Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów"

Transkrypt

1 Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

2 Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2. Bezpieczeństwo w procesach magazynowych 3. Prezentacja eksperckiej usługi QRS 4. Fundamenty na których opiera się usługa QRS 5. Korzyści z zastosowania usługi eksperckiej QRS 6. Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Wykorzystanie usługi QRS w projekcie przebudowy systemu logistycznego 13. Podsumowanie

3 Typologia ryzyka w logistyce Ryzyko w działalności logistycznej Strategiczne ryzyko logistyczne Decyzja o lokalizacji działalności Wybór sieci dystrybucji Decyzja o budowie magazynu własnego lub wynajmie długoterminowym Outsourcing procesów logistycznych Operacyjne ryzyko logistyczne Magazynowe Flotowe Transportowe Popytowe Kadrowe Tab. 1 Typologia ryzyka logistycznego, opracowanie własne na podst. T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne, Warszawa 2010

4 Bezpieczeństwo w procesach magazynowych Ryzyko w procesach magazynowych: Ekonomiczne - straty nadzwyczajne, utrata przychodów, utrata płynności finansowej, wzrost kosztów Technologiczne - wyłączenia i ograniczenia z działalności operacyjnej zasobów logistycznych Normatywne - postęp naukowy i techniczny wymaga ciągłego dostosowania zasobów do zmieniających się warunków... Systemowe - zakłócenia w organizacji funkcjonowania systemu logistycznego i łańcucha dostaw Prawne - odpowiedzialność prawna i zawodowa managerów Operacyjne - wydajność i produktywność Strategiczne - ciągłość działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw

5 Bezpieczeństwo w magazynie - Uszkodzenia Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń regałów i związanych z tym katastrof są: eksploatacja uszkodzonych urządzeń błędy konstrukcyjne brak obsługi serwisowej niedopasowanie specyfikacji technicznej do wymagań technologicznych przeciążanie regałów.

6 Bezpieczeństwo w magazynie - Profilaktyka Urządzenia regałowe: Jedna inspekcja ekspercka urządzeń w roku Właściwy dobór osłon słupów regału Montaż stężeń pionowych Urządzenia transportowe: Przeglądy okresowe Profilaktyka oraz szkolenia operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń regałowych Pracownicy magazynowi: Szkolenia ustawiczne Nadzór magazynu: Audyt bezpieczeństwa w magazynie Analiza wydajności pracowników

7 Rozwiązanie systemowe ekspercka usługa QRS QRS ekspercka usługa inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych zgodna z EN wspomagająca zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych Wielopłaszczyznowa i przekrojowa ocena stanu technicznego urządzeń uwzględniająca 5 kryteriów zużycia regałów: Ekonomiczne Techniczne Technologiczne Systemowe Normatywne Jednoznaczna klasyfikacja uszkodzeń regałów oparta na normach europejskich i polskich Obsługa regałów wielu typów i wielu producentów

8 Fundamenty na których opiera się usługa QRS Podstawy prawne i normatywne na których opiera się usługa QRS: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 66 ust. 1 Gwarantem bezpieczeństwa są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt. 4 i art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r Dz.U ; 40 Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

9 Fundamenty na których opiera się usługa QRS Regulacje o charakterze normatywnym EN Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania ISO Systemy zarządzania jakością Wymagania ISO Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania ISO Wymagania techniczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw ISO Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

10 Fundamenty na których opiera się usługa QRS Regulacje prawne zawarte w systemach zarządzania bezpieczeństwem: OHAS Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy COSO II - Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM)

11 QRS Zakres eksperckiej inspekcji Inspekcja ekspercka regałów wg standardu QRS obejmuje: 1. Analizę kompletności dokumentacji regałów 2. Inwentaryzację ilościową i jakościową urządzeń Pomiar geometrii Weryfikacja kompletności elementów regałów Klasyfikacja uszkodzeń elementów regałów Wykaz elementów do naprawy/wymiany Wykaz lokalizacji wyłączonych z użytkowania Klasyfikację stanu technicznego regałów według kryterium zielony/pomarańczowy/czerwony 3. Określenie stopnia zużycia regałów 4. Zatwierdzenie Inspekcji w systemie RQM 5. Opracowanie raportów cząstkowych dla każdego bloku regałowego 6. Opracowanie raportu podsumowującego 7. Wsparcie procesu naprawy instalacji regałowej i inne

12 Korzyści z zastosowania usługi - Ekonomiczne Zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń regałowych Racjonalizacja i optymalizacja kosztów związanych z obsługą i serwisem urządzeń regałowych Ograniczenie pracochłonności procesu zarządzania naprawą regałów poprzez wsparcie informatyczne

13 Korzyści z zastosowania usługi - Środowiskowe Ograniczenie konieczności drukowania dokumentów Wydłużenie okresu użytkowania regałów Racjonalne zarządzanie odpadami stalowymi, a przede wszystkim ich potencjalne zmniejszenie

14 Korzyści z zastosowania usługi - Społeczne Zorganizowane działania prewencyjne Podniesienie bezpieczeństwa w środowisku pracy ludzi obsługujących magazyny Zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód na osobach lub mieniu

15 Korzyści z zastosowania usługi - Technologiczne Kontrolowany i bezpośredni dostęp do informacji o każdym elemencie systemu regałowego Wsparcie procesu dostosowania systemu regałów do zmian zachodzących w łańcuchu logistycznym Duża szybkość wprowadzania danych oraz wykonanie analiz opartych na sprawdzonych i weryfikowalnych danych

16 Korzyści z zastosowania usługi - Bezpieczeństwo Wykrywanie i identyfikacja zagrożeń wynikających z użytkowania niesprawnych technicznie regałów QRS narzędziem do opracowania i wdrożenia programu edukacyjnego: Odpowiedzialna edukacja magazynów Stwarzanie warunków do powstania nowych produktów ubezpieczeniowych

17 Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Badanie QRS - Dane pierwotne Lp. Parametr Ilość Jednostka 1. Ilość bloków 622 kpl 2. Ilość kolumn szt. 3. Całkowita pojemność instalacji mpl 4. Ilość typów urządzeń 56 szt. 5. Liczba producentów 12 Tab. 2 Dane pierwotne przeprowadzonego badania stanu technicznego regałów, opracowanie Michał Staniuk na podstawie przeprowadzonego badania w latach

18 Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Badanie QRS - Klasyfikacja i interpretacja statusów bloków regałowych Lp. Status Interpretacja 1. Podczas inspekcji nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń, odchylenia geometrii Sprawny regału mieszczą się w określonych przez normy tolerancjach. Regał może być dalej użytkowany Zielony Pomarańczowy Czerwony Zielony poziom zniszczeń dotyczy takich odkształceń, dla których odchyłki nie przekraczają wartości określonych w dokumentacji technicznej regału lub przywołanej normie. Statusem pomarańczowym oznacza się regał, w którym odkształcenia pochodzące od uszkodzeń nie przekraczają dwukrotnej wartości odchyłki określonej w dokumentacji technicznej regału lub przywołanej normie. Bardzo poważne zniszczenia lub uszkodzenia. Status ten orzeka się wtedy, gdy wartości odkształceń przekraczają dwukrotnie dopuszczalne odchyłki określone w dokumentacji technicznej regału lub przywołanej normie. Tab. 3 Interpretacja statusów nadawanych przebadanym blokom regałowym zgodnie ze standardami Inspekcji QRS, opracowanie własne na podstawie Procedur Inspekcji stanu technicznego regałów.

19 Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Badanie QRS - Zestawienie ilościowe statusów nadanych blokom regałowym Rys. 1 Zestawienie ilości statusów nadanym blokom po przeprowadzeniu Inspekcji QRS, opracowanie Michał Staniuk na podstawie przeprowadzonego badania w latach

20 Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Badanie QRS - Zestawienie struktury uszkodzeń elementów regałów Rys. 2 Struktura uszkodzeń elementów konstrukcyjnych regałów, opracowanie Michał Staniuk na podstawie przeprowadzonego badania w latach

21 Prezentacja wyników badań stanu technicznego regałów w okresie Badanie QRS - Zestawienie struktury bloków z przekroczonymi deformacjami Rys. 3 Struktura bloków z przekroczonymi dopuszczalnymi odchyłkami geometrii, opracowanie Michał Staniuk na podstawie przeprowadzonego badania w latach

22 Wykorzystanie usługi QRS w projekcie przebudowy systemu logistycznego BPR Charakterystyka projektu

23 Wykorzystanie usługi QRS w projekcie przebudowy systemu logistycznego BPR L.p. Parametr Korzyści Wariant klasyczny nowe wyposażenie [mln EUR] Wariant z QRS [mln EUR] Korzyści [mln EUR] 1 Wartość wyposażenia 2,50 0,10 2,40 2 Koszty przebudowy 0,00 0,30-0,30 3 Razem: 2,50 0,40 2,10 4 Okres realizacji 20 tygodni 15 tygodni 5 tygodni 5 Poziom bezpieczeństwa wysoki wysoki bez zmian Tab. 1 Analiza porównawcza dwóch wariantów realizacji projektu połączenia i przebudowy 3 obiektów magazynowych wykonanego w 2009 roku - opracowanie własne Tylko 15 tygodni na kontrolowany proces scalenia

24 Podsumowanie 1. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że prowadzenie eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów jest zasadne i pozwala znacząco ponieść poziom bezpieczeństwa w łańcuchu logistycznym. 2. Procesy zawarte w usłudze QRS pozwalają na prowadzenie niezbędnych analiz na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem i ograniczania ryzyka operacyjnego I biznesowego w oparciu o weryfikowalne i mierzalne dane. 3. Usługa QRS jest sprawdzonym i uznanym przez Polskie Towarzystwo Logistyczne narzędziem wspomagającym managerów w operacyjnym zarządzaniu bezpieczeństwem w procesach magazynowych.

25 Dziękuję za uwagę mgr Wiesław Staniuk Tel.:

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo