RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.3. Promowana jest warto edukacyjna CZERWIEC 2011

2 SPIS TRECI: I. Harmonogram ewaluacji. II. Cele i zakres ewaluacji wewntrznej. III Informacje dotyczce organizacji ewaluacji. 1. Wskazanie ródeł informacji o jakoci pracy w obszarach objtych ewaluacj. 2. Opis metod i narzdzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 3. Terminy przeprowadzania czynnoci ewaluacyjnych. IV Prezentacja wyników ewaluacji. 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wród uczniów i rodziców. 2. Analiza wywiadów dla młodziey. 3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod ktem korzyci dla szkoły i instytucji wynikajcych ze współpracy ze rodowiskiem lokalnym. 4. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotyczca aktywnoci uczniów w rodowisku lokalnym. V Ostateczne rezultaty ewaluacji wewntrznej i wnioski do dalszej pracy. 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z bada w postaci mocnych i słabych stron. 3. Wnioski na podstawie własnych obserwacji.

3 Cele ewaluacji: I Harmonogram ewaluacji wewntrznej 1. Doskonalenie efektów pracy szkoły. 2. Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju. Plan działa i obserwacji zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych oraz innych zada statutowych 1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym. a) rodzice partnerami szkoły, b) współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na rzecz szkoły, c) promocja działa i osigni szkoły w rodowisku, d) włczenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasigu powiatowym, miejskim, ogólnopolskim i midzynarodowym, e) angaowanie rodziców w organizacj apeli, uroczystoci, imprez w szkole. 2. Promowana jest warto edukacyjna. a) stosowanie podczas zaj rónorodnych metod, form i rodków dydaktycznych, b) rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem, c) wykorzystanie wyników egzaminów zewntrznych oraz wewntrznych analiz osigni edukacyjnych uczniów w tym EWD, d) uwzgldnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły, e) innowacje i efekty ich wdraania, f) wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica interaktywna i platforma edukacyjna. 3. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. a) honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk, b) współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim,

4 c) wykorzystanie zasobów lokalowych w celu realizacji działa promocyjnych i edukacyjnych d) współpraca nauczycieli jako sposób doskonalenia metod własnej pracy oraz rozwijania kreatywnoci. Wszystkie w/w działania odbywaj si cały rok szkolny. Osoby odpowiedzialne to: Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele. ródła planowania: -wnioski z analizy osigni edukacyjnych uczniów, -wyniki egzaminów zewntrznych i wewntrznych (ilociowe i jakociowe), -wnioski z posiedze rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, -wnioski oraz postulaty rady rodziców, -dokumentacja szkolna, -wnioski z pracy szkoły i bada zewntrznych, -program rozwoju szkoły -sprawozdanie z ewaluacji innowacji -inne informacje dotyczce szkoły W celu stworzenia pełnego raportu zostanie dodatkowo przeprowadzona ankieta wród uczniów w terminie od do przez wychowawców klas oraz ankieta przeprowadzona wród rodziców na zebraniu w maju Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporzdzony do

5 II CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNTRZNEJ Cele ewaluacji wewntrznej: Promocja szkoły w rodowisku lokalnym; Doskonalenie efektów pracy szkoły. Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju. Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w rodowisku lokalnym ; Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Wymaganie: 3.3. promowana jest warto edukacyjna. Pytania kluczowe: Jakie akty prawne reguluj współprac szkoły z instytucjami lokalnymi? Jaki jest zakres współpracy z instytucjami? Z kim współpracuje szkoła w rodowisku lokalnym? Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i rodowiska lokalnego? Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów? Jakie formy współpracy s atrakcyjne dla uczniów? Czy podejmowane działania rozwijaj w uczniach postawy prospołeczne? Czy w szkole promowana jest warto edukacyjna? Czy szkoła promuje w rodowisku potrzeb uczenia si? Czy szkoła informuje rodowisko o celowoci i skutecznoci podejmowanych przez ni działa? Kryteria ewaluacji: Zgodno z aktami prawnymi; Dostpno; Atrakcyjno; Zgodno z potrzebami uczniów i rodowiska.

6 III INFORMACJE DOTYCZCE EWALUACJI WEWNTRZNEJ 1. Wskazanie ródełinformacji o jakoci pracy w obszarach objtych ewaluacj: Losowo wybrane klasy uczniów; Losowo wybrani rodzice; Instytucje, organizacje; 2. Opis metod i narzdzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: ankiety uczniowie, rodzice. wywiady- Samorzd Uczniowski, wybrane instytucje; analizy dokumentów- program wychowawczy, dokumentacja psychologa szkolnego, dzienniki lekcyjne, dokumentacja biblioteki szkolnej, plan pracy i sprawozdanie działalnoci, Rady Młodzieowej, tablice gazetki cienne, gazetka szkolna, strona internetowa, podzikowania, potwierdzenia udziału, informacje w mediach; wnioski z analizy osigni edukacyjnych uczniów, wyniki egzaminów zewntrznych i wewntrznych (ilociowe i jakociowe), wnioski z posiedze rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, wnioski oraz postulaty rady rodziców, dokumentacja szkolna, wnioski z pracy szkoły i bada zewntrznych, program rozwoju szkoły sprawozdanie z ewaluacji innowacji, inne informacje dotyczce szkoły 3. Terminy przeprowadzenia czynnoci ewaluacyjnych: przeprowadzenie ankiety wród uczniów w terminie od do okrelenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pyta kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do r. przebieg ewaluacji, zbieranie informacji r.; analiza zebranych informacji r.; pisanie raportu- do r. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych w ród uczniów. W ankiecie udziałwziło 68 uczniów klas I - III Na pytanie 1 które brzmiało 1. Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje si w rodowisku lokalnym? Tak odpowiedziało - 65,3 nie- 34,7uczniów Uczniowie stwierdzili w wikszoci, i dotychczasowa reklama szkoły jest wystarczajca. Pytanie 2-Skd dowiedziałe si o szkole

7 Uczniowie typowali w mniej wicej równych proporcjach odpowied,e koledzy/koleanki, rodzina oraz dni otwarte, reszta sugerowanych odpowiedzi otrzymała pojedyncze głosy. Odpowiedz ta wiadczy o dobrej renomie szkoły, uczniowie kieruj si radami i dowiadczeniem starszych osób.. Pytanie 3-W jakich formach współpracy ze rodowiskiem uczestniczyłe/a Zdecydowana wikszo uczniów uczestniczyła w rónego rodzaju akcjach charytatywnych. Pytanie 4-Czy w szkole promowana jest warto edukacyjna? Uczniowie w wikszoci cho nie wielkiej odpowiedzieli tak. Pytanie 5- Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymie wszystkie ci znane: Uczniowie trafnie wymienili instytucje współpracujce z placówk, wiadczy to ponownie o tym, e dua cz naszych wychowanków uczestniczy w akcjach lokalnych. Pytanie 6- Czy masz własne pomysły na współprac ze rodowiskiem lokalnym Znikoma cz uczniów udzieliła odpowiedzi tak, zdecydowana wikszo udzieliła odpowiedzi nie. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych w ród rodziców. Pytanie 1. Skd dowiaduje si Pan/Pani o odbywajcych si imprezach szkolnych? Pytanie 2. strona internetowa szkoły/media 11,2% wychowawca/nauczyciel 36,2% dziecko 52,6 % W jaki sposób dzieli si Pan/Pani opiniami na temat procesów edukacyjnych zachodzcych w szkole? Odpowiedzi jakich udzielili rodzice: -na zebraniach, -rozmowy indywidualne z nauczycielem,

8 -rozmowy telefoniczne. Pytanie 3. W jaki sposób uczestniczy Pan/Pani w yciu szkoły? Odpowiedzi jakich udzielili rodzice: -uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkoł, -rozmowy z nauczycielami, wychowawc i dyrektorem, Pytanie 4. Czy bierze Pan/Pani udziałw imprezach szkolnych? Pytanie 5. tak 64,71 % nie 35,29 % Czy szkoła integruje si ze rodowiskiem lokalnym organizujc takie imprezy/uroczystoci? tak 89,18 % nie 7,88 % nie mam zdania 2,94 %

9 IV Prezentacja wyników ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewntrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły. Ewaluacja polega na zaplanowanym i podporzdkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skutecznoci działa szkoły. Badania maja na celu okrelenie poziomu spełniania wymaga (dokładne opisy wymaga znale mona w załczniku do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła moe spełnia te wymagania na piciu poziomach: Poziom E - szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. Poziom D - szkoła spełnia wymagania na poziomie D. Poziom C - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiga B. Poziom B - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B. Poziom A - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza poziom B. Wymagania podzielone zostały na cztery obszary: EFEKTY - tak nazwano grup danych informujcych o wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejtnociach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiganych przez nich rezultatach na rónego rodzaju testach, egzaminach. PROCESY - grupa danych, które informuj o procesach i działaniach zachodzcych i podejmowanych w szkole a decydujcych o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzcych do podanych efektów. SRODOWISKO - grupa danych informujcych o sposobie współpracy ze rodowiskiem i funkcjonowaniu w rodowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia si. ZARZDZANIE - grupa danych informujcych o procesach zachodzcych na poziomie organizacyjnym zapewniajcych warunki do prawidłowego prowadzenia działa opisywanych w trzech poprzednich obszarach i wynikajcych z zarzdzania szkoła.

10 W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzce z wielu ródeł, od: dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców. Badaniem objto 68 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 42 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorzdu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a take obserwacje lekcji, placówki i analiz dokumentacji, partnerów szkoły oraz obserwacji szkoły i zaj lekcyjnych przy wykorzystaniu rónych metod badawczych. Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporzdzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: funkcjonowanie szkoły w rodowisku lokalnym. 1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym. rodzice partnerami szkoły Aktywnie współtworzyli Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki, Zdecydowali o wyborze polisy ubezpieczeniowej dla uczniów społecznoci szkolnej, Czciowo sfinansowali szeroko zakrojon akcj promocji szkoły w rodowisku lokalnym, Ufundowali nagrody ksikowe dla najlepszych uczniów z poszczególnych klas, Nagrodzili absolwenta szkoły z najlepszymi wynikami w nauce. Wspierali finansowo uczestnictwo młodziey w płatnych konkursach

11 Rodzice s zachcani przez szkoł i korzystaj z moliwoci dzielenia si opiniami na temat jej pracy oraz procesu nauczania, np. na zebraniach rodziców, podczas indywidualnych rozmów, w ramach wyznaczonych godzin spotka dla rodziców i poza nimi oraz przy okazji uroczystoci i imprez szkolnych. Ponad połowa badanych rodziców jest zdania, ze nauczyciele i inni pracownicy szkoły s otwarci na ich opinie dotyczce procesu nauczania. Najczciej wybieran form dzielenia si opiniami na temat procesu nauczania s zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami w tym rozmowy telefoniczne. Badane ródła potwierdzaj take, ze opinie rodziców s brane pod uwag i maj wpływ na planowanie podejmowanych przez szkoł działa (np. modyfikowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki, organizacja wycieczek szkolnych, studniówek). Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorzdu lokalnego wysoko oceniaj starania szkoły dotyczce umoliwienia wszystkim uczniom odniesienia sukcesu szkolnego na miar ich moliwoci. Wikszo ankietowanych rodziców jest zdania, ze w sposób wystarczajcy s oni informowani o sukcesach odnoszonych przez ich dzieci, a take o trudnociach. Szkoła umoliwia rodzicom kontaktowanie si z nauczycielami i dyrekcj, a nauczyciele informuj rodziców o terminach rozmów indywidualnych. Nauczyciele wspieraj rodziców w wychowaniu dzieci głównie poprzez: utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, poznawanie sytuacji yciowej uczniów i ich rodzin, słuenie pomoc i wsparciem w sytuacjach problemowych. Szkoła oferuje równie pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, umoliwia kontakt ze specjalistyczn poradni psychologiczno - pedagogiczn, organizuje warsztaty psychologiczne kształcce umiejtnoci wychowawcze, prowadzi profilaktyk zachowa ryzykownych oraz organizuje zajcia wychowawcze dla uczniów. współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na rzecz szkoły W roku szkolnym 2010/2011 V Liceum Ogólnokształcce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej podejmowało szereg działa wynikajcych

12 z aktywnej współpracy z instytucjami i organizacjami działajcymi na terenie naszego miasta i regionu. W ród instytucji i organizacji, które działały na rzecz szkoły w roku szkolnym 2010\2011 naley wymieni: Dbrowskie Forum Organizacji Pozarzdowych Wspólnie dla miasta, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON, Urzd Miasta Dbrowa Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Dbrowie Górniczej, Centrum Sportu i Rekreacji w Dbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Zagłbi Dbrowskiego, Polskie Stowarzyszenie Europa Jzyków i Kultur, Alliance Française Katowice, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Pałac Kultury Zagłbia w Dbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Civitas, Miejski Orodek Pomocy Społecznej honorowych Dbrowie Górniczej, Biuro Organizacyjne Programu Mam haka na raka, Midzynarodowy Projekt Edukacyjny Comenius. W ramach współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na jej rzecz przeprowadzono nastpujce przedsiwzicia: Festiwal Ludzi Aktywnych w ramach Forum Inicjatyw Pozarzdowych Zagłbia Dbrowskiego, Wielka Orkiestra witecznej Pomocy (finałmiejski), IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Akcja krwiodawstwa, Dzie Frankofoski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis Człowieku XXI wieku?, VII marszu na orientacj Z kalkulatorem przez las, X Midzyszkolny Marsz na Orientacj Zagłbia Dbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów Sztuka cenniejsza ni złoto, Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty aktywizujce Stowarzyszenie Civitas, Praca w wietlicy rodowiskowej MOPS w Dbrowie Górniczej, Projekt Mam haka na raka, Wymiany midzynarodowe. Efektami tej współpracy, z punku widzenia szkoły, było:

13 kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku szkoły kształtowanie umiejtnoci pracy w grupie wyrabianie postawy poczucia odpowiedzialnoci za powierzone zadania kształtowanie sumiennoci, punktualnoci, rzetelnoci w trakcie realizowania zada aktywizacja młodziey w zakresie podejmowania działa woluntarystycznych uwraliwienie młodziey na potrzeby innych osób promowanie talentów artystycznych wród młodziey rozwijanie postaw twórczych prezentowanie uzdolnie uczniów kształtowanie postaw społecznie podanych kształtowanie poczucia odpowiedzialnoci za kształt rodowiska lokalnego wyrabianie poczucia wpływu na kształt rodowiska lokalnego promowanie postaw prozdrowotnych aktywizowanie w zakresie kształtowania społeczestwa obywatelskiego kształtowanie postaw tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur promocja działa i osigni szkoły w rodowisku, włczenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasigu powiatowym, miejskim, ogólnopolskim i midzynarodowym, angaowanie rodziców w organizacj apeli, uroczystoci, imprez w szkole Rodzice byli zapraszani i uczestniczyli w wanych uroczystociach i imprezach szkolnych, takich jak: Rozpoczcie roku szkolnego, Paraspartakiada lska i Zagłbia, wito Szkoły, Dzie Edukacji Narodowej, Zakoczenie roku szkolnego dla kl. III, Zakoczenie roku szkolnego. Rodzice byli organizatorami studniówki dla uczniów klas maturalnych.

14 2. Promowana jest warto edukacyjna. stosowanie podczas zaj rónorodnych metod, form i rodków dydaktycznych W szkole i w rodowisku promowana jest warto edukacji i potrzeba uczenia si, co w znaczcy sposób przyczynia si do pozytywnego postrzegania szkoły w rodowisku. Upowszechnianie informacji dotyczcych oferty edukacyjnej, podejmowanych działa i osigni szkoły odbywa si w rónych formach, np. organizowane s "dni otwarte" szkoły, "wizyty prezentacyjne" w ociennych gminach, przygotowywane s specjalne informatory, ulotki i foldery, a take zamieszczanie informacji na szkolnych tablicach ogłosze. Szkoła posiada równie własna stron internetow, na której promuje m.in. warto edukacji. W lokalnych mediach (np. prasa, strona internetowa gminy) cyklicznie prezentowane s osignicia uczniów i nauczycieli. Badane ródła potwierdzaj równie podejmowane przez szkol działania promujce warto uczenia si przez całe ycie oraz działania dla dorosłych słuce budowaniu społeczestwa wiedzy. W tym celu szkoła realizuje projekty edukacyjne, organizuje konkursy, spotkania z ciekawymi ludmi, konsultacje, warsztaty dla rodziców, akcje społeczne, informacyjne oraz kształci umiejtno korzystania z nowych technologii z wykorzystaniem programów komputerowych i multimediów. Podejmowane przez szkoł działania s dostrzegane przez uczniów, ich rodziców, lokalny samorzd oraz partnerów szkoły. Zarówno rodzice, jak i przedstawiciele lokalnego rodowiska znaj osignicia szkoły i jej uczniów (np. sukcesy osigane w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, otrzymane przez uczniów stypendia naukowe), a uzyskane informacje uznaj za wystarczajce. Rodzice i przedstawiciele lokalnego rodowiska postrzegaj szkoł jako utrzymujc bardzo dobre relacje z lokalnym rodowiskiem i dbajca o jako kształcenia uczniów. Ich zdaniem, wiadcz o tym m.in.: organizowane przez szkoł szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje i debaty oraz wysokie wyniki egzaminów maturalnych, a take poziom nauczania, liczba chtnych uczniów do podjcia nauki

15 w szkole, wykwalifikowana kadra, dobra opieka nad uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem. Partnerzy szkoły i samorzd oraz zdecydowana wikszo rodziców maj poczucie, e nauczycielom i innym pracownikom szkoły zaley na współpracy z lokalnym rodowiskiem. rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem Szkoła na bieco rozszerza i dostosowuje ofert zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb uczniów w korelacji ze rodowiskiem. Celem skutecznego realizowania i wdraania w/w punktu jest przeprowadzanie ankiety która jest kierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, nastpnie na podstawie opracowanych wniosków podejmowane s decyzje zatwierdzane przy współpracy wszystkich organów szkoły. Oferta edukacyjna jest zmieniana i dostosowywana corocznie jako jeden z etapów prac zespołu postpu pedagogicznego, rekrutacyjnej i promocji szkoły. Dodatkowo dostosowujc ofert zaj pozalekcyjnych szkoła stworzyła uczniom moliwo uczestniczenia w szeregu zaj, warsztatów i kółek dajc uczniom moliwo rozwijania pasji, zainteresowa i poszerzania horyzontów. Uczniowie mog uczestniczy na zajcia poszczególnych kółek zainteresowa, gdzie oferta została dostosowana i rozszerzona do ich potrzeb, tj. w ofercie szkoły mamy: koło biologiczne, koło fizyczne, koło fotograficzne, koło miłoników j. włoskiego, koło jzyka arabskiego, koło jzyka niemieckiego, koło matematyczne oraz koło filozoficzne. Organizowane s zajcia instruktaowe w zakresie: zasad redagowania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, pism urzdowych, obsługi edytora tekstów, wyszukiwania i doboru dokumentów, wykorzystania zasobów internetowych.

16 Prowadzone s zajcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty z technik relaksacyjnych wspomagajcych efektywn nauk i radosny wypoczynek. W szkole prnie działa klub wolontariuszy. Prowadzone s zajcia sportowe z siatkówki chłopców, piłki rcznej oraz tenisa stołowego. W ramach zaj alternatywnych młodzie ma moliwo uczestniczenia w zajciach na basenie, strzelnicy i krgielni. Dla uczniów klas III prowadzone s seminaria maturalne ze wszystkich przedmiotów które uczniowie wybrali i zaznaczyli na deklaracjach maturalnych. współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim Współpraca nauczycieli w realizowaniu podjtych działa podnosi jako tych działa ze wzgldu na bogactwo dowiadcze i wiedzy posiadanej przez poszczególnych członków zespołów organizujcych dane przedsiwzicie. Umiejtno pracy w grupie, dzielenie si swoim potencjałem intelektualnym, kreatywnoci s cechami, które winien posiada kady nauczyciel. Praca w zespołach kreatywnych integruje dana grup, uczy odpowiedzialnoci, sumiennoci, rzetelnoci, punktualnoci. W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele V Liceum Ogólnokształcce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej podjli si organizacji kilku imprez o zasigu miejskim (a take wojewódzkim i ogólnopolskim), wród nich naley wymieni: IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, (Paraspartakiad lska i Zagłbia, Sympozjum naukowe), Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Dzie Frankofoski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis Człowieku?, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów Sztuka cenniejsza ni złoto, VII Marsz na orientacj Z kalkulatorem przez las, X Midzyszkolny Marsz na Orientacj Zagłbia Dbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza, Konkurs Jzyka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół podstawowych.

17 Kade z wyej wymienionych przedsiwzi było poprzedzone powołaniem zespołów kreatywnych, wyznaczeniem koordynatora, co pozwoliło odpowiednio zaplanowa działanie, okreli cele, sposoby realizacji poszczególnych etapów projektu przez wyznaczone osoby. Kadorazowo po zakoczonym działaniu dokonywano oceny skutecznoci i efektywnoci podjtych działa. wykorzystanie wyników egzaminów zewntrznych oraz wewntrznych analiz osigni edukacyjnych uczniów w tym EWD Utrzymanie jakoci kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewntrznych i wewntrznych oraz EWD przyczynia si do promocji szkoły. Potencjalni uczniowie i ich rodzice zwracaj uwag na jako kształcenia w szkole m.in. poprzez wyniki egzaminów i edukacyjn warto dodan. W V LO podejmowane s nastpujce działania w tej kwestii. 1. Diagnoza wiedzy i umiejtnoci uczniów klas I testy na wejciu. Zdiagnozowanie przyczyn trudnoci w nauce. 2. Przeprowadzanie testów sumujcych w klasach 1-ych. Rozpoznanie potrzeb i moliwoci edukacyjnych uczniów. 3. Przeprowadzanie małej matury na koniec klasy 2. Zdiagnozowanie braków w przygotowaniu do matury, które s uwzgldniane w toku nauczania w klasie Zachcanie uczniów do brania udziału w seminariach maturalnych, które pomog uzupełni braki i pokona trudnoci. 5. Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych w klasie 3. Ich czstotliwo uzaleniona jest od wyników. Wyszukiwanie zada i pyta, które sprawiły najwiksze trudnoci Podejmowanie działa naprawczych w razie zdiagnozowania trudnoci. 6. Analizowane s wyniki właciwych egzaminów maturalnych pod ktem ewentualnych korekt działa dydaktycznych w kolejnych latach, tak aby w kolejnych latach wyniki były jeszcze wysze.

18 uwzgldnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły Rodzice uczniów V Liceum Ogólnokształccego w znaczcy sposób uczestnicz we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły : - na podstawie dokumentacji szkoły w szczególnoci: Protokołów ze spotka Zespołu, Wychowawczego, Planu pracy Zespołu Wychowawczego 2010/11, Analizy sytuacji Opiekuczo-Wychowawczej, Systemu motywowania uczniów oraz ich wynagradzania za osignicia w ronych dziedzinach, Protokołów zebra Rady Szkoły, ankiet przeprowadzonych wród rodziców, a take rozmowy z Przewodniczcym Zespołu Wychowawczego wskaza mona nastpujce działania rodziców mieszczce si w w/w obszarze: współtworzenie Programu wychowawczego i profilaktyki opiniowanie innowacji pedagogicznych: (Konektywizm jako nowoczesna metoda nauczania w epoce cyfrowej realizowana na lekcjach j. angielskiego, j, francuskiego, biologii, matematyki na poziomie rozszerzonym; Nauczanie j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, geografii i wiedzy o społeczestwie metoda blended learningu czyli połczenie nauczania tradycyjnego ze zdalnym). opiniowanie Planu pracy szkoły na rok 2010/11 opiniowanie harmonogramu godzin alternatywnych z wychowania fizycznego opiniowanie Kodeksu Ucznia V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej opiniowanie Planu budetowego szkoły na rok 2010/11 wyraanie opinii o szkole, ocena prowadzonych przez szkoł działa edukacyjnych i wychowawczych opiniowanie nauczycieli w awansie zawodowym

19 wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica interaktywna i platforma edukacyjna Komputery i Internet to najczciej wystpujce tu technologie technologie komunikacyjne. Obecnie wykorzystuje si je do wspierania procesu uczenia si i pracy grupowej. Nowe technologieotwierajc moliwo dostpu do informacji w kadej chwili, miejscu i czasie, przy wykorzystaniu dowolnego sprztu cyfrowego, daj szanse na interaktywne uczestnictwo w dyskusji, wymian pogldów i opinii uytkowników oraz aktywnego udziału w konkretnych przedsiwziciach, czyli kreatywnym uczestnictwie i tworzeniu społecznoci wokółokrelonych treci multimedialnych (poczta , blogi, fora dyskusyjne, wirtualne tablice i rónego rodzaju komunikatory). Wana cecha nowych mediów jest demokratyzacja tworzenia, publikowania, dystrybucji i wykorzystania mediów. Nauczyciel musi za tym rozwojem nada, skoro ma za zadanie przygotowa swoich uczniów do udziału w yciu społeczestwa i samodzielnego permanentnego uczenia si. Dlatego tak wane jest wykorzystanie przez niego tych technologii w pracy dydaktycznej. W V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej nowe technologie s wykorzystywane przez nauczycieli, ale stopie ich wykorzystania jest niszy ni moliwoci. Oto co nauczyciele wykorzystywali w roku szkolnym 2010/11: 1. Realizacja innowacji edukacyjnej blended learning na lekcjach jzyka angielskiego, matematyki, WOSu i geografii a) wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do wspomagania procesu edukacyjnego b) wykorzystanie Internetu jako ródła informacji c) wykorzystanie Internetu jako formy komunikowania si 2. Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do innych celów edukacyjnych poza innowacj. 3. Wykorzystanie darmowych platform edukacyjnych typu moodle i tych udostpnianych przez wydawnictwa podrcznikowe 4. Wykorzystanie Internetu jako ródła informacji poza innowacj. Znacznie zostało to ułatwione przez zainstalowanie komputerów dla nauczycieli w kadej sali.

20 5. Wykorzystanie Internetu jako sposobu komunikowania si nie tylko uczenauczyciel, ale równie ucze-ucze i rodzic-nauczyciel (poczta elektroniczna, forum, blog). 6. Wykorzystanie prnie działajcej strony internetowej szkoły, głownie w celach informacyjnych i reklamowych. 7. Korzystanie z dziennika elektronicznego. 8. Wykorzystanie rzutników multimedialnych na lekcji zarówno przez nauczycieli jak i do prezentacji prac projektowych uczniów. 9. Bezprzewodowy dostp do Internetu na terenie całej szkoły. 10. Tablica interaktywna z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji matematyki Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla młodziey uzyskujcy wybitne osignicia edukacyjne w szczególno ci: - laureaci midzynarodowej olimpiady lub laureaci i finalici olimpiady przedmiotowej o zasigu ogólnopolskim lub turnieju; - laureaci konkursu na prac naukow, organizowanego przez instytucj naukow lub stowarzyszenie naukowe; - ucze szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujcy najwysze wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; - ucze uczestniczcy w zajciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowie regulaminu studiów dotyczcych warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajciach przewidzianych tokiem studiów; - ucze, który uzyskałwysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub midzynarodowym. Wniosek o przyznanie stypendium składa Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Szkoły na wniosek Samorzd Uczniowskiego.

21 Stypendium Nauka drog do sukcesu na lsku 2010/2011 Dbrowa Górnicza O stypendium mog stara si uczniowie szkółgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształccych, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych szkółzawodowych), którzy spełniaj ponisze kryteria: - obligatoryjne: 1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali rednie ocen co najmniej: a). 4,6 - z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematycznoprzyrodnicze i techniczne) b). 4,0 - z pozostałych przedmiotów, 2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczyłkwoty: a) złnetto, b) złnetto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawnoci. - fakultatywne - umoliwiajce uzyskanie dodatkowej iloci punktów: - udziałw konkursach, turniejach lub olimpiadach - na szczeblu wojewódzkim lub o mniejszym zasigu z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(-ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e). Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesicy, wysoko uzaleniona jest od iloci uzyskanych punktów, wynosi 250 zł( punktów) lub 350 zł( punktów) miesicznie. 3. Jednorazowe stypendium Rady Rodziców w wysokoci 300 zł dla ucznia koczcego szkoł, który uzyska najwysz redni ocen. 4. Dodatkowo wszyscy uczniowie, którzy uzyskuj wiadectwo z wyrónieniem otrzymuj nagrody ksikowe. 5. Równie na zakoczenie roku szkolnego przewidziana jest nagroda rzeczowa dla matematyka roku. współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim Współpraca nauczycieli w realizowaniu podjtych działa podnosi jako tych działa ze wzgldu na bogactwo dowiadcze i wiedzy posiadanej przez

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU w roku szkolnym 2013/2014 OBSZAR III : FUKNCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE: 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLACÓWKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE OBSZAR II FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLACÓWKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE OBSZAR II FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLACÓWKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OŁAWIE OBSZAR II FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 2.1.WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2012/2013 Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cel ewaluacji: Zbadanie, czy nauczyciele współpracują w realizacji

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 do V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji lskiego Kuratora Owiaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WYMAGANIE I: PLANUJE I ORGANIZUJE SIĘ PRACĘ W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY OSIĄGANIU CELÓW PLACÓWKI Termin badań ewaluacyjnych: wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Czerwiec 2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ

SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ SPRAWOZDANIE Z AKCJI PRZEPROWADZONEJ W BIAŁOSTOCKICH SZKOŁACH SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Z DYSLEKSJ Wzorujc si na drugiej edycji konkursu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksj organizowanego przez Polskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012 Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. 2 1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. Budowanie pozytywnych

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. Program Profilaktyki Szkolnej SPECJALNY ORODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Program Profilaktyki Szkolnej PODSTAWA PRAWNA Podstaw prawn do wprowadzenia działa profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Wybór wskaźników oraz punktacji w ramach Programu Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Potwierdzenie jakości kształcenia w zakresie: Obszar I: Przygotowanie do rynku pracy 70 pkt I.1.Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BYTOMIU

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BYTOMIU KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BYTOMIU NA LATA 2012-2015 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły. 1.1. Podstawa prawna opracowania koncepcji.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku na lata 2014-2018 po ewaluacji wrzesieo 2015 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOCIUSZKI W DBNICY KASZUBSKIEJ Tekst jednolity SPIS TRECI I. NAZWA I TYP SZKOŁY 3 II. ORGAN PROWADZCY SZKOŁ 3 III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 3 IV. CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych

PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ 2011-2014. yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualno ci innych PROGRAM PROFILAKTYKI SZźOŁY PODSTAWOWEJ W SźOCINIE 2011-2014 yj zdrowo i bezpiecznie z poszanowaniem indywidualnoci innych WSTP Program Profilaktyki skonstruowano z uwzgldnieniem obserwacji, diagnoz oraz

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej 20-124 Lublin ul. Szkolna 4 tel. (0-81) 747-78-17, 747-80-23 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych Podniesienie jakości kształcenia. 1) organizacja

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo