Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER (2007-03-05)"

Transkrypt

1 Instalacja serwera powinna być wykonywana w firmie przez administratora systemu komputerowego. Łącz- komputerem serwera się poprzez protokół TCP/IP oraz ustalony port dostępowy z zewnątrz. Fizyczna łączność moŝe się odbywać nawet poprzez modem, poniewaŝ oprogramowanie serwera (klientów) zapewnia bardzo dobrą szybkość wymiany danych. ność Podstawowe wymagania z Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER ( ) Zdalna baza gwarancji jest bazą interbase (Firebird), dlatego na serwerze powinien być takŝe zainstalowany serwer Firebird-a (jeŝeli na komputerze serwera jest zainstalowany program WinSADIB, to serwer bazodanowy jest juŝ zainstalowany). Serwer był testowany pod emulatorem WINE w systemie Linux, lecz nie gwarantujemy 100% poprawności działania. Instalacja Po uruchomieniu pliku instalacyjnego InstalujHSSERWER.exe w domyślnym katalogu c:\program Files\HuzarSoftware\HSSerwer, powinny się znaleźć wszystkie pliki wymagane do poprawnej pracy, przede wszystkim program HSSerwer.exe, który jest autonomicznym serwerem aplikacji. Program instalacyjny zaproponuje umieszczenie skrótów do aplikacji serwera pulpicie i Start\Programy. Katalog HSSerwer moŝe być utworzony w dowolnym miejscu na dysku i powinien zawierać pliki pokazane na rysunku obok. W tym momencie naleŝy uruchomić HSSerwer.exe. Zazwyczaj program zgłosi brak pliku zabezpieczeń (AConfig.dat). JeŜeli zakupiono w firmie Huzar-Software klucz USB, wtedy naleŝy go umieścić w jednym z wolnych portów USB, wybrać w okienku Konfiguracja serwera rodzaj zabezpieczenia Klucz USB oraz nacisnąć przycisk Sprawdz uprawnienia. W wyświetlonym okienku powinniśmy uzyskać potwierdzenie uprawnień do aplikacji serwera. Gdy uŝytkownik wybierze zabezpieczenie Numer seryjny sprzętu, wtedy naleŝy przesłać do firmy Huzar-Software sygnaturę zabezpieczenia, którą program wyświetla po prawej stronie etykiety Numer seryjny sprzętu (sygnaturę tę moŝna zaznaczyć, nacisnąć [CTRL+C] a następnie wkleić bezpośrednio do a za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL+V]). W odpowiedzi zostanie przesłany plik zabezpieczeń AConfig.dat, który naleŝy Sygnatura zabezpieczenia sprzętowego, umieścić w katalogu HSSerwer, albo pobrać go automatycznie którą naleŝy przesłać do firmy Huzarprzyciskając przycisk Pobierz plik uprawnień. Software wpisać numer portu TCP/IP serwera oraz włączyć ewentualnie opcje UŜywaj połączenia SSL (wtedy dodatkowo W okienku Konfiguracja serwera (które moŝna wyświetlić później z menu Ustawienia\Opcje pracy) naleŝy naleŝy wypełnić pola w obszarze Ustawienia certyfikatów). KaŜde zdarzenie powstałe w trakcie instalacji oraz w czasie późniejszej normalnej pracy serwera jest zapisywane w rejestrze zdarzeń. Rejestr zdarzeń jest widoczny w głównym oknie (Huzar Software Serwer) aplikacji serwera.

2 JeŜeli nie mamy uprawnień do programu serwera, wtedy zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Po akceptacji wpisanych danych przyciskiem OK w okienku Konfiguracji serwera, naleŝy zamknąć serwer i przystąpić są będą są są do zainstalowania zakupionych w Huzar-Software modułów, które niezbędne do poprawnej współpracy serwera z innymi modułami i aplikacjami. Instalki modułów udostępniane w postaci plików wykonywalnych o nazwie PoprawHSSPLUG+nazwa modułu.exe. W obecnej wersji serwera obsługiwane trzy modułu: 1. Gwarancji GRN (wymagane moduły: HSSPlugAktualizator.dll, HSSPlugGwarNCTSIB.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugSQLIB.dll), 2. Rejestru SAD (HSSPlugAutoryzator.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugRejestrIB.dll), 3. Skład zamówienia (HSSPlugAutoryzator.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugSkladZamowieniaIB.dll). Pliki HSSPlug*.dll skopiowane do tego samego katalogu, w którym znajduje się HSSerwer.exe (jest to moŝliwe, poniewaŝ pierwsze uruchomienie spowoduje zapisanie stosownych informacji do rejestru systemowego). Serwer przy jego ponownym uruchomieniu "zauwaŝa", Ŝe w katalogu znajdują się pliki HSSPlug*.dll pochodzące z firmy Huzar-Software, rejestruje je i przy braku ich konfiguracji (jeśli jest wymagana) od razu rozpoczyna próbę są ich skonfigurowania. Zarejestrowane moduły (do których mamy uprawnienia) wyświetlane w okienku Konfiguracja modułów, które moŝe wyglądać tak jak na rysunku poniŝej: PoniŜej opisano konfigurowanie modułów wyszczególnionych na powyŝszym rysunku. JeŜeli nie zostały skonfigurowane usługi zapewniające dostęp do bazy Interbase, wtedy zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem (naleŝy zdecydować się na zaproponowana konfigurację przyciskając przycisk Tak).

3 Gdy wybrano Tak, to zostanie wyświetlone okienko HSSPlugInterbase 1.01 (wersje mogą ulec zmianie), w którym naleŝy wypełnić ją opcje logowania do bazy poprzez podanie: adresu (np. localhost:c:\bazy\hsserwer.fdb; gdy baza nie istnieje to program zapyta czy moŝe utworzyć), loginu (wpisujemy SYSDBA) oraz hasła (masterkey). MoŜna zdecydować zaznaczając opcje zapisz jako opcje domyślne, gdy chcemy wpisane informacje zapamiętać, a potem odczytać poprzez naciśnięcie przycisku Wczytaj domyślne. Kolejnym modułem podlegającym konfiguracji jest moduł autoryzacji. Program informuje uŝytkownika, Ŝe nie jest on skonfigurowany i naleŝy to zrobić. wprowadzić informacje o: 1. Oddziałach (zakładka Oddziały), 2. UŜytkownikach (zakładka UŜytkownicy), oraz 3. Szablonach (zakładka Szablony). wykorzystując w tym celu przyciski Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Wprowadzanie informacji o oddziałach. Wykorzystujemy przycisk Dodaj aby wprowadzić na listę nowy oddział. W okienku Edycja oddziału naleŝy wpisać skrót oddziału, jego nazwę oraz krótki opis. Po zaakceptowaniu danych przyciskiem OK dany oddział pokaŝe się na liście oddziałów zakładki Oddziały. Dane oddziału moŝna modyfikować (przycisk Edytuj) albo je usunąć (przycisk Usuń). Wprowadzanie informacji o uŝytkownikach. Na zakładce uŝytkownicy znajduje się lista wszystkich zarejestrowanych uŝytkowników (gdy w pasku Oddział wybrano =WSZYSTKIE ODDZIAŁY =). Oczywiście moŝemy wybrać z listy rozwijalnej tego paska konkretny oddział, wtedy na liście pokaŝą się tylko uŝytkownicy wybranego oddziału. Nowego uŝytkownika dodajemy za pomocą przycisku Dodaj. Jego dane moŝna później modyfikować (przycisk Edytuj), usuwać bądź (przycisk Usuń) przydzielać uŝytkownika do szablonu (przycisk Szablon). Opis uŝytkownika składa się z: loginu, imienia i nazwiska, jego krótkiego opisu, skrótu oddziału oraz hasła. Po zaakceptowaniu danych wprowadzonych w okienku Edycja loginu, dany uŝytkownik pojawi się na liście. Następnym krokiem do wykonania - po utworzeniu uŝytkownika - jest przydzielenie uŝytkownikowi uprawnień do współpracy z innymi modułami dostarczanymi przez firmę Huzar-Software. W dolnej części okienka HSSPlugAutoryzator naleŝy nacisnąć przycisk Dodaj, a w wyświetlonym okienku Wybierz moduł wskazać i zaakceptować wybór modułu, do którego powinien mieć uprawnienia uŝytkownik. JeŜeli z listy dostępnych modułów wybrano np. moduł rejestru (HSSPlugRejestrIB.dll) to w kolejnym wyświetlonym okienku Uprawnienia loginu andrzej (gdzie andrzej jest tutaj przykładem) moŝemy np. zaznaczyć opcje Podgląd SAD co oznacza, Ŝe uŝytkownik o loginie andrzej będzie miał prawo podglądać dokumenty SAD zapisane w rejestrze. Gdy zdecydowaliśmy się na konfigurację, to w wyświetlonym okienku HSSPlugAutoryzator 1.03 naleŝy

4 Po akceptacji wyboru modułu, pojawi się on liście modułów dostępnych dla uŝytkownika (patrz okienko HSSPlugAutoryzator 1.03) Po wybraniu z listy modułu zamówień dla programu WinSkladIB (HSSPlugSkladZamowieniaIB.dll) w wyświetlonym oknie uprawnień moŝna zaznaczyć np. uprawnienie uŝytkownika do tworzenia zamówień oraz podać skrót właściciela towaru, do których dany uŝytkownik ma mieć dostęp. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe dla modułu SkladZamowienia jest aktywny przycisk Konfiguruj, a dla modułu Rejestru dodatkowo przycisk Uprawnienia, zaś modułu zapytańsql nie moŝna konfigurować i nadawać do niego Ŝadnych uprawnień, poniewaŝ są odpowiednie przyciski nie aktywne (moŝna jedynie usunąć moduł z listy). Administrator konfigurujący serwer aplikacji, moŝe usprawnić zadanie przydziału uprawnień uŝytkowników do poszczególnych modułów przygotowując tzw. szablony (zakładka Szablony). Pojedynczy szablon zawiera informacje o uprawnieniach jemu "przydzielonych". KaŜdemu szablonowi naleŝy nadać stosowną nazwę (najlepiej, by ta nazwa coś mówiła o uprawnieniach zgromadzonych w szablonie, np. wskazywała grupe pracowników z określonym poziomem uprawnień) oraz jego szerszy opis. Administrator dodając do listy nowego uŝytkownika (taka jak opisano wyŝej), moŝe mu przydzielić uprawnienia wskazując stosowny szablon (przycisk Szablon). JeŜeli zaakceptujemy wybór, wtedy wszystkie dotychczasowe uprawnienia danego uŝytkownika zostaną usunięte, a następnie zostaną dodane uprawnienia z szablonu. Akceptacja wyboru szablonu moŝe być wykonana za przycisku OK (wtedy uprawnienia przydzielane i zamykane okienko HSSPlugAktualizator) albo za pomocą są KaŜdy szablon powinien być nazwany oraz krótko opisany (jakie uprawnienia zawiera) przycisku Zastosuj (uprawnienia przydzielane, ale nadal jest wyświetlone okienko HSSPlugAktualizator). Oczywiście obowiązuje to dla wszystkich trzech zakładek Oddziały, UŜytkownicy, Szablony. UWAGA: Nazwa loginu musi być unikalna we wszystkich oddziałach, podobnie skrót oddziału musi być unikalny, oraz nazwa szablonu teŝ musi być unikalna. MoŜna zaznaczyć wielu uŝytkowników poprzez naciśnięcie klawisza SPACJA (linie zaznaczonych uŝytkowników zostaną wyświetlone na zielonym tle) albo zaznaczyć wszystkich za pomocą kombinacji CTRL+A (analogicznie odznaczyć za pomocą CTRL+SHIFT+A). Gdy po zaznaczeniu uŝytkowników naciśniemy przycisk Szablon, wtedy uprawnienia wynikające z szablonu zostaną przydzielone zaznaczonym uŝytkownikom. Gdy utworzono nowego uŝytkownika, ale nie nadano mu Ŝadnych uprawnień, wtedy wyświetlany jest następujący komunikat (przykładowo dotyczy on uŝytkownika z loginem agnieszka): JeŜeli zmieniono cokolwiek w konfiguracji modułu aktualizatora (np. dodano uŝytkownika), to po akceptacji zmian (przycisk Zastosuj) powinien zostać wyświetlony komunikat, Ŝe konfiguracja została zapisana poprawnie.

5 Przykładowo, na poniŝszym rysunku widać komunikat mówiący o braku konfiguracji zakupionego modułu rejestru, którego konfiguracja sprowadza się do podania adresu bazy dokumentów SAD (rejestru). Analogicznie postępujemy (tzn. wypełniamy treścią odpowiednie okienka) we wszystkich przypadkach, o które poprosi nas serwer. JeŜeli w konfiguracji wymagany jest adres bazy danych, ale takiej bazy jeszcze nie ma, to program o tym fakcie poinformuje stosownym komunikatem (rysunek obok). JeŜeli zakupiono moduł gwarancji pełnych (HSSPlugGwar- NCTSIB.dll), wtedy aplikacja serwera poprosi o jego skonfigurowanie. W okienku HSSPlugGwarNCTSIB znajdują się dwie zakładki: Uprawnienia oraz Baza danych. Na zakładce Uprawnienia znajduje się lista wszystkich uŝytkowników (identyfikowanych poprzez Login oraz ID oddziału), którym nadano uprawnienia do korzystania z modułu gwarancji pełnych (wprowadzono ich przyciskając przycisk Dodaj). Szczegółowy opis uprawnień przydzielonych uŝytkownikowi moŝemy znaleźć w okienku Uprawnienia do modułu gwarancji NCTS, które jest wyświetlane po przyciśnięciu przycisku Dodaj albo Edytuj. MoŜna

6 zauwaŝyć, Ŝe wyodrębniono uprawnienia dla loginu (zaznaczając je - nadajemy loginowi dane uprawnienie) albo dla kluczy sprzętowych dla loginu. Uprawnienia dla loginu moŝemy w prosty sposób zablokować zaznaczając opcje Zablokuj dostęp do modułu gwarancji. JeŜeli zaznaczono opcje Loguj tylko wybrane numery kluczy sprzętowych, wtedy stają się nieaktywne opcje w obszarze Uprawnienia dla loginu oraz uaktywniają się przyciski Dodaj, Edytuj i Usuń w obszarze Numery kluczy sprzętowych dla loginu. Za pomocą przycisku Dodaj moŝna wskazać uprawnione klucze sprzętowe i dla kaŝdego przydzielić stosowne uprawnienia w wyświetlonym okienku Numer klucza. UŜytkownika moŝna usunąć z listy za pomocą przycisku Usuń. Na zakładce Baza danych naleŝy wpisać adres bazy, login (sysdba) oraz hasło (masterkey). Po zaakceptowaniu opcji logowania i poprawnym zapisaniu konfiguracji, uŝytkownik zostanie poinformowany o ponownym uruchomieniu serwera. Aby nowe dane konfiguracyjne zostały uwzględnione przez serwer, to zawsze naleŝy go zatrzymać i ponownie uruchomić. Gdy serwer pracuje w trybie usługi, wtedy z menu Ustawienia\Tryb pracy\ naleŝy wybrać funkcję Zatrzymaj usługę ją i zaraz uruchomić realizując funkcję Uruchom jako usługę. Jeśli serwer pracuje w trybie aplikacji, to naleŝy zamknąć program i zaraz uruchomić go ponownie.

7 Menu Ustawienia. Opcje pracy. Wybranie funkcji wyświetla okienko Konfiguracja serwera, które opisano wyŝej przy okazji pierwszego uruchomienia. Lista modułów wyświetlanych na liście zaleŝy od liczby plików DLL skopiowanych do tego samego folderu co serwer Funkcje modułu mogą być wyłączone za pomocą przycisku Wyłącz. Ponownie moŝna włączyć funkcjo- Włącz). Przycisk OdświeŜ pozwala uaktualnić wyświetlana listę modułów z faktyczną listą plików DLL. JeŜeli na liście modułów podświetlony jest np. moduł HSSPlugGwarNCTSIB, to po przyciśnięciu przycisku Konfiguruj pojawi się okienko HSSPlugGwarNCTSIB, w którym znajdują się dwie zakładki: Uprawnienia oraz Baza danych. Tryb pracy. Ostatnią funkcją menu Ustawienia jest Tryb pracy. Za jej pomocą moŝna zmienić tryb pracy serwera z aplikacyjnego (serwer został uruchomiony poprzez "kliknięcie" w plik exe) na tryb usługi (funkcja Uruchom jako usługę). Serwer pracujący w trybie usługi jest uruchamiany przez system Windows przy kaŝdorazowym uruchomieniu komputera, na którym zainstalowano serwer. Gdy serwer pracuje w trybie usługi, to wtedy uaktywnione zostają funkcje Zatrzymaj usługę oraz Uruchom jako aplikację. Pierwsza z nich pozwala zatrzymać pracę serwera, a druga po prostu przełącza serwer w tryb aplikacyjny. Menu Pomoc oraz Koniec pracy. Menu serwera zawiera jeszcze dwie opcje: Pomoc i Koniec pracy. Pierwsza z nich pozwala dowiedzieć się o zmianach w programie serwera dokonanych przez firmę Huzar Software, a druga kończy pracę serwera. Konfiguracja modułów. Funkcja pozwala skonfigurować moduły, których pliki DLL zostały skopiowane do tego samego folderu co program serwera (ma to swoje odzwierciedlenie na liście modułów w okienku Konfiguracja modułów). Konfiguracji zaznaczonego modułu dokonujemy przyciskając przycisk Konfiguruj. nalność modułu naciskając przycisk Włącz (po naciśnięciu przycisku Wyłącz etykietka przycisku zmienia się na Moduły moŝna konfigurować oraz wyłączać

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł gwarancji tranzytowych (2005-09-30)

Moduł gwarancji tranzytowych (2005-09-30) Moduł gwarancji tranzytowych (2005-09-30) Moduł gwarancji wylicza kwotę zabezpieczenia na podstawie dokumentu tranzytowego SAD. Gwarancja jest obciąŝana w momencie odbioru z NCTS komunikatu IE29 (zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL.

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Instalacja Joomla Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Przygotowanie bazy danych: Nie będę się tu rozwodzić nad instalacją i konfiguracją serwera MySQL, zakładając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla programu Ocena.XP

Instrukcja dla programu Ocena.XP Instrukcja dla programu Ocena.XP Należy zalogować się do Serwisu WSJO lub bezpośrednio do Wirtualnej Uczelni (www.wu.wsjo.pl). Po wybraniu zakładki: Uczelnia w menu po lewej stronie widoczny będzie przycisk:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs

*Wersja dla przeglądarki Internet Explorer. Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) SGBe-kdbs *Wersja dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji czytnika kart chipowych* (Konto korporacyjne) Spis treści 1. Instalacja oprogramowania Java Sun Microsystems oraz czytnika GemPC Twin...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo