SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na realizację kampanii otwarcia nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , w tym: Opracowanie harmonogramu przygotowania i realizacji kampanii (kreacja + media). Dopracowanie koncepcji kreatywnej przedstawionej w ofercie Wykonawcy. Realizacja kampanii, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem działań, obejmującym m.in.: - produkcję spotów reklamowych, - wykonanie projektów graficznych dostosowanych do zaakceptowanych mediów (linia główna +, - zakup mediów i realizacja zaplanowanych działań w mediach. Przedstawienie raportu zawierającego wskaźniki mediowe, zgodnie z założonymi celami kampanii. Przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji. 1. TŁO PROJEKTU 1.1. Sytuacja wyjściowa Pomimo tego, że marka RPO WM funkcjonuje od 2007 roku (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ) jest wciąż słabo rozpoznawalna. Ponadto procedury ubiegania się o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz dalsze etapy realizacji projektu postrzegane są jako skomplikowane i zbiurokratyzowane. Kampania otwarcia nowej perspektywy finansowej w ramach RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ) jest okazją do zwiększenia rozpoznawalności marki RPO WM oraz zmiany odbioru funduszy europejskich Informacja o marce RPO WM RPO WM ma być kojarzone z innowacyjnością, nowoczesnością, rozwojem, współtworzeniem, atrakcyjnością, potencjałem, siłą napędową zmian na Mazowszu, otwartością, katalizatorem pozytywnych zmian, nową jakością życia. RPO WM wzmacnia konkurencyjność Mazowsza, sprawia, że Mazowsze jest dobrym miejscem do życia, daje realne możliwości rozwoju i wprowadzanie zmian, ponieważ: - wspiera osoby i organizacje, które chcą rozwijać region, - jest wszechstronnym mechanizmem pomocy oferuje nie tylko środki finansowe, ale też bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe, - wspiera zmiany w skali regionu, ale też zmiany w życiu osobistym pojedynczych osób, - zachęca i wspiera mieszkańców regionu i lokalnych społeczności w nawiązywaniu współpracy, - wspomaga rozwój rynku pracy i sprzyja wychodzeniu z ubóstwa, - wspiera efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych Informacja o produkcie RPO WM RPO WM sprzyja inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi Mazowsza, zwiększając tym samym konkurencyjność regionu w Polsce i UE. Budżet programu to 2 mld euro, w ramach którego Strona 1 z 7

2 dofinansowanie uzyskają zarówno tzw. projekty twarde (np. B+R, przedsiębiorczość, rozwój transportu, OZE, efektywność energetyczna), jak i tzw. projekty miękkie (np. rozwój rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, edukacja). Największy nacisk położony będzie na następujące obszary: B+R, innowacyjność i przedsiębiorczość, OZE i efektywność energetyczna, ekonomia społeczna. Potencjalni beneficjenci programu obejmują wiele grup zawodowych i społecznych, reprezentujących takie branże, jak m.in.: administracja, MŚP, NGO, nauka. Preferowane będą projekty wspierające Regionalną Strategię Innowacji, inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego (obszary o największym potencjale rozwojowym) a także m.in.: wzmacniające współpracę i nawiązywanie partnerstw, wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tworzenie miejsc pracy. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie planowane są na drugą połowę 2015 r. Konkursy będą ogłaszane sukcesywnie przez cały okres trwania programu Informacja nt. Zamawiającego w okresie programowania pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej w ramach polityki spójności: - realizuje działania informacyjno-promocyjne w ramach polityki spójności; - podejmuje inicjatywy informacyjno-promocyjne z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich i we współpracy z partnerami; - odpowiada za realizację planów i harmonogramów działań promocyjnych dotyczących funduszy europejskich. 2. GŁÓWNY CEL KAMPANII Zachęcenie potencjalnych beneficjentów RPO WM do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu. 3. CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie rozpoznawalności marki RPO WM w kontekście nowego rozdania funduszy europejskich. Zmiana w odbiorze funduszy europejskich, które do tej pory były oceniane jako nieprzystępne, skomplikowane, zbiurokratyzowane. Przełamanie bariery przed zaangażowaniem się w długotrwały proces niezbędny do otrzymania wsparcia finansowego funduszy przy braku stuprocentowej pewności ich otrzymania chcemy, aby osoby zainteresowane wsparciem z funduszy europejskich zaczęły myśleć, że opłaca się podjąć taką próbę, bo fundusze unijne są bardziej konkurencyjne od innych źródeł finansowania inwestycji, ponieważ dają możliwość otrzymania dotacji lub skorzystania z zwrotnych instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach. 4. CZAS TRWANIA KAMPANII Etapy przeprowadzenia kampanii: Pierwszy etap (przygotowawczy) zakłada dopracowanie koncepcji kreatywnej kampanii poprzez m.in.: - opracowanie wszystkich grafik wykorzystywanych do działań promocyjnych dopracowanie zaproponowanej w ofercie linii kreacyjnej oraz zaproponowanie kierunków, w jakich zostaną wykonane projekty sprofilowane pod kątem poszczególnych grup docelowych/mediów; - dopracowanie scenariusza spotu promocyjnego oraz storyboardu; Działania przewidziane w pierwszym etapie kampanii powinny zostać wykonane w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Akceptacja Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do etapu wykonawczego. Drugi etap (wykonawczy) zakłada realizację koncepcji kreatywnej opracowanej w pierwszym etapie, w tym m.in.: - produkcję i postprodukcję spotu reklamowego, - opracowanie merytoryczne i graficzne artykułów sponsorowanych; - wykonanie projektów graficznych do wykorzystania w ramach narzędzi internetowych, w tym także narzędzi, którymi dysponuje Zamawiający, Strona 2 z 7

3 - opracowanie media planu, zakup mediów, - przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Akceptacja Zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do emisji/ekspozycji/publikacji materiałów promocyjnych. Kampania ma się rozpocząć w lipcu/sierpniu 2015 roku; działania w mediach mają być prowadzone przez minimum 14, a maksymalnie 28 dni. 5. GRUPY DOCELOWE 5.1. Informacje ogólne Komunikacja w ramach kampanii będzie prowadzona na dwóch poziomach: przekaz ogólny + przekaz sprofilowany dla poszczególnych segmentów odbiorców. Informacje na temat nowej perspektywy finansowej w ramach RPO WM powinny być skierowane są do ogółu mieszkańców województwa mazowieckiego, jednakże, w celu zapewnienia najbardziej efektywnego dotarcia z konkretnym przekazem do potencjalnego odbiorcy, który jest w największym stopniu zainteresowany daną tematyką, kampania będzie wykorzystywała elementy podejścia marketingowego opartego na zaspokajaniu oczekiwań i potrzeb określonej grupy odbiorców w dostępie do informacji i będzie miała charakter kampanii kontekstowej. Kampania będzie więc polegać w dużym stopniu na dostosowywaniu komunikatu do treści wyświetlanej strony www/zakresu tematyki czasopisma itp. (np. artykuł dotyczący tematyki B+R ukaże się na portalach lub w czasopiśmie, które czytają osoby zainteresowaną tą tematyką). Odbiorcy przekazów sprofilowanych w kampanii odpowiadają poszczególnym segmentom beneficjentów RPO WM Profil demograficzny K + M, lat Profil społeczny Wykształcenie minimum średnie, Aktywni zawodowo zwłaszcza z obszarów: - samorząd terytorialny, - przedsiębiorczość w sektorze MŚP, - nauka, badania i rozwój; innowacyjność, nowe technologie, - fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury itp. - partnerzy społeczno-gospodarczy, - instytucje otoczenia biznesu. Decydenci osoby, które obecnie inwestują lub prowadzą swoją działalność w województwie mazowieckim, w tym zwłaszcza prezesi i właściciele prywatnych firm z sektora MŚP, Top management kadra zarządzająca na szczeblu zarządów, dyrektorzy, prezesi; urzędnicy samorządowi wysokiego szczebla; kadra zarządzająca wyższych uczelni i instytutów badawczorozwojowych; kadra zarządzająca w służbie zdrowia i edukacji; specjaliści, pracownicy umysłowi i wolne zawody Profil psychologiczny Osoby z inicjatywą aktywne, przedsiębiorcze, kreatywne, pomysłowe, otwarte, odważne, optymistyczne, nastawione na sukces, budujące swoją pozycję, zaangażowane w pracę zawodową i życie społeczne; liderzy zmian, wizjonerzy; osoby pragmatyczne, konsekwentne i wymagające (oczekują konkretnych informacji). Zbierają i analizują informacje, podejmują świadome i racjonalne decyzje; są elastyczni i gotowi na zmiany, nie boją się ryzyka; interesują się światem, ekonomią, inwestowaniem; są świadomymi obywatelami, lokalnymi patriotami; są otwarci na dialog i współpracę; wykorzystują różne kanały zdobywania informacji, korzystają z nowych technologii (w tym technologii mobilnych); spędzają aktywnie wolny czas (kultura, sport, turystyka). 6. STRATEGIA KOKOMUNIKACJI 6.1. Sposób komunikowania Strona 3 z 7

4 - Dwa poziomy komunikacji: przekaz ogólny + przekaz sprofilowany dla poszczególnych segmentów odbiorców (np. podział na obszary zawodowe). - Komunikacja powinna zawierać jednoznaczny call to action (kierowanie do strony RPO WM ) Strategia komunikatu Oczekiwane wyobrażenia o marce w grupie docelowej - RPO WM jest dla ludzi z inicjatywą, czyli dla mnie. Z RPO WM mogę zrealizować różne pomysły projekty i inwestycje. RPO WM ma wpływ na pozytywne zmiany w moim otoczeniu i w moim życiu. - Mam ciekawy pomysł, potrzebuję wsparcia w jego realizacji. Już wiem, że na Mazowszu są nowe możliwości, więc zwracam się do MJWPU, bo oni pomogą mi uzyskać wsparcie oferują możliwości skorzystania z atrakcyjnych form wsparcia finansowego, bezpłatną pomoc doradczą i szkoleniową. - Z RPO WM zrealizuję swój cel warto spróbować mogę tylko zyskać działam. Argumenty dla komunikacji - RPO WM oferuje nowe możliwości w ramach aż 10 obszarów działania. Swoje projekty mogą realizować przedsiębiorcy, naukowcy i badacze, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd. - W nowym RPO WM będą uproszczone procedury i profesjonalne wsparcie ekspertów. 7. OPIS KAMPANII 7.1. Kanały komunikacji Kampania crossmediowa: Internet, prasa, radio, outdoor (z wyłączeniem billboardów). Zakładane formaty spotów: internet 30, w radio 30, ekrany LCD w metrze 30. Podział budżetu mediowego: najbardziej rozbudowana część internetowa (ok. 80 % budżetu) wykorzystanie różnorodnych narzędzi, w tym mobile marketingu; nakierowanie na dotarcie do poszczególnych segmentów odbiorców (podział na obszary zawodowe). Pozostałe media do komunikowania ogólnego (ok. 20% budżetu). Media ogólne, biznesowe, specjalistyczne Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediów z listy zaproponowanej przez Wykonawcę. Lista powinna uwzględniać parametry umożliwiające ocenę potencjalnego dotarcia do grupy docelowej. Działania pozwalające na dotarcie do zróżnicowanej grupy docelowej (np. kampanie typu display, remarketing, retargeting) np. zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii w Google Display and Video Network łącznie z przygotowaniem banerów statycznych i dynamicznych ze wszystkich linii kreatywnych, a następnie optymalizacja kampanii przez wybór formatów z najwyższym wskaźnikiem klikalności. Landing page kampanii prosta podstrona portalu Zamawiającego (layout podstrony spójny z linią graficzną całej kampanii), na której zostaną umieszczone: spot filmowy kampanii, podane w sposób hasłowy/graficzny treści zachęcające do skorzystania z RPO WM , przekierowanie na stronę Przykłady graficzne: 1. m=standard_mix&utm_content=wersja_1&utm_campaign=nju_ ampaign=2015_05_308style_range_dib_ap_pl 3. https://stockselector.pl/demo/?utm_source=experto24.pl&utm_medium=reklama_graficzna&utm_ter m=rek_wew&utm_content=karuzela&utm_campaign=stock_selector Uwaga: Do zadań Wykonawcy należy jedynie opracowanie kreacji podstrony i przygotowanie jej formie graficznej. Utworzenie podstrony w portalu należy do zadań Zamawiającego. Dodatkowe narzędzia możliwość wykorzystania narzędzi internetowych, którymi dysponuje Zamawiający: - https://www.facebook.com/mjwpu, - https://www.facebook.com/forumrozwoju, - https://www.youtube.com/user/mjwputube, - https://twitter.com/mjwpu. Strona 4 z 7

5 7.2. Ograniczenia techniczne Niedopuszczalne jest przeprowadzanie: - kampanii spotowych w telewizji, - kampanii billboardowych w ramach działań outdoor (dopuszczalne jest jednak wykorzystanie innych elementów outdooru reklam w komunikacji miejskiej). Zasięg kampanii musi być budowany w oparciu o media regionalne/lokalne. Geotargetowanie kampanii na województwo mazowieckie. Maksymalizacja zasięgu komunikatu w grupie docelowej na poziomie 3+ (w odniesieniu do wybranych mediów). Indeks reprezentatywności dla każdego medium w kampanii powyżej Referencje i wytyczne Mile widziany kierunek: - nowoczesność, tworzenie, współtworzenie, technologie, innowacyjność, - wykorzystanie abstrakcyjnych, pobudzających ciekawość form wizualnych. Przykłady: - - https://www.youtube.com/watch?v=rbz3lhglulu. Niepożądany kierunek: dosłowność, przedstawianie fragmentów z życia. Klimat kampanii: - emocjonalny świat kampanii to: motywacja, determinacja, entuzjazm, wiara w potencjał, pozytywne nastawienie na przekór przeciwnościom. - komunikacja z perspektywy indywidualnej JA (moje otoczenie się zmienia, ja się zmieniam, mam więcej lepszych możliwości, więcej zależy od mojej aktywności) zamiast prezentowania funduszy europejskich w kategoriach wielkich liczb. Wymagany bezpośredni przekaz kierowany do odbiorcy przystępny język (nieurzędowy), bezpośrednie komunikaty zachęcające do działania (np. wejścia na stronę, kontaktu z MJWPU). W kampanii nie może być bezpośrednich odnośników do projektów dofinansowanych w ramach RPO WM (czyli niedopuszczalne są koncepcje bazujące na success stories, testiomonialach). W całej komunikacji obowiązkowe jest zamieszczenie logotypów programu operacyjnego oraz informacji o źródle finansowania kampanii. Niezbędnym wymogiem podczas realizacji działań informacyjno-promocyjnych jest: - promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, - zapobieganie dyskryminacji, - promowanie zasad partnerstwa, - zgodność z polityką horyzontalną dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z zasadą równego dostępu do informacji, komunikacja kampanii musi uwzględniać potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. spot z napisami dla osób niesłyszących, odpowiedni dobór czcionek czytelnych dla osób słabo- i niedowidzących) Zasoby i źródła informacji Dokument pt. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego stanowiący kompendium wiedzy nt. wszystkich aspektów dot. promowanej marki (wykaz segmentów społecznogospodarczych, w obrębie których można realizować projekty w ramach RPO WM, wykaz grup docelowych typy beneficjentów RPO WM, np. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia): w%c3%b3dztwa%20mazowieckiego% pdf Dokument pt. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (punkt odniesienia dla RPO WM): Dokument pt. Wizualizacja perspektywy (dostępny w późniejszym terminie) Projekt dokumentu Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata (dostępny w późniejszym terminie) Strona 5 z 7

6 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych ONZ zasada uniwersalnego projektowania: Raport Metaewaluacja wyników dotychczasowych badań ewaluacyjnych i innych (wniosków i rekomendacji) dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich i poszczególnych programów operacyjnych, kwiecień 2013: cowy.pdf 7.5. Zadania Wykonawcy dotyczące realizacji części mediowej kampanii a) opracowanie redakcyjne i publikacja artykułów sponsorowanych (format minimum 1/2 strony, strony redakcyjne, każdy artykuł będzie zawierał min i max znaków ze spacjami), b) opracowanie graficzne, wyprodukowanie i ekspozycja ramek w metrze (format 90x30 cm), c) wyprodukowanie spotu filmowego 30, dostosowanie do wybranych formatów emisyjnych (Internet, ekrany LCD w metrze, strona internetowa Zamawiającego) i emisja, d) wyprodukowanie i emisja 30 spotów radiowych, e) zapewnienie wszystkich koniecznych materiałów graficznych i treści do wykorzystania w kampanii w Internecie i emisja wyprodukowanych materiałów. Uwaga: Zamawiający będzie akceptował przed emisją wszystkie formy reklamowe użyte w kampanii Dodatkowe wymagania Wszystkie materiały filmowe i graficzne muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji dot. projektów współfinasowanych z funduszy europejskich. Obowiązkowo muszą zawierać logo RPO WM, hasło RPO WM i informację o źródłach finansowania. 8. NARZĘDZIA KAMPANII 8.1. Artykuły sponsorowane - Publikacja artykułów w prasie drukowanej (z możliwością rozszerzenia na wydania internetowe i wersje przystosowane do urządzeń mobilnych) wymagane są renomowane, opiniotwórcze dzienniki lub tygodniki posiadające wydania regionalne (Mazowsze), np. Gazeta Wyborcza Warszawa (wykluczona jest prasa o charakterze tabloidowym). - W trakcie kampanii opublikowane zostaną minimum 4 różne artykuły w 2 różnych tytułach (np. po 2 artykuły w każdym z tytułów, format minimum 1/2 strony) Outdoor a) ramki w metrze ekspozycja: minimum 120 ramek (14 dni), a) ekrany LCD w I i II linii metra emisja: minimum 252 emisje (14 dni emisji, 3 razy na godzinę, 6 godzin dziennie). 8.3 Radio Emisja spotów 30 w minimum 1 stacji radiowej naziemnej (z możliwością rozszerzenia na wydania internetowe) lub w kilku stacjach jednocześnie (dopuszczalne wyłącznie stacje regionalne i stacje sieciowe w wydaniu regionalnym niedopuszczalne są stacje o zasięgu ogólnopolskim). - Zasięg techniczny (1 stacja lub kilka stacji łącznie) wymagane pokrycie 100 % obszaru woj. mazowieckiego. - Zasięg efektywny: Reach 1+ na poziomie minimum 40%. - Dayparting - emisja reklamy w godzinach 06:00 24:00. - Czas emisji: dni. Uwaga: w przypadku nieosiągnięcia gwarantowanych wskaźników w podanym wyżej przedziale czasowym, Wykonawca może przedłużyć czas emisji spotów o maksymalnie 7 dni. 8.4 Internet Wykonawca opracuje i zrealizuje działania promocyjne wspierające kampanię w Internecie. Kampania ma być promowana w Internecie poprzez emisję bannerów i/lub i spotów oraz innych form reklamowych zaproponowanych przez Wykonawcę na wskazanych przez Wykonawcę portalach preferowany mix różnych portali/ pakietów internetowych. Nie dopuszcza się stosowania reklamy bannerowej w postaci wyskakujących okienek/bannerów reklamowych typu pop-up. Celem działań prowadzonych w Internecie będzie przekierowywanie do materiałów zamieszczonych na landing page utworzonej jako podstrona portalu Strona 6 z 7

7 Wymagania obligatoryjne: - czas emisji: maksymalnie 21 dni, - frequency capping - 3x, - geotargetowanie na województwo mazowieckie, - grupa docelowa: K + M, lat. Wymagania uzupełniające (nie jest wymagane spełnienie wszystkich poniżej wymienionych warunków łącznie): - targetowanie tematyczne: (np. administracja publiczna, samorząd terytorialny, nauka+badania, usługi biznesowe i przemysłowe, biznes i finanse, usługi dla firm, rynek pracy, informacje biznesowe, unia europejska, dotacje i granty, wiadomości lokalne), - targetowanie ze względu na profil społeczny: wykształcenie minimum średnie, aktywni zawodowo, decydenci, top management. Formy reklamy: a) bannery - forma reklamy: bannery animowane (grafika + flash min. 3-4 odsłony), możliwe różne formaty, - minimalne wskaźniki do osiągnięcia: minimum 20 tys. kliknięć przy minimum odsłon. b) emisja spotów - forma reklamy: spot 30 emitowany jako in-stream video ad (pre-roll), np. YouTube TrueViev - wskaźniki do osiągnięcia: minimum pełnych obejrzeń. Uwaga 1: jeśli zakładane wskaźniki nie zostaną osiągnięte, Wykonawca musi przedłużyć czas emisji reklam (maksymalnie o 7 dni) i/lub zwiększyć liczbę portali/ serwisów/ pakietów internetowych, na których będą emitowane reklamy. Uwaga 2: wykluczony jest wybór portali i serwisów (również wchodzących w skład pakietów internetowych) zawierających treści niestosowne w odniesieniu do treści kampanii oraz wizerunku publicznego Zamawiającego. Strona 7 z 7

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Przeciwdziałanie wykluczeniu 172,3 mln euro 172,3 mln euro Transport

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 26.03.2008 r. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa WIPW/ZP/U-335-25/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r.

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na opracowanie i kompleksową realizację strategii kreatywnej dla kampanii szerokiego zasięgu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_UMOstroda 09/06/2011- ID:2011-080743 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Internecie.

Fundusze Europejskie w Internecie. Fundusze Europejskie w Internecie. Dlaczego trzeba dobrze zaplanować budowę narzędzi komunikacji w sieci i co zrobić, żeby skutecznie przejść od planu do realizacji. 82,5 mld euro Ponad 200 tys. zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu Przeprowadzenie kampanii marketingowej i działań promocyjno-reklamowych minimum 3 kompleksowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie 3 różnych gmin Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017 Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych Warszawa, 2017 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Kampania promującej przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. CEL: pozyskanie ludzi przekazujących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZAPYTANIE OFERTOWE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 07.12.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Związek Przedsiębiorców i Pracodawców realizuje projekt Elastyczni Nowocześni Skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces. Projekt finansowany jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi content marketingu. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-7/16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BRIEF MEDIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP

LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP Rozeznanie cenowe na świadczenie usług doradztwa marketingowego w ramach projektu pn. LOWES-Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii Załącznik nr 1A do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP-271-10/15 ROK 2014 Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii - emisja reklamy PauseAd (spot reklamowy 30 sek) w sieci AdPlayer - emisja spotu

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spnt.pl Szczecin: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA SPÓJNEJ KAMPANII W LATACH 2012-2015 POLEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Data: 9 października 2012 r.

Data: 9 października 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja

Przedsiębiorczość Akademicka na START. Człowiek najlepsza inwestycja ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na. kampanię informacyjno- promocyjną nt. przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2 Środa z FE dla organizacji pozarządowych 1. Wprowadzenie do FE 2014-2020 2. Fundusze Europejskie dla NGO i wsparcia procesu stanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo