REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL C92/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs nr POKL C92/11. Realizatorem projektu nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs jest Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w Regulaminie mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie- standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 2. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie- standardy formalnoorganizacyjne mazowieckich NGOs. 3. Kandydacie - oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie. 4. Uczestniku projektu - oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie. 5. Realizatorze projektu należy przez to rozumieć Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA, która realizuje projekt, z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 6. Federacji MAZOWIA należy przez to rozumieć Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 7. Biurze Federacji należy przez to rozumieć Biuro Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA mieszczące się przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 8. Organizacjach należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 9. Instytucji należy przez to rozumieć instytucje administracji publicznej, w szczególności samorządowej. 10. MFIP należy przez to rozumieć Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. 3 CELE PROJEKTU Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia realizacji standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Celami szczegółowymi projektu są: 1. Poprawa stopnia znajomości wśród organizacji z terenu województwa mazowieckiego, standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych. 2. Zwiększenie, w okresie realizacji projektu, ilości organizacji z terenu województwa mazowieckiego działających według standardów funkcjonowania.

3 4 ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W PROJEKCIE I WARUNKI UCZESTNICTWA W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia: 1. Seminarium dla organizacji członkowskich Federacji. 2. Doradztwo w zakresie wdrożenia standardów w wybranych mazowieckich organizacjach pozarządowych. 1. Seminarium dla organizacji członkowskich Federacji. Celem organizacji seminarium jest przeprowadzenie wśród organizacji członkowskich Federacji konsultacji projektu standardów z zakresu zarządzania organizacją i zarządzania finansami. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w seminarium będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji członkowskich Federacji o organizacji seminarium poprzez mailing, newsletter wysyłany do organizacji członkowskich oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w seminarium zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na seminarium, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w seminarium (mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału w seminarium zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w seminarium będzie odbywał się na przełomie III i IV kwartału 2012 roku.

4 Warunki uczestnictwa Podstawowym warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przynależność członkowska danej organizacji do Federacji MAZOWIA. Dodatkowo w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji m.in. będzie brana pod uwagę rola danej osoby w organizacji jej miejsce w strukturze zarządzania osoba decyzyjna, zarządzająca, mająca wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie w organizacji członek zarządu, pracownik odpowiedzialny za dany obszar zarządzania organizacją. Osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, Zaświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową Deklarację uczestnika/uczestniczki projektu, Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymienione dokumenty uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji).

5 2. Doradztwo w zakresie wdrożenie standardów funkcjonowania w wybranych mazowieckich organizacjach pozarządowych. Celem doradztwa i wdrożenia standardów funkcjonowania w wybranych mazowieckich organizacjach jest zwiększenie, w okresie realizacji projektu, ilości organizacji z terenu województwa mazowieckiego działających w oparciu o standardy. Rekrutacja będzie przebiegała w II etapach Etap I. Rekrutacja organizacji 1. Rekrutacja do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o działania informacyjnopromocyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji pozarządowych z terenu woj. mazowieckiego o przystąpieniu do rekrutacji organizacji zainteresowanych udziałem w realizowanym wsparciu. Działania informacyjno-promocyjne realizowane będą tak w trakcie spotkań upowszechniających, jak również poprzez mailing, newsletter wysyłany do organizacji członkowskich, informacje umieszczone na stronie oraz na portalu 2. Organizacje zgłaszające chęć uczestnictwa w procesie wdrażania standardów zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia organizacji do udziału w procesie wdrożenia standardów, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danej organizacji do realizowanego wsparcia. Kartę należało będzie dostarczyć mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji. 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Organizacje, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału we wsparciu zgłosi się więcej organizacji niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów preferencyjnych. 6. Organizacje zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefonicznie.

6 7. Proces rekrutacji do udziału w oferowanym wsparciu będzie odbywał się na przełomie I i II kwartału 2013 roku. Warunki uczestnictwa Proces rekrutacji organizacji odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria: Terytorium działania w projekcie mogą wziąć udział organizacje zarejestrowane i działające na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane będą organizacje zarejestrowane i działające poza Warszawą. Okres działalności do udziału w etapie wdrożeniowym rekrutowane będą organizacje działające od 2 do 10 lat. Zatrudnianie pracowników/współpraca z wolontariuszami chęć uczestnictwa w oferowanym wsparciu będą mogły zgłaszać organizacje zatrudniające stale bądź okresowo pracowników. Organizacje zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Aktualny wyciąg z KRS bądź innego organu rejestrowego Wymienione dokumenty organizację zobowiązane będą dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji). Dodatkowo każda z organizacji biorących udział w procesie wdrażania standardów zobowiązana będzie do podpisania kontraktu o zasadach współpracy.

7 Etap II. Rekrutacja osób z organizacji 1. Rekrutacja osób do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o działania informacyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji biorących udział w procesie wdrażania o przystąpieniu do rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w realizowanym wsparciu. Działania informacyjne realizowane będą w trakcie spotkań, jak również poprzez mailing, oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w procesie wdrażania standardów zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora Karty zgłoszenia uczestnika do udziału w procesie wdrażania standardów. Na podstawie Karty zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do realizowanego wsparcia. Kartę należało będzie dostarczyć mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji. 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału we wsparciu zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów preferencyjnych. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w oferowanym wsparciu będzie odbywał się na przełomie I i II kwartału 2013 roku Warunki uczestnictwa: Rekrutacja osób do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o następujące kryteria: doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (wolontariat; doświadczenie w obszarze zarządzania organizacją zarówno w tej, która zgłasza się do udziału w projekcie, jak i w innych; praca etatowa, współpraca),

8 obszar dot. doświadczenia w zakresie pracy w organizacji m.in. zarządzanie organizacją, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem (zespołem), zarządzanie informacją wewnętrzną, ew. doświadczenie w pracy związanej z realizacją standardów działań organizacji bądź usług, rola danej osoby w organizacji (jej miejsce w strukturze zarządzania osoba decyzyjna, zarządzająca, mająca wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie w organizacji członek zarządu, pracownik odpowiedzialny za dany obszar zarządzania organizacją, osoba współpracująca bądź wolontariusz w obszarze istotnym dla zarządzania, kierowania organizacją). Osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, Deklarację uczestnika/uczestniczki projektu, Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową. Wymienione dokumenty uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji).

9 5 INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W ramach projektu poza wsparciem projektowym realizowane będą również następujące działania: 1. Konsultacje projektu standardów. 2. Spotkania upowszechniające 1. Konsultacje projektu standardów Konsultacje projektu standardów odbywać się będą w trakcie panelu dyskusyjnego, realizowanego w ramach Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Celem konsultacji będzie zebranie opinii na temat użyteczności proponowanych rozwiązań, możliwości ich stosowania oraz przekazanie istoty standaryzacji. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w panelu eksperckim będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu mazowieckich organizacji pozarządowych o organizacji Forum oraz o odbywających się w jego ramach panelu. Działania prowadzone będą poprzez mailing, newsletter oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w panelu zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na MFIP z zaznaczeniem udziału w panelu dotyczącym standaryzacji na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu (mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem uczestnictwa w realizowanym działaniu. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły uczestniczyć w realizowanym działaniu. 5. W przypadku, gdy do udziału w oferowanym wsparciu zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie.

10 7. Proces rekrutacji do udziału w seminarium będzie odbywał się na przełomie IV kwartale 2012 roku. Warunki uczestnictwa W procesie konsultacji projektu standardów, prowadzonym w ramach MFIP, będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowani tematyką standaryzacji sektora pozarządowego. 2. Spotkania upowszechniające. Upowszechnianie wypracowanych standardów formalno-organizacyjnych odbywać się będzie w formie spotkań, organizowanych w 5 subregionach woj. mazowieckiego: Ciechanowskim, Ostrołęckim, Płockim, Radomskim, Warszawskim. Spotkania dotyczyć będą prezentacji opracowanych standardów, przy wykorzystaniu przygotowanego pakietu edukacyjnego. W trakcie spotkań prowadzona będzie również dyskusja dotycząca idei standaryzacji sektora pozarządowego, która oparta będzie o grę planszową przygotowywaną w ramach projektu. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w spotkaniach upowszechniających będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu mazowieckich organizacji pozarządowych o organizacji spotkań upowszechniających w danym subregionie. Działania prowadzone będą poprzez mailing, newsletter oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w spotkaniach zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na spotkanie upowszechniające, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu (mailem na

11 adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Kary będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem uczestnictwa w realizowanym działaniu. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły uczestniczyć w realizowanym działaniu. 5. W przypadku, gdy do udziału w seminarium zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w spotkaniach będzie odbywał się w I i II kwartale 2013 roku. Warunki uczestnictwa Do udziału w spotkaniach upowszechniających zapraszane będą organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu, w którym organizowane będzie spotkanie. Spotkania skierowane będą głównie do rozwijających się NGO oraz przedstawicieli organizacji stanowiących kadrę zarządzającą. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: 1. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr POKL C92/11 pt.,,skutecznie i profesjonalnie- standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs. 2. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 3. Otrzymania materiałów szkoleniowych. 4. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do: 1. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących procesów rekrutacji do określonych działań.

12 2. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 3. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 4. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście. 5. Poinformowaniu Realizatora Projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 6. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika/uczestniczki w projekcie. 7. Bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu. 8. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił/a. 9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do uczestnictwa, w której się zobowiązał, do poinformowania (mailowo, telefonicznie, osobiście) Realizatora projektu o planowanej nieobecności: najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym wsparciem. W takiej sytuacji dopuszcza się również wydelegowanie innego przedstawiciela/ki tej samej organizacji pozarządowej do skorzystania ze wsparcia 10. W przypadku rezygnacji z udziału w działaniu projektowych, do którego się zobowiązał później niż na 5 dni roboczych przed szkoleniem/warsztatem uczestnik ma obowiązek w swoim zastępstwie wydelegować do skorzystania ze wsparcia przedstawiciela/kę tej samej organizacji. W przeciwnym wypadku Realizator projektu zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu kosztów ponoszonych w związku z organizowanym działaniem. Nie dotyczy to uzasadnionej nieobecności (np. choroby, wypadku losowego itp.). 7 ZASADY REZYGNACJI ZE WSPARCIA 1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, co wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Federacji przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa.

13 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do r. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu 3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, doradztwa, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator projektu. 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 WYJAŚNIENIE POJĘĆ. Projekt Edukacja dla pracy etap 2 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DORADZTWO ZAWODOWE OD DIAGNOZY DO EWALUACJI PRAKTYCZNE WSPARCIE KADRY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EDUKACJA DLA PRACY ETAP 2 Nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST Poznań, 16 lipca 2012 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Quality of NGO. Standaryzacja procesów zarządzania dla NGO. Opracowanie standardów dialogu dla NGO i JST 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

Ilekroć w Regulaminie mowa o: Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki przygotowujących do wykorzystania w szkole innowacyjnej pomocy dydaktycznej pakietu edukacyjnego Gramy w piktogramy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej Priorytet V. Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ Regulamin Projektu PROFESJONALNE UNIWERSYTETY III WIEKU W POLSCE Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centra Arbitrażu i Mediacji- projekt pilotażowy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centra Arbitrażu i Mediacji- projekt pilotażowy Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 mediacje@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku

Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Rekrutacji Pracujący rodzic szczęśliwy MALUCH w żłobku 1 DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO Strona1 Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Małopolska Sieć NGO, zwany dalej Projektem, jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Projektu REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 stycznia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje

REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIACH REGIONALNYCH PROJEKT: Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP dialog społeczny poprzez mediacje 1 Przepisy ogólne 1. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zadania publicznego. Opieka to też praca Wychowawcy małych dzieci 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Zadania publicznego. Opieka to też praca Wychowawcy małych dzieci 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zadania publicznego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zadanie publiczne jest realizowany przez Fundację Collegium Progressus z siedzibą w Gródku n/dunajcem 28, 33-318 Gródek n/dunajcem. 2. Zadanie publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 1 Informacje o Projekcie: 1. Projekt Jesteśmy dla Was - jesteśmy ważni! jest współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Razem możemy więcej. Nr projektu: UDA-POKL.05.04.02-00-967/10-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne 1. Akademia Współpracy JST-NGO s realizowana jest w ramach projektu Współpraca to podstawa! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Laboratorium Kultury ROKOKO

Regulamin projektu Laboratorium Kultury ROKOKO Regulamin projektu Laboratorium Kultury ROKOKO 1 Słownik pojęć 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Laboratorium Kultury ROKOKO. 2. Realizatorzy Fundacja Rokoko i Stowarzyszenie Literackie im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestycja w kadry współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ATL Legal Consulting sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa nr projektu: WND-POKL.09.05.00-18-119/12, nr umowy :. współfinansowany ze środków w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo