzasadniona potrzeba gospodarcza oraz o ile nie ogranicza to moŝliwości sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej. Pozwolenie udzielane jest na formularzu załącznika nr 67 (pole 22 formularza kontynuacyjnego). W praktyce moŝliwość składowania towarów wspólnotowych bez obejmowania ich procedurą składu celnego pozwala na wykorzystanie części wolnej powierzchni magazynowej składu celnego, dalsze składowanie towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego, które zostały dopuszczone do wolnego obrotu, albo teŝ składowanie towarów przeznaczonych do wykorzystania przy poddawaniu zwyczajowym zabiegom towarów niewspólnotowych objętych procedurą składu celnego. Termin składowania towarów w składzie celnym. Czas pozostawania towarów pod procedurą składu celnego jest nieograniczony. Wyznaczenie terminu, w którym korzystający z procedury jest obowiązany nadać składowanym towarom przeznaczenie celne moŝe być dokonane w uzasadnionych przypadkach, z urzędu, przez organ celny. Termin składowania moŝe teŝ wynikać z przepisów prawa celnego lub przepisów odrębnych. Dotyczy to m.in. towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają moŝliwość korzystania, w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym, ze środków zwykle stosowanych przy wywozie. Wyznaczenie terminu składowania towarów określone jest w treści pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego. Określenie terminu moŝe nastąpić z urzędu np. ze względu na rodzaj towarów albo na wniosek strony, np. w związku z zapisem wynikającym z umowy składu zawartej między prowadzącym skład celny i osobą korzystającą z procedury. Konieczność nadania nowego przeznaczenia celnego towarom objętym procedurą składu celnego moŝe być równieŝ następstwem okoliczności związanych np. z cofnięciem 12

13 pozwolenia na korzystanie z procedury lub pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Wydając rozstrzygnięcie w sprawie cofnięcia pozwolenia organ celny moŝe zaŝądać, aby towarom składowanym w składzie celnym nadano, w wyznaczonym terminie, jedno z dopuszczonych przeznaczeń celnych. 8. Funkcjonowanie składu celnego SprzedaŜ towarów w składzie celnym Skład celny, zgodnie z zakresem działalności określonym w przepisach prawa celnego, powinien słuŝyć do składowania towarów. Wykorzystywanie pomieszczeń składu celnego lub urządzeń do magazynowania towarów objętych procedurą składu celnego do celów sprzedaŝy detalicznej jest zabronione. Wyjątki od tej zasady przewidują przepisy prawa celnego, zezwalając na wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, jeŝeli dokonywana byłaby sprzedaŝ detaliczna ze zwolnieniem z naleŝności celnych przywozowych jedynie: podróŝującym do państw trzecich, na mocy umów dyplomatycznych lub konsularnych, członkom organizacji międzynarodowych lub siłom NATO. Zakaz sprzedaŝy detalicznej towarów składowanych w składzie celnym oznacza konieczność fizycznego wyodrębnienia składu celnego lub urządzenia składowego od miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaŝ detaliczna towarów. Konsekwencją wyłączenia moŝliwości sprzedaŝy detalicznej jest takŝe zakaz prezentowania towarów objętych procedurą składu celnego oraz prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do podpisywania umów sprzedaŝy. Konsygnacja towarów objętych procedurą składu celnego Świadczenie usług polegających na konsygnacji towarów objętych procedurą składu celnego polega na składowaniu towarów, które są następnie przedmiotem sprzedaŝy komisowej, dokonywanej przez prowadzącego skład celny. Wymaga to zawarcia przez prowadzącego skład celny z właścicielem towarów, umowy składu i umowy komisu (kontraktu konsygnacyjnego) - na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Towary objęte procedurą składu celnego w celu konsygnacji, mogą być wyłącznie przedmiotem sprzedaŝy dokonywanej przez prowadzącego skład celny w imieniu własnym i na rachunek właściciela towarów. 13

14 Zwyczajowe zabiegi Towary objęte procedurą składu celnego mogą być poddane zwyczajowym zabiegom mającym na celu zapewnienie ich utrzymania, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaŝy. Co do zasady, poddanie towarów operacjom w ramach zwyczajowych zabiegów nie powinno powodować zmiany ośmiocyfrowego kodu CN (odstępstwa od tej zasady wskazane są w przepisach prawa celnego). Poddanie towarów zwyczajowym zabiegom wymaga udzielenia pozwolenia przez naczelnika urzędu celnego. Pozwolenie udzielane jest na wniosek osoby korzystającej z procedury składu celnego złoŝony na formularzu stanowiącym załącznik nr 67 do RWKC przy ubieganiu się o pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego albo na wniosku stanowiącym załącznik nr 29 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych. Zabiegi zwyczajowe mogą być dokonywane bądź w miejscu składu celnego, bądź teŝ w ramach instytucji czasowego wyprowadzenia poza miejscem składu celnego. W procesie poddawania towarów niewspólnotowych zwyczajowym zabiegom mogą być wykorzystywane towary wspólnotowe, wprowadzone do składu celnego bez ich obejmowania procedurą składu celnego (np. konfekcjonowanie niewspólnotowej kawy z wykorzystaniem krajowych opakowań). Przepisy prawa celnego określają katalog zawierający listę czynności, które mogą być dokonywane na towarach w ramach zwyczajowych zabiegów (załącznik nr 72 do RWKC). W ramach zwyczajowych zabiegów moŝliwe jest m.in. sortowanie, konserwacja, zmiana opakowań, konfekcjonowanie, pobieranie próbek, przeprowadzanie badań technicznych, mieszanie, przycinanie itp. Przepisy prawa celnego dopuszczają moŝliwość stosowania zabiegów innych, niŝ wymienione w załączniku nr 72 do RWKC, jednak pod warunkiem, Ŝe: 1) mają one na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej towarów przywoŝonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaŝy, i 2) operacje te nie zmieniają rodzaju lub nie poprawiają wykonania oryginalnych towarów. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia szczegółowego opisu planowanych operacji, w zakresie pozwalającym na ocenę przez organ celny, czy spełniają one warunki pozwalające na zakwalifikowanie do grupy zwyczajowych zabiegów. Rozstrzygnięcie w tej materii zawarte jest w treści udzielonego pozwolenia. Organ celny moŝe odmówić udzielenia pozwolenia, jeśli stwierdzi, Ŝe istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia ryzyka naduŝycia finansowego przez daną operację: Operacje wykonywane w ramach zwyczajowych zabiegów mogą być ograniczone w odniesieniu do niektórych kategorii towarów. Dotyczy to w szczególności towarów wspólnotowych, objętych procedurą składu celnego, dla których w związku z wprowadzeniem do składu celnego wyznaczono refundacje wywozowe. 14

15 Szczegółowy zakres zwyczajowych czynności, jakim mogą być poddane takie towary określają przepisy odrębne. Czasowe wyprowadzenie towarów objętych procedurą składu celnego Czasowe wyprowadzenie towarów moŝe mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu pozwolenia naczelnika urzędu celnego. Pozwolenie udzielane jest na wniosek osoby korzystającej z procedury składu celnego złoŝony na formularzu stanowiącym załącznik nr 67 do RWKC przy ubieganiu się o pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego albo na wniosku stanowiącym załącznik nr 29 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych. Czasowe wyprowadzenie towarów nie moŝe przekraczać trzech miesięcy. Cel czasowego wyprowadzenia towarów naleŝy określić w treści składanego wniosku (np. poddanie towarów zwyczajowym zabiegom poza miejscem składu celnego). Instytucja czasowego wyprowadzenia ma teŝ zastosowanie w przypadku prac remontowo-budowlanych dokonywanych w obiekcie, w którym jest prowadzony skład celny. Przemieszczenie towarów objętych procedurą składu celnego Towary objęte procedurą składu celnego mogą być przemieszczane między róŝnymi miejscami pod procedurą tranzytu albo pod procedurą składu celnego. W pierwszym z wymienionych przypadków przemieszczenie towarów odbywa się w trybie i na warunkach określonych przez przepisy prawa celnego dla procedury tranzytu. Objęcie towarów procedurą tranzytu powoduje zakończenie procedury składu celnego. Przepisy prawa celnego umoŝliwiają takŝe przemieszczanie towarów objętych procedurą składu celnego, bez konieczności zakończenia tej procedury. W tym przypadku osoba korzystająca z procedury składu celnego moŝe zastosować instytucję "transferu". Podczas przemieszczania towarów z wykorzystaniem transferu towary pozostają przez cały czas pod procedurą składu celnego, co oznacza, Ŝe stosowane są wszystkie przepisy tak, jakby towary były składowane w miejscu składu celnego. Dotyczy to w szczególności takŝe zabezpieczenia, przy czym brak Ŝądania złoŝenia zabezpieczenia w związku ze składowaniem towarów w składzie celnym nie wyklucza moŝliwości zaŝądania złoŝenia takiego zabezpieczenia wówczas, gdy korzystający z procedury złoŝy wniosek o zastosowanie transferu. Stosowanie transferu wymaga pozwolenia organu celnego. Pozwolenie określa warunki stosowania transferu, w tym m.in. termin przemieszczenia towaru. Pozwolenie takie moŝe być udzielone w treści pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego (odpowiedni kod transferu podawany jest w polu 15 formularza stanowiącego załącznik nr 67 15

16 do RWKC). Posiadacz pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego moŝe takŝe wystąpić do naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie na stosowanie procedury o zmianę pozwolenia, w części dotyczącej ustanowienia uprawnień w zakresie transferu. Przemieszczenie towarów realizowane w ramach transferu pozwala na: 1. Przemieszczenie towarów z urzędu objęcia do miejsca składu celnego, odbywa się na podstawie zgłoszenia o objęcie towarów procedurą składu celnego, bez konieczności stosowania innych formalności celnych, nie podlega takŝe wpisowi do ewidencji. W praktyce jest to wykorzystywane w przypadkach, gdy objęcie towarów procedurą składu celnego następuje w urzędzie celnym, a wprowadzenie towarów do składu celnego odbywa się bez obecności funkcjonariusza celnego. 2. Przemieszczenie towarów pomiędzy miejscami określonymi w pozwoleniu, odbywa się bez stosowania formalności celnych, podlega natomiast wpisaniu do ewidencji towarowej. Jest wykorzystywane w przypadkach, gdy w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego prywatnego/korzystanie z procedury w prywatnym składzie celnym określone zostały róŝne miejsca składowania albo w przypadku gdy towary przemieszczane są ze składu celnego do urzędu zakończenia. Omawiana forma przemieszczenia towarów stosowana jest w przypadku, gdy przedmiotem przemieszczania jest towar objęty procedurą prywatnego składu celnego w systemie typu E (skład "mobilny" przemieszczający się między róŝnymi miejscami składowania, określonymi w pozwoleniu na korzystanie z procedury). 3. Przemieszczenie do urzędu wyprowadzenia, realizowane jest poprzez dostarczenie towarów do urzędu zakończenia (bez formalności celnych) i następnie - do urzędu wyprowadzenia, po dokonaniu zgłoszenia towaru do powrotnego wywozu. Z punktu widzenia osoby korzystającej z procedury składu celnego istotne jest, iŝ zakończenie procedury składu celnego następuje w tym wypadku dopiero w chwili, gdy towar będący przedmiotem transferu faktycznie opuści obszar celny Unii Europejskiej. 4. Przemieszczenie do innego posiadacza pozwolenia, odbywa się z zastosowaniem formalności celnych określonych w załączniku nr 68 do RWKC. Istotnym warunkiem, który musi być spełniony w przypadku tej formy transferu, jest posiadanie przez odbiorcę towaru pozwolenia na stosowanie procedury celnej, którą towar zostanie objęty oraz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (art. 76 lit. c WKC). Ta forma przemieszczenia jest stosowana, gdy towary przekazywane są do posiadacza pozwolenia poddającego towary objęte uprzednio procedurą składu celnego, operacjom celnym w ramach nowego przeznaczenia celnego, np. uszlachetnianie czynne towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego. Często wykorzystywana jest takŝe w 16

17 przypadku zmiany składu celnego, w którym są składowane towary (łącznie ze sprzedaŝą tych towarów i objęciem procedurą przez innego posiadacza pozwolenia). Pozwolenie z mocą wsteczną na korzystanie z procedury składu celnego Przepisy prawa celnego nie przewidują moŝliwości stosowania instytucji "pozwolenia z mocą wsteczną" w odniesieniu do procedury składu celnego. JednakŜe, organy celne w przypadku prywatnego składu celnego, mogą wyrazić zgodę na korzystanie z procedury składu celnego przed wydaniem pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Taka sytuacja moŝe mieć miejsce, kiedy wnioskodawca złoŝył wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prywatnego składu celnego, ale pozwolenie takie nie zostało jeszcze wydane. Z uwagi na uzasadnioną potrzebę gospodarczą wnioskodawca chciałby jednak przywiezione towary objąć procedurą składu celnego i złoŝyć je w miejscu wskazanym we wniosku, przeznaczonym do prowadzenia składu celnego. Organ celny moŝe wówczas, na podstawie art. 507 ust. 1 RWKC, zezwolić na stosowanie procedury składu celnego. Udzielenie takiego zezwolenia moŝliwe jest pod warunkiem, Ŝe toczące się postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie składu celnego wykazało, iŝ wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do udzielenia pozwolenia. Dotyczy to zarówno warunków podmiotowych, jak i moŝliwości skutecznego sprawowania dozoru celnego w miejscu przeznaczonym do prowadzenia składu celnego. Pozytywne rozstrzygnięcie w tej materii uzaleŝnione będzie w szczególności od pozytywnej oceny miejsca przeznaczonego do prowadzenia składu celnego. Procesy uszlachetniania oraz przetworzenia pod kontrolą celną w pomieszczeniach składu celnego Prawo celne dopuszcza moŝliwość wprowadzenia do pomieszczeń składu celnego towarów niewspólnotowych, nie objętych procedurą składu celnego, w celu poddania ich procesom uszlachetniania czynnego lub procesom przetwarzania pod kontrolą celną - na warunkach określonych dla kaŝdej z wymienionych procedur. Skorzystanie ze wskazanych powyŝej moŝliwości, uzaleŝnione jest od uzyskania pozwolenia naczelnika urzędu celnego. Pozwolenie wydawane jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 67 do Rozporządzenia Wykonawczego, na wniosek osoby korzystającej z procedury celnej. Pozwolenie moŝe być udzielone jedynie w uzasadnionych gospodarczo wypadkach, pod warunkiem, Ŝe działalność w tym zakresie nie będzie ograniczać moŝliwości sprawowania dozoru celnego. 17

18 Przeniesienie praw i obowiązków Prawa i obowiązki prowadzącego skład celny mogą zostać, za zgodą organów celnych, przeniesione na inną osobę. Wniosek w sprawie przeniesienia praw i obowiązków prowadzącego skład celny składany jest do organu celnego, który wydał pozwolenie na prowadzenie składu celnego, przez osobę, na którą mają być przeniesione prawa i obowiązki za zgodą posiadacza pozwolenia. Wniosek składany jest na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 67 do RWKC. Odpowiednio naleŝy stosować wyjaśnienia podane dla przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków jest wydawane, jeśli organ celny stwierdzi, Ŝe wnioskodawca spełnia wszelkie warunki, od których przepisy prawa celnego uzaleŝniają wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego. Nowy posiadacz pozwolenia na prowadzenie składu celnego przejmuje w kaŝdym przypadku całość praw i obowiązków związanych z prowadzeniem składu celnego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności prowadzącego skład celny, o której mowa w art. 101 i 102 WKC, określonej w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego, Zaletą instytucji przeniesienia praw i obowiązków prowadzącego skład celny jest moŝliwość zmiany osoby prowadzącej skład celny bez konieczności wyprowadzania towarów składowanych w składzie celnym. Po wydaniu pozwolenia wymagane jest natomiast uregulowanie formalności celnych wobec składowanych towarów. W przypadku prywatnych składów celnych będzie to objęcie towarów procedurą składu celnego na rzecz nowego posiadacza pozwolenia, a w przypadku składu celnego publicznego - zawarcie umów składowania z nowym prowadzącym skład celny. Przepisy prawa celnego umoŝliwiają dokonanie przeniesienia praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury składu celnego, na inną osobę. Realizacja uprawnienia w tym zakresie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego. Pozwolenie na przeniesienie praw i obowiązków moŝe być elementem rozstrzygnięcia zawartego w pozwoleniu na korzystanie z procedury składu celnego (wówczas w polu nr 9 naleŝy podać dane osoby, na którą będą przeniesione prawa i obowiązki) albo teŝ odrębnej decyzji zmieniającej udzielone wcześniej pozwolenie. W tym drugim przypadku posiadacz pozwolenia musi złoŝyć wniosek (sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 67 do RWKC) do naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego. Wnioskując o udzielenie pozwolenia naleŝy wskazać zakres praw i obowiązków oraz wykaz towarów, które mają stanowić przedmiot przeniesienia. Przeniesienie moŝe dotyczyć towarów objętych procedurą składu celnego na podstawie jednego lub kilku zgłoszeń celnych. Osoba, na którą przenoszone są prawa i obowiązki nie staje się posiadaczem udzielonego wcześniej pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego, a jedynie uzyskuje uprawnienia do wykonania określonych operacji w odniesieniu 18

19 do wskazanych konkretnie towarów objętych procedurą składu celnego oraz występowania w tym zakresie przed organami celnymi, bez konieczności obejmowania tych towarów procedurą na swoją rzecz (to jest bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na procedurę). W praktyce moŝe to być np. przeniesienie na inną osobę uprawnień do zakończenia procedury składu celnego, co w konsekwencji pozwoli na dopuszczenie do wolnego obrotu towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego przez osobę inną, niŝ posiadacz pozwolenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe po dokonaniu przeniesienia praw i obowiązków towary te nie będą nadal składowane w składzie celnym. 19

PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.1 z dnia 14 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO OBROTU Z KOŃCOWYM PRZEZNACZENIEM (END-USE) Instrukcja dla przedsiębiorców. Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r.

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO OBROTU Z KOŃCOWYM PRZEZNACZENIEM (END-USE) Instrukcja dla przedsiębiorców. Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO OBROTU Z KOŃCOWYM PRZEZNACZENIEM (END-USE) Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawa prawna:... 3 2. Podstawowe zasady stosowania procedury...

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury uszlachetniania biernego 2. Wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury uszlachetniania czynnego 2. Wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj

Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące odprawę czasową i końcowe przeznaczenie oraz

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 353 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODPRAWY CZASOWEJ. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA ODPRAWY CZASOWEJ. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA ODPRAWY CZASOWEJ Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawa prawna... 3 2. Podstawowe zasady stosowania procedury... 3 3. Systemy procedury odprawy czasowej...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej. (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r. Dz.Urz.MF.2009.5.35 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej (Dz. Urz. MF z dnia 12 maja 2009 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia... Prawo

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

UpowaŜniony przedsiębiorca AEO

UpowaŜniony przedsiębiorca AEO UpowaŜniony przedsiębiorca AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o wydanie świadectwa UpowaŜnionego Przedsiębiorcy AEO 10.04.2013r. Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

POLE 2 - Nadawca / Eksporter

POLE 2 - Nadawca / Eksporter 26.03.2012 r. Informacja uzupełniająca dla uŝytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zasad wypełniania pól osobowych w zgłoszeniach celnych oraz wprowadzenia nowego krajowego kodu

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1. z dnia...2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1. z dnia...2009 r. Projekt z dnia 13 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 z dnia...2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/73/07. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2007r.

UCHWAŁA Nr VIII/73/07. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2007r. UCHWAŁA Nr VIII/73/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2007r. w sprawie miasta zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Stargardu Szczecińskiego. Na

Bardziej szczegółowo

I. Zabezpieczenie kwot długu celnego.

I. Zabezpieczenie kwot długu celnego. I. Zabezpieczenie kwot długu celnego. Podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczeniem kwoty długu celnego regulują art.189-200 WKC oraz art. 857 i 858 RWKC. Przepisy wspólnotowego prawa celnego tylko

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

2009/S 87-125852. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi PL-Wrocław: RóŜne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2009/S 87-125852 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zarząd Zasobu Komunalnego,

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Informacja dla organów podatkowych w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny Ministerstwo Finansów, spełniając oczekiwania organów podatkowych przygotowało

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do BudŜetu Obywatelskiego na 2015 rok. Ulica:... Nr domu:... Nr mieszkania:...

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do BudŜetu Obywatelskiego na 2015 rok. Ulica:... Nr domu:... Nr mieszkania:... Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do BudŜetu Obywatelskiego na 2015 rok Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres zamieszkania Ulica: Nr domu:.. Nr mieszkania:. Nr PESEL Kontakt z wnioskodawcą Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW. mgr inż. Katarzyna Grochowska

PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW. mgr inż. Katarzyna Grochowska PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 PROCEDURY CELNE Procedura odprawy czasowej Procedura składu celnego Wspólna procedura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

lub na informatycznych nośnikach danych w siedzibie urzędu skarbowego w pok. nr 124.

lub na informatycznych nośnikach danych w siedzibie urzędu skarbowego w pok. nr 124. KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-028/2 obowiązuje od 16.02.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wydawanie zaświadczeń o dochodach/ przychodach lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2008 r.

USTAWA. z dnia. 2008 r. USTAWA Projekt z dnia. 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz o zmianie innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.4. Opracowano w Departamencie Ceł Warszawa, styczeń 2015 Ministerstwo Finansów Departament Ceł Wprowadzenie Status upoważnionego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo