WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE. SKRZYPCE I st."

Transkrypt

1 Cele nauczania: WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE I st. Rozwijanie muzykalności ucznia oraz pogłębianie jego zainteresowania muzyką Rozwijanie odtwórczej pamięci i wyobraźni muzycznej Rozwijanie podstaw techniki instrumentalnej na bazie poprawnego aparatu gry Kształcenie wrażliwości na środki wyrazu muzycznego, m.in. na jakość dźwięku Poczucie rytmu, tempo, czystość intonacji Kształtowanie umiejętności interpretacyjnych gry z uwzględnieniem stylu, formy i charakteru utworu Przygotowanie ucznia do występów solowych/koncertów, przesłuchań, konkursów Praktyczne opanowanie utworu w zakresie odczytywania utworu i jego prawidłowej realizacji na instrumencie Wdrażanie ucznia do systematycznej i samodzielnej pracy w domu Zaszczepienie zamiłowania do muzykowania zespołowego, rozwijanie czytania nut i gry a vista Przygotowanie do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st. KLASA I OSM I st. Treści nauczania Umuzykalnienie ucznia : Rozwijanie słuchu i muzykalności poprzez śpiewanie piosenek. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i wykorzystanie jej do świadomej kontroli wysokości dźwięku i kontroli intonacji. Granie ze słuchu prostych melodii pizzicato i arco z rozpoczynaniem od różnych dźwięków i palców (transpozycja). Adaptacja do instrumentu i podstawowe umiejętności techniczne : Poznanie budowy, obsługi skrzypiec. Manipulacyjne ruchy rozluźniające. Ruchy zabawowe imitujące grę rozwijanie wyobraźni i świadomości ruchowej. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie. Opanowanie prawidłowego układu gry prawej i lewej ręki. Prowadzenie smyczka ruchy świadomie kierowane. Stawianie palców w różnych układach w I pozycji. Umiejętność gry c.sm, d.p.sm, g.p.sm oraz naprzemienna praca smyczkiem. Umiejętność gry detachѐ, staccato, portato i legato. Prawidłowa pulsacja. Znajomość zapisu nutowego i gra z nut w obrębie 1 pozycji. Znajomość wartości nut: półnuta, ćwierćnuta, ósemka. Nabywanie umiejętności gry z akompaniamentem. Wymagania edukacyjne Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą Rozluźniać ręce i szyję W sposób właściwy trzymać smyczek oraz równolegle w stosunku do podstawka go prowadzić Świadomie poprawiać intonację w wolnym tempie oraz stara się wytrzymywać wartości Zastosować artykulację detachѐ całym smyczkiem, jak również w jego do jego dolnej i górnej części Zastosować artykulację portato i legato po 2 dźwięki na jeden smyczek, Wykonać łatwy utwór z akompaniamentem Wykonać proste dwudźwięki z pustą struną Próbować wykonać prostą melodię ze słuchu Czytać wykonywane utwory głosem.

2 Uczeń wie: W jaki sposób obchodzić się z instrumentem Ile czasu ma poświęcić na pracę w domu i jak ją rozplanować, W jaki sposób opanować utwór pamięciowo Jak przygotować się do występu publicznego Jak należy zachowywać się na scenie. Uczeń zna: Nazwę części składowych skrzypiec i smyczka System nutowy i aplikaturę w I pozycji Gamy durowe krzyżykowe do 2 znaków przykluczowych w I pozycji. Uczniowie klasy I nie grają przesłuchania półrocznego. Koniec roku uczniowie biorą udział w koncercie. Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów

3 Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA II OSM I st. Treści nauczania Prawidłowa postawa i swobodny aparat gry. Prawidłowa intonacja. Rozwijanie biegłości. Gra szesnastek detachѐ i legato. Doskonalenie ruchów naprzemiennych smyczka. Artykulacja martelѐ. Elementy techniki przygotowawczej. Rytmy bardziej skomplikowane: ćwierćnuta z ósemką z kropką, ósemka i szesnastki, triola ósemkowa, synkopa. Wprowadzenie dwudźwięków. Pozycje i zmiany pozycji /proste formy gry w pozycjach II i III. Elementy wibracji. Kształtowanie dźwięku. Rozpoznawanie brzmienia kwinty i próby strojenia maszynkami. Wymagania edukacyjne Po drugim roku nauki uczeń potrafi: Samodzielnie korygować postawę Świadomie poprawiać intonację w tempie umiarkowanym Grać świadomie z podziałem smyczka, c.sm, g.p.sm, d.p.sm. Grać detachѐ i martelѐ oraz legato po 4 i 8 nut Grać pewnie w I pozycji, Stosować aplikaturę II i III pozycji Grać w różnych rytmach ze świadomością stosowania podziału smyczka: ćwierćnuta z kropką-ósemka, ósemka i dwie szesnastki, triola ósemkowa, synkopa Swobodnie operować smyczkiem na całej jego długości Ćwiczyć techniką przygotowawczą prawej i lewej ręki Pracować nad kształtowaniem dźwięku i jego jakością Prawidłowo stosować ruchy wyrównawcze łokcia prawej ręki Wykonywać z pamięci utwory nad którymi pracował Stosować dynamikę piano, forte, crescendo i decrescendo

4 Grać z towarzyszeniem fortepianu Grać proste dwudźwięki z pustymi strunami Potrafi czytać nuty i grać a vista łatwe utwory. Uczeń wie: Jak należy czyścić instrument i właściwie o niego dbać Jak należy systematycznie, samodzielnie pracować w domu Jak poprawić i korygować intonację W jaki sposób ćwiczyć i uczyć się utworu, aby opanować go na pamięć Jak przygotować się do występu publicznego Jak zachowywać się na scenie i w jaki sposób współpracować z akompaniatorem,obycie estradowe Jak pod względem estetyki, dobrać odpowiedni ubiór na egzamin i koncert oraz, że nie należy spóźniać się na lekcję Uczeń zna: Historię skrzypiec Dobrze nazwy części składowych skrzypiec i smyczka System nutowy i aplikaturę w I, II i III pozycji Gamy durowe do 3 krzyżyków i 2 bemoli przy kluczu. Minimum wymagań programowych Gamy i pasaże z pamięci do 3 znaków przykluczowych ( 3 krzyżyków i 2 bemoli). Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (10). Koncert - głównie pierwsza część - z pamięci lub inne formy. Utwory z towarzyszeniem fortepianu (6). Przesłuchanie półroczne Gama i trójdźwięk z pamięci. Etiuda. Część koncertu lub utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci. Egzamin promocyjny Etiuda. Część koncertu lub utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci. Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów

5 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA III OSM I st. Treści nauczania Doskonalenie aparatu gry i umiejętność autokorekty Dbałość o prawidłową intonację. Pozycje i zmiany pozycji - pozycja II i III. Chromatyka i poszerzenie układu palców (ekstensja ) do kwinty czystej. Flażolety naturalne. Wprowadzenie nauki wibracji. Rozwijanie biegłości. Dwudźwięki oktawy ze zmianą pozycji, łatwe seksty i tercje.

6 Artykulacja: detachѐ, podwójne detachѐ, przygotowanie do sautillѐ, portato i staccato pod łukiem (2,3,4), legato. Samodzielne strojenie instrumentu. Pamięć muzyczna i opanowanie estradowe. Wymagania edukacyjne Po trzecim roku nauki uczeń potrafi: Stosować korektę w grze na skrzypcach w zakresie aparatu gry, intonacji i rytmu Grać w obrębie trzech pozycji zmieniać pozycje rozpoczynając od różnych palcach, detachѐ i legato Próbować wibrować w utworach kantylenowych Swobodnie grać 8 nut legato Grać dwudźwięk z pustą struną oraz proste dwudźwięki dwoma palcami. Grać proste akordy czterogłosowe łamane Uwzględniać w grze dynamikę mp, p, mf, f, crescendo, diminuendo Przygotować się do występu publicznego i opanować tremę. Grać muzykę zespołową / w duecie lub trio skrzypcowym / Grać z prawidłową energetyką dostosowaną do charakteru utworu Grać a vista proste utwory i ćwiczenia Różnicować rodzaj wydobywanego dźwięku grać wolny tryl. Uczeń wie: Co to są flażolety naturalne i potrafi je wykonać na instrumencie. Jak dba się o instrument na co dzień Jak stroi się skrzypce. jak ćwiczy się samodzielnie w domu, wie o etapowości pracy Jak odpoczywać w trakcie ćwiczenia, aby nie doprowadzić do przeciążeń. Uczeń zna: Dobrze pozycje II i III ułożenie palców i położenie tych pozycji na gryfie oraz potrafi zastosować artykulacje : detachѐ, podwójne detachѐ, portato, staccato, staccato pod łukiem, martelѐ, legato. Zna różne ćwiczenia danego problemu technicznego Zna gamy i pasaże durowe i molowe do 4 znaków przykluczowych Zna różne rytmy : triole, rytm punktowy, rytm siciliany Zna sposoby na opanowanie tremy estradowej ( relaksacja, głębokie oddychanie, pozytywne nastawienie, właściwe przygotowanie techniczne itp.) Minimum wymagań programowych Gama i pasaże durowe i mollowe (z pamięci) do 4 znaków w pozycjach i ze zmianą pozycji. Etiuda o zróżnicowanych problemach technicznych (10). Dwa koncerty (głównie pierwsze części) lub inne formy cykliczne. Utwory z towarzyszeniem fortepianu (4) Przesłuchanie półroczne Gama i trójdźwięk z pamięci. Etiuda. Część koncertu lub utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci. Egzamin promocyjny Etiuda. Część koncertu lub utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci.

7 Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów. Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie

8 w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA IV OSM I st. Treści nauczania Problemowy materiał techniczno muzyczny Naturalna swoboda gry z zachowaniem prawidłowej postawy i luźnego aparatu. Doskonalenie wibracji. Pozycje i zmiany pozycji (pozycje I V) Zmiany pozycji grupami dźwiękowymi. Praca nad udoskonaleniem biegłości palcowej. Doskonalenie różnorodnych smyczkowań i artykulacji Dwudźwięki tercje, seksty, oktawy łamane w wolnym tempie. Technika akordowa. Flażolety. Kształtowanie dźwięku i różnorodnej dynamiki. Pamięć muzyczna i opanowanie estradowe. Czytanie a vista. Gra zespołowa. Wymagania edukacyjne Po czwartym roku nauki uczeń potrafi: Przyjąć naturalną postawę i dość swobodnie posługiwać się prawidłowo ustawionym aparatem gry Dość szybko reagować na fałszywy dźwięk Rozróżniać sposoby smyczkowania i artykulacji Dość swobodnie poruszać palcami lewej ręki na gryfie Stosować wibrację w kantylenie i stosować krótką, impulsywną wibrację na krótszych dźwiękach Grać dwudźwięki tercje, seksty, oktawy łamane Pewnie trafiać w flażolety naturalne i próbować wykonać flażolety sztuczne Czytać nuty a vista utwory na poziomie kl. III. Uczeń wie: W jaki sposób samodzielnie pracować nad problemami technicznymi w domu Jak zmieniać pozycję /(w górę i w dół ) różnymi palcami stosując nuty łącznikowe, Jak rozkładać impulsy w pochodach szesnastkowych wykonywanych legato Jak ćwiczyć dwudźwięki i jak ważna jest ta umiejętność. Uczeń zna: Oznaczenia różnych sposobów artykulacji w zapisie nutowym Różne sposoby ćwiczenia zmian pozycji Sposoby ćwiczenia dwudźwięków Nazwy dźwięków we wszystkich poznanych tonacjach w pozycjach od I do V. Minimum wymagań programowych Gamy durowe i molowe oraz pasaże do 4 znaków (z pamięci ) z uwzględnieniem pozycji V. Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych (8 ) Dwa koncerty (głównie pierwsze części) lub inne formy cykliczne. Utwory z towarzyszeniem fortepianu (4)

9 Przesłuchanie półroczne Gama i trójdźwięk w obrębie pięciu pozycji. Etiuda z uwzględnieniem piątej pozycji. Utwór z towarzyszeniem fortepianu lub część koncertu Egzamin promocyjny Etiuda. Część koncertu Utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci. Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów.

10 Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA V OSM I st. Treści nauczania Problemowy materiał techniczno muzyczny Stałe doskonalenie aparatu gry Prawidłowa intonacja szybka reakcja ucznia na fałszywy dźwięk. Pozycje i zmiany pozycji (utrwalanie pozycji I V oraz wprowadzenie pozycji VI i VII). Rozwijanie biegłości palcowej ze zmianami pozycji. Stosowanie różnorodnych smyczkowań i artykulacji. Dwu i wielodźwięki w pozycji i ze zmianą pozycji. Stosowanie różnorodnej wibracji: wolna, szybka, szeroka, wąska. Pojęcie stylu utworu: barokowy, klasyczny, romantyczny, współczesny. Stosowanie różnorodnych środków wyrazu. Wprowadzenie smyczkowania sul tasto, sul ponticello, col legno. Pamięć muzyczna, interpretacja i opanowanie estradowe. Czytanie a vista. Wymagania edukacyjne Po piątym roku nauki uczeń potrafi: Posługiwać się prawidłowo ustawionym aparatem gry Czytać nuty i grać w pozycjach I VII Grać czysto i szybko reagować na fałszywy dźwięk Dość biegle poruszać palcami lewej ręki na gryfie Posługiwać się różnymi smyczkowaniami i artykulacjami (detachѐ, martelѐ, staccato osobne i pod łukiem, legato początki sautillѐ i spiccato) Prawidłowo wibrować i różnicować wibracje w zależności od potrzeb utworu Grać dwudźwięki: tercje, seksty i oktawy osobno i po 2 legato Grać flażolety naturalne i wprowadzać sztuczne Umiejętnie przeprowadzać frazę i oddawać nastrój danego utworu poprzez zastosowanie w grze różnych środków wyrazu (właściwa artykulacja, dynamika, wyczucie dźwięku) Dobrze czytać nuty a vista na poziomie programu swojej klasy.

11 Uczeń wie: W jaki sposób rozplanować codzienny czas na pracę w domu i ile czasu należy poświęcić na grę na instrumencie W jakiej kolejności grać na instrumencie zadany program i jak go ćwiczyć W jaki sposób opanować pamięciowo zadane utwory przy uwzględnieniu własnych predyspozycji ( pamięć wzrokowa, słuchowa, mieszana) W jaki sposób przygotować się do występów przed komisją egzaminacyjną oraz publicznością na koncertach klasowych i szkolnych i jak właściwie prezentować się na scenie Jak ważna jest gra zespołowa i słuchanie tego, co grają inni Jak ważna jest umiejętność gry a vista Uczeń zna: Nazwy dźwięków we wszystkich poznanych pozycjach (I VII) Gamy drutowe i molowe 2 oktawowe w obrębie siedmiu pozycji Wszystkie podstawowe rodzaje artykulacji i ich oznakowanie Różne style w muzyce i umie oddać w grze ich charakter Wymagania techniczno repertuarowe, którym musi sprostać w danym semestrze (ilość etiud, utworów i koncertów ) dla uzyskania pozytywnej oceny z instrumentu głównego. Minimum wymagań programowych Gamy durowe i molowe oraz pasaże w obrębie siedmiu pozycji różnymi rodzajami smyczkowania. Dwudźwięki tercje, seksty, oktawy do trzeciej pozycji. Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych, dwudźwiękowe i biegłościowe (8). Dwa koncerty (głównie pierwsze części) lub formy cykliczne. Utwory z towarzyszeniem fortepianu (4). Jeden duet, trio lub kwartet. Przesłuchanie półroczne Gama i trójdźwięk w obrębie pięciu pozycji. Etiuda z uwzględnieniem piątej pozycji. Utwór z towarzyszeniem fortepianu lub część koncertu Egzamin promocyjny Etiuda. Część koncertu Utwór z towarzyszeniem fortepianu z pamięci. Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze.

12 Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów. Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności.

13 KLASA VI OSM I st. Treści nauczania Problemowy materiał techniczno muzyczny Stała i systematyczna praca nad doskonaleniem aparatu gry, Dbałość o poprawną intonację w utworach kantylenowych z wibracją i w utworach technicznych. Stosowanie różnorodnych smyczkowań i artykulacji w połączeniu z dużą biegłością gry także ze zmianami pozycji. Flażolety naturalne i sztuczne. Ornamentyka tryl, mordent, tremolando. Pizzicato prawą i lewą ręką. Gamy dwudźwiękowe ze zmianami pozycji : tercje, seksty, oktawy, Akordy łamane i jednobrzmiące (3 głosowe). Stosowanie różnorodnej wibracji. Pamięć muzyczna, interpretacja i opanowanie estradowe. Czytanie a vista utworów programowo łatwiejszych. Gra zespołowa. Wymagania edukacyjne Po szóstym roku nauki uczeń potrafi: Prawidłowo trzymać skrzypce i operować smyczkiem oraz sam dokonuje autokorekty aparatu gry. Prawidłowo intonować w pozycjach I VII Grać biegle pod względem technicznym w pozycjach I VII Stosować różne rodzaje artykulacji i smyczkowań Zagrać tryl z dużą częstotliwością, równomiernie i w dobrym brzmieniu Wykonać mordent, obiegnik, tremolando Wykonać spiccato w tempie umiarkowanym, a w szybszym tempie spiccato, sautillѐ z dobrą synchronizacją lewej i prawej ręki Zastosować lekkie smyczki unoszone, flażolety naturalne i sztuczne w utworach Zagrać pizzicato prawą i lewą ręką Wykonać tercje, seksty, oktawy i kwinty w pozycji i ze zmianami pozycji Zagrać akordy łamane i jednobrzmiące (3-głosowe) Różnorodnie wibrować w zależności od stylu utworu Czytać a vista prostsze utwory Grać wspólnie z innymi wykonawcami utwory w duecie, tercecie itp. Zagrać gamę na jednej strunie z prawidłową intonacją Wykonać tercje, seksty, oktawy przesuwane do III V pozycji legato i detachѐ Z dużą biegłością prawej i lewej ręki wykonywać utwór prawidłowo pod względem intonacji, artykulacji, zróżnicowania dynamicznego i wyrazowego Kształtować frazę muzyczną z pewnymi elementami wirtuozerii Bez zarzutu opanować pamięciowo zadany materiał Uczeń wie: Jak dbać o smyczek i skrzypce i konserwować je Jak zmieniać struny i jej prawidłowo naciągnąć i nastroić Jak planować sobie prac nad utworem w domu Jak opanować tremę na scenie Jak przygotować się i zachować pewność w czasie występu estradowego Uczeń zna: Gamy do 4 znaków przykluczowych do VII pozycji Dobrze budowę skrzypiec Ogólnie historie instrumentu Metody nauki utworu na pamięć Styl utworów barokowych

14 Przesłuchanie półroczne uczeń prezentuje część programu dyplomowego Gama dur, moll, pasaże przez 3 oktawy Gama w tercjach, sekstach i oktawach do trzeciej (piątej pozycji ) Etiuda Sonata ( dwie kontrastujące części ) Cały program wykonany z pamięci Egzamin dyplomowy uczeń prezentuje drugą część programu dyplomowego Etiuda Koncert cz. I lub II i III Utwór z towarzyszeniem fortepianu Cały program wykonany z pamięci UWAGA: obowiązuje jedna etiuda dwudźwiękowa Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który : posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia bierze udział w przesłuchaniach i konkursach bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który : opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy poprawnie stosuje zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno wyrazowe,

15 rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą gra poprawnie techniczni, rozumie treść wyrazową utworów. Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych wykazuje wyraźnie braki techniczno wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem przejawia niewielkie zdolności muzyczne nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie w st. gimnazjalnym, licealnym ze względu na małe zdolności lub brak pracy gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który : w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymują uczeń, który : nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. WYMAGANIA PROGRAMOWE SKRZYPCE II st. KLASA I OSM II st. (VII) Treści nauczania umiejętność konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia, opanowanie swobodnego posługiwania się aparatem gry, prawidłowej korelacji lewej i prawej ręki i swobodnego operowania smyczkiem, umiejętność korygowania niedociągnięć intonacyjnych, opanowanie techniki gry prawej i lewej ręki umożliwiającej wykonanie utworów z zastosowaniem niektórych rodzajów ozdobników, nauka wibracji, elementy techniki akordowej, umiejętność posługiwania się dynamiką i agogiką, rozumienie pojęć muzycznych, umiejętność grania a`vista łatwych utworów, umiejętność opanowania pamięciowego utworów, obycie estradowe, umiejętność koncentracji, umiejętność współpracy z akompaniatorem, opanowanie literatury skrzypcowej w zakresie minimum wymagań programowych klasy VII (kl. I II st.)

16 Wymagania edukacyjne uczeń potrafi dość swobodnie operować prawą i lewą ręką przy prawidłowo ułożonym aparacie gry na skrzypcach; potrafi wykonać gamy i pasaże w obrębie 3 oktaw w tempie wolnym oraz dwudźwięki w zakresie 2 oktaw także w tempie wolnym, opanował wibrację uszlachetniającą dźwięk ( różne rodzaje), poznał różne rodzaje trylów i ozdobników, prawidłowo i swobodnie łączy pozycje, świadomie koryguje niedoskonałości intonacyjne, poznał różne rodzaje artykulacji, rozumie znaczenie niektórych pojęć muzycznych, potrafi krytycznie ocenić wykonany utwór, potrafi wykonać program egzaminu przejściowego. Minimum programowe Gamy i pasaże w obrębie trzech oktaw w tempie wolnym. Gamy dwudźwiękowe w tercjach, sekstach i oktawach w tempie wolnym. Etiudy - 6 lub 2 kaprysy. G. Ph. Telemann Fantazja (dwie części) Sonata 2 części kontrastujące. Wybrane części z dwóch koncertów (w tym z jednego koncertu cz. I lub II i III cz. na pamięć) 2 lub 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu (w zależności od wielkości formy) Przesłuchanie półroczne Gama dur, moll, pasaże w obrębie trzech oktaw jednoimienne, Gama w tercjach, sekstach, oktawach, Etiuda lub kaprys Sonata (dwie części sonaty staroklasycznej lub pierwsza część sonaty klasycznej lub romantycznej) Utwór Egzamin przejściowy G. Ph. Telemann Fantazja (dwie części) lub J.S. Bach Sonata lub Partita (jedna część) Koncert (I cz. lub II i III cz.) Utwór Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być: stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie;

17 wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie; samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; bierze udział w przesłuchaniach i konkursach; bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły; gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole. Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych; ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie; bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów; gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy; poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno-wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą; gra poprawnie technicznie, rozumie treść wyrazową utworów. Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych; wykazuje wyraźne braki techniczno-wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach; nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; przejawia niewielkie zdolności muzyczne; nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie (w st. gimnazjalnym, licealnym) ze względu na małe zdolności lub brak pracy; gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który: w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej; w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie; w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne. Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymuje uczeń, który: nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie; nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie; wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA II OSM II st. (VIII) Treści nauczania umiejętność konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia, doskonalenie swobodnego posługiwania się aparatem gry praca nad biegłością palców lewej ręki i swobodnego operowania smyczkiem,

18 umiejętność korygowania niedociągnięć intonacyjnych, doskonalenie techniki gry umożliwiającej wykonanie utworów z zastosowaniem niektórych rodzajów artykulacji i smyczkowania oraz dwudźwięków, akordów i ozdobników, umiejętność frazowania i operowania zróżnicowaną barwą i sposobami artykulacji, interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną i charakterem epoki, umiejętność posługiwania się dynamiką i agogiką, rozróżnianie pojęć muzycznych, umiejętność grania a`vista łatwych utworów, umiejętność opanowania pamięciowego form cyklicznych, obycie estradowe, umiejętność koncentracji oraz opanowanie tremy podczas wykonywania utworów, umiejętność współpracy z akompaniatorem oraz gry w różnych formach muzykowania zespołowego, opanowanie literatury skrzypcowej w zakresie minimum wymagań programowych klasy VIII (kl. II II st.). Wymagania edukacyjne uczeń z większą swobodą potrafi operować prawą i lewą ręką, potrafi wykonać gamy i pasaże w obrębie 3 oktaw i gamę chromatyczną w tempie umiarkowanym oraz dwudźwięki w obrębie 2 oktaw także w tempie umiarkowanym, świadomie kształtuje barwę dźwięku, potrafi lepiej kształtować wibrację, dostosowując ją do rodzaju utworu, precyzyjnie łączy pozycje, potrafi lepiej korygować niedociągnięcia intonacyjne, stosuje elementy kształtowania artystycznego, potrafi samodzielnie korygować błędy, potrafi grać a`vista łatwe utwory, potrafi wykonać program egzaminu przejściowego. Minimum programowe Gamy i pasaże w obrębie trzech oktaw w tempie umiarkowanym. Gamy dwudźwiękowe w tercjach, sekstach i oktawach w tempie umiarkowanym. Etiudy - 6 lub 2 kaprysy. G. Ph. Telemann Fantazja (2 cz.) lub J. S. Bach Sonata lub Partita jedna część Sonata 2 części kontrastujące. Wybrane części z dwóch koncertów (w tym z jednego koncertu cz. I lub II i III cz. na pamięć) 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu (w zależności od wielkości formy). Przesłuchanie półroczne Gama dur, moll, pasaże w obrębie trzech oktaw jednoimienne, Gama w tercjach, sekstach, oktawach, Etiuda lub kaprys Sonata (dwie części sonaty staroklasycznej lub pierwsza część sonaty klasycznej lub romantycznej) Utwór Egzamin przejściowy G. Ph. Telemann Fantazja (dwie części) lub J.S. Bach Sonata lub Partita (jedna część) Koncert (I cz. lub II i III cz.) Utwór Preambuła Podstawę oceniania stanowi Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 29 września 2004 r. tej sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny ucznia winny być:

19 stopień spełnienia wymagań proponowanych dla danego roku nauki (postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych w opanowaniu utworu); pilność i systematyczność pracy ucznia; Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej. Jak najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. Nie zawsze ocena musi być wyrażona w formie stopnia i wpisana do dziennika lekcyjnego - formułowana jest częściej w formie uwag, które mogą być wpisywane do dziennika ucznia wraz z notatkami o opracowanym utworze. Kryteria oceniania: Ocenę celującą (25 pkt.) otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza oczekiwania w danej grupie wiekowej oraz ilość i treść opracowanych utworów znacznie przekraczają wymagania programowe w danej klasie; wzorowo realizuje zadania techniczno wykonawcze prezentowanych utworów; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje rozwiązania nietypowe, trafnie artystycznie; samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; bierze udział w przesłuchaniach i konkursach; bierze udział w życiu koncertowym szkoły i środowiska, reprezentując osiągnięcia szkoły; gra jest wzorowa, a jej wartość artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole. Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej danej klasy oraz czyni starania w kierunku realizacji trudniejszych utworów; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; posiada wiedzę i sprawność samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych utworach bierze udział w koncertach klasowych, szkolnych i środowiskowych; ilością opanowanych utworów przekracza założenia programowe w danej klasie; bezbłędnie realizuje zadania techniczno-wyrazowe wykonywanych utworów; gra bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej. Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych minimum programowym, potrzebnych do poprawnej realizacji utworów o przeciętnym stopniu trudności w zakresie danej klasy; poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania techniczno-wyrazowe, rozumie relacje pomiędzy praktyczną i teoretyczną wiedzą wykonawczą; gra poprawnie technicznie, rozumie treść wyrazową utworów. Ocenę dostateczną (13-15 pkt.) otrzymuje uczeń, który: realizuje minimum wymagań programowych; wykazuje wyraźne braki techniczno-wyrazowe i stylistyczne w wykonywanych utworach; nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; przejawia niewielkie zdolności muzyczne; nie rokuje nadziei na dalsze kształcenie (w st. gimnazjalnym, licealnym) ze względu na małe zdolności lub brak pracy; gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi. Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który: w stopniu niewystarczającym opanował minimum wymagań programowych obowiązujących w danej klasie lub realizuje program klasy niższej; w minimalnym zakresie spełnia wymogi edukacyjne, a braki wiedzy i umiejętności w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze kształcenie; w minimalnym stopniu rozwiązuje tylko niektóre problemy techniczne.

20 Ocenę niedostateczną (0-10 pkt.) otrzymuje uczeń, który: nie opanował niezbędnego minimum wymagań programowych określonych programem nauczania obowiązującego w danej klasie; nie spełnia wymagań edukacyjnych, a braki w zakresie wiedzy i umiejętności uniemożliwiają wykonywanie utworów oraz dalsze kształcenie; wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu lub całkowity brak zdolności. KLASA III OSM II st. (IX) Treści nauczania umiejętność konserwacji instrumentu, umiejętność precyzyjnego strojenia, dalsze korygowanie niedociągnięć intonacyjnych aparatu gry (biegłość palców lewej ręki, swobodne operowanie smyczkiem), dalsze doskonalenie techniki gry umożliwiającej zastosowanie w wykonywanych, utworach różnego rodzaju artykulacji, grania flażoletów naturalnych, dwudźwięków, akordów i ozdobników, umiejętność frazowania i operowania zróżnicowaną barwą i sposobami artykulacji, interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną i charakterem epoki, umiejętność posługiwania się dynamiką i agogiką, umiejętność grania a`vista utworów o średniej skali trudności, umiejętność opanowania pamięciowego większych form cyklicznych, obycie estradowe, umiejętność koncentracji oraz opanowanie tremy podczas wykonywania utworów, umiejętność współpracy z akompaniatorem oraz gry w różnych formach muzykowania zespołowego, opanowanie literatury skrzypcowej w zakresie minimum wymagań programowych klasy IX ( kl. III II st.). Wymagania edukacyjne uczeń potrafi wykonać gamy i pasaże w obrębie 3 oktaw w tempie żywym, gamę chromatyczną w obrębie 3 oktaw w tempie umiarkowanym i dwudźwięki w obrębie 2 oktaw także w tempie umiarkowanym, opanował swobodnie artykulacje smyczkowe (detaché, legato, martelé, sautillé, spiccato, staccato, pizzicato prawą ręką), dobrze koryguje niedociągnięcia intonacyjne, swobodnie ogarnia większe formy muzyczne, potrafi właściwie frazować utwór, potrafi interpretować utwór zgodnie z charakterem epoki, potrafi grać a`vista utwory o średnim stopniu trudności, potrafi wykonać program egzaminu przejściowego. Minimum programowe Gamy i pasaże w obrębie trzech oktaw w tempie żywym. Gamy dwudźwiękowe w tercjach, sekstach i oktawach w tempie umiarkowanym. Wprawki i ćwiczenia przygotowawcze do grania gam w decymach i oktawach palcowanych. Ćwiczenia dwudźwiękowe. Etiudy 6 lub 2 kaprysy G. Ph. Telemann Fantazja (dwie części) lub J. S. Bach Sonata lub Partita jedna część Sonata dwie części kontrastujące sonaty barokowej lub jedna część sonaty klasycznej lub romantycznej Wybrane części z dwóch koncertów (w tym z jednego koncertu cz.i lub II i III cz. na pamięć) 2 lub 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu ( w zależności od wielkości formy). Przesłuchanie półroczne Gama dur, moll, pasaże w obrębie trzech oktaw jednoimienne,

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I

Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni. Klasa I Wymagania edukacyjne PSM I wiolonczela c.6 -letni Klasa I Zadania techniczno -wykonawcze - poprawna postawa przy instrumencie, - poprawny układ palców, - kształcenie podstawowych umiejętności gry na instrumencie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE Altówka PSM I st. cykl 4-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I - altówka Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać altówkę pod brodą - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE SKRZYPCE PSM I st. cykl 6-letni Wymagania edukacyjne dla klasy I skrzypiec. Po pierwszym roku nauki uczeń potrafi: - Przyjąć prawidłową postawę i trzymać skrzypce pod brodą, - Rozluźniać

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara

Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Wymagania edukacyjne zajęcia indywidualne gitara Klasa V/6 -budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach prawidłowego użytkowania instrumentu -kształtowanie prawidłowej postawy ucznia podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne:

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas fort. I VI PSM II Stopnia Formy kontrolne: 1. Przesłuchania śródroczne. 2. Egzamin promocyjny. 3. Egzamin dyplomowy. 4. Konkursy międzyszkolne obowiązkowe: - etiud,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI

Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI Załącznik nr 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY SKRZYPIEC CYKL SZEŚCIOLETNI KLASA PIERWSZA Wymagania: prawidłowe trzymanie skrzypiec, prostolinijne prowadzenie smyczka, program Program: dwa ćwiczenia na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma)

Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) Wymagania edukacyjne fortepian Dział instrumentalny (nowa reforma) KLASA PIERWSZA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO, KLASA PIERWSZA (I półrocze) CYKLU CZTEROLETNIEGO Uczeń: 1. Zna budowę instrumentu oraz jego walory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl sześcioletni 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki Klasa I 1. Postawa przy instrumencie, układ rąk i sposoby wydobywania dźwięków 2. Budowa gitary, akcesoria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA II ETAP EDUKACYJNY Klasa I Sprawdzenie i ewentualna korekta aparatu gry i postawy przy instrumencie: - swoboda rąk - rozluźnienie mięśni - analiza procesów towarzyszących tworzeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE GITARY SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA CYKL 6 - LETNI OPRACOWAŁ DARIUSZ CZERWENKA CEL NAUKI - kształtowanie osobowości twórczej poprzez rozwijanie umiejętności i wynikających z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce

Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Przedmiotowy System Oceniania Sekcja instrumentów smyczkowych i szarpanych PSM I stopnia Przedmiot główny: skrzypce Cele PSO Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych Pomoc uczniowi w nauce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: TUBA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracowany przez: mgr Janusza Wyrwała Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu

Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu 1 Fortepian Wymagania edukacyjne i programy nauczania w klasie fortepianu Klasa I - Opanowanie: - podstawowych wiadomości z zakresu budowy instrumentu, - prawidłowej postawy przy instrumencie, ułożenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANA DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.m. Karłowicza w Katowicach PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Gitara program nauczania

Gitara program nauczania Gitara program nauczania Kl. I cykl 6- letni: *Umiejętność nazywania poszczególnych części gitary, znajomość zasad czyszczenia i konserwacji instrumentu. *Opanowanie prawidłowej postawy, właściwego trzymania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla szkoły muzycznej w Opolu. PRZEDMIOT GŁÓWNY - RÓG DRUGI ETAP EDUKACYJNY Opracował: mgr Piotr Wczasek Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania napisane

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA

WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA WYMOGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I CZTEROLETNIEGO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA, I ETAP EDUKACYJNY, PRZEDMIOT: GITARA KLASYCZNA Klasa I SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA Znajomość budowy i historii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA cykl czteroletni Klasa I 1. Sposoby wydobywania dźwięków : szarpnięcie a uderzenie 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Arpeggio 4. Legato 5. Rozciąganie przestrzeni międzypalcowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (skrzypce) Opracowała Agnieszka Iżykowska Szczecin grudzień 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU. Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM w OPOLU Przedmiot główny: KLARNET PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane przez: mgr Michała Kowalskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE GITARY KLASYCZNEJ PSM I stopnia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PRZEDMIOT GŁÓWNY GITARA (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka.

Przesłuchanie techniczne: gama C-dur przez 2 oktawy oburącz, tempo wolne. Pasaże w przewrotach. Wybrane ćwiczenie ze szkoły Kulpowicza, piosenka. Akordeon Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 5 Wymagania edukacyjne: rozwijanie uzdolnień muzycznych i zamiłowania do gry na akordeonie, znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla PSM w OPOLU Przedmiot główny: trąbka PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracował: mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (altówka) opracował Włodzimierz Radin- Rutkowski Szczecin 2008r. Sposoby sprawdzania osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU. Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA SPM W OPOLU Przedmiot główny: TRĄBKA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Sporządził mgr Piotr Waloszczyk Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (obój) opracował Piotr Kokosiński Szczecin 2008r. 1 Obszary podlegające ocenie: - spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA. 1. Treści nauczania. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA CYKL 6 -LETNI (nowy) MATERIAŁ NAUCZANIA 1. Treści nauczania 1. Arpeggio 2. Tłumienie strun prawą ręką 3. Dwudźwięki 4. Melodia z akompaniamentem 5. Koordynacja pracy obu rąk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 6-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY puzon PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. GITARY I st.

WYMAGANIA PROGRAMOWE. GITARY I st. WYMAGANIA PROGRAMOWE GITARY I st. KLASA I OSM I st. Budowa gitary. Poznawanie historii instrumentu. Akcesoria (podgitarnik, podnóżek, pulpit, krzesło, gitara). Podstawowe zasady konserwacji instrumentu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 1 W KRAKOWIE IM. STAN ISŁAWA WIECHOWICZA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 1 IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA W KRAKOWIE PROGRAM NAUCZANIA dla SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA PRZEDMIOT GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: PERKUSJA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY CYKL 4-LETNI Opracowane przez: mgr Grzegorza Szklińskiego Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kontrabas) opracowanie Grzegorz Kmita Szczecin 2008r. 1. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach

Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach Przedmiotowy System Oceniania instrumentów dętych blaszanych w PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 1/ trąbka 2/ waltornia 3/ puzon Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ CELÓW NAUCZANIA ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY Z DNIA 02.07.2014r. FORTEPIAN DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ instrumentalny. Cykl 4 letni SKRZYPCE PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ

DZIAŁ instrumentalny. Cykl 4 letni SKRZYPCE PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ PROGRAM NAUCZANIA DZIAŁ instrumentalny SKRZYPCE Cykl 4 letni OPRACOWANIE: KATARZYNA KOPACZ Nr 32/2013 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.06.2013 r. Spis treści 1. Wstęp... str. 2 2. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (flet główny) opracowała Iwona Radin-Rutkowska Szczecin 2008r. 1 Nauczanie gry na flecie ma na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA INSTRUMENTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY: OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO: SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA DRUGI ETAP EDUKACYJNY: PAŃSTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE. FORTEPIAN dla klas I - VI I st. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE FORTEPIAN dla klas I - VI I st. KLASA I A. Treści nauczania (podstawa programowa) 1. Znajomość budowy instrumentu; klawiatura nazwy klawiszy. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (gitara) opracowanie Beata Vykysala, Przemysław Bielec Szczecin 2008r. 1. Cele nauczania Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SEKCJI INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach FORTEPIAN I i II st. Podstawa prawna: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY

PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ WOKALNY Opracowanie: Grażyna Wójcik Sowińska, Maja Felińska Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotowego systemu oceniania

Cele przedmiotowego systemu oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PSM I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH Instrumenty dęte drewniane 1. Obój 2. Flet 3. Klarnet 4. Fagot Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z organów w klasach I-VI w PSM II stopnia w Katowicach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki. w klasach I - III. Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w klasach I - III Gimnazjum nr 11 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r.

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PIERWSZY ROK NAUCZANIA ( 1 i 1/3 jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (kształcenie słuchu) opracowała: Sylwia Bagińska Szczecin 2008r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIE SŁUCHU I RYTMIKA W KLASACH I III OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO Rytmika z kształceniem słuchu Uczeń: - Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety.

-d 2. Kilkanaście wybranych ćwiczeń i melodii ze szkoły na trąbkę Lutaka, ze zbioru tańce i melodie opr. J. Kalinowski, kolędy, 2 duety. Trąbka Klasa I, cykl 6-letni Załącznik Nr 6 Wymagania edukacyjne: Znajomość podstawowych wiadomości z historii instrumentu, budowy zastosowania oraz podstaw konserwacji i czyszczenia. Znajomość zasad higieny.

Bardziej szczegółowo

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA

DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA DLA RYTMIKI DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, III rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Stopień celujący Otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Gama przez dwie oktawy osobno, razem rozbieżnie ćwierćnutami. Trójdźwięk rozłożony i w formie akordu (bez oktawy) z przewrotami osobno.

Gama przez dwie oktawy osobno, razem rozbieżnie ćwierćnutami. Trójdźwięk rozłożony i w formie akordu (bez oktawy) z przewrotami osobno. TREŚCI NAUCZANIA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA KLASA I Wiadomości : Budowa instrumentu: sposób wydobywania dźwięku (działanie mechanizmu) pianino, fortepian. Nazwy: klawiatura, klawisz, struna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI. Ważny od: 1 września 2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA MUZYCE I PLASTYCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV - VI Ważny od: 1 września 2015 r. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo