Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi"

Transkrypt

1 Mat. Symp. str Elżbieta PILECKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Streszczenie Obliczanie i monitorowanie ryzyka oraz optymalizacja jego ekonomicznej wielkości, powinny być wdrożone w każdym przedsiębiorstwie wydobywczym w zakresie zarządzania środowiskiem. Doświadczenia dotyczące ochrony środowiska ujęte w normie z serii ISO w państwach Unii Europejskiej pokazują jak można zwiększyć efektywność ochrony środowiska poprzez właściwe zarządzanie środowiskiem. W artykule przedstawiono główne elementy normy ISO 14001, zastosowanie analizy ryzyka w zarządzaniu środowiskiem oraz pokazano przykład obliczenia ryzyka jako ekonomicznej wartości, która jest konkretnym wydatkiem dla przedsiębiorstwa górniczego. 1. Wprowadzenie Zarządzanie środowiskiem obejmuje wszelkie działania przedsiębiorstwa zmierzające do zminimalizowanie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko (rys. 1.1). W tym celu wprowadza się w przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego. System ten jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej (Polska Norma ). Wymagania tego systemu zawarte są w normie PN-EN ISO Planowanie Przegląd zarządzania POLITYKA Wdrażanie i funkcjonowanie Sprawdzanie i działania korygujące Rys Główne elementy systemu zarządzania środowiskowego i ich wzajemne powiązania wg norm ISO Fig Main elements of environmental managment system and relation between them according to ISO

2 E. PILECKA Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Polityka środowiskowa konkretnego zakładu jest określona w dokumencie zawierającym zobowiązanie przedsiębiorstwa w odniesieniu do środowiska. Wykorzystuje się go ramowo do planowania i działania systemu, celów i zadań środowiskowych. Mechanizmy nadzoru powinny być stosowane stale. Nie powodują one zmniejszenia stopnia zagrożenia, ale wynikają z nich decyzje, które powinny doprowadzać do pozytywnych zmian w środowisku. W celu prawidłowego zarządzania środowiskiem niezbędne jest rozpoznanie zagrożeń i zaplanowanie procedury analizy ryzyka dla konkretnych warunków przedsiębiorstwa górniczego. Przedsiębiorstwo powinno posiadać procedury regularnego monitorowania i dokonywania bieżącej oceny wszystkich czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze stosowania norm dotyczących zarządzania środowiskiem to eliminacja kosztów lub ich redukcja, lepsza motywacja pracowników i lepsze relacje z lokalną społecznością i z władzami. Ograniczanie kosztów związane jest z rozpoznaniem zagrożeń wynikających z czynników naturalnych i ludzkich oraz konsekwencji tych zagrożeń. Posiadanie certyfikatu ISO to pewność, że działalność przedsiębiorstwa nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego, że wszystkie jej elementy oraz bezpośrednie powiązania z innymi organizacjami są uzależnione od spełnienia wymagań i osiągnięć w zakresie ochrony środowiska. 2. Analiza ryzyka w zarządzaniu środowiskiem Podstawowym instrumentem zarządzania środowiskiem jest analiza ryzyka (rys. 2.2). Jest to proces porównywania oszacowanej wielkości ryzyka z np. dopuszczalną wartością strat lub kosztów przedsiębiorstwa ponoszonych z tytułu zagrożenia środowiska czynnikami górniczymi. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy wyznaczona wielkość ryzyka jest akceptowalna. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie może zaakceptować wielkości ryzyka, należy zaplanować działania zmierzające do jego eliminacji lub ograniczenia. Należy podjąć działania, dla eliminacji zagrożenia lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia lub ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia. Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na akceptowanie wielkości ryzyka wówczas niezbędne jest okresowe monitorowanie jego wielkości (okresowy audyt). Ocena prawdopodobieństwa Ekonomiczna ocena skutków Metody badawcze Wynik obliczenia wielkości ryzyka Ocena ryzyka (Czy wielkość ryzyka jest akceptowalna) Rys Fragment schematu zarządzania środowiskiem dotyczący oceny ryzyka (Roylett 1995, uzup. Pilecka 2003) Fig A part of environmental management scheme according to risk estimation (Roylett 1995 and Pilecka 2003) 446

3 Dla oceny ryzyka istotne są konsekwencje ekonomiczne, stąd przez ryzyko należałoby rozumieć iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia niepowodzenia i kosztów jego skutków, czyli ryzyko można przedstawić w postaci (np. Niczyporuk 1997): R p i s gdzie: p i prawdopodobieństwo zaistnienia i-tego zagrożenia, s i rozmiar strat spowodowanych zaistnieniem i-tego zagrożenia (w zł), R ryzyko całkowite. i Prawdopodobieństwo zaistnienia i-tego zagrożenia określa się wykorzystując odpowiednie metody statystyczne w zależności od charakteru zdarzeń np. klasyczną definicją prawdopodobieństwa, wzór Bayes a (prawdopodobieństwo warunkowe), w przypadku, gdy zdarzenia określone są rozkładem normalnym prawdopodobieństwo określone jest jako f(x) lub odpowiednimi zależnościami dla innych rozkładów prawdopodobieństwa. Działalność górnicza wywołuje zmiany w środowisku naturalnym i antropogenicznym poprzez przekształcenia (Ostrowski 2001): o geomechaniczne (zmiany struktury górotworu i ukształtowania powierzchni terenu), o hydrogeologiczne (zmiany położenia i dynamiki wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie), o hydrologiczne (zmiany położenia i przepływu wód powierzchniowych oraz ich zanieczyszczenie), o powietrza (zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, hałas, promieniowanie jonizujące), o gruntów i gleb (zmiany składu mechanicznego i chemicznego oraz zmiany stosunków wodnych w glebie), o szaty roślinnej (degradacja a nawet zanik roślinności na danym obszarze), o obiektów budowlanych (uszkodzenia i zniszczenia). Zagrożenia środowiska spowodowane są czynnikami górniczymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych i technologicznych. Pierwszym krokiem w zarządzaniu środowiskiem jest prawidłowa identyfikacja zagrożeń. Zagrożenia zależą od rodzaju przedsiębiorstwa wydobywczego i jego oddziaływania na środowisko. Powiązane są one z rodzajem działalności górniczej (np. podziemna czy odkrywkowa), lokalnymi warunkami geologicznymi, technologią wydobycia, sposobem utylizacji odpadów itp. Zagrożenia czynnikami górniczymi można podzielić na naturalne wynikające z warunków eksploatacji i techniczne zależne od rodzaju rozwiązań technologicznych. Analizując podziemną eksploatację, do zagrożeń naturalnych można zaliczyć: szkody górnicze wywołane wstrząsami, zrzut słonych wód kopalnianych, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych oraz atmosfery przez hałdy, a do zagrożeń technicznych można zaliczyć: hałas od urządzeń górniczych, zanieczyszczenie atmosfery np. spalinami maszyn górniczych. W Polsce istnieją regulacje prawne, które ekonomicznie oddziaływują na poprawę ochrony środowiska. Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Ust. Z dn. 27 lipca 2001) oraz Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. określają obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony składników środowiska naturalnego w związku z wydoby- 447 i

4 E. PILECKA Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi waniem kopalin. Przedsiębiorcy górniczy korzystający ze środowiska ponoszą opłaty, a za naruszenie wymagań obowiązujących w zakresie ochrony środowiska wymierzane są kary. Wszystkie te elementy stanowią istotny koszt dla przedsiębiorstwa górniczego. Poniżej przedstawiono przykładowe obliczenie ryzyka dla przedsiębiorstwa górniczego, które oddziaływuje negatywnie na środowisko przyrodnicze i w związku z tym płaci kary za przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń (tab. 3.1). 3. Przykład obliczenia ryzyka Obliczenia przeprowadzono dla czterech komponentów środowiska przyrodniczego: hałasu, powietrza, wody i gleby. Dla hałasu przyjęto normę dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniowa i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W powietrzu analizowano zanieczyszczenia SO 2, CO 2 i pyłem zawieszonym. Brano pod uwagę dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w powietrzu dla terenu kraju z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Dla wody zastosowano normę dla zanieczyszczeń chlorkami, siarczanami i zawiesiną ogólną. Normę dla gleby zanieczyszczonej Zn, Pb i Cd przyjęto dla użytków rolnych (grupa B). Obliczenia przeprowadzono na danych zbliżonych do realnych wartości występujących w zakładach górniczych. Zagrożenie Zestawienie wielkości obliczonego ryzyka Calculated quantity of risk Prawdopodobieństwo [%] Ryzyko [zł] Zanieczyszczenie powietrza SO Zanieczyszczenie powietrza NO Zanieczyszczenie powietrza pyłem Zanieczyszczenie wód Cl Zanieczyszczenie wód SO Zanieczyszczenie wód zawiesiną 20 1 Zanieczyszczenie gleb Zn, Pb,Cd 0 0 Przekroczenie normy hałasu od 1 do 5 db Przekroczenie normy hałasu od 5 do 10 db Przekroczenie normy hałasu od 10 do 15 db 5 18 Razem Tabela 3.1. Table 3.1. Wynika z tego, że analiza ryzyka pozwala wyodrębnić czynniki o największym zagrożeniu. Zgodnie ze schematem zarządzania środowiskiem przedsiębiorstwo musi podjąć określone kroki w celu zredukowania tych najbardziej kosztownych zagrożeń. Następuje tutaj analiza opłacalności nakładów na redukcję określonego zagrożenia z wysokością poniesionych kosztów kar. 448

5 4. Podsumowanie W świecie przywiązującym coraz większą wagę do ochrony środowiska naturalnego, spełnienie norm ISO nobilituje firmę nadając jej lepszy wizerunek i poprawia konkurencyjność. Mimo, że wdrażanie zasad zarządzania ochroną środowiska jest procesem często długotrwałym, to jest to inwestycja przynosząca w konsekwencji wymierne korzyści finansowe. Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą działać w warunkach gospodarki rynkowej, powinny wykazać swoje zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska. Literatura [1] Ostrowski J. 2001: Klasyfikacja skutków działalności górniczej w środowisku. W: Ostrowski J. (red.) Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, [2] Niczyporuk Z. T. 1997: Granice ryzyka a bezpieczeństwo pracy w nowych technologiach. Mat. Szk. Eksp. Pod. 98. IGSMiE PAN, Kraków, [3] Pilecka E., Szczepańska M. 2003: Analiza ryzyka w przedsięwzięciach geotechnicznych podstawowe zasady. Mat. Symp. Warsztaty IGSMiE PAN, Kraków, [4] Polska Norma PN-EN ISO 14001: Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, [5] Roylett Brian G. 1995: Risk financing in planning, design and operation of major infrastructure, in Acceptable Risk for Major Infrastructure, A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield, [6] Zarządzanie środowiskowe komentarz do norm serii ISO 14000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, Calculation of environmental risk caused by mining activities Calculation and monitoring of the risk as well as aspiration for optimalisation its economic quantity should be applied in each mine enterprise. Experience in environmental management, enclosed in ISO norm, shows the way of efficiency increase in environmental protection. In the paper, the essential elements of ISO norms have been presented and the method of risk analysis application in environmental management. An example of risk calculation as economical value has been described. Przekazano: 25 kwietnia 2004 r. 449

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Wiśniewska M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskichdoświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, 2004, Gdańsk, s. 91 98. Strategie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo