INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR (1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w n/w przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 32), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE Nr L 76/3), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 859/2009 z dnia 18 września 2009r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE L 247/3). W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 3 hurtowniach, oraz w 3 sklepach wielkopowierzchniowych. Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych zagadnień ujętych w programie kontroli przedstawiały się następująco: I. Lampy bezkierunkowe do użytku domowego tradycyjne żarówki oraz tradycyjne żarówki halogenowe przezroczyste i nieprzezroczyste.

2 W pierwszym etapie przeprowadzanych kontroli sprawdzono, czy działania producentów i importerów w zakresie wprowadzania do obrotu źródeł światła (tradycyjnych żarówek i żarówek halogenowych) są zgodne z przepisami określonymi w art. 3 ust. 1 rozporządzenia WE nr 244/2009 i załączniku II pkt 1 tabela 2 do rozporządzenia. W wyniku kontroli w ofercie handlowej stwierdzono 8 rodzajów przezroczystych żarówek głównego szeregu, a mianowicie: 1. Żarówki 75W, 2. Żarówki, 100W, 3. Żarówki, 60W, (kontrola po 1 września 2011 r.), wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przez. W ofercie handlowej jednego z przedsiębiorców stwierdzono żarówki przezroczyste o mocy 75W. Uwzględniając poszczególne etapy określone w rozporządzeniu WE Nr 244/2009, żarówki te nie powinny być wprowadzane do obrotu po 1 września 2010 r. W toku kontroli ustalono, że ww. żarówki zostały zakupione bezpośrednio u producenta w dniu r. W związku z powyższym uznano, że wprowadzenie żarówek do obrotu nastąpiło w dniu 4 września 2010r.(faktura VAT nr z dnia r.), co narusza postanowienia art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE Nr L 76/3) i stanowi niezgodność z innymi wymaganiami, niepowodującą poważnego zagrożenia. Do producenta, na podstawie art. 40k ust. 2 ww. ustawy o systemie oceny zgodności, zwrócono się o wycofanie przedmiotowych żarówek z obrotu. strona 2 z 8

3 W udzielonej odpowiedzi ww. producent oświadczył, że żarówki sprzedane do przedsiębiorcy znajdowały się w magazynie dystrybucyjnym firmy w dniu 31 sierpnia 2010 r., tzn. zostały wyprodukowane i udostępnione z zamiarem dystrybucji przed 1 września 2010 r. Ponadto poinformował, że stan magazynowy na dzień 31 sierpnia 2010 r. wynosił sztuk żarówek 75W. Do tut. Inspektoratu zostały nadesłane dokumenty ( print screen z programu komputerowego) potwierdzające stan magazynowy na dzień r. oraz przeniesienie wyrobów z produkcji na magazyn dystrybucyjny. Biorąc pod uwagę wyjaśnienie otrzymane od producenta, tut. Inspektorat uznał, że wprowadzenie do obrotu przedmiotowych żarówek 75W, odbyło się przed 1 września 2010 r. ( zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 dyrektywy 2005/32/WE). Na podstawie faktur zakupu ustalono, że żarówki w pozostałych jednostkach zostały wprowadzone przed upływem terminów uwzględnionych w poszczególnych etapach rozporządzenia WE nr 244/ Żarówki przezroczyste 100W. Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że jest to żarówka przezroczysta głównego szeregu posiadająca żarnik wykonany z drutu wolframowego w postaci dwuskrętki umieszczonej w próżniowej, szklanej, pojedynczej bańce. Do przezroczystej bańki przymocowany jest gwintowany trzonek typu E27. Od stopki i łuski trzonka do obu końców wolframowego żarnika przymocowano dwa metalowe doprowadniki prądu przechodzące przez szkło bańki w postaci próżnioszczelnych przepustów. Bezpośrednio na wyrobie umieszczono dane informujące o mocy żarówki 100W, napięciu znamionowym strona 3 z 8

4 230V i dacie produkcji IV 2010r. Na opakowaniu jednostkowym umieszczono m.in.: nazwę wyrobu: żarówka głównego szeregu przezroczysta, widok i wymiary, nazwę i adres producenta, moc znamionową: 100W, napięcie znamionowe: 230V, kształt bańki: A55, żywotność: 1000h, wartość strumienia świetlnego: 1340lm, klasa energetyczna: E, kod EAN: , kraj pochodzenia: Ukraina, oznakowanie CE. Ustalono, że importer przedmiotowych żarówek zakupił je w ilości szt. dnia r. Zgodnie z przepisami art.3 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego, żarówki 100W nie powinny być wprowadzane do obrotu po 1 września 2009r. Kontrolowana jednostka zakupu w/w żarówek dokonała dnia r. Na fakturze zakupu żarówek od producenta zamieszczono informację, iż są to żarówki do celów przemysłowych a na fakturach krajowych dystrybutorów zamieszczono informację żarówki specjalistyczne. Powiadomiono importera żarówek o stwierdzonych niezgodnościach z innymi wymaganiami oraz na podstawie art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) wnioskowano o wycofanie w/w żarówek z obrotu oraz przedłożenie dowodów podjętych działań. W związku z brakiem reakcji na pismo tut. Inspektoratu na podstawie art. 40k ust. 3 uosoz przekazano akta kontroli do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego wobec importera. 5. Żarówki 75W, strona 4 z 8

5 Ww. żarówki stwierdzono u jednego kontrolowanego. Badania organoleptyczne wykazały, że są to: żarówki przezroczyste głównego szeregu 75W, 230V, E27 przeznaczone do użytku domowego. Na bańce szklanej żarówki umieszczono oznaczenie YK0K (zakodowana data produkcji). Ustalono, że żarówki zakupione zostały przez kontrolowaną jednostkę dnia r., która z kolei nabyła je bezpośrednio u producenta włoskiego dnia r. W oparciu o okazane dokumenty zakupu uznano, iż przedmiotowe żarówki 75W, zostały wprowadzone do obrotu 4 miesiące po terminie zakazującym ich sprzedaż w UE. Powiadomiono dystrybutora żarówek o stwierdzonych niezgodnościach z innymi wymaganiami i na podstawie art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) wnioskowano o wycofanie w/w żarówek z obrotu od wszystkich kontrahentów oraz przedłożenie dowodów podjętych działań w wyznaczonym terminie. W związku z brakiem reakcji na wniosek tut. Inspektoratu przekazano akta kontroli do Prezesa UOKiK, celem ewentualnego wszczęcie postępowania administracyjnego wobec dystrybutora. W dniu 16 września 2011r. tj. po przekazaniu akt kontroli do Prezesa UOKiK od dystrybutora otrzymano informację, iż przedmiotowe żarówki zostały wyprodukowane w maju 2009r. oznaczenie kodem GB9E. Prezes UOKiK pismem DNR (2)/11/KS uznał przedstawione przez dystrybutora wyjaśnienia i odstąpił od wszczęcia postępowania administracyjnego. Nadmienia się, iż z przesłanych do UOKiK materiałów,(sprawozdanie z badań organoleptycznych Nr 1) wynika, iż oceniane przez tut. Inspektorat żarówki były oznaczone kodem YKOK. strona 5 z 8

6 6. Żarówki jasne 75W, E27, wyprodukowane w Chinach, wprowadzone do obrotu przez jednego kontrolowanego przedsiębiorcę 7. Żarówki 75W, E27 Classic, 8. Żarówki standardowe 60W, E7, (kontrola przeprowadzona po 1 września 2011 r.), Ustalono, że źródła światła wymienione w pkt. 4), 5), 6), zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z harmonogramem zawartym rozporządzeniu (WE) nr 244/2009. II. Lampy bezkierunkowe do użytku domowego ulepszone lampy halogenowe, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy LED. Ze względu na brak na terenie działalności tut. Inspektoratu producentów i importerów lamp bezkierunkowych do użytku domowego kontrole przeprowadzono w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych. Kontrolą objęto 47 rodzajów energooszczędnych świetlówek kompaktowych i 2 rodzaje ulepszonych żarówek halogenowych. W ramach kontroli sprawdzono, czy producenci umieszczają na opakowaniach lamp informacje dla użytkowników wymagane pkt 3 załącznika II do rozporządzenia WE nr 244/2009. Nie wniesiono uwag do oznakowania świetlówek kompaktowych, których daty wprowadzenia do obrotu ustalono. Natomiast nie odniesiono się do oznakowania energooszczędnych świetlówek kompaktowych, świetlówek kompaktowych z uwagi na brak ustalenia dat wprowadzenia ich do obrotu strona 6 z 8

7 W toku dalszych czynności kontrolnych sprawdzono, czy świetlówki kompaktowe spełniają wymagania w zakresie skuteczności, zgodnie z tabelą 1 w załączniku II rozporządzenia WE Nr 244/2009. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, iż we wszystkich przypadkach zasadnie użyto określenia świetlówka energooszczędna. III. Oznakowanie CE Wszystkie kontrolowane wyroby wykorzystujące energię posiadały znak zgodności CE umieszczony w sposób czytelny i trwały, zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r., nr 8, poz. 32). Inne znaki umieszczone na wyrobach lub na ich opakowaniach nie zmniejszały widoczności i czytelności oznakowania CE. IV. Deklaracje zgodności Powyższe zagadnienie badano w oparciu o przepisy określone w 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r., nr 8, poz. 32). Zastrzeżeń do nadesłanych deklaracji zgodności nie wniesiono. V. Lampy do celów specjalnych Podczas kontroli sprawdzono oznakowanie lamp bezkierunkowych przeznaczonych do celów specjalnych. Ocenie poddano bezkierunkowe żarówki 100W. W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że ze względu na ich konstrukcję obecność 7 wsporników podtrzymujących strona 7 z 8

8 wolframowy żarnik są to żarówki szczególnie odporne na wstrząsy i mogą pracować w trudnych warunkach. Na opakowaniach jednostkowych zamieszczono informacje wymagane art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, tj., lampa nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych oraz lampa przeznaczona jest do pracy w trudnych warunkach. Załączniki - zestawienie - 4 szt. przekazano drogą elektroniczną 3/ZP/10/ZP. strona 8 z 8

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-273(16)/14/BB Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-18( 9)/13/JWS Warszawa, 31maja 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/232/2014

Decyzja DNR-2/232/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-77(28)/14/BB Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Decyzja DNR-2/232/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli maszyn

Informacja o wynikach kontroli maszyn Informacja o wynikach kontroli maszyn Stosownie do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartych w programie DNR-73-301(16)/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. Wydział Kontroli

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/277/2012

Decyzja DNR-2/277/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-172(10)/12/KS Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r. Decyzja DNR-2/277/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-167( 8 )/14/JWS Warszawa, 06 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/25/2013

Decyzja DNR-2/25/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-220(18)/12/KS Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Decyzja DNR-2/25/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-154(17 )/11/JWS Warszawa, 04 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-2/340/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-82(19)/12/KG/KW Warszawa, dn. 17 sierpnia 2012 r. DECYZJA DNR-1/93/2012 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-240 (13)/13/KK Warszawa, 22 maja 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/90/2011

Decyzja DNR-2/90/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-186(17)/10/KS Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Decyzja DNR-2/90/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań za III kwartał 2010 r. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności wprowadzonych do obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-05-06 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-05-06 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola mebli dla dzieci i młodzieży - I kw.2010 r. 2/2010 Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Informacja za III kwartał 2012 r. z wyników kontroli zabawek, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie Podmiotowy zakres kontroli. Skontrolowano 10 podmiotów: 6 hurtowni:

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-98(14)/11/BZ Warszawa, dn. 7 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-1/74/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-69( 35 )08/KW Warszawa, dn. 15 grudnia 2008 r. DECYZJA NR 117/2008 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych.

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww. programie zrealizowano w 27 podmiotach prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo