Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. kow war sza wie.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. www.dziec kow war sza wie.pl"

Transkrypt

1 Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga kow war sza wie.pl Za sięg: ogól no pol ski For mat: 190x240 mm Na kład: egz. Czę sto tli wość uka zy wa nia się: raz w ro ku Prze wi dy wa na ob ję tość: ok. 300 stron Ce na okład ko wa: 7,10 PLN Re gio nal ny nie zbęd ni k: Dziec ko w War sza wie, to je dy na w swo im ro dza ju pu bli ka cja skła da ją ca się z 3 czę ści: Swo iste go prze wod ni ka po mie ście, atrak cjach, za byt - kach, tra sach ro we ro wych itp., wska zó wek jak i gdzie za ła twić spra wy w urzę dach oraz po my słow na spę dza nie wol ne go cza - su czy roz wi ja nie pa sji swo ich i dziec ka. Wy szu ki war ki za jęć za wie ra ją cej opi sy róż nych ak tyw - no ści dla dzie ci z pod po iwe dzią, dla ko go są one naj od po wied - niej sze i co tak na praw dę da ją na sze mu dziec ku. Za ję cia bę dą po gru po wa ne w na stę pu ją ce ka te go rie: Sport i re kre acja (m.in. pły wa nie, go kar ty, jaz da kon na, te nis, pił - ka noż na, sza chy, jo ga), Za ję cia do dat ko we (m.in. pla sty ka, mu - zy ka, ak tor stwo, ta niec, hob by, ję zy ki ob ce, elek tro ni ka). Ob szer nej ba zy te le adre so wej z pra wie 140 pro fi la mi po - dzie lo ny mi na na stę pu ją ce dzia ły: Czas ro dzi ców, Dzie cię ce impre zy, Edu ka cja, Kul tu ra i roz ryw ka, Ma łe co nie co, Pra wo, Sport i re kre acja, Tu ry sty ka, Urzę dy, Za ję cia do dat ko we, Za kupy, Zdro wioe, In ne usłu gi dla dzie ci, Part ne rzy Ka ta lo gu. Wy szu ki war ka i ba za te le adre so wa bę dą rów nież do stęp ne na stro nach in ter ne to wych. Harmonogram wydawniczy: Data ukazania się Termin składania zamówień Termin przesyłania materiałów

2 Do kogo docieramy Gru pa do ce lo wa Pro jekt Dziec ko w skie ro wa ny jest do ro dzi ców, opie ku nów i pe da go gów dzie ci w wie ku 0-15 lat, za miesz ka łych w Pol sce. To bar dzo licz na gru pa o naj więk szej w kra ju si le na byw czej. Jak po da je GUS (da ne z 2010 r. w Pol sce dzie ci do lat 15 by ło rok te mu pra wie Przyj - mu jąc śred nio, iż na jed no dziec ko przy - pa da dwo je opie ku nów ro dzi ców, dziad ków, osób, któ re zaj mu ją się dziec - kiem i po ma ga ją w je go wy cho wa - niu oraz je den pe da gog, mo że my za ło żyć, iż gru pa ta li czy ok osób. W mia stach, gdzie wy da je my lo kal ne prze wod ni ki, licz bę dzie ci przed sta wia po niż szy wy kres. Liczba dzieci w Polsce z wyszczególnieniem Warszawy, Wrocławia i Poznania (dane GUS z 2010 r., lat 5-9 lat lat Ra zem Me try ka gru py do ce lo wej*: a. Ro dzi ce dzie ci w wie ku 0-15 lat b. Wiek: 20+ c. Wy kształ ce nie: mi ni mum śred nie d. Płeć: ko bie ta 59%, męż czy zna 41% * sporządzona na podstawie badań własnych i statystyk profilu Dziecko w Warszawie na portalu Facebook Fa ni pro jek tu Dziec ko w na por ta lu Fa ce bo ok (da ne ze stycz nia r.) 2

3 Krótko o dystrybucji... Pu bli ka cje Dziec ko w bę dą do stęp ne w: Sie ci RUCH do star cza pra sę co dzien nie do po nad punk tów sprze da ży de ta - licz nej, w tym m.in. do: kio sków i sa lo nów pra so wych, skle pów osie dlo wych, sta cji ben zy no wych oraz su per mar ke tów na te re - nie ca łe go kra ju. Sie ci HDS pra wie 500 punk tów pod mar - ka mi m.in. Re lay, In me dio. Sie ci Kol por ter sieć ob słu gu je po nad 870 sa lo ni ków pra so wych, w tym 83 sa lo ny Top -Press, sto iska pa tro nac kie, a tak że punk ty sprze da ży pra sy, któ re usy tu owa ne są, m.in. na sta cjach ben zy no wych (kon cer - nów Aral, BP, Es so, Jet, PKN Or len, Shell), w skle pach spo żyw czych, su per mar ke tach (Ahold, Al bert, Cham pion, Cha ta Pol ska, Glo bi, Gro szek, In ter mar che, Mi ni Mal, Polomar ket, Re ma, Ros smann, Sa via, PSS Społem, Spar, Sto krot ka, Żab ka) i hi per mar - ke tach (Au chan, Car re fo ur, E'Lec lerc, Re al, Te sco), na dwor cach, przy ru chli wych ar te - riach miej skich, w cen trach miast oraz na sta cjach war szaw skie go me tra. Sa lo nach EM PIK oraz Traf fic Club Do dat ko wo w punk tach usłu go - wych i skle pach z ofer tą dla dzie ci i mam np. Szko ła Ro dze nia An ny Osiń - skiej, Ja ski nia Sol no -Jo do wa Ga los. Sprze daży on -li ne w skle pach in ter - neto wych oraz po przez kiosk wła sny sprze daż od ma ja. (li sta punk tów w roz bu do wie. Li sta punk tów na rok bę dzie do stęp na w po ło wie czerwca u na szych przed sta wi cie li i na stro nie www). Sprze daży pro mo cyj nej na tar gach i im pre zach, któ re od wie dzi my. 3

4 Krótko o promocji... Celem działań promocyjnych w najbliższym okresie tj. do maja jest informowanie o nowej odsłonie i wymiarze Dziecka w, działania w kolejnych miesiącach aż do lutego 2013 mają za zadanie wspieranie sprzedaży egzemplarzowej każdego z produktów projektu. Działania będą przeprowadzane zarówno dla każdego z produktów osobno, jak i wspólnie dla kilku z nich. Wybraliśmy kilka form dotarcia do naszej grupy docelowej. Są to: 1. Online 2. Nośniki outdoor 3. Radio/TV 4. Akcje promocyjne niestandardowe UWAGA!!! PONIŻSZy PLAN JEST PLANEM MINIMUM. W ZALEŻNOśCI OD POTRZEB WZBOGACIMy GO O KOLEJNE AKTyWNOśCI I DZIAłANIA Z NASZEJ STRONy. REKLAMA ONLINE: a. Banery reklamowe na stronach partnerów, własnych stronach www b. Wymiana linków, wykupione linki tekstowe dla każdej z witryn c. Kampanie AdWords dla każdej z witryn d. Działania SEO dla każdej z witryn e. Promocja w formie reklam płatnych na Facebooku f. Mailingi promocyjne (własna baza adresy cały kraj adresów, mailingi wykupione ok adresów) g. Mailingi targetowane ok adresów h. Newslettery promocyjne (baza adresów na dzień ) i. Filmy promocyjne zamieszczone na youtube REKLAMA OUTDOOR: a. Telebimy b. Kampania outdoor w kilku punktach strategicznych REKLAMA PRASA/RADIO/TV: a. Audycje w Radiu Plus w sobotnie poranki 1 raz w miesiącu b. Spoty w rozgłośniach ogólnopolskich min. 30 spotów, w min. 2 stacjach c. Spoty reklamowe w jednej z telewizji dla Kobiet min. 10 spotów d. Reklamy w pismach konsumenckich, jak np. Top Class i branżowych m.in.: świat Zabawek, Papierniczy świat, Kids Shop. AKCJE NIESTANDARDOWE: a. Spotkania edukacyjno-promocyjne w przedszkolach i szkołach b. Tworzenie programów wsparcia dla przedszkoli i szkół np. szkolenia dla pedagogów c. Kolportaż ulotek nakład na Polskę ok egz.: przed szkołami, gimnazjami w torbach zakupowych w wybranych sieciach z zabawkami i artykułami dla dzieci (w trakcie rozmów) w wysyłce w paczce SZKRAB (dla mam dzieci w wieku 6 mies.- 3 lata, które są w żłobku), akcja 2 razy w ciągu roku w wysyłce w paczce PRZEDSZKOLAK (dla mam dzieci w wieku 3-6 lat, które są w przedszkolu), akcja 2 razy w ciągu roku ulotki rozdawane na imprezach targowych i innych imprezach dla dzieci i rodziców d. Bezpłatne egzemplarze promocyjne dystrybuowane będą: w Paczkach Dzidziuś (dla kobiet, które właśnie urodziły dziecko w szpitalu) czterokrotna akcja (czerwiec, październik, styczeń, kwiecień) w wysyłce do świetlic dla dzieci, do dyrekcji szkół i przedszkoli na terenie dużych ośrodków miejskich, tj. Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice. 4

5 Profile w niezbędniku Czas rodziców Fitness i inne zajęcia dla dorosłych z dzieckiem Fryzjerstwo damskie/męskie Kosmetyka/SPA Poradnie rodzinne Warsztaty dla rodziców/coaching rodzicielski Dziecięce imprezy Fajne pomysły na prezent Organizacja imprez/sale urodzinowe Sale uroczystości, chrzciny, komunie Wizyty mikołajów Wypożyczalnia strojów Występy przed dziećmi Edukacja Gimnazja Inne formy opieki żłobkowo- przedszkolnej Opiekunki do dzieci Przedszkola Przedszkola o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoły artystyczne Szkoły podstawowe Szkoły z wykładowym językiem obcym Żłobki Finanse Banki Doradcy kredytowi Bankomaty Inne Banki twarzy dla dzieci Fotografia Fryzjerzy dla dzieci Partnerzy katalogu Serwisy rowerowe Serwisy sprzętu zimowego Kultura i rozrywka Biblioteki Centra kultury Ciekawe miejsca Kina Muzea i galerie Scena muzyczna Sklepy z filmami DVD i płytami z muzyką Teatry Wypożyczalnie DVD i Blu-Ray Małe co nieco Bary mleczne Cukiernie Kawiarnie Lodziarnie Pierogarnie Pizzerie Restauracje Motoryzacja Salony i komisy Serwisy Myjnie Wypożyczalnie Nieruchomości Prawo Prawnicy i kancelarie prawne Doradcy podatkowi Sport i rekreacja Baseny Gokarty Golf Hale sportowe Jazda konna Kluby szachowe Kręgielnie Lodowiska Ogrody i parki Parki linowe Place zabaw Sale zabaw Sztuki walki Tenis ziemny Wspinaczka Zabawy ruchowe Turystyka Biura podróży Kolonie/półkolonie Obozy językowe Różne środki transportu Hotele 5

6 Profile w niezbędniku Ubezpieczenia Majątkowe Na życie Urzędy Urzędy lokalne Ministerstwa i Urzędy Centralne Ambasady polskie Regionalne Centra Informacji Europejskiej Zajęcia dodatkowe Artystyczne Kluby dziecięce i młodzieżowe Kursy i warsztaty hobbystyczne Kursy języków obcych Kursy komputerowe Kursy tańca Zakupy Galerie handlowe Sklepy poza galeriami Artykuły dla dzieci Artykuły szkolne Księgarnie Odzież/obuwie Sprzęt komputerowy/konsole/gry na PC i konsole/telefony komórkowe Sprzęt sportowy Wózki/foteliki Wyposażenie i dekoracja pokoju dla dzieci Zabawki Zakupy w domu Sklep spożywczy Sklepy internetowe pozostałe Sklepy internetowe z artykułami dla dzieci Zdrowie Dietetycy Gimnastyka korekcyjna Groty solne, tężnie Laboratoria medyczne, analizy, badania Badania endoskopowe przewodu pokarmowego gastroskopia Badania endoskopowe przewodu pokarmowego kolonoskopia Badania endoskopowe przewodu pokarmowego ph metria Badania endoskopowe układu oddechowego Badania lekarskie analizy Badania radiologiczne Badania rezonansu magnetycznego Badania tomografii komputerowej Lekarze specjaliści Alergologia dziecięca Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia onkologiczna dla dzieci Chirurgia plastyczna Dermatologia dziecięca Diabetologia dziecięca Endokrynologia dziecięca Gastroenterologia dziecięca Ginekologia dla dziewcząt Gruźlica i choroby płuc dla dzieci Immunologia Kardiologia dziecięca Leczenie mukowiscydozy Leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży Leczenie zeza Logopedia Medycyna sportowa Nefrologia dziecięca Neonatologia Neurochirurgia dla dzieci Neurologia dziecięca Okulistyka dla dzieci Onkologia i hematologia dziecięca Onkologia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci Otolaryngologia dziecięca Preluksacja Reumatologia dziecięca Transplantologia Urologia dziecięca Lekarze pediatrzy Opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza Opieka psychologiczno-pedagogiczna, psychiatryczna i leczenie uzależnień Przed i po porodzie Oddziały położnicze Położnictwo, ginekologia Poradnie laktacyjne Program badań prenatalnych Szkoły rodzenia Rehabilitacja Sklepy i punkty z artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi Stomatologia, ortodoncja, chirurdzy Szpitale 6

7 Cennik Dziecko w Warszawie Nakład Cena okładkowa 7,10 Profil FB www 1/1 190x240 mm zł 1/2 190x120 mm zł 1/3 190x80 mm zł 1/6 prezentacja 100x100 mm 990 zł 2/1 380x240 mm zł Okł. II 190x240 mm zł Okł. III 190x240 mm zł Okł. IV 190x240 mm zł Moduł1 900 zł Moduł2 550 zł Moduł3 250 zł Wyróżnienie kolorem 150 zł Wyszukiwarka produktów cena za produkt* nd Wyszukiwarka produktów Zdjęcie 3D na stronie www (opcjonalnie)* nd Wyszukiwarka produktów Opinia eksperta (opcjonalnie)* nd Inserty/wszywki wycena indywidualna Billboard 980x15 px do 980x120 px rozwijany Billboard: 980x100 px Button 190x120 px Button 190x60 px Artykuł sponsorowany Mailing cena za mailing bez targetowania, min. zamówienie za 500 zł. Logotypy na materiałach do drukowania przez użytkowników portalu (dostępne na portalu) 900 zł 900 zł 620 zł 500 zł wycena indywidualna 0,10 zł/rekord Opcja dostępna przy zamówieniach reklam kolorowych min. 1/1 strona Podane ceny dotyczą miesięcznej ekspozyci banerów na stronie www Waga banerów: do 50 kb Formaty: jpg, gif, swf Podane ceny są kwotami netto, nie zawierają 23% podatku VAT * w magazynie drukowanym i ekspozycja na stronie www na okres 1 roku 7

8 Pokaż się na dobrze pozycjonowanej stronie (dane za styczeń r.) Szukana fraza: imprezy dla dzieci Liczba wyników: ok Szukana fraza: atrakcje dla dzieci Liczba wyników: ok Szukana fraza: dzieci warszawa Liczba wyników: ok Szukana fraza: zdrowie dzieci warszawa Liczba wyników: ok Szukana fraza: dziecko Liczba wyników: ok Szukana fraza: dzieci Liczba wyników: ok

9 Zwróć uwagę na nasze inne tytuły z tego segmentu Papierniczy Świat Magazyn branżowy adresowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła. Wiodące czasopismo polskiej branży PBS. Nowości w ofercie producentów i importerów, tendencje na rynku, sytuacja w branży czy zmiany w prawie to tylko przykłady rubryk i tematów poruszanych przez zespół redakcyjny. Do współpracy zaproszeni są również praktycy oraz eksperci, którzy przekładają teorię na realia w jakiej funkcjonuje branża. Kids Shop Branżowy katalog, który prezentuje modę dziecięcą, oraz artykuły i akcesoria dla niemowląt i dzieci. Niezbędnik przy planowaniu zatowarowania sklepu na kolejny sezon. Ważne informacje biznesowe oraz trendy na rynku. Pokaźna baza teleadresowa prenumeratorów oraz wysyłki rotacyjnej sprawia, iż jest to optymalny kanał informacyjny dla tego sektora. Świat Zabawek Magazyn skoncentrowany na komunikacji biznesowej w branży zabawkarskiej. Zespół świata Zabawek podpatruje trendy, tendencje, zmiany w prawie oraz kierunki rozwoju rynku zabawek. Cenne źródło informacji dla i o branży dla każdego profesjonalisty. świat Zabawek to więcej niż magazyn, to medium wokół którego podejmowane są liczne inicjatywy, które budują i integrują społeczność branży zabawkarskiej. Dziecko w roli głównej To unikalne kompendium wiedzy zawierające najważniejsze porady dla rodziców, opiekunów i pedagogów na tematy związane z dziećmi: ich rozwojem i wychowaniem. Obszerną część rocznika stanowić będzie Wyszukiwarka produktów, pierwsze w Polsce zestawienie artykułów dedykowanych dzieciom pogrupowanych w kategorie. Wyszukiwarka będzie również dostęna on-line, gdzie produkty będą mogły być przedstawione na zdjęciach 3D. 9

10 Kontakt Redakcja Dziecko w Warszawie Dziecko w roli głównej O zdrowiu, bezpieczeństwie, edukacji i zabawie dzieci do lat 15 Małgorzata Sobiczewska tel , Reklama Joanna Pratzer tel , Justyna Szwak tel , Anna Książek tel , Daria Kostera tel , Edyta Ruta tel , Mariola Cynalewska tel , Koordynacja/Sprzedaż egzemplarzowa Ewa Kowalska tel ,

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo