Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13"

Transkrypt

1 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

2 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii Jest rok Kil ka mam za czy na roz mo wę o tym, gdzie moż na za ła twić róż ne spra wy zwią za ne z dziec - kiem. Do roz mo wy do łą cza ją ta tu sio wie z py ta niem, czy nie ma ja kiś spraw dzo nych miejsc, gdzie dziec ko faj nie spę dzi czas. A przy słu chu ją ce się z bo ku opie kun ki py ta ją, jak moż na dziec ku po ży tecz nie za peł nić dzień. Dys ku sja na bie ra ru mień ców, a wy mia na nu me rów te le fo nów, stron www i ad re sów e -ma il nie ma koń ca. Ktoś wresz cie rzu ca ha sło: spisz my to w jed nym miej scu! Tak po wsta ło Dziec ko w War sza wie kom - pen dium wie dzy na te mat te go co z dziec kiem i dla dziec ka moż na zro bić w War sza wie, po par te bo ga tą ba zą te le adre so wą. Ro dzi ce, opie ku no wie, na uczy cie le dzie ci od 0-15 lat za czę li sku piać się wo kół ka ta - lo gu, por ta lu kow war sza wie.pl i pro fi lu na Fa ce book u. Re dak cja Dziec ka w War sza wie na spo tka niach z Czy tel ni ka mi i róż ne go ty pu im pre zach by ła za sy py wa na py ta nia mi i su ge stia mi. Dla te go bu rza mó zgów w re dak cji zmie ni ła my śle nie o tym pro jek cie z lo kal ne go na glo bal ny. Jest rok. Pro jekt Dziec ko w to: I. PublIKacje W formie DRuKoWanej Dziecko w roli głównej eksperci o zdrowiu, bezpieczeństwie, edukacji i zabawie dzieci do lat 15 Dziecko w Warszawie II. StRony InteRnetoWe: start start start III. akademia ŚWIaDomego opiekuna Warsztaty dla dzieci i rodziców oraz pedagogów IV. DZIecIaKI ZgaRnIają PaKI czyli programy wsparcia dla przedszkoli, szkół i gimnazjów V. WSPółoRganIZoWanIe Różnych akcji WSPIeRających InIcjatyWy Dla DZIecI I młodzieży VI. SPołecZnoŚć gromadząca się na facebook u na profilu Dziecko w Warszawie Jakość i rzetelność gwarantuje Wydawnictwo UNIT Zarząd: Geritt Klein, Beata Łuczyńska Koordynator projektu/dyrektor Wydawnictwa: Dorota Mazurek, Redaktor prowadząca: Małgorzata Sobiczewska, Sprzedaż egzemplarzowa/koordynacja reklam: Ewa Kowalska, tel , Wydawca: UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. Adres: ul. Kierbedzia 4, Warszawa tel.: , fax: Internet: Krótko o wydawcy Wydawcą jest UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. jedno z największych wydawnictw branżowych w Polsce. Na rynku funkcjonuje od 1996 r., obecnie w swojej ofercie posiada kilkanaście tytułów prasowych, w tym tytuły tzw. special intrest, prasę i katalogi branżowe oraz portale internetowe jak np. Ponadto Wydawnictwo UNIT jest producentem najważniejszego spotkania edukacyjno-biznesowego branży mody Moda Forum Concept Store oraz pierwszego wirtualnego, handlowego pokazu mody, który swą premierę miał podczas Fashion Week w Łodzi w 2010 r. W tym roku rozbudowuje swoje portfolio o kolejne projekty wydawnicze i internetowe. Nakład kontroluje: 2

3 Krótko o konstrukcji projektu. Pro jekt Dziec ko w... jest bar dzo roz bu do wa ny, po nie waż chce my, by każ dy opie kun zna lazł w nim coś dla sie bie. Pla nu jąc te go rocz ne wy da nie, wzię li śmy rów nież pod uwa gę po trze by na szych klien tów, któ re sy gna li zo wa no przez ca ły ubie gły se zon. Aby przy bli żyć ca łość, opra co wa li śmy dla Pań stwa sche mat przed sta wia ją cy ca ły pro jekt. Tytuł oparty na wiedzy eksperckiej Publikacje podstawowe o treści uniwersalnej /ogólnopolskiej Uzupełnienie publikacji podstawowych o informacje lokalne Publikacje drukowane Strony WWW 3

4 Do kogo docieramy Gru pa do ce lo wa Pro jekt Dziec ko w skie ro wa ny jest do ro dzi ców, opie ku nów i pe da go gów dzie ci w wie ku 0-15 lat, za miesz ka łych w Pol sce. To bar dzo licz na gru pa o naj więk szej w kra ju si le na byw czej. Jak po da je GUS (da ne z 2010 r. w Pol sce dzie ci do lat 15 by ło rok te mu pra wie Przyj - mu jąc śred nio, iż na jed no dziec ko przy - pa da dwo je opie ku nów ro dzi ców, dziad ków, osób, któ re zaj mu ją się dziec - kiem i po ma ga ją w je go wy cho wa - niu oraz je den pe da gog, mo że my za ło żyć, iż gru pa ta li czy ok osób. W mia stach, gdzie wy da je my lo kal ne prze wod ni ki, licz bę dzie ci przed sta wia po niż szy wy kres. Liczba dzieci w Polsce z wyszczególnieniem Warszawy, Wrocławia i Poznania (dane GUS z 2010 r., lat 5-9 lat lat Ra zem me try ka gru py do ce lo wej*: a. Ro dzi ce dzie ci w wie ku 0-15 lat b. Wiek: 20+ c. Wy kształ ce nie: mi ni mum śred nie d. Płeć: ko bie ta 59%, męż czy zna 41% * sporządzona na podstawie badań własnych i statystyk profilu Dziecko w Warszawie na portalu Facebook Fa ni pro jek tu Dziec ko w na por ta lu Fa ce bo ok (da ne ze stycz nia r.) 4

5 Krótko o dystrybucji... Pu bli ka cje Dziec ko w bę dą do stęp ne w: Sie ci Ruch do star cza pra sę co dzien nie do po nad punk tów sprze da ży de ta - licz nej, w tym m.in. do: kio sków i sa lo nów pra so wych, skle pów osie dlo wych, sta cji ben zy no wych oraz su per mar ke tów na te re - nie ca łe go kra ju. Sie ci hds pra wie 500 punk tów pod mar - ka mi m.in. Re lay, In me dio. Sie ci Kol por ter sieć ob słu gu je po nad 870 sa lo ni ków pra so wych, w tym 83 sa lo ny Top -Press, sto iska pa tro nac kie, a tak że punk ty sprze da ży pra sy, któ re usy tu owa ne są, m.in. na sta cjach ben zy no wych (kon cer - nów Aral, BP, Es so, Jet, PKN Or len, Shell), w skle pach spo żyw czych, su per mar ke tach (Ahold, Al bert, Cham pion, Cha ta Pol ska, Glo bi, Gro szek, In ter mar che, Mi ni Mal, Polomar ket, Re ma, Ros smann, Sa via, PSS Społem, Spar, Sto krot ka, Żab ka) i hi per mar - ke tach (Au chan, Car re fo ur, E'Lec lerc, Re al, Te sco), na dwor cach, przy ru chli wych ar te - riach miej skich, w cen trach miast oraz na sta cjach war szaw skie go me tra. Sa lo nach em PIK oraz traf fic club Do dat ko wo w punk tach usłu go - wych i skle pach z ofer tą dla dzie ci i mam np. Szko ła Ro dze nia An ny Osiń - skiej, Ja ski nia Sol no -Jo do wa Ga los. Sprze daży on -li ne w skle pach in ter - neto wych oraz po przez kiosk wła sny sprze daż od ma ja. (li sta punk tów w roz bu do wie. Li sta punk tów na rok bę dzie do stęp na w po ło wie czerwca u na szych przed sta wi cie li i na stro nie www). Sprze daży pro mo cyj nej na tar gach i im pre zach, któ re od wie dzi my. 5

6 Krótko o promocji... Celem działań promocyjnych w najbliższym okresie tj. do maja jest informowanie o nowej odsłonie i wymiarze Dziecka w, działania w kolejnych miesiącach aż do lutego 2013 mają za zadanie wspieranie sprzedaży egzemplarzowej każdego z produktów projektu. Działania będą przeprowadzane zarówno dla każdego z produktów osobno, jak i wspólnie dla kilku z nich. Wybraliśmy kilka form dotarcia do naszej grupy docelowej. Są to: 1. Online 2. Nośniki outdoor 3. Radio/TV 4. Akcje promocyjne niestandardowe UWaga!!! PONIŻSzy PLAN JEST PLANEM MINIMUM. W zależności OD POTRzEB WzBOGACIMy GO O KOLEJNE AKTyWNOśCI I DzIAŁANIA z NASzEJ STRONy. REKLaMa ONLINE: a. Banery reklamowe na stronach partnerów, własnych stronach www b. Wymiana linków, wykupione linki tekstowe dla każdej z witryn c. Kampanie AdWords dla każdej z witryn d. Działania SEO dla każdej z witryn e. Promocja w formie reklam płatnych na Facebooku f. Mailingi promocyjne (własna baza adresy cały kraj adresów, mailingi wykupione ok adresów) g. Mailingi targetowane ok adresów h. Newslettery promocyjne (baza adresów na dzień ) i. Filmy promocyjne zamieszczone na youtube REKLaMa OUTDOOR: a. Telebimy w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu okres min. 2 miesiące b. Kampania outdoor w kilku punktach strategicznych: przy dworcach kolejowych, autobusowych oraz w kilku dużych miastach: Kraków, Katowice, Trójmiasto, Szczecin okres min. 1 miesiąc. REKLaMa PRaSa/RaDIO/TV: a. Audycje w Radiu Plus w sobotnie poranki 1 raz w miesiącu b. Spoty w rozgłośniach ogólnopolskich min. 30 spotów, w min. 2 stacjach c. Spoty reklamowe w jednej z telewizji dla Kobiet min. 10 spotów d. Reklamy w pismach konsumenckich, jak np. Top Class i branżowych m.in.: świat zabawek, Papierniczy świat, Kids Shop. akcje NIESTaNDaRDOWE: a. Spotkania edukacyjno-promocyjne w przedszkolach i szkołach b. Tworzenie programów wsparcia dla przedszkoli i szkół np. szkolenia dla pedagogów c. Kolportaż ulotek nakład na Polskę ok egz.: przed szkołami, gimnazjami w torbach zakupowych w wybranych sieciach z zabawkami i artykułami dla dzieci (w trakcie rozmów) w wysyłce w paczce SzKRAB (dla mam dzieci w wieku 6 mies.- 3 lata, które są w żłobku), akcja 2 razy w ciągu roku w wysyłce w paczce PRzEDSzKOLAK (dla mam dzieci w wieku 3-6 lat, które są w przedszkolu), akcja 2 razy w ciągu roku ulotki rozdawane na imprezach targowych i innych imprezach dla dzieci i rodziców d. Bezpłatne egzemplarze promocyjne dystrybuowane będą: w Paczkach Dzidziuś (dla kobiet, które właśnie urodziły dziecko w szpitalu) czterokrotna akcja (czerwiec, październik, styczeń, kwiecień) w wysyłce do świetlic dla dzieci, do dyrekcji szkół i przedszkoli na terenie dużych ośrodków miejskich, tj. Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice. 6

7 Kalendarz imprez targowych, czyli gdzie nas znajdziecie... sierpień Targi Mother & Baby, Wrocław Targi Moje Dziecko, Warszawa wrzesień początek września Targi Mody, Poznań Targi Książki w Katowicach Rzeszów Edu Salon Podkarpackie Targi Edukacyjne Targi Brzuszek Maluszek, Poznań wrzesień EXPO KIDS, Bydgoszcz IX Targi Edukacyjne EDUKACJA 2013, Lublin październik Targi Games & Toys, Łódź Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Wrocław Targi Mamy dziecko, Szczecin Targi Hobby, Poznań Targi Mama, tata i ja, Wrocław listopad Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Gdańsk Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Warszawa Targi Mama, tata i ja, Katowice grudzień Targi Mama, tata i ja, Kraków Salon ciekawej książki, Łódź...ponadto szukajcie nas na imprezach organizowanych przez Domy Kultury, Fundacje, czy innych wydarzeniach kulturalnych, gdzie gośćmi będą rodzice z dziećmi. marzec Targi Czas dziecka, Kielce Targi Mama, tata i ja, Wrocław Targi Brzuszek Maluszek, Gdańsk Targi Przedszkolaka/Niemowlaka, Łódź Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Poznań Targi Mama, tata i ja, Katowice Targi Edukacyjne, Kraków Targi Edukacja, Kielce Targi Brzuszek Maluszek, Lublin Targi Przedszkolaka/Niemowlaka, Kraków kwiecień Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Gdańsk Targi Mama, tata i ja, Kraków maj Targi DzIECIĘCy świat, Toruń Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Warszawa Targi Mother & Baby, Kraków Targi Dziecięcy świat, Toruń Targi Przedszkolaka/Niemowlaka,Wrocław Targi Brzuszek Maluszek, Katowice czerwiec Targi Książki dla dzieci, Kraków Targi Mother & Baby, Warszawa Targi Moje Dziecko, Poznań

8 Dziecko w roli głównej Zasięg: ogólnopolski Format: 190x240 mm Nakład: egz. Częstotliwość ukazywania się: raz w roku Przewidywana objętość: ok. 300 stron Cena okładkowa: 7,90 PLN Dziec ko w ro li głów nej to uni kal ne kom pen dium wie - dzy za wie ra ją ce naj waż niej sze po ra dy dla ro dzi ców, opie ku nów i pe da go gów na te ma ty zwią za ne z dzieć mi: ich roz wo jem i wy cho wa niem. Na Pań stwa ży cze nie nasz Przed sta wi ciel przed sta wi pe łen wy kaz za gad - nień, któ re za my ka ją się w na stę pu ją cych dzia łach: Na pomoc, Sprawy urzędowe w pigułce, Zdrowie, Edukacja, Wychowanie, Czas wolny, Produkty dla dziecka, Moda i uroda, Kuchnia malucha, Finanse i ubezpieczenia, Prawo, Turystyka, Technologie, Internet, Więcej informacji, Warto tam być kalendarz imprez ogólnopolskich. Ob szer ną część rocz ni ka sta no wić bę dzie Wy szu ki - war ka pro duk tów, pierw sze w Pol sce ze sta wie nie ar - ty ku łów de dy ko wa nych dzie ciom po gru po wa nych w na stę pu ją cych ka te go riach: Zdro wie, Pie lę gna cja, Małe co nie co faj nie po da ne, Prze strzeń dziec ka, Podróż z dziec kiem, Dzie cię cy lo ok, Za ba wa i edu ka cja, Wię cej in for ma cji. Wy szu ki war ka bę dzie rów nież do stę na on -li - ne, gdzie pro duk ty bę dą mo gły być przed sta wio ne na zdję ciach 3D. Harmonogram wydawniczy: Data ukazania się Termin składania zamówień Termin przesyłania materiałów

9 Cennik Dziecko w roli głównej Nakład Cena okładkowa 7,90 Profil FB www 1/1 190x240 mm zł 1/2 190x120 mm zł 1/3 190x80 mm zł 1/6 prezentacja 100x100 mm zł 2/1 380x240 mm zł Okł. II 190x240 mm zł Okł. III 190x240 mm zł Okł. IV 190x240 mm zł Moduł1 nd Moduł2 ndł Moduł3 nd Wyróżnienie kolorem nd Wyszukiwarka produktów cena za produkt* 350 zł Wyszukiwarka produktów zdjęcie 3D na stronie www (opcjonalnie)* 170 zł Wyszukiwarka produktów Opinia eksperta (opcjonalnie)* 30 zł Inserty/wszywki wycena indywidualna Billboard 980x15 px do 980x120 px rozwijany Billboard: 980x100 px Button 190x120 px Button 190x60 px Artykuł sponsorowany Mailing cena za mailing bez targetowania, min. zamówienie za 500 zł. Logotypy na materiałach do drukowania przez użytkowników portalu (dostępne na portalu) 800 zł 850 zł 600 zł 400 zł wycena indywidualna 0,10 zł/rekord Opcja dostępna przy zamówieniach reklam kolorowych min. 1/1 strona Podane ceny dotyczą miesięcznej ekspozyci banerów na stronie www Waga banerów: do 50 kb Formaty: jpg, gif, swf Podane ceny są kwotami netto, nie zawierają 23% podatku VAT * w magazynie drukowanym i ekspozycja na stronie www na okres 1 roku 9

10 Zwróć uwagę na nasze inne tytuły z tego segmentu Papierniczy Świat Magazyn branżowy adresowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła. Wiodące czasopismo polskiej branży PBS. Nowości w ofercie producentów i importerów, tendencje na rynku, sytuacja w branży czy zmiany w prawie to tylko przykłady rubryk i tematów poruszanych przez zespół redakcyjny. Do współpracy zaproszeni są również praktycy oraz eksperci, którzy przekładają teorię na realia w jakiej funkcjonuje branża. Kids Shop Branżowy katalog, który prezentuje modę dziecięcą, oraz artykuły i akcesoria dla niemowląt i dzieci. Niezbędnik przy planowaniu zatowarowania sklepu na kolejny sezon. Ważne informacje biznesowe oraz trendy na rynku. Pokaźna baza teleadresowa prenumeratorów oraz wysyłki rotacyjnej sprawia, iż jest to optymalny kanał informacyjny dla tego sektora. Świat Zabawek Magazyn skoncentrowany na komunikacji biznesowej w branży zabawkarskiej. zespół świata zabawek podpatruje trendy, tendencje, zmiany w prawie oraz kierunki rozwoju rynku zabawek. Cenne źródło informacji dla i o branży dla każdego profesjonalisty. świat zabawek to więcej niż magazyn, to medium wokół którego podejmowane są liczne inicjatywy, które budują i integrują społeczność branży zabawkarskiej. Dziecko w Warszawie Co z dzieckiem i dla dziecka można zrobić w Wielkich Miastach. Seria Dziecko w... to unikalne kompendium porad i wskazówek o wychowaniu, nauce, zdrowiu, zabawie, rozwijaniu pasji i spędzaniu czasu dzieci i z dziećmi. Cykl fachowych artykułów uzupełnia baza teleadresowa niezbędna dla każdego rodzica, opiekuna i pedagoga. 10

11 Kontakt Redakcja Dziecko w Warszawie Dziecko w roli głównej O zdrowiu, bezpieczeństwie, edukacji i zabawie dzieci do lat 15 Małgorzata Sobiczewska tel , Reklama Joanna Pratzer tel , Justyna Szwak tel , Anna Książek tel , Daria Kostera tel , Edyta Ruta tel , Mariola Cynalewska tel , Koordynacja/Sprzedaż egzemplarzowa Ewa Kowalska tel ,

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b

oferta portalu nf.pl: marketplace b2b oferta portalu nf.pl: marketplace b2b nowoczesna firma jako marketplace miejsce promocji i sprzedaży usług b2b / miejsce aktywnej promocji i sprzedaży usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

ultranowoczesne szkolenia

ultranowoczesne szkolenia 31 81-405 Gdynia, ul. Ujejskiego 18, tel (58) 661 01 91, faks (58) 661 01 92 e-mail: openmind@openmind.pl www.openmind.pl ultranowoczesne dowiedz się więcej Nowe SQL Język SQL jest powszechnie wykorzystywanym

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo