DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody Aleja Lipowo Klonowa Henryków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r. poz. 627, zm. poz. 628, poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863, z 2015 r. poz. 1045) po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi uchwala się, co następuje: Zmienia się liczbę drzew wchodzących w skład alei przydrożnej pod nazwą: Aleja Lipowo- Klonowa Henryków w miejscowości Henryków - ustanowionej uchwałą nr VIII/31/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec - Jabłoń w miejscowości Henryków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1735) złożonej ze 196 drzew na 177 drzew, w tym 22 lip drobnolistnych, 85 szt. lip krymskich, 55 klonów pospolitych, 7 szt. klonu jawor, 4 szt. jesionu wyniosłego, 4 szt. jesionu pensylwańskiego, rosnących po obydwu stronach drogi powiatowej nr 4314E Olszowiec Jabłoń, w miejscowości Henryków, na działce nr ewidencyjny 116 obręb Henryków. Wykaz drzew wchodzących w skład alei zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmiana liczby drzew w alei następuje z uwagi na konieczność wykluczenia z alei 5 szt. lip drobnolistnych, 4 szt. lip krymskich, 6 szt. klonu pospolitego, 2 szt. klonu jawor, 2 szt. jesionu wyniosłego z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ obecny stan drzew stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego. Wykaz drzew wykluczonych z alei zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Skoneczny

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ALEJA LIPOWO-KLONOWA HENRYKÓW Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/84/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 września 2015 r. Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Wysokość (m) Obwód (cm) Średnica rzutu korony (m) 1. Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Współrzędne geodezyjne zgodnie z GSO 2000, strefa 7 x: ,63 y: ,09 x: ,47 y: ,01 x: ,51 y: ,77 x: ,17 y: ,96 x: ,69 y: ,83 x: ,06 y: ,42 x: ,11 y: ,90 x: ,03 y: ,49 x: ,97 y: ,27 x: ,40 y: ,84 Stan zdrowotny Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 2.30 m rozwidlenie V-kształtne, pod rozwidleniem ubytek wgłębny powstały po odłamanym konarze, 10% posuszu Korona symetryczna, prawidłowy pokrój, posusz 5%, stan zdrowotny dobry Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 8.50 m rozwidlenie V-kształtne, lokalnie obłamane konary, gniazdo ptasie w koronie Korona wysoko wyniesiona, na pniu ślady po cięciach redukujących konary boczne Korona symetryczna, prawidłowy pokrój, stan zdrowotny dobry Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne, redukcja konarów bocznych Korona symetryczna, prawidłowy pokrój, 5% posuszu, stan zdrowotny dobry Egzemplarz pierwotnie dwuprzewodnikowy, korona parasolowata wysoko wyniesiona, w koronie gniazdo ptasie Od strony drogi korona wysoko podkrzesana, na h 4.5 m rozwidlenie U-kształtne Korona symetryczna, prawidłowy pokrój, stan zdrowotny dobry Dyspozycje /gospodarka drzewostanem

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Fraxinus excelsior Jesion wyniosły x: ,56 y: ,49 Egzemplarz pierwotnie dwuprzewodnikowy, 1 przewodnik odcięty na h 4.5 m 12. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański x: ,66 y: ,00 x: ,00 y: ,19 x: ,21 y: ,71 x: ,66 y: ,05 x: ,79 y: ,36 x: ,26 y: ,70 x: ,84 y: ,57 x: ,85 y: ,17 x: ,85 y: ,87 x: ,10 y: ,39 x: ,57 y: ,24 x: ,32 y: ,25 x: ,43 y: ,46 Korona podkrzesana od strony drogi, stan zdrowotny dobry Egzemplarz wieloprzewodnikowy, korona asymetryczna, nisko osadzona, ślady po odłamanych konarach Egzemplarz trójprzewodnikowy, na liściach pasożytujący grzyb czerniak klonowy Rhytisma Korona rozłożysta, na liściach pasożytujący grzyb czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz pierwotnie dwuprzewodnikowy, 1 przewodnik odcięty, rozwidlenie U-kształtne, korona jednostronnie rozwinięta, rozległy ubytek wgłębny po odłamanym konarze Od strony południowej redukcja konarów bocznych Posusz 5%, zredukowane konary od strony linii napowietrznej, na liściach pasożytujący grzyb czerniak klonowy Rhytisma Korona rozłożysta, symetryczna, nisko osadzona, wieloprzewodnikowa Posusz 20%, na h 3 m rozwidlenie U- kształtne Na liściach pasożytujący grzyb czerniak klonowy Rhytisma Korona rozłożysta, dość nisko osadzona, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony Korona rozłożysta, dość nisko osadzona, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony Na h 0.30 m ubytek powierzchniowy o wym. 90 x 16 cm, na pniu listwa mrozowa

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański x: ,06 y: ,28 Ślady po odciętych i odłamanych konarach, w koronie gniazdo ptasie 27. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,59 y: ,56 x: ,63 y: ,94 x: ,83 y: ,23 x: ,62 y: ,59 Korona niesymetryczna, zredukowana od strony linii napowietrznej, rozwidlenie U- kształtne, posusz 10%, mechaniczne uszkodzenie korzeni przybyszowych, na Egzemplarz trójprzewodnikowy, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, u podstawy pnia ubytek powierzchniowy o wym. 56 x 27 cm, w obrębie ubytku owocniki grzyba gat. łuskwiak złotawy Pholiota aurivella, na, egzemplarz okazowy Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne, posusz 30%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz czteroprzewodnikowy, na 32. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,00 y: ,39 x: ,85 y: ,22 x: ,72 y: ,58 x: ,52 y: ,28 Rozwidlenie U-kształtne, na przewodniku północnym rozległy ubytek wgłębny po odłamanym konarze o wym. 4.5 x 0.40 m, na Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie U-kształtne, korona rozłożysta, posusz 10%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne, od strony drogi ślady redukcji 2 przewodników, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie U-kształtne, posusz 10%, w koronie gniazdo ptasie

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,74 y: ,77 x: ,68 y: ,78 x: ,71 y: ,20 x: ,44 y: ,50 x: ,26 y: ,57 x: ,97 y: ,06 x: ,09 y: ,38 x: ,51 y: ,98 x: ,35 y: ,19 Korona nisko osadzona, na h 4.5 m rozwidlenie U-kształtne, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, egzemplarz okazowy Rozwidlenie U-kształtne, posusz 10%, w koronie gniazdo ptasie Korona asymetryczna jednostronnie rozwinięta, w koronie gniazdo ptasie Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 3.5 m rozwidlenie U-kształtne, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, egzemplarz okazowy Posusz 10%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Korona rozłożysta, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony; na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Posusz 5%, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony; na Od strony płn.-wsch. listwa mrozowa od nasady do h 6 m i ubytek wgłębny zabliźniony na h 4.5 m, posusz 10%, w koronie dwa gniazda ptasie Korona rozłożysta, egzemplarz pierwotnie dwuprzewodnikowy, 1 przewodnik odcięty na h 3.5 m 46. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,37 y: ,00 x: ,48 y: ,22 x: ,09 y: ,37 Od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, w koronie gniazdo ptasie, na h 2.5 m odcięty konar Na h 3.5 m rozwidlenie U-kształtne, na Od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, posusz 10%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Acer platanoides Klon pospolity Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,33 y: ,78 x: ,66 y: ,39 x: ,24 y: ,25 x: ,07 y: ,28 x: ,73 y: ,70 x: ,49 y: ,51 x: ,66 y: ,59 x: ,05 y: ,17 x: ,80 y: ,60 x: ,60 y: ,27 x: ,33 y: ,55 x: ,32 y: ,01 x: ,28 y: ,22 x: ,08 y: ,96 Na h 4.5 m rozwidlenie V-kształtne, na h 3 m odcięty konar, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma, egzemplarz okazowy Posusz 10% Od strony drogi odcięty konar na h 2.5 m; na Korona symetryczna, na h 4 m rozwidlenie V-kształtne, posusz 10%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma, egzemplarz okazowy Od strony drogi odcięte konary na h 3.5 m i 5 m, posusz 5%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Mechaniczne uszkodzenia u nasady pnia, na Na h 5 m rozwidlenie V-kształtne, na h 8 m zabliźniony ubytek powierzchniowy po odłamanym konarze, posusz 15%, na Na Korona rozłożysta czteroprzewodnikowa, od strony drogi listwa mrozowa od nasady do h 2 m, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma, egzemplarz okazowy Na Na, posusz 10% Na, w koronie gniazdo ptasie Na

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity x: ,13 y: ,08 x: ,94 y: ,01 x: ,68 y: ,41 x: ,03 y: ,02 x: ,54 y: ,92 Na h 3 m rozwidlenie U-kształtne, na h 2 m dziupla powstała w miejscu odłamania konaru, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Na, w koronie gniazdo ptasie Korona symetryczna, rozłożysta, na, Na h 4 m rozwidlenie U-kształtne Na h 3.5 m rozwidlenie V-kształtne, posusz 5%, na pniu lokalnie ubytki powierzchniowe, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma 69. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,27 y: ,54 x: ,79 y: ,01 x: ,32 y: ,54 x: ,12 y: ,24 x: ,24 y: ,97 x: ,92 y: ,14 x: ,01 y: ,04 Korona wysoko podkrzesana, rozwidlenie U-kształtne, posusz 10%, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Na h 3 m rozwidlenie U-kształtne, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma egzemplarz okazowy Na h 4.5 m rozwidlenie V-kształtne, korona trójprzewodnikowa, rozlożysta, na Egzemplarz czteroprzewodnikowy, rozwidlenie U-kształtne, posusz 10%, na Na h 2.5 m rozwidlenie U-kształtne, posusz 20%; na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Na h 3 m rozwidlenie U-kształtne, posusz 5%, na Egzemplarz trójprzewodnikowy, na h 2.5 m odłamany przewodnik, posusz 10%, na

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity x: ,48 y: ,96 x: ,13 y: ,50 Od strony płn. ubytki powierzchniowe na pniu, posusz 10%; na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na pniu ślady celowej dewastacji (podpalenie korowiny); na liściach - czerniak klonowy Rhytisma 82. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity x: ,71 y: ,82 Na h 3 m rozwidlenie U-kształtne, u nasady pnia od strony drogi uszkodzenia mechaniczne; na liściach - czerniak klonowy Rhytisma 84. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna x: ,36 y: ,25 x: ,38 y: ,01 x: ,93 y: ,09 x: ,65 y: ,41 x: ,28 y: ,70 x: ,73 y: ,39 x: ,89 y: ,28 x: ,25 y: ,11 x: ,27 y: ,18 Obłamany wierzchołek Obłamany wierzchołek, posusz 10% Na h 3.5 odcięty konar rozwidlenie V-kształtne, posusz 10% Korona wysoko podkrzesana, posusz 5% Na h 4 m rozwidlenie V-kształtne, posusz 20% U podstawy pnia ubytek powierzchniowy, posusz 5% Rozbudowana korona, na pniu na h 1 m ubytek powierzchniowy o dł m, posusz 5%, egzemplarz okazowy

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,51 y: ,67 x: ,14 y: ,82 x: ,24 y: ,95 x: ,07 y: ,46 x: ,56 y: ,14 x: ,17 y: ,15 x: ,33 y: ,32 x: ,06 y: ,94 x: ,44 y: ,58 x: ,69 y: ,97 Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 4.5 m rozwidlenie V-kształtne Na h 4.5 m rozwidlenie V-kształtne, w koronie gniazdo ptasie Posusz 5% Lokalnie poobłamywane gałęzie, w koronie gniazdo ptasie Lokalnie poobłamywane gałęzie, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony Od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, posusz 10% 104. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Tilia euchlora Lipa krymska x: ,91 y: ,42 Korona rozbudowana, egzemplarz okazowy 106. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Tilia cordata Lipa drobnolistna x: ,54 y: ,03 Od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, posusz 5% 108. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Tilia cordata Lipa drobnolistna x: ,41 y: ,82 Korona wysoko wyniesiona, na h 0.5 m ubytek powierzchniowy o wym. 0.86x0.30 m, posusz 10% 110. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/15

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Fraxinus pennsylvanica Jesion pensylwański Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,01 y: ,64 x: ,21 y: ,63 x: ,41 y: ,24 x: ,83 y: ,74 x: ,27 y: ,64 x: ,99 y: ,71 x: ,47 y: ,65 x: ,06 y: ,96 x: ,78 y: ,45 x: ,21 y: ,91 x: ,12 y: ,26 x: ,94 y: ,23 x: ,53 y: ,60 x: ,23 y: ,10 x: ,22 y: ,20 x: ,32 y: ,00 Posusz 5%, egzemplarz okazowy Od strony wsch. na h 0.85 cm zabliźniony ubytek wgłębny o wym x 0.05 m Egzemplarz dwuprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne, posusz 5% Posusz 10% Na h 2.5 m rozwidlenie V-kształtne, egzemplarz okazowy Egzemplarz trójprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne, posusz 10% Na pniu od strony zach. listwa mrozowa, korona symetryczna, rozbudowana, egzemplarz okazowy Posusz 5% Od strony rowu u podstawy pnia zabliźniony ubytek powierzchniowy o wym x 0.27 m Od strony płn.-zach. zredukowana korona Posusz 10%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,78 y: ,36 x: ,29 y: ,94 x: ,06 y: ,47 x: ,67 y: ,28 x: ,48 y: ,20 x: ,55 y: ,24 x: ,02 y: ,00 x: ,08 y: ,17 x: ,68 y: ,24 x: ,25 y: ,18 x: ,91 y: ,49 x: ,14 y: ,65 x: ,15 y: ,27 x: ,44 y: ,31 x: ,83 y: ,47 x: ,55 y: ,81, w koronie gniazdo ptasie Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, dziupla na h 1.6 m powstała po odłamanym konarze Posusz 10%, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne od strony latarni, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, na h m dwa odcięte przewodniki, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna x: ,84 y: ,36 x: ,61 y: ,12 x: ,50 y: ,25 x: ,37 y: ,18 x: ,41 y: ,71 x: ,27 y: ,74 x: ,37 y: ,48 x: ,94 y: ,49 x: ,19 y: ,23 x: ,28 y: ,12 x: ,89 y: ,48 x: ,01 y: ,51 x: ,06 y: ,51 x: ,30 y: ,24 x: ,81 y: ,35 x: ,41 y: ,00, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Posusz 10%, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, egzemplarz okazowy, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, egzemplarz okazowy Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Na h 0.90 m ubytek powierzchniowy o wym x 0.24 m, zalegający posusz 5%, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi i od strony linii napowietrznej Posusz 5%, zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi i od strony linii napowietrznej Rozwidlenie V-kształtne, na h 2 m zredukowany przewodnik od strony płn.-zach. Egzemplarz okazowy Na pniu uszkodzenia mechaniczne korowiny - od strony drogi ubytek powierzchniowy od odziomka o wym x 0.30 m, ubytek powierzchniowy o wym. 1.25x0.58 Na h 5 m rozwidlenie V-kształtne, egzemplarz okazowy

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Tilia euchlora Lipa krymska x: ,74 y: , Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,42 y: ,23 x: ,96 y: ,22 Na h 0.36 m ubytek powierzchniowy o wym x 0.18 m 166. Tilia euchlora Lipa krymska x: ,19 y: , Tilia euchlora Lipa krymska x: ,06 y: , Tilia euchlora Lipa krymska x: ,20 y: , Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,94 y: ,82 x: ,39 y: ,28 Na h 2.5 m odcięty przewodnik, w miejscu odcięcia dziupla, zalegający posusz 5% 171. Tilia euchlora Lipa krymska x: ,79 y: , Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,52 y: ,75 x: ,72 y: ,59 x: ,77 y: ,78 x: ,20 y: ,42 x: ,35 y: ,17 Egzemplarz pierwotnie trójprzewodnikowy, 1 przewodnik odcięty na h 4 m Zredukowane konary boczne w dolnej partii korony od strony drogi, posusz 5% ; listwa mrozowa z ubytkami wgłębnym od nasady do h 2 m Na h 1.3 m ubytek powierzchniowy o wym x 0.05 m 177. Tilia euchlora Lipa krymska x: ,58 y: ,25 U nasady pnia ślady obrączkowania 178. Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,24 y: ,49 x: ,63 y: ,24, na h 4.5 m 3.5 m odcięte konary 180. Tilia euchlora Lipa krymska x: ,29 y: , Tilia euchlora Lipa krymska x: ,86 y: ,33 Na h 2 m odcięty konar

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska x: ,91 y: ,53 x: ,40 y: ,79 x: ,14 y: ,43 x: ,49 y: ,39 x: ,94 y: ,10 x: ,58 y: ,80 x: ,11 y: ,61 x: ,84 y: ,23 x: ,91 y: ,70 x: ,06 y: ,82 x: ,39 y: ,63 x: ,24 y: ,64 x: ,67 y: ,80, na h 2.5 m ślady po odciętych konarach z dziuplą Egzemplarz trójprzewodnikowy, pierwotnie wieloprzewodnikowy, rozwidlenie V-kształtne,, egzemplarz okazowy Obłamany wierzchołek korony, na h 3 m dziupla powstała po odciętym konarze Na h 2.5 m ślady po odciętych przewodnikach, zalegający posusz 5% 195. Zdjęto z ochrony uchwałą Rady Gminy Lubochnia nr XVII/84/ Acer platanoides Klon pospolity x: ,58 y: ,77 Na h 3 m zabliźniona rana z martwicą boczną po odciętym przewodniku, na ubytku ślady żerowania owadów, posusz 5%, na liściach pasożytujący grzyb czerniak klonowy Rhytisma, egzemplarz okazowy Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Skoneczny

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ALEJA LIPOWO-KLONOWA HENRYKÓW WYKAZ DRZEW WYKLUCZONYCH Z OCHRONY Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/84/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 8 września 2015 r. Lp. Nr inwent. drzewa Nazwa łacińska Nazwa polska Wysokość (m) Obwód (cm) Średnica rzutu korony (m) Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Współrzędne geodezyjne zgodnie z GSO 2000, strefa 7 x: ,75 y: ,00 x: ,89 y: ,41 x: ,23 y: ,34 x: ,61 y: ,61 x: ,72 y: ,13 x: ,30 y: ,24 x: ,58 y: ,07 x: ,99 y: ,86 x: ,62 y: ,78 Stan zdrowotny Egzemplarz zdeformowany, pień pochylony 40 do h 2.5 m, korona jednostronnie rozwinięta; egzemplarz o niskiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej Posusz 15%, od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Posusz 70%, egzemplarz zamierający Korona odroślowa, częściowo ogłowiona, posusz 10%, egzemplarz o niskiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej W 100% obumarły Egzemplarz czteroprzewodnikowy, posusz 20%, na Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 3 m rozwidlenie U-kształtne z dziuplą, posusz 30%; na Egzemplarz pięcioprzewodnikowy, posusz 20%; na Egzemplarz dwuprzewodnikowy, na h 3 m rozwidlenie U-kształtne; od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, na pniu ślady celowej dewastacji (podpalenie Dyspozycje /gospodarka drzewostanem

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Acer platanoides Klon pospolity Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia euchlora Lipa krymska Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia euchlora Lipa krymska x: ,78 y: ,89 x: ,46 y: ,37 x: ,82 y: ,28 x: ,41 y: ,82 x: ,17 y: ,21 x: ,11 y: ,67 x: ,89 y: ,28 x: ,83 y: ,20 x: ,07 y: ,55 x: ,23 y: ,54 korowiny); na liściach - czerniak klonowy Rhytisma Egzemplarz dwuprzewodnikowy, zdeformowany w wyniku uszkodzeń mechanicznych: korona obłamana na h 8 m i 4 m; u podstawy owocniki grzyba czernidłak błyszczący Coprinellus micaceus; zlokalizowany tuż przy przystanku autobusowym; zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, znikoma wartość przyrodnicza i krajobrazowa Od strony drogi zredukowane konary boczne w dolnej partii korony, posusz 15% Posusz 90%, egzemplarz zamierający Posusz 90%, egzemplarz zamierający Posusz 60%, egzemplarz zamierający Posusz 30% Posusz 40% Posusz 10% Uszkodzenia mechaniczne w obrębie korony (przez wiatr), posusz 30%, na pniu listwa mrozowa, na h 0.5 m zabliźniony ubytek powierzchniowy U podstawy pnia oraz na h 2.5 m ubytki powierzchniowe, 30% posuszu, korona w dużym stopniu zniszczona wskutek silnych wiatrów; znikoma wartość przyrodnicza i krajobrazowa Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Skoneczny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Poz. 5697 UCHWAŁA NR LXXIII/373/18 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew w miejscowości Bujały, Gmina Sadkowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 11 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 11 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w pomniku przyrody Aleja Lipowa odcinek 1 Arkadia - Nieborów Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4400 UCHWAŁA NR XLIV/548/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie pomników przyrody rosnących na terenie Cmentarza Ewangelicko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r.

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Na podstawie art. 44 ust. 4 oraz art. 45 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w pomniku przyrody

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2013 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XLIV/547/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 5 września 2013 r. w sprawie pomników przyrody rosnących na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/587/13 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 15 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/36/06 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 Ekspertyza ma na celu wykazanie możliwego, negatywnego wpływu instalacji parku linowego na 37 drzewach rosnących na terenie działek ew. nr 372 obręb Pomiechówek i 1049/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach

OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach OPERAT DENDROLOGICZNY DLA GMINY KOWARY w Kowarach 1. DANE WSTĘPNE 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa nr 60/2008 zawarta z Gminą Kowary; ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary,

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6702 UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5840 UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 9 września 206 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 206 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz. 2260 UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 131 UCHWAŁA NR XXVI/71/16 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 131 UCHWAŁA NR XXVI/71/16 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 131 UCHWAŁA NR XXVI/71/16 RADY GMINY JODŁOWA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/193/2017 RADY GMINY NIELISZ. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Lublin, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/193/2017 RADY GMINY NIELISZ. z dnia 30 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/193/2017 RADY GMINY NIELISZ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 14 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 14 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 r. Poz. 4542 UCHWAŁA NR 45/V/2019 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dendrologiczna określająca stan zachowania lipy drobnolistnej oraz buka pospolitego, rosnących w Podkowie Leśnej

Ekspertyza dendrologiczna określająca stan zachowania lipy drobnolistnej oraz buka pospolitego, rosnących w Podkowie Leśnej 1. Wprowadzenie Przedmiot ekspertyzy stanowią 2 drzewa rosnące w Podkowie Leśnej wpisane do rejestru pomników przyrody: lipa drobnolistna (Tilia cordata) wchodząca w skład alei lipowej oraz buk pospolity

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opinia dendrologiczna.

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opinia dendrologiczna. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest opinia dendrologiczna dotycząca drzewa, z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), rosnącego na terenie Gminy Łęka Opatowska, w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 3 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 11573 UCHWAŁA Nr XXXV/650/2013 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 25 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/99 Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia w maj u 2018roku

Wykaz drzew do usunięcia w maj u 2018roku Wykaz drzew do usunięcia w maj u 08roku Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Nr 75/K/08 z dnia 0.04.08 ul.rzepakowa e-7. Jesion wyniosły 84+77

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII )

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII ) Lp. Gatunek obwód pnia [cm]/ powierz chnia krzewu [m] Opis Nasadzenia zamienne [szt./m] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..9.04.AU3 z dnia 8..05 ul. Kaczeńcowa 3 3 + 45 + 39 obumarły 60 obumarły

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II)

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) Lp. Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) ul. Wietora (Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..206.205.BB z dnia 3.2.205 r.). robinia 98 znikoma korona al. Pokoju (Decyzja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU do Aukcji nr 3/S/2016

PLAN WYRĘBU do Aukcji nr 3/S/2016 PLAN WYRĘBU do Aukcji 3/S/2016 Lp. Gmi stro (w ) w 1. 106 79+057 m. Stargard 1 P Lipa Pień skrzywiony, niezcznie pochylony w str. zachodnią. Koro trzykorowa. Obumarły wierzchołek drzewa odcięty. Liczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5839 UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo

Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo Autor: dr inż. Marzena Suchocka Warszawa, październik 2015 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Opis. drzewo odchylone od pionu 45 stopni, w odziomku ślady żerowania kambiofagow oraz wypróchnienie wgłebne o szerokości 40 cm

Opis. drzewo odchylone od pionu 45 stopni, w odziomku ślady żerowania kambiofagow oraz wypróchnienie wgłebne o szerokości 40 cm Harmonogram wycinki drzew Śródmieście ( Dzielnice I-III ) Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Zezwolenie Małopolskiego Konserwatora Zabytków nr 146/16 z dnia 10.08.2016 r. Nasadzenia zamienne [szt.] Plac

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 11796 UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Zespół autorski: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: EGZ. NR 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: woj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1376 UCHWAŁA NR XXIV/281/16 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 3 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/547/13 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo

Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo Ekspertyza dendrologiczna wybranych drzew metodą VTA rosnących w 14 km pasie drogowym drogi Gamerki Wielkie - Jonkowo Autor: dr inż. Marzena Suchocka Warszawa, październik 2015 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia w kwietniu 2018roku. Decyzj a Prezydenta Miasta Krakowa, Ws BB z dnia r.

Wykaz drzew do usunięcia w kwietniu 2018roku. Decyzj a Prezydenta Miasta Krakowa, Ws BB z dnia r. Wykaz drzew do usunięcia w kwietniu 08roku Obwód Lp. Gatunek pnia [cm] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa, Ws-05.63.07.KT z dnia 0.0.08 r. ul. Junacka, dz.nr.97/ obr.8 Krowodrza Opis Nasadzenia zamienne

Bardziej szczegółowo

Maj z Drzewami - Rajd rowerowy "Poznajmy wrocławskie pomniki przyrody" Wycieczka turystyczno-krajoznawcza

Maj z Drzewami - Rajd rowerowy Poznajmy wrocławskie pomniki przyrody Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Maj z Drzewami - Rajd rowerowy "Poznajmy wrocławskie pomniki przyrody" Wycieczka turystyczno-krajoznawcza 2018-05-27 Pomniki przyrody Pojedyncze okazy przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541 UCHWAŁA Nr XLI/1138/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/179/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia r.

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia r. Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Michałowice z dnia...2015 r. w sprawie pomnika przyrody wpisanego do rejestru pomników pod numerem 48 na terenie powiatu pruszkowskiego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Opinia dendrologiczna

Opinia dendrologiczna Opinia dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotno sanitarnego 42 szt. drzew, rosnących w pasie drogowym ul. Bielskiej w Chybiu (Aleja Dębowa pomnik przyrody ożywionej) Porąbka, sierpień 2014r.... (

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 8. DR 74 ANNOPOL _ KRAŚNIK Lp. km Str. Gatunek OPIS ŚR h D V m 3. S4 pał. M2 opał WCO. Ogółem zł. S4 zł WCO. opał. opał

CZĘŚĆ 8. DR 74 ANNOPOL _ KRAŚNIK Lp. km Str. Gatunek OPIS ŚR h D V m 3. S4 pał. M2 opał WCO. Ogółem zł. S4 zł WCO. opał. opał CZĘŚĆ 8 DR 74 ANNOPOL _ KRAŚNIK Lp. km Str. Gatunek OPIS ŚR h D V m 3 1 181 + 470 L * grusza Drzewo od dołu wypróchniałe, konary nad jezdnią w stadium obumierania, posusz w koronie opał 2 186 + 070 L grusza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 681 UCHWAŁA NR XIV/126/15 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

144 posusz w koronie 80%, liczne złamane konary, ubytki kory

144 posusz w koronie 80%, liczne złamane konary, ubytki kory Harmonogram wycinki drzew Nowa Huta (Dzielnice XIV-XVIII) Obwód Lp. Gatunek Opis pnia [cm] Decyzja Dyrektora Zespołu Parków Kraj. Województwa Małopolskiego nr 4/K/207 z dnia 2.05.207r ul. Dolna Nasadzenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wycinki drzew. Śródmieście ( Dzielnice I-III ) Krowodrza ( Dzielnice IV-VII ) Obwód pnia [cm] Nasadzenia zamienne [szt.] Opis. Lp.

Harmonogram wycinki drzew. Śródmieście ( Dzielnice I-III ) Krowodrza ( Dzielnice IV-VII ) Obwód pnia [cm] Nasadzenia zamienne [szt.] Opis. Lp. Harmonogram wycinki drzew Śródmieście ( Dzielnice I-III ) Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Pozwolenie Małoplskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 7/7 z dn. 09.0.207 r. Nasadzenia zamienne [szt.]

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Park przy ulicy Ksawerów 13 w Warszawie Działka 72, obręb 10225 Warszawa Mokotów

Park przy ulicy Ksawerów 13 w Warszawie Działka 72, obręb 10225 Warszawa Mokotów INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM I NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH NA TERENIE PARKU PRZY UL. KSAWERÓW 3 W WARSZAWIE OBIEKT: Park przy ulicy Ksawerów 3 w Warszawie Działka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo