Środki prawne w nadzorze rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środki prawne w nadzorze rynku"

Transkrypt

1 Środki prawne w nadzorze rynku Ciechocinek 2009 rok

2

3 Nadzór r rynku w Polsce funkcjonuje od dnia 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia Polski do UE. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie wprowadzenia do sprzedaży m.in. bezpiecznych i ergonomicznych maszyn i urządzeń technicznych, inaczej mówiąc obrona konsumentów tj. odbiorców i przeszłych użytkowników maszyn i urządzeń przed nieuczciwymi sprzedawcami. 3

4 Dokument 1 Pracodawca-użytkownik regałów zwraca się o pomoc do Prezesa UOKiK. Prezes UOKiK pismem z dnia 15 stycznia 2009 r. zwraca się do PIP o zbadanie sprawy tj. skargi użytkownika mobilnych regałów w. Zastrzenia użytkownika: niespełnianie nianie wymagań przez regały y magazynowe Zakupione w dniu 26 lutego 2007 r. obowiązuj zujących przepisów (umowa sprzedaży na dostawę i montaż kompleksowego zestawu regałów w mobilnych).

5 Składając ofertę sprzedaży dostawca regałów z zapewnił, że spełniają one wszelkie wymagania dopuszczenia ich do obrotu towarowego. W związku z tym zapewnieniem kupujący zwrócił się do przekazania pełnej dokumentacji potwierdzającej zgodność kompleksowego zespołu regałów z obowiązującymi przepisami, w tym z dyrektywą maszynową nr 98/37/WE oraz stosownymi normami zharmonizowanymi. Dokumentacji tej pracodawca nie otrzymał. 5

6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH Widok ogólny regałów w magazynowych

7 Fot. wózek jezdny regału Fot. (prawe) kurtyna świetlna

8 Fakt.1 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe W piątym miesiącu użytkowania kompleksowego zespołu regałów mobilnych doszło do zdarzenia w magazynie użytkownika, gdzie eksploatowane były regały. W dniu zdarzenia podczas normalnej eksploatacji regałów, w trakcie ich przemieszczania, uszkodzony został eksploatowany w tym magazynie wózek transportowy obsługiwany przez operatora. Podczas tego zdarzenia zgnieceniu uległy elementy konstrukcyjne wózka, natomiast pracownik wyszedł z tego zdarzenia bez uszkodzeń ciała. 8

9 Instrukcja użytkowaniau (dostarczona przez sprzedawcę) 1. Przywołanie norm na stacjonarne regały 2. Pismo PCBiC z 2002 r. informujące, że regały nie podlegają obowiązkowej certyfikacji 3. Brak jakiejkolwiek informacji o warunkach dopuszczenia regałów do sprzedaży 4. Certyfikaty ISO 9001 oraz ISO dla sprzedawcy

10 Działania ania pracodawcy- użytkownika regałów magazynowych Ekspertyza 1 użytkownik zlecił wykonanie jednostki akredytowanej w zakresie dyrektywy maszynowej tj. do jednego z instytutów badawczych Wyniki: - wadliwe usytuowanie paneli sterowniczych, - brak sygnału dźwiękowego przy ruszaniu regałów, - brak deklaracji zgodności, znak CE, - niezgodności w instrukcji obsługi ze stanem faktycznym

11 Ekspertyza 2 opinia wystawiona przez firmę specjalizującą się w gospodarce magazynowej potwierdziła wnioski jednostki akredytowanej wskazujące, że kompleksowy zespół regałów w mobilnych jest jednostką niebezpieczną. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niespełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa przez układy sterowania, ze względu na wadliwe wykonanie czujników ustawienia odległości, nieprawidłowe okablowanie systemu oraz nieprawidłowe ustawienie czujników położenia regałów.

12 Ekspertyza 3 Jednostka specjalizująca się w projektowaniu regałów magazynowych, która ujawniła szereg nieprawidłowości w wykonaniu regałów polegających m.in. na: - nadmiernym poluzowaniu stężeń ram oraz belek dystansowych, - poluzowaniu stężenia krzyżowego pionowego i poziomego bloków regałów, -poluzowaniu kotew ram, - poluzowaniu osłon słupów w korytarzach roboczych, -uszkodzeniu belki regałów przesuwnych. 12

13 Według kancelarii prawnej wynajętej przez pracodawcę: -użytkownika stan zespołu regałów stanowił zagrożenie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym użytkownik za pośrednictwem kancelarii prawnej złożył w rejonowej prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienie przez sprzedającego przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo z art kk a co najmniej z art kodeksu karnego. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 3.Jeżeli sprawca czynu określonego w 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

14 Działania organów nadzoru rynku Kontrola wyrobu Dobrowolne działania ania Postępowanie -środki prawne -kary Podstawa prawna: ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. nr. 204, poz.2087)

15 Środki prawne stosowane w nadzorze rynku Postanowienie terminowe: W przypadku potwierdzenia stwierdzonych podczas kontroli wyrobu niezgodności organa wyspecjalizowane prowadzące postępowanie mogą stronie postępowania (tj. producentowi, jego upoważnionemu przedstawicielowi lub importerowi): -wyznaczyć termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami -nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku. Podstawa prawna: art. 41b

16 Postępowanie może być zakończone, a organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli: 1) stwierdzi, że wyrób spełnia zasadnicze lub inne wymagania; 2) niezgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami została usunięta albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku; 3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Podstawa prawna: art. 41b

17 Jeżeli w wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono, że wyrób nadal nie spełnia wymagań, a strona postępowania nie podjęła działań naprawczych, organ prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji: 1) nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku. Na pisemny wniosek użytkownika wyrobu organ prowadzący postępowanie może także nakazać producentowi, jego przedstawicielowi lub importerowi odkupienie wyrobu. 2) zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi; 3) ograniczyć dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi; 4) nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach określając termin i sposób powiadomienia. Podstawa prawna: art. 41c ust. 3 17

18 W przypadku wydania decyzji, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, organ prowadzący postępowanie może nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania, jeżeli w inny sposób nie można usunąć zagrożeń powodowanych przez wyrób. Podstawa prawna: art. 41 c ust. 5 18

19 Wobec producentów, ich upoważnionych przedstawicieli oraz importerów nie wykonujących decyzji organów wyspecjalizowanych ustawa o systemie oceny zgodności przewiduje odpowiedzialność karną. Organ wyspecjalizowany w takim przypadku ma prawo wystąpić do rejonowej prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O wysokości kary rozstrzyga sąd rejonowy. Podstawa prawna: art b

20 Scenariusz postępowania w nadzorze rynku 1. Pracodawca- użytkownik zawiera ze sprzedawcą producentem umowę na zakup kompleksowego zespołu regałów mobilnych wraz z jego montażem. 2. Podczas normalnej eksploatacji użytkownik stwierdza, że urządzenie techniczne nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w dyrektywach nowego podejścia. 3. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, które zaistniało w 5 miesiącu normalnej eksploatacji kompleksowego zespołu regałów mobilnych potwierdza zastrzeżenia użytkownika o niespełnieniu przez urządzenie zasadniczych wymagań. 20

21 c.d Pracodawca-użytkownik zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące zagrożeń przy eksploatacji kompleksowego zespołu regałów mobilnych do organu nadzoru rynku. 5. Organ nadzoru rynku przeprowadza kontrolę zespołu regałów mobilnych, która potwierdza zgłoszone nieprawidłowości oraz ujawnia dodatkowe nieprawidłowości. 6. Organ wyspecjalizowany wydaje decyzje sprzedawcy decyzje zakazu dalszego przekazywania tego typu wyrobu użytkownikom na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

22 c.d Na wniosek organu wyspecjalizowanego, który przeprowadził kontrole wyrobu wszczynane jest postępowanie wobec producentowi-sprzedawcy. 8. Organ prowadzący postępowanie wydaje terminowe postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości kompleksowego zespołu regałów mobilnych. 9.Nieprawidłowości nie zostały usunięte, co potwierdza kontrola organu wyspecjalizowanego przeprowadzona u użytkownika. 10. Organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o wycofaniu z obrotu kompleksowego zespołu regałów mobilnych.

23 11. Pracodawca-użytkownik zgłasza do organu wyspecjalizowanego na piśmie wniosek o odkupienie przez sprzedawcę kompleksowego zespołu regałów mobilnych. 12. Sprzedawca nie wykonuje decyzji organu wyspecjalizowanego. 13. Organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie wysyła do rejonowej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez sprzedawcę przestępstwa. 14. Sąd Rejonowy orzeka w wymienionej sprawie. 23

24 Dziękuj kuję za uwagę! Mgr inż. Andrzej Kowerski Tel ,

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo