ĆWICZENIE 6 BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIE 6 BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH"

Transkrypt

1 ĆWCZENE 6 BADANE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH Cel ćwiczenia: poznanie procesów fizycznych zachodzących, w cewce nieliniowej i jej własności, przez wyznaczenie rezystancji oraz indukcyjności cewki w różnych warunkach pracy. 6.1 Podstawy teoretyczne ćwiczenia ndukcyjność własna cewki z rdzeniem ferromagnetycznym ndukcyjność własną definiuje się wzorem ψ z ϕ L = =, i i θ z ϕ = =, R R l R = (6.1) S gdzie: ψ- strumień magnetyczny skojarzony; i - natężenie prądu. Na podstawie wzoru (6.1), indukcyjność cewki z rdzeniem toroidalnym (rys.6.1), o równomiernie nawiniętym uzwojeniu, przy założeniu, że stosunek zewnętrznej do wewnętrznej średnicy toroidu mało różni się od jedności, można określić z zależności z S L = (6.) l gdzie: µ - przenikalność magnetyczna rdzenia; z - liczba zwojów cewki; S - przekrój poprzeczny rdzenia; l - średnia długość linii pola magnetycznego w rdzeniu. l i S Rys.6.1. Cewka z rdzeniem toroidalnym ndukcyjność własna cewki ze szczeliną powietrzną jest w przybliżeniu równa indukcyjności cewki

2 toroidalnej (zależność (6.)) w przypadku, gdy pole przekroju szczeliny powietrznej przenikanej strumieniem magnetycznym jest znacznie większe od poprzecznego przekroju rdzenia (wybrzuszenie linii pola magnetycznego w szczelinie). Taka sytuacja ma miejsce gdy długość szczeliny przekracza pięciokrotnie najmniejszy z wymiarów rdzenia l min( a, b) 5. ndukcyjność własna cewki z rdzeniem i szczeliną powietrzną jest wprost proporcjonalna do iloczynu przenikalności magnetycznej µ rdzenia, liczby zwojów cewki z, jej poprzecznego przekroju S oraz odwrotności długości l rdzenia cewki. Wynika stąd wniosek co do charakteru indukcyjności własnej L cewki, w zależności od rodzaju materiału rdzenia, W przypadku rdzenia wykonanego z materiału diamagnetycznego (np. miedź) lub paramagnetycznego (np. powietrze, glin), którego przenikalność magnetyczna jest wielkością stałą, indukcyjność cewki jest stała i taka cewka stanowi element liniowy. W przypadku rdzenia ferromagnetycznego, ze względu na nieliniową zależność indukcji magnetycznej B od natężenia pola magnetycznego H (rys.6.), przenikalność magnetyczna jest wielkością zmienną, zależną od natężenia pola magnetycznego H, które jest funkcją natężenia prądu i. W związku z tym indukcyjność własna cewki jest także zmienna i zależna od natężenia pola magnetycznego H, a tym samym od natężenia prądu i. Cewka o takich własnościach jest cewką nieliniową. Na podstawie charakterystyki magnesowania dla materiału ferromagnetycznego można wyznaczyć różne wartości przenikalności magnetycznych. Do najczęściej stosowanych należą: przenikalność statyczna µ st ; przenikalność dynamiczna µ d ; przenikalność skuteczna µ sk. Przenikalność magnetyczną statyczną określa się stosunkiem indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H, w danym punkcie pracy na krzywej magnesowania (rys. 6.3.). B [T] H [A/m] Rys.6.. Wykres zależności indukcyjności magnetycznej B w funkcji natężenia pola magnetycznego H (krzywa magnesowania) B st =, dla B = B A, i H = H A (6.3) H Na rys.6.3 pokazano, że przenikalność statyczna jest proporcjonalna do tangensa kąta nachylenia prostej

3 przechodzącej przez początek układu współrzędnych i dany punkt pracy (A) na krzywej magnesowania, tj. = k tgα (6.4) st przy czym k µ jest współczynnikiem proporcjonalności zależnym od skali współrzędnych wykresu. B A B B A C β C A C H A H β Α H Rys.6.3. Sposób wyznaczania st Rys.6.4. Sposób wyznaczania d Przenikalność magnetyczna dynamiczna uwzględniana jest w tych przypadkach, gdy ważna jest znajomość zależności przyrostu indukcji magnetycznej od wywołującej ją zmiany natężenia pola magnetycznego lim ΔB db d = = (6.5) ΔH ΔH dh Z równania (6.5) wynika, że przenikalność dynamiczna w danym punkcie pracy A (rys.6.4) jest proporcjonalna do tangensa kąta nachylenia stycznej do krzywej magnesowania w tym punkcie, tj. = k tgβ (6.6) d przy czym k µ - współczynnik proporcjonalności zależny od skali współrzędnych wykresu. Przenikalność magnetyczna skuteczna ma duże znaczenie w przypadku obwodów nieliniowych dla prądu przemiennego. Z definicji = B sk H (6.7) gdzie B i H są wartościami skutecznymi indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego w materiale ferromagnetycznym, magnesowanym prądem przemiennym. Przy zasilaniu cewki z rdzeniem ferromagnetycznym napięciem sinusoidalnie zmiennym (rys.6.5), indukcję magnetyczną w rdzeniu można wyznaczyć, (pomijając rezystancję uzwojenia) z równości ( t) db( t) d u = ψ = z S (6.8) dt dt

4 a stąd B = 1 z S dt () t u i (6.9) u Ψ Zakładając, że Rys.6.5. Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym π u = m sin ωt + (6.1) otrzymuje się z zależności (6.9) wyrażenie () t B sin t B = m ω (6.11) gdzie m Bm = (6.1) z S ω Okazuje się, że przebieg indukcji magnetycznej B(t) jest, tak jak napięcie u sinusoidalnie zmienne, a więc wartość skuteczną indukcji magnetycznej można określić ze wzoru Bm B = = m z S ω Wartość skuteczną natężenia pola magnetycznego H wyznacza się z zależności (6.13) H = 1 T T [ H () t ] dt (6.14) W celu obliczenia wartości skutecznej H należy znać funkcję H(t). stnieje wiele metod pozwalających w przybliżony sposób określić tę funkcję, jeśli znana jest indukcja B(t). Metody te opierają się na aproksymacji krzywej magnesowania lub na aproksymacji pętli histerezy rdzenia ferromagnetycznego.

5 6.1.. Cewka liniowa Cewkę liniową można przedstawić przy pomocy szeregowego schematu zastępczego, złożonego z rezystancji R Cu oraz indukcyjności L (rys.6.6) Jeżeli do zacisków cewki liniowej zostanie doprowadzone napięcie o dowolnym przebiegu wartości chwilowej u, to zgodnie z prawem Kirchhoffa, w każdej chwili słuszne będzie równanie di = R i + L (6.15) dt u Cu w którym: i - wartość chwilowa prądu w cewce; R Cu - stała rezystancja uzwojenia cewki; L - stała indukcyjność własna cewki. i u R Cu L Rys.6.6. Cewka liniowa Przy założeniu, że przyłożone do cewki napięcie u ma przebieg sinusoidalnie zmienny i uwzględnieniu stałości parametrów (R Cu, L ) jej schematu zastępczego dochodzi się do wniosku, że wartość chwilowa prądu i ma także przebieg sinusoidalnie zmienny Cewka nieliniowa Jeżeli do cewki nieliniowej doprowadzi się napięcie sinusoidalnie zmienne wyrażone równaniem (6.1), to uwzględniając wzór (6.11) otrzymuje się strumień magnetyczny rdzenia w postaci () t sin t φ = φ ω (6.16) m Natomiast prąd w uzwojeniu cewki będzie odkształcony. Odkształcenie krzywej prądu jest spowodowane nieliniową charakterystyką magnesowania B(H) rdzenia ferromagnetycznego. Można przy tym wyróżnić

6 dwa zasadnicze przypadki odkształcenia prądu: - przy pominięciu zjawiska histerezy magnetycznej; - przy uwzględnieniu zjawiska histerezy magnetycznej. B φ φ = B S 3 φ 3φ u φ φ (t) i 1 i i 3 H, i φ 1 t 1 t t 3 u(t) t i t 1 t t 3 θ = H dl l Prawo przepływu z = H l i(t) t Rys.6.7. Zobrazowanie odkształcenia prądu spowodowanego nieliniową ch-ką magnesowania B(H) Konstrukcję graficzną, wyjaśniającą powstawanie odkształcenia prądu w pierwszym przypadku, pokazano na rys.6.7. Charakterystyka magnesowania B(H) dla danego obwodu magnetycznego wyraża w innej skali zależności φ (i), gdyż strumień magnetyczny jest wtedy proporcjonalny do indukcji magnetycznej B, a zgodnie z prawem przepływu zależność istniejąca pomiędzy natężeniem pola magnetycznego H oraz prądem i cewki jest również w przybliżeniu, proporcjonalna. Aby wykreślić przebieg prądu i, dla wybranych chwil czasu t 1, t, t 3, wyznacza się wartości strumienia magnetycznego φ 1, φ, φ 3. Punkty o współrzędnych (t 1, φ 1 ), (t, φ ), (t 3, φ 3 ) przerzutowane na charakterystykę magnesowania, określają wartości chwilowe prądu i 1, i, i 3,. Przyporządkowując otrzymanym wartościom prądów odpowiednie chwile czasowe uzyskuje się przebieg wartości chwilowej prądu i(t) w zwojeniu cewki. Prąd ten jest odkształcony i tym bardziej odbiega od przebiegu sinusoidalnego, im bardziej nieliniowa jest charakterystyka φ (i), a dla danej charakterystyki φ (i) zależy od amplitudy m napięcia.

7 6 B 5 φ H, i φ u t t 1 t t 3 t 4 t 5 t 6 6 t u(t) i φ (t) t t 1 t t 3 t 4 t 5 i(t) t 6 t Rys.6.8. Zobrazowanie odkształcenia prądu spowodowanego zjawiskiem histerezy magnetycznej W podobny sposób znajduje się krzywą prądu i(t) w przypadku uwzględnienia zjawiska histerezy magnetycznej (rys.6.8). Krzywa prądu magnesującego jest antysymetryczna, a więc przy rozwinięciu tej funkcji w szereg Fouriera otrzymuje się jedynie nieparzyste harmoniczne. Biorąc pod uwagę stosunkowo małą wartość amplitudy trzeciej i wyższych harmonicznych dopuszcza się, dla uproszczenia rozważań, uwzględnienie tylko składowej podstawowej prądu. Widoczna na rys.6.7 zgodność w czasie punktów ekstremalnych oraz punktów zerowania się prądu i strumienia magnetycznego pozwala przyjąć zgodność faz tego strumienia i składowej prądu. Występujące na rys.6.8 przesunięcie czasowe punktów zerowania się prądu i strumienia magnetycznego wskazuje na przesunięcie fazowe prądu i strumienia magnetycznego, w przypadku uwzględnienia zjawiska histerezy magnetycznej Straty histerezowe i wiroprądowe w rdzeniu ferromagnetycznym Na podstawie analizy rys.6.7. oraz rys.6.8. można wywnioskować, że w przypadku pominięcia zjawiska histerezy magnetycznej i prądów wirowych, w uzwojeniu cewki jest tylko prąd wytwarzający strumień magnetyczny w rdzeniu. Prąd ten nazywa się prądem magnesującym, a jego wartość chwilową oznacza się przez iµ. W rzeczywistości, na skutek zjawiska histerezy magnetycznej, występują w rdzeniu straty energii, które noszą nazwę strat histerezowych; ich miarą w czasie trwania okresu jest pole powierzchni ograniczonej pętlą histerezy. Składowa prądu uzwojenia, odpowiadająca tym stratom, nazywa się prądem π histerezowym, a jego wartość chwilową oznacza się przez i h. Prąd i h wyprzedza w fazie o kąt radianów strumień magnetyczny φ (t). Zatem prąd histerezowy wyprzedza również o kąt π radianów prąd

8 magnesujący i µ, który jest w fazie ze strumieniem magnetycznym. Rozkład prądu uzwojenia na prąd magnesujący i µ oraz prąd histerezowy i h ma charakter teoretyczny, gdyż w rzeczywistości w uzwojeniu występuje tylko prąd i. Ponadto na uwagę zasługuje jeszcze jedno zjawisko występujące w rdzeniu ferromagnetycznym. Zmienny strumień magnetyczny indukuje w rdzeniu prądy zwane prądami wirowymi. Prądy te są powodem strat zwanych stratami wiroprądowymi. W celu ograniczenia prądów wirowych wykonuje się rdzenie nie z jednolitego materiału, lecz z cienkich blach izolowanych od siebie. Zwiększa się w ten sposób rezystancję na drodze prądów wirowych, co wpływa na ich znaczne ograniczenie. Ze stratami wiroprądowymi jest związane zjawisko dodatkowego prądu w uzwojeniu cewki. Prąd ten oznacza się przez i w i jest on w fazie z prądem histerezowym. Sumę strat histerezowych i wiroprądowych nazywa się stratami w rdzeniu ferromagnetycznym; ich miarą jest moc strat oznaczona przez P Fe. Często operuje się pojęciem jednostkowej mocy strat P Fe, która wyraża się stosunkiem mocy strat do ciężaru rdzenia. Jednostkowa moc strat histerezowych jest proporcjonalna do częstotliwości P, = σ f B (6.17) Fe h przy czym σ h - współczynnik zależny od gatunku materiału f - częstotliwość;. BBm - amplituda indukcji magnetycznej w rdzeniu: n - wykładnik potęgi równy: 1,6 przy,1 T< B m < l T, przy 1T <B m < 1,6T. Jednostkowa moc strat wiroprądowych jest proporcjonalna do kwadratu częstotliwości P Fe, w w m h n m = σ f B (6.18) przy czym σ w oznacza współczynnik zależny od gatunku materiału i grubości blachy. Stosowalność wzorów (6.17) i (6.18) jest ograniczona do pewnego zakresu częstotliwości. Dla bardzo dużych częstotliwości wzory ulegają modyfikacjom.

9 Schemat zastępczy i wykres wektorowy cewki nieliniowej Własności cewki z rdzeniem ferromagnetycznym analizuje się po wprowadzeniu pewnych uproszczeń. Przebieg odkształcony zastępuje się jego składową podstawową, pomijając wyższe harmoniczne rozminięcia w szereg Fouriera. W pewnych przypadkach wprowadza się tzw. równoważny przebieg sinusoidalnie zmienny, którego wartość skuteczna jest równa wartości skutecznej przebiegu odkształconego. Dzięki temu do rozważań można stosować metodę symboliczną. Takie uproszczenie jest dopuszczalne dla dławika w zakresie leżącym na charakterystyce magnesowania poniżej nasycenia, gdzie zależność B(H) można uważać w przybliżeniu jako liniową. φ g u i φ r Rys Cewka z rdzeniem stalowym Gdy do zacisków cewki z rdzeniem stalowym (rys.6.9.) doprowadzone zostanie napięcie u sinusoidalnie zmienne, w uzwojeniu cewki pojawi się prąd i, z którym związany jest zmienny strumień magnetyczny φ. Przeważająca część strumienia, zwana strumieniem głównym φ g zamknie się w obwodzie magnetycznym rdzenia, gdyż reluktancja rdzenia jest mała w porównaniu z reluktancją na drodze linii magnetycznych zamykających się poprzez otaczające cewkę powietrze. Część strumienia, która zamyka się w powietrzu, nazywa się strumieniem rozproszenia φ r. Napięcie doprowadzone do zacisków jest równoważone przez trzy składowe: - spadek napięcia na rezystancji uzwojenia u R = R i (6.19) - napięcie indukowane przez strumień główny, zwane napięciem magnesującym Cu ( t) - napięcie indukowane przez strumień rozproszenia d u = φ g z dt (6.) u r ( t) gdzie z jest to liczba zwojów uzwojenia cewki, a zatem dφr = z (6.1) dt

10 u = u + u + (6.) R u r Prąd n uzwojenia można traktować jako sumę prądu magnesującego i µ, prądu histerezowego i h oraz prądu odpowiadającego stratom wiroprądowym i w, zatem przy czym i + = i + ih + iw = i ife (6.3) i = i + i (6.4) Fe h w jest prądem odpowiadającym stratom mocy w stali. Zgodnie z przyjętymi założeniami, zarówno strumień jak i prąd traktuje się jako sinusoidalnie zmienne. Po podstawieniu do równania (6.) napięć składowych, określonych równaniami (6.19), (6.) i (6.1) otrzymuje się zależność określającą przyłożone do cewki napięcie u = R Cu dφg i + z dt ( t) dφ ( t) + z r dt (6.5) Stosując metodę symboliczną w odniesieniu do wartości skutecznych można równanie (6.5) napisać w postaci = R i + jω z φ + jω z φ (6.6) Cu g r gdzie φ g, φ r są to wartości skuteczne, odpowiednio strumienia głównego i strumienia rozproszenia. Strumień rozproszenia φ g jest proporcjonalny do prądu czyli gdzie L r oznacza indukcyjność skuteczną rozproszenia. z φ = L (6.7) r r Wielkość jω z φ g = (6.8) nazywa się symbolicznym napięciem magnesującym. względniając zależności (6.7) i (6.8) otrzymuje się równanie, napięć cewki nieliniowej w postaci = R + jω L (6.9) Cu r + ndukcyjności rozproszenia odpowiada reaktancja rozproszenia X = ω (6.3) r L r Moduł napięcia magnesującego wyraża się zależnością

11 φmg = πf z = 4, 44 f z φmg (6.31) Zależność między symbolicznymi wartościami skutecznymi prądów można zapisać w postaci + + (6.3) = + Fe = Równaniom (6.9) oraz (6.3) odpowiada schemat zastępczy przedstawiony na rys.6.1a. Występująca na tym schemacie rezystancja R Fe ilustruje straty mocy w rdzeniu cewki, a nieliniowa indukcyjność L µ - zjawiska związane z magnesowaniem rdzenia. Na rys.6.11b przedstawiony jest wykres wskazowy prądów i napięć. h w L r R cu Fe X r R Fe L R Cu Fe Φ g Rys.6.1a Schemat zastępczy cewki z rdzeniem Rys.6.1b Wykres wskazowy prądów i napięć Schemat zastępczy cewki z rdzeniem, jak na rys.6.1a, zawiera elementy odpowiadające zasadniczym zjawiskom fizycznym, występującym podczas pracy cewki nieliniowej w obwodzie prądu przemiennego. Rezystancja R Cu uzwojenia cewki nieliniowej jest wyznaczona ze stosunku napięcia do prądu stałego (element liniowy) R Cu = (6.33) Rezystancję nieliniową R Fe określa moc strat w rdzeniu (przy prądzie przemiennym} według wzoru R Fe = = = P Fe Fe P Fe Fe (6.34) Moc całkowita cewki o rdzeniu ferromagnetycznym wynosi P = cos ϕ = P Cu + P Fe (6.35) gdzie

12 P Cu = R Cu (6.36) więc moc strat w rdzeniu ferromagnetycznym P Fe = P RCu (6.37) ndukcyjność skuteczna rozproszenia L r jest określona strumieniem rozproszenia φ r i nie zależy od prądu. ndukcyjność skuteczna główna L µ jest określona strumieniem głównym φ g i jest zależna od prądu. Jej wartość można wyznaczyć ze wzoru L 1 1 = X = (6.38) ω ω Lr R Cu R1 R`Fe R L` L Rys.6.11a. Szeregowy schemat zastępczy cewki z rdzeniem Rys.6.11b. Schemat uproszczony Schemat zastępczy cewki z rdzeniem ferromagnetycznym można przedstawić również w postaci szeregowej, jak na rys.6.11a. Wartości elementów szeregowego schematu zastępczego wyznacza się przekształcając schemat z rys.6.11a na równoważny według rys.6.11a, przy czym ' P R = Fe Fe (6.39) X = Z Fe R Fe ' ' ' (6.4) Z ' Fe = (6.41)

13 L X ' ' 1 ' ' = = (6.4) ω ω Z Fe R Fe praszczając schemat z rys.6.11a można otrzymać schemat jak na rys.6.11b, w którym ' PFe P R = RCu + RFe = RCu + = (6.43) X = ω L = Z R (6.44) Z = (6.45) ndukcyjność skuteczną cewki z rdzeniem oblicza się z zależności X 1 L = = ω ω Z R (6.46) Należy szczególnie podkreślić fakt, że parametry zastępcze cewki z rdzeniem ferromagnetycznym określa się dla danej wartości prądu w cewce, ponieważ są one funkcjami prądu Wpływ szczeliny powietrznej rdzenia na własności cewki nieliniowej Na podstawie prawa przepływu można dla obwodu magnetycznego cewki z rdzeniem stalowym i ze szczeliną powietrzną napisać równanie θ = z = H l H σ (6.47) Fe Fe + w którym: Ɵ siła magnetomotoryczna (przepływ); µ - wartość skuteczna prądu magnesującego; H Fe - wartość skuteczna natężenia pola magnetycznego w rdzeniu; H - wartość skuteczna natężenia pola magnetycznego w szczelinie powietrznej; l Fe - średnia długość drogi strumienia magnetycznego w rdzeniu (o jednakowym przekroju); σ - długość szczeliny powietrznej; H σ - napięcie magnetyczne w szczelinie powietrznej, odgrywające decydującą rolę w obwodzie magnetycznym. Reluktancja rozpatrywanego obwodu wynosi lfe σ R = R + R = + Fe S (6.48) S przy czym S oznacza przekrój poprzeczny obwodu magnetycznego. Reluktancja rdzenia Rµ Fe i szczeliny powietrznej Rµ mają na ogół wartości współmierne, bowiem przy Fe

14 znacznie mniejszej przenikalności szczeliny powietrznej od przenikalności rdzenia ferromagnetycznego (µ < µ Fe ) długość drogi strumienia magnetycznego w rdzeniu jest dato większa od długości szczeliny (l Fe << σ). Wprowadzenie szczeliny powietrznej powoduje linearyzację parametrów cewki z rdzeniem ferromagnetycznymi gdyż reluktancja szczeliny Rµ jest liniowa.

15 LABORATORM ELEKTROTECHNK ELEKTRONK Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 6 Lp. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania 1. ćwiczenia. Podpis prowadzącego 3. zajęcia Temat BADANA OBWODÓW MAGNETYCZNYCH Wykaz przyrządów Tabela 6.1. Oznaczenia Nazwa i typ elementu Dane Nr fabr. wagi Zasilacz R 1 R d AT L-R L -R Cu Zasilacz regulowany Rezystor suwakowy Rezystor suwakowy Autotransformator Nieliniowa cewka indukcyjna Liniowa cewka indukcyjna A Amperomierz magnetoelektryczny A Amperomierz elektrodynamiczny V V V 1 f W Woltomierz magnetoelektryczny Woltomierz elektrodynamiczny Woltomierz elektrodynamiczny częstościomierz Wyłącznik dwubiegunowy

16 6... Przebieg pomiarów a) W układzie pomiarowym przedstawionym na rys.6.1 wykonać pomiary napięcia dla kilku założonych wartości prądu. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 6.. stalić i wpisać do tabeli wartość rezystancji wewnętrznej R V woltomierza na wykorzystywanym zakresie pomiarowym. + Zasilacz - W R 1 A R A V R V L R V Rys.6.1. Schemat wyznaczania rezystancji uzwojenia cewki R Cu Tabela 6.. Wyniki pomiarów Wyniki obliczeń Lp R V R Cu R Cu śr A V Ω Ω Ω Σ R Cu = b) W układzie pomiarowym przedstawionym na rys.6.13 wykonać pomiary napięcia i częstotliwości dla kilku założonych wartości prądu. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 6.3. stalić i wpisać do tabeli wartość rezystancji wewnętrznej R A amperomierza na wykorzystywanym zakresie pomiarowym.

17 W A R A ~3V/5Hz f AT V L R Cu Rys Schemat wyznaczania impedancji z i indukcyjności L cewki bez rdzenia Tabela 6.3. Wyniki pomiarów Wyniki obliczeń Lp f R A Z L A V Hz Ω Ω mh c) W układzie pomiarowym przedstawionym na rys.6.14 wykonać pomiary prądu napięć dla cewki nieliniowej bez szczeliny i ze szczeliną. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 6.4. R d W ~3V/5Hz AT V 1 A L R V Rys Schemat wyznaczania parametrów cewki z rdzeniem ferromagnetycznym

18 Tabela 6.4. Wyniki pomiarów Wyniki obliczeń Lp σ 1 cosφ sinφ P Z R L mm A V V V - - W Ω Ω mh 1 3., Opracowanie wyników a) Na podstawie wyników pomiarów umieszczonych w tabeli 6. obliczyć rezystancję uzwojenia cewki nieliniowej, Korzystając ze wzoru R Cu = (6.49) R V wyniki obliczeń wpisać do tabeli 6.. b) Na podstawie wyników pomiarów umieszczonych w tabeli 6.3 obliczyć indukcyjność skuteczną cewki bez rdzenia. Do obliczeń użyć wzoru 1 L ( ) = RCu śr + R A (6.5) π f Wyniki obliczeń wpisać do tabeli 6.3, c) Korzystając z wyników pomiarów prądu i napięć wykonanych w pkt.6..c (tabela 6.4) obliczyć współczynnik mocy cosφ, moc strat P, impedancję Z, rezystancję R oraz ndukcyjność L cewki nieliniowej. Współczynnik mocy cosφ wyznacza się z zależności cos ( ) ϕ = 1 (6.51)

19 gdzie = R d (6.5) Zależność (6.51) wynika z analizy wykresu wskazowego przed stawionego na rys i twierdzenia Carnota. Pozostałe wielkości wyznacza się ze wzorów P = cosϕ (6.53) Z = (6.54) R = Z cosϕ (6.55) 1 L = Z sinϕ (6.56) πf przy czym sinϕ = 1 cosϕ (6.57) 18-1 Wyniki obliczeń zestawić w tabeli 6.4, Rys Wykres wskazowy d) Na podstawie wyników obliczeń umieszczonych w tabeli 6.3 przedstawić wykreślnie zależność indukcyjności L cewki powietrznej od prądu L = f ( ) e) Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń umieszczonych w tabeli 6.4 przedstawić wykresy zależności: napięcia na cewce nieliniowej, impedancji Z, współczynnika mocy cosφ, mocy strat P, rezystancji R oraz indukcyjności L od prądu cewki = f ( ), Z = f (), cosϕ = f ( ), P = f ( ), R = f (), L = f ( ) Wykresy sporządzić dla cewki z rdzeniem bez szczeliny (σ = ) oraz ze szczeliną (σ = mm). f) W oparciu o wyniki obliczeń zamieszczone w tabeli 6.4 narysować szeregowy schemat zastępczy cewki nieliniowej dla dwóch wybranych wartości prądu, g) zasadnić otrzymane wykresy. Wyjaśnić różnice między indukcyjnościami cewki powietrznej (bez rdzenia) oraz cewki nieliniowej bez szczeliny i ze szczeliną..

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Obwody magnetyczne sprzęŝone... 1/3 OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Strumień magnetyczny: Φ = d B S (1) S Strumień skojarzony z cewką: Ψ = w Φ () Indukcyjność własna: L Ψ = (3) i Jeśli w przekroju poprzecznym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi Ćwiczenie nr 7 Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie dławika jako elementu nieliniowego, wyznaczenie jego parametrów zastępczych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO Jako przykład wykorzystania prawa przepływu rozważmy ferromagnetyczny rdzeń toroidalny o polu przekroju S oraz wymiarach geometrycznych podanych na Rys. 1. Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy Ćwiczenie 13 Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy 13.1. Zasada ćwiczenia W uzwojeniu, umieszczonym na żelaznym lub stalowym rdzeniu, wywołuje się przepływ prądu o stopniowo zmienianej

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzężone magnetycznie.

Obwody sprzężone magnetycznie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIM ELEKTRYCZNE Obwody sprzężone magnetycznie. (E 5) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

ENS1C BADANIE DŁAWIKA E04

ENS1C BADANIE DŁAWIKA E04 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych ENS00 03 BADANIE DŁAWIKA Numer ćwiczenia E04 Opracowanie: Dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu 7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych Parametry elementów pasywnych; reaktancji indukcyjnej (XLωL) oraz pojemnościowej (XC1/ωC) zależą od częstotliwości. Ma to istotne znaczenie w wielu

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elektrotechniki

Pracownia Elektrotechniki BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni i sprawności transformatora.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC Ćwiczenie 45 BADANE EEKTYZNEGO OBWOD EZONANSOWEGO 45.. Wiadomości ogólne Szeregowy obwód rezonansowy składa się z oporu, indukcyjności i pojemności połączonych szeregowo i dołączonych do źródła napięcia

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą

Zwój nad przewodzącą płytą Zwój nad przewodzącą płytą Z potencjału A można też wyznaczyć napięcie u0 jakie będzie się indukować w pojedynczym zwoju cewki odbiorczej: gdzie: Φ strumień magnetyczny przenikający powierzchnię, której

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU STAŁEGO Podstawy teoretyczne ćwiczenia

ĆWICZENIE 6 OBWODY NIELINIOWE PRĄDU STAŁEGO Podstawy teoretyczne ćwiczenia ĆWCZENE 6 OBWODY NELNOWE RĄD STAŁEGO Cel ćwiczenia: poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska. 6.1. odstawy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Fizyka Kod przedmiotu: ISO73, INO73 Ćwiczenie Nr 7 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY 5. POMY POJEMNOŚC NDKCYJNOŚC POMOCĄ WOLTOMEY, MPEOMEY WTOMEY Opracował:. Czajkowski Na format elektroniczny przetworzył:. Wollek Niniejszy rozdział stanowi część skryptu: Materiały pomocnicze do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIE PRZENIKALNOŚCI MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH. Laboratorium Inżynierii Materiałowej

Ćwiczenie 5 BADANIE PRZENIKALNOŚCI MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH. Laboratorium Inżynierii Materiałowej Ćwiczenie 5 BADANIE PRZENIKALNOŚCI MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH Laboratorium Inżynierii Materiałowej 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest badanie zależności przenikalności magnetycznej od warunków magnesowania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

Lekcja 59. Histereza magnetyczna Lekcja 59. Histereza magnetyczna Histereza - opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny. Zjawisko odkrył i nazwał James Alfred Ewing w roku 1890. Najbardziej znane przypadki histerezy występują w materiałach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych ĆWICZENIE 1 Badanie obwodów jednofazowych rozgałęzionych przy wymuszeniu sinusoidalnym Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest Poznanie podstawowych elementów pasywnych R, L, C, wyznaczenie ich wartości na

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego Wrocław 1994 1 Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA) Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYZNA EEKTONZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE ÓWNOEGŁEGO OBWOD (SYMAJA) rok szkolny klasa grupa data wykonania.

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 37 Ć wiczenie POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI 1. Wiadomości ogólne 1.1. Rezystancja Zasadniczą rolę w obwodach elektrycznych odgrywają przewodniki metalowe, z których wykonuje się przesyłowe

Bardziej szczegółowo

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2.Rezonans w obwodach elektrycznych 2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Prąd d zmienny. prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie.

Prąd d zmienny. prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie. Prąd d zmienny prąd zmienny -(ang.:alternating current, AC) prąd elektryczny, którego natężenie zmienia się w czasie. 1 Oś wartości natężenia prądu Oś czasu 2 Definicja natężenia prądu zmiennego i dq =

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Prąd przemienny - wprowadzenie

Prąd przemienny - wprowadzenie Prąd przemienny - wprowadzenie Prądem zmiennym nazywa się wszelkie prądy elektryczne, dla których zależność natężenia prądu od czasu nie jest funkcją stałą. Zmienność ta może związana również ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA WYKŁAD 4 STA JAŁOWY ZWARCE TRASFORMATORA 4.. Moc pozorna transformatora jednofazowego. Rozpatrzmy transformator jednofazowy z rdzeniem płaszczowym pokazany na rys.4.. Przekrój kolumny rdzenia wynosi S

Bardziej szczegółowo

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4

1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję R AB i konduktancję G AB zastępczą układu. R 1 R 2 R 3 R 6 R 4 1) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć rezystancję B i konduktancję G B zastępczą układu. 1 2 3 6 B 4 2) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć impedancję (Z, Z) i admitancję (Y, Y) obwodu. Narysować wykres

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

II. Elementy systemów energoelektronicznych

II. Elementy systemów energoelektronicznych II. Elementy systemów energoelektronicznych II.1. Wstęp. Główne grupy elementów w układach impulsowego przetwarzania mocy: elementy bierne bezstratne (kondensatory, cewki, transformatory) elementy przełącznikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ Wstęp Układy elektryczne w postaci szeregowego połączenia RL, podczas zasilania z sieci napięcia przemiennego, pobierają moc czynną, bierną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 25 Poznanie własności obwodu szeregowego RC w układzie. Zrozumienie znaczenia reaktancji pojemnościowej, impedancji kąta fazowego. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne wykazanie i potwierdzenie słuszności zależności określonych prawem Ohma. Zastosowanie prawa Ohma dla zmierzenia oporności

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów

Katedra Elektroniki ZSTi. Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Katedra Elektroniki ZSTi Lekcja 12. Rodzaje mierników elektrycznych. Pomiary napięći prądów Symbole umieszczone na przyrządzie Katedra Elektroniki ZSTiO Mierniki magnetoelektryczne Budowane: z ruchomącewkąi

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 9 NAGRZEWANIE INDUKCYJNE CZĘSTOTLIWOŚCIĄ SIECIOWĄ 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą grzejną, w której energia

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE

OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tytuł ENS1C200 013 ćwiczenia OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE Numer ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii nstrukcja do zajęć laboratoryjnych ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄD SNSODALNE ZMENNEGO Numer ćwiczenia E0 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Elementy i obwody nieliniowe

Elementy i obwody nieliniowe POLTCHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNR ŚRODOWSKA NRGTYK NSTYTT MASZYN RZĄDZŃ NRGTYCZNYCH LABORATORM LKTRYCZN lementy i obwody nieliniowe ( 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLWCZ 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem:

Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. ( ) Przez dwójnik przepływa przemienny prąd elektryczny sinusoidalnie zmienny opisany równaniem: Wyprowadzenie wzorów na impedancję w dwójniku RLC. Dwójnik zbudowany jest z rezystora, kondensatora i cewki. Do zacisków dwójnika przyłożone zostało napięcie sinusoidalnie zmienne. W wyniku przyłożonego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 3 Zagadnienie mocy w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie sinusoidalnie

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 1 Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Prąd elektryczny definicja fizyczna Prąd elektryczny powstaje jako uporządkowany ruch

Bardziej szczegółowo

Indukcja magnetyczna i strumień magnetyczny

Indukcja magnetyczna i strumień magnetyczny Pole magnetyczne Indukcja magnetyczna i strumień magnetyczny Przepływ prądu elektrycznego przez przewodnik powoduje powstanie wokół przewodnika pola magnetycznego. Obecność tego pola można wykryć umieszczając

Bardziej szczegółowo

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 016 Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych indukcyjności L (cewki)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J

07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J 07 K AT E D R A FIZYKI STOSOWA N E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 7a. Pomiary w układzie szeregowym RLC Wprowadzenie Prąd zmienny płynący w

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz Pomiary dużych prądów o f = 50Hz 1. Wstęp Pomiary prądów przemiennych o częstotliwości 50 Hz i wartościach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy amperów są możliwe za pomocą przetworników pomiarowych. W

Bardziej szczegółowo

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ Przedmiot: SEC NSTALACJE OŚWETLENOWE LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NELNOWE ODBORNK W SEC OŚWETLENOWEJ Przemysław Tabaka Wprowadzenie Lampy wyładowcze, do których zaliczane są lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej Ćw. 3 Pomiar mocy czynnej w układzie jednofazowym Rzeszów 2016/2017 Imię i nazwisko Grupa Rok studiów Data wykonania Podpis

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Przedmiot: Pomiary Elektryczne Materiały dydaktyczne: Pomiar i regulacja prądu i napięcia zmiennego Zebrał i opracował: mgr inż. Marcin Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie 11B Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym 11B.1. Zasada ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający

Bardziej szczegółowo

Badanie histerezy magnetycznej

Badanie histerezy magnetycznej Badanie histerezy magnetycznej Cele ćwiczenia: Wyznaczenia przenikalności magnetycznej próżni µ 0 na podstawie wykresu B(H) dla cewek pomiarowych bez rdzenia ferromagnetycznego; wyznaczenie zależności

Bardziej szczegółowo