RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.3. Promowana jest warto edukacyjna CZERWIEC 2011

2 SPIS TRECI: I. Harmonogram ewaluacji. II. Cele i zakres ewaluacji wewntrznej. III Informacje dotyczce organizacji ewaluacji. 1. Wskazanie ródeł informacji o jakoci pracy w obszarach objtych ewaluacj. 2. Opis metod i narzdzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji. 3. Terminy przeprowadzania czynnoci ewaluacyjnych. IV Prezentacja wyników ewaluacji. 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wród uczniów i rodziców. 2. Analiza wywiadów dla młodziey. 3. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod ktem korzyci dla szkoły i instytucji wynikajcych ze współpracy ze rodowiskiem lokalnym. 4. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotyczca aktywnoci uczniów w rodowisku lokalnym. V Ostateczne rezultaty ewaluacji wewntrznej i wnioski do dalszej pracy. 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z bada w postaci mocnych i słabych stron. 3. Wnioski na podstawie własnych obserwacji.

3 Cele ewaluacji: I Harmonogram ewaluacji wewntrznej 1. Doskonalenie efektów pracy szkoły. 2. Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju. Plan działa i obserwacji zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych oraz innych zada statutowych 1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym. a) rodzice partnerami szkoły, b) współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na rzecz szkoły, c) promocja działa i osigni szkoły w rodowisku, d) włczenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasigu powiatowym, miejskim, ogólnopolskim i midzynarodowym, e) angaowanie rodziców w organizacj apeli, uroczystoci, imprez w szkole. 2. Promowana jest warto edukacyjna. a) stosowanie podczas zaj rónorodnych metod, form i rodków dydaktycznych, b) rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem, c) wykorzystanie wyników egzaminów zewntrznych oraz wewntrznych analiz osigni edukacyjnych uczniów w tym EWD, d) uwzgldnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły, e) innowacje i efekty ich wdraania, f) wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica interaktywna i platforma edukacyjna. 3. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. a) honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk, b) współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim,

4 c) wykorzystanie zasobów lokalowych w celu realizacji działa promocyjnych i edukacyjnych d) współpraca nauczycieli jako sposób doskonalenia metod własnej pracy oraz rozwijania kreatywnoci. Wszystkie w/w działania odbywaj si cały rok szkolny. Osoby odpowiedzialne to: Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele. ródła planowania: -wnioski z analizy osigni edukacyjnych uczniów, -wyniki egzaminów zewntrznych i wewntrznych (ilociowe i jakociowe), -wnioski z posiedze rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, -wnioski oraz postulaty rady rodziców, -dokumentacja szkolna, -wnioski z pracy szkoły i bada zewntrznych, -program rozwoju szkoły -sprawozdanie z ewaluacji innowacji -inne informacje dotyczce szkoły W celu stworzenia pełnego raportu zostanie dodatkowo przeprowadzona ankieta wród uczniów w terminie od do przez wychowawców klas oraz ankieta przeprowadzona wród rodziców na zebraniu w maju Raport z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporzdzony do

5 II CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNTRZNEJ Cele ewaluacji wewntrznej: Promocja szkoły w rodowisku lokalnym; Doskonalenie efektów pracy szkoły. Promocja działa szkoły na rzecz własnego i lokalnego rozwoju. Zakres diagnozowania: Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w rodowisku lokalnym ; Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Wymaganie: 3.3. promowana jest warto edukacyjna. Pytania kluczowe: Jakie akty prawne reguluj współprac szkoły z instytucjami lokalnymi? Jaki jest zakres współpracy z instytucjami? Z kim współpracuje szkoła w rodowisku lokalnym? Czy nasza współpraca wychodzi naprzeciw potrzebom ucznia i rodowiska lokalnego? Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów? Jakie formy współpracy s atrakcyjne dla uczniów? Czy podejmowane działania rozwijaj w uczniach postawy prospołeczne? Czy w szkole promowana jest warto edukacyjna? Czy szkoła promuje w rodowisku potrzeb uczenia si? Czy szkoła informuje rodowisko o celowoci i skutecznoci podejmowanych przez ni działa? Kryteria ewaluacji: Zgodno z aktami prawnymi; Dostpno; Atrakcyjno; Zgodno z potrzebami uczniów i rodowiska.

6 III INFORMACJE DOTYCZCE EWALUACJI WEWNTRZNEJ 1. Wskazanie ródełinformacji o jakoci pracy w obszarach objtych ewaluacj: Losowo wybrane klasy uczniów; Losowo wybrani rodzice; Instytucje, organizacje; 2. Opis metod i narzdzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji: ankiety uczniowie, rodzice. wywiady- Samorzd Uczniowski, wybrane instytucje; analizy dokumentów- program wychowawczy, dokumentacja psychologa szkolnego, dzienniki lekcyjne, dokumentacja biblioteki szkolnej, plan pracy i sprawozdanie działalnoci, Rady Młodzieowej, tablice gazetki cienne, gazetka szkolna, strona internetowa, podzikowania, potwierdzenia udziału, informacje w mediach; wnioski z analizy osigni edukacyjnych uczniów, wyniki egzaminów zewntrznych i wewntrznych (ilociowe i jakociowe), wnioski z posiedze rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, wnioski oraz postulaty rady rodziców, dokumentacja szkolna, wnioski z pracy szkoły i bada zewntrznych, program rozwoju szkoły sprawozdanie z ewaluacji innowacji, inne informacje dotyczce szkoły 3. Terminy przeprowadzenia czynnoci ewaluacyjnych: przeprowadzenie ankiety wród uczniów w terminie od do okrelenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pyta kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do r. przebieg ewaluacji, zbieranie informacji r.; analiza zebranych informacji r.; pisanie raportu- do r. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych w ród uczniów. W ankiecie udziałwziło 68 uczniów klas I - III Na pytanie 1 które brzmiało 1. Czy twoim zdaniem nasza szkoła odpowiednio promuje si w rodowisku lokalnym? Tak odpowiedziało - 65,3 nie- 34,7uczniów Uczniowie stwierdzili w wikszoci, i dotychczasowa reklama szkoły jest wystarczajca. Pytanie 2-Skd dowiedziałe si o szkole

7 Uczniowie typowali w mniej wicej równych proporcjach odpowied,e koledzy/koleanki, rodzina oraz dni otwarte, reszta sugerowanych odpowiedzi otrzymała pojedyncze głosy. Odpowiedz ta wiadczy o dobrej renomie szkoły, uczniowie kieruj si radami i dowiadczeniem starszych osób.. Pytanie 3-W jakich formach współpracy ze rodowiskiem uczestniczyłe/a Zdecydowana wikszo uczniów uczestniczyła w rónego rodzaju akcjach charytatywnych. Pytanie 4-Czy w szkole promowana jest warto edukacyjna? Uczniowie w wikszoci cho nie wielkiej odpowiedzieli tak. Pytanie 5- Czy wiesz z jakimi instytucjami współpracuje nasza szkoła? Wymie wszystkie ci znane: Uczniowie trafnie wymienili instytucje współpracujce z placówk, wiadczy to ponownie o tym, e dua cz naszych wychowanków uczestniczy w akcjach lokalnych. Pytanie 6- Czy masz własne pomysły na współprac ze rodowiskiem lokalnym Znikoma cz uczniów udzieliła odpowiedzi tak, zdecydowana wikszo udzieliła odpowiedzi nie. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych w ród rodziców. Pytanie 1. Skd dowiaduje si Pan/Pani o odbywajcych si imprezach szkolnych? Pytanie 2. strona internetowa szkoły/media 11,2% wychowawca/nauczyciel 36,2% dziecko 52,6 % W jaki sposób dzieli si Pan/Pani opiniami na temat procesów edukacyjnych zachodzcych w szkole? Odpowiedzi jakich udzielili rodzice: -na zebraniach, -rozmowy indywidualne z nauczycielem,

8 -rozmowy telefoniczne. Pytanie 3. W jaki sposób uczestniczy Pan/Pani w yciu szkoły? Odpowiedzi jakich udzielili rodzice: -uczestnictwo w imprezach organizowanych przez szkoł, -rozmowy z nauczycielami, wychowawc i dyrektorem, Pytanie 4. Czy bierze Pan/Pani udziałw imprezach szkolnych? Pytanie 5. tak 64,71 % nie 35,29 % Czy szkoła integruje si ze rodowiskiem lokalnym organizujc takie imprezy/uroczystoci? tak 89,18 % nie 7,88 % nie mam zdania 2,94 %

9 IV Prezentacja wyników ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewntrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły. Ewaluacja polega na zaplanowanym i podporzdkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skutecznoci działa szkoły. Badania maja na celu okrelenie poziomu spełniania wymaga (dokładne opisy wymaga znale mona w załczniku do Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła moe spełnia te wymagania na piciu poziomach: Poziom E - szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D. Poziom D - szkoła spełnia wymagania na poziomie D. Poziom C - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza poziom D, lecz nie osiga B. Poziom B - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B. Poziom A - szkoła wypełnia wymagania na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza poziom B. Wymagania podzielone zostały na cztery obszary: EFEKTY - tak nazwano grup danych informujcych o wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejtnociach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiganych przez nich rezultatach na rónego rodzaju testach, egzaminach. PROCESY - grupa danych, które informuj o procesach i działaniach zachodzcych i podejmowanych w szkole a decydujcych o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzcych do podanych efektów. SRODOWISKO - grupa danych informujcych o sposobie współpracy ze rodowiskiem i funkcjonowaniu w rodowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia si. ZARZDZANIE - grupa danych informujcych o procesach zachodzcych na poziomie organizacyjnym zapewniajcych warunki do prawidłowego prowadzenia działa opisywanych w trzech poprzednich obszarach i wynikajcych z zarzdzania szkoła.

10 W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzce z wielu ródeł, od: dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców. Badaniem objto 68 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 42 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorzdu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a take obserwacje lekcji, placówki i analiz dokumentacji, partnerów szkoły oraz obserwacji szkoły i zaj lekcyjnych przy wykorzystaniu rónych metod badawczych. Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporzdzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły: funkcjonowanie szkoły w rodowisku lokalnym. 1. Funkcjonowanie szkoły w rodowisku szkolnym. rodzice partnerami szkoły Aktywnie współtworzyli Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki, Zdecydowali o wyborze polisy ubezpieczeniowej dla uczniów społecznoci szkolnej, Czciowo sfinansowali szeroko zakrojon akcj promocji szkoły w rodowisku lokalnym, Ufundowali nagrody ksikowe dla najlepszych uczniów z poszczególnych klas, Nagrodzili absolwenta szkoły z najlepszymi wynikami w nauce. Wspierali finansowo uczestnictwo młodziey w płatnych konkursach

11 Rodzice s zachcani przez szkoł i korzystaj z moliwoci dzielenia si opiniami na temat jej pracy oraz procesu nauczania, np. na zebraniach rodziców, podczas indywidualnych rozmów, w ramach wyznaczonych godzin spotka dla rodziców i poza nimi oraz przy okazji uroczystoci i imprez szkolnych. Ponad połowa badanych rodziców jest zdania, ze nauczyciele i inni pracownicy szkoły s otwarci na ich opinie dotyczce procesu nauczania. Najczciej wybieran form dzielenia si opiniami na temat procesu nauczania s zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami w tym rozmowy telefoniczne. Badane ródła potwierdzaj take, ze opinie rodziców s brane pod uwag i maj wpływ na planowanie podejmowanych przez szkoł działa (np. modyfikowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki, organizacja wycieczek szkolnych, studniówek). Partnerzy szkoły i przedstawiciele samorzdu lokalnego wysoko oceniaj starania szkoły dotyczce umoliwienia wszystkim uczniom odniesienia sukcesu szkolnego na miar ich moliwoci. Wikszo ankietowanych rodziców jest zdania, ze w sposób wystarczajcy s oni informowani o sukcesach odnoszonych przez ich dzieci, a take o trudnociach. Szkoła umoliwia rodzicom kontaktowanie si z nauczycielami i dyrekcj, a nauczyciele informuj rodziców o terminach rozmów indywidualnych. Nauczyciele wspieraj rodziców w wychowaniu dzieci głównie poprzez: utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami, poznawanie sytuacji yciowej uczniów i ich rodzin, słuenie pomoc i wsparciem w sytuacjach problemowych. Szkoła oferuje równie pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, umoliwia kontakt ze specjalistyczn poradni psychologiczno - pedagogiczn, organizuje warsztaty psychologiczne kształcce umiejtnoci wychowawcze, prowadzi profilaktyk zachowa ryzykownych oraz organizuje zajcia wychowawcze dla uczniów. współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na rzecz szkoły W roku szkolnym 2010/2011 V Liceum Ogólnokształcce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej podejmowało szereg działa wynikajcych

12 z aktywnej współpracy z instytucjami i organizacjami działajcymi na terenie naszego miasta i regionu. W ród instytucji i organizacji, które działały na rzecz szkoły w roku szkolnym 2010\2011 naley wymieni: Dbrowskie Forum Organizacji Pozarzdowych Wspólnie dla miasta, Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym NEURON, Urzd Miasta Dbrowa Górnicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Dbrowie Górniczej, Centrum Sportu i Rekreacji w Dbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Zagłbi Dbrowskiego, Polskie Stowarzyszenie Europa Jzyków i Kultur, Alliance Française Katowice, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Pałac Kultury Zagłbia w Dbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Civitas, Miejski Orodek Pomocy Społecznej honorowych Dbrowie Górniczej, Biuro Organizacyjne Programu Mam haka na raka, Midzynarodowy Projekt Edukacyjny Comenius. W ramach współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami działajcymi na jej rzecz przeprowadzono nastpujce przedsiwzicia: Festiwal Ludzi Aktywnych w ramach Forum Inicjatyw Pozarzdowych Zagłbia Dbrowskiego, Wielka Orkiestra witecznej Pomocy (finałmiejski), IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Akcja krwiodawstwa, Dzie Frankofoski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis Człowieku XXI wieku?, VII marszu na orientacj Z kalkulatorem przez las, X Midzyszkolny Marsz na Orientacj Zagłbia Dbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów Sztuka cenniejsza ni złoto, Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty aktywizujce Stowarzyszenie Civitas, Praca w wietlicy rodowiskowej MOPS w Dbrowie Górniczej, Projekt Mam haka na raka, Wymiany midzynarodowe. Efektami tej współpracy, z punku widzenia szkoły, było:

13 kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku szkoły kształtowanie umiejtnoci pracy w grupie wyrabianie postawy poczucia odpowiedzialnoci za powierzone zadania kształtowanie sumiennoci, punktualnoci, rzetelnoci w trakcie realizowania zada aktywizacja młodziey w zakresie podejmowania działa woluntarystycznych uwraliwienie młodziey na potrzeby innych osób promowanie talentów artystycznych wród młodziey rozwijanie postaw twórczych prezentowanie uzdolnie uczniów kształtowanie postaw społecznie podanych kształtowanie poczucia odpowiedzialnoci za kształt rodowiska lokalnego wyrabianie poczucia wpływu na kształt rodowiska lokalnego promowanie postaw prozdrowotnych aktywizowanie w zakresie kształtowania społeczestwa obywatelskiego kształtowanie postaw tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur promocja działa i osigni szkoły w rodowisku, włczenie si szkoły w realizacj programów i projektów o zasigu powiatowym, miejskim, ogólnopolskim i midzynarodowym, angaowanie rodziców w organizacj apeli, uroczystoci, imprez w szkole Rodzice byli zapraszani i uczestniczyli w wanych uroczystociach i imprezach szkolnych, takich jak: Rozpoczcie roku szkolnego, Paraspartakiada lska i Zagłbia, wito Szkoły, Dzie Edukacji Narodowej, Zakoczenie roku szkolnego dla kl. III, Zakoczenie roku szkolnego. Rodzice byli organizatorami studniówki dla uczniów klas maturalnych.

14 2. Promowana jest warto edukacyjna. stosowanie podczas zaj rónorodnych metod, form i rodków dydaktycznych W szkole i w rodowisku promowana jest warto edukacji i potrzeba uczenia si, co w znaczcy sposób przyczynia si do pozytywnego postrzegania szkoły w rodowisku. Upowszechnianie informacji dotyczcych oferty edukacyjnej, podejmowanych działa i osigni szkoły odbywa si w rónych formach, np. organizowane s "dni otwarte" szkoły, "wizyty prezentacyjne" w ociennych gminach, przygotowywane s specjalne informatory, ulotki i foldery, a take zamieszczanie informacji na szkolnych tablicach ogłosze. Szkoła posiada równie własna stron internetow, na której promuje m.in. warto edukacji. W lokalnych mediach (np. prasa, strona internetowa gminy) cyklicznie prezentowane s osignicia uczniów i nauczycieli. Badane ródła potwierdzaj równie podejmowane przez szkol działania promujce warto uczenia si przez całe ycie oraz działania dla dorosłych słuce budowaniu społeczestwa wiedzy. W tym celu szkoła realizuje projekty edukacyjne, organizuje konkursy, spotkania z ciekawymi ludmi, konsultacje, warsztaty dla rodziców, akcje społeczne, informacyjne oraz kształci umiejtno korzystania z nowych technologii z wykorzystaniem programów komputerowych i multimediów. Podejmowane przez szkoł działania s dostrzegane przez uczniów, ich rodziców, lokalny samorzd oraz partnerów szkoły. Zarówno rodzice, jak i przedstawiciele lokalnego rodowiska znaj osignicia szkoły i jej uczniów (np. sukcesy osigane w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, otrzymane przez uczniów stypendia naukowe), a uzyskane informacje uznaj za wystarczajce. Rodzice i przedstawiciele lokalnego rodowiska postrzegaj szkoł jako utrzymujc bardzo dobre relacje z lokalnym rodowiskiem i dbajca o jako kształcenia uczniów. Ich zdaniem, wiadcz o tym m.in.: organizowane przez szkoł szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje i debaty oraz wysokie wyniki egzaminów maturalnych, a take poziom nauczania, liczba chtnych uczniów do podjcia nauki

15 w szkole, wykwalifikowana kadra, dobra opieka nad uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem. Partnerzy szkoły i samorzd oraz zdecydowana wikszo rodziców maj poczucie, e nauczycielom i innym pracownikom szkoły zaley na współpracy z lokalnym rodowiskiem. rozszerzenie i dostosowanie oferty zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb i oczekiwa uczniów w korelacji ze rodowiskiem Szkoła na bieco rozszerza i dostosowuje ofert zaj lekcyjnych i pozalekcyjnych do potrzeb uczniów w korelacji ze rodowiskiem. Celem skutecznego realizowania i wdraania w/w punktu jest przeprowadzanie ankiety która jest kierowana do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, nastpnie na podstawie opracowanych wniosków podejmowane s decyzje zatwierdzane przy współpracy wszystkich organów szkoły. Oferta edukacyjna jest zmieniana i dostosowywana corocznie jako jeden z etapów prac zespołu postpu pedagogicznego, rekrutacyjnej i promocji szkoły. Dodatkowo dostosowujc ofert zaj pozalekcyjnych szkoła stworzyła uczniom moliwo uczestniczenia w szeregu zaj, warsztatów i kółek dajc uczniom moliwo rozwijania pasji, zainteresowa i poszerzania horyzontów. Uczniowie mog uczestniczy na zajcia poszczególnych kółek zainteresowa, gdzie oferta została dostosowana i rozszerzona do ich potrzeb, tj. w ofercie szkoły mamy: koło biologiczne, koło fizyczne, koło fotograficzne, koło miłoników j. włoskiego, koło jzyka arabskiego, koło jzyka niemieckiego, koło matematyczne oraz koło filozoficzne. Organizowane s zajcia instruktaowe w zakresie: zasad redagowania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, pism urzdowych, obsługi edytora tekstów, wyszukiwania i doboru dokumentów, wykorzystania zasobów internetowych.

16 Prowadzone s zajcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty z technik relaksacyjnych wspomagajcych efektywn nauk i radosny wypoczynek. W szkole prnie działa klub wolontariuszy. Prowadzone s zajcia sportowe z siatkówki chłopców, piłki rcznej oraz tenisa stołowego. W ramach zaj alternatywnych młodzie ma moliwo uczestniczenia w zajciach na basenie, strzelnicy i krgielni. Dla uczniów klas III prowadzone s seminaria maturalne ze wszystkich przedmiotów które uczniowie wybrali i zaznaczyli na deklaracjach maturalnych. współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim Współpraca nauczycieli w realizowaniu podjtych działa podnosi jako tych działa ze wzgldu na bogactwo dowiadcze i wiedzy posiadanej przez poszczególnych członków zespołów organizujcych dane przedsiwzicie. Umiejtno pracy w grupie, dzielenie si swoim potencjałem intelektualnym, kreatywnoci s cechami, które winien posiada kady nauczyciel. Praca w zespołach kreatywnych integruje dana grup, uczy odpowiedzialnoci, sumiennoci, rzetelnoci, punktualnoci. W roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele V Liceum Ogólnokształcce im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej podjli si organizacji kilku imprez o zasigu miejskim (a take wojewódzkim i ogólnopolskim), wród nich naley wymieni: IV Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych, (Paraspartakiad lska i Zagłbia, Sympozjum naukowe), Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, Dzie Frankofoski, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Gimnazjalistów Quo Vadis Człowieku?, Wojewódzki Konkurs Artystyczny dla Uczniów Gimnazjów Sztuka cenniejsza ni złoto, VII Marsz na orientacj Z kalkulatorem przez las, X Midzyszkolny Marsz na Orientacj Zagłbia Dbrowskiego o Puchar Prezydenta Miasta Dbrowa Górnicza, Konkurs Jzyka Angielskiego i Niemieckiego dla szkół podstawowych.

17 Kade z wyej wymienionych przedsiwzi było poprzedzone powołaniem zespołów kreatywnych, wyznaczeniem koordynatora, co pozwoliło odpowiednio zaplanowa działanie, okreli cele, sposoby realizacji poszczególnych etapów projektu przez wyznaczone osoby. Kadorazowo po zakoczonym działaniu dokonywano oceny skutecznoci i efektywnoci podjtych działa. wykorzystanie wyników egzaminów zewntrznych oraz wewntrznych analiz osigni edukacyjnych uczniów w tym EWD Utrzymanie jakoci kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewntrznych i wewntrznych oraz EWD przyczynia si do promocji szkoły. Potencjalni uczniowie i ich rodzice zwracaj uwag na jako kształcenia w szkole m.in. poprzez wyniki egzaminów i edukacyjn warto dodan. W V LO podejmowane s nastpujce działania w tej kwestii. 1. Diagnoza wiedzy i umiejtnoci uczniów klas I testy na wejciu. Zdiagnozowanie przyczyn trudnoci w nauce. 2. Przeprowadzanie testów sumujcych w klasach 1-ych. Rozpoznanie potrzeb i moliwoci edukacyjnych uczniów. 3. Przeprowadzanie małej matury na koniec klasy 2. Zdiagnozowanie braków w przygotowaniu do matury, które s uwzgldniane w toku nauczania w klasie Zachcanie uczniów do brania udziału w seminariach maturalnych, które pomog uzupełni braki i pokona trudnoci. 5. Przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych w klasie 3. Ich czstotliwo uzaleniona jest od wyników. Wyszukiwanie zada i pyta, które sprawiły najwiksze trudnoci Podejmowanie działa naprawczych w razie zdiagnozowania trudnoci. 6. Analizowane s wyniki właciwych egzaminów maturalnych pod ktem ewentualnych korekt działa dydaktycznych w kolejnych latach, tak aby w kolejnych latach wyniki były jeszcze wysze.

18 uwzgldnienie opinii rodziców we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły Rodzice uczniów V Liceum Ogólnokształccego w znaczcy sposób uczestnicz we współtworzeniu i modyfikowaniu koncepcji pracy szkoły : - na podstawie dokumentacji szkoły w szczególnoci: Protokołów ze spotka Zespołu, Wychowawczego, Planu pracy Zespołu Wychowawczego 2010/11, Analizy sytuacji Opiekuczo-Wychowawczej, Systemu motywowania uczniów oraz ich wynagradzania za osignicia w ronych dziedzinach, Protokołów zebra Rady Szkoły, ankiet przeprowadzonych wród rodziców, a take rozmowy z Przewodniczcym Zespołu Wychowawczego wskaza mona nastpujce działania rodziców mieszczce si w w/w obszarze: współtworzenie Programu wychowawczego i profilaktyki opiniowanie innowacji pedagogicznych: (Konektywizm jako nowoczesna metoda nauczania w epoce cyfrowej realizowana na lekcjach j. angielskiego, j, francuskiego, biologii, matematyki na poziomie rozszerzonym; Nauczanie j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, geografii i wiedzy o społeczestwie metoda blended learningu czyli połczenie nauczania tradycyjnego ze zdalnym). opiniowanie Planu pracy szkoły na rok 2010/11 opiniowanie harmonogramu godzin alternatywnych z wychowania fizycznego opiniowanie Kodeksu Ucznia V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej opiniowanie Planu budetowego szkoły na rok 2010/11 wyraanie opinii o szkole, ocena prowadzonych przez szkoł działa edukacyjnych i wychowawczych opiniowanie nauczycieli w awansie zawodowym

19 wykorzystanie nowych technologii w pracy nauczyciela w tym tablica interaktywna i platforma edukacyjna Komputery i Internet to najczciej wystpujce tu technologie technologie komunikacyjne. Obecnie wykorzystuje si je do wspierania procesu uczenia si i pracy grupowej. Nowe technologieotwierajc moliwo dostpu do informacji w kadej chwili, miejscu i czasie, przy wykorzystaniu dowolnego sprztu cyfrowego, daj szanse na interaktywne uczestnictwo w dyskusji, wymian pogldów i opinii uytkowników oraz aktywnego udziału w konkretnych przedsiwziciach, czyli kreatywnym uczestnictwie i tworzeniu społecznoci wokółokrelonych treci multimedialnych (poczta , blogi, fora dyskusyjne, wirtualne tablice i rónego rodzaju komunikatory). Wana cecha nowych mediów jest demokratyzacja tworzenia, publikowania, dystrybucji i wykorzystania mediów. Nauczyciel musi za tym rozwojem nada, skoro ma za zadanie przygotowa swoich uczniów do udziału w yciu społeczestwa i samodzielnego permanentnego uczenia si. Dlatego tak wane jest wykorzystanie przez niego tych technologii w pracy dydaktycznej. W V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dbrowie Górniczej nowe technologie s wykorzystywane przez nauczycieli, ale stopie ich wykorzystania jest niszy ni moliwoci. Oto co nauczyciele wykorzystywali w roku szkolnym 2010/11: 1. Realizacja innowacji edukacyjnej blended learning na lekcjach jzyka angielskiego, matematyki, WOSu i geografii a) wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do wspomagania procesu edukacyjnego b) wykorzystanie Internetu jako ródła informacji c) wykorzystanie Internetu jako formy komunikowania si 2. Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego do innych celów edukacyjnych poza innowacj. 3. Wykorzystanie darmowych platform edukacyjnych typu moodle i tych udostpnianych przez wydawnictwa podrcznikowe 4. Wykorzystanie Internetu jako ródła informacji poza innowacj. Znacznie zostało to ułatwione przez zainstalowanie komputerów dla nauczycieli w kadej sali.

20 5. Wykorzystanie Internetu jako sposobu komunikowania si nie tylko uczenauczyciel, ale równie ucze-ucze i rodzic-nauczyciel (poczta elektroniczna, forum, blog). 6. Wykorzystanie prnie działajcej strony internetowej szkoły, głownie w celach informacyjnych i reklamowych. 7. Korzystanie z dziennika elektronicznego. 8. Wykorzystanie rzutników multimedialnych na lekcji zarówno przez nauczycieli jak i do prezentacji prac projektowych uczniów. 9. Bezprzewodowy dostp do Internetu na terenie całej szkoły. 10. Tablica interaktywna z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji matematyki Wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. honorowanie najlepszych uczniów stypendiami za nauk Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla młodziey uzyskujcy wybitne osignicia edukacyjne w szczególno ci: - laureaci midzynarodowej olimpiady lub laureaci i finalici olimpiady przedmiotowej o zasigu ogólnopolskim lub turnieju; - laureaci konkursu na prac naukow, organizowanego przez instytucj naukow lub stowarzyszenie naukowe; - ucze szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujcy najwysze wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki; - ucze uczestniczcy w zajciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowie regulaminu studiów dotyczcych warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajciach przewidzianych tokiem studiów; - ucze, który uzyskałwysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub midzynarodowym. Wniosek o przyznanie stypendium składa Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Szkoły na wniosek Samorzd Uczniowskiego.

21 Stypendium Nauka drog do sukcesu na lsku 2010/2011 Dbrowa Górnicza O stypendium mog stara si uczniowie szkółgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształccych, liceów profilowanych, techników oraz zasadniczych szkółzawodowych), którzy spełniaj ponisze kryteria: - obligatoryjne: 1. w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali rednie ocen co najmniej: a). 4,6 - z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych (przedmioty matematycznoprzyrodnicze i techniczne) b). 4,0 - z pozostałych przedmiotów, 2. dochód netto na 1 członka w rodzinie w 2009 roku nie przekroczyłkwoty: a) złnetto, b) złnetto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawnoci. - fakultatywne - umoliwiajce uzyskanie dodatkowej iloci punktów: - udziałw konkursach, turniejach lub olimpiadach - na szczeblu wojewódzkim lub o mniejszym zasigu z przedmiotu (przedmiotów) wybranego(-ych) do projektu jako przedmiot(y) kierunkowy(e). Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres 12 miesicy, wysoko uzaleniona jest od iloci uzyskanych punktów, wynosi 250 zł( punktów) lub 350 zł( punktów) miesicznie. 3. Jednorazowe stypendium Rady Rodziców w wysokoci 300 zł dla ucznia koczcego szkoł, który uzyska najwysz redni ocen. 4. Dodatkowo wszyscy uczniowie, którzy uzyskuj wiadectwo z wyrónieniem otrzymuj nagrody ksikowe. 5. Równie na zakoczenie roku szkolnego przewidziana jest nagroda rzeczowa dla matematyka roku. współpraca nauczycieli w organizowaniu i realizacji działa o zasigu miejskim Współpraca nauczycieli w realizowaniu podjtych działa podnosi jako tych działa ze wzgldu na bogactwo dowiadcze i wiedzy posiadanej przez

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo