DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe na kierunku DORADCA FINANSÓW OSOBISTYCH EFG Studium zakończone Certyfikatem EFG - European Financial Guide Kierownik studiów: dr Marek Kulczycki

2 Cele studiów: Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb klienta (w tym gospodarstwa domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz doboru produktów i instrumentów finansowych tak, aby zostały zrealizowane długookresowe cele finansowe i życiowe klienta. Atuty studiów: Korzyści z ukończenia studiów: Uczestnictwo daje możliwość jednoczesnego uzyskania dyplomu ukończenia studium podyplomowego na Uczelni Vistula oraz zdobycia prestiżowego międzynarodowego certyfikatu zawodowego, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji i nabycie praktycznych umiejętności. Studium jest organizowane przy współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego (EAFP). Jego program obejmuje m.in. materiał kursu przygotowującego do egzaminu na międzynarodowy certyfikat EFG - European Financial Guide, nadawany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg. Certyfikat EFG coraz częściej wymagany w krajach UE daje prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w krajach Unii Europejskiej i USA, tytułem Doradcy Finansowego. Gwarantuje także, iż posiadający go Doradca jest osobą wykwalifikowaną, posiadającą wiedzę na temat rynku finansowego oraz posiadającą praktyczne umiejętności, a także działającą w sposób kompetentny, uczciwy, obiektywny oraz w oparciu o zasady etyki. Zdobycie zawodu przyszłości jakim jest doradca finansowy. Dzięki staraniom EAFP oraz EFFP Polska, zawód Doradca Finansowy (kod zawodu ), z dniem 27 kwietnia 2010 roku, został umieszczony w Klasyfikacji Zawodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Dz.U nr 82 poz. 537) Uzyskanie statusu jednego z najbardziej prestiżowych i najlepiej płatnych zawodów ( np. w USA i krajach Europy Zachodniej), Zdobycie, już podczas studiów, kwalifikacji potrzebnych do profesjonalnego wykonywania zawodu, których potwierdzeniem jest międzynarodowy certyfikat, Odbycie wielu zajęć i warsztatów praktycznych, które dają przewagę młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, Bezpośredni kontakt z wykładowcami-trenerami, którzy są specjalistami i praktykami działającymi na rynku finansowym od wielu lat, Możliwość, już podczas studiów, nawiązania kontaktów biznesowych, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej

3 Możliwość członkostwa w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP), elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego certyfikowanych doradców finansowych, Stowarzyszenie oferuje członkom wiele korzyści i przywilejów, m.in.: Zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszeniana na liście certyfikowanych doradców finansowych (wielu Klientów dzwoni do EFFP z prośbą o polecenie lub weryfikację Doradcy Finansowego EFG i EFC ), Legitymację Członkowską, ze zdjęciem i hologramami, Możliwość posługiwania się logiem Stowarzyszenia na materiałach reklamowo-informacyjnych, Możliwość posiadania znaczka Stowarzyszenia, Możliwość zamieszczenia swojej wizytówki, reklamy firmy, na stronie Stowarzyszenia, Bezpłatne uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez EFFP, Dostęp do rabatów na kursy, szkolenia, seminaria i konferencje, Możliwość używania znaku NDF, Możliwość korzystania z poczty elektronicznej : Możliwość występowania na arenie krajowej kongresy, konsultacje prawne i finansowe, konferencje, itp. Możliwość występowania na arenie międzynarodowej kongresy, konsultacje prawne i finansowe, konferencje, itp. Możliwość działania w Komisjach Stowarzyszenia do spraw: standaryzacji i formalizacji zawodu, etyki, współpracy z instytucjami finansowymi, PR i Promocji oraz Produktów Finansowych. Tym samym możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój rynku Doradztwa Finansowego, Możliwość bezpośredniego zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia poprzez Organy Statutowe Stowarzyszenia, Możliwość dodatkowego zarabiania poprzez działalność ekspercką ŚWP, rzeczoznawcy, Przedłużenie ważności Certyfikatu bez konieczności ponownego zdawania egzaminu (godziny doszkalające). Uczestnicy: Studium adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym, zarówno zajmujących się doradztwem finansowym, jak i zainteresowanych podjęciem pracy w doradztwie finansowym oraz pragnących zdobyć nowy zawód certyfikowanego doradcy finansowego. Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy zdobyli dyplom z zakresu m. im. ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa. Zapraszamy pośredników finansowych, pośredników nieruchomości, agentów ubezpieczeniowych, pracowników instytucji finansowych, a także osoby indywidualne chcące uzyskać nowe umiejętności.

4 Kadra dydaktyczno-naukowa Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców oraz praktyków, którzy od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz specjaliści w dziedzinie doradztwa finansowego z Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP). Praktyczny charakter studiów: Zajęcia na kierunku Doradca Finansów Osobistych EFG realizowane są w aktywnej formie. Program zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia wzbogacone są o case studies, które rozwijają umiejętności zawodowe. Informacje ogólne: Zajęcia na studiach rozpoczynają się dwa razy w roku. Termin rozpoczęcia uzależniony jest od liczby słuchaczy, którzy będą stanowić grupę kształceniową. Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00. Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy 3

5 Rekrutacja na studia: Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty: kwestionariusz zgłoszeniowy umowa o studiowaniu oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii) 2 fotografie (37x52 mm) potwierdzenie wpłaty wpisowego Dokumenty należy składać w Centrum Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 118 Opłaty: Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200,00 zł. Czesne za studia wynosi 4800,00 zł Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach: 2450,00 I rata płatna przed rozpoczęciem studiów 2450,00 II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru. Wpłaty nr konta: Bank Zachodni Kontakt: Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula Elżbieta Szuper tel Dorota Cakar tel dr Marek Kulczycki

6 Program: Lp. Temat Liczba godzin Zawartość merytoryczna 1 Podstawy planowania finansowego. 2 Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza. Polityka finansowa. Zajęcia realizowane przez wykładowców Uczelni Vistula 3 Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP. 4 Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP 5 Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 4 a) Dlaczego potrzebujemy planu finansowego? b) Czym jest planowanie finansów osobistych? c) Rola doradcy finansowego w planowaniu finansowym. 16 a) Podstawy makroekonomii b) Cykle koniunktury gospodarczej c) Cele i instrumenty polityki gospodarczej Państwa d) Cele i instrumenty polityki finansowej Państwa Polityka fiskalna Polityka Banku Centralnego Finanse UE 2 a) Analiza i identyfikacja ryzyk: a. zgon członka rodziny, b. niezdolność do zarobkowania, c. choroba, d. wypadek, e. odpowiedzialność cywilna, f. ochrona prawna, g. substancja mieszkaniowa, h. samochody, i. inne. b) Kontrola ryzyka c) Finansowanie ryzyka d) Ustalenie potrzeb ubezpieczeniowych w zakresie a i, wyliczanie wielkości pokrycia ubezpieczeniowego, wariantowość rozwiązań e) Inne obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP 4 a) Grupy produktów ubezpieczeniowych i ich funkcje b) Ustalenie potrzeb w zakresie ubezpieczeń c) Zasady doboru produktów ubezpieczeniowych d) Pisemne uzasadnienie złożonej Klientowi rekomendacji produktów ubezpieczeniowych 2 a) Rynek opieki medycznej b) Prywatne ubezpieczenia zdrowotne c) Fakty z rynku opieki zdrowotnej d) Perspektywy rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

7 6 Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego 7 Przepisy prawa podatkowego wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej 8 Uwarunkowania procesu inwestowania 4 a) Podstawy porządku prawnego w Polsce i Europie Akty prawa krajowego Prawo Wspólnotowe b) Przepisy prawne dotyczące zawierania i realizacji umów Warunki skuteczności umów Rodzaje umów c) Transakcje zawierane w miejscach publicznie dostępnych, np. w drzwiach i ogólne warunki handlowe d) Prawodawstwo w zakresie usług finansowych e) Odpowiedzialność dotycząca Doradcy Finansowego 8 a) Porównanie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych na zasadach ogólnych z opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej b) Warunki i zasady łącznego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz preferencyjne zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci c) Procedury przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umarzania zaległości podatkowych d) Opodatkowanie zbycia nieruchomości stanowiących majątek prywatny podatkiem dochodowym od osób fizycznych e) Opodatkowanie spadków i darowizn czynniki wpływające na wysokość obciążenia podatkowego f) Projektowane zmiany w modelu opodatkowania nieruchomości system katastralny i podatek ad valorem. Wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obciążenia publiczne dochodów i majątku. Rodzaje podatków. Wsparcie Państwa w zakresie tworzenia majątku (kumulacji kapitału). 4 a) Determinanty zachowań inwestycyjnych (strategie inwestowania, okres inwestowania, finanse behawioralne) b) Ocena ryzyka inwestowania (instrumenty finansowania, rodzaje finansowania, zasady planowania)

8 10 Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie 11 Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 12 Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym 13 Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych 4 1. Inwestowanie w nieruchomości a) Cechy zakupu nieruchomości umowa kupna- sprzedaży przeniesienie własności b) Księga wieczysta znaczenie księgi wieczystej działy ksiąg wieczystych c) Szanse i ryzyka wynikające z użytkowania nieruchomości obciążenie nieruchomości roszczenia i zobowiązania cechy rynku nieruchomości 2. Finansowanie nieruchomości a) Plan finansowania, części składowe planu finansowania b) Instrumenty finansowania pożyczki hipoteczne długi obciążające nieruchomość kredyty zakładowe inne instrumenty finansowania c) Pomoc Państwa w finansowaniu nieruchomości 4 a) Pozyskiwanie środków finansowych (samofinansowanie, finansowanie dłużne, finansowanie zewnętrzne własne) b) Analiza finansowa podmiotów c) Podstawowe wskaźniki oceny d) Porównanie finansowej efektywności: kredyt i leasing 4 a) Bilans gospodarstwa domowego b) Wpływy i wydatki gospodarstwa domowego a) Wskaźniki oceny 4 b) Świadczenia w zakresie ubezpieczeń emerytalnorentowych: Emerytura Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta rodzinna Dodatek pielęgnacyjny Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej Zasiłek pogrzebowy c) Ewolucja systemów emerytalnych System repartycyjny Systemy kapitałowe d) Zasady wypłat i dekumulacji e) Polski system emerytalny ( I Filar, OFE, PPE, IKE, IKZE, polisy ubezpieczeniowe) f) Praktyczne obliczanie wysokości emerytur

9 14 Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego 15 System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego 16 Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta Zajęcia realizowane przez wykładowców Uczelni Vistula 17 Komunikacja międzykulturowa 12 a) Obecna i przyszła wartość pieniądza b) Rozliczenia związane ze spłatą długów c) Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych d) Transakcje leasingowe e) Obliczanie rentowności i wskaźniki rentowności papierów wartościowych notowanych na giełdzie f) Plan finansowania i plan spłaty (umorzenia/ amortyzacji) a) Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy Doradcy Finansowego 8 a) Arkusz kalkulacyjny Excel w pracy doradcy finansowego b) Program Doradca Finansowy- narzędzie do tworzenia planów finansowych 16 Program zajęć- VISTULA 8 Program zajęć- VISTULA Zajęcia realizowane przez wykładowców Uczelni Vistula 18 Elementy etyki 4 a) Zasady etyczne obowiązujące Certyfikowanego Doradcę Finansowego: 1. Uczciwość 2. Poufność 3. Obiektywność 4. Neutralność 5. Kompetencja 6. Profesjonalizm b) Zasady życia społecznego (uczestnictwo, solidarność zawodowa, dobro społeczne, ochrona środowiska). 19 Egzamin na Certyfikat EFG 3 Wprowadzenie do Stowarzyszenia EFFP- 15 min Suma 121 Przeprowadzenie egzaminu na Certyfikat EFG min

10 Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula ul. Stokłosy Warszawa (150 m od stacji Metro Stokłosy) tel lub

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym?

Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Dlaczego warto zostać Certyfikowanym Doradcą Finansowym? Korzyści dla Doradcy Potwierdzenie kwalifikacji dla wykonywania zawodu przyszłości jakim jest doradca finansowy- kod zawodu 241202, Doradca finansowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo