Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER (2007-03-05)"

Transkrypt

1 Instalacja serwera powinna być wykonywana w firmie przez administratora systemu komputerowego. Łącz- komputerem serwera się poprzez protokół TCP/IP oraz ustalony port dostępowy z zewnątrz. Fizyczna łączność moŝe się odbywać nawet poprzez modem, poniewaŝ oprogramowanie serwera (klientów) zapewnia bardzo dobrą szybkość wymiany danych. ność Podstawowe wymagania z Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji HSSERWER ( ) Zdalna baza gwarancji jest bazą interbase (Firebird), dlatego na serwerze powinien być takŝe zainstalowany serwer Firebird-a (jeŝeli na komputerze serwera jest zainstalowany program WinSADIB, to serwer bazodanowy jest juŝ zainstalowany). Serwer był testowany pod emulatorem WINE w systemie Linux, lecz nie gwarantujemy 100% poprawności działania. Instalacja Po uruchomieniu pliku instalacyjnego InstalujHSSERWER.exe w domyślnym katalogu c:\program Files\HuzarSoftware\HSSerwer, powinny się znaleźć wszystkie pliki wymagane do poprawnej pracy, przede wszystkim program HSSerwer.exe, który jest autonomicznym serwerem aplikacji. Program instalacyjny zaproponuje umieszczenie skrótów do aplikacji serwera pulpicie i Start\Programy. Katalog HSSerwer moŝe być utworzony w dowolnym miejscu na dysku i powinien zawierać pliki pokazane na rysunku obok. W tym momencie naleŝy uruchomić HSSerwer.exe. Zazwyczaj program zgłosi brak pliku zabezpieczeń (AConfig.dat). JeŜeli zakupiono w firmie Huzar-Software klucz USB, wtedy naleŝy go umieścić w jednym z wolnych portów USB, wybrać w okienku Konfiguracja serwera rodzaj zabezpieczenia Klucz USB oraz nacisnąć przycisk Sprawdz uprawnienia. W wyświetlonym okienku powinniśmy uzyskać potwierdzenie uprawnień do aplikacji serwera. Gdy uŝytkownik wybierze zabezpieczenie Numer seryjny sprzętu, wtedy naleŝy przesłać do firmy Huzar-Software sygnaturę zabezpieczenia, którą program wyświetla po prawej stronie etykiety Numer seryjny sprzętu (sygnaturę tę moŝna zaznaczyć, nacisnąć [CTRL+C] a następnie wkleić bezpośrednio do a za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL+V]). W odpowiedzi zostanie przesłany plik zabezpieczeń AConfig.dat, który naleŝy Sygnatura zabezpieczenia sprzętowego, umieścić w katalogu HSSerwer, albo pobrać go automatycznie którą naleŝy przesłać do firmy Huzarprzyciskając przycisk Pobierz plik uprawnień. Software wpisać numer portu TCP/IP serwera oraz włączyć ewentualnie opcje UŜywaj połączenia SSL (wtedy dodatkowo W okienku Konfiguracja serwera (które moŝna wyświetlić później z menu Ustawienia\Opcje pracy) naleŝy naleŝy wypełnić pola w obszarze Ustawienia certyfikatów). KaŜde zdarzenie powstałe w trakcie instalacji oraz w czasie późniejszej normalnej pracy serwera jest zapisywane w rejestrze zdarzeń. Rejestr zdarzeń jest widoczny w głównym oknie (Huzar Software Serwer) aplikacji serwera.

2 JeŜeli nie mamy uprawnień do programu serwera, wtedy zostanie wyświetlony stosowny komunikat: Po akceptacji wpisanych danych przyciskiem OK w okienku Konfiguracji serwera, naleŝy zamknąć serwer i przystąpić są będą są są do zainstalowania zakupionych w Huzar-Software modułów, które niezbędne do poprawnej współpracy serwera z innymi modułami i aplikacjami. Instalki modułów udostępniane w postaci plików wykonywalnych o nazwie PoprawHSSPLUG+nazwa modułu.exe. W obecnej wersji serwera obsługiwane trzy modułu: 1. Gwarancji GRN (wymagane moduły: HSSPlugAktualizator.dll, HSSPlugGwarNCTSIB.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugSQLIB.dll), 2. Rejestru SAD (HSSPlugAutoryzator.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugRejestrIB.dll), 3. Skład zamówienia (HSSPlugAutoryzator.dll, HSSPlugInterbase.dll oraz HSSPlugSkladZamowieniaIB.dll). Pliki HSSPlug*.dll skopiowane do tego samego katalogu, w którym znajduje się HSSerwer.exe (jest to moŝliwe, poniewaŝ pierwsze uruchomienie spowoduje zapisanie stosownych informacji do rejestru systemowego). Serwer przy jego ponownym uruchomieniu "zauwaŝa", Ŝe w katalogu znajdują się pliki HSSPlug*.dll pochodzące z firmy Huzar-Software, rejestruje je i przy braku ich konfiguracji (jeśli jest wymagana) od razu rozpoczyna próbę są ich skonfigurowania. Zarejestrowane moduły (do których mamy uprawnienia) wyświetlane w okienku Konfiguracja modułów, które moŝe wyglądać tak jak na rysunku poniŝej: PoniŜej opisano konfigurowanie modułów wyszczególnionych na powyŝszym rysunku. JeŜeli nie zostały skonfigurowane usługi zapewniające dostęp do bazy Interbase, wtedy zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem (naleŝy zdecydować się na zaproponowana konfigurację przyciskając przycisk Tak).

3 Gdy wybrano Tak, to zostanie wyświetlone okienko HSSPlugInterbase 1.01 (wersje mogą ulec zmianie), w którym naleŝy wypełnić ją opcje logowania do bazy poprzez podanie: adresu (np. localhost:c:\bazy\hsserwer.fdb; gdy baza nie istnieje to program zapyta czy moŝe utworzyć), loginu (wpisujemy SYSDBA) oraz hasła (masterkey). MoŜna zdecydować zaznaczając opcje zapisz jako opcje domyślne, gdy chcemy wpisane informacje zapamiętać, a potem odczytać poprzez naciśnięcie przycisku Wczytaj domyślne. Kolejnym modułem podlegającym konfiguracji jest moduł autoryzacji. Program informuje uŝytkownika, Ŝe nie jest on skonfigurowany i naleŝy to zrobić. wprowadzić informacje o: 1. Oddziałach (zakładka Oddziały), 2. UŜytkownikach (zakładka UŜytkownicy), oraz 3. Szablonach (zakładka Szablony). wykorzystując w tym celu przyciski Dodaj, Edytuj oraz Usuń. Wprowadzanie informacji o oddziałach. Wykorzystujemy przycisk Dodaj aby wprowadzić na listę nowy oddział. W okienku Edycja oddziału naleŝy wpisać skrót oddziału, jego nazwę oraz krótki opis. Po zaakceptowaniu danych przyciskiem OK dany oddział pokaŝe się na liście oddziałów zakładki Oddziały. Dane oddziału moŝna modyfikować (przycisk Edytuj) albo je usunąć (przycisk Usuń). Wprowadzanie informacji o uŝytkownikach. Na zakładce uŝytkownicy znajduje się lista wszystkich zarejestrowanych uŝytkowników (gdy w pasku Oddział wybrano =WSZYSTKIE ODDZIAŁY =). Oczywiście moŝemy wybrać z listy rozwijalnej tego paska konkretny oddział, wtedy na liście pokaŝą się tylko uŝytkownicy wybranego oddziału. Nowego uŝytkownika dodajemy za pomocą przycisku Dodaj. Jego dane moŝna później modyfikować (przycisk Edytuj), usuwać bądź (przycisk Usuń) przydzielać uŝytkownika do szablonu (przycisk Szablon). Opis uŝytkownika składa się z: loginu, imienia i nazwiska, jego krótkiego opisu, skrótu oddziału oraz hasła. Po zaakceptowaniu danych wprowadzonych w okienku Edycja loginu, dany uŝytkownik pojawi się na liście. Następnym krokiem do wykonania - po utworzeniu uŝytkownika - jest przydzielenie uŝytkownikowi uprawnień do współpracy z innymi modułami dostarczanymi przez firmę Huzar-Software. W dolnej części okienka HSSPlugAutoryzator naleŝy nacisnąć przycisk Dodaj, a w wyświetlonym okienku Wybierz moduł wskazać i zaakceptować wybór modułu, do którego powinien mieć uprawnienia uŝytkownik. JeŜeli z listy dostępnych modułów wybrano np. moduł rejestru (HSSPlugRejestrIB.dll) to w kolejnym wyświetlonym okienku Uprawnienia loginu andrzej (gdzie andrzej jest tutaj przykładem) moŝemy np. zaznaczyć opcje Podgląd SAD co oznacza, Ŝe uŝytkownik o loginie andrzej będzie miał prawo podglądać dokumenty SAD zapisane w rejestrze. Gdy zdecydowaliśmy się na konfigurację, to w wyświetlonym okienku HSSPlugAutoryzator 1.03 naleŝy

4 Po akceptacji wyboru modułu, pojawi się on liście modułów dostępnych dla uŝytkownika (patrz okienko HSSPlugAutoryzator 1.03) Po wybraniu z listy modułu zamówień dla programu WinSkladIB (HSSPlugSkladZamowieniaIB.dll) w wyświetlonym oknie uprawnień moŝna zaznaczyć np. uprawnienie uŝytkownika do tworzenia zamówień oraz podać skrót właściciela towaru, do których dany uŝytkownik ma mieć dostęp. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe dla modułu SkladZamowienia jest aktywny przycisk Konfiguruj, a dla modułu Rejestru dodatkowo przycisk Uprawnienia, zaś modułu zapytańsql nie moŝna konfigurować i nadawać do niego Ŝadnych uprawnień, poniewaŝ są odpowiednie przyciski nie aktywne (moŝna jedynie usunąć moduł z listy). Administrator konfigurujący serwer aplikacji, moŝe usprawnić zadanie przydziału uprawnień uŝytkowników do poszczególnych modułów przygotowując tzw. szablony (zakładka Szablony). Pojedynczy szablon zawiera informacje o uprawnieniach jemu "przydzielonych". KaŜdemu szablonowi naleŝy nadać stosowną nazwę (najlepiej, by ta nazwa coś mówiła o uprawnieniach zgromadzonych w szablonie, np. wskazywała grupe pracowników z określonym poziomem uprawnień) oraz jego szerszy opis. Administrator dodając do listy nowego uŝytkownika (taka jak opisano wyŝej), moŝe mu przydzielić uprawnienia wskazując stosowny szablon (przycisk Szablon). JeŜeli zaakceptujemy wybór, wtedy wszystkie dotychczasowe uprawnienia danego uŝytkownika zostaną usunięte, a następnie zostaną dodane uprawnienia z szablonu. Akceptacja wyboru szablonu moŝe być wykonana za przycisku OK (wtedy uprawnienia przydzielane i zamykane okienko HSSPlugAktualizator) albo za pomocą są KaŜdy szablon powinien być nazwany oraz krótko opisany (jakie uprawnienia zawiera) przycisku Zastosuj (uprawnienia przydzielane, ale nadal jest wyświetlone okienko HSSPlugAktualizator). Oczywiście obowiązuje to dla wszystkich trzech zakładek Oddziały, UŜytkownicy, Szablony. UWAGA: Nazwa loginu musi być unikalna we wszystkich oddziałach, podobnie skrót oddziału musi być unikalny, oraz nazwa szablonu teŝ musi być unikalna. MoŜna zaznaczyć wielu uŝytkowników poprzez naciśnięcie klawisza SPACJA (linie zaznaczonych uŝytkowników zostaną wyświetlone na zielonym tle) albo zaznaczyć wszystkich za pomocą kombinacji CTRL+A (analogicznie odznaczyć za pomocą CTRL+SHIFT+A). Gdy po zaznaczeniu uŝytkowników naciśniemy przycisk Szablon, wtedy uprawnienia wynikające z szablonu zostaną przydzielone zaznaczonym uŝytkownikom. Gdy utworzono nowego uŝytkownika, ale nie nadano mu Ŝadnych uprawnień, wtedy wyświetlany jest następujący komunikat (przykładowo dotyczy on uŝytkownika z loginem agnieszka): JeŜeli zmieniono cokolwiek w konfiguracji modułu aktualizatora (np. dodano uŝytkownika), to po akceptacji zmian (przycisk Zastosuj) powinien zostać wyświetlony komunikat, Ŝe konfiguracja została zapisana poprawnie.

5 Przykładowo, na poniŝszym rysunku widać komunikat mówiący o braku konfiguracji zakupionego modułu rejestru, którego konfiguracja sprowadza się do podania adresu bazy dokumentów SAD (rejestru). Analogicznie postępujemy (tzn. wypełniamy treścią odpowiednie okienka) we wszystkich przypadkach, o które poprosi nas serwer. JeŜeli w konfiguracji wymagany jest adres bazy danych, ale takiej bazy jeszcze nie ma, to program o tym fakcie poinformuje stosownym komunikatem (rysunek obok). JeŜeli zakupiono moduł gwarancji pełnych (HSSPlugGwar- NCTSIB.dll), wtedy aplikacja serwera poprosi o jego skonfigurowanie. W okienku HSSPlugGwarNCTSIB znajdują się dwie zakładki: Uprawnienia oraz Baza danych. Na zakładce Uprawnienia znajduje się lista wszystkich uŝytkowników (identyfikowanych poprzez Login oraz ID oddziału), którym nadano uprawnienia do korzystania z modułu gwarancji pełnych (wprowadzono ich przyciskając przycisk Dodaj). Szczegółowy opis uprawnień przydzielonych uŝytkownikowi moŝemy znaleźć w okienku Uprawnienia do modułu gwarancji NCTS, które jest wyświetlane po przyciśnięciu przycisku Dodaj albo Edytuj. MoŜna

6 zauwaŝyć, Ŝe wyodrębniono uprawnienia dla loginu (zaznaczając je - nadajemy loginowi dane uprawnienie) albo dla kluczy sprzętowych dla loginu. Uprawnienia dla loginu moŝemy w prosty sposób zablokować zaznaczając opcje Zablokuj dostęp do modułu gwarancji. JeŜeli zaznaczono opcje Loguj tylko wybrane numery kluczy sprzętowych, wtedy stają się nieaktywne opcje w obszarze Uprawnienia dla loginu oraz uaktywniają się przyciski Dodaj, Edytuj i Usuń w obszarze Numery kluczy sprzętowych dla loginu. Za pomocą przycisku Dodaj moŝna wskazać uprawnione klucze sprzętowe i dla kaŝdego przydzielić stosowne uprawnienia w wyświetlonym okienku Numer klucza. UŜytkownika moŝna usunąć z listy za pomocą przycisku Usuń. Na zakładce Baza danych naleŝy wpisać adres bazy, login (sysdba) oraz hasło (masterkey). Po zaakceptowaniu opcji logowania i poprawnym zapisaniu konfiguracji, uŝytkownik zostanie poinformowany o ponownym uruchomieniu serwera. Aby nowe dane konfiguracyjne zostały uwzględnione przez serwer, to zawsze naleŝy go zatrzymać i ponownie uruchomić. Gdy serwer pracuje w trybie usługi, wtedy z menu Ustawienia\Tryb pracy\ naleŝy wybrać funkcję Zatrzymaj usługę ją i zaraz uruchomić realizując funkcję Uruchom jako usługę. Jeśli serwer pracuje w trybie aplikacji, to naleŝy zamknąć program i zaraz uruchomić go ponownie.

7 Menu Ustawienia. Opcje pracy. Wybranie funkcji wyświetla okienko Konfiguracja serwera, które opisano wyŝej przy okazji pierwszego uruchomienia. Lista modułów wyświetlanych na liście zaleŝy od liczby plików DLL skopiowanych do tego samego folderu co serwer Funkcje modułu mogą być wyłączone za pomocą przycisku Wyłącz. Ponownie moŝna włączyć funkcjo- Włącz). Przycisk OdświeŜ pozwala uaktualnić wyświetlana listę modułów z faktyczną listą plików DLL. JeŜeli na liście modułów podświetlony jest np. moduł HSSPlugGwarNCTSIB, to po przyciśnięciu przycisku Konfiguruj pojawi się okienko HSSPlugGwarNCTSIB, w którym znajdują się dwie zakładki: Uprawnienia oraz Baza danych. Tryb pracy. Ostatnią funkcją menu Ustawienia jest Tryb pracy. Za jej pomocą moŝna zmienić tryb pracy serwera z aplikacyjnego (serwer został uruchomiony poprzez "kliknięcie" w plik exe) na tryb usługi (funkcja Uruchom jako usługę). Serwer pracujący w trybie usługi jest uruchamiany przez system Windows przy kaŝdorazowym uruchomieniu komputera, na którym zainstalowano serwer. Gdy serwer pracuje w trybie usługi, to wtedy uaktywnione zostają funkcje Zatrzymaj usługę oraz Uruchom jako aplikację. Pierwsza z nich pozwala zatrzymać pracę serwera, a druga po prostu przełącza serwer w tryb aplikacyjny. Menu Pomoc oraz Koniec pracy. Menu serwera zawiera jeszcze dwie opcje: Pomoc i Koniec pracy. Pierwsza z nich pozwala dowiedzieć się o zmianach w programie serwera dokonanych przez firmę Huzar Software, a druga kończy pracę serwera. Konfiguracja modułów. Funkcja pozwala skonfigurować moduły, których pliki DLL zostały skopiowane do tego samego folderu co program serwera (ma to swoje odzwierciedlenie na liście modułów w okienku Konfiguracja modułów). Konfiguracji zaznaczonego modułu dokonujemy przyciskając przycisk Konfiguruj. nalność modułu naciskając przycisk Włącz (po naciśnięciu przycisku Wyłącz etykietka przycisku zmienia się na Moduły moŝna konfigurować oraz wyłączać

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AkcyzaEU. Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AkcyzaEU Program do tworzenia dokumentów akcyzowych ADT/UDT oraz wymiany komunikatów z systemem BACHUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2007 2 Huzar-Software AkcyzaEU 3 1. WSTĘP...5 UMOWA LICENCYJNA...6

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Moduł Zarządzanie kontaktami

Moduł Zarządzanie kontaktami Moduł Zarządzanie kontaktami STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Zarządzanie kontaktami Spis treści Słowo wstępne 6 Część I Charakterystyka modułu Zarządzanie kontaktami 8 1. Przeznaczenie modułu 8 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

STERAM soft. Wersja 2.7.239

STERAM soft. Wersja 2.7.239 Moduł Środki trwałe STERAM soft Wersja 2.7.239 2 Środki trwałe Spis treści Słowo wstępne 6 Część I Charakterystyka modułu Środki trwałe 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 10

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 1 ADMINISTRATOR... 1.10 1.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 1.10 1.2 Menu główne i pasek narzędzi... 1.10 1.3 Menu główne... 1.10 System...1.10

Bardziej szczegółowo

System Obiegu dokumentów i Spraw SODIS

System Obiegu dokumentów i Spraw SODIS Instrukcja uŝytkownika System Obiegu dokumentów i Spraw SODIS 1. Wstęp... 3 2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 4 2.1. Stacja Klienta... 4 2.2. Stacja serwerowa... 4 3. Praca w programie... 5 3.1. Okno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu BC-EDEK

Instrukcja obsługi programu BC-EDEK Instrukcja obsługi programu BC-EDEK (bc_edek wersja 2009.11.29) (KSP wersja 9.01.016) KATOWICE, GRUDZIEŃ 2009 Str.2 Str.3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 2. INSTALACJA...6 2.1 Instalacja lokalna... 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Wersja 2.0 Spis treści Ogólne informacje o systemie Formatyzacja 5... 4 Wymagania systemu Formatyzacja 5... 7 Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2014.6.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2014.6.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Alfa-Net sp. z o.o. s.k. OZON DO WERSJI 1.0

Alfa-Net sp. z o.o. s.k. OZON DO WERSJI 1.0 Alfa-Net sp. z o.o. s.k. OZON PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA DO WERSJI 1.0 Alfa-Net Communication. System Ozon v. 1.0. Podręcznik uŝytkownika str. 2 Spis treści ROZDZIAŁ 1: SZYBKI START 4 1.1 DO CZEGO SŁUśY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2014.0.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo