Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne."

Transkrypt

1 Wyroby budowlane obowiązujące regulacje prawne. Małgorzata Antczak Poznań, październik 2015r.

2 EUROPEJSKI WSPÓLNY RYNEK WYROBÓW BUDOWLANYCH Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z ) Znowelizowana Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 883)

3 USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004r. O WYROBACH BUDOWLANYCH Ustawa określa: Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego

4 zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z , str. 5)

5 Wyrób budowlany DEFINICJE każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; Zestaw wyrób budowlany wprowadzony przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych

6 Aprobata Techniczna Pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany Krajowa deklaracja zgodności Oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną

7 Europejska Aprobata Techniczna pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej Znak budowlany zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną

8 Sprzedawca dystrybutor, o którym mowa w art. 2 pkt. 20 rozporządzenia Nr 305/2011 Dystrybutor osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku Producent osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną marką lub znakiem. Producentem jest również upoważniony przedstawiciel producenta.

9 Importer osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii Upoważniony przedstawiciel osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań

10 wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku krajowym, udostępnienie na rynku oznacza natomiast każde dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

11 Europejska ocena techniczna udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny Zamierzone zastosowanie - oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej

12 Zasadnicze charakterystyki - oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - właściwości odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy Poziom - wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa

13 Klasa - zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną Wartość progowa - minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego Typ wyrobu - zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym

14 specjalna dokumentacja techniczna oznacza dokumentację wykazującą, że metody stosowane w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały zastąpione innymi metodami, o ile rezultaty osiągane z użyciem tych innych metod są równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej normie zharmonizowanej

15 Rada Wyrobów Budowlanych Jest to organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób rekomendowanych przez organizacje producentów branży budowlanej oraz organizacje konsumenckie.

16 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

17 a zatem: Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011; Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia CPR, i dla którego nie wydano europejskiej oceny technicznej, może być wprowadzony do obrotu, po oznakowaniu go znakiem budowlanym

18 Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach tech. bud.

19 Wzór znaku budowlanego zał. Nr1 do ustawy WZORY OZNACZEŃ Wzór oznakowania CE zał. II do rozporządz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008

20 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych OCENA ZGODNOŚCI / OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH System krajowy System europejski Polska Norma AT SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN EDO/ETA Wyrób wprowadzony legalnie w innym państwie członkowskim UE, nieobjęty zakresem norm zharmonizowanych

21 Udzielanie Aprobaty Technicznej Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego: mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; Wykazem wyrobów budowlanych, nieobjętych mandatami, dla których jest możliwe ustanowienie aprobaty technicznej, na wniosek jednostki organizacyjnej upoważnionej do wydawania AT

22 Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki tych organów Organami właściwymi w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego są: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

23 Obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego: prowadzenie kontroli planowych i doraźnych; prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji; udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie; zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;

24 wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych; przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach, o których mowa powyżej

25 sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem; sporządzanie sprawozdania z wykonania ww. planu, uwzględniające kontrole doraźne, i przekazywanie go do końca marca roku następnego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

26 Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych; Zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli; przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznaczonych oznakowaniem CE;

27 Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznaczonych oznakowaniem CE; gromadzenie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach; kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego; Prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 305/2011.

28 Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu KONTROLE WYROBÓW BUDOWLANYCH planowe doraźne na wniosek Prezesa UOKiK na wezwanie GINB

29 Uprawnienia i obowiązki organów nadzoru budowlanego oraz kontrolowanego producenta i sprzedawcy kontrolujący ma prawo wstępu na teren budowy, teren obiektów i do pomieszczeń, w których znajdują się wyroby budowlane i dokumenty objęte zakresem kontroli kontrole wyrobów budowlanych przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania jego działalności, w czasie jej wykonywania oraz obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej

30 kontrola dotyczy wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania oraz oceny zgodności i dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu kontrolujący może żądać od kontrolowanego producenta albo importera przedstawienia w wyznaczonym terminie: deklaracji zgodności wyrobu budowlanego; nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób jest wytwarzany, a w przypadku wyrobów importowanych nazwę i adres producenta; wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych; ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu

31 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie, kontrolujący może dodatkowo żądać od producenta albo importera przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentów związanych z oceną zgodności: sprawozdania z przeprowadzonych badań oraz informacji o wewnętrznej (zakładowej) kontroli produkcji W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od sprzedawcy wskazania nazwy i adresu producenta, importera lub sprzedawcy, od którego nabył wyrób budowlany, ogólnego opisu wyrobu budowlanego,

32 schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu oraz przedstawienia, w wyznaczonym terminie, deklaracji zgodności, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W przypadku, gdy kontrolowany wyrób budowlany może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, kontrolujący może żądać od producenta, importera lub sprzedawcy, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji technicznej wyrobu

33 W trakcie kontroli kontrolujący może: badać dokumenty w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego sporządzenia ich kopii oraz tłumaczeń na język polski Dokonywać oględzin wyrobów budowlanych w zakresie objętym kontrolą Legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli Żądać od kontrolowanego udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli

34 przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne do wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli zabezpieczać dowody, wyroby budowlane, pomieszczenia lub środki przewozowe pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów budowlanych do badań Kontrolujący jest obowiązany zapoznać kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną z treścią protokołu kontroli

35 Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone ustawą, są zobowiązani do przekazania tych dowodów i udzielenia informacji na żądanie organu prowadzącego kontrolę Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych oraz potwierdzić zgodność kopii dokumentów z oryginałami Kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu kontroli lub wnieść je na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu

36 Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041 ze zm.) określa: sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną (krajową) Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym Zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności Zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym

37 Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych Do wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; Identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg specyfikacji technicznej Numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; Nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności

38 Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych Krajowa deklaracja zgodności Krajowa deklaracja zgodności zawiera: 1) Numer nadany przez wydającego 2) Określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 3) Identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę wg specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 4) Identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy Wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej

39 5) Oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 6) Nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 7) Miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 8) Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności

40 Deklaracja właściwości użytkowych zawartość (art. 6 rozporządzenia nr 305/2011) Określenie typu wyrobu, dla którego została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych; System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (zał. V rozporządzenia); Numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki;

41 W stosownych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej oraz wymagania, które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta; Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną; Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania; Właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań;

42 W stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk; Właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku; Dla wymienionych w wykazie charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery NPD (No Performance Determined);

43 Jeżeli dla danego zastosowania wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną, właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej ocenie technicznej. Wzór deklaracji właściwości użytkowych przedstawia zał. III do rozporządzenia 305/2011.

44 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające zał. III do rozporządzenia CPR ZAŁĄCZNIK III DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Producent: Upoważniony przedstawiciel: System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:... 6a. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane: b. Europejski dokument oceny: Europejska ocena techniczna: Jednostka ds. oceny technicznej:... Jednostka lub jednostki notyfikowane: Deklarowane właściwości użytkowe: Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a): [imię i nazwisko]... w [miejsce]... dnia [data wydania]... [podpis] L 159/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

45 Zharmonizowane specyfikacje techniczne 1. Norma zharmonizowana 2. Europejski Dokument Oceny Norma zharmonizowana- norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w zał. I do dyrektywy 98/34/WE na podstawie wniosku (mandatu) wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; Europejski dokument oceny oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen technicznych;

46 zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

47 Art. 9 rozporządzenia nr 305/2011 Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały, a w przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach handlowych Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa

48 zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

49 Przykład oznaczenia wyrobu oznakowaniem CE

50

51 Postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań ustawy o wyrobach budowlanych Wszczęcie postępowania administracyjnego Na podstawie ustaleń kontroli u sprzedawcy Na podstawie ustaleń kontroli u producenta Postanowienie art.30 ust.1 pkt.1 Decyzja art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3, ust 2 Decyzja art.32 (umorzenie postępowania) Postanowienie art.31 ust. 1 Decyzja art.31 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust.2 Decyzja art.32 (umorzenie postępowania)

52 Orzeczenia wydawane na podstawie art.30 Postanowienie zakazujące dalszego przekazywania określonej partii wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, wyznaczające termin usunięcia określonych nieprawidłowości (art.30 ust.1 pkt.1) Decyzja zakazująca dalszego przekazywania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez sprzedawcę oraz decyzja nakazująca wycofanie z obrotu tego wyrobu lub jego określonej partii przez producenta lub importera (art.30 ust.1 pkt.2) Decyzja nakazująca wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(ust.30 ust.1 pkt.3)

53 Decyzja zakazująca obrotu określoną partią wyrobu budowlanego w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w wydanym wcześniej postanowieniu (art.30. ust.2)

54 Orzeczenia wydawane na podstawie art.31 Postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowadzanie do obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, wyznaczające termin usunięcia określonych nieprawidłowości (art.31 ust.1 pkt.1) Decyzja nakazująca wycofanie z obrotu wyrób budowlany albo jego określoną partię (art.13 ust.1 pkt.2) Decyzja nakazująca ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy (ust.31 ust.1 pkt.3) Decyzja nakazująca wycofanie wyrobu budowlanego z obrotu w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w wydanym wcześniej postanowieniu (art.31. ust.2)

55 Pobieranie próbek wyrobów budowlanych Kontrolujący może pobierać do badań nieodpłatnie próbki wyrobów budowlanych znajdujących się u kontrolowanego producenta, importera lub sprzedawcy, a także składowanych na terenie budowy z partii wyrobów, która została zabezpieczona Pobranie próbki wyrobu budowlanego stwierdza się przez sporządzenie protokołu

56 równocześnie z pobraniem próbki wyrobu budowlanego należy pobrać i zabezpieczyć dodatkową próbkę kontrolną wyrobu budowlanego z tej samej partii w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań próbka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez właściwy organ, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych wyrobu budowlanego sprawozdanie z badań dołącza się do protokołu kontroli

57 Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, ze wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań (badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, transport, przechowywanie próbki) Opłatę ustala właściwy organ, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Rozporządzenie określa: Sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego; Wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej; Sposób zabezpieczenia próbek; Wzór sprawozdania z badań; Sposób postępowania z pozostałościami po próbkach; Sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

59 Protokół pobrania próbki Egz. Nr 1-Przekazany kontrolowanemu Egz. Nr 2-Dołączony do akt sprawy Egz. Nr 3-Przekazany akredytowanemu laboratorium

60 Właściwy organ prowadzący kontrolę niezwłocznie zwalnia próbkę kontrolną, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe Dostarczanie próbki do laboratorium: niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania; warunki dostarczenia próbki uniemożliwiają zmianę jej jakości lub jej cech charakterystycznych Sprawozdanie z badań sporządza się w 3 egzemplarzach, które otrzymują: właściwy organ 2 egzemplarze; akredytowane laboratorium 1 egzemplarz.

61 Przepisy karne Wprowadzono jednakowe sankcje karne w odniesieniu do wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym i oznakowaniem CE określone w art. 34, a zatem karze grzywny podlega, kto: Wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych; Umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w przepisach rozporządzenia Nr 305/2011 albo w przepisach ustawy o wyrobach budowlanych;

62 Umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do oznakowania CE albo znaku budowlanego, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub sprzedawcę tego wyrobu Umieszcza znak budowlany na wyrobie, niebędącym wyrobem budowlanym

63 Dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego została wydana europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną. Państwa członkowskie nie wprowadzają do środków krajowych żadnych odniesień lub wycofują z nich wszelkie odniesienia do innego niż CE oznakowania potwierdzającego zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk objętych normą zharmonizowaną

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Europejski dokument oceny i Jednostki ds. oceny technicznej (JOT) Europejski dokument oceny opracowuje się na wniosek producenta dla każdego wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną, ponieważ: Wyrób nie jest objęty zakresem żadnej istniejącej normy zharmonizowanej; W odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w normie zharmonizowanej nie jest właściwa;

76 norma zharmonizowana nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu. JEDNOSTKI DS. OCENY TECHNICZNEJ: Państwa członkowskie mogą wyznaczyć działające na ich terytorium JOT dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w zał. IV do tab. 1 rozporządzenia CPR. Informacje o wyznaczeniu JOT przekazywane są pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji Komisja podaje do publicznej wiadomości wykaz JOT wraz ze wskazaniem grup wyrobów, dla których zostały wyznaczone

77 Państwa członkowskie monitorują działania i kompetencje wyznaczonych przez nie JOT Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące oceny JOT po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa JOT przeprowadza ocenę i wydaje europejską ocenę techniczną dla grupy wyrobów dla których została wyznaczona

78 Europejska ocena techniczna : -Wydawana jest na wniosek producenta, na podstawie europejskiego dokumentu oceny -Zawiera właściwości użytkowe podlegające zadeklarowaniu, odnoszące się do zasadniczych charakterystyk dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu, oraz szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych -Format europejskiej oceny technicznej określa załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia r.

79 Przepisy przejściowe Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z CPR; Producenci mogą wystawiać deklaracje właściwości użytkowych na podstawie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wydanych przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z ww. dyrektywą; Wytyczne do europejskich aprobat technicznych, opublikowane przed 1 lipca 2013 r. mogą być stosowane jako europejskie dokumenty oceny;

80 Producenci i importerzy mogą wykorzystywać europejskie aprobaty techniczne wydane zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako europejskie oceny techniczne do końca ważności tych aprobat.

81 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Rozporządzenie określa: Wzór Wykazu Sposób dokonywania i usuwania wpisów w Wykazie Niezbędne informacje o wydanych decyzjach skutkujących wpisem do Wykazu (art. 30 ust.1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

82 Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów: jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie zbioru kart wyrobów budowlanych, składającego się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe; Jest udostępniany na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

83 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego: dokonuje niezwłocznie wpisu w Wykazie zakwestionowanego wyrobu budowlanego objętego ostateczną decyzją, na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez organ, który wydał decyzję; dokonuje niezwłocznie usunięcia wpisu w Wykazie na podstawie pisemnej informacji zawierającej dane dotyczące zakwestionowanego wyrobu budowlanego, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodności wyrobu z wymaganiami ustawy zostały usunięte.

84 Ww. Usunięcie wpisu następuje nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się ostateczne; może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu. Właściwy organ przekazuje informacje o wyrobie w postaci karty wyrobu niezwłocznie po tym, jak decyzja stała się ostateczna wraz z kopią tej decyzji.

85 W Wykazie umieszcza się niżej wymienione informacje: 1. Numer karty wyrobu budowlanego 2. Nazwę wyrobu budowlanego 3. Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, właściwego dla wyrobu budowlanego 4. Numer i datę wpisu 5. Oznaczenie (kod) decyzji 6. Nazwę organu wydającego decyzję 7. Datę wydania i numer decyzji

86 8. Datę z jaką decyzja będąca podstawą wpisu w Wykazie stała się ostateczna 9. Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację 10. Kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną, o ile ma to zastosowanie 11. Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację 12. Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego 13. Dane producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie 14. Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie 15. Dane importera wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie

87 16. Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie 17. Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 18. Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 19. Informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego 20. Informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego 21. Informację o fakcie iż producent, importer lub sprzedawca udowodnił, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub niezgodności wyrobu z wymaganiami ustawy zostały usunięte.

88 22. Informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez producenta, importera lub sprzedawcę 23. Datę usunięcia wpisu, o ile ma to zastosowanie 24. Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego

89 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Jednostki aprobujące, prowadząc postępowanie aprobacyjne: 1) Dokonują oceny przydatności wyrobów budowlanych w oparciu o podstawy naukowe i wiedzę praktyczną; 2) Dokonują analizy danych otrzymywanych od wszystkich zainteresowanych stron w sposób zapewniający uzyskanie wyważonej oceny; 3) Zapewniają podejmowanie bezstronnych rozstrzygnięć;

90 4) Zapewniają poufność informacji uzyskanych w trakcie postępowania aprobacyjnego i zachowanie tajemnicy co do zastrzeżonych przez ubiegającego się o aprobatę techniczną wyników badań, dokumentacji i opisu technologii; 5) przedkładają ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej coroczną informację o przebiegu działalności aprobacyjnej, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego Na wniosek producenta wyrobu budowlanego zamierzającego dokonać zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych, mogących mieć istotny wpływ na właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, lub rozszerzenia zakresu stosowania jednostka aprobująca może zmienić właściwości użytkowe i techniczne określone w aprobacie.

91 Aprobata techniczna Stwierdza przydatność wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie w określonym zakresie; Wskazuje obowiązujący system oceny zgodności; Posiada pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu

92 Ustawa z dnia o normalizacji Ustawa określa podstawowe cele i zasady normalizacji oraz jej organizację i finansowanie. Definicje: Norma dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający do powszechnego i wielokrotnego stosowania zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie

93 Polska Norma: jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną symbolem PN; może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej (może nastąpić w języku oryginału) jest dobrowolna; jest objęta prawami autorskimi może być powoływana w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim

94 Warunki uzyskania znaku zgodności z Polską Normą: 1) Znak dobrowolny 2) Zgodę wyraża polska jednostka normalizacyjna 3) Po uzyskaniu certyfikatu zgodności z Polską Normą 4) Ww. certyfikat wydaje upoważniona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jednostka certyfikująca

95 Wzór znaku zgodności z Polską Normą do oznaczania wyrobu posiadającego certyfikat zgodności z Polską Normą Proporcja wysokości do szerokości znaku zgodności wynosi : h : l =1 : 2,78

96 USTAWA Z DNIA r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI Ustawa określa: Zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów; Szczegółowe warunki i tryb udzielania akredytacji; Zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej i autoryzowanych jednostek i laboratoriów;

97 Zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w rozumieniu art. 2 pkt. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, zwanego dalej rozporządzeniem nr 765/2008; Zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008.

98 USTAWA Z DNIA r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI wybrane określenia (art.5) Ilekroć w ustawie jest mowa o: Wprowadzeniu do obrotu należy przez to rozumieć udostępnienie przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera, nieodpłatnie lub za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego używania lub dystrybucji;

99 certyfikacji należy przez to rozumieć działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi zasadami; certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi badaniami ; zasadniczych wymaganiach należy przez to rozumieć wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia;

100 szczegółowych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania, które powinien spełniać wyrób, określone w aktach prawnych Wspólnot Europejskich innych niż dyrektywy nowego podejścia ; producencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem;

101 importerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyroby pochodzące z krajów trzecich; dystrybutorze należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu

102 Akredytacja, autoryzacja oraz notyfikacja Akredytacja jest udzielana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), zwane dalej Centrum Akredytacji, na wniosek jednostki oceniającej zgodność. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji Jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria w celu uzyskania notyfikacji mogą ubiegać się o autoryzację w zakresie nieprzekraczającym zakresu posiadanej akredytacji

103 Dokonanie autoryzacji oraz zgłoszenie autoryzowanych jednostek Autoryzacji dokonuje minister albo kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności w drodze decyzji administracyjnej Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw gospodarki autoryzowane jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz autoryzowane laboratoriów celu ich notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE

104 System kontroli wyrobów System kontroli wyrobów tworzą organy wyspecjalizowane oraz organy celne. organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli spełnienia przez wyroby budowlane zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań są organy nadzoru budowlanego Organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów jest Prezes UOKiK

105 Zadania Prezesa UOKiK oraz organów wyspecjalizowanych Zadania Prezesa UOKiK: Współpraca z organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi Przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań Prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami oraz gromadzenie informacji dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku.

106 Zadania Prezesa UOKiK oraz organów wyspecjalizowanych cd. Podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyspecjalizowanych i ich kompetencjach Sporządzanie okresowych planów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wyrobów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i państwom członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

107 Zadania Prezesa UOKiK oraz organów wyspecjalizowanych cd. Zadania organów nadzoru budowlanego: Informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie spełniania przez wyroby budowlane zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań; Przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami;

108 Zadania Prezesa UOKiK oraz organów wyspecjalizowanych cd Niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3i ust 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art.31a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych; Współpraca z Prezesem UOKiK i innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi; Przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli

109 Rejestr wyrobów (Hermes3) prowadzony przez Prezesa UOKiK W rejestrze są gromadzone w szczególności: Dane umożliwiające identyfikację wyrobu; Informacje o: - rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami - środkach jakie zastosowano w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami - zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami, wraz z określeniem tych zagrożeń

110 Rejestr wyrobów (Hermes3) prowadzony przez Prezesa UOKiK Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru w przypadku wydania decyzji ostatecznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3i ust 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art.31a ust. 3 Prezes UOKiK, na wniosek organu nadzoru budowlanego lub z urzędu usuwa wpis z rejestru, w przypadku gdy: osoba wprowadzająca wyrób do obrotu wykaże, że wykonała decyzje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3i ust 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art.31a ust. 3; wpis usuwa się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia gdy ww. decyzje stały się ostateczne.

111 osoba wprowadzająca wyrób do obrotu nie wykaże, że wykonała decyzje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust 2, art. 31 ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 oraz art.31a ust. 3; wpis usuwa się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli przez organy nadzoru, sprawdzającej, czy ww. decyzje zostały wykonane.

112 Dziękuję za uwagę

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dziennik Ustaw Nr 114 9466 Poz. 760 760 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 902)

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 902) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 902) U S T A

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe

Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe Wyroby budowlane Prawo unijne i krajowe mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 1968 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz. 881 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz. 881 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 pobierz plik pdf do wydruku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Znakowanie

Wyroby budowlane Znakowanie Wyroby budowlane Znakowanie mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Zakres oznakowania wyrobów budowlanych Oznakowaniu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych podlegają wyroby objęte zakresem tej

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Nadzór rynku

Wyroby budowlane Nadzór rynku Wyroby budowlane Nadzór rynku mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Organy nadzoru rynku Ustawa z 13.04.16 r., o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.. z 2016 r., poz. 542) wskazuje,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO. Warszawa, kwiecień 2017 WYBRANE ZMIANY W USTAWIE O WYROBACH BUDOWLANYCH Warszawa, kwiecień 2017 Nowe regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1 (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1 (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2016.1570 Dz.U.2015.1165 Dz.U.2016.542 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1 (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Projektowane zmiany są konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.881 PRZEPISY AKTUALNE USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Stan prawny na 25 listopada 2008 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH

KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH - NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM STOSOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego WYROBY BUDOWLANE NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1570 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 883 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne TEKST OBOWIĄZUJĄCY OD 1.01.2017 R. Dz.U.2014.883 + nowela USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. 1. Podstawy prawne Kontrole wyrobów budowlanych w 2011 r. prowadzone były w oparciu o przepisy regulujące sprawy nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz. 881 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz. 881 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 935. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2)

z dnia r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2) U S T AWA PROJEKT z dnia 10.03.2014 r. z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 1165 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2004/92/881/?print=yes&...

http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2004/92/881/?print=yes&... 1 z 15 2010-10-24 20:43 Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 881 30.12.2010 881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. Dz.U.2011.87.486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych I. Podstawy prawne 1. Prowadzenie kontroli na budowie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Druk nr 902 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gdańsku Wyroby budowlane w świetle ustawy o wyrobach budowlanych. (konspekt) Gdańsk, styczeń 2012 roku. Strona 1 z 15 1. Wprowadzenie Zasady wprowadzania

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Barbara Dobosz NOWE OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej)

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej) 1 Wszystkie właściwości użytkowe, które producent chce zadeklarować w odniesieniu do zamierzonego zastosowania są objęte normą zharmonizowaną, dla której minął okres koegzystencji. Zgodnie z CPR producent

Bardziej szczegółowo

czyli zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Warszawa, dnia 23 września 2015 r.

czyli zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych Warszawa, dnia 23 września 2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności czyli zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R. 1. Podstawy prawne Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w tym prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane (druk nr 2493). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3040-A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw Nr 23 1649 Poz. 122 122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.883 Dz.U.2015.1165 U S T AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.883 + nowela USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności * (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1228)

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności * (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1228) U021360 1 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności * (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 655; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1228) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 5) Rozdział 2 Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE WPROWADZANIA DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH

ZMIANY W SYSTEMIE WPROWADZANIA DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH ZMIANY W SYSTEMIE WPROWADZANIA DO OBROTU WYROBÓW BUDOWLANYCH BUDMA, 2017 Nowe regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.04.204.2087 2005.07.21 zm. Dz.U.05.64.565 art. 47 2006.01.14 zm. Dz.U.05.267.2258 art. 10 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Samokontrola producentów

Samokontrola producentów Samokontrola producentów Jan Bobrowicz Z-ca Dyrektora ITB ds. Współpracy z Gospodarką Dariusz Stachura Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23.

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23. Wariant II Dział II Organy administracji publicznej Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych Art. 23. 1. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM

SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM SYSTEMY DOPUSZCZANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH W KOLEJOWYM BUDOWNICTWIE MOSTOWYM dr inż. Marek Mistewicz, mgr inż. Joanna Kędzielska 1 Wprowadzenie Mosty, wiadukty, przepusty i konstrukcje oporowe służące do

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

KONFERENCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO KONFERENCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA ZMIANY W USTAWIE O WYROBACH BUDOWLANYCH I NOWE REGULACJE Z ZAKRESU NADZORU RYNKU Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa Warszawa, 6 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów

Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów Wyroby budowlane w świetle nowych przepisów Dr inż. Jarosław Michałek, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 1. Wprowadzenie W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM

Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Zadania Prezesa UTK oraz Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące jednostek oceniających zgodność oraz jednostek inspekcyjnych ICSM Jan Siudecki Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 96 poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1116 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcjo Handlowej. Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Import IMPORT ZYWNOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW LUB WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ Środki spożywcze znajdujące się w obrocie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2010.138.935 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 166 poz z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 166 poz z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 U S T AWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. 655, 1228. o systemie oceny zgodności 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 1203 USTAWA. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 1203 USTAWA. z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2012 r. Poz. 1203 USTAWA z dnia 14 września 2012 r. 1), 2) o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności1

Ustawa. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679; Nr 114, poz. 760; z 2011 r. Nr 102, poz. 586; Nr 227,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 893. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 20 lipca 2010 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 534 Poz. 32 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635)

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 2701 IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) Marszałek Sejmu na podstawie art. 37

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH Konferencje regionalne październik - grudzień 2015 r. Przepisy europejskie Rezolucja Rady Wspólnot Europejskich z 7 maja 1985 r. dotycząca nowego podejścia do

Bardziej szczegółowo

O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów

O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów O ś r odek Ce rt yfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/13 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 4 Data wydania: 12.01.2017 Zmiana: SPIS TREŚCI 1 Cel i zakres...

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 4.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182)

Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182) Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o kontrolach:

Ogólne informacje o kontrolach: ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2008 r. W ZAKRESIE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu (oznaczenie organu nadzoru budowlanego)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Ustawa traci moc z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo