INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI"

Transkrypt

1 Zleceniodawca: Gmina Miasta Bochnia Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEWOSTANU PARKU UZBORNIA W BOCHNI wraz z analizą wartości szaty roślinnej oraz proponowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi Projektanci: mgr inŝ. Aleksandra Kowalska arch. kraj. mgr inŝ. Robert Kułaga Zatwierdzil: mgr inŝ. Jacek Szołtysek - listopad

2 S P I S T R E Ś C I I. Opis techniczny do szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu Parku Uzbornia w Bochni 3 1. Dane ogólne 3 2. Opis terenu 3 3. Roślinność 3 4. Podział funkcjonalny terenu 5 II. Wykaz gatunków drzew i krzewów występujących na inwentaryzowanym terenie 7 III. Operat inwentaryzacyjny 8 A. Kompleks parkowy nr I (działka nr 6146) 9 B. Kompleks parkowy nr II (działka nr 6658/3) 18 IV. Mapa inwentaryzacyjna w skali 1: 500 (załącznik) 2

3 I. Opis techniczny do szczegółowej inwentaryzacji zieleni Parku Uzbornia w Bochni 1. Dane ogólne Podstawą opracowania jest umowa o dzieło nr AGKI7636/44-2/08, zawarta w dniu 28 sierpnia 2008 roku z Gminą Miasta Bochnia.. Celem opracowania jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu na terenie Parku Uzbornia w Bochni, połoŝonego na dwóch działkach: nr 6658/3 i Zakres prac obejmuje: - wykonanie mapy dla celów projektowych dla opisywanych działek, - indywidualne określenie poszczególnych egzemplarzy drzew i krzewów występujących na inwentaryzowanym terenie z podaniem ich nazwy gatunkowej i odmiany, - pomiar pierśnicy pnia, ustalenie zasięgu, i ocena wysokości, - analizę wartości szaty roślinnej: opis stanu zdrowotnego oraz określenie rodzaju zabiegów konserwacyjno pielęgnacyjnych, - naniesienie inwentaryzacji na wykonaną mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 zawierającą aktualną sytuację zadrzewienia. 2. Opis terenu Uzbornia to jedno z siedmiu wzgórz na których połoŝona jest Bochnia. Znajduje się ono w południowej części miasta i wznosi się na wysokość 246 m n.p.m. Od dawna istniały tu pola i ogrody, a takŝe liczne zagrody bocheńskich mieszczan. Dopiero na początku XX w. załoŝono w tym miejscu park o charakterze leśnym. Według źródeł był to las mieszany z przewagą świerka. Obecnie park tworzą dwa kompleksy zieleni oddzielone od siebie zabudową miejską. Mniejszy połoŝony jest przy ul. Górskiej, na działce nr 6146 o powierzchni 0,89 ha. Drzewa porastają tu stromy stok o wystawie północnej, u którego podnóŝa, na płaskim terenie przy rzece zlokalizowano plac zabaw dla dzieci. Większy kompleks parkowy obejmuje teren na działce nr 6658/3 o łącznej powierzchni 13,84 ha. Znajduje się on pomiędzy ulicami: Uzbrania, Zalesie Dolne, Gipsowa. PołoŜony jest na grzbiecie wzgórza oraz na jego północnym, północno-zachodnim i zachodnim stoku. W dolnej części parku, gdzie granicę wyznacza potok Babica, znajdują się bardziej płaskie, nieleśne tereny o łącznej powierzchni około 1,50 ha. Tutaj zlokalizowane są pozostałości po amfiteatrze letnim i boisku sportowym. U podnóŝa północno-zachodniego stoku znajduje się obelisk wzniesiony w 1949 r. Upamiętnia on egzekucję wykonaną przez hitlerowców na 52 mieszkańcach Bochni i okolicznych miejscowości. Na zachodnim zboczu wzniesienia znajdował się dawniej kamieniołom gipsu. W jego obecnie zarośniętym wyrobisku stoi gipsowa figurka NMP Niepokalanie Poczętej, wzniesiona około 1880 roku. 3. Roślinność Na terenie parku występują 24 gatunki drzew liściastych i 5 gatunków drzew iglastych. Są to głównie gatunki rodzimego pochodzenia. Dominują liściaste, wśród których trzon drzewostanu stanowią: jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon pospolity, jawor 3

4 i klon polny. Rzadziej spotykamy graby, dęby, brzozy i robinie (gatunek obcy). Drzewa iglaste występują w nielicznych grupach. NaleŜą tutaj modrzew europejski, pojedyncze świerki i sosna pospolita. Z gatunków obcych naleŝy wymienić grupy sosny czarnej i pojedyncze sosny wejmutki. Do osobliwości zaliczyć moŝna zwisającą odmianę jesiona wyniosłego, rosnącego przy pomniku ofiar wojny. W dolnej części parku (przy osiedlach domków jednorodzinnych spotykamy pozostałości sadów (orzechy, śliwy, jabłonie itp.) Warstwa podszytu jest silnie rozwinięta praktycznie na terenie całego parku w szczególności na stokach północnych. Jedynie w miejscach występowania grup drzew iglastych (grzbiet, stoki północno-zachodni i zachodni) jest on nieco mniejszy. W podszycie dominują samosiewy klonów, jesiona, robinii i wiązu. Sporadycznie spotykamy krzewy liściaste (bez czarny, trzmielina pospolita) W warstwie runa występują rośliny cebulowe (zawilce, kokoryczki itp.), spotykane są równieŝ kobierce bluszcza i barwinka. W mniejszym kompleksie parkowym drzewostan tworzy jesion i olsza czarna. Skład gatunkowy uzupełniają klon pospolity i klon jawor oraz grab. Brakuje drzew iglastych i krzewów. Stan zdrowotny drzew nie jest dobry. W górnym piętrze dominuje jesion wyniosły. Drzewa rosły w zwarciu, w związku z czym są one bardzo wysokie, maja długie kłody i wysoko osadzone (konkurencja o światło). Wysoko połoŝony środek cięŝkości tych drzew sprawia, Ŝe są one naraŝone na złamania i wywrócenia w czasie silnych wiatrów lub okiści śniegowej. Jest to szczególnie niebezpieczne w miejscach gdzie występują luki w drzewostanie powstałe na skutek wypadu drzew. Dodatkowo sytuacje pogarsza to, Ŝe są to, u których rozpoczęły się juŝ procesy starzenia się (wiek drzew ocenia się na lat). Drzewa mają wypróchniałe pnie i większość z nich zaatakowana jest przez patogeny grzybowe. Szczególnie groźna jest opieńka miodowa, występująca powszechnie w runie leśnym i na pniakach Jej ryzomorfy i owocniki spotykane są takŝe na Ŝywych, osłabionych ch. Prawdopodobnie właśnie ten patogen grzybowy jest odpowiedzialny za zamieranie i wywracanie się drzew w ostatnich latach. W szczytowej części parku trzon drzewostanu wraz z jesionem tworzy lipa drobnolistna. Generalnie gatunek ten przegrał konkurencję z jesionem. Drzewa te ogólnie mają mniejsze pierśnice i są niŝsze, a ich są w większości przypadków małe, zredukowane i zdeformowane. Lepszą kondycję zdrowotną lipy prezentują kiedy rosną same w większych grupach lub w zmieszaniu z innymi gatunkami (nie z jesionem). U większości lip dodatkowo pnie są równieŝ wypróchniałe (ubytki kominowe). Pozostałe gatunki tworzące piętro górne to klony (pospolity, jawor i polny) oraz grab pospolity. Wydaje się, Ŝe są one w lepszej kondycji zdrowotnej ich są juŝ od dolnych partii bardziej rozbudowane. JednakŜe u nich równieŝ przebiegają procesy starzenia. W złej kondycji zdrowotnej są takŝe sosny czarne wprowadzone jako obcy gatunek na zachodnim stoku. Drzewa te nie wytrzymały konkurencji z gatunkami rodzimymi (klon, jesion), które w tych warunkach rosną lepiej. Wiele z nich jest suchych lub w stanie zamierania ze szczątkowymi i zdeformowanymi koronami. ChociaŜ jest to gatunek, który rośnie bardzo dobrze w warunkach miejskich i jest odporny na zanieczyszczenia przemysłowe to preferuje jednak stanowiska bardziej suche. Być moŝe obecny stan sosen jest równieŝ wynikiem zaniedbań związanych z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych w okresie młodnika lub jeszcze później. Źródła historyczne podają, Ŝe w przeszłości na terenie parku przewaŝały świerki. Obecnie pozostało ich zaledwie kilka. Świadczy to równieŝ o tym, Ŝe nie na tu odpowiednich warunków siedliskowych dla tego gatunku. 4

5 Z obserwacji pniaków wynika, Ŝe praktycznie wszystkie stare, które zostały wycięte lub wywrócone mają wypróchniałe pnie. W uwagach do inwentaryzacji przy poszczególnych ch często podano, Ŝe pień danego jest wypróchniały. Oceny tej dokonano na podstawie oględzin zewnętrznych (dziuple, ubytki, odgłos przy uderzeniu itp.). Nie znaczy to jednak, Ŝe u pozostałych drzew nie ma tego zjawiska. Po prostu nie moŝna go tylko stwierdzić w oparciu o zwykłe oględziny. Poprzez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne moŝemy zabezpieczyć drzewostan parkowy. NaleŜy przede wszystkim usunąć posusz z koron drzew. Dotyczy to szczególnie tych, które rosną przy najbardziej uczęszczanych miejscach (alejki, place, teren skate parku itp.). Zwisające, suche, połamane konary stanowią duŝe zagroŝenie dla Ŝycia i zdrowia uŝytkowników parku. W celu zabezpieczenia drzew przed skutkami starzenia (wypróchnienia, osłabienia, rozłamania) naleŝy przeprowadzić cięcia korygujące (odciąŝenie i redukcja koron, obniŝanie wysokości) oraz zakładanie wiązań elastycznych. Szczególnie ostroŝnie powinno się wykonywać tego rodzaju cięcia w tak zwartym drzewostanie jaki występuje w parku Uzbornia. Zbyt silne zabiegi polegające na zmniejszaniu masy mogą doprowadzić do powstawania takich miejsc w drzewostanie, które będą miej odporne na wiejące wiatry. 4. Podział funkcjonalny terenu W uchwale Rady Miejskiej w Bochni z dn. 31 maja 2007 r. przedstawiono szkic koncepcji zagospodarowania Parku Uzbornia. Proponuje się w niej podział terenu parku na róŝne części, w związku z planowanymi funkcjami, które mają pełnić w przyszłości. Wydzielono następujące obszary: A. Teren zieleni izolacyjnej w tym wydzielonym pasie o szerokości około 20 m nie planuje się Ŝadnej przecinki, pozostawia się podrost, podszyt i wszelkie zakrzaczenia, które będą stanowiły naturalną osłonę parku od terenów zurbanizowanych. Przewiduje się jedynie dokonanie wycinki drzew ze względów sanitarnych oraz cięcia pielęgnacyjne drzew. B. Teren o charakterze parku pozostawia się w górnym piętrze, które poddaje się zabiegom pielęgnacyjnym. Spośród drzew niŝszych pięter pozostawia się jedynie przyszłościowe, które będą mogły kiedyś zastąpić panujące. Pozostałe przeznacza się do wycinki. C. Teren stanowiska dokumentacyjnego planuje się wycinkę drzew, podrostu i podszytu w celu wyeksponowania ścian pozostałych po wyrobiskach gipsu. Pozostawia się ewentualnie pojedyncze, najbardziej wartościowe ze względów dendrologicznych. D. Teren o walorach przyrodniczych na tym obszarze przewiduje się usunięcie samosiewów i częściową wycinkę warstwy podszytu w taki sposób aby wyeksponować największe i najwartościowsze z róŝnych gatunków. E. Teren kultowo-historyczny uporządkowanie zieleni poprzez usunięcie samosiewów i podszytu w celu wyeksponowania kapliczki i obelisku. F. Teren nowego parku planuje się wycinkę wszystkich drzew owocowych oraz innych samosiewów bez wartości. Inne pozostawia się w celu sprawdzenia moŝliwości adaptacji ich do nowych nasadzeń parkowych. G. Teren rekreacyjno-sportowy - do usunięcia przeznaczono bezwartościowe samosiewy drzew lekkonasiennych. 5

6 Umowny przebieg granic pomiędzy poszczególnymi strefami zaznaczono na mapie inwentaryzacyjnej i kaŝdy teren oznaczono odpowiednimi literami. Generalnie na wszystkich terenach naleŝy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjnokonserwacyjne drzew stanowiących trzon drzewostanu, aby zabezpieczyć ich przyrodniczą wartość. W opracowaniu wyszczególniono przeznaczone do wycinki przede wszystkim ze względów sanitarnych oraz dendrologicznych, takich które moŝna było definitywnie określić na tym etapie prac (bezwartościowe samosiewy z warstwy podrostu, podszytu) i mając na uwadze wytyczne z uchwały. Rady Miasta. Drzewa, które powinny być usunięte ze względów kompozycyjnych i technicznych moŝna zakwalifikować do usunięcia dopiero po opracowaniu szczegółowych projektów nowych obiektów sportowych, alejek, oświetlenia, małej architektury itp 6

7 II. Wykaz gatunków drzew i krzewów występujących na inwentaryzowanym terenie Drzewa liściaste 1. Acer campestre Klon polny 2. Acer negundo Klon jesionolistny 3. Acer platanoides Klon pospolity 4. Acer pseudoplatanus Klon jawor 5. Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 6. Alnus glutinosa Olsza czarna 7. Betula verrucosa Brzoza brodawkowata 8. Carpinus betulus Grab pospolity 9. Cerasus mahaleb Wiśnia wonna (antypka) 10. Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy 11. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 12. Fraxinus excelsior Pendula Jesion wyniosły odm. zwisająca 13. Juglans regia Orzech włoski 14. Malus sp. Jabłoń pospolita 15. Prunus padus Czeremcha pospolita 16. Prunus avium Wiśnia ptasia 17. Prunus domestica Śliwa domowa 18. Pyrus communis Grusza pospolita 19. Quercus robur Dąb szypułkowy 20. Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 21. Salix alba Wierzba biała 22. Salix caprea Wierzba iwa 23. Tilia cordata Lipa drobnolistna 24. Ulmus glabra Wiąz górski Drzewa iglaste 1. Larix decidua Modrzew europejski 2. Picea excelsa Świerk pospolity 3. Pinys nigra Sosna czarna 4. Pinus silvestris Sosna pospolita 5. Pinus strobus Sosna wejmutka Krzewy liściaste 1. Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 2. Sambucus nigra Bez czarny 7

8 III. Operat inwentaryzacyjny : 1. Numer w operacie jest zgodny z numerem drzew na mapie inwentaryzacyjnej. 2. W kolumnie przedstawiono rodzaj zabiegów konserwacyjno pielęgnacyjnych do wykonania przy poszczególnych ch. PoniŜej wyjaśniono znaczenie uŝywanych skrótów: a) CS (cięcia sanitarne) usunięcie z drzew suchych połamanych i krzyŝujących się gałęzi i konarów, zabezpieczenie ran po cięciach środkami grzybobójczymi. b) CK (cięcia korygujące) cięcia w koronach starszych drzew mające na celu poprawienie statyki, zmniejszenie masy do 30%, obniŝanie wysokości, rozluźnienie zabezpieczenie ran po cięciach środkami grzybobójczymi. c) WE (wiązanie elastyczne) załoŝenie liny tworzącej wiązanie i odpowiednie jej napręŝenie. Dotyczy drzew zagroŝonych, rozłamaniem się pnia lub, nadmiernie obciąŝonych z silnie rozbudowaną koroną. W operacie podano ilość i rodzaj wiązań. d) UP (konserwacja ubytków powierzchniowych) wyrównanie powierzchni ubytku (w miarę potrzeb), zabezpieczenie ścian ubytku środkami grzybobójczymi. e) UW (konserwacja ubytków wgłębnych) oczyszczenie ścian ubytku z tkanki miękkiej do twardej, ale Ŝywej. Wyrównanie powierzchni ubytku w płaszczyźnie pionowej w celu umoŝliwienia swobodnego spływu wody. Zabezpieczenie ścian ubytku środkiem do impregnacji drewna, a jego brzegów środkami grzybobójczymi. świrowanie dna ubytku (jeśli sięga on do szyi korzeniowej) f) DU ( do usunięcia) do tej grupy zakwalifikowano suche, zamierające, bez przyszłości. Jest to więc wycinka ze względów sanitarnych. Do wycinki przeznaczono równieŝ samosiewy, które konkurują z mi parkowymi. 3. Operat inwentaryzacyjny został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy małego kompleksu parku (działka nr 6146), a druga duŝego kompleksu parkowego połoŝonego na działce nr 6658/3. Obie części parku mają swoją oddzielną numerację 8

9 A. Kompleks parkowy nr I (Działka nr 6146) 1. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 2. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 3. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 4. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10%, drzewo pochylone, korona 5. Czeremcha pospolita Posusz w koronie 5-10% 6. Dąb szypułkowy Posusz w koronie do 5%, drzewo silnie pochylone. Konieczne odciąŝenie 7. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 8. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10%, jeden z głównych przewodników odcięty na wys. 2,5 m 9. Lipa drobnolistna Drzewo suche do usunięcia 10. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 11. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 12. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 13. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 14. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 15. Olsza czarna 67, Posusz w koronie 10-15% 16. Olsza czarna 21, Posusz w koronie 25-30%, na grubszym przewodniku uschnięty wierzchołek drzewo do usunięcia 17. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 18. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 19. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%, drzewo 20. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 21. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 22. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 23. Klon pospolity 8, Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 25. Jesion wyniosły Drzewo pochylone i przygłuszone od sąsiedniego dębu nr 6. Samosiew do usunięcia 26. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 27. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 28. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%. Konieczne odciąŝenie i obniŝenie wysokości )CK) 29. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 30. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 31. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 32. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 33. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 34. Olsza czarna 35, Posusz w koronie 5-10% 35. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 36. Klon jawor 8, Posusz w koronie 5-10% 37. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 9

10 38. Jesion wyniosły 17, Jesion wyniosły Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 41. Czeremcha pospolita Drzewo pochylone (CK) 42. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 43. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 44. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 45. Olsza czarna Na wysokości 5 m pień rozchodzi się na dwa przewodniki. Pień wypróchniały (dziuple). Konieczne odciąŝenie. Posusz w koronie 5-10% 46. Jesion wyniosły Posusz w koronie do 5% 47. Głóg jednoszyjkowy 11, Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 49. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 50. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 51. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 52. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 53. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 54. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, połamane konary 55. Olsza czarna Drzewo w stanie zamierania, pochylone i oparte o sąsiednie do usunięcia 56. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 57. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 58. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 59. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 60. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 61. Olsza czarna 44, Posusz w koronie 10-15%, pień wypróchniał, konieczne odciąŝenie 62. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 63. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 64. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 65. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 66. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 67. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 68. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 69. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 70. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 71. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 72. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 73. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 74. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana, pień wypróchniały 10

11 75. Klon jawor Klon jawor Jesion wyniosły Drzewo suche do usunięcia 78. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 79. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 80. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana, pień wypróchniały 81. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 82. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 83. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 84. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 85. Klon jawor Posusz w koronie do 5% 86. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 87. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 88. Olsza czarna 28, Posusz w koronie 5-10% 89. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 90. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 91. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 92. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 93. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 94. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 95. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 96. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 97. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 98. Klon jawor Samosiew do usunięcia 99. Jesion wyniosły Olsza czarna 34, Posusz w koronie 10-15%, korona zredukowana. Konieczne odciąŝenie i załoŝenie pojedynczego wiązania elastycznego(we) 101. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 102. Orzech włoski 22, Posusz w koronie 5-10%, korona jednostronna, drzewo pochylone 103. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 104. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 105. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 106. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 107. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana, pień wypróchniały 108. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, drzewo pochylone na budynek, korona jednostronna. Konieczne odciąŝenie 109. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, drzewo pochylone na budynek, korona jednostronna. Konieczne odciąŝenie 11

12 110. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 111. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 112. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 113. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana, drzewo przygłuszone 114. Olsza czarna Drzewo suche do usunięcia 115. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 116. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 117. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 118. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10%, korona 119. Olsza czarna Samosiew do usunięcia 120. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 121. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, drzewo przygłuszone, korona zredukowana. Samosiew do usunięcia 122. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 123. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 125. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%. Na wysokości 6 m pień rozchodzi się na 3 przewodniki konieczne odciąŝenie i załoŝenie wiązania elastycznego w trójkąt (WE) 126. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10% 127. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 128. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 129. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10%, korona 130. Lipa drobnolistna 17,25, Posusz w koronie 10-15% 131. Olsza czarna Posusz w koronie do 5% 132. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 133. Czeremcha pospolita Samosiew do usunięcia 134. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 135. Olsza czarna Drzewo suche do usunięcia 136. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 137. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 138. Olsza czarna 17, Drzewo suche do usunięcia 139. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 140. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 141. Olsza czarna Drzewo suche do usunięcia 142. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, drzewo przygłuszone 143. Jesion wyniosły 17, Posusz w koronie 5-10%, korona 144. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 145. Grab pospolity Drzewo ogłowione (rośnie pod linią energetyczną) 12

13 146. Grab pospolity Drzewo ogłowione (rośnie pod linią energetyczną 147. Grab pospolity Posusz w koronie do 5% 148. Grab pospolity Posusz w koronie do 5% 149. Grab pospolity Posusz w koronie do 5% 150. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 151. Olsza czarna Drzewo suche do usunięcia 152. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 153. Jesion wyniosły Drzewo suche do usunięcia 154. Jesion wyniosły Posusz w koronie 20-25% 155. Olsza czarna Kikut do usunięcia 156. Olsza czarna 18, Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 157. Olsza czarna Kikut do usunięcia 158. Olsza czarna Drzewo zamiera, posusz w koronie 70% - drzewo do usunięcia 159. Olsza czarna Drzewo suche do usunięcia 160. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 161. Lipa drobnolistna 20,16,23,24, Posusz w koronie 5-10% 162. Grusza pospolita Drzewo ogłowione rośnie pod linią energetyczną 163. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 164. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 165. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 166. Klon jawor Posusz w koronie 5-10%, połamane konary 167. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 168. Głóg jednoszyjkowy Posusz w koronie 5-10% 169. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 170. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 171. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 172. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 173. Lipa drobnolistna Drzewo suche do usunięcia 174. Lipa drobnolistna Posusz w koronie do 5% 175. Lipa drobnolistna 26,30, Posusz w koronie 10-15% 176. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 177. Dąb szypułkowy Posusz w koronie 10-15% 178. Wiąz górski Samosiew do usunięcia 179. Lipa drobnolistna Samosiew do usunięcia 180. Olsza czarna Kikut do usunięcia 181. Głóg jednoszyjkowy 10, Posusz w koronie 10-15% 182. Głóg jednoszyjkowy 28, Posusz w koronie 15-20% 183. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, uszkodzona podstawa pia, pień wypróchniały drzewo do usunięcia 184. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 185. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 186. Wiśnia ptasia Drzewo pochylone 187. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 188. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 189. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 190. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 191. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15% 13

14 192. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 193. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%. Pień rozchodzi się na wysokości 3 m na dwa przewodniki. Konieczne odciąŝenie (CK) 194. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 195. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 196. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 197. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% korona zredukowana 198. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 199. Wiśnia ptasia Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 201. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 202. Jesion wyniosły Drzewo przygłuszone. Samosiew do usunięcia 203. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 204. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 205. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 206. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 207. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 208. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 209. Olsza czarna 37, Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 210. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 211. Olsza czarna 46, Posusz w koronie 5-10%, pień wypróchniały 212. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 213. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 214. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 215. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 216. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 217. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 218. Wiśnia ptasia Posusz w koronie 5-10% 219. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 220. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 221. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 222. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 223. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 224. Klon pospolity Klon pospolity Samosiew do usunięcia 226. Klon pospolity Jesion wyniosły Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 229. Klon pospolity Drzewo suche do usunięcia 230. Jesion wyniosły Drzewo suche do usunięcia 231. Jesion wyniosły Jesion wyniosły Klon pospolity Samosiew do usunięcia 234. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 235. Jesion wyniosły Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia Samosiew do usunięcia 237. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 14

15 238. Klon pospolity Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 240. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 241. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 242. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 243. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 244. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 245. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 246. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 247. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 248. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 249. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 250. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 251. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 252. Klon pospolity Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 254. Klon pospolity Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 256. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 257. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 258. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 259. Olsza czarna Posusz w koronie 15-20% 260. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 261. Olsza czarna 43, Posusz w koronie 5-10%, konieczne odciąŝenie i załoŝenie pojedynczego wiązania elastycznego (WE) 262. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 263. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10% 264. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 265. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 266. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 267. Jesion wyniosły Drzewo suche do usunięcia 268. Jabłoń pospolita Posusz w koronie 10-15%, pień wypróchniały drzewo do usunięcia 269. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 270. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 271. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 272. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 273. Olsza czarna Posusz w koronie do 5%, drzewo 274. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%, połamane konary. Na wysokości 4 m ubytek powierzchniowy (0,25 m 2 ) w miejscu rozdwojenia (UP) 275. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 276. Klon pospolity Klon pospolity Samosiew do usunięcia 278. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 279. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%. Pien rozchodzi się na dwa przewodniki na wysokości 5 m. Konieczna redukcja 15

16 280. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 281. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 282. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 283. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 284. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona zredukowana 285. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15%. Pień rozchodzi się na dwa przewodniki konieczna redukcja i obniŝenie wysokości 286. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 287. Klon pospolity Klon pospolity Samosiew do usunięcia 289. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 290. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 291. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 292. Klon pospolity Klon pospolity Samosiew do usunięcia Samosiew do usunięcia 294. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 295. Klon pospolity Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 297. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 298. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 299. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%. Na pniu ubytek powierzchniowy (0,10 m 2 ) (UP) 300. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15% 301. Wiśnia ptasia Samosiew do usunięcia 302. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 303. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 304. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 305. Klon pospolity Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 307. Klon pospolity Olsza czarna Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 309. Olsza czarna 27,28, Posusz w koronie 5-10%, korona zredukowana 310. Robinia akacjowa Posusz w koronie 25-30%. Pień wypróchniały ubytek kominowy. Konieczne odciąŝenie 311. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 312. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 313. Olsza czarna Posusz w koronie 5-10% 314. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, drzewo pochylone 315. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10%. Na pniu listwa mrozowa 316. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 317. Klon pospolity Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10%. Drzewo pochylone 16

17 319. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 320. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 321. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 322. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10%. Drzewo pochylone, korona jednostronna (CK) 323. Klon pospolity Suchy kikut do usunięcia 324. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 325. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 326. Jesion wyniosły Drzewo suche do usunięcia 327. Klon pospolity Drzewo pochylone, korona jednostronna 17

18 Kompleks parkowy nr II (Działka nr 6658/3) 1. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 2. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 3. Orzech włoski Posusz w koronie 5-10% 4. Jesion wyniosły 13,21, Posusz w koronie 5-10% 5. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 6. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 7. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10% 8. Klon pospolity Jesion wyniosły 42, Posusz w koronie 10-15%, korona 10. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona 11. Jesion wyniosły Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 13. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 14. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 15. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 16. Klon pospolity Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 18. Robinia akacjowa Robinia akacjowa 45, Posusz w koronie 10-15% 20. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%, połamane konary 21. Robinia akacjowa Drzewo silnie pochylone, przygłuszone 22. Robinia akacjowa 32, Posusz w koronie 5-10% 23. Robinia akacjowa Posusz w koronie 15-20% 24. Świerk pospolity Posusz w koronie 10-15% 25. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 5-10%, drzewo 26. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona 27. Klon jawor Posusz w koronie do 5% 28. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%, pień wypróchniały ubytek kominowy od podstawy do wysokości 2,50 m. Konieczne odciąŝenie 29. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona 30. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona jednostronna. Pień wypróchniały konieczna redukcja 31. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%. Wypróchniała szyja korzeniowa konieczne obniŝenie wysokości i odciąŝenie 32. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 18

19 33. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%. Konieczna redukcja 34. Klon pospolity Posusz w koronie do 5% 35. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 36. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 37. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona zredukowana 38. Świerk pospolity Posusz w koronie 25-30% 39. Klon jawor Posusz w koronie 10-15%, połamane konary, korona 40. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 41. Świerk pospolity Posusz w koronie 20-25% 42. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 43. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15%, korona 44. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 45. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 46. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 47. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%, połamane konary 48. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 49. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 50. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15%, połamane konary 51. Robinia akacjowa Posusz w koronie do 5% 52. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15%, drzewo pochylone konieczne odciąŝenie 53. Robinia akacjowa 12,24,20, Posusz w koronie do 5% 54. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 55. Robinia akacjowa Posusz w koronie do 5% 56. Robinia akacjowa Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 58. Robinia akacjowa Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 60. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 61. Robinia akacjowa 14, Posusz w koronie 5-10% 62. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 15-20%, połamane konary. Konieczne odciąŝenie 63. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 64. Robinia akacjowa Posusz w koronie do 5% 65. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 66. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 67. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 68. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 69. Robinia akacjowa Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15%, korona zredukowana, złamany wierzchołek, uszkodzona postawa pnia drzewo do usunięcia 71. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 10-15%, drzewo pochylone konieczne odciąŝenie 19

20 72. Robinia akacjowa 11, Samosiew do usunięcia 73. Klon pospolity Posusz w koronie do 5%, korona jednostronna, wierzchołek złamany 74. Klon pospolity Posusz w koronie do 5%, wierzchołek złamany 75. Wiąz górski Drzewo suche do usunięcia 76. Wiąz górski Samosiew do usunięcia 77. Klon pospolity 13, Samosiew do usunięcia 78. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 79. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 80. Olsza czarna Posusz w koronie 10-15%, korona 81. Klon pospolity Klon pospolity Klon jawor Klon pospolity Klon pospolity 11, Korona jednostronna 86. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 87. Wiąz górski Posusz w koronie 5-10% 88. Klon pospolity 14, Samosiew do usunięcia 89. Wiąz górski Samosiew do usunięcia 90. Klon jawor Posusz w koronie 10-15% 91. Wiąz górski Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 93. Klon jawor Samosiew do usunięcia 94. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 95. Klon jawor Posusz w koronie 5-10%, korona 96. Dąb szypułkowy Posusz w koronie 10-15%, uszkodzona podstawa pnia, Pień wypróchniały ubytek wgłębny (0,5 m 2 ). Konieczne odciąŝenie (UW) 97. Klon jawor Posusz w koronie do 5% 98. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 99. Klon jawor Posusz w koronie do 5% 100. Robinia akacjowa Posusz w koronie do 5% 101. Klon pospolity Na pniu ubytek powierzchniowy. Samosiew do usunięcia 102. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 103. Wiąz górski Posusz w koronie 5-10% 104. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 105. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 106. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, połamane konary 107. Klon pospolity Robinia akacjowa Posusz w koronie 5-10% 109. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 110. Klon jawor Posusz w koronie 10-15%, złamany wierzchołek, pień wypróchniały 111. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 112. Jesion wyniosły

21 113. Lipa drobnolistna Samosiew do usunięcia 114. Jesion wyniosły Samosiew do usunięcia 115. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15% 116. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 117. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 118. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 119. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 120. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 121. Robinia akacjowa Posusz w koronie 5-10% 122. Robinia akacjowa 75, Posusz w koronie 10-15%. Pień wypróchniały, rozchodzi się na dwa przewodniki na wysokości 1,5 m, pęknięty od podstawy do rozdwojenia. Konieczne odciąŝenie i obniŝenie wysokości 123. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 124. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 125. Robinia akacjowa Posusz w koronie 5-10%, jeden wierzchołek odłamany. Konieczna redukcja 126. Robinia akacjowa Drzewo ogłowione 127. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 128. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 129. Klon jawor Posusz w koronie 5-10% 130. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15%, jeden wierzchołek złamany 131. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 133. Klon jawor Samosiew do usunięcia 134. Dąb szypułkowy Posusz w koronie 5-10%,korona 135. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 136. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% 137. Klon jawor Posusz w koronie 10-15% 138. Klon pospolity Drzewo przygłuszone, pochylone korona jednostronna. Konieczne odciąŝenie 139. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 140. Klon pospolity Posusz w koronie 15-20% Pień wypróchniały do wysokości 1,5m Konieczne odciąŝenie i obniŝenie wysokości 141. Klon pospolity Wiąz górski Drzewo przygłuszone, pochylone 143. Wiśnia ptasia Posusz w koronie 20-25% 144. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15%, korona 145. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 146. Klon pospolity Klon pospolity Posusz w koronie 10-15%, korona 148. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 149. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% 150. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 151. Klon pospolity

22 152. Klon pospolity Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 154. Klon pospolity Samosiew do usunięcia 155. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 156. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% 157. Klon pospolity Drzewo przygłuszone, pochylone 158. Klon pospolity Drzewo przygłuszone, pochylone 159. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona jednostronna, drzewo pochylone 160. Jesion wyniosły Posusz w koronie 5-10%, pochylone 161. Wiąz górski Posusz w koronie 5-10% Korona jednostronna, pochylone 162. Wiąz górski Posusz w koronie 5-10% Korona jednostronna 163. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 164. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 165. Klon pospolity Czeremcha pospolita Klon pospolity Klon pospolity Brzoza brodawkowata 170. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 60%. Drzewo do usunięcia Posusz w koronie 50%. Drzewo pochylone, zamiera do usunięcia 171. Klon pospolity Złamany wierzchołek. Samosiew do usunięcia 172. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 15-20%. Konieczne odciąŝenie 173. Klon jawor Posusz w koronie 10-15% 174. Klon jawor Posusz w koronie 15-20%, połamane gałęzie 175. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 176. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10% 177. Klon jawor Posusz w koronie 10-15% 178. Jesion wyniosły Posusz w koronie 20-25% korona jednostronna 179. Modrzew europejski Posusz w koronie 50% 180. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 25-30%, wierzchołek uschnięty, uszkodzona szyja korzeniowa drzewo do usunięcia 181. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 20-25% Konieczne odciąŝenie 182. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% 183. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 184. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15%, połamane konary 22

23 185. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20%, pień uszkodzony, martwica kory po uderzeniu pioruna. Konieczne odciąŝenie i obniŝenie wysokości Wiśnia ptasia Posusz w koronie 25-30% 187. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% 188. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały. Konieczne odciąŝenie 189. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 190. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%, pień wypróchniały 191. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 192. Klon pospolity Wiąz górski Posusz w koronie 10-15%, korona jednostronna, drzewo pochylone 194. Wiąz górski Korona jednostronna, drzewo pochylone 195. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 196. Klon pospolity Korona jednostronna, drzewo przygłuszone i pochylone 197. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%, korona jednostronna, drzewo pochylone 198. Klon pospolity Posusz w koronie 5-10% korona jednostronna 199. Grab pospolity Wiąz górski Posusz w koronie 10-15%, korona jednostronna, drzewo przygłuszone 201. Grab pospolity 12, Klon pospolity Posusz w koronie 5-10%, drzewo pochylone i przygłuszone 203. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Konieczne odciąŝenie 204. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Konieczne odciąŝenie 205. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 206. Lipa drobnolistna Drzewo przygłuszone 207. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 208. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20%, jedna odnoga sucha 209. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%. Pień wypróchniały, ubytek kominowy 210. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 211. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 20-25%, pień wypróchniały. Konieczne odciąŝenie 23

24 212. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% na pniu ubytek wgłębny (0,50 m 2 ) (UW) 213. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20%. Pień wypróchniały 214. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 215. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały 216. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% 217. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały. Konieczne odciąŝenie 218. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% 219. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 220. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 221. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% 222. Modrzew europejski Posusz w koronie 40% 223. Wiąz górski Samosiew do usunięcia 224. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 20-25% 225. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 226. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20%. Pień wypróchniały ubytek kominowy od podstawy do wysokości 2 m 227. Jesion wyniosły Posusz w koronie 25-30% 228. Robinia akacjowa Posusz w koronie 5-10% 229. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały, konieczne odciąŝenie 230. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały 231. Lipa drobnolistna 17,5, Samosiew do usunięcia 232. Modrzew europejski Posusz w koronie 5-10% Drzewo pochylone 233. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% 234. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały 235. Robinia akacjowa Posusz w koronie 10-15%. Pień wypróchniały, konieczna redukcja 236. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 237. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 238. Robinia akacjowa Posusz w koronie 5-10% 239. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 5-10% 240. Robinia akacjowa Pień wypróchniały, drzewo ogłowione 241. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 242. Robinia akacjowa Samosiew do usunięcia 243. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%, korona 244. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 245. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 246. Modrzew europejski Posusz w koronie 40% 247. Brzoza brodawkowata Posusz w koronie 15-20% 248. Modrzew europejski Posusz w koronie 40% Drzewo przygłuszone 24

25 249. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20%. Samosiew do usunięcia 250. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 251. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 252. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 253. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 254. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 255. Lipa drobnolistna 34, Posusz w koronie 10-15% 256. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały 257. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 258. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały 259. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% Drzewo przygłuszone 260. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały, konieczne odciąŝenie 261. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 262. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 263. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% korona zredukowana 264. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 265. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% 266. Lipa drobnolistna Drzewo suche do usunięcia 267. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15% Drzewo przygłuszone 268. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 269. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% połamane konary 270. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 271. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 10-15%. Korona zredukowana, drzewo pochylone 272. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15% 273. Lipa drobnolistna Posusz w koronie 15-20% Pień wypróchniały 274. Klon jawor Posusz w koronie 10-15%, pień wypróchniały ubytek wgłębny po odłamanym konarze (0,15 m 2 ) (UW) 275. Klon jawor Posusz w koronie 10-15% 276. Klon pospolity Posusz w koronie 10-15% Pień wypróchniały - ubytek kominowy do wysokości 3m Konieczne odciąŝenie 277. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20% 278. Jesion wyniosły Posusz w koronie 15-20%. Korona jednostronna, na pniu ubytek powierzchniowy (0,75 m 2 ) (UP) 279. Jesion wyniosły Drzewo pochylone, korona jednostronna 280. Jesion wyniosły Posusz w koronie 10-15%, korona 25

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A

INWENTARYZACJA ZIELENI C ZĘ Ś Ć O P IS O W O - R YS U NK O W A Inwestor: Zamawiający: Jednostka projektowa: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o. ul. Żwirowa 50/52, 05-506

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL

Inwentaryzacja zieleni KON-308/09/PW-ZT/I-ZIEL KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach 1. DANE WSTĘPNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr 60/2008 zawarta z Gminą Kowary; ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary,

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem REWALORYZACJA ZAŁOŻENIA PARKOWEGO W BUKOWCU ETAP I.1. Rewaloryzacja wzgórza z pawilonem (herbaciarnią) Inwentaryzacja dendrologiczna wzgórza zabudowanego Pawilonem w Bukowcu z projektem gospodarki drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4

3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4 3.7. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 4 MOSZNA PARK - SEKTOR 4 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 17-1 1. O róŝanecznik

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo