WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, POZNAŃ, TEL , WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA FUNKCJE BIUROWE Z GARAŻEM W KONDYGNACJI PIWNICZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 3/2, 4/460 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 4/459, ARK. 13, OBRĘB ŚRÓDKA, PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 10 W POZNANIU (BUDYNKI A I B) INWESTOR: MACHURA BROS CORPORATION sp. j. UL. PODJAZDOWA 3; SUCHY LAS AUTORZY OPRACOWANIA: PROJEKTANT: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła UPR. NR 450/ 89/PW W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ POŻAROWYCH inż. Józef Modrzyk UPR. NR 192/93 Ustalenia niniejszego opracowania są tożsame z wymogami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejącego budynku (składającego się z dwóch połączonych budynków biurowo-magazynowych) ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu z września 2011 POZNAŃ, LIPIEC 2012

2 OCHRONA P-POŻAROWA BUDYNEK GŁÓWNY ( CZ. A I B) 1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku Po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Obiektu (składającego się z dwóch budynków: A i B): powierzchnia zabudowy 3843 m 2 powierzchnia użytkowa ,75 m 2 powierzchnia wewnętrzna* ) w tym: budynek A budynek B Wysokość: budynek A budynek B ~ m 2 ~ m 2 ~ m 2 17,00 m 15,50 m Liczba kondygnacji: budynek A: nadziemnych podziemnych budynek B: nadziemnych podziemnych * ) Powierzchnia wewnętrzna budynku (niezbędna do określania powierzchni strefy pożarowej) jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz wysokość, budynek kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich (SW). 2. Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt (składający się z połączonych ze sobą dwóch budynków A i B) jest obiektem wolno-stojącym, zlokalizowanym: a) w odległości od granicy działki - 16 m, b) w odległości od innych budynków: portierni - 29 m, trafostacji I - 25 m, trafostacji II - 30 m, budynku gospodarczego - 20 m, obiektu garażowego - 22 m. 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku nie przewiduje się stosowanie palnych substancji, za wyjątkiem paliwa ciekłego w samochodach parkowanych w podziemnym garażu (wyklucza się możliwość garażowania samochodów z paliwem na gaz propan butan. 2

3 Palne materiały występujące w budynku, stanowić będą wyposażenie pomieszczeń biurowych i z nim związanych oraz magazynowych (drewno, drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.). 4. Gęstość obciążenia ogniowego Dla garażu gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się do 500 MJ/m2. W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego również do 500 MJ/m2. Dla pomieszczeń magazynowych (usytuowanych w kondygnacji podziemnej) zgodnie z założeniami projektowymi - przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego nieprzekraczającą 500 MJ/m2. Dla kondygnacji nadziemnych z powierzchniami przeznaczonymi na funkcje biurowe, gęstości obciążenia ogniowego się nie oblicza. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi W budynku występują pomieszczenia ZL, w których jednocześnie może przebywać większa grupa osób, tj. powyżej 50. Pomieszczeniami tymi są: powierzchnie biurowe open space (w budynku B do 255 osób i w budynku A do 200 osób) przeznaczone dla stałych użytkowników obiektu oraz sala konferencyjnokonsumpcyjna (dla 200 osób) przeznaczona również dla osób nie będących stałymi użytkownikami budynku. Wskaźnikowa liczba użytkowników jednocześnie przebywających w całym budynku (budynek A i B ) wynosi ok Przewidywana maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na jednej kondygnacji nie będzie przekraczać 200 osób w budynku A i 255 osób w budynku B. Wydzieloną część kondygnacji podziemnej z salą konferencyjnokonsumpcyjną, (w której przebywać będą także osoby niebędące stałymi użytkownikami budynku) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Części nadziemne budynku z pomieszczeniami biurowymi, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wydzieloną część kondygnacji podziemnej z małym zespołem biurowym, kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Przeznaczenie i funkcja budynku nie zakładają możliwość występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. 3

4 7. Podział budynku na strefy pożarowe Przedmiotowy budynek zostanie zaprojektowany na następujące strefy pożarowe: Strefa pożarowa I obejmującą część nadziemną budynku A (parter i wszystkie trzy piętra) oraz z kondygnacji podziemnej obie klatki schodowe i oba szyby windowe, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa II obejmującą wydzielona część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku A z salą konferencyjno-konsumpcyjną wraz z zapleczem stołówki i przylegającym pomieszczeniem technicznym, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok. 320 m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I+III. Strefa pożarowa III obejmującą wydzielona część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku A z małym zespołem biurowym, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok. 80 m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa IV obejmującą kondygnację podziemną budynku A - z wyłączeniem: powierzchni wchodzącej w skład strefy pożarowej II i strefy pożarowej III oraz powierzchni obu klatek schodowych i obu szybów windowych - oraz obejmującą część powierzchni kondygnacji podziemnej budynku B z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do grupy PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 Strefa pożarowa V obejmującą garaż w kondygnacji podziemnej budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) nieprzekraczającej m2, zaliczoną do grupy PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Strefa pożarowa VI obejmującą parter i I piętro budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Strefa pożarowa VII obejmującą II piętro budynku B, o łącznej powierzchni strefy (wewnętrznej) ok m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 4

5 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane Wymaganą klasą odporności pożarowej dla przedmiotowego budynku (średniowysokiego, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, ze strefami pożarowymi: ZL III, ZL I+III oraz PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2), jest klasa odporności pożarowej B. Wymagane odporności ogniowe elementów budowlanych: Element budowlany KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Główne elementy konstrukcji R 120 Ściany zewnętrzne (dot. pasa międzykondygnacyjnego o szerokości 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem) EI 60 ( o i) Stropy REI 60 Ściany wewnętrzne: Dach: konstrukcja dachu przekrycie dachu Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnętrznej EI 30 R 30 RE 30 R 60 wszystkie elementy budowlane wymagają wykonania o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia, istniejące elementy budowlane (główna konstrukcja nośna) budynków, które nie w pełni spełniają wymagane parametry odporności ogniowej będzie doprowadzona do wymaganej klasy odporności ogniowej R 120, wszystkie ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz stropy oddzielenia przeciwpożarowego nad kondygnacją podziemną będą posiadały klasę odporności ogniowej REI 120, strop budynku B między 1 a 2 piętrem strop oddzielenia pożarowego stref ZL, klasa odporności ogniowej REI 60, otwory drzwiowe w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego będą zamykane drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60, przy czym: w kondygnacji podziemnej do oddzielenia garażu od klatek schodowych oraz na granicy strefy 5

6 pożarowej garażu ze strefą pożarową ZL będą zastosowane przedsionki przeciwpożarowe, hol wejściowy pełniący funkcję uzupełniającą (recepcja) do funkcji wynikającej z przeznaczenia budynku (B) będzie wydzielony ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i otworami w ścianie zamykanymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, komunikacja pozioma po wyjściu z klatki schodowej na poziomie parteru do wyjścia na zewnątrz budynku będzie obudowana ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i otworami w obudowie zamykanymi co najmniej w klasie EI 30, ścianki działowe oddzielające od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczeń) nie muszą spełniać wymagań ścian wewnętrznych i mogą być bezklasowe, ściany obudowujące klatki schodowe będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 (ale na granicy stref pożarowych, będących oddzieleniami przeciw-pożarowymi - co najmniej REI 120), ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 (ale na granicy stref pożarowych, będących oddzieleniami przeciw-pożarowymi - co najmniej REI 120). Drzwi w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, dla których określono klasę odporności ogniowej REI 120, otwory drzwiowe należy zamykać drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 lub przedsionkami przeciwpożarowymi zamykanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi przedsionka przeciwpożarowego (oraz pojedyncze drzwi przeciwpożarowe) wymagają wyposażenia w samozamykacze lub urządzenia zamykające je samoczynnie w razie pożaru. 9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Długość dojść ewakuacyjnych w poszczególnych strefach pożarowych będzie spełniała wymagane parametry, tj. długości te nie będą przekraczać: w strefie pożarowej ZL I 10 m przy jednym dojściu (i 40 m przy dwóch dojściach), w strefie pożarowej ZL III 30 m przy jednym dojściu, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (i 60 m przy dwóch dojściach), w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 60 m przy jednym dojściu (i 100 m przy dwóch dojściach). Długości przejść ewakuacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach kwalifikowanych do kategorii ZL nie będą przekraczać 32 m (80% z 40m brak jednoznacznej aranżacji pomieszczeń). Drogi ewakuacyjne pozbawione oświetlenia naturalnego oraz pomieszczenie sali konferencyjno-konsumpcyjnej i drogi ewakuacyjne z tego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 6

7 KLATKI SCHODOWE Istniejące klatki schodowe w budynku A nie spełniają obowiązujących przepisów (szerokości biegów i spoczników). Uzyskano odstępstwo Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Istniejąca klatka schodowe w budynku B będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. W budynku B zostanie wybudowana dodatkowa klatka schodowa czterobiegowa. Wszystkie klatki schodowe będą obudowane i oddzielone od komunikacji ogólnej zamykanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem. Na kondygnacji podziemnej klatki schodowe będą obudowane ścianami - o klasie odporności ogniowej REI 120. Klatki schodowe przy zewnętrznych elewacjach w budynku A (dwie) oraz B (jedna) będą wyposażone w klapy oddymiania pożarowego. Klatka schodowa wewnętrzna w budynku B zostanie wyposażona w wentylator nadciśnieniowy (urządzenie zapobiegające zadymieniu). Klatki schodowe w kondygnacji podziemnej w budynku B zostaną oddzielone od garażu przedsionkiem przeciwpożarowym, zamykanym drzwiami o klasie odporności ogniowej 2 x EI 30 natomiast w budynku A drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60. DZWIGI W budynku A ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 w kondygnacji podziemnej - szyby dźwigów będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 (drzwi EI 60). W budynku B: ściany obudowujące szyby dźwigów będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60 szyby dźwigowe będą wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe). w kondygnacji podziemnej - szyby dźwigów będą obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 na poziomie kondygnacji podziemnej przed szybami dźwigów zaprojektowano przedsionki ppoż (drzwi EI 30). szyb dźwigowy przy ścianie frontowej na poziomie 2 piętra będzie obudowany ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 (drzwi EI 60). Dokonana zostanie zmiana kierunków otwierania drzwi na drogach ewakuacyjnych, tak, aby otwierały się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Poszerzone zostaną otwory drzwiowe na poszczególnych kondygnacjach prowadzących z pomieszczeń lub komunikacji poziomej do klatek schodowych do co najmniej 0,90 m (w świetle ościeżnicy). Poszerzony będzie spocznik klatki schodowej w budynku B z obecnych 1,21 m do co najmniej 1,50 m. Szerokość wyjścia z holu (w budynku B ) pełniącego funkcję uzupełniającą do funkcji wynikającej z przeznaczenia budynku będzie wynosiła co najmniej 1,80 m 7

8 oraz szerokość przejścia w holu wynosić będzie minimum 2,10 m, zaś wysokość w holu będzie nie niższa niż 3,30 m. W budynku nie jest wymagane oświetlenie przeszkodowe. Uwaga: Warunki ewakuacji, które nie odpowiadają obowiązującym przepisom określone zostały w oddzielnym opracowaniu - w Ekspertyzie technicznej w zakresie budowlanym i ochrony pożarowej w pkt. 7 - i są przedmiotem akceptacji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zamienne zastosowanie rozwiązań technicznych. Pozostałe techniczne parametry ewakuacyjne w budynku zostaną spełnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu W budynkach zostanie wymieniona instalacja elektryczna i grzewcza oraz założona zostanie na budynkach instalacja odgromowa. Instalacje użytkowe w budynku należy zrealizować w oparciu o stosowną dokumentację. Budynki będą wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu; zaprojektowano dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu przy wejściach głównych do budynku A i B. W budynkach będzie ogrzewanie centralne grzejnikowe w oparciu o cieplik miejski, z wymiennikownią ciepła zlokalizowaną w kondygnacji podziemnej. Wszystkie drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym oraz sala konferencyjno-konsumpcyjna w kondygnacji podziemnej (ZL I) i drogi ewakuacyjne od wyjścia z tego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Lampe oświetlenia ewakuacyjnego należy umieścić również przy wyjściu z budynku. Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx (natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej /zapobiegającego panice/, tj. w pomieszczeniach, nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.) Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, które nie powinny być wyłączone w czasie pożaru należy projektować i wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami zwane zespołami kablowymi ), stosowane w systemach zasilania i sterowania 8

9 urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach tych urządzeń powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy, dla których wymagana klasa odporności ogniowej wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60, należy zabezpieczyć ogniochronnie o klasie odporności ogniowej /EI/ równej klasie odporności ogniowej tych elementów np. systemem HILTI lub PROMAT. Instalacje niskoprądowe obsługujące wewnętrzną sieć telefoniczną, instalację antywłamaniową, instalację komputerową ze względu na ochronę przeciwpożarową nie wymagają dodatkowych obostrzeń technicznych w stosunku do wynikających zasad ogólnych projektowania ww. instalacji. W budynku przewiduje się otwieranie drzwi z zastosowaniem karty kontroli dostępu. Drzwi ewakuacyjne w normalnych warunkach zamknięte w systemie instalacji kontroli dostępu, muszą być automatycznie zwolnione z zamknięć i posiadać możliwość otwierania ręcznego, bez użycia kart kodowych, co oznacza, że instalacja kontroli dostępu musi być sprzężona z system sygnalizacji pożarowej (SSP). 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (o ile to możliwe z podaniem informacji o sprawności technicznej) Budynek wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne 25, klapy dymowe w trzech klatkach schodowych usytuowanych przy ścianach zewnętrznych w budynkach A i B, urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe w szybach dźwigowym w budynku B i w klatce schodowej wewnętrznej - czterobiegowej) system sygnalizacji pożaru sterujący drzwiami zamykanymi kartą kontroli dostępu oraz drzwiami rozsuwanymi (nie przewiduje się monitoringu do jednostki PSP), przeciwpożarowe klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany wewnętrzne klatek schodowych. 9

10 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy usytuować przy głównym wejściu do budynku. W awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy wyposażyć drogi ewakuacyjne nie posiadające oświetlenia dziennego oraz garaż. Jako rozwiązanie rekompensujące zaproponowane zostało wyposażenie ww. oświetlenie również: sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe open space Hydranty wewnętrzne: Zgodnie z rozporządzeniem [4] budynki wymagają wyposażenia: w hydranty wewnętrzne 25 z wężami półsztywnymi w strefach pożarowych ZL, w hydranty wewnętrzne 33 z wężami półsztywnymi w strefie pożarowej obejmującej garaż. Ponieważ wydzielona strefa pożarowa z pomieszczeniami magazynowymi w kondygnacji podziemnej, zaliczona do grupy PM będzie o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającego 500 MJ/m2 nie wymaga się stosowania w tej strefie pożarowej dodatkowego hydrantu 52. Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Hydranty muszą być zainstalowane na wszystkich kondygnacjach. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionych budynków, stref pożarowych lub pomieszczeń. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych przyjmuje się 3 m w strefach pożarowych ZL (hydranty 25) oraz 10 m w garażu (hydranty 33). Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich. W przedmiotowych budynkach instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Zawory hydrantowe należy umieszczać na wysokości 1,35 ± 0,1 m od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 powinna wynosić 1,0 dm3/s oraz dla hydrantu 33 powinna wynosić 1,5 dm3/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wyżej określoną wydajność(z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy). Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach 10

11 odcinających hydrantów odcinających hydrantów 33 - nie powinno przekraczać 0,7 MPa. Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 60. Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla hydrantów 25 co najmniej DN 25 oraz dla hydrantów 33 co najmniej DN 50. Urządzenia oddymiajace W kondygnacji podziemnej sala konferencyjno-konsumpcyjna ZL I przeznaczona do 200 osób musi mieć zastosowane rozwiązania technicznobudowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych. Zaprojektowane zostaną samoczynne urządzenia oddymiające wg. oddzielnego projektu branżowego. Garaż, ze względu na powierzchnię strefy pożarowej nie przekraczającej 1500 m2, nie wymaga wyposażenia w samoczynne urządzenia oddymiające. Klatki schodowe w budynku A oraz klatka schodowa w budynku B usytuowana przy ścianie zewnętrznej będą wyposażone w klapy dymowe, natomiast klatka wewnętrzna czterobiegowa w budynku B, w urządzenie zapobiegające zadymieniu (wentylator nadciśnieniowy). Szyby dźwigowe w budynku B będą wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu (wentylatory nadciśnieniowe). 12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy Budynki należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC. Należy uwzględnić następujące zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych ZL oraz na każde 300 m2 powierzchni stref pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającego 500 MJ/m2 (np. gaśnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni garażu (np. gaśnice proszkowe ABC 4 kg lub 6 kg), maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekroczyć 30 m, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy DN

12 Zapotrzebowanie wodne spełniają nominalnie dwa hydranty podziemne zlokalizowane w wymaganej przepisami odległości od budynku (tj. jeden w odległości do 75 m i kolejny w odległości do 150 m od chronionego budynku). 14. Droga pożarowa Wokół kompleksu obiektu (połączonych budynków A i B ) jest objazd. Droga pożarowa jest utwardzona i przebiega wzdłuż całej długości budynków od strony północnej oraz zachodniej z zapewnieniem parametrów szerokość drogi pożarowej - co najmniej 4 m i oddaleniem jej od elewacji budynku - w przedziale 5-15 m. Zgodnie z przepisami zapewniono dostęp do >30% obwodu zewnętrznego budynku (budynek o rozpiętości do 60m). Wyjścia z obiektu, (które usytuowane są od strony południowej i zachodniej) posiadają połączenia z drogą pożarową (utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości znacznie mniejszej od dopuszczonych maksymalnie 50 m), w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do stref pożarowych (całego kompleksu budynków). Droga spełnia także inne wymagane parametry drogi pożarowej: najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej - co najmniej 11 m, droga umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na powierzchnię jezdni co najmniej 50 kn. 12

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH"

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH mgr inż. Józef Seweryn SITP o/małopolska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH" Wybrane aspekty projektowania i wykonawstwa Stałych Urządzeń

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo