Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A."

Transkrypt

1 Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, Wrocław Kontakt telefoniczny: , (dla tel. stacjonarnych), (+48 71) (dla telefonów komórkowych) Adres Strona Internetowa: Język kontaktu: Bank komunikuje się z Klientami w języku polskim. Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Euro Banku S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). Bank działa na podstawie przepisów art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia Prawo bankowe. Sposoby składania zleceń: Zlecenia dotyczące jednostek funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Bank można składać osobiście w dowolnej placówce Euro Banku S.A. (aktualne adresy placówek Euro Banku S.A. są dostępne na stronie internetowej Banku), po uprzednim zawarciu umowy z Bankiem. 2. Zasady świadczenia usługi Euro Bank S.A. prowadzi działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na podstawie zawartych umów o współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały opisane w Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przez Euro Bank S.A. 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W zależności od rodzaju instrumentów finansowych, w które inwestuje fundusz, wyróżnia się: 1) Fundusze akcyjne związane z bardzo wysokim ryzykiem, a jednocześnie potencjalnie dużą możliwością zysku (do 100% aktywów lokowane jest w akcje) 2) Fundusze mieszane ryzyko jest tu tym większe im wyższy jest udział akcji w portfelu (możliwy udział akcji wynosi od 40-60%) 3) Fundusze obligacji oraz rynku pieniężnego uważane za najbezpieczniejsze (w których 100% stanowią obligacje, bony skarbowe i inne papiery dłużne). Środki wpłacane przez Klienta do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa Klienta w dochodach wypracowywanych przez fundusz. Elektroniczny rejestr posiadanych przez Klienta jednostek jest prowadzony na zlecenie TFI przez Agenta Transferowego współpracującego z danym Towarzystwem, Klient, który nabył jednostki, może zażądać ich odkupienia w dowolnej chwili. Posiadane przez Klienta jednostki są wówczas przeliczane zgodnie z wartością jednostki w dniu realizacji zlecenia odkupienia.

2 Terminy realizacji zleceń dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych są określone w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy. Zasady funkcjonowania danego funduszu inwestycyjnego określone są w jego prospekcie informacyjnym oraz stanowiącym integralną część prospektu statucie funduszu. W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). 4. Ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze Inwestycja w fundusze związana jest z ryzykiem. Klient lokując środki, nie ma gwarancji zainwestowanego kapitału. Ryzyko inwestycji w fundusze może mieć różnoraki charakter, np.: 1) ryzyko rynkowe wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym w kraju i na świecie. 2) ryzyko kredytowe wynikające z możliwości niewywiązania się emitenta ze zobowiązań wynikających z emisji danego instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela funduszu. 3) ryzyko kursowe (walutowe) wynikające z możliwości niekorzystnej zmiany kursu walut. 4) ryzyko płynności związane z brakiem możliwości nabycia lub zbycia danego instrumentu finansowego w krótkim czasie bez istotnego wpływu na jego cenę. 5) ryzyko stopy procentowej wynikające z możliwości zmiany stopy procentowej wpływającej na obniżenie wartości instrumentów finansowych portfela funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich ryzyk znajdują się Prospektach Informacyjnych i Skrótach prospektów poszczególnych funduszy. 5. Opłaty Klient ponosi koszty opłat należnych Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych z tytułu realizacji transakcji zlecanych przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w Prospektach Informacyjnych Funduszy i Skrótach prospektów. Prospekty oraz ich skrótach udostępnione są w placówkach Banku. 6. Klasyfikacja Klientów Zgodnie z postanowieniami dyrektywy MiFID, Bank jest zobowiązany do klasyfikowania Klientów chcących za pośrednictwem Banku składać zlecenia dotyczące jednostek funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja przeprowadzana jest przed zawarciem z Klientem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Klienci Euro Banku S.A. mogą zostać zaklasyfikowani do jednej z poniższych kategorii: Klienci Profesjonalni Klienci posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi funduszami inwestycyjnymi, który jest jednym z podmiotów wskazanych w art. 3 pkt. 39b) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Klienci Detaliczni Klienci nienależący do grupy Klientów profesjonalnych nieposiadający doświadczenia ani wiedzy tak szerokiej jak Klient Profesjonalny. Klient Detaliczny jest objęty najwyższym stopniem ochrony polegającym przede wszystkim na przekazywaniu Klientowi informacji wskazanych w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o obrocie. W celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu ochrony, wszyscy Klienci składający zlecenia za pośrednictwem Euro Banku S.A. klasyfikowani są jako Klienci Detaliczni.

3 Klient w każdej chwili trwania Umowy ma prawo do złożenia wniosku o zmianę z kategorii Klienta Detalicznego na kategorię Klienta Profesjonalnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Pakietu. Do czasu rozpatrzenia wniosku przez Bank, Bank traktuje Klienta jako Klienta detalicznego i realizuje zlecenia w zakresie jednostek funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami obsługi tej grupy Klientów. Bank rozpatruje wniosek o zmianę kategorii w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Klienta. O wyniku rozpatrzenia wniosku Klient zostanie poinformowany listownie. 7. Kwestionariusz Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy MiFID Klientowi chcącemu za pośrednictwem Banku składać zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Bank umożliwia wypełnienie testu weryfikującego, czy posiadane przez Klienta wiedza oraz doświadczenie są wystarczające, by inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy była dla Klienta inwestycją odpowiednią. Bank udostępnia Klientowi Kwestionariusz Ocena wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia inwestycyjnego przed zawarciem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Pozytywny wynik Kwestionariusza wskazuje, że inwestycja środków w jednostki funduszy jest dla Klienta odpowiednia, ponieważ Klient posiada podstawowe informacje i/lub odpowiednie doświadczenie, aby zdawać sobie sprawę z zasad funkcjonowania funduszy, w tym szczególnie ryzyka, jakie wiąże się z taką formą inwestycji. Negatywny wynik testu oznacza, że inwestycja w fundusze nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywny wynik testu nie może być podstawą odmowy przyjęcia zlecenia przez Bank. W przypadku udzielenia Bankowi niewystarczających informacji do dokonania oceny lub odmowy ich udzielenia, jak również w sytuacji, gdy wynik testu jest negatywny, Bank ostrzega Klienta, że produkt jest dla niego nieodpowiedni, a Klient zawiera Umowę i będzie dokonywał transakcji na własną odpowiedzialność. 8. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Euro Bank S.A. działa w najlepiej pojętym interesie Klienta poprzez zachowywanie standardów obsługi mających na celu: a) sprawne i prawidłowe przyjmowanie zleceń Klienta b) terminowe przekazywanie przyjętych przez Bank zleceń do Agenta Transferowego. Euro Bank S.A. zapewnia przekazanie Klientowi wszelkich informacji dotyczących instrumentów finansowych, w oferowaniu których Bank pośredniczy, mogących mieć znaczenie przy podejmowanych przez Klienta decyzjach inwestycyjnych. Euro Bank S.A. zapewnia ochronę tajemnicy w zakresie przekazywanych przez Klientów danych osobowych oraz informacji dotyczących zlecanych przez Klientów za pośrednictwem Banku transakcji. 9. Polityka zarządzania konfliktami interesów w Euro Banku S.A. Bank podejmuje niezbędne działania w celu identyfikacji i unikania konfliktów interesów, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, zarządzania konfliktami interesów. W szczególności Bank dąży do tego, aby jego systemy bankowe, mechanizmy kontroli i procedury były adekwatne do potrzeb identyfikowania i zarządzania konfliktami i interesów. Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem banku, osoby powiązanej z Bankiem i interesem Klienta. Konflikt interesów może dotyczyć relacji pomiędzy: interesem Banku a interesami Klienta

4 interesami Klienta a interesem pracownika lub grupy pracowników Banku interesami Banku i/lub jego Klienta a interesami pracowników. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: Bank lub osoba powiązana z Bankiem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów banku, Bank lub osoba powiązana z Bankiem posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub daną grupę Klientów, Bank lub osoba powiązana z Bankiem otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty związane z usługą świadczoną na rzecz Klienta. Potencjalne źródła konfliktów wynikające z realizowanych przez Bank i jego pracowników działań: Interes Banku w pozyskaniu nowych Klientów/transakcji, Interes Banku w utrzymaniu zadowalających stosunków z istniejącymi Klientami, Interes Klienta, jako inwestora i jako podmiotu dokonującego transakcji, Interes Klienta, jako odbiorcy usług finansowych, Interes pracownika związany z realizacją obowiązków służbowych, Interes pracownika związany z pozyskiwaniem nowych transakcji / Klientów, Interes pracownika w osiąganiu założeń / celów biznesowych, Interes pracownika związany z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska służbowego, osiąganym wynagrodzeniem / premiami. Interesy osób wchodzących w skład organów statutowych Banku oraz osób wchodzących w skład organów statutowych podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Bank na podstawie umowy outsourcingowej : - Interes w osiąganiu założeń / celów biznesowych, wyniku finansowego Banku, - Interes pracownika związany z zajmowaniem przez niego określonego stanowiska służbowego, osiąganym wynagrodzeniem / premiami. W celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, Euro Bank S.A. wdrożył narzędzia i procedury mające na celu: Zapewnienie nadzoru nad osobami powiązanymi wykonującymi dla Banku usługę inwestycyjną, które to czynności mogą powodować wystąpienie konfliktu interesów pomiędzy Klientem a Bankiem m.in. poprzez: Kontrolę przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie obsługi osób powiązanych Ustalanie i podejmowanie działań naprawczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości Prowadzenie rejestru transakcji przeprowadzanych przez osoby powiązane. Zapobieganie istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób wykonujących usługę określoną w Umowie. Zapobieganie możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez osoby powiązane usług inwestycyjnych poprzez: zapewnienie odpowiednich zasad współpracy z TFI ograniczających możliwość wywierania przez TFI bądź pracowników TFI wpływu na osoby powiązane z Bankiem, szkolenia dla osób powiązanych wykonujących usługę inwestycyjną w celu ich uświadomienia, zwrócenia uwagi na potencjalne konflikty interesów i ich skutki w celu ich wyeliminowania Informowanie Klienta przed zawarciem umowy o świadczenie usług inwestycyjnej o wdrożonych w Banku środkach i procedurach zapewniających ochronę interesu Klienta. Informowanie Klienta o zidentyfikowaniu, pomimo stosowania przez Bank procedur wewnętrznych, konfliktu interesów i umożliwienia podjęcia przez Klienta decyzji o kontynuowaniu współpracy.

5 Informowanie Klienta o korzyściach uzyskiwanych przez Bank w związku z realizacją Umowy Dystrybucyjnej. Bank przyjmuje wyłącznie takie korzyści, które mają na celu poprawienie jakości świadczonych na rzecz Klienta usług. Są to świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Opis ogólnych zasad uzyskiwania przez Bank korzyści znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszego Pakietu. Niniejszy Pakiet podlega okresowej weryfikacji co najmniej raz w roku. Aktualna wersja dokumentu dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie Załącznik nr 1 Korzyści uzyskiwane przez Bank w związku z realizacją Umowy Dystrybucyjnej 1. Wynagrodzenie pieniężne. I. Opis świadczeń Z tytułu pośredniczenia w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych Bank otrzymuje stały procent opłaty manipulacyjnej oraz stały procent opłaty za zarządzanie. Opłata za zarządzanie stanowi wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Wysokość opłaty za zarządzanie zależy w głównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz polityki inwestycyjnej. Powszechna jest praktyka, że im bardziej agresywna polityka inwestycyjna funduszu, tym opłata za zarządzanie jest wyższa. Opłata ta naliczana jest od wartości aktywów netto funduszu w danym dniu wyceny, przez co wpływa na cenę jednostki uczestnictwa. Opłata manipulacyjna stanowi wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i jest pobierana ze środków wpłacanych przez Klienta na nabycie jednostek uczestnictwa i pomniejsza wpłatę przy każdym nabyciu. Wysokość opłat manipulacyjnych oraz za zarządzanie wskazana jest w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy oraz na stronach internetowych TFI: oraz Wysokość opłat manipulacyjnych oraz za zarządzanie jest różna dla różnych funduszy o różnej polityce inwestycyjnej. W przypadku akcji promocyjnych wynagrodzenie Banku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych może być ustalone na odrębnych zasadach. Informacja o zasadach wynagradzania w takim przypadku prezentowana jest w Regulaminie Promocji przekazywanym klientom przed skorzystaniem przez nich z usługi. 2. Świadczenia niepieniężne Szkolenia. Przyjmowanie przez Bank świadczeń niepieniężnych ograniczone zostało jedynie do szkoleń koniecznych z punktu widzenia potrzeby zapoznania się pracownika Banku z ofertą TFI. TFI może być organizatorem lub współorganizatorem szkoleń dla pracowników Eurobanku, Franczyzobiorców współpracujących z bankiem oraz Ich pracowników. Szkolenie może zostać przeprowadzone pod warunkiem, że pomiędzy szkoleniem a usługą świadczoną przez Bank istnieje ścisły związek oraz wyłącznym celem szkolenia jest cel edukacyjny (zapoznanie pracowników Banku z produktami TFI). Szkolenie nie może wpływać niekorzystnie na obowiązek banku do działania w najlepszym interesie Klienta. Kryterium oceny czy szkolenie spełnia cel edukacyjny stanowi adekwatność czasu, zakresu, miejsca i formy szkolenia do celu edukacyjnego.

6 Każde szkolenie proponowane przez TFI musi zostać poddane analizie pod kątem spełnienia powyższego warunku. W sytuacji ustalenia, że szkolenie nie spełnia wyżej opisanego warunku, szkolenie nie jest organizowane. II. Kategoria świadczeń Wszystkie opisane wyżej przyjmowane przez Bank korzyści przyjmowane są wyłącznie jako korzyści opisane w 8 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia z w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204 z 2009 roku, poz. 1577). III. Dopuszczalność świadczeń Wynagrodzenie pieniężne opisane w punkcie I powyżej oraz korzyści uzyskiwane z przyjmowania świadczenia w postaci szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez TFI dla pracowników Banku spełniają warunek, o którym mowa w 8 ust. 2 pkt. 3 lit. b) Rozporządzenia z w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204 z 2009 roku, poz. 1577). Wynagrodzenia pieniężne otrzymywane przez Bank pokrywa również koszty związane z świadczeniem przez Bank usługi przyjęcia i przekazania zlecenia. Brak tego wynagrodzenia mógłby spowodować nieuwzględnianie produktu oferowanego przez TFI w ofercie produktowej Banku. Wynagrodzenie pobierane jako procent opłaty manipulacyjnej i opłaty za zarządzanie zostało skalkulowane w ten sposób aby pokryć koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem czynności: a. pośredniczenie w nabyciu - procent od opłaty manipulacyjnej; b. pośredniczenie w innych czynnościach (zbycie, zmiana danych osobowych, ustanowienie pełnomocnictwa itp.) - procent od opłaty za zarządzanie. Wynagrodzenie pieniężne stanowiące część uiszczanej przez Klienta na rzecz TFI opłaty manipulacyjnej jest ściśle powiązane z czynnością przekazywania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa. Jest zatem niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez Bank tej czynności na rzecz Klienta. Wynagrodzenie pieniężne stanowiące część uiszczanej przez Klienta na rzecz TFI opłaty za zarządzanie ma wynagrodzić bankowi dokonywanie innych czynności nie związanych ściśle z przekazywaniem konkretnego zlecenia, ale wszelkich czynności koniecznych do właściwej obsługi Klienta (rejestracja baz danych, ustanawianie pełnomocnictw itp.). IV. Informacje dla Klienta Klient informowany jest o korzyściach uzyskiwanych przez Bank przed zawarciem Umowy.

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O.

BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. BROSZURA INFORMACYJNA MiFID DLA KLIENTÓW OVB ALLFINANZ SP. Z O.O. Szanowni Państwo, Niniejsza broszura przeznaczona jest do Klientów OVB Allfinanz Sp. z.o.o., którzy zainwestowali lub zamierzają skorzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy, ul. Nowogrodzkiej 47A adres internetowy: www.skarbiec.pl. Załącznik do Uchwały 1/08.01.2013 Zarządu Skarbiec TFI S.A. Informacje dla klienta dotyczące Skarbiec TFI S.A. oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo