ilmo 50 WT Notice d installation Guia de instalação Oδηγός εγκατάστασης Gebrauchsanleitung Инструкция Guida all'installazione

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ilmo 50 WT www.somfy.com Notice d installation Guia de instalação Oδηγός εγκατάστασης Gebrauchsanleitung Инструкция Guida all'installazione"

Transkrypt

1 Notice d instlltion ilmo 50 WT ilmo 50 WT FR Notice d instlltion PT Gui de instlção DE Geruchsnleitung EL Oδηγός εγκατάστασης IT Guid ll'instllzione RU Инструкция NL Montgehndleiding Instrukcj osługi EN Instlltion instructions CZ Návod k použití ES Guí de instlción HU Beszerelési útmuttó Ref A

2 FR Notice d instlltion pge 1 Pr l présente, Somfy déclre que l ppreil est conforme ux exigences essentielles et ux utres dispositions pertinentes de l directive 1999/5/CE. Une déclrtion de conformité est mise à disposition à l dresse internet Utilisle en UE, CH et NO. DE Geruchsnleitung seite 5 Hiermit erklärt Somfy, dss ds Gerät den wichtigsten Anforderungen und nderen mßgelichen Bestimmungen der Richtlinie 1989/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung ist unter der Internetdresse Rurik EG verfügr. Verwendr in der EU, der Schweiz und Norwegen. IT Guid ll'instllzione pg. 9 Con l presente, SOMFY dichir che il dispositivo è conforme i requisiti essenzili e lle ltre disposizioni pertinenti stilite dll Direttiv 1999/5/CE. Un pposit dichirzione di conformità è stt mess disposizione ll indirizzo internet Utilizzile in EU, CH e NO. NL Montgehndheiding lz. 13 Hierij verklrt SOMFY dt het pprt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de ndere relevnte eplingen vn richtlijn 1999/5/EG. Een conformiteitsverklring stt ter eschikking op het internetdres Bruikr in EU, Zwitserlnd en Noorwegen. EN Instlltion instructions pge 17 SOMFY herey declres tht this product complies with the essentil requirements nd other relevnt provisions of Directive 1999/5/EC. A Declrtion of Conformity is ville t the we ddress Suitle for use in EU, CH nd NO ES Mnul de instlción págin 21 Por l presente, SOMFY declr que el prto cumple con los requisitos ásicos y tods ls disposiciones plicles de l Directiv 1999/5/CE. L pertinente declrción de conformidd puede encontrrse en Internet en l dirección: En vigor en l UE, Suiz y Norueg. PT Gui de instlção págin 25 A Somfy não poderá ser responsilizd por eventuis lterções às norms, posteriores à edição deste mnul. A Somfy declr que este prelho está conforme os requisitos essenciis e outrs disposições d Directiv 1999/5/CE. Um Declrção de Conformidde encontr-se disponível n Internet em Utilizável n UE, CH e NO. EL Σημείωση εγκατάστασης σελίδα 29 Με τον παρόν έγγραφο, η Somfy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ. Μια δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία. RU Инструкция страница 33 Настоящим фирма Somfy подтверждает, что электропривод соответствует основным требованиям и иным положениям директивы 1999/5/CE. Сертификат соответствия опубликован на интернет-сайте по адресу Применим в странах ЕС, СНГ и в Швейцарии. Instrukcj osługi stron 37 Somfy oświdcz niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstwowymi wymogmi i innymi stosownymi przepismi dyrektywy 1999/5/CE. Deklrcj zgodności jest dostępn pod dresem internetowym Produkt do użytku w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwjcrii. CZ Návod k použití strn 41 Společnost Somfy tímto prohlšuje, že přístroj splňuje zákldní poždvky dlší náležitá ustnovení vyplývjící ze směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě nleznete n internetové stránce Vzthuje se n EU, Švýcrsko Norsko. HU Beszerelési útmuttó oldl 45 A Somfy kijelenti, hogy erendezés megfelel z 1999/5/EK irányelven szereplő lpvető követelményeknek és z egyé vontkozó előírásoknk. A megfelelőségi nyiltkozt elérhető címen. Alklmzhtó: EU (z Európi Unió országi), CH (Svájc) és NO (Norvégi).

3 Instrukcj osługi Prezentcj produktu llmo 50 WT Npęd ilmo 50 WT nie wymg regulcji: zwykłe podłączenie umożliwi jego użytkownie. Npęd ilmo 50 WT ustwi swoje położeni krńcowe w sposó utomtyczny. Zdniem npędu ilmo 50 WT jest npędznie rolet wyposżonych w wieszki lokujące i ogrniczniki ustwione zgodnie z wrunkmi użytkowni opisnymi poniżej. Npęd ilmo 50 WT może yć zmontowny zrówno z prwej, jk i z lewej strony. Może on yć sterowny przy pomocy elementu sterującego typu przełącznik z podtrzymniem lu ez podtrzymni. Bezpieczeństwo Informcje ogólne Ten produkt Somfy musi yć instlowny przez specjlistę z zkresu urządzeń mechnicznych i utomtyki w udynkch mieszklnych, dl którego jest przeznczon t instrukcj. Przed rozpoczęciem montżu nleży sprwdzić zgodność tego produktu z odpowiednim wyposżeniem i dodtkowymi kcesorimi. W niniejszej instrukcji jest opisny sposó montżu, uruchomieni i użytkowni tego produktu. Instltor musi pondto stosowć się do norm i przepisów oowiązujących w krju, w którym jest wykonywny montż, orz przekzć klientom informcje dotyczące wrunków użytkowni i konserwcji produktu. Używnie produktu poz zkresem określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowłoy ono, podonie jk nieprzestrzegnie wskzówek figurujących w niniejszej instrukcji, zwolnienie producent z odpowiedzilności orz utrtę gwrncji Somfy. Ogólne zleceni dotyczące ezpieczeństw Zleceni dotyczące ezpieczeństw, podonie jk zsdy użyci, są przedstwione w niniejszej instrukcji orz w dołączonym do niej dokumencie "Zleceni dotyczące ezpieczeństw". Nigdy nie znurzć npędu w płynch! Uwżć, y nie upuścić npędu! Unikć uderzni w npęd! Nigdy nie wiercić otworów w npędzie! Zwsze wykonć pętlę n przewodzie zsiljącym, y zpoiec przedostniu się wody do npędu! - 37

4 llmo 50 WT Instrukcj osługi Wrunki użytkowni Sprwdzić konstrukcję rolety i powiąznych z nią elementów. Rolet powinn yć wyposżon w nstępujące elementy: - ogrniczniki przykręcone n końcowej płytce, stłe lu ruchome ogrniczniki wudowne w prowdnice, lo końcow płytk pełniąc funkcję ogrnicznik (), - rygle lu wieszki lokujące (). Sprwdzić, czy zstosowny npęd jest dostosowny do rozmirów rolety, y nie uszkodzić rolety i/lu produktu Somfy. * W celu uzyskni informcji dotyczących zgodności npędu z roletą i elementmi dodtkowymi nleży zwrócić się do producent rolety lu do firmy Somfy. Dne techniczne +70 C 158 F -20 C -4 F Zsilnie 230 V / 50Hz Npęd przewodowy Montż Przygotownie npędu [1]. Zmontowć dpter () i zierk () n npędzie. [1] [2]. Zmierzyć długość (L) między zierkiem () końcówką (c). [2] c 38 -

5 Instrukcj osługi llmo 50 WT Przygotownie rury nwojowej [3] [3]. Przyciąć rurę nwojową n żądną długość. Wyrównć krwędzie rury i usunąć opiłki. [4]. W przypdku głdkich rur wykonć wycięcie zgodnie z wymirmi podnymi n rysunku [4]. [4] Ø>47mm 4 mm 25mm Połączenie npędu z rurą nwojową [5]. Wsunąć npęd do rury nwojowej. W przypdku głdkich rur ustwić wycięcie n dpterze. [5] [6]. Przymocowć rurę nwojową do npędu przy pomocy 4 śru o średnicy 5 mm lu 4 nitów stlowych o średnicy 4,8 mm, zgodnie z podnym wymirem (L). [6] Montż rury nwojowej z npędem [7] [7]. Zmontowć rurę nwojową z npędem w uchwycie montżowym kpsl rury (e). e [8]. Zmontowć rurę nwojową z npędem w uchwycie montżowym npędu (f). Złożyć pierścień sprężysty (g). [8] f g Oklownie Odłączyć zsilnie. c d N Npęd c Nieieski zerowy (N) Brązowy Fz - kierunek 1 c Czrny Fz - kierunek 2 d żółto-zielony Uziemienie (W) W L d Element sterujący - 39

6 llmo 50 WT Uruchomienie Instrukcj osługi [1]. Ponownie podłączyć zsilnie. Wcisnąć przycisk "GÓRA" elementu sterującego: - Jeżeli rolet zostje podniesion, to oklownie jest prwidłowe, uruchomienie zkończone. - Jeżeli rolet zostje opuszczon, przejść do nstępnego etpu. [1] [2] [2]. Odłączyć zsilnie. Zmienić miejscmi podłączone do elementu sterującego przewody rązowy i czrny. [3]. Ponownie podłączyć zsilnie. Wcisnąć przycisk "Podnoszenie" w celu sprwdzeni kierunku orotu. [3] [4]. Jeżeli npęd nie ył używny przez wiele tygodni, wykonć dw kompletne cykle dziłni. [4] Użytkownie [1]. Wcisnąć przycisk GÓRA: Rolet zostje podniesion i ztrzymuje się w górnym położeniu krńcowym, ez konieczności wykonywni regulcji. [1] [2]. Wcisnąć przycisk DÓŁ: Rolet zostje opuszczon i ztrzymuje się w dolnym położeniu krńcowym, ez konieczności wykonywni regulcji. [2] 40 -

7 ilmo 50 WT Argentin: Somfy Argentin +54 (0) Austrli: Somfy PTY LTD +61 (0) Austri: Somfy GesmH +43 (0) Belgium: Somfy Belux +32 (0) Brsil: Somfy Brsil STDA (0) Cnd: Somfy ULC +1 (0) Chin: Somfy Chin Co. Ltd (0) Cyprus : Somfy Middle Est +357 (0) Czech Repulic: Somfy Spol s.r.o (0) Denmrk: Somfy AB Denmrk +45 (0) Finlnd: Somfy AB Finlnd +358 (0) Frnce : Somfy Frnce +33 (0) Germny: Somfy GmH +49 (0) Greece: Somfy Hells +30 (0) Hong Kong: Somfy Co. Ltd +852 (0) Hungry : Somfy Kft +36 (0) Indi: Somfy Indi PVT Ltd +91 (0) Isrel: Sis Home Automtion Ltd +972 (0) Indonesi: Somfy Indonesi +62 (0) Itly: Somfy Itli s.r.l +39 (0) Jpn: Somfy KK Kingdom of Sudi Ari: Somfy Sudi +966 (0) Kuwit: Somfy Kuwit +965 (0) Lenon: cf. Cyprus Somfy Middle Est +961 (0) Mlisi: Somfy Mlisi +60 (0) Mexico: Somfy Mexico SA de CV +52 (0) Morocco: Somfy Mroc +212 (0) Netherlnds: Somfy BV +31 (0) Norwy: Somfy Norwy +47 (0) Polnd: Somfy SP Z.O.O +48 (0) Portugl: cf. Spin Somfy Espn SA +351 (0) Romni: Somfy SRL +40 (0) Russi: Somfy LLC +7 (0) Singpore: Somfy PTE LTD +65 (0) Slovqui: cf. Czech Repulic Somfy Spol s.r.o (0) South Kore: Somfy JOO +82 (0) Notice d instlltion Spin: Somfy Espn SA +34 (0) Sweden: Somfy AB +46 (0) Switzerlnd: Somfy A.G. +41 (0) Tïwn: Somfy Tiwn +886 (0) Thilnd: Somfy Bngkok Regionl Office +66 (0) Turkey: Somfy Turkey +90 (0) UAE: Somfy Gulf +971 (0) United Kingdom: Somfy LTD +44 (0) United Sttes: Somfy Systems Inc +1 (0) PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US) Somfy SAS - CAPITAL EUROS - RCS BONNEVILLE /2007

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB Huawei E3276, pierwszego modemu obsługującego prędkości LTE do 150 Mb/s. Uwaga! Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367

Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Instrukcja obsługi szerokopasmowego modemu USB Huawei E367 Spis treści 1. Opis modemu USB. 2. Przygotowanie modemu do działania. 3. Instalowanie i usuwanie modemu. 4. Warunki użytkowania i informacje o

Bardziej szczegółowo

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika

Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Seagate Personal Cloud Podręcznik użytkownika Model: SRN21C Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W

Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W Pioneering for You Wilo-VeroLine-IPH-O, IPH-W sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 140 985-Ed.01 / 2013-10-Wilo

Bardziej szczegółowo

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Bardziej szczegółowo

ipad Ważne informacje o produkcie

ipad Ważne informacje o produkcie ipad Ważne informacje o produkcie Broszura Ważne informacje o produkcie zawiera informacje o bezpieczeństwie, obsłudze, pozbywaniu się i utylizacji odpadów, informacje prawne i licencję na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE CU 3X2, CU 3X4 Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo

System Wilo-VR. Instrukcja montażu i obsługi. 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo System Wilo-VR PL Instrukcja montażu i obsługi 2 040 503-Ed. 02 / 2011-08-Wilo Rys. 1: 4 3 2 1 Rys. 2: Rys. 3: 8 Rys. 4: Rys. 5: Rys. 6: Rys. 7: 1 Informacje ogólne... 2 1.1 Zakres zastosowania... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0

HP-5102. Instrukcja szybkiej instalacji. 01-2013 / v1.0 HP-5102 Instrukcja szybkiej instalacji 01-2013 / v1.0 INFORMACJE O PRODUKCIE Dziękujemy za zakup adaptera PowerLine Nano 500M. Ten adapter pozwala na szybkie i łatwe utworzenie domowej sieci przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions

Wilo-Star-Z 15 TT. Einbau- und Betriebsanleitung. Monterings- och skötselanvisning GB. Installation and operating instructions Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6228nS V2 BR-6228nC V2 Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2013 / v1.1 Zawartość Pudełka Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wymienione poniżej elementy.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SE/SL, 9-30 kw. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SE/SL, 9-30 kw Installation and operating instructions SE/SL, 9-30 kw Declaration of conformity..................................................................... 5 English (GB)

Bardziej szczegółowo

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer S Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze

B 18 EPR BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze BG Eлектрически отоплител Инструкция за употреба CZ Elektrické ohřívače vzduchu Návod k obsluze DE Elektrisches heizlüftgerät Betriebsanleitung EE Elektrilised kütteseadmed Kasutus- ja hooldusjuhend GB

Bardziej szczegółowo

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. MS-450Ci Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533

fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 fast/gigabit ethernet media converter user manual Models 506502, 506519, 506526 & 506533 POLSKI Shown: Model 506502 INT-506502/506519/506526/506533-UM-ML1-0910-01-0 Media Konwerter Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 B Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-advance.com 302002328 C www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 C POLSKI - Instrukcja obsługi Ważne wskazówki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z odkurzaczem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

POWERSHRED P-20. Quality Office Products Since 1917

POWERSHRED P-20. Quality Office Products Since 1917 POWERSHRED Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure. Lea estas instrucciones

Bardziej szczegółowo