REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL C92/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs nr POKL C92/11. Realizatorem projektu nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs jest Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w Regulaminie mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie- standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 2. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie nr POKL C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie- standardy formalnoorganizacyjne mazowieckich NGOs. 3. Kandydacie - oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie. 4. Uczestniku projektu - oznacza to Kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w Projekcie. 5. Realizatorze projektu należy przez to rozumieć Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA, która realizuje projekt, z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 6. Federacji MAZOWIA należy przez to rozumieć Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA z siedzibą przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 7. Biurze Federacji należy przez to rozumieć Biuro Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA mieszczące się przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa. 8. Organizacjach należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 9. Instytucji należy przez to rozumieć instytucje administracji publicznej, w szczególności samorządowej. 10. MFIP należy przez to rozumieć Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. 3 CELE PROJEKTU Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia realizacji standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Celami szczegółowymi projektu są: 1. Poprawa stopnia znajomości wśród organizacji z terenu województwa mazowieckiego, standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych. 2. Zwiększenie, w okresie realizacji projektu, ilości organizacji z terenu województwa mazowieckiego działających według standardów funkcjonowania.

3 4 ZAKRES WSPARCIA REALIZOWANEGO W PROJEKCIE I WARUNKI UCZESTNICTWA W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia: 1. Seminarium dla organizacji członkowskich Federacji. 2. Doradztwo w zakresie wdrożenia standardów w wybranych mazowieckich organizacjach pozarządowych. 1. Seminarium dla organizacji członkowskich Federacji. Celem organizacji seminarium jest przeprowadzenie wśród organizacji członkowskich Federacji konsultacji projektu standardów z zakresu zarządzania organizacją i zarządzania finansami. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w seminarium będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji członkowskich Federacji o organizacji seminarium poprzez mailing, newsletter wysyłany do organizacji członkowskich oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w seminarium zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na seminarium, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w seminarium (mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału w seminarium zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w seminarium będzie odbywał się na przełomie III i IV kwartału 2012 roku.

4 Warunki uczestnictwa Podstawowym warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przynależność członkowska danej organizacji do Federacji MAZOWIA. Dodatkowo w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby pełniące funkcje zarządcze w organizacji m.in. będzie brana pod uwagę rola danej osoby w organizacji jej miejsce w strukturze zarządzania osoba decyzyjna, zarządzająca, mająca wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie w organizacji członek zarządu, pracownik odpowiedzialny za dany obszar zarządzania organizacją. Osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, Zaświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową Deklarację uczestnika/uczestniczki projektu, Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymienione dokumenty uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji).

5 2. Doradztwo w zakresie wdrożenie standardów funkcjonowania w wybranych mazowieckich organizacjach pozarządowych. Celem doradztwa i wdrożenia standardów funkcjonowania w wybranych mazowieckich organizacjach jest zwiększenie, w okresie realizacji projektu, ilości organizacji z terenu województwa mazowieckiego działających w oparciu o standardy. Rekrutacja będzie przebiegała w II etapach Etap I. Rekrutacja organizacji 1. Rekrutacja do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o działania informacyjnopromocyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji pozarządowych z terenu woj. mazowieckiego o przystąpieniu do rekrutacji organizacji zainteresowanych udziałem w realizowanym wsparciu. Działania informacyjno-promocyjne realizowane będą tak w trakcie spotkań upowszechniających, jak również poprzez mailing, newsletter wysyłany do organizacji członkowskich, informacje umieszczone na stronie oraz na portalu 2. Organizacje zgłaszające chęć uczestnictwa w procesie wdrażania standardów zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia organizacji do udziału w procesie wdrożenia standardów, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danej organizacji do realizowanego wsparcia. Kartę należało będzie dostarczyć mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji. 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Organizacje, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału we wsparciu zgłosi się więcej organizacji niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów preferencyjnych. 6. Organizacje zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefonicznie.

6 7. Proces rekrutacji do udziału w oferowanym wsparciu będzie odbywał się na przełomie I i II kwartału 2013 roku. Warunki uczestnictwa Proces rekrutacji organizacji odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria: Terytorium działania w projekcie mogą wziąć udział organizacje zarejestrowane i działające na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane będą organizacje zarejestrowane i działające poza Warszawą. Okres działalności do udziału w etapie wdrożeniowym rekrutowane będą organizacje działające od 2 do 10 lat. Zatrudnianie pracowników/współpraca z wolontariuszami chęć uczestnictwa w oferowanym wsparciu będą mogły zgłaszać organizacje zatrudniające stale bądź okresowo pracowników. Organizacje zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Aktualny wyciąg z KRS bądź innego organu rejestrowego Wymienione dokumenty organizację zobowiązane będą dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji). Dodatkowo każda z organizacji biorących udział w procesie wdrażania standardów zobowiązana będzie do podpisania kontraktu o zasadach współpracy.

7 Etap II. Rekrutacja osób z organizacji 1. Rekrutacja osób do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o działania informacyjne, które polegać będą na informowaniu organizacji biorących udział w procesie wdrażania o przystąpieniu do rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w realizowanym wsparciu. Działania informacyjne realizowane będą w trakcie spotkań, jak również poprzez mailing, oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w procesie wdrażania standardów zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora Karty zgłoszenia uczestnika do udziału w procesie wdrażania standardów. Na podstawie Karty zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do realizowanego wsparcia. Kartę należało będzie dostarczyć mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji. 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem przystąpienia do oferowanego wsparcia. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły skorzystać z oferowanego wsparcia. 5. W przypadku, gdy do udziału we wsparciu zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnianie kryteriów preferencyjnych. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w oferowanym wsparciu będzie odbywał się na przełomie I i II kwartału 2013 roku Warunki uczestnictwa: Rekrutacja osób do udziału w procesie wdrażania standardów będzie oparta o następujące kryteria: doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (wolontariat; doświadczenie w obszarze zarządzania organizacją zarówno w tej, która zgłasza się do udziału w projekcie, jak i w innych; praca etatowa, współpraca),

8 obszar dot. doświadczenia w zakresie pracy w organizacji m.in. zarządzanie organizacją, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem (zespołem), zarządzanie informacją wewnętrzną, ew. doświadczenie w pracy związanej z realizacją standardów działań organizacji bądź usług, rola danej osoby w organizacji (jej miejsce w strukturze zarządzania osoba decyzyjna, zarządzająca, mająca wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie w organizacji członek zarządu, pracownik odpowiedzialny za dany obszar zarządzania organizacją, osoba współpracująca bądź wolontariusz w obszarze istotnym dla zarządzania, kierowania organizacją). Osoby zakwalifikowane do wsparcia zobowiązane będą dostarczyć do Biura Federacji własnoręcznie podpisany: Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową, Deklarację uczestnika/uczestniczki projektu, Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaświadczenie o statusie osoby reprezentującej daną organizację pozarządową. Wymienione dokumenty uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć: osobiście do Biura Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, ul. Żytnia 16/31, Warszawa, pocztą tradycyjną na adres Biura Federacji, kurierem na adres Biura Federacji. co najmniej 5 dni roboczych przed skorzystaniem ze wsparcia (liczy się data wpływu do Biura Federacji).

9 5 INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W ramach projektu poza wsparciem projektowym realizowane będą również następujące działania: 1. Konsultacje projektu standardów. 2. Spotkania upowszechniające 1. Konsultacje projektu standardów Konsultacje projektu standardów odbywać się będą w trakcie panelu dyskusyjnego, realizowanego w ramach Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Celem konsultacji będzie zebranie opinii na temat użyteczności proponowanych rozwiązań, możliwości ich stosowania oraz przekazanie istoty standaryzacji. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w panelu eksperckim będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu mazowieckich organizacji pozarządowych o organizacji Forum oraz o odbywających się w jego ramach panelu. Działania prowadzone będą poprzez mailing, newsletter oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w panelu zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na MFIP z zaznaczeniem udziału w panelu dotyczącym standaryzacji na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu (mailem na adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Karty będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem uczestnictwa w realizowanym działaniu. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły uczestniczyć w realizowanym działaniu. 5. W przypadku, gdy do udziału w oferowanym wsparciu zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie.

10 7. Proces rekrutacji do udziału w seminarium będzie odbywał się na przełomie IV kwartale 2012 roku. Warunki uczestnictwa W procesie konsultacji projektu standardów, prowadzonym w ramach MFIP, będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowani tematyką standaryzacji sektora pozarządowego. 2. Spotkania upowszechniające. Upowszechnianie wypracowanych standardów formalno-organizacyjnych odbywać się będzie w formie spotkań, organizowanych w 5 subregionach woj. mazowieckiego: Ciechanowskim, Ostrołęckim, Płockim, Radomskim, Warszawskim. Spotkania dotyczyć będą prezentacji opracowanych standardów, przy wykorzystaniu przygotowanego pakietu edukacyjnego. W trakcie spotkań prowadzona będzie również dyskusja dotycząca idei standaryzacji sektora pozarządowego, która oparta będzie o grę planszową przygotowywaną w ramach projektu. Rekrutacja 1. Rekrutacja do udziału w spotkaniach upowszechniających będzie oparta o działania informacyjno-promocyjne, które polegać będą na informowaniu mazowieckich organizacji pozarządowych o organizacji spotkań upowszechniających w danym subregionie. Działania prowadzone będą poprzez mailing, newsletter oraz informacje umieszczone na stronie 2. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w spotkaniach zobowiązane będą do dostarczenia do Biura Federacji, w terminie wskazanym przez Realizatora, Karty zgłoszenia na spotkanie upowszechniające, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu (mailem na

11 adres: faxem na numer , osobiście do Biura Federacji, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Federacji). 3. Wzór Kary będzie dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie Federacji w zakładce projektu Skutecznie i profesjonalnie. 4. Terminowe dostarczenie Karty jest warunkiem uczestnictwa w realizowanym działaniu. Osoby, które nie przedłożą we wskazanym terminie wymaganego dokumentu nie będą mogły uczestniczyć w realizowanym działaniu. 5. W przypadku, gdy do udziału w seminarium zgłosi się więcej osób niż jest przewidzianych miejsc, będą tworzone listy rezerwowe. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 6. Osoby zakwalifikowane bądź nie zakwalifikowane do oferowanych form wsparcia zostaną poinformowane drogą mailową i/lub telefonicznie. 7. Proces rekrutacji do udziału w spotkaniach będzie odbywał się w I i II kwartale 2013 roku. Warunki uczestnictwa Do udziału w spotkaniach upowszechniających zapraszane będą organizacje pozarządowe działające na terenie subregionu, w którym organizowane będzie spotkanie. Spotkania skierowane będą głównie do rozwijających się NGO oraz przedstawicieli organizacji stanowiących kadrę zarządzającą. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: 1. Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr POKL C92/11 pt.,,skutecznie i profesjonalnie- standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs. 2. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 3. Otrzymania materiałów szkoleniowych. 4. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do: 1. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach dotyczących procesów rekrutacji do określonych działań.

12 2. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 3. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 4. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście. 5. Poinformowaniu Realizatora Projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 6. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika/uczestniczki w projekcie. 7. Bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu. 8. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił/a. 9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do uczestnictwa, w której się zobowiązał, do poinformowania (mailowo, telefonicznie, osobiście) Realizatora projektu o planowanej nieobecności: najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym wsparciem. W takiej sytuacji dopuszcza się również wydelegowanie innego przedstawiciela/ki tej samej organizacji pozarządowej do skorzystania ze wsparcia 10. W przypadku rezygnacji z udziału w działaniu projektowych, do którego się zobowiązał później niż na 5 dni roboczych przed szkoleniem/warsztatem uczestnik ma obowiązek w swoim zastępstwie wydelegować do skorzystania ze wsparcia przedstawiciela/kę tej samej organizacji. W przeciwnym wypadku Realizator projektu zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu kosztów ponoszonych w związku z organizowanym działaniem. Nie dotyczy to uzasadnionej nieobecności (np. choroby, wypadku losowego itp.). 7 ZASADY REZYGNACJI ZE WSPARCIA 1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, co wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Federacji przy ul. Żytniej 16/31, Warszawa.

13 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/uczestniczki projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do r. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Federacji oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu 3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, doradztwa, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator projektu. 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo