Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym"

Transkrypt

1 Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego regulaminu ( Regulamin ) z umożliwieniem płatności w drodze przelewu bankowego prowadzona jest przez IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: , NIP: ( IKEA albo "Sprzedający"). 2. Regulamin określa zasady sprzedaży na rzecz Klientów (zdefiniowanych poniżej w punkcie II) produktów IKEA zamawianych pocztą elektroniczną lub osobiście w sklepach IKEA w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy ( Dział IKEA Business ) i następnie opłacanych za pośrednictwem przelewu bankowego. 3. Zamówienia produktów Klienci składają w sposób określony w rozdziale III punkt 7 Regulaminu. 4. W sprawach związanych ze sprzedażą produktów IKEA na mocy Regulaminu Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób: a) bezpośrednio w sklepach IKEA, których adresy są dostępne na stronie internetowej b) przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres podany na stronie internetowej odpowiedniego sklepu IKEA w zakładce IKEA Business. II. Klient. Klientem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna nie będąca Konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. W szczególności Klientem może być przedsiębiorca w rozumieniu Art Kodeksu cywilnego. III. Procedura składania zamówienia. 1. Informacje znajdujące się stronie internetowej (www.ikea.pl lub poszczególnych sklepów IKEA) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje o produktach i stanach magazynowych umieszczone na stronach internetowych (w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, która będzie zawierana i realizowana na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 2. Klient składając zamówienie zgodnie z punktem 7 poniżej, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. 3. Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i podane są w złotych polskich. Przedstawione ceny produktów nie zawierają ceny dostarczenia produktu do Klienta. 4. W trakcie składnia zamówienia w sklepie IKEA w Dziale IKEA Business lub po złożeniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres podany na stronie 1

2 internetowej odpowiedniego sklepu IKEA (zgodnie z punktem 7 poniżej), Klient otrzyma informację o wiążącej cenie brutto za zamówiony produkt oraz kosztach dostawy produktu zgodnie z opcją wybraną przez Klienta. Wszelkie ceny inne niż cena podana Klientowi w wycenie zamówienia nie są wiążące dla Stron. 5. Faktury VAT będą przesyłane Klientowi pocztą. 6. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Różnice te mogą dotyczyć kolorystyki produktów co wynika z różnic pomiędzy obrazem fotografii wykonanej w sztucznym świetle a światłem dziennym, a także parametrów monitorów komputerowych. 7. Zamówienia produktów mogą być składane przez Klienta osobiście w sklepie IKEA w Dziale IKEA Business w godzinach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (obsługiwane są one od poniedziałku do piątku w godzinach ). Zamówienie oraz jego realizacja odbywa się według następującej procedury: 1) Zamówienie złożone przez Klienta osobiście w sklepie IKEA w Dziale IKEA Business: a) Klient składa zamówienie na produkty dostępne w ofercie sklepu IKEA. W trakcie składania zamówienia Klient podaje swoje dane niezbędne do złożenia zamówienia. b) Sprzedający weryfikuje zamówienie i w przypadku jego akceptacji przekazuję dokument Pro-forma Klientowi. Dokument Pro-forma zawiera informacje o szczegółach zamówienia, termin płatności, dane do płatności przelewem bankowym (obejmuje ono płatność za produkty oraz zorganizowanie transportu). Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację Regulaminu. 2) Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres do składania zamówień podany jest w zakładce Działu IKEA Business na stronie internetowej danego sklepu IKEA, w którym Klient chce nabyć produkty): a) Klient wysyła zamówienie na adres załączając Listę zakupów artykułów sporządzoną z wykorzystaniem Listy zakupów. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać swoje dane niezbędne do złożenia zamówienia, w tym adres poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację Regulaminu. b) Sprzedający weryfikuje zamówienie i w przypadku jego akceptacji przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomość z dokumentem Pro-forma do zamówienia w IKEA, wskazującą również numer zamówienia. Powyższa wiadomość zawiera informację o szczegółach zamówienia, termin płatności, dane do płatności przelewem bankowym (obejmuje ono płatność za produkty oraz zorganizowanie transportu). Wiadomość ta stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedającego. Wiadomość od Sprzedającego w przypadku akceptacji zamówienia jest przesyłana najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości od Kupującego, z zastrzeżeniem wiadomości otrzymywanych w piątek lub sobotę wówczas wiadomość w przypadku akceptacji zamówienia jest wysyłana do Kupującego w najbliższy poniedziałek. 8. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji i informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji. 2

3 9. Formą płatności akceptowaną przez Sprzedającego za zakupy na mocy Regulaminu jest płatności za pomocą przelewu bankowego. 10. Klienci dokonujący zakupów na zasadach określonych w Regulaminie nie mogą dokonywać zapłaty w systemie ratalnym lub płatności bonami/kartami upominkowymi. 11. Sprzedający rozpocznie realizację zamówienia w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: a) przesłania do Klienta wiadomości z dokumentem Pro-forma do zamówienia w IKEA, lub przekazania dokumentu Pro-forma Klientowi w sklepie IKEA, b) dokonania zapłaty za zamówienie przez Klienta na rachunek bankowy sklepu IKEA, który podany jest na dokumencie Pro-forma. 12. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 30 dni od przekazania Klientowi dokumentu Pro-forma przez Sprzedającego zgodnie z punktem III.7.1.b) lub wysłania przez Sprzedającego wiadomości z punktu III.7.2.b) Sprzedający uzna, że Klient zrezygnował z zawarcia umowy sprzedaży i nie będzie realizował zamówienia. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku podanym na otrzymanej przez Klienta dokumencie Pro-forma. 13. W przypadku, gdy Sprzedający po rozpoczęciu realizacji zamówienia stwierdzi niedostępność produktu i brak możliwości realizacji zamówienia w terminie 10 dni roboczych od otrzymania płatności, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W takim wypadku Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty, chyba że Klient wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia (o ile dany produkt będzie dostępny w innym terminie) lub Klient wyrazi zgodę na częściową realizację zamówienia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za niezrealizowaną część zamówienia. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za wyżej wskazaną niedostępność produktów. IV. Dostawa i czas realizacji. 1. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie zlecenie zorganizowania przez Sprzedającego transportu do miejsca wskazanego w zamówieniu. Na wniosek Klienta IKEA może wyrazić zgodę na osobisty odbiór towaru przez Klienta w sklepie IKEA lub magazynie IKEA, jeżeli z uwagi na skalę lub rodzaj zamówienia nie powodowałoby to nadmiernych trudności organizacyjnych po stronie IKEA. 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia i dostawy, w przypadku pełnej dostępności produktu, wynosi 10 dni roboczych od daty zapłaty za zamówienie. 3. Dostawa produktów zakupionych przez Klientów na zasadach określonych w Regulaminie, realizowana jest przez firmę transportową współpracującą z danym sklepem IKEA. 4. Na warunkach osobno uzgodnionych możliwe jest zlecenie usługi montażu zakupionych w IKEA produktów na wniosek Klienta IKEA przekazuje zainteresowanie usługą montażu firmie montażowej. Firma montażowa kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia zawarcia umowy i terminu wykonania usługi montażowej. Płatność za usługę montażu może być dokonana łącznie z płatnością 3

4 za zamówienie, za wyjątkiem usługi montażu mebli kuchennych, która jest opłacana po wykonanej usłudze bezpośrednio firmie montażowej. Stroną umowy z Klientem w zakresie usługi montażu jest firma montażowa. 5. Cena produktów nie zawiera kosztów ich dostawy. Koszty dostawy artykułów określa cennik umieszczony na stronie internetowej w zakładce Usługi w IKEA. Cennik usług zawiera ceny brutto (zawierające podatek od towarów i usług VAT) i podany jest w złotych polskich. 6. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient. 7. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem artykułu ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient. 8. Klient przy pokwitowaniu odbioru przesyłki sprawdza: a) zgodność z zamówieniem ilości dostarczonych produktów, b) zgodność z zamówieniem rodzaju dostarczonych produktów, c) stan opakowania poszczególnych produktów (ewentualne uszkodzenia mechaniczne), d) kompletność dostarczonej dokumentacji. 9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia, niezgodność z zamówieniem) Klient powinien niezwłocznie sporządzić protokół w obecności przewoźnika. Protokół powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków w przesyłce. Protokół powinien zostać podpisany przez przewoźnika oraz Klienta lub osobę odbierającą przesyłkę. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej Klient powinien skontaktować się ze sklepem IKEA za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów: a) bezpośrednio w sklepach IKEA, których adresy są dostępne na stronie internetowej b) telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora), c) przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając korespondencję na adres e- mail, który podany jest na stronie internetowej 10. Klient powinien zwrócić uwagę na stosowanie odpowiednich narzędzi przy rozpakowywaniu produktu. W szczególności do rozpakowywania produktów nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić produkt. V. Reklamacje. 1. Reklamacje należy zgłaszać w sposób określony w Rozdziale IV pkt Udzielana przez Sprzedającego gwarancja jakości na sprzedawane towary (udzielana na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o ile dany produkt został objęty gwarancją) nie ma zastosowania do towarów nabytych przez Klientów na podstawie Regulaminu, chyba że z danej gwarancji wynika co innego (np. Sprzedający udziela gwarancji również na rzecz Klientów określonych w 4

5 rozdziale II Regulaminu na artykuły z serii GALANT, BEKANT, VOLMAR oraz MARKUS, na warunkach szczegółowo wskazanych w gwarancji). 3. Na Kliencie ciąży wszelka odpowiedzialność za zbadanie, czy towar spełnia wszelkie wymagania, w tym także w zakresie jakiejkolwiek dokumentacji (również uwagi na ewentualną konieczność posiadania przez Klienta atestów/certyfikatów) celem wykorzystania go w ramach działalności gospodarczej Kupującego. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwość wykorzystania towarów w działalności gospodarczej Klienta. 4. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z zamówienia ograniczona jest do wysokości kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta za dane zamówienie. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. VI. Anulowanie zamówienia. 1. Klient może anulować złożone zamówienie. W tym Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w sposób określony w Rozdziale IV pkt Klient może anulować zamówienie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego. VII. Pozostałe postanowienia. 1. Administratorem danych osobowych jest IKEA Retail Sp. z o. o. z siedzibą w Jankach, Raszyn, Plac Szwedzki 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie wymaganym dla realizacji umowy sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień umowy sprzedaży. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Klientem. 3. Sprzedający ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 4. Sądem właściwym dla sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia i zastępuje Regulamin obowiązujący od

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów za pomocą środków porozumiewania się na odległość prowadzona jest przez IKEA Retail

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Reklamowe24 - KLIENCI BIZNESOWI Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez klientów biznesowych w sklepie internetowym Reklamowe24 prowadzonym przez Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 1/11 Kraków, 01.11.2010 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 2/11 Sklep internetowy Polkas.pl, działający pod adresem www.polkas.pl, prowadzony jest przez: Polkas Wolff i Kowalski spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1) Sprzedający - Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o:

2. Poza informacją o Towarach oferowanych do sprzedaży (Towary dostępne) na stronie http://www.agatahome.pl zamieszczone są informacje o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGATAHOME.PL Obowiązujący przed 25 grudnia 2014 I. Podstawowe informacje o Sklepie Internetowym Serwis internetowy w postaci Sklepu działającego pod adresem http://www.agatahome.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.jonizatory.eu Właścicielem (Sprzedawcą) Sklepu internetowego jest: Symec Consulting ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa Numer NIP: 736-10-54-096 Numer REGON: 015636048

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I Wstęp 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: 45-117 Opole, ul.św.anny 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

14) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep.

14) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem wwwsklepeuropasystemspl (dalej Sklep ), a którego dotyczy niniejszy regulamin organizujący proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo