SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ"

Transkrypt

1 Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ [Wybierz datę]

2 Spis treści: I. Informacje ogólne... 2 II. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej... 3 III. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej... 5 IV. Realizacja zadań przez Zarządzającego... 7 A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych B. Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje C. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata D. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity) Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej E. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego V. Podsumowanie Spis tabel: Tabela 1. Harmonogram... 6 Tabela 2. Zestawienie posiadanych informacji o gminach (stan na dzień r.)

3 I. Informacje ogólne Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej (MSAG) powstała jako inicjatywa Powiatu Tarnogórskiego, do której przyłączyły się cztery gminy: Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice oraz Tworóg. Zarządzającym w drodze przetargu została wybrana Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Każda z Jednostek Samorządu Terytorialnego wyznaczyła osoby odpowiedzialne za działalność MSAG: a) Anna Posmyk (Powiat Tarnogórski) b) Dariusz Szewczyk (Gmina Kalety) c) Hanna Pesta (Miasteczko Śląskie) d) Monika Gubała (Ożarowice) e) Joanna Leksy (Tworóg) ze strony ARL AGROTUR S.A. odpowiedzialnym jest Aleksander Cierniak. II. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej Zadania Zarządzającego Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Agencją Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. a Powiatem Tarnogórskim oraz pomiędzy Zarządzającym a Gminami: Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice i Tworóg dnia 16 czerwca 2009 roku. Do zadań ARL AGROTUR S.A. należy: A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych (kontakty m.in. z samorządami terytorialnymi, strefami, parkami przemysłowymi i technologicznymi). B. Dostarczenie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, ich parametrach, dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych. C. Doradztwo prawno administracyjne dla inwestorów D. Monitorowanie stanu inwestycji w Powiecie Tarnogórskim i regionie, w razie potrzeby dostarczanie informacji na temat stanu inwestycji w regionie, przygotowanie analiz rynku, diagnoz w ww. zakresie nie rzadziej niż na kwartał. E. Przygotowanie publikacji, tj. Przewodnik Inwestora, zawierających co najmniej: i. szczegółowe dane o możliwościach uzyskania ulg i zwolnień na terenie Powiatu Tarnogórskiego, ii. dane adresowe wszystkich urzędów z terenu Powiatu Tarnogórskiego z podaniem nr telefonów i adresów owych, iii. streszczenie strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, 3

4 iv. dane instytucji około biznesowych. Powyższa publikacja składająca się z co najmniej 50 stron ma zostać wydana nakładem co najmniej 1000 sztuk, w kolorze czarnobiałym, z okładką utwardzoną kolorową. Treść publikacji jak i kolorystyka okładki muszą przed jej wydrukiem zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. F. Organizacja misji gospodarczych co najmniej jednej na rok na terenie Europy oraz udział w targach inwestycyjnych krajowych (co najmniej w dwóch na rok) i zagranicznych (co najmniej jednym na rok). G. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla samorządów i przedsiębiorców w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestorów zewnętrznych co najmniej dwa szkolenia na rok. H. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego, tj. stworzenie strony internetowej Strefy, wydanie ofert inwestycyjnych zamawiającego w postaci kolorowych broszur w ilości 1000 szt. I. Asysta inwestorom podczas pobytu w Powiecie Tarnogórskim. J. Pomoc inwestorom w zakresie aplikowania o środki unijne. K. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego harmonogramem konkursów oraz w ramach konkursów ogłaszanych na bieżąco przez poszczególne Ministerstwa w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata L. W przypadku uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych na infrastrukturę techniczną Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej prowadzenie inwestycji na tym terenie oraz nadzór nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej inwestycji. 4

5 III. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas podpisywania umów na zarządzanie w dniu 15 lipca 2009 roku o godzinie w siedzibie A.R.L. AGROTUR S.A. w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5 (Budynek MŚP) odbyła się prezentacja Harmonogramu Zarządzania Strefą - następnie zaakceptowanego przez wszystkie podmioty uczestniczące w MSAG. Zakres okres VII IX 2009 X XII 2009 I III 2010 IV VI 2010 VII IX 2010 X XII 2010 I III 2011 IV VI 2011 kwartał I II III IV V VI VII VIII A B Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych (kontakty m.in. z samorządami terytorialnymi, strefami, parkami przemysłowymi i technologicznymi). Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, ich parametrach, dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych. C Doradztwo prawno-administracyjne dla inwestorów. D Monitorowanie stanu inwestycji w Powiecie Tarnogórskim i regionie, w razie potrzeb dostarczanie informacji na temat stanu inwestycji w regionie, przygotowanie analiz rynku diagnoz w ww. zakresie nie rzadziej niŝ raz na kwartał. E Przygotowanie publikacji, tj. Przewodnik Inwestora F G Organizacja misji gospodarczych co najmniej jednej na rok na terenie Europy oraz udział w targach inwestycyjnych krajowych (co najmniej w dwóch na rok) i zagranicznych (co najmniej w jednym na rok). Prowadzenie działalności szkoleniowej dla samorządów i przedsiębiorców w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestorów zewnętrznych co najmniej dwa szkolenia na rok. 5

6 H I J K Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego, tj. stworzenie strony internetowej Strefy, wydanie ofert inwestycyjnych zamawiającego w postaci kolorowych broszur w ilości 1000 szt. Asysta inwestorom podczas pobytu w Powiecie Tarnogórskim. Pomoc inwestorom w zakresie aplikowania o środki unijne. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieŝącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata oraz w ramach konkursów ogłaszanych na bieŝąco przez poszczególne Ministerstwa w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata Tabela 1. Harmonogram 6

7 IV. Realizacja zadań przez Zarządzającego Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. jako Zarządzający Strefą wykonał podczas I kwartału swojej działalności poniżej scharakteryzowane zadania. Podczas całego kwartału był gotowy udzielać informacji na temat istniejących możliwości inwestycyjnych w Powiecie Tarnogórskim oraz współpracując z jednostkami samorządów terytorialnych wchodzących w skład Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej tworzył podstawy prawidłowego działania Strefy i przygotowywał fundamenty potrzebne dla profesjonalnej obsługi inwestora. A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych. Zarządzający na bieżąco zajmował się gromadzeniem informacji potrzebnych do stworzenia bazy danych ofert inwestycyjnych. Aby uzyskać pełen obraz działalności gmin i powiatu proszono o scharakteryzowanie nie tylko samych działek, ale również tradycji, historii i kultury, gospodarki oraz innych kluczowych elementów świadczących o okolicznych terenach. Na przełomie lipca i sierpnia odbywały się spotkania z przedstawicielami gmin i powiatu, na których określono bezpośrednią formę oraz zasady współpracy w ramach realizacji celów MSAG oraz przedstawiono zakres informacji cechujących działki. 23 lipca 2009 roku, Spotkanie w Starostwie Powiatowym przy ul. Karłuszowiec 5. Obecni na spotkaniu byli: Pan Starosta Józef Korpak, Pani Aleksandra Król Skowron (Kierownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych) oraz Przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A, Piotr Budzisz i Katarzyna Budzisz; 28 lipca 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Miasta w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8. Obecni na spotkaniu byli: Pan Burmistrz Bronisław Drozdz, Pani Joanna Marczyk (Sekretarz Miasta) i Pani Hanna Pesta (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Miasteczko Śląskie) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 7

8 30 lipca 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16. Obecni na spotkaniu byli: Pani Joanna Leksy (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Tworóg) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 4 sierpnia 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Obecni na spotkaniu byli: Pan Burmistrz Józef Kalinowski i Pan Dariusz Szewczyk (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Kalety) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 5 sierpnia 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Gminy w Ożarowicach przy ul. Dworcowej 15, obecni na spotkaniu byli: Pan Wójt Grzegorz Czapla oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz. Na spotkaniach zaprezentowano schemat, według którego powinny być opisywane działki promowane w ramach działania Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Rozmawiano o gminie i powiecie jako miejscu właściwemu do inwestycji, a także ich gospodarce i możliwościach rozwoju. Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. dnia 23 września 2009 wraz z Panią Barbarą Zielonką, przedstawicielką Powiatu Tarnogórskiego, odbyli spotkanie, które miało na celu sfotografowanie i obejrzenie działek stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego. Przedstawione zostały działki w: Tarnowskich Górach Bobrownikach Śląskich, przy ul. Obwodowej; Tarnowskich Górach Strzybnicy, przy ul. Zagórskiej; Tarnowskich Górach, przy ul. Pyskowickiej; Tarnowskich Górach, przy ul. Kolejowej Świerklańcu, przy ul. Wiosennej 8

9 I. Informacje ogólne I. A. Samorząd Powiat Tarnogórski Kalety Miasteczko Śląskie OŜarowice I. A. 1. Uchwały T T T T T I. A. 2. Procedury T N N N N I. A. 3. Ogłoszenia urzędowe T T T T T I. A. 4. Budżet T T T T T I. A. 5. Władze T T T T T I. A. 6. Urząd T T T T T I. A. 7. Podatki lokalne ND T T T T I. A. 8. Zwolnienia podatkowe ND ND T T ND I. B. O gminie I. B. 1. Insygnia / Patron / Historia T T T N T I. B. 2. Zabytki T T T N N I. B. 3. Położenie / Lokalizacja T T T N T I. B. 4. Sławni ludzie pochodzący z gminy N T T N N I. B. 5. Gminy/powiaty partnerskie T T T N T I. B. 6. Opracowania/prezentacje N N T N N I. C. Gospodarka I. C. 1. Oferta inwestycyjna T T T T T I. C. 2. Nieruchomości do sprzedaży T T T T T I. C. 3. Gmina w liczbach T T T T T I. C. 4. Inwestycje miejskie T N N N T I. C. 5. Inwestycje komercyjne N N N N T I. C. 6. Rozwój gminy - dokumenty T T T ND N II. Strona internetowa II. A. Adres strony www T T T ND - brak T II. B. Osoba odpowiedzialna za obsługę N N N strony T III. Inwestycje III. A. Parametry działek inwestycyjnych N T T ND T III. B. Inwestycje przeprowadzane/zakończone w gminie/powiecie N N N N N III. C. Atrakcyjność inwestycyjna terenu N N N N N III. D. Kluczowi inwestorzy w gminie/powiecie N N N N N IV. Promocja gminy IV. A. Działania w zakresie promocji gminy N N N N N IV. B. Plan działań promocyjnych N N N N N Tworóg 9

10 V. Aplikowanie o środki unijne V. A. Aktualne inwestycje finansowane z UE N N N N N V. B. Planowane inwestycje /składane wnioski N N N T N VI. Kontakt ze środkami masowego przekazu VI. A. Zaprzyjaźnione media N N T N N VI. B. Osoby do kontaktu N N T N N VII. Mapy, plany, zdjęcia VII. A. Mapa zdigitalozwana gminy/powiatu N T T ND T VII. B. Mapy poszczególnych działek T/N T T ND T VII. C. Zdjęcia poszczególnych działek T T T/N ND T VII. D. Mapy geodezyjne T T T ND T VII. E. Zdjęcia lotnicze N T BRAK ND T VII. Działki inwestycyjne VII. A. Spis działek włączonych do MSAG T T T T T VII. B. Spis działek spoza MSAG ND T ND ND ND VII. C. Opis działek wg schematu (wysłanego) T/N T T T T LEGENDAOZNACZEŃ: * T Tak (Zarządzający posiada informacje) *N Nie (Zarządzający nie posiada informacji) Tabela 2. Zestawienie posiadanych informacji o gminach (stan na dzień r.) Powyższe zestawienie pokazuje, które informacje dotarły do Zarządzającego. Opracowanie materiałów w sposób spójny tak, aby było możliwe ich zaprezentowanie na stronie internetowej MSAG będzie miało miejsce w październiku 2009 roku. Materiały były dostarczane w bardzo różnej formie, a ujednolicenie ich jest czasochłonne i wymaga dodatkowych starań. Dodatkowo w październiku 2009 roku będą prowadzone prace, które umożliwią ujednolicenie map działek by miały one spoisty charakter i stanowiły narzędzie pomocne potencjalnym inwestorom w uzyskaniu informacji o położeniu działek w gminie i powiecie, charakterystycznych elementach otoczenia czy też dostępności do szlaków komunikacyjnych. Zarządzający ma w planach we współpracy z Gminami i Powiatem obejrzenie wszystkich działek włączonych do Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w październiku i listopadzie 2009 roku. *T/N Tak/Nie (Zarządzający posiada częściowe informacje) *ND Informacje udzielały tylko te JST, które je posiadały *BRAK Brak tego typu informacji w JST 10

11 Dzięki otrzymywanym informacjom Zarządzający był gotowy przez cały okres swojej działalności udzielać informacji o istniejących potencjalnych okolicznościach dotyczących inwestowania na terenie Powiatu Tarnogórskiego. B. Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje. Od początku lipca 2009 roku udostępniony był numer telefonu, dzięki któremu możliwe było udzielanie informacji inwestorom zainteresowanym terenami inwestycyjnymi w powiecie tarnogórskim. W lipcu i w sierpniu 2009 działkami w Powiecie Tarnogórskim zainteresowane były: 1) Firma Chimimeca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, która jest filią francuskiej grupy Chimimeca specjalizującej się w chemicznej obróbce metali. Jej przedstawicielka szukała działki nadającej się pod budowę hali składowo produkcyjnej. 2) Inwestor prywatny poszukujący lokalizacji pod działalność usługową w Ożarowicach lub w innych gminach Powiatu Tarnogórskiego. W trakcie. C. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata Zarządzający w ramach tego zadania składał wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata wnioskując o uzyskanie funduszy na realizację projektu pod nazwą Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Powiatu Tarnogórskiego w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałania Promocja Inwestycyjna. W ramach projektu przewidziane zostały takie działania jak: Public Relations i Media Relations wspierające poszczególne etapy kampanii reklamowej, 11

12 Przygotowanie precyzyjnej oferty inwestycyjnej uwzględniającej maksymalny pakiet korzyści związanych z przedmiotową inwestycją, Opracowanie/rozwój elektronicznych narzędzi wspomagających działania promocyjne: strona www, prezentacja multimedialna, Opracowanie materiałów i ogólnopolskiej kampanii reklamowej realizowanej za pośrednictwem środków masowego przekazu, outdooru +BTL, Uczestnictwo w targach krajowych (dwa razy w Poznaniu oraz dwa razy w Toruniu) i zagranicznych (w Monachium i Brnie). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2010 roku, a realizacja projektu, jeśli zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, rozpocznie się w I kwartale 2010 roku. D. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity) Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Jednym z kluczowych elementów wspomagających działalność promocyjną w ramach Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej było opracowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej, dzięki której możliwe będzie wykreowanie profesjonalnego wizerunku marki, którą jest MSAG. Opracowanie jej pozwoli na wyróżnienie oferty inwestycyjnej terenów Powiatu Tarnogórskiego i nadanie jej spójnego charakteru. Dzięki akceptacji logo przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Strefy opracowano spójny dokument Systemu Identyfikacji Wizualnej Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Na identyfikację wizualną MSAG składają się: Logo widoczne na wszystkich materiałach dotyczących Strefy, Kolorystyka, która będzie obecna i spójna we wszystkich materiałach przygotowanych w celu promocji terenów inwestycyjnych MSAG, czyli stronie internetowej, materiałach promocyjnych i informacyjnych, a przede wszystkim z logiem, Fonty, 12

13 Strona internetowa, a także spójne z nią elementy działalności odbywającej się drogą internetową, czyli adresy , Publikacje promocyjne MSAG, czyli wizytówki, papier firmowy, oferty, plakaty oraz tablice informacyjne. Wszystkie elementy Identyfikacji Wizualnej będą pomocne przy kreowaniu wizerunku produktu Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Powiatu Tarnogórskiego, którym są jej atrakcyjne tereny inwestycyjne. Dokument Systemu Identyfikacji Wizualnej określa parametry i kolorystykę logo oraz sposób w jakich warunkach może być używane. Dodatkowo precyzuje publikacje promocyjne takie jak: wizytówki, papier firmowy, koperty i inne, które zaprezentowane są poniżej. Rysunek 1. Awers wizytówki ogólnej. 13

14 Rysunek 2. Awers wizytówki imiennej Rysunek 3. Rewers wizytówek. Rysunek 4. Koperta. 14

15 Dodatkowo jako załączniki do dokumentów zostały dołączone projekty plakatu, teczki oraz roll upa. E. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego była możliwa dzięki stronie internetowej działającej pod adresem We wrześniu strona działała jako strona w budowie. Były zamieszczone tam dane kontaktowe, pod którymi inwestorzy mogli uzyskać informacje dotyczące terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Strefy. Znajdowały się na niej również informacje wyróżniające funkcjonowanie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim, a także cele w jakich została ona powołana. Dodatkowo należy zauważyć, że działalność związana z promocją Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej nie dotyczyła jedynie odpowiedzi na ewentualne zapytania inwestorów, ale także obejmowała działania bezpośrednio prowadzone przez pracowników i Zarząd ARL AGROTUR S.A. Na licznych spotkaniach biznesowych była zaznaczana rola ARL AGROTUR jako Zarządzającego, a także oferowano możliwości inwestowania w Powiecie Tarnogórskim. Dzięki swojej pozycji firma może przyciągnąć inwestorów do Powiatu Tarnogórskiego. Przez odpowiednie powiązania zarówno w kontaktach bezpośrednich z przedsiębiorcami, a także poprzez stronę internetową może wspomaga działalność inwestycyjną w Powiecie Tarnogórskim. 15

16 V. Podsumowanie Miesiące trzeciego kwartału 2009 roku, czyli lipiec, sierpień i wrzesień stanowiły początek działalności Agencji Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. jako Zarządzającego Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim. Wszystkie początkowe działania były skierowane na zaznajomienie się ze specyfiką oferty inwestycyjnej gmin i powiatu wchodzących w skład Strefy. Głównym celem było zebranie kompletnych informacji dotyczących promowanych terenów oraz przygotowanie podstaw oraz narzędzi, które będą owocowały w przyszłości. Zarządzający przez cały I kwartał był gotowy współpracować z gminami i powiatem przy obsłudze inwestora, a także na niesienie pomocy wszystkim zainteresowanym. 16

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje

Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa rekomendacje UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Projekt usprawnień działania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo