Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: Liczba odsłon: * dane za okres XI.2012 I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I."

Transkrypt

1 Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga kow war sza wie.pl Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład: egz. Czę sto tli wość uka zy wa nia się: raz w ro ku Ce na okład ko wa: 7,10 PLN Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: Liczba odsłon: * dane za okres XI.2012 I. Profil na Facebooku: Liczba fanów: 2980 * dane z dnia 13.V. Harmonogram wydawniczy: Data ukazania się Termin składania zamówień Termin przesyłania materiałów

2 Do kogo docieramy Gru pa do ce lo wa Dziec ko w Warszawie skie ro wa ny jest do kobiet w ciąży, ro dzi ców, opie ku nów i pe da go gów dzie ci w wie ku 0-12 lat, za - miesz ka łych w Warszawie. To bar dzo licz na gru pa o naj więk szej w kra ju si le na byw czej. Liczba dzieci w Polsce z wyszczególnieniem Warszawy, (dane GUS z 2010 r., Me try ka gru py do ce lo wej*: a. Ro dzi ce dzie ci w wie ku 0-15 lat b. Wiek: 20+ c. Wy kształ ce nie: mi ni mum śred nie d. Płeć: ko bie ta 59%, męż czy zna 41% * sporządzona na podstawie badań własnych i statystyk profilu Dziecko w Warszawie na portalu Facebook lat 5-9 lat lat Ra zem Fa ni Dziec ka w Warszawie na por ta lu Fa ce bo ok (da ne ze stycz nia r.) 2

3 Krótko o dystrybucji... Dziec ko w Warszawie bę dzie do stęp ne w: Sie ci RUCH do star cza pra sę co dzien nie do po nad punk tów sprze da ży de ta - licz nej, w tym m.in. do: kio sków i sa lo nów pra so wych, skle pów osie dlo wych, sta cji ben zy no wych oraz su per mar ke tów na te re - nie ca łe go kra ju. Sie ci HDS pra wie 500 punk tów pod mar - ka mi m.in. Re lay, In me dio. Sie ci Kol por ter sieć ob słu gu je po nad 870 sa lo ni ków pra so wych, w tym 83 sa lo ny Top -Press, sto iska pa tro nac kie, a tak że punk ty sprze da ży pra sy, któ re usy tu owa ne są, m.in. na sta cjach ben zy no wych (kon cer - nów Aral, BP, Es so, Jet, PKN Or len, Shell), w skle pach spo żyw czych, su per mar ke tach (Ahold, Al bert, Cham pion, Cha ta Pol ska, Glo bi, Gro szek, In ter mar che, Mi ni Mal, Polomar ket, Re ma, Ros smann, Sa via, PSS Społem, Spar, Sto krot ka, Żab ka) i hi per mar - ke tach (Au chan, Car re fo ur, E'Lec lerc, Re al, Te sco), na dwor cach, przy ru chli wych ar te - riach miej skich, w cen trach miast oraz na sta cjach war szaw skie go me tra. Sa lo nach EM PIK oraz Traf fic Club Do dat ko wo w punk tach usłu go - wych i skle pach z ofer tą dla dzie ci i mam np. Szko ła Ro dze nia An ny Osiń - skiej, Ja ski nia Sol no -Jo do wa Ga los. Sprze daży on -li ne w skle pach in ter - neto wych oraz po przez kiosk wła sny Sprze daży pro mo cyj nej na tar gach i im pre zach, któ re od wie dzi my.* * Lista do pobrania 3

4 Krótko o promocji... Celem działań jest promowanie projektu Dziecko w Warszawie zarówno portalu, jak i magazynu docieranie do coraz szerszego grona odbiorców, budowanie społeczności oraz wspieranie sprzedaży egzemplarzowej. Wybraliśmy kilka form dotarcia do naszej grupy docelowej: 1. Online 2. Nośniki outdoor 3. Radio/TV 4. Akcje promocyjne niestandardowe UWAGA!!! PONIŻSzy PLAN JEST PLANEM MINIMUM. W zależności OD POTRzEB WzBOGACIMy GO O KOLEJNE AKTyWNOśCI I DzIAłANIA z NASzEJ STRONy. REKLAMA ONLINE: a. Banery reklamowe na stronach partnerów, własnych stronach www b. Wymiana linków, wykupione linki tekstowe dla każdej z witryn c. Kampanie AdWords d. Działania SEO e. Promocja w formie reklam płatnych na Facebooku f. Mailingi promocyjne ( adresów) h. Newslettery promocyjne i. Filmy promocyjne zamieszczone na youtube REKLAMA OUTDOOR: a. Telebimy b. Kampania outdoor w kilku punktach strategicznych REKLAMA PRASA/RADIO/TV: a. Audycje w Radiu Plus w sobotnie poranki b. Reklamy w pismach konsumenckich, jak np. Top Class i branżowych m.in.: świat zabawek, Papierniczy świat, Kids Shop. AKCJE NIESTANDARDOWE: a. Licz ne pa tro na ty na tar gach, im pre zach, pik ni kach, warsz ta tach, fe sti wa - lach, kon cer tach, kon kur sach b. Spo tka nia edu ka cyj no -pro mo cyj ne w przed szko lach i szko łach c. Warsz ta ty i ani ma cje dla dzie ci (dzien ni kar skie, mo do we, kar to gra ficz ne) w szko łach, przed szko lach i na even tach dzie cię cych i ro dzin nych d. Two rze nie pro gra mów wspar cia dla przed szko li i szkół np. szko le nia dla pe - da go gów e. Kol por taż ulo tek na tar gach, pik ni kach, fe sti wa lach w tor bach za ku po wych w wy bra nych sie ciach z za baw ka mi i ar ty ku ła mi dla dzie ci w wy sył ce w pacz ce SzKRAB (dla mam dzie ci w wie ku 6 mies.- 3 la ta, któ - re są w żłob ku) w wy sył ce w pacz ce PRzED SzKO LAK (dla mam dzie ci w wie ku 3-6 lat, któ - re są w przed szko lu) przez Part ne rów (w skle pach, ka wiar niach, klu bi kach, sa lach za baw, przed szko lach, szko łach) d. Bez płat ne eg zem pla rze pro mo cyj ne dys try bu owa ne bę dą: w Pacz kach Dzi dziuś (dla ko biet, któ re wła śnie uro dzi ły dziec ko w szpi ta - lu) w wy sył ce do ka wiar ni wraz z ko lo ro wan ka mi z lo go Dziec ka w War sza - wie (ką cik dla dzie ci) w wy sył ce do świe tlic dla dzie ci, do dy rek cji szkół i przed szko li, dla uczest ni ków warsz ta tów, szko leń współ - or ga ni zo wa nych z Part ne ra mi, dla zwy cięz ców we współ or ga ni zo wa nych kon kur sach z Part ne ra mi 4

5 Cennik Dziecko w Warszawie Nakład Cena okładkowa 7,10 Profil FB www 1/1 190x240 mm zł 1/2 190x120 mm zł 1/3 190x80 mm zł 1/6 100x100 mm 990 zł Billboard 980x15 px rozwijany do 980x120 px Billboard: 980x100 px Button 190x120 px Button 190x60 px 55 zł 55 zł 42 zł 35 zł Rekomendacje/redakcja 190x120 mm zł Okł. II 190x240 mm zł Okł. III 190x240 mm zł Okł. IV 190x240 mm zł Wpis do bazy teleadresowej na okres 1 roku (bez ograniczeń ilości kategorii) Artykuł sponsorowany Konkurs sponsorowany 100 zł od 50 zł/ tydzień od 80 zł Moduł2 Moduł3 Moduł4 290 zł 190 zł 90 zł Pakiet promocja 365 zawiera: wpis do bazy teleadresowej na 1 rok publikacja ogłoszeń na www+profilu Facebook Dziecko w Warszawie ekspresowe konkursy na profilu Facebook Dziecko w Warszawie 290 zł Inserty/wszywki wycena indywidualna Powyższe ceny podane są za 1000 odsłon. Waga banerów: do 50 kb, Formaty: jpg, gif, swf Podane ceny nie zawierają 23% podatku VAT 5

6 Mówią o nas... Dzię ku ję z ca łe go ser ca za po moc w na gło śnie niu Mi sio wych Po ran - ków, dzię ki Pań stwu za czy na my iść w kie run ku, o któ rym ma rzy li śmy. Na kon cer cie by ło po raz pierw szy tak du żo dzie ci, że jest re al na szan sa na kon ty nu ację pro jek tu. Szcze rze za to dzię ku ję! Grze gorz Har dej Mi sio we Po ran ki Gra tu lu je my bar dzo cie ka we go pro jek tu je ste śmy za do wo le ni, że mo gli śmy się zna leźć w tak po ży tecz nym pi śmie:) Ka ta rzy na Sza ra niec KO GIS z wiel ką sa tys fak cją i praw dzi wym edy tor skim sza cun kiem za po zna li - śmy się z eg zem pla rzem Dziec ka w War sza wie. Kom pen dium me ry to - rycz ne i in for ma cyj ne, świet ny re dak cyj ny styl i ka pi tal ny wi zu al/lay out gra ficz ny to wszyst ko oce nia my po pro stu na peł ną sió dem kę z plu sem. Tym bar dziej cie szy nas fakt, że zna leź li śmy się w gro nie Pań stwa Part - ne rów, BO WAR TO:) z Pań stwem współ dzia łać. Re na ta War dec ka Pre zes Fun da cji BO WAR TO Dziec ko w War sza wie jest źró dłem wie lu in for ma cji bar dzo przy dat - nych dla ro dzi ców. Jest je dy nym ta kim pro jek tem na ryn ku. To swo iste va de me cum, do któ re go za glą da się z przy jem no ścią i z nie ustan nym za in te re so wa niem. Agniesz ka Sa ko wicz Ma ła Fil har mo nia Roz wo ju Kontakt Redakcja Dziecko w Warszawie Małgorzata Sobiczewska tel , Reklama Edyta Ruta tel , Aleksandra Michnowska tel , Joanna Pratzer tel , Justyna Szwak tel , Anna Książek tel , Daria Kostera tel , Mariola Cynalewska tel , Koordynacja/Sprzedaż egzemplarzowa Ewa Kowalska tel ,

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3

Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 www.crn.pl Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Cennik reklam / Price List Informacje o tytule / About the magazine/website 2-3 Dane wydawnicze / Publisher's data 4 Cennik reklam / Price List 5-6 Formaty

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo