Politechnika Świętokrzyska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 1 Ilekroć w Regulaminie stanowi się o: 1. Projekcie oznacza to przedsięwzięcie pt. Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zadanie nr 7 oznacza to część Projektu dotyczącą współpracy z pracodawcami w celu wzmocnienia praktycznych elementów nauczania poprzez organizację staży studentów. 3. Projektodawcy oznacza to Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK) Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 4. Stażu studenckim oznacza to dwumiesięczną formę praktycznego zdobycia wiedzy przez studenta Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 5. Pracodawcy oznacza to firmę bądź instytucję przyjmującą studenta na staż. 6. Organizatorze oznacza to Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej,. 7. Kierownik Projektu oznacza to osobę zarządzającą Projektem. 8. Koordynator Zadania oznacza to osobę bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadania W ramach zadania 7 - Współpraca WZiMK z pracodawcami organizowane będą dwumiesięczne płatne staże dla najlepszych studentów WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej. 2. Staże realizowane są na podstawie trójstronnej umowy dotyczącej odbycia stażu, zawieranej pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, Zakładem pracy oraz Studentem. 3. Wsparciem objętych będzie (w ciągu czterech lat) 134 studentów WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

2 4. Płatne staże studenckie będą realizowane w okresie od r. do r. 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia stażu ustala student wraz z pracodawcą w uzgodnieniu z Koordynatorem Zadania. 6. Środki na sfinansowanie stażu pochodzą z budżetu projektu pn.: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (Umowa nr: UDA- POKL /09-00). 7. Wysokość świadczenia określają dokumenty projektu (wniosek aplikacyjny i umowa o finansowanie projektu) oraz umowa ze Stażystą. 8. Świadczenie za płatne staże studenckie wynosi 1 100,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto złotych brutto) miesięcznie. 9. Kwota świadczenia stanowi podstawę naliczeń potrąceń wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 10. Świadczenie za płatne staże studenckie będzie wypłacane przez Uczelnię (z budżetu projektu) W Projekcie może uczestniczyć student studiów stacjonarnych WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej: czwartego roku ZiIP studiów jednolitych (dotyczy roku akademickiego 2009/2010) trzeciego roku kierunku ZiIP studiów I stopnia, drugiego roku kierunku Ekonomia studiów I stopnia, trzeciego roku kierunku Ekonomia studiów I stopnia, drugiego roku kierunku Edukacja techniczno informatyczna I stopnia (od roku akademickiego 2011/2012), trzeciego roku kierunku Edukacja techniczno informatyczna I stopnia (od roku akademickiego 2012/2013), pierwszego roku kierunku Ekonomia studiów II stopnia (od roku akademickiego 2010/2011), pierwszego roku kierunku ZiIP studiów II stopnia (od roku akademickiego 2010/2011).

3 2. Warunkiem koniecznym przyznania studentowi świadczenia jest uzyskanie za miniony rok akademicki dobrych wyników w nauce (średnia ważona nie mniej niż 3,5), (zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w planach studiów) oraz zaliczenie semestru zimowego roku akademickiego w którym składana jest aplikacja o staż. 3. Staże nie mogą być przyznane studentom, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach płatnych staży w ramach projektu. 4. O przyznaniu świadczenia za staż studencki decyduje komisja w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator Zadania, Prodziekani WZiMK ds. Studenckich i Dydaktyki. 5. Student ubiegający się o świadczenie za staż zobowiązany jest złożyć osobiście, w wyznaczonym terminie następujące dokumenty: a) Kserokopia dowodu osobistego, b) Kserokopia legitymacji studenckiej, c) Zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej średniej ważonej za ostatni rok akademicki poprzedzający ubieganie się studenta o stypendium na 2-miesięczny staż, d) Dla studentów I roku studiów II stopnia Ekonomii zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej średniej ważonej za ostatni semestr poprzedzający ubieganie się studenta o stypendium na 2- miesięczny staż, e) Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia naukowe studenta, f) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem płatnych staży (dostępne na stronie lub 6. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu: pokój 519 Budynek C lub 224 budynek B, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce. 7. Po zakwalifikowaniu na staż student zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych następujących dokumentów: a) Zakres danych uczestników Projektu do PEFS, b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, c) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, d) Oświadczenie beneficjenta do celów podatkowych, e) Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności, f) Zgłoszenie studenta do ZUS,

4 g) Dane do umowy i rachunku studenta, h) Dane do umowy zakładu pracy. 8. Formularze, o których mowa w pkt 6 można pobrać w Biurze Projektu albo ze strony internetowej 9. Złożone wnioski rozpatrywane będą przez komisję raz w danym roku akademickim. Termin posiedzenia komisji podany będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Projektu. 10. Instancją odwoławczą od decyzji komisji jest Dziekan WZiMK W celu zapewnienia równego dostępu wszystkim studentom do otrzymania świadczeń za staże studenckie stosowane będą następujące kryteria: a. Ilość staży studenckich na poszczególne Kierunki WZiMK Politechniki Świętokrzyskiej przydzielone zostaną proporcjonalnie do liczby studentów na poszczególnych latach i kierunkach studiów. b. W przypadku nie wykorzystania puli miejsc przeznaczonej na dany Kierunek w danym roku akademickim, mogą one decyzją Komisji zostać przeniesione na Kierunek z którego wpłynęło więcej zgłoszeń niż przewidywana pula. c. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym będzie średnia ważona ocen uzyskanych w roku akademickim lub semestrze poprzedzającym ubieganie się studenta o staż. W przypadku identycznej średniej decydować będą dodatkowe osiągnięcia naukowe studenta. d. Płatne staże mogą odbywać się w okresie wakacji. e. Student otrzymuje zgodę na odbycie płatnego stażu u wskazanego przez siebie pracodawcy, pod warunkiem, że charakter wykonywanej pracy będzie zgodny z programem nauczania (programem praktyk) dla Kierunku, na którym studiuje. f. Odbyty płatny staż studencki może być podstawą do zaliczenia zawodowych praktyk studenckich przewidzianych w programie studiów po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałowym Kierownikiem Praktyk organizacji jak i warunków zaliczenia zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich Politechniki Świętokrzyskiej. 2. Miejsce wybrane przez studenta w celu odbycia płatnego stażu musi zostać zaakceptowane przez Koordynatora Zadania.

5 3. Po odbyciu płatnego stażu student, otrzymujący świadczenie w ramach Projektu, ma obowiązek w terminie dwóch tygodni od jego zakończenia dostarczenie do Koordynatora Zadania potwierdzenia ukończenia stażu opinii o stażyście lub list referencyjny. Student, który nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanych w ramach Projektu środków wraz z odsetkami. 4. Wypłata świadczenia nastąpi na konto studenta po dostarczeniu przez niego comiesięcznego sprawozdania z stażu zawierającego kartę ewidencji godzin i zadań potwierdzonego przez Zakład Pracy. 5. Zakład pracy jest zobowiązany powiadomić Politechnikę Świętokrzyską o przerwaniu płatnego stażu przez studenta pobierającego świadczenia. 6. Student, który przerwie płatny staż zobowiązany jest do zwrotu w całości otrzymanego świadczenia wraz z odsetkami Na terenie zakładu pracy student podlega przepisom i regulaminom obowiązującym w danym zakładzie. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie stażu ze strony zakładu pracy jest zakładowy opiekun praktyk lub inna osoba wskazana przez zarządzających przedsiębiorstwem. 2. Student (stażysta) zobowiązany jest do odbycia płatnego stażu zgodnie z programem nauczania na danym kierunku studiów oraz programem praktyk, a ponadto do: a. przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy; b. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej; c. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy. 4. Na żądanie zakładu pracy, w którym student odbywa płatny staż, Koordynator Zadania może odwołać ze stażu studenta, jeśli naruszy on prawa obowiązujące w tym zakładzie. Jest to jednoznaczne z przerwaniem stażu i obowiązkiem zwrotu w całości otrzymanych w ramach Projektu środków wraz z odsetkami.

6 6 1. Dwumiesięczne Staże Studenckie mogą być podstawą zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych. 2. Podstawą zaliczenie stażu w poczet praktyk będzie dokument Sprawozdanie ze stażu W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Dziekan WZiMK, będący jednocześnie we wszystkich sprawach instancją odwoławczą. 2. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych personalnych lub adresu zameldowania. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli realizacji stażu studenckiego ze strony Koordynatora Zadania w miejscu odbywania stażu studenckiego przez Stażystę. 4. Stażysta pisemnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 5. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 na czas realizacji Projektu.. dr inż. hab. Wacław Gierulski, prof. PŚk Kierownik Projektu dr inż. hab. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Koordynator Projektu Kielce, dn. 18 kwietnia 2010 r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo