WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, POZNAŃ, TEL , WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA FUNKCJE BIUROWE Z GARAŻEM W KONDYGNACJI PIWNICZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 3/2, 4/460 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 4/459, ARK. 13, OBRĘB ŚRÓDKA, PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 10 W POZNANIU (BUDYNKI A I B) INWESTOR: MACHURA BROS CORPORATION sp. j. UL. PODJAZDOWA 3; SUCHY LAS AUTORZY OPRACOWANIA: PROJEKTANT: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła UPR. NR 450/ 89/PW W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH inż. Józef Modrzyk UPR. NR 192/93 Ustalenia niniejszego opracowania są tożsame z wymogami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejącego budynku (składającego się z dwóch połączonych budynków biurowo-magazynowych) ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu z września 2011 POZNAŃ, LIPIEC 2012

2 OCHRONA P-POŻAROWA BUDYNEK GŁÓWNY ( CZ. A I B) 1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku Po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Obiektu (składającego się z dwóch budynków: A i B): powierzchnia zabudowy 3843 m 2 powierzchnia użytkowa ,75 m 2 powierzchnia wewnętrzna* ) w tym: budynek A budynek B Wysokość: budynek A budynek B ~ m 2 ~ m 2 ~ m 2 17,00 m 15,50 m Liczba kondygnacji: budynek A: nadziemnych podziemnych budynek B: nadziemnych podziemnych * ) Powierzchnia wewnętrzna budynku (niezbędna do określania powierzchni strefy pożarowej) jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz wysokość, budynek kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich (SW). 2. Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt (składający się z połączonych ze sobą dwóch budynków A i B) jest obiektem wolno-stojącym, zlokalizowanym: a) w odległości od granicy działki - 16 m, b) w odległości od innych budynków: portierni - 29 m, trafostacji I - 25 m, trafostacji II - 30 m, budynku gospodarczego - 20 m, obiektu garażowego - 22 m. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku nie przewiduje się stosowanie palnych substancji, za wyjątkiem paliwa ciekłego w samochodach parkowanych w podziemnym garażu (wyklucza się możliwość garażowania samochodów z paliwem na gaz propan butan. 2

3 Palne materiały występujące w budynku, stanowić będą wyposażenie pomieszczeń biurowych i z nim związanych oraz magazynowych (drewno, drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.). 4. Gęstość obciążenia ogniowego Dla garażu gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się do 500 MJ/m2. W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego również do 500 MJ/m2. Dla pomieszczeń magazynowych (usytuowanych w kondygnacji podziemnej) zgodnie z założeniami projektowymi - przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego nieprzekraczającą 500 MJ/m2. Dla kondygnacji nadziemnych z powierzchniami przeznaczonymi na funkcje biurowe, gęstości obciążenia ogniowego się nie oblicza. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi W budynku występują pomieszczenia ZL, w których jednocześnie może przebywać większa grupa osób, tj. powyżej 50. Pomieszczeniami tymi są: powierzchnie biurowe open space (w budynku B do 255 osób i w budynku A do 200 osób) przeznaczone dla stałych użytkowników obiektu oraz sala konferencyjnokonsumpcyjna (dla 200 osób) przeznaczona również dla osób nie będących stałymi użytkownikami budynku. Wskaźnikowa liczba użytkowników jednocześnie przebywających w całym budynku (budynek A i B ) wynosi ok Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na jednej kondygnacji nie będzie przekraczać 200 osób w budynku A i 255 osób w budynku B. Wydzieloną część kondygnacji podziemnej z salą konferencyjnokonsumpcyjną, (w której przebywać będą także osoby niebędące stałymi użytkownikami budynku) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Części nadziemne budynku z pomieszczeniami biurowymi, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wydzieloną część kondygnacji podziemnej z małym zespołem biurowym, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakładają możliwość występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. 3

4 7. Podział budynku na strefy pożarowe Przedmiotowy budynek zostanie zaprojektowany na następujące strefy pożarowe: Strefa pożarowa I obejmującą część nadziemną budynku A (parter i wszystkie trzy piętra) oraz z kondygnacji podziemnej obie klatki schodowe i oba szyby windowe, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa II obejmującą wydzielona część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku A z salą konferencyjno-konsumpcyjną wraz z zapleczem stołówki i przylegającym pomieszczeniem technicznym, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok. 320 m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I+III. Strefa pożarowa III obejmującą wydzielona część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku A z małym zespołem biurowym, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok. 80 m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa IV obejmującą kondygnację podziemną budynku A - z wyłączeniem: powierzchni wchodzącej w skład strefy pożarowej II i strefy pożarowej III oraz powierzchni obu klatek schodowych i obu szybów windowych - oraz obejmującą część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku B z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do grupy PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 Strefa pożarowa V obejmującą garaż w kondygnacji podziemnej budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) nieprzekraczającej m2, zaliczoną do grupy PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Strefa pożarowa VI obejmującą parter i I piętro budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa VII obejmującą II piętro budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 4

5 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Wymaganą klasą odporności pożarowej dla przedmiotowego budynku (średniowysokiego, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, ze strefami pożarowymi: ZL III, ZL I+III oraz PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2), jest klasa odporności pożarowej B. Wymagane odporności ogniowe elementów budowlanych: Element budowlany KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Główne elementy konstrukcji R 120 Ściany zewnętrzne (dot. pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem) EI 60 ( o i) Stropy REI 60 Ściany wewnętrzne: Dach: konstrukcja dachu przekrycie dachu Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnętrznej EI 30 R 30 RE 30 R 60 wszystkie elementy budowlane wymagają wykonania o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia, istniejące elementy budowlane (główna konstrukcja nośna) budynków, które nie w pełni spełniają wymagane parametry odporności ogniowej będzie doprowadzona do wymaganej klasy odporności ogniowej R 120, wszystkie ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz stropy oddzielenia przeciwpożarowego nad kondygnacją podziemną będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 120, strop budynku B między 1 a 2 piętrem strop oddzielenia pożarowego stref ZL, klasa odporności ogniowej REI 60, otwory drzwiowe w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego będą zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60, przy czym: w kondygnacji podziemnej do oddzielenia garażu od klatek schodowych oraz na granicy strefy 5

6 pożarowej garażu ze strefą pożarową ZL będą zastosowane przedsionki przeciwpożarowe, hol wejściowy pełniący funkcję uzupełniającą (recepcja) do funkcji wynikającej z przeznaczenia budynku (B) będzie wydzielony ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i otworami w ścianie zamykanymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, komunikacja pozioma po wyjściu z klatki schodowej na poziomie parteru do wyjścia na zewnątrz budynku będzie obudowana ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i otworami w obudowie zamykanymi co najmniej w klasie EI 30, ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczeń) nie muszą spełniać wymagań ścian wewnętrznych i mogą być bezklasowe, ściany obudowujące klatki schodowe będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 (ale na granicy stref pożarowych, będących oddzieleniami przeciw-pożarowymi - co najmniej REI 120), ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 (ale na granicy stref pożarowych, będących oddzieleniami przeciw-pożarowymi - co najmniej REI 120). Drzwi w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, dla których określono klasę odporności ogniowej REI 120, otwory drzwiowe należy zamykać drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 lub przedsionkami przeciwpożarowymi zamykanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi przedsionka przeciwpożarowego (oraz pojedyncze drzwi przeciwpożarowe) wymagają wyposażenia w samozamykacze lub urządzenia zamykające je samoczynnie w razie pożaru. 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Długość dojść ewakuacyjnych w poszczególnych strefach pożarowych będzie spełniała wymagane parametry, tj. długości te nie będą przekraczać: w strefie pożarowej ZL I 10 m przy jednym dojściu (i 40 m przy dwóch dojściach), w strefie pożarowej ZL III 30 m przy jednym dojściu, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (i 60 m przy dwóch dojściach), w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 60 m przy jednym dojściu (i 100 m przy dwóch dojściach). Długości przejść ewakuacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach kwalifikowanych do kategorii ZL nie będą przekraczać 32 m (80% z 40m brak jednoznacznej aranżacji pomieszczeń). Drogi ewakuacyjne pozbawione oświetlenia naturalnego oraz pomieszczenie sali konferencyjno-konsumpcyjnej i drogi ewakuacyjne z tego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 6

7 KLATKI SCHODOWE Istniejące klatki schodowe w budynku A nie spełniają obowiązujących przepisów (szerokości biegów i spoczników). Uzyskano odstępstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Istniejąca klatka schodowe w budynku B będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. W budynku B zostanie wybudowana dodatkowa klatka schodowa czterobiegowa. Wszystkie klatki schodowe będą obudowane i oddzielone od komunikacji ogólnej zamykanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem. Na kondygnacji podziemnej klatki schodowe będą obudowane ścianami - o klasie odporności ogniowej REI 120. Klatki schodowe przy zewnętrznych elewacjach w budynku A (dwie) oraz B (jedna) będą wyposażone w klapy oddymiania pożarowego. Klatka schodowa wewnętrzna w budynku B zostanie wyposażona w wentylator nadciśnieniowy (urządzenie zapobiegające zadymieniu). Klatki schodowe w kondygnacji podziemnej w budynku B zostaną oddzielone od garażu przedsionkiem przeciwpożarowym, zamykanym drzwiami o klasie odporności ogniowej 2 x EI 30 natomiast w budynku A drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60. DZWIGI W budynku A ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 w kondygnacji podziemnej - szyby dźwigów będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 (drzwi EI 60). W budynku B: ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 szyby dźwigowe będą wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe). w kondygnacji podziemnej - szyby dźwigów będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 na poziomie kondygnacji podziemnej przed szybami dźwigów zaprojektowano przedsionki ppoż (drzwi EI 30). szyb dźwigowy przy ścianie frontowej na poziomie 2 piętra będzie obudowany ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 (drzwi EI 60). Dokonana zostanie zmiana kierunków otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, tak, aby otwierały się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Poszerzone zostaną otwory drzwiowe na poszczególnych kondygnacjach prowadzących z pomieszczeń lub komunikacji poziomej do klatek schodowych do co najmniej 0,90 m (w świetle ościeżnicy). Poszerzony będzie spocznik klatki schodowej w budynku B z obecnych 1,21 m do co najmniej 1,50 m. Szerokość wyjścia z holu (w budynku B ) pełniącego funkcję uzupełniającą do funkcji wynikającej z przeznaczenia budynku będzie wynosiła co najmniej 1,80 m 7

8 oraz szerokość przejścia w holu wynosić będzie minimum 2,10 m, zaś wysokość w holu będzie nie niższa niż 3,30 m. W budynku nie jest wymagane oświetlenie przeszkodowe. Uwaga: Warunki ewakuacji, które nie odpowiadają obowiązującym przepisom określone zostały w oddzielnym opracowaniu - w Ekspertyzie technicznej w zakresie budowlanym i ochrony pożarowej w pkt. 7 - i są przedmiotem akceptacji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zamienne zastosowanie rozwiązań technicznych. Pozostałe techniczne parametry ewakuacyjne w budynku zostaną spełnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu W budynkach zostanie wymieniona instalacja elektryczna i grzewcza oraz założona zostanie na budynkach instalacja odgromowa. Instalacje użytkowe w budynku należy zrealizować w oparciu o stosowną dokumentację. Budynki będą wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu; zaprojektowano dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu przy wejściach głównych do budynku A i B. W budynkach będzie ogrzewanie centralne grzejnikowe w oparciu o cieplik miejski, z wymiennikownią ciepła zlokalizowaną w kondygnacji podziemnej. Wszystkie drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym oraz sala konferencyjno-konsumpcyjna w kondygnacji podziemnej (ZL I) i drogi ewakuacyjne od wyjścia z tego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Lampe oświetlenia ewakuacyjnego należy umieścić również przy wyjściu z budynku. Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx (natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej /zapobiegającego panice/, tj. w pomieszczeniach, nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.) Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, które nie powinny być wyłączone w czasie pożaru należy projektować i wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami zwane zespołami kablowymi ), stosowane w systemach zasilania i sterowania 8

9 urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach tych urządzeń powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy, dla których wymagana klasa odporności ogniowej wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60, należy zabezpieczyć ogniochronnie o klasie odporności ogniowej /EI/ równej klasie odporności ogniowej tych elementów np. systemem HILTI lub PROMAT. Instalacje niskoprądowe obsługujące wewnętrzną sieć telefoniczną, instalację antywłamaniową, instalację komputerową ze względu na ochronę przeciwpożarową nie wymagają dodatkowych obostrzeń technicznych w stosunku do wynikających zasad ogólnych projektowania ww. instalacji. W budynku przewiduje się otwieranie drzwi z zastosowaniem karty kontroli dostępu. Drzwi ewakuacyjne w normalnych warunkach zamknięte w systemie instalacji kontroli dostępu, muszą być automatycznie zwolnione z zamknięć i posiadać możliwość otwierania ręcznego, bez użycia kart kodowych, co oznacza, że instalacja kontroli dostępu musi być sprzężona z system sygnalizacji pożarowej (SSP). 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (o ile to możliwe z podaniem informacji o sprawności technicznej) Budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne 25, klapy dymowe w trzech klatkach schodowych usytuowanych przy ścianach zewnętrznych w budynkach A i B, urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe w szybach dźwigowym w budynku B i w klatce schodowej wewnętrznej - czterobiegowej) system sygnalizacji pożaru sterujący drzwiami zamykanymi kartą kontroli dostępu oraz drzwiami rozsuwanymi (nie przewiduje się monitoringu do jednostki PSP), przeciwpożarowe klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany wewnętrzne klatek schodowych. 9

10 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy usytuować przy głównym wejściu do budynku. W awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy wyposażyć drogi ewakuacyjne nie posiadające oświetlenia dziennego oraz garaż. Jako rozwiązanie rekompensujące zaproponowane zostało wyposażenie ww. oświetlenie również: sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe open space Hydranty wewnętrzne: Zgodnie z rozporządzeniem [4] budynki wymagają wyposażenia: w hydranty wewnętrzne 25 z wężami półsztywnymi w strefach pożarowych ZL, w hydranty wewnętrzne 33 z wężami półsztywnymi w strefie pożarowej obejmującej garaż. Ponieważ wydzielona strefa pożarowa z pomieszczeniami magazynowymi w kondygnacji podziemnej, zaliczona do grupy PM będzie o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającego 500 MJ/m2 nie wymaga się stosowania w tej strefie pożarowej dodatkowego hydrantu 52. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Hydranty muszą być zainstalowane na wszystkich kondygnacjach. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionych budynków, stref pożarowych lub pomieszczeń. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych przyjmuje się 3 m w strefach pożarowych ZL (hydranty 25) oraz 10 m w garażu (hydranty 33). Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich. W przedmiotowych budynkach instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 powinna wynosić 1,0 dm3/s oraz dla hydrantu 33 powinna wynosić 1,5 dm3/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wyżej określoną wydajność(z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy). Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach 10

11 odcinających hydrantów odcinających hydrantów 33 - nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 60. Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla hydrantów 25 co najmniej DN 25 oraz dla hydrantów 33 co najmniej DN 50. Urządzenia oddymiajace W kondygnacji podziemnej sala konferencyjno-konsumpcyjna ZL I przeznaczona do 200 osób musi mieć zastosowane rozwiązania technicznobudowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych. Zaprojektowane zostaną samoczynne urządzenia oddymiające wg. oddzielnego projektu branżowego. Garaż, ze względu na powierzchnię strefy pożarowej nie przekraczającej 1500 m2, nie wymaga wyposażenia w samoczynne urządzenia oddymiające. Klatki schodowe w budynku A oraz klatka schodowa w budynku B usytuowana przy ścianie zewnętrznej będą wyposażone w klapy dymowe, natomiast klatka wewnętrzna czterobiegowa w budynku B, w urządzenie zapobiegające zadymieniu (wentylator nadciśnieniowy). Szyby dźwigowe w budynku B będą wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe). 12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Budynki należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC. Należy uwzględnić następujące zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych ZL oraz na każde 300 m2 powierzchni stref pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającego 500 MJ/m2 (np. gaśnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni garażu (np. gaśnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy DN

12 Zapotrzebowanie wodne spełniają nominalnie dwa hydranty podziemne zlokalizowane w wymaganej przepisami odległości od budynku (tj. jeden w odległości do 75 m i kolejny w odległości do 150 m od chronionego budynku). 14. Droga pożarowa Wokół kompleksu obiektu (połączonych budynków A i B ) jest objazd. Droga pożarowa jest utwardzona i przebiega wzdłuż całej długości budynków od strony północnej oraz zachodniej z zapewnieniem parametrów szerokość drogi pożarowej - co najmniej 4 m i oddaleniem jej od elewacji budynku - w przedziale 5-15 m. Zgodnie z przepisami zapewniono dostęp do >30% obwodu zewnętrznego budynku (budynek o rozpiętości do 60m). Wyjścia z obiektu, (które usytuowane są od strony południowej i zachodniej) posiadają połączenia z drogą pożarową (utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości znacznie mniejszej od dopuszczonych maksymalnie 50 m), w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do stref pożarowych (całego kompleksu budynków). Droga spełnia także inne wymagane parametry drogi pożarowej: najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej - co najmniej 11 m, droga umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na powierzchnię jezdni co najmniej 50 kn. 12

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Internatu A i części budynku Internatu B Technikum Leśnego w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej Internatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1

Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 Dz.U.2003.121.1137 2009-08-14 zm. Dz.U.2009.119.998 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.2009.124.1030 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 19 kwietnia 2011 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Stosowanie kryterium DH, czyli zdolności wyrobu do powstrzymania przepływu dymu i gazów pożarowych przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG MATERIAŁ DLA PSP

WYCIĄG MATERIAŁ DLA PSP INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM HANDLOWO - WYSTAWIENNICZO - KONGRESOWE PTAK Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Wolica 114D powiat pruszkowski; woj. mazowieckie WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A Z A B E Z P I E C Z E Ń P R Z E C I W P O ś A R O W Y C H D E L T A 4 5-7 0 9 O P O L E, u l. Ś c i e g i e n n e g o 3, t e l. 4 5 7-2 0 1 6 N I P 7 5 4-1 9 0-2 3-5 0 R E G O N 5 3 1

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo