Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu stażowego (zwany dalej Regulaminem) określa zakres finansowania, procedurę wyboru wniosków o dofinansowanie stażu i tryb przyznawania oraz rozliczania środków dla studentów studiów stacjonarnych ostatniego semestru I stopnia Uniwersytetu Gdańskiego studiujących na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, przyjmowanych na staż przez polskie instytucje w ramach realizowanego Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. 2. Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy wdrażanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 3. Realizacja staży dofinansowanych z Projektu planowana jest na rok Staże, finansowane w ramach Projektu Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość są dobrowolne. Wymiar stażu krajowego wynosi 160 godzin. 5. Odbycie stażu zalicza obowiązkową praktykę przewidzianą programem studiów. 6. Pula miejsc stażowych wynosi 32, w tym 15 miejsc dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość i 17 miejsc dla studentów kierunku Zarządzanie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

2 2. Projekt - Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 3. Beneficjent - realizator Projektu tj. Uniwersytet Gdański. 4. Kierownik Projektu - osoba zarządzająca Projektem. 5. Stażysta - student uczestniczący w Projekcie, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacji na staż, został zakwalifikowany do udziału w programie stażowym i podpisał umowę o staż. 3 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STAŻU 1. O przyznanie dofinansowania stażu mogą ubiegać się studenci ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, którzy przystąpili do Projektu. 2. O dofinansowanie stażu ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Uczelni wynikających z obowiązków studenta. 3. Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania wniosku o dofinansowanie stażu. 4. Dany student może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1 stażu. 4 TERMINY ORAZ UCZESTNICTWO 1. Informacje związane z organizacją i terminach staży będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 2. Studenci zainteresowani dofinansowaniem stażu składają w Biurze Projektu deklarację uczestnictwa w programie stażowym (załącznik nr 1) oraz CV. 3. Studenci, którzy odbiorą dyplom ukończenia studiów i zdadzą legitymację studencką, przestają być jednocześnie uczestnikami Projektu. Studenci odbywający staż zobowiązani są do utrzymania statusu studenta do momentu zakończenia stażu. 5 REKRUTACJA I WERYFIKACJA WNIOSKÓW 1. Pracownik Biura Projektu dokonuje weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów. Przyjmowane będą wyłącznie wnioski kompletne pod względem formalnym.

3 2. Lista rankingowa ustalana będzie w oparciu o poniższe kryteria udziału w stażach i punktację: a) średnia z ocen z egzaminów z ostatnich 3 semestrów: 5,0-4,5 6 punktów; 4,5-4,0 5 punktów; 4,0-3,5 4 punkty; 3,5-3,0 3 punkty; 3,0 i mniej 2 punkty; b) Znajomość języka obcego poświadczona certyfikatem (2 punkty za każdy język); c) Dodatkowe osiągnięcia: Udział w konferencjach i konkursach (2 punkty za każdy udokumentowany udział); Zajęcie 1-3 miejsca w konkursie (8 punktów za każde udokumentowane osiągnięcie); d) Test kompetencyjny przygotowany przez Zespół Zarządzający Projektem (0-10 punktów); e) Rozmowa kwalifikacyjna (0-10 punktów). 3. Listę studentów zakwalifikowanych do uczestniczenia w stażach w ramach Projektu wyłania komisja kwalifikacyjna (Komisja) po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Komisja jest powoływana przez Kierownika Projektu. W skład Komisji powołuje się następujące osoby: Kierownika Projektu, Kierownika Zadania nr 1, Kierownika Zadania nr 3 oraz Asystenta Kierownika Projektu. 4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie stażowym zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. 5. Studenci zakwalifikowani do uczestnictwa w programie stażowym dokonują wyboru firmy w porozumieniu z komisją kwalifikacyjną, zgodnie z kolejnością ustaloną na liście rankingowej i kierunkiem studiów. 6. Studenci, którzy nie zakwalifikowali się do odbycia stażu ze względu na niską liczbę punktów zostają umieszczeni na liście rezerwowych, w kolejności wg ilości zdobytych punktów.

4 7. Rezygnację ze stażu należy dokonać osobiście lub drogą mailową najpóźniej do 2 tygodni przed rozpoczęciem stażu. W miejsce osoby, która zrezygnuje, wejdzie student z listy rezerwowej z największą ilością punktów. 8. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację staży Biuro Projektu dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w danym roku. W przypadku uruchomienia dodatkowego naboru rekrutacja zostanie przeprowadzona ponownie według zasad ujętych w 5. 6 PRZEBIEG STAŻU 1. Stażysta działa w oparciu o umowę trójstronną podpisaną pomiędzy stażystą, instytucją przyjmującą na staż i Uniwersytetem Gdańskim (umowa o staż). 2. Staż jest realizowany zgodnie z indywidualnym planem stażu opracowanym przez studenta w konsultacji z instytucją przyjmującą na staż i zaakceptowanym przez Biuro Projektu. 3. Miejscem stażu są: zakłady pracy lub inne instytucje spełniające warunki do zrealizowania programu stażu. 7 FINANSOWANIE STAŻU 1. Stażysta zakwalifikowany do udziału w programie stażowym musi posiadać indywidualny rachunek bankowy oraz dostarczyć jego numer na etapie składania deklaracji o przyjęcie na staż. 2. Stażysta za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie określone w umowie o staż pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 3. Wynagrodzenie będzie płatne z Projektu przez Uniwersytet Gdański zgodnie z zawartą umową o staż. W przypadku braku środków na koncie Projektu, płatność zostanie uregulowana niezwłocznie po ich przelaniu na konto Projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej. 4. Jeżeli stażysta bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje programu stażu we wskazanych w umowie o staż terminach i zgodnie z indywidualnym planem stażu lub nie wywiązuje się z obowiązków stażysty określonych w niniejszym Regulaminie lub umowie o staż, Biuro Projektu wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za staż. 5. Niewydane środki zwiększają pulę miejsc stażowych podczas następnego naboru wniosków.

5 6. Uniwersytet Gdański pokrywa koszty ubezpieczenia NNW stażysty Projektu. 8 OBOWIĄZKI STAŻYSTY 1. W czasie trwania stażu Stażysta jest zobowiązany m.in. do: a. realizacji programu stażu; b. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania stażu; c. stawiania się w miejscu odbywania stażu o godzinie wyznaczonej przez osobę prowadzącą staż z ramienia zakładu pracy/instytucji (opiekuna); d. usprawiedliwiania i odnotowywania każdej nieobecności; e. przedłożenie do Biura Projektu pisemnego sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik nr 2), Dziennika Stażu (załącznik nr 3) oraz Zaświadczenia o odbytym stażu wystawionym przez Instytucję przyjmującą, nie później niż 14 dni kalendarzowych po ukończeniu stażu, w którym opisane zostaną zrealizowane zadania, osiągnięte cele, nabyte umiejętności oraz ewentualne problemy, jakie napotkał stażysta podczas odbywania stażu. Sprawozdanie musi zostać zaakceptowane przez Opiekuna stażu; f. przestrzegania innych postanowień zawartych w umowie o staż; 9 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Instytucja przyjmująca na staż ma prawo zażądać odwołania Stażysty ze stażu, w przypadku nie przestrzegania przez Stażystę przepisów lub wewnętrznych regulacji obowiązujących w tej Instytucji. 2. W razie nie wypełnienia przez stażystę obowiązków wynikających z umowy o staż Uniwersytet Gdański (Biuro Projektu), ma prawo wypowiedzieć stażyście umowę ze staż, w szczególności w wypadku: a. Zgłoszenia przez Instytucję przyjmującą na staż żądania o którym mowa w 9 ust.1 Regulaminu, b. Nieprzestrzegania przez Stażystę obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, c. Nieprzestrzegania przez Stażystę obowiązków określonych odpowiednio w umowie o staż, d. Przerwania lub rezygnacji z odbywania stażu,

6 e. Utraty statusu studenta Uniwersytetu Gdańskiego, w tym skreślenia z listy studentów. 3. Stażysta, który został usunięty ze stażu z przyczyn określonych w ust. 2 nie może po raz kolejny ubiegać się o dofinansowanie stażu. 4. W przypadku rezygnacji ze stażu (po terminie o którym mowa w 5 ust. 7) lub przerwania jego odbywania, jak też w przypadku wypowiedzenia umowy o staż zgodnie z ust. 2, Uniwersytet Gdański jest uprawniony do żądania od studenta zwrotu kosztów organizacji stażu (w tym kosztu ubezpieczenia) oraz wypłaconego wynagrodzenia z tytułu stażu. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Kierownika Projektu i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie przez Kierownika Projektu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu. Zatwierdzam: Data: r. Podpis: Aleksandra Wiercińska Kierownik Projektu

7 Załącznik nr 1 regulamin programu stażowego w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość Sopot, dn.... DEKLARACJA... (Imię i nazwisko)... (Adres zamieszkania)... Nr PESEL: NR ALBUMU:.. KIERUNEK:... Wyrażam chęć przystąpienia do STAŻU organizowanego w roku 2015 realizowanego w ramach projektu Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem staży organizowanych w ramach Projektu. Do deklaracji załączam: CV, certyfikat(y) potwierdzający(e) znajomość języka obcego, zaświadczenie(a) potwierdzające udział w konferencjach i konkursach (niepotrzebne skreślić). Średnia z ocen z ostatnich 3 semestrów:..... (podpis i pieczęć pracownika Dziekanatu studenckiego) Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto: DANE WŁAŚCICIELA KONTA: IMIĘ I NAZWISKO:.. ADRES: Złożenie powyższej deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem na staż... (czytelny podpis składającego deklarację)

8 Załącznik nr 2 regulamin programu stażowego w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (wypełnia stażysta po zrealizowanym stażu) 1. Nazwa Projektu Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 2. Stażysta 3. Opiekun stażysty 4. Miejsce odbywania stażu 5. Termin odbywania stażu 6. Przebieg stażu (krótki opis stażu, godziny i wymiar czasu pracy, krótki opis firmy, w którym realizowany był staż profil działalności firmy) 5. Zadania realizowane przez stażystę podczas stażu 6. Wiedza/umiejętności/kompetencje/doświadczenie uzyskane przez stażystę podczas stażu 7. Problemy w trakcie realizacji stażu 8. Inne informacje/wrażenia z odbytego stażu Do sprawozdania załączam kopię Zaświadczenia o odbytym stażu wystawioną przez Instytucję.. Data, podpis stażysty Data, podpis Opiekuna stażu

9 Załącznik nr 3 regulamin programu stażowego w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość. miejsce, data DZIENNIK STAŻU 1. IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY: 2. NUMER INDEKSU: 3. KIERUNEK STUDIÓW: 4. MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: 5. PROWADZĄCY STAŻ ZE STRONY ZAKŁADU PRACY: 6. OKRES ODBYWANIA STAŻU: 7. WYMIAR CZASOWY STAŻU:.... nazwa Zakładu Pracy.... podpis studenta

10 KARTA PRACY Data Czas trwania Opis wykonywanych prac Uwagi (pieczęć zakładu pracy) Podpis Opiekuna stażu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu stażowego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK I STAŻY W RAMACH PROJEKTU LUK LUBELSKI UNIWERSYTET KOMPETENCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. 1. Zasady ogólne REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego Biotechnologia na Wydziale InŜynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura Projektu przed rozpoczęciem stażu: 1. Wniosek o staż zał. 1 2. Oświadczenie Studenta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

PORADNIK STAŻYSTY. Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PORADNIK STAŻYSTY Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Mazowieckiej odpowiedzią na potrzeby gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 1/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia Projektu UR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UMOWA ZLECENIE nr. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu UMOWA ZLECENIE nr zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28,, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Prorektor ds.

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). 1. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo