Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej"

Transkrypt

1 Magdalena Grębosz * Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej Wstęp W zarządzaniu marketingowym szczególny nacisk jest kładziony obecnie na znaczenie relacji klient-marka, które stanowią podstawę zarówno do budowania wizerunku marki, jak i zarządzania marką. Pozycjonowanie marki dokonywane przez kreowanie wyróżniającej tożsamości marki i wybór docelowego segmentu rynku, na który ma oddziaływać marka, jest istotnym elementem strategii marketingowej. Kolejnym trendem zauważalnym na rynku jest obecnie rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Pośród wielu form partnerstwa, rosnącą popularność i zainteresowanie zarówno naukowców, jak i praktyków, wzbudza strategia co-brandingu. Celem referatu jest analiza wpływu realizacji strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej. Uzasadnieniem celu są dwie hipotezy: H1: Realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marek partnerskich po zakończeniu współpracy. H2: Realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marki co-brandingowej. W referacie autorka zastosowała metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu. Ze względu na brak opracowań podejmujących problematykę oceny potencjalnych marek partnerskich, w pracy wykorzystano także badania empiryczne przeprowadzone wśród przedsiębiorstw realizujących strategię co-brandingu w Europie. Badania empiryczne przeprowadzono w latach , wśród 50 przedsiębiorstw działających w Europie, które realizowały strategię co-brandingu w minimum trzech krajach Europy. Dobór próby miał charakter celowy. Podczas realizacji badań zastosowano metodę komunikowania się bezpośredniego z respondentami z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badania * Dr inż., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, KIEiMM, ul. Wólczańska 215, Łódź

2 78 Magdalena Grębosz zostały przeprowadzone samodzielnie przez autorkę. W zależności od dostępności respondentów, ankieta miała charakter mailowy, telefoniczny, bezpośredni lub była przeprowadzana z wykorzystaniem techniki video-konferencji. Podczas analizy danych pierwotnych wykorzystano oprogramowanie Statistica oraz Microsoft Office Excel. Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o badania prowadzone przez autorkę w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, SONATA1 nr 2011/01/D/HS4/ Pozycjonowanie marki w kontekście budowania jej wizerunku Według Witek-Hajduk [2001, s. 191], pozycjonowanie marki (brand positioning) na rynku oznacza określenie miejsca produktów oznaczonych daną marką i utrwalanie planowanego wizerunku marki (brand image) w świadomości nabywców tworzących określony docelowy rynek (target market), zgodnie z założeniami przedsiębiorstwa. Z kolei Kapferer [2011, s. 221] tłumaczy pojęcie pozycjonowania jako proces uwypuklania atrybutów wizerunku marki, które umożliwiają wyróżnić markę na tle konkurencji i zmotywować konsumenta do jej wyboru. Pozycjonowanie marki ma więc na celu uzyskanie pożądanego wizerunku marki przez stworzenie wyróżniającej tożsamości (brand identity) dla wybranej grupy nabywców, tworzących docelowy segment rynku (rysunek 1). Rysunek 1. Pozycjonowanie marki Źródło: Opracowanie własne. Pozycjonowanie marki, w zależności od rodzaju jej wizerunku może bazować na [Doyle, 2003, s. 263; Kapferer, 2011, s ; Szulce, Janiszewska, 2006, s ]: cechach produktu,

3 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich 79 oferowanych korzyściach materialnych i niematerialnych, aspiracjach konsumentów, doświadczeniach konsumentów, wizerunku organizacji, wizerunku marek konkurencyjnych, wizerunku sektora, pochodzeniu marki, relacji cena-jakość. Pozycjonowanie marki jest zatem działaniem związanym z kształtowaniem wizerunku marki, prowadzącym do zajęcia wyraźnego i znaczącego miejsca w świadomości odbiorców docelowych poprzez jej wyróżnienie za pomocą określonych wartości, skojarzeń i osobowości marki [Grębosz, 2008, s. 17; Szulce, Janiszewska, 2006, s. 70]. 1.1.Wybór grupy docelowej Rynek docelowy to grupa aktualnych i potencjalnych nabywców, która jest adresatem działań związanych z tworzeniem wizerunku marki [Kall i inni, 2006, s. 131]. Na rynek docelowy składają się zarówno aktualni użytkownicy marki, jak i użytkownicy marek konkurencyjnych oraz potencjalni konsumenci. Rozpoznanie potrzeb i preferencji grupy docelowej umożliwia zdefiniowanie tożsamości marki, będące podstawą do pozycjonowania marki poprzez kształtowanie jej wizerunku w świadomości konsumentów Tożsamość i wizerunek marki Pojęcie pozycjonowania jest ściśle związane z pojęciem wizerunku marki, a w konsekwencji jej tożsamości. Według Upshawa [1995, s ] tożsamość marki to konfiguracja słów, obrazów, idei i asocjacji tworzących całkowity obraz marki u nabywcy. Tożsamość marki jest świadomie kształtowana przez jej właściciela i ma na celu określenie znaczenia, zamiaru i powołania marki [Kall, 2005, s ]. W takim ujęciu tożsamość marki jest kreowana przez pozycjonowanie marki w umysłach nabywców i potencjalnych klientów. Tożsamość marki pozwala na ukształtowanie określonego wizerunku marki, który jest obrazem marki w świadomości konsumenta i zestawem skojarzeń, które są uporządkowane w pewien znaczeniowy sposób. Tak rozumiana tożsamość marki jest więc docelowym i oczekiwanym wizerunkiem marki. W zależności od charakterystyki, oczekiwań i potrzeb grupy docelowej, przedsiębiorstwo kształtuje tożsamość marki, która poprzez działania marketingowe jest podstawą do stworzenia wizerunku marki na rynku.

4 80 Magdalena Grębosz Marka o silnym wizerunku powinna być autorytetem i nadawać ton w danym segmencie rynku. Odpowiednie pozycjonowanie ma więc istotny wpływ na ostateczny wizerunek marki i w efekcie zachowania klientów. 2. Strategia co-brandingu Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami sprawił, iż cobranding (co-branding) jest dynamicznie rozwijającą się strategią w zakresie zarządzania markami [Grębosz, 2012, s. 64]. Według Kellera [Keller, 2008, s. 310], co-branding jest strategią połączenia w jednej ofercie (produkcie lub usłudze) dwóch lub więcej marek. Zgodnie z definicją Busacci i Bertoliego [2006, s. 74] co-branding to związek pomiędzy marką zapraszającą i marką zapraszaną, prowadzący do wspólnego tworzenia korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych oraz wspólnego znakowania produktu przez marki partnerskie. Zdaniem Mruka [2007, s. 133] umieszczenie dwóch (lub więcej) znaków na produkcie umożliwia jego bardziej wyraźne pozycjonowanie. Autor podkreśla znaczenie logicznego i merytorycznego powiązania marek z segmentami, do których są kierowane. W referacie przyjęto, iż do co-brandingu zaliczyć można zarówno współpracę dwóch marek partnerskich (constituent brands), mającą na celu stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej wspólnej marki co-brandingowej (composite brand) wspartej markami partnerskimi, jak i wprowadzenie na rynek produktu sygnowanego przez dwie marki partnerskie w ramach współpracy na poziomie funkcjonalnym lub/i symbolicznym. Podczas realizacji strategii co-brandingu marka partnerska może pełnić funkcję uzupełniającą lub modyfikującą wizerunek drugiej marki. Opierając się na wynikach badań C.W. Parka i innych [1996, s ] można stwierdzić, iż w przypadku co-brandingu częściej wykorzystywana jest funkcja modyfikująca. Wybór ten sprzyja rozciągnięciu marki na nowe obszary i ewolucji tożsamości marki oraz rozszerzeniu grupy klientów. 3. Zależności pomiędzy wizerunkiem marek partnerskich i wizerunkiem marki co-brandingowej Na wizerunek marki co-brandingowej wpływa z jednej strony wizerunek marki zapraszanej, z drugiej wizerunek marki zapraszającej.

5 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich 81 Dodatkowo obserwujemy wpływ ogólnego wizerunku kategorii produktu co-brandingowego. Te trzy elementy tworzą wartość dodaną marki co-brandingowej. Podczas doboru marek partnerskich uwzględnić należy jednak nie tylko wpływ wizerunku marek partnerskich na wizerunek marki wspólnej, ale także potencjalne wzajemne oddziaływanie na siebie wizerunków marek partnerskich. Według Lewiego i Lacoeuilhe a [2007, s. 318], co-branding powinien obejmować marki funkcjonujące w ramach danej kategorii produktów i posiadające wspólne elementy wizerunku i tożsamości. Także uwzględniając wyniki badań Michel i Cegarra [2006, s ] można stwierdzić, iż podczas doboru marek partnerskich do projektów cobrandingowych istotna jest zarówno zbieżność pomiędzy wizerunkiem marki zapraszającej i zapraszanej, jak i zbieżność między wizerunkiem marki zapraszającej i produktem co-brandingowym na poziomie funkcjonalnym i symbolicznym. Także analiza wyników badań prowadzonych przez Suha i Parka [2009, s ] dowodzi, iż wybór marki partnerskiej ma kluczowe znaczenie dla oceny wizerunku marki cobrandingowej oraz wizerunku marki zapraszającej po zakończeniu współpracy. C. Hillyer i S. Tikoo [1995, s ] analizowali wpływ wizerunku marki zapraszanej na wzmocnienie wizerunku marki zapraszającej. Według Autorów wpływ co-brandingu na zachowania konsumentów zależy od wizerunku marki zapraszanej. Im większa jest dostępność do produktów marki zapraszanej, tym szybciej konsumenci zaakceptują produkt co-brandingowy. 4. Analiza wpływu co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej w świetle badań empirycznych 4.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw Celem prowadzonych badań było pogłębienie wiedzy o warunkach wdrażania i realizacji strategii co-brandingu. Docelowe badania empiryczne przeprowadzono w latach wśród 50 przedsiębiorstw działających w Europie, które realizowały strategię co-brandingu w ciągu ostatnich trzech lat, w minimum trzech krajach Europy. Dobór przedsiębiorstw, które uczestniczyły w badaniu, miał charakter celowy. Badania docelowe poprzedzono badaniami pilotażowymi, przeprowadzonymi w 2009 roku.

6 82 Magdalena Grębosz W badaniu uczestniczyło 50 przedsiębiorstw. Większość z nich (40) prowadzi działalność produkcyjną, 6 prowadzi działalność handlową, a4 działalność o charakterze usługowym. 35 przedsiębiorstw działa na rynku B2C (business-to-customer), 6 kieruje swoją ofertę do klientów biznesowych, a pozostałe 9 przedsiębiorstw funkcjonuje jednocześnie na rynku B2B (business-to-business) i B2C. Badane firmy reprezentowały najczęściej sektor spożywczy, odzieżowy, high-tech, kosmetyczny, samochodowy oraz sektor bankowy. Każda z firm oferuje produkty i usługi w minimum trzech krajach w Europie (m.in. Francja, Włochy, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Polska, Holandia i Szwajcaria). Ze względu na międzynarodowy charakter działalności, zarówno forma prawna, wielkość przychodu, jak i liczba pracowników badanych przedsiębiorstw zależy od obszaru działalności i w zależności od respondenta była określana w skali globalnej lub krajowej, co utrudnia dokonanie zestawień i porównań. 39 badanych przedsiębiorstw realizuje strategię co-brandingu funkcjonalnego 1 (ingredient branding). Pozostałe koncentrują swoje działania na co-brandingu symbolicznym 2 (symbolic co-branding). 30 przedsiębiorstw reprezentuje markę zapraszającą, a 20 markę zapraszaną do współpracy. 20 przedsiębiorstw wybrało realizację strategii co-brandingu otwartego 3, a 30 podjęło współpracę na wyłączność 4. Dominująca grupa badanych przedsiębiorstw oferuje produkty różne od produktów partnera, tym samym dysponując innymi umiejętnościami oraz reprezentując zróżnicowane pozycje rynkowe 5. Podsumowując można stwierdzić, iż badane przedsiębiorstwa reprezentowały różne rodzaje, formy i charakter strategii co-brandingu. Marki partnerskie pełniły różne role, a produkty co-brandingowe miały zróżnicowany charakter. Umożliwiło to dokonanie bardziej szczegóło- 1 Co-branding funkcjonalny polega na wzmocnieniu wizerunku marki produktu, marką podstawowego składnika lub komponentu produktu, która posiada swoją własną tożsamość. 2 Co-branding symboliczny polega na wykorzystaniu marki partnerskiej w celu podkreślenia wartości symbolicznych i stworzeniu określonego wizerunku. 3 W przypadku co-brandingu otwartego marka zapraszana do współpracy jest związana na zasadach co-brandingu z innymi markami, nawet konkurencyjnymi. 4 Co-branding na wyłączność zobowiązuje współpracujące marki do ograniczenia współpracy wyłącznie do jednej marki partnerskiej. 5 Jest to przypadek co-brandingu komplementarnego.

7 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich 83 wych analiz dotyczących wpływu rodzaju, formy i charakteru cobrandingu na wdrażanie i realizację tej strategii Pozycjonowanie marek partnerskich przed i po realizacji strategii co-brandingu Strategia co-brandingu realizowana przez dwie marki partnerskie, wyróżnia się tworzeniem nowej marki lub/i nowego produktu cobrandingowego przez wykorzystanie odmiennych wizerunków współpracujących marek. W oparciu o odrębne pozycjonowanie marki zapraszającej do współpracy (marka partnerska A) i marki zapraszanej do współpracy (marka partnerska B) następuje opracowanie koncepcji strategii co-brandingu. W większości przypadków marki partnerskie współpracują w ramach co-brandingu komplementarnego, który opiera się na odmiennym pozycjonowaniu przez rozpoczęciem współpracy (rysunek 2). Rysunek 2. Pozycjonowanie marek partnerskich A i B przed realizacją strategii co-brandingu A - marka zapraszająca do współpracy B - marka zapraszana do współpracy Źródło: Opracowanie własne. Co-branding polega na tworzeniu wspólnej wartości dodanej, umożliwiającej wyróżnienie produktu co-brandingowego na rynku, wzmocnieniu istniejących korzyści związanych z użytkowaniem marki, łączeniu kompetencji partnerów oraz podkreślaniu znaczenia poszczególnych składników produktu (w przypadku realizacji strategii cobrandingu funkcjonalnego). W ramach współpracy, przedsiębiorstwa tworzą tożsamość marki co-brandingowej, określając docelową grupę odbiorców, która może, ale nie musi opierać się na grupie docelowej marek partnerskich. Pozycjonowanie marki wspólnej opiera się zatem na pozycjonowaniu marek partnerskich, jednak często dochodzi do tworzenia nowych wartości, będących podstawą do budowy tożsamości marki wspólnej (rysunek 3).

8 84 Magdalena Grębosz Rysunek 3. Pozycjonowanie marki wspólnej C w ramach realizacji strategii co-brandingu A - marka zapraszająca do współpracy B - marka zapraszana do współpracy C marka wspólna (co-brandingowa) Źródło: Opracowanie własne. Analiza wyników badań prowadzonych wśród przedsiębiorstw realizujących strategię co-brandingu wskazuje na: częściową zbieżność wizerunków marek partnerskich przed rozpoczęciem realizacji strategii co-brandingu (35 przedsiębiorstw); zbieżność występuje przede wszystkim w przypadku realizacji strategii co-brandingu addytywnego, jednak przypadki zbieżności wizerunków marek partnerskich występowały także w przypadku cobrandingu funkcjonalnego komplementarnego, częściową zbieżności grupy docelowej marek partnerskich (27 przedsiębiorstw); zbieżność grup docelowych dominowała w przypadku realizacji przez partnerów strategii co-brandingu symbolicznego; zdarzały się przypadki występowania zbieżności grup docelowych w co-brandingu funkcjonalnego komplementarnego, zbieżność docelowej grupy odbiorców marki zapraszającej i marki co-brandingowej (41 przedsiębiorstw), co świadczy to o dominującej roli marek zapraszających w projektach co-brandingowych oraz

9 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich 85 ukierunkowaniu celów strategii co-brandingu na grupę docelową partnera zapraszającego, częściową zbieżność grupy docelowej marki zapraszanej i marki cobrandingowej (35 przedsiębiorstw), która jest konsekwencją zbieżności grupy docelowej marki zapraszanej i marki zapraszającej, zbieżność pomiędzy tożsamością marki zapraszającej i tożsamością marki co-brandingowej (35 przedsiębiorstw), co wynika z istotnej roli marki zapraszającej; zbieżność występuje zarówno w przypadku realizacji strategii co-brandingu funkcjonalnego, jak i symbolicznego, częściową zbieżność pomiędzy tożsamością marki zapraszanej i tożsamością marki co-brandingowej (30 przedsiębiorstw); różnice pomiędzy zbieżnością pomiędzy tożsamością marki zapraszającej i tożsamością marki co-brandingowej, a tożsamością marki zapraszanej i tożsamością marki co-brandingowej, nie są istotne, co świadczy o znaczeniu wartości niematerialnych podczas realizacji strategii cobrandingu. W sumie 30 przedsiębiorstw zadeklarowało zbieżność pozycjonowania marek partnerskich, a 40 zbieżność pozycjonowania jednej z marek partnerskich z pozycjonowaniem wspólnej marki co-brandingowej. Według części badaczy istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy zbieżnością marek partnerskich z marką wspólną a odmiennymi atrybutami marek partnerskich. Zróżnicowanie wizerunków marek partnerskich pozwala bowiem na odpowiednie pozycjonowanie marki co-brandingowej oraz dostarczenie jej przewagi konkurencyjnej poprzez wyróżnienie na rynku. Wyróżnienie to jest możliwe przede wszystkim przez dostarczenie specyficznych wartości przez markę zapraszaną do współpracy, zarówno w co-brandingu funkcjonalnym, jak i symbolicznym. W czasie realizacji strategii co-brandingu, jak również po zakończeniu współpracy, może dochodzić do zmiany pozycjonowania marek partnerskich, wywołanego wpływem wizerunku marki partnerskiej lub/i wspólnej marki co-brandingowej. Analiza wyników badań wskazuje na wpływ realizacji strategii co-brandingu przede wszystkim na pozycjonowanie marki zapraszającej, mającej zwykle dominujący wpływ na pozycjonowanie marki co-brandingowej. 25 przedsiębiorstw (z 30 reprezentujących markę zapraszającą do współpracy) zadeklarowało wpływ pozycjonowania marki wspólnej na pozycjonowanie marki własnej po zakończeniu projektu co-brandingowego. Szczególny nacisk

10 86 Magdalena Grębosz kładziono na wpływ tożsamości marki wspólnej na nowy wizerunek marki co-brandingowej. Ze względu na pierwotną zbieżność grupy docelowej marki zapraszającej i marki co-brandingowej, nie dochodziło do istotnej modyfikacji odbiorców marki zapraszającej w trakcie i po realizacji strategii co-brandingu. Badane przedsiębiorstwa deklarowały także wpływ pozycjonowania marki partnera zapraszanego na wtórne pozycjonowanie marki zapraszającej, zarówno na poziomie tożsamości, jak i grupy docelowej konsumentów (rysunek 4). Rysunek 4. Pozycjonowanie marki partnerskiej A po realizacji strategii co-brandingu A - marka zapraszająca do współpracy B - marka zapraszana do współpracy Źródło: Opracowanie własne. W przypadku marek zapraszanych do współpracy rzadziej obserwuje się istotny wpływ pozycjonowania marki partnerskiej i marki cobrandingowej na wizerunek marki. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, iż zauważalny jest przede wszystkim wpływ tożsamości wspólnej marki co-brandingowej na wtórne pozycjonowanie marki zapraszanej (zadeklarowany przez 16 z 20 przedsiębiorstw reprezentujących tą kategorię marek). Jednocześnie połowa badanych przedsiębiorstw reprezentujących marki zapraszane do współpracy zasygnalizowała modyfikację grupy konsumentów docelowych, która wywołana była realizacją strategii co-brandingu. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa

11 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich 87 (5) dostrzegły istotny wpływ na pozycjonowanie wtórne marki zapraszanej, pozycjonowania marki partnerskiej (rysunek 5). Można zatem stwierdzić, iż wpływ na pozycjonowanie marki zapraszanej, po zakończeniu projektu co-brandingowego, ma przede wszystkim wizerunek marki co-brandingowej. Rysunek 5. Pozycjonowanie marki partnerskiej B po realizacji strategii co-brandingu A - marka zapraszająca do współpracy B - marka zapraszana do współpracy Źródło: Opracowanie własne. Zakończenie Marka może odnieść sukces, jeśli postawą pozycjonowania marki jest podkreślanie jej wyjątkowości. Konformizm i niezmienność przeciwstawiają się logice marki, dlatego też zastosowanie strategii cobrandingu może przyczynić się do wzmocnienia pozycjonowania poprzez stworzenie silnego wizerunku marki co-brandingowej i wzmocnienie wizerunków współpracujących marek partnerskich. Celem referatu była analiza wpływu realizacji strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej. Przeprowadzone rozważania oraz analizy wyników badań empirycz-

12 88 Magdalena Grębosz nych pozwalają na potwierdzenie postawionych hipotez. Można wnioskować, iż: 1. Realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marek partnerskich po zakończeniu współpracy. W przypadku marek partnerskich zapraszających do współpracy, na pozycjonowanie wtórne wpływa zarówno pozycjonowanie marki co-brandingowej (wspólnej), jak i marki zapraszanej. Z kolei w przypadku marek partnerskich zapraszanych do współpracy na pozycjonowanie wpływ ma przede wszystkim wizerunek marki wspólnej. 2. Realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marki co-brandingowej. Wpływ na ostateczne pozycjonowanie marki wspólnej ma pozycjonowanie obu marek partnerskich, przy czym zwykle występuje większa zbieżność grupy docelowej i tożsamości marki co-brandingowej z marką partnerską zapraszającą do współpracy, aniżeli marką partnerską zapraszaną do realizacji strategii co-brandingu. Jednocześnie analiza wyników badań potwierdziła pozytywne oddziaływanie strategii co-brandingu na ostateczny wizerunek marek partnerskich po zakończeniu współpracy. 34 respondentów pozytywnie oceniło wpływ co-brandingu na wizerunek własnej marki, a 11 nie zauważyło wpływu tej strategii. Tylko 5 przedsiębiorstw uznało, iż co-branding negatywnie wpłynął na wizerunek ich marek. Literatura 1. Busacca B., Bertoli G. (2006), Co-branding et valeur des interactions entre marques, Revue Française du Marketing, no /5. 2. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa. 3. Grębosz M. (2008), Brand Management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź. 4. Grębosz M. (2012), Współpraca w ramach co-brandingu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Zeszyt Naukowy Hillyer C., Tikoo S. (1995), Effects of Co-branding on Consumer Product Evaluations, Advances In Consumer Research vol Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

13 Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 8. Kapferer J.N. (2011), Les marques. Capital de l entreprise, Editions d Organisation, Paris. 9. Keller K.L., Aperia T., Georgson M. (2008), Strategic Brand management. A European Perspective, Pearson Education, Harlow. 10. Lewi G., Lacœuilhe J. (2007), Branding Management. La marquee, de l idée à l action, Pearson Education France, Paris. 11. Michel G., Cegarra J.J. (2006), Les effects d une opération de co-marquage sur l image des marques, Revue Française du Marketing no / Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H. (2007), Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. 13. Park C.W., Jun S.Y., Shocker A.D. (1996), Composite Branding Alliances: An Investigation of Extension and Feedback Effects, Journal of Marketing Research vol. 33(4). 14. Suh J.Y., Park S.B. (2009), Successful Brand Alliance and Its Negative Spillover Effect on a Host Brand: Test of Cognitive Responses, Advances in Consumer Research vol Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. 16. Upshaw L.B. (1995), Building Brand Identity A Strategy fo Success in a Hostile Marketplace, Wiley&Sons, New York. 17. Witek-Hajduk M.K. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa. Streszczenie Pozycjonowanie marki ma na celu uzyskanie pożądanego wizerunku marki poprzez stworzenie wyróżniającej tożsamości dla wybranej grupy nabywców, tworzących docelowy segment rynku. Realizacja strategii co-brandingu będącej strategią połączenia w jednej ofercie dwóch lub więcej marek pozwala na wykorzystanie wizerunku dwóch marek partnerskich do pozycjonowania wspólnej marki co-brandingowej. Celem referatu była analiza wpływu realizacji strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i wspólnej marki co-brandingowej. Przeprowadzone rozważania oraz analizy wyników badań empirycznych potwierdzają wpływ realizacji strategii cobrandingu na pozycjonowanie wspólnej marki co-brandingowej. Wpływ na ostateczne pozycjonowanie marki wspólnej ma pozycjonowanie obu marek partnerskich, przy czym zwykle występuje większa zbieżność grupy docelowej i tożsamości marki co-brandingowej z marką partnerską zapraszającą do współpracy, aniżeli marką partnerską zapraszaną do realizacji strategii co-

14 90 Magdalena Grębosz brandingu. Jednocześnie realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marek partnerskich po zakończeniu współpracy. W przypadku marek partnerskich zapraszających do współpracy, na pozycjonowanie wtórne wpływa zarówno pozycjonowanie marki cobrandingowej (wspólnej), jak i marki zapraszanej. Z kolei w przypadku marek partnerskich zapraszanych do współpracy na pozycjonowanie wpływ ma przede wszystkim wizerunek marki wspólnej. Słowa kluczowe co-branding, wizerunek marki, tożsamość marki, pozycjonowanie marki Impact of co-branding strategy on the positioning of constituent brands and composite brand (Summary) Brand positioning aims to achieve the desired brand image by creating a distinctive identity for a selected group of customers that are the target group. Implementation of co-branding strategy - a strategy that offers a combination of two or more brands - allows to use the image of the two constituent brands for positioning of the composite brand. The aim of the paper was to analyze the impact of the co-branding strategy on the positioning of constituent brands and composite brand. The discussion and analysis of the results of empirical studies confirm the impact of the implementation of co-branding strategy on the positioning of composite brand. The final positioning of the composite brand bases on the positioning of both constituent brands, but usually there is higher convergence of the target group and brand identity of a composite brand with an inviting constituent brand, rather than with invited constituent brand. Simultaneously the implementation of a co-branding strategy affects the images, and consequently the positioning of constituent brands after the realisation of cobranding strategy. In the case of inviting constituent brand, re-positioning of the brand is affected by the positioning of composite brand and invited constituent brand. In the case of invited constituent brand, the impact on the repositioning depends primarily on the image of composite brand. Keywords co-branding, brand image, brand identity, brand positioning

CO-BRANDING MOTYWY, EFEKTY ORAZ CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

CO-BRANDING MOTYWY, EFEKTY ORAZ CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 MAGDALENA GRĘBOSZ Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI

WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Magdalena Grębosz *, Jacek Otto ** Politechnika Łódzka WSPÓŁPRACA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA MARKĄ W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 337 Badania marketingowe kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ;

SZKOLENIE. Branding, strategia budowania marki. tel.: ; ; SZKOLENIE Branding, strategia budowania marki tel.: +48 22 100-48-96; +48 607-341-275; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Budowanie marki i wizerunku obiektu rynkowego Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-302-MK-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne 03.06.2014 Jakub Brzeczkowski Gabriela Papińska Joanna Sienkiewicz Zarządzanie rok III Plan prezentacji: 1.Marka

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY REALIZACJI STRATEGII MARKI LOKALNEJ PRZEZ INWESTORÓW FRANCUSKICH W POLSCE WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 1

ZALETY I WADY REALIZACJI STRATEGII MARKI LOKALNEJ PRZEZ INWESTORÓW FRANCUSKICH W POLSCE WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 1 Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1091 Organizacja i Zarządzanie, z. 46 2010 MAGDALENA GRĘBOSZ Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA ROZWOJU DLA DOJRZAŁYCH MAREK START MARKI ŻYJĄ W RÓŻNYCH KONTEKSTACH Marki oraz ich konsumenci nie żyją w próżni. Otaczają się różnymi kontekstami tematami, zainteresowaniami,

Bardziej szczegółowo

Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie. Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin

Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie. Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin Sport celebrity endorsement w strategii marki. Sportowcy w reklamie Piotr Matecki, Prezes Zarządu, SportWin Michał Gradzik, Partner Zarządzający, Sponsoring Insight Kluczowe czynniki skutecznego sponsoringu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl

Marka regionu. (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek. m.florek@ae.poznan.pl Marka regionu (i jej pozycjonowanie) dr Magdalena Florek m.florek@ae.poznan.pl Zielona Góra, 15.12. 2008 marka czyli co? MIKSTURA CHEMICZNA? PEWNOŚĆ SIEBIE marka regionu strona funkcjonalna: konkretne

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2011 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol, forma

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business 1. Analiza rynku 2. Strategia marketingowa 3. Operacje marketingowe 4. Zarządzanie marketingiem y 1.1. Analiza i prognozowanie rynku 1.2. Badania marketingowe 2.1. Strategie marketingowe 2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej dr Joanna Kuczewska Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Edukacja brandingowa 2016. Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu

Edukacja brandingowa 2016. Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu Edukacja brandingowa 2016 Studia podyplomowe oraz kursy z zakresu brandingu Studia zarządzania marką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie akcent na tematykę marketingową i operacyjną zróżnicowany i unikalny

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Czesław Witkowski Magdalena Kachniewska Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Warszawa 2005 Czesław Witkowski: wstęp, rozdział I pkt. 5, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, rozdział

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej Luty 2009 Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej

Bardziej szczegółowo

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START

WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START WWW.BRANDBLOODSTREAM.COM STRATEGIA TWORZENIA I ROZWOJU MAREK NOWEJ ERY START INTEGRAL DEVELOPMENT DLA MAREK NOWEJ ERY Na polskim rynku pojawia się coraz więcej marek nowej ery są to marki, które powstały

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo